I vilken utsträckning har halvsyskon arvsrätt?

En avliden person saknar barn. Har en syster på sin mors sida och på faderns sida är en faster närmast. Ärver både fastern och systern?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur arvet efter en person vars enda kvarvarande släktinkgar är en halvsyster och en faster kan komma att fördelas. Bestämmelser om successionsrätt finns i ärvdabalken (1958:637). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Fördelningen av kvarlåtenskap i svensk rätt

Enligt svensk rätt kan kvarlåtenskapen efter en person fördelas på två sätt, antingen genom arv eller genom testamente. Genom arv fördelas kvarlåtenskapen enligt den ordning som anges i ärvdabalken, den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken). Genom testamente fördelas kvarlåtenskapen istället enligt den avlidnas vilja. Den legala arvsordningen används i de situationer då den avlidna inte har upprättat ett testamente. Arvlåtaren kan alltså åsidosätta den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente.

Fördelning av kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen

Vid fördelning enligt den legala arvsordningen så kommer kvarlåtenskapen att fördelas till medlemmarna i en av tre arvsklasser, så kallade parenteler. I första hand ärver de som tillhör den första arvsklassen. Finns det inga arvsberättigade i denna arvsklass så ärver istället de som tillhör den andra arvsklassen. Saknas arvsberättigade även i denna så ärver de som tillhör den tredje arvsklassen.

Vilka som ingår i de olika arvsklasserna framgår av 2 kap. ärvdabalken. Till den första arvsklassen hör, exempelvis, den avlidnes bröstarvingar, dvs. den avlidnes barn, barnbarn osv. (2 kap. 1 § ärvdabalken). Observera att detta endast omfattar biologiska och adopterade barn. Dessa ska ta en lika stor del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken). Till den andra arvsklassen hör den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ärvdabalken). Vid behov träder eventuella syskon, syskonbarn och syskonbarnbarn (osv. se den s.k. istadarätten) till den avlidne in i föräldrarnas ställe. Till den tredje arvsklassen hör så den avlidnes mor- och farföräldrar samt, vid behov, dessas barn, dvs. den avlidnes eventuella mostrar, morbröder, fastrar och farbröder (2 kap. 3 § ärvdabalken).

Särskilt om den andra arvsklassen

Vad gäller den andra arvsklassen bör det noteras att det finns särskilda regler avseende arvlåtarens eventuella halvsyskon. Som framgått av föregående stycke ärver arvlåtarens föräldrar i den mån det saknas arvsberättigade i den första arvsklassen. Föräldrarna tar då hälften var av arvet (2 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Skulle en av föräldrarna vara avliden går dennes arvslott istället till dennes barn, dvs. arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken). Eventuella halvsyskon tar härvid del endast av den arvslott som skulle ha tillfallit dennes förälder. Ur denna tar de lika stor del som helsyskon. Skulle det däremot saknas både helsyskon och föräldrar tillfaller arvslotten i sin helhet arvlåtarens halvsyskon (2 kap. 2 § tredje stycket). 

Vad som gäller i ditt fall?

I den mån jag har förstått din fråga korrekt, så kommer kvarlåtenskapen efter personen i denna, i den mån dennes enda kvarvarande släktingarna är en halvsyster och en faster, att gå till personens halvsyster. I enlighet med de ovannämnda principerna så ska nämligen kvarlåtenskapen, i första hand, fördelas mellan arvingarna i den första arvsklassen. Saknas arvingar i denna ska den istället fördelas mellan arvingarna i den andra arvsklassen. Saknas arvingar även i denna så ska den istället fördelas mellan arvingarna i den tredje arvsklassen. Eftersom det finns en kvarvarande syster, dvs. en arvinge ur den andra arvsklassen, och att möjligehten till arv för arvingar i en viss arvsklass helt måste uttömmas innan arv kan komma på fråga för arvingar i nästföljande arvsklass (i enlighet med den s.k. parentelprincipen), borde rimligtvis den aktuella systern vara den som är arvsberättigad i just ditt fall (arvsrätten kan inte gå vidare till arvingarna i den tredje arvsklassen, dit den aktuella fastern hör, om det alltjämt finns arvingar i den andra arvsklassen). 

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda, hjälpsamt svar på din fråga. Frågor som rör kvarlåtenskap och testamente kan vara ganska krångliga och om något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Detsamma gäller givetvis även i den mån jag har missförstått din fråga. I den mån du är intresserad kan du även läsa vidare om ämnet på Sveriges domstolars hemsida här och här eller Skatteverkets hemsida här, här, här och här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo