Är en efterlevande make/maka till en arvinge arvsberättigad?

Har jag förstått saken rätt att en make/maka till en avliden person i andra arvsklassen (syskon) inte är arvsberättigad och att det krävs ett testamente för att en sådan person ska kunna ärva? Äktenskapet är barnlöst och inga föräldrar lever.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om en efterlevande make/maka till en arvinge övertar dennes plats i arvsordningen. Bestämmelser om successionsrätt finns i ärvdabalken (1958:637). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Fördelningen av kvarlåtenskap i svensk rätt

Enligt svensk rätt kan kvarlåtenskapen efter en person fördelas på två sätt, antingen genom arv eller genom testamente. Genom arv fördelas kvarlåtenskapen enligt den ordning som anges i ärvdabalken, den s.k. legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken). Genom testamente fördelas kvarlåtenskapen istället enligt den avlidnas vilja. Observera härvid att den legala arvsordningen används i de situationer då den avlidna inte har upprättat ett testamente. Arvlåtaren kan alltså åsidosätta den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente.

Fördelning av kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen

Vid fördelning enligt den legala arvsordningen så kommer kvarlåtenskapen att fördelas till medlemmarna i en av tre arvsklasser, s.k. parenteler. I första hand ärver de som tillhör den första arvsklassen. Finns det inga arvsberättigade i denna arvsklass så ärver istället de som tillhör den andra arvsklassen. Saknas arvsberättigade även i denna så ärver de som tillhör den tredje arvsklassen.

Vilka som ingår i de olika arvsklasserna framgår av 2 kap. ärvdabalken. Till den första arvsklassen hör t.ex. arvlåtarens bröstarvingar, dvs. dennes barn, barnbarn osv. (2 kap. 1 § ärvdabalken). Dessa ska ta en lika stor del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken). Observera alltså att i det fall en av de arvsberättigade i arvsklassen avlidit och efterlämnat barn så träder dessa i förälderns ställe (i enlighet med den s.k. istadarätten). Dessa har i så fall rätt till den förstnämndas kvotdel av arvet.

Till den andra arvsklassen hör arvlåtarens föräldrar (2 kap. 2 § ärvdabalken). Vid behov träder eventuella syskon, syskonbarn och syskonbarnbarn (osv. se, än en gång, den s.k. istadarätten) till arvlåtaren in i föräldrarnas ställe. Till den tredje arvsklassen hör så arvlåtarens mor- och farföräldrar samt, vid behov, dessas barn, dvs. arvlåtarens eventuella mostrar, morbröder, fastrar och farbröder (2 kap. 3 § ärvdabalken).

Observera dock att i det fall arvlåtaren efterlämnar en make/maka så kommer denne/denna att ärva hela kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Eventuella arvingar i den första och andra arvsklassen kommer, i sådana fall, att ha efterarvsrätt i den efterlevande makens kvarlåtenskap när denne går bort (3 kap. 2 § ärvdabalken; se vidare här, särskilt under rubriken "Om den avlidne var gift").

Sammanfattning

Arvsberättigade är alltså arvlåtarens efterlevande make/maka samt närmsta släktingar. En efterlevande make/maka till en av arvlåtarens arvingar är därmed inte arvsberättigad. De enda som kan träda i en avliden arvinges ställe är dennes barn, barnbarn osv. Saknas sådana kommer kvarlåtenskapen istället att fördelas mellan övriga arvingar i samma arvsklass eller, om även sådana saknas, arvingarna i nästföljande arvsklass (om den avlidne ingick i den andra arvsklassen, och saknar egna barn, kommer t.ex. de kvarvarande medlemmar i den aktuella arvsklassen att få dela på den avlidnes kvotdel av kvarlåtenskapen). Med andra ord: ja, du har förstått situationen korrekt (det krävs ett testamentsförordnande för att en efterlevande make/maka till en avliden arvinge ska få ta del av arvlåtarens kvarlåtenskap). 

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda, hjälpsamt svar på din fråga. Frågor som rör kvarlåtenskap och testamente kan vara ganska krångliga och om något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Detsamma gäller givetvis även i den mån jag har missförstått din fråga. I den mån du är intresserad kan du även läsa vidare om ämnet på Sveriges domstolars hemsida här (se under rubriken "Om den avlidne var ensamstående eller sambo", särskilt under underrubrikerna "Föräldrar och syskon" samt "Övriga släktingar") och här eller Skatteverkets hemsida här, här, här och här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo