Har syskonbarn arvsrätt?

Min farbror har avlidit, han har inga föräldrar eller syskon i livet. Han är inget testamente. Jag som är hans brorson, tillfaller arvet då mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om du kan vara berättigad till arv efter din farbror. Bestämmelser om successionsrätt finns i ärvdabalken (1958:637). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Fördelningen av kvarlåtenskap i svensk rätt

Enligt svensk rätt kan kvarlåtenskapen efter en person fördelas på två sätt, antingen genom arv eller genom testamente. Genom arv fördelas kvarlåtenskapen enligt den ordning som anges i ärvdabalken, den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken (1958:637)). Genom testamente fördelas kvarlåtenskapen istället enligt den avlidnas vilja. Den legala arvsordningen används i de situationer då den avlidna inte har upprättat ett testamente. Arvlåtaren kan alltså åsidosätta den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente.

Fördelning av kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen

Vid fördelning enligt den legala arvsordningen så kommer kvarlåtenskapen att fördelas till medlemmarna i en av tre arvsklasser, så kallade parenteler. I första hand ärver de som tillhör den första arvsklassen. Finns det inga arvsberättigade i denna arvsklass så ärver istället de som tillhör den andra arvsklassen. Saknas arvsberättigade även i denna så ärver de som tillhör den tredje arvsklassen.

Vilka som ingår i de olika arvsklasserna framgår av 2 kap. ärvdabalken (1958:637). Till den första arvsklassen hör, exempelvis, den avlidnes bröstarvingar, dvs. den avlidnes barn, barnbarn osv. (2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637)). Observera att detta endast omfattar biologiska och adopterade barn. Dessa ska ta en lika stor del av kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken (1958:637)). Till den andra arvsklassen hör den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ärvdabalken). Vid behov träder eventuella syskon, syskonbarn och syskonbarnbarn (osv. se den s.k. istadarätten) till den avlidne in i föräldrarnas ställe. Till den tredje arvsklassen hör så den avlidnes mor- och farföräldrar samt, vid behov, dessas barn, dvs. den avlidnes eventuella mostrar, morbröder, fastrar och farbröder (2 kap. 3 § ärvdabalken).

Vad gäller om den avlidne var gift vid sin bortgång?

I det fall den avlidne efterlämnar en make/maka så kommer, emellertid, denne/denna att ärva hela kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Eventuella arvingar i den första och andra arvsklassen kommer, i sådana fall, att ha efterarvsrätt i den efterlevande makens kvarlåtenskap när denne går bort (3 kap. 2 § ärvdabalken). Observera dock att detta endast gäller i det fall den avlidna var gift vid dennes bortgång (du kan läsa mer om detta här, se särskilt under rubriken "Arv").

Fördelning av kvarlåtenskap enligt testamente

Det finns, dock, en möjlighet att frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Härigenom har testator/testatrix (det vill säga upprättaren av ett testamente) en betydande frihet att fördela kvarlåtenskapen så som denne önskar. Testationsfriheten begränsas, i princip, endast av att det inte är möjligt att göra bröstarvingar arvlösa (dessa har alltid rätt till sin laglott, dvs. hälften av sin arvslott) och av att en eventuell efterlevande make alltid har rätt att erhålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (7 kap. 1 § respektive 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken (1958:637)). Detta kräver dock att dessa klandrar ett testamente där de inte omnämns inom 6 månader från det att de tagit del av detsamma (14 kap. 5 § ärvdabalken (1958:637)).

Testator/testatrix kan, således, genom ett testamente, i hög utsträckning, bestämma vem som ska ärva dem och vad denne/dessa, i så fall, ska ärva. Detta gör de genom att specificera detta i sitt testamente.

Vad som gäller i ditt fall?

I den mån jag har förstått din fråga korrekt, så borde du, i egenskap av syskonbarn till den avlidna (och därmed en del av den andra arvsklassen), ha rätt att ta del av arvet efter din farbror. Som jag förstår situationen så var din farbror inte gift vid sin bortgång. Av din fråga att döma saknar han vidare arvingar i den första arvsklassen. Kvarlåtenskapen efter din farbror ska därför fördelas lika mellan eventuella arvingar i den andra arvsklassen. Eftsersom din farbror inte verkar ha några föräldrar eller syskon i livet så kommer arvet därmed istället att fördelas mellan hans syskonbarn. Detta förutsätter givetvis att han inte har upprättat ett testamente där kvarlåtenskapen fördelas på något annat sätt (vilket, av din fråga att döma, han inte har gjort). Observera att eftersom det saknas bröstarvingar så kan hela kvarlåtenskapen testameteras bort.

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda, hjälpsamt svar på din fråga. Frågor som rör kvarlåtenskap och testamente kan vara ganska krångliga och om något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. Detsamma gäller givetvis även i den mån jag har missförstått din fråga. I den mån du är intresserad kan du även läsa vidare om ämnet på Sveriges domstolars hemsida här (se under rubriken "Om den avlidne var ensamstående eller sambo", särskilt under underrubriken "föräldrar och syskon") och här eller Skatteverkets hemsida här, här, här och här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo