Den legala arvsordningen och bröstarvingars arvslott

2021-09-28 i Arvsordning
FRÅGA |Hej,Min mor avled i somras och hon hade 3 barn med min far, jag min syster och min bror som avled för 4 år sedan. Jag undrar vem som ärver vår mor förutom jag och min syster? Är det min brors två barn eller hans fru som han var gift med. Det är dags att göra en bouppteckning efter min mor.
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad hände när din mor dog?Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Den efterlevande maken får då häften av det gemensamma giftorättsgodset med full äganderätt. Den andra halvan går till den avlidnes makens dödsbo och det beloppet tillsammans med eventuell enskild egendom är alltså det arv som ska fördelas efter din mors bortgång (hennes kvarlåtenskap). Om din far fortfarande leverUtifrån frågan har jag svårt att förstå om din far också gått bort. Om han fortfarande lever har han rätt till att ärva sin fru i egenskap av efterlevande make (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det innebär att han ärver din mors kvarlåtenskap med fri förfoganderätt innan deras gemensamma barn ärver. Med fri förfoganderätt menas att din far kan disponera fritt över egendomen men han får inte testamentera bort eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot bröstarvingar som har rätt till efterarv (3 kap. 3 § första stycket ÄB). Det är först när din far också avlidit som din mors arv ska fördelas till gemensamma barn (bröstarvingars rätt till efterarv) (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Det är också då som din mors kvarlåtenskap ska delas upp mellan hennes bröstarvingar.Om din far inte leverDin mors arv ska fördelas efter den legala arvsordningen. Utifrån den legala arvsordningen ska i första hand hennes barn och barnbarn ärva hennes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Om ett barn (en bröstarvinge) inte längre lever tar dennes barn över arvslotten. Utifrån omständigheterna i frågan betyder det att dina två brorsbarn tar din brors plats och ärver i hans ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).För att svara på din fråga kommer alltså arvet delas i tre lika stora delar där du och din syster får varsin del och dina brorsbarn delar på din brors andel.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Vem ärver min bror?

2021-09-23 i Arvsordning
FRÅGA |Min hel bror avliden, ogift och barnlös inga föräldrar i livet. Kvar finns jag 1 helsyskon och 1 halvbror. Hur ser arvsrätten ut?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig lag för din fråga. Hur ser arvsrätten ut?Om den avlidne inte har upprättat något testamente kommer dennes kvarlåtenskap att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen består av tre olika parenteler där olika släktingar ingår i olika parenteler.Den första parentelen är de som i första hand är arvsberättigade. I parentelen ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs den avlidnes barn eller eventuella barnbarn och barnbarns barn osv. Om den avlidne inte har några bröstarvingar eller om dessa avlidit går arvet vidare till den andra parentelen (2 kap. 1 § ÄB). Den andra parentelen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar. I första hand fördelas arvet till den avlidnes föräldrar som ärver lika stora delar. Är någon av föräldrarna avlidna träder deras respektive bröstarvingar i deras ställe och tar deras andel av arvet (2 kap. 2 § ÄB).Den tredje parentelen består av den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn. Personer i den tredje parentelen blir endast arvsberättigade om det inte finns någon möjlig arvtagare i de tidigare parentelerna (2 kap. 3 § ÄB).Vem ärver min bror?I din fråga har du beskrivit att din bror avlidit och att han var ogift och att han inte hade några barn. Det finns därför inte någon släkting i den första parentelen och arvet går därför direkt vidare till den andra parentelen. Din brors kvarlåtenskap kommer därför som utgångspunkt att fördelas mellan hans föräldrar som då ärver 50 % vardera. Eftersom föräldrarna är avlidna kommer respektive förälders arvslott gå vidare till deras respektive bröstarvinge (dvs till den avlidnes syskon) (2 kap. 2 § andra och tredje stycket ÄB). ExempelFör att förtydliga med ett exempel utgår jag ifrån att modern i det aktuella fallet, utöver den nu avlidna personen, har en bröstarvinge (du) och fadern har två bröstarvingar (du och halvbrodern). Moderns andel av arvet på 50 % går till hennes enda bröstarvinge, dvs du som därmed ärver 50 % av din brors kvarlåtenskap genom din moder. Faderns andel av arvet på 50 % går till hans respektive bröstarvingar som får dela på hans andel – du får därför hälften av faderns andel som motsvarar 25 % av broderns kvarlåtenskap och halvbrodern ärver hälften av sin förälders del av arvet som även det motsvarar 25 % av den totala kvarlåtenskapen. Eftersom du är helsyskon kommer du att ärva via både din mamma och din pappa. Din halvbror som endast är barn till en av de arvsberättigade föräldrarna ärver bara via sin egen förälder. Den slutliga arvsfördelningen blir således att du ärver 75 % av din brors kvarlåtenskap (50 % + 25 %) och halvbrodern ärver 25 % av din brors kvarlåtenskap via sin förälder.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan min systers barnbarn ärva efter mig?

2021-09-19 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Kan min systers barnbarn ärva efter mig?Tacksam för svar.
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i ärvdabalken (ÄB).Den legala arvsordningen finns i 2 kap. ÄB. Där framgår att bröstarvingar ärver först, alltså eventuella barn en arvlåtare efterlämnar. (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga barn och inte heller barnbarn ärver arvlåtarens föräldrar. Om föräldrarna inte längre är vid liv går arvet vidare till arvlåtarens syskon. (2 kap. 2 § ÄB). Din syster är alltså arvsberättigad om du inte har egna barn eller föräldrar vid liv. Om din syster inte heller är vid liv går arvet vidare till din systers barn, och om de inte är vid liv, går det vidare till barnbarnen. På detta sätt kan ditt systers barnbarn ha rätt att ärva dig.TestamenteDu kan även ha en möjlighet att testamentera bort hela kvarlåtenskapen.Hälften av den arvslott som tillkommer ens barn är dennes laglott (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att det endast går att testamentera bort hälften av kvarlåtenskapen i det fall det finns barn med i bilden. Den här begränsningen gäller dock inte till förmån för syskon. Du kan alltså ha en möjlighet att upprätta ett testamente där du förordnar om att hela eller delar av din kvarlåtenskap ska tillfalla ditt syskons barnbarn. SammanfattningsvisDitt syskons barnbarn kan ha rätt att ärva dig givet att det inte finns några barn till dig, föräldrar, syskon eller syskonbarn kvar vid liv. I annat fall har du möjlighet att testamentera bort till förmån för dina syskonbarnbarn. För att du ska kunna testamentera bort hela kvarlåtenskapen förutsätter det att du inte har några egna barn. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

En överblick av den svenska arvsordningen

2021-09-15 i Arvsordning
FRÅGA |Ett gift par utan gemensamma barn. Mannen hade en son som gick bort 2020. Mannen gick bort för 13 år sedan. Frun och sonen fick då 50% var av mannens tillgångar. Nu har frun gått bort, vem ärver henne?
Victoria |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar den svenska arvsrätten (och dess ordning). Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).För att kunna bestämma vem som kommer ärva frun så ska jag beskriva hur arvsordningen ser ut i Sverige och de särskilda arvsklasser som finns.Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. För att vara arvsberättigad så måste man alltså tillhöra en av arvsklasserna (se 2 kap. 4 § ÄB).Ifall det inte finns någon som tillhör en av dessa tre arvsklasser, så kommer i stället arvet tillfalla den Allmänna Arvsfonden.Vilka arvsklasser finns?Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB), alltså dennes barn. Om den avlidne hade ett barn som redan har gått bort så ärver i stället dennes barn, vilket alltså är den avlidnes barnbarn. Finns inga arvingar i den första arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen.Den andra arvsklassen omfattar i stället den avlidnes föräldrar. Om någon av föräldrarna redan har gått bort så går dennes arv i stället till deras barn (avlidnes syskon). Om syskonen också har gått bort så går arvet till syskonens barn (den avlidnes syskonbarn), se 2 kap. 2 § ÄB. Om ingen arvsberättigad finns här så går man vidare till den tredje (och sista) arvsklassen.Den tredje arvsklassen består av den avlidnes far- och morföräldrar. Om dessa har gått bort så ärver i stället far- och morföräldrarnas barn (den avlidnes morbrödrar, mostrar eller farbröder och faster), se 2 kap. 3 § ÄB.Vem kommer ärva frun i ditt scenario?Arvsberättigade är helt enkelt de som ingår i en av arvsklasserna ovan. Ifall du känner till någon som ingår i en av dessa grupper så kommer denna ha rätt till arvet efter frun. Om det finns två släktingar varav den ena ingår i den första arvsklassen och den andra i den andra arvsklassen, så ärver den förstnämnda hela arvet på grund av prioritetsordningen.Det är också möjligt att mannen som gick bort före hustrun kan ha skrivit ett testamente där hon tilldelades viss egendom. Ett sådant testamente kan innehålla en klausul som möjliggör testatorn (mannen som gick bort) att reglera var hans arv till den efterlevande maken (frun i ditt scenario) ska hamna efter hennes bortgång. Jag har inte fått någon information om något sådant testamente, men det är värt att undersöka ifall detta är fallet.Jag kan alltså inte ge dig ett konkret svar då jag inte har någon information om kvinnan hade släktingar som ingår i en av arvsklasserna och som fortfarande är vid liv. Däremot så kan du med hjälp av juridiken som du har fått ta del av ovan utröna om det finns några arvsberättigade efter frun (eller ett testamente).Jag hoppas det här svaret klargjorde situationen för dig,

Syskonbarns rätt till arv

2021-09-27 i Arvsordning
FRÅGA |Hej. Min mor har en bostadsrätt maken är död, Hon är 85 år, jag har ett syskon om någon av oss avlider före vår mor , och vi både har barn.Får då den kvarstående arvingen ensam hela Arvet efter moderns bostadsrätt efter hennes Bortgång? Eller delas hälften av detta till det avlidna syskonets barn eller fru?Tack för svar!
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din fråga. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att det inte finns något testamente och att det därför är Ärvdabalkens bestämmelser som gäller. Utgångspunkten är att i första hand är det den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) som ärver (se 2 kap. 1 § Ärvdabalken). Om något av den avlidnes barn har dött tidigare (eller avstår från sin rätt att ärva) ärver hans eller hennes barn, vilket kallas för istadarätt och alltså innebär att en person får ärva i sin avlidna förälders ställe . Varje gren får lika stor lott. Som exempel kan ges: En person dör och efterlämnar en son och en avliden dotters två barn (den avlidnes barnbarn.). Arvet uppgår till 100 000 kronor, sonen får 50 000 kronor och den avlidne dotterns barn får 25 000 var.I ditt fall så innebär det att om du eller ditt syskon dör före din mamma så kommer arvet delas mellan det efterlevande syskonet och den avlidne syskons barn. Den avlidne syskons barn kommer då ha rätt att ärva den andelen som skulle ha tillfallit föräldern. Sen hur stor andel av arvet var och en får beror på. För att det framgår av din fråga att din mor var gift. Och då kan det vara så att bostadsrätten var giftorättsgods eller hennes avlidne makes enskilda egendom. I ett sådan fall så kan din mor ha ärv hennes makes andel av bostadsrätten eller hela bostadsrätten med fri förfoganderätt. Detta då efterlevande make får ärva den avlidnes kvarlåtenskap, det vill säga den avlidnes andel av giftorättsgodset och dennes enskilda egendom, med fri förfoganderätt (se 3 kap. 1–2 § Ärvdabalken) Med fri förfoganderätt menas att personen får förbruka egendomen eller sälja egendomen som den vill. Dock finns det vissa undantag, man får till exempel inte ge bort en stor del arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Det har att göra med att arvet efter den först avlidne ska fördelas till dennes arvingar efter att den som har ärvt med fri förfoganderätt har avlidit. Det kan då innebära att hennes avlidne makes arvingar kommer ha rätt till en andel av bostadsrätten efter att din mor dör. Detta då om det är så att din mor att din mor har ärvt med fri förfoganderätt så kommer när hon dör all egendom att delas upp mellan den del som utgör arvet efter hennes make och den del som utgör hennes kvarlåtenskap.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?

2021-09-22 i Arvsordning
FRÅGA |Hej! Jag har inga syskon. Min Far är död och min Mor lever och sitter i orubbat bo. Jag är gift och har en son. Min fråga är - om jag dör före min Mor är det min son och inte min fru som ärver min Mor?
Caroline Arvaeus |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När jag läser din fråga tolkar jag det som att din son inte är myndig och att du och din fru har gemensam vårdnad om er son. I mitt svar utgår jag också från att det är du och din fru som är förmyndare till er son dvs. har hand om hans egendom och de ekonomiska tillgångarna han har så som fonder eller bankkonton (10 kap. 2 § föräldrabalken). Reglerna om vem som ska ärva hittar du i ärvdabalken.Om du dör innan dina föräldrar och du har egna barn är de dessa som ärver dina föräldrarOm du dör innan dina föräldrar är det din son som kommer få kvarlåtenskapen dvs. arvet från dina föräldrar. I arvsrätten är det bröstarvingarna, alltså barn till den som dött som ska ärva (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om då bröstarvingen till den som gått bort är död är det dennes barn som kommer träda i dennes ställe (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Med andra ord är det alltså barnbarnen som då kommer ärva.Svaret på din fråga är alltså att din fru inte kan ärva dina föräldrar utan att det är din son som kommer ärva om det är så att du skulle dö innan din mor.Det är en minderårigs förmyndare som förvaltar arvet till dess att arvtagaren är myndigOm vi dock utgår från att din son är minderårig dvs. under 18 år när din mor dör (förutsatt att du har gått bort innan detta) får han inte ha hand om arvet själv utan det är hans förmyndare som ska förvalta detta (9 kap. 1 § föräldrabalken). Detta innebär då att din fru är den som kommer få ha hand om de pengarna och den egendom som din son eventuellt kommer ärva från dina föräldrar. Detta gäller till dess att han är myndig.I varje kommun finns det en överförmyndarnämnd som har uppsikt på de förmyndare som har hand om barns arv. Deras uppgift är då att se till så att inte något barn behandlas orättvist ekonomiskt eller rättsligt av sin förmyndare. Ett exempel för att förklara vad jag menar är om din fru skulle få för sig att ge bort arvet till någon annan under den tid då hon har hand om er sons arv. Detta är då någonting som överförmyndarnämnden ska motverka eftersom hon då missgynnar er son.För att sammanfatta vad jag nu har skrivitFör att sammanfatta vad jag nu skrivit så kommer alltså din son att ärva dina föräldrar om du går bort före din mor. I det fall er son är minderårig kommer din fru dock få ha hand om arvet till dess att han är myndig.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?

2021-09-17 i Arvsordning
FRÅGA |En kvinna avlider och har två halvsystrar. Dessa två har båda gift sej med partner som har egna barn. Kan dessa barn i något läge ärva sina fostermödrars halvsyster.
Mikaela Kronmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av frågan om kvinnan som avlidit har någon ytterligare släkting eller familj som är arvsberättigad. Därav utgår jag från att så inte är fallet. Vidare tolkar jag frågan som så att dessa halvsystrar inte är mödrarna till respektive partners barn.I 2 kap. ärvdabalken (ÄrvdaB) framgår det vilka som har en lagstadgad arvsrätt. Det är i första hand barn till den avlidne (2 kap. 1 § ÄrvdaB). Finns inte sådana ärver i andra hand den avlidnes föräldrar. Eftersom det inte framgår i frågan om kvinnan har levande föräldrar utgår jag från att så inte är fallet. I och med att inga levande föräldrar finns så ärver den avlidnes syskon föräldrarnas lott. Även halvsyskon tar del i föräldrarnas lott (2 kap. 2 § tredje stycket ÄrvdaB). Andra än de som räknas upp i kapitlet har ingen legal arvsrätt (2 kap. 4 § ÄrvdaB). Arvet kommer då att fördelas mellan halvsystrarna och deras partners barn har därför inte rätt till arv.Man kan däremot genom ett testamente fördela arvet på annat sätt än vad som följer av lag. Det är endast barn till den avlidne som man inte kan göra helt arvlösa. Det här innebär att kvinnans halvsyskon kan göras arvlösa genom ett testamente. Partnernas barn kan därför ha rätt att ärva om den avlidne kvinnan har testamenterat arvet till dem. Värt att beakta är dock att det finns vissa formkrav för att testamentet ska vara giltigt, t.ex. skriftligt och bevittnat av två personer (10 kap. 1 § ÄrvdaB).Något som är värt att nämna är att halvsystrarnas partners barn i regel inte kommer ärva halvsystrarna när de avlider. Detta förutsatt att barnen inte är adopterade eller att arvet testamenterats till dem. Om maken till en halvsyster gått bort före halvsystern och barnen till maken valt att avstå sitt arv har dock de rätt att få ut detta arv när halvsystern går bort (3 kap. 9 § ÄrvdaB). Likväl har de rätt att ärva av halvsystern om halvsystern inte har några andra arvsberättigade (3 kap. 8 § ÄrvdaB).Sammanfattningsvis har kvinnans halvsystrars partners barn ingen legal rätt att få ärva av kvinnan om hon inte upprättat ett testamente där det framgår att de ska ärva.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem ärver vid mord?

2021-09-09 i Arvsordning
FRÅGA |Om en dotter mördar sin pappa ärver hon inte efter honom men om dottern har ett eget barn vad händer då ? Ärver barnbarnet sin morfar då istället för dottern ?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsordningen regleras i ärvdabalken (ÄB). Precis som du skriver så förlorar en person som mördar någon rätten att ta emot arv från den avlidne (15 kap. 1 § ÄB). Det kallas att förverka rätten att ta emot arv. Om någon har förverkat sin rätt att ta emot arv förändras inte arvsordningen utan vid fördelning av arvet räknas personen som förverkat sin rätt som avliden och sedan fördelas arvet i vanlig ordning (15 kap. 4 § ÄB). Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,