Är halvsyskons barn arvsberättigade?

2020-04-30 i Arvsordning
FRÅGA |Min bror har gått bort och han var ungkarl och inga barn. Vi hade en halvsyster som är död och hon har en son som lever hur ärver han?Tacksam för svar
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!BakgrundDin fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). I svensk rätt har vi en legal arvsordning och arvingarna delas enligt denna in i tre arvsklasser (2 kap ÄB).1. Den första arvsklassen omfattar arvlåtarens barn. Dessa kallas bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB).2. Den andra arvsklassen omfattar i första hand arvlåtarens föräldrar, som tar hälften var av arvet. Är någon av föräldrarna död, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder dess avkomlingar, och varje gren tar lika lott.Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder. Finns det inga helsyskon, och är båda föräldrarna döda, tar arvlåtarens halvsyskon hela arvet. I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess avkomlingar (2 kap 2 § ÄB).3. Lever inte arvlåtarens föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar, tar farföräldrarna och morföräldrarna arvet. Var och en ärver lika lott (2 kap 3 § ÄB).I ditt fallEftersom din bror inte hade några barn, är det i första hand era föräldrar som ärver honom. Dessa tar hälften var av arvet.Halvsysterns son kan ärva om följande situation föreligger.Om den förälder som ni har gemensamt med halvsystern inte lever, innebär det att du och halvsysterns son kommer dela på den förälderns del av arvet. Egentligen skulle du och din halvsyster dela på den förälderns del av arvet, men då din halvsyster gått bort, träder sonen i hennes ställe. Om den förälder ni har gemensamt med halvsystern lever, kommer inte sonen ärva (om det inte finns testamente som föreskriver annat).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

vad händer med arvet om pappan gift om sig med en fru som har ett eget barn.

2020-04-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej min vi är två systrar och vår far har gått bort lika så hans fru som har en son. Ska vi nu dela arvet på tre? Tack på för hand.
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår er fråga rätt, då har både din far och hans fru gått bort. De efterlevande personerna efter er far är alltså: två systrar. Om jag förstår frågan rätt så har frun gått bort innan er far – men har en son som inte är er halvbror (Dvs han har inga släktband till er far. Frågan är alltså då vad som händer med arvet efter er far.Reglerna om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). Om frun fick bort först – då ärvde er far hennes tillgångar. Hennes son har dock alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. ÄB. Han har vidare alltid rätt att få ut sin del av arvet direkt enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det vill säga – har han inte fått ut sin laglott än – så har han rätt att få ut den delen när er far gått bort. Resterande av arvet kommer att delas lika mellan bröstarvingarna (ni två systrar). (2 kap. 1 § ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga!

Arv och testamente

2020-04-30 i Arvsordning
FRÅGA |Min man har drabbats av obotlig sjukdom. Nu vill han att hans föräldrar ska tänka på mig, sin maka, i sitt testamente så att jag får en del av hans arv och resterande del går till barnen då båda svärföräldrarna är borta. Är detta möjligt och hur skriver man i så fall?
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så undrar du över de möjligheterna som finns vid testamentering. För bestämmelser om arv tillämpas Ärvdabalken (ÄB). I ÄB så föreligger en lagstadgad arvsordning, det innebär att det finns bestämmelser om vem som ska ärva egendomen efter den bortgångne. Denna ordning kan sättas åt sidan om man testamenterar annorlunda. I den första arvsklassen ingår bröstarvingar, det innebär att barn till den bortgångna ärver i första hand och delar lika om de är fler (2:1 ÄB). Var den bortgångne däremot gift så ärver den efterlevande makan eller make med förtur. Barnen ärver då först efter att efterlevande maken/makan gått bort (3:1 ÄB). Detta innebär att du kommer att ärva din man vid bortgång och era barn kommer att ärva efter din bortgång. Så som jag uppfattar er vilja så är det enligt bestämmelserna i ÄB och i så fall krävs inget testamente. Ta gärna hjälp av en jurist så att det blir på det sättet ni önskar. Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du skulle undra något. Allt gott,

Arvsordning: syskon och halvsyskon

2020-04-27 i Arvsordning
FRÅGA |HejVår bror har gått bort.Hans föräldrar lever inte och vi är två helsyskon och två halvsyskon, varav det ena halvsyskonet är avliden men har två barn.Hur ser arvsordningen ut i detta fall?Med vänlig hälsning, nyfiken
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Relevanta bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar utgå från att inget testamente finns som kan påverka samt att din bror inte hade några barn. Vem ärver?De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) det vill säga släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1 § ÄB) Då du inte nämner några barn i din fråga, utgår jag från att din bror inte hade några barn. Om han hade barn, är det dessa som ska dela på hela kvarlåtenskapen (allt han lämnar efter sig). Då det inte finns några bröstarvingar, ärver istället de i andra arvsklassen. Då blir det istället föräldrarna till den som avlidit som ärver hälften var efter sitt barn. Om någon av föräldrarna eller båda är avlidna, får varje förälders barn dela på den som föräldern skulle ha ärvt. (2 kap 2§ ÄB) För att lättare kunna förstå vem som ska få hur mycket, kan man tänka sig ett släktträd, där varje gren i trädet ska få lika mycket. Ett tips för att kunna se tydligare hur fördelningen sker och varför är att rita upp ett släktträd över de aktuella personerna. Gör det någon skillnad att ena halvsyskonet avlidit?I ett avlidet halvsyskons ställe träder dess barn (2 kap. 2§ ÄB). Detta innebär att man först gör en uppdelning som om även detta syskon varit i livet. Det som denne skulle fått ärva om den levt, får sedan de två barnen dela lika mellan sig.Jag kommer nedan redogöra för två möjliga scenarier, för att visa hur fördelningen av arvet kan se ut samt på vilket sätt det gör skillnad huruvida de två halvsyskonen har samma förälder eller ej. Fördelningen då båda halvsyskonen har samma förälderLåt säga att A och B har tre gemensamma barn; den avlidne samt två helsyskon till denne. A har dessutom två andra barn, som B inte är förälder till. Utgångspunkten är att föräldrarna A och B ska få 50% var. Eftersom A och B nu är avlidna, får varje förälders barn dela på det som den föräldern skulle ha ärvt. A:s och B:s 50% av kvarlåtenskapen delas upp mellan deras barn oberoende av varandra, vi kan se det som att det sker i två olika steg. Steg ett är att B:s två barn (helsyskonen) ska dela på dennes 50% och får därför 25% var. Steg två är att A:s fyra barn (de två helsyskonen räknas här med igen eftersom de även är barn till A) ska dela på dennes 50% och får därför 12,5% var genom detta steg. Det innebär att i slutändan får halvsyskonen 12,5% var och helsyskonen får 37,5% var (25% plus 12,5%). Vad gäller det halvsyskon som avlidit, får dennes två barn dela på sin förälders del och de ärver därför 6,25% var. Fördelningen då halvsyskonen inte har samma förälderLikt i exemplet ovan har A och B har tre gemensamma barn; den avlidne samt två helsyskon till denne. De har även varsitt barn som inte är deras gemensamma. B:s tre barn får i det första steget dela på dennes 50% och A:s tre barn får i ett andra steg dela på dennes. De gemensamma barnen får två tredjedelar av 50% (en tredjedel från varje förälder) vilket utgör cirka 33% var av hela kvarlåtenskapen. De två halvsyskonen får en tredjedel av 50% från sin respektive förälder, vilket utgör ungefär 17% var. Då det ena halvsyskonet avlidit får dennes två barn dela på detta, vilket ger dem 6,25% var.SammanfattningsvisBåde helsyskon och halvsyskon ärver, men helsyskonen ärver mer än vad halvsyskonen gör. Hur mycket varje syskon ärver beror på om de två halvsyskonen har samma förälder eller inte. Det avlidna halvsyskonets arv går till dennes barn. Återigen vill jag tipsa om att rita upp ett släktträd över de aktuella personerna och skriva in procentsatserna, för att lättare kunna förstå sambandet. Samt att tänka sig att man fördelar A:s andel till dennes barn i ett eget steg för sig oberoende av B och vice versa. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Arv och enskild egendom

2020-04-30 i Arvsordning
FRÅGA |Fortsättning på en tidigare fråga, besvarad 200429, ang arv efter svärföräldrar om min man är avliden. Svaret jag fick var att jag ärver med förtur före våra barn om vi är gifta, vilket vi är. Förändras detta om min mans föräldrar testamenterat till min man som enskild egendom?
Tilde Skånvik |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enskild egendom har betydelse vid bodelning dvs om ni skulle skiljas. Däremot så har det ingen betydelse vid arv om ni endast har gemensamma barn eftersom den enskilda egendomen ingår i kvarlåtenskapen. Har maken några särkullbarn (barn som ni inte har gemensamt) kan det få betydelse för efterarvet. Hoppas du fått svar på din fråga, du är annars välkommen att skriva till oss igen. Allt gott,

Ärver jag min farbrors maka?

2020-04-30 i Arvsordning
FRÅGA |Min pappa är död. Min farbror har dött nu och har en maka. Ärver jag någon del när makan dött? Isåfall vilken turordning blir det då?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalk (1958:637) (ÄB) vilken är den del av lagen som reglerar arv. Vilken är turordningen? Turordningen är sådan att din farbrors maka ärver din farbror när han har dött eftersom de är gifta. Detta gäller så länge din farbror inte har några barn från ett tidigare förhållande, alltså barn som din farbrors maka inte är mamma till. Eventuella sådana barn ska i sådana fall ärva din farbror (3 kapitlet 1 § första stycket ÄB). Om det inte finns några sådana barn och din farbrors maka får arvet efter din farbror så kan man säga att hennes framtida arv nu består till hälften av hennes egna arv och till hälften av arvet från din farbror. Detta kommer spela en viss roll nedan. Hur blir då turordningen när din farbrors maka dör? Jo, när din farbrors maka dör så kommer arvsfördelningen se ut såhär:1. Om din farbror och hans maka har gemensamma barn kommer dessa att ärva. Om dessa barn inte längre lever men de i sin tur har egna barn kommer dessa istället att ärva (alltså din farbrors och hans makas barnbarn) osv i rakt nedstigande led (2 kapitlet 1 § ÄB). Är det så att din farbrors maka har barn som din farbror inte är pappa till kommer de dela lika med resten av sina syskon på hälften av makans arv (den del av arvet som inte är arvet efter din farbror). Den andra hälften kommer ärvas av din farbrors efterlevande. 2. Om din farbror inte har några barn kommer hälften av din farbrors makas arv att ärvas på din farbrors sida. Näst på tur i turordningen, om din farbror inte har några barn, är din farbrors föräldrar (2 kapitlet 2 § första stycket ÄB). 3. Är din farbrors föräldrar döda kommer din farbrors syskon istället att ärva. Eftersom det framgår av din fråga att din farbror har en bror (din pappa) skulle alltså han ha ärvt din farbrors del av makans arv om han varit i livet. Finns det fler syskon ska dessa dela lika. Eftersom din pappa är död kommer istället du att träda i din pappas ställe och få ärva det som din pappa skulle ärvt om han hade levt (2 kapitlet 2 § andra stycket ÄB). Har din pappa fler barn än du ska ni dela lika på arvet. Kommer du ärva något när din farbrors maka dör? Ja, eller det finns i alla fall en möjlighet att du kommer ärva henne. Du har möjlighet att ärva hälften av din farbrors makas arv (den del som finns kvar efter din farbror och som ärvts av makan. Den andra hälften kommer ärvas på makans sida till hennes föräldrar/syskon osv). Att du ska få ärva förutsätter att din farbror inte har några barn och inga föräldrar i livet. Näst i turordningen är nämligen din farbrors syskon, alltså din pappa. Eftersom din pappa är död kommer du att ärva den del han skulle ha ärvt. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Kan barnbarnsbarn ärva eller finns det begränsningar i fråga om generationer?

2020-04-29 i Arvsordning
FRÅGA |Hur långt tillbaka ärver man släktingar ? Ärver syskonbarnbarnsbarn ? Min moster har dött och hon var änka sedan många år tillbaka. De var gifta utan egna barn. Hennes mans syskon är alla döda men det finns syskonbarn,syskonbarnbarn och syskonbarnbarnsbarn, inget testamente. Tacksam för svar.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inom svensk rätt gäller den så kallade "istadarätten" (se exempelvis 2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken). Den innebär att om en arvlåtare är avliden, så träder dess barn in i dess ställe. Så länge det finns barn, barnbarn och barnbarnsbarn osv så ärver dessa. Det finns alltså ingen begränsning i hur många generationer senare som någon får ärva. Svaret på din fråga är därmed; ja, syskonbarnbarnsbarn kan ärva. Vänligen,

Arvsordning gällande halvsyskon

2020-04-26 i Arvsordning
FRÅGA |Saken;Jag är född 1969 och är mina föräldrars enda gemensamma barn. Båda föräldrarna är döda. Jag har en ogift farbror (utan barn) i livet som är 80 år och börjar bli krasslig. Han har ca 3 miljoner i sparade pengar (inkl en bostadsrätt som är slutbetald). Min farbror och jag har alltid stått varandra nära, och han vill att jag ärver honom. Nu börjar han bli orolig att min halvsyster har rätt att ärva honom. Hon är resultatet av min fars otrohet, och ingen i familjen har någonsin haft kontakt med henne.Vilka rättigheter har hon att ärva honom om min farbror inte skrivit några specifika papper på vem som ska ärva? Rimligen borde hon ha samma arvsrätt som jag?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄrvB).Eftersom din farbror är ogift och inte har egna barn skulle hans föräldrar ärva efter honom (ÄrvB 2 kap 2 § st 1). Det innebär att den så kallade andra arvsklassen aktualiseras. Jag antar att hans föräldrar (alltså din farmor och farfar) inte är i livet. I så fall skulle arvet flyttas ner till din far, genom vad som kallas istadarätt. Eftersom han inte heller är i livet inträder hans arvingar i hans ställe (ÄrvB 2 kap 2 § st 2). Varje gren tar lika lott, och arvet skulle därför delas lika mellan dig och din halvsyster. Ni är båda likvärdiga arvingar efter din far.Ifall din farbrors föräldrar är i livet ärver de alltså efter honom. Om de är avlidna delar ni som är din fars arvingar lika på det som skulle varit hans arvslott. Du har alltså rätt i att din halvsyster har samma arvsrätt som du. Om din farbror inte skriver något testamente kommer du och din halvsyster att ärva hälften var av hans kvarlåtenskap.Hoppas du fick svar på din fråga!