Måste jag betala parkeringsböter?

2020-10-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, Jag har fått parkeringsbotDet gäller lag (1984:318) paragraf 3Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken. Jag har fått parkeringsbotMin fråga: Infarten till denna väg var tydligt skyltat att det var enskild väg och att parkering var förbjuden. Längre in på området finns det stenbrott med badplats, strax intill det parkerade jag tillsammans med många andra bilar. Där fanns det inga skyltar om parkeringsförbud. Måste jag betala?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån de omständigheter som du beskriver i din fråga torde kontrollavgiften vara korrekt utfärdad. Ett vägmärke som anger förbud mot att parkera gäller från platsen där märket är uppsatt tills någon annan information anges eller där vägen korsas av en annan väg än vad som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen eller enligt vad eventuell tilläggstavla på parkeringsförbudet anger. Av andra vägar än de som avses i ovan nämnda paragraf förstås andra vägar än vägar från parkeringsplatser, stigar, cykelbana, gågata m.m. Om ingen annan information givits gäller parkeringsförbudet som uppsatts på den enskilda vägen till dess att ny information ges eller tills viss annan väg korsar den enskilda vägen. Om det inte givits någon ny parkeringsinformation eller om den enskilda vägen inte korsats av annan väg enligt ovan nämnda beskrivning gäller alltså parkeringsförbudet vid infarten även längre in på vägen. Kontrollavgiften torde därmed vara korrekt utfärdad. Om du vill kan du läsa mer om förbudsskyltar hos Transportstyrelsen. Om du ändå vill överklaga parkeringsboten måste du ändå betala avgiften tills vidare. Om din överklagan sedermera skulle vinna bifall återbetalas den erlagda avgiften. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

2020-10-26 i Myndigheter
FRÅGA |Har sociales rätt att sänka biståndet när en son som är minderårig får studie stöd fån gymnasiet
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är en fullt berättigad fråga du ställer. Huvudprincipen är att barns egna inkomster inte ska räknas med i underlaget för uträkning av ekonomiskt bistånd. Barns inkomster av arbete ska t ex inte medräknas om dem inte överstiger ett visst belopp (4 kap. 1a § Socialtjänstlagen). Om barnet bor hemma och studerar på gymnasiet är en förälder försörjningsskyldig för barnet ända tíll dess det fyller 21 år (7 kap. 1 § Föräldrabalken). Föräldern har då också rätt att få ekonomiskt bistånd även för kostnader för barnet som t ex. mat, kläder o s v. Då studiestödets syfte är att täcka mat och kläder och dyl. för barnet har det ansetts att studiestödet ska tas med i hushållets sammanlagda inkomster. Socialtjänsten kan alltså sänka biståndet på grund av studiestödet. Extra tillägg till studiestöd är dock undantaget (SOSFS 2013:1 s. 20).Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad kan vi göra om Transportstyrelsen återkallar körkortet?

2020-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Min son ( 21) Har sedan förra året fått böter för ringa narkotikabrott 3 gånger. En blev han tagen vid ett musik event och efter det kom polisen hem 2 gånger hos oss. Första gången hade han THC och något annat piller i blodet och det två sista gångerna endast THC om än i ringa mängd.Nu har han fått besked från Trafikverket att de vill återkalla hans körkort. Han har haft sitt körkort sedan 2019 april. Riskerar han att helt bli av med sitt körkort nu och finns det något han kan göra bortsett från att skriva till trafikverket och yttra sig.Mycket tacksam för svarMvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När kan körkort återkallas?Transportstyrelsen har nio olika punkter som utgör grund för när de kan återkalla någons körkort. En av dessa punkter är om körkortshavaren inte bör ha körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende (5 kap. 3 § körkortslagen). Transportstyrelsen ska utreda det enskilda fallet och körkortshavaren ska alltid få möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter innan beslut i frågan tas. Transportstyrelsen har också möjlighet att ge en varning istället för återkallelse i vissa fall. Du kan läsa mer om det här. Alla som tar körkort i Sverige får en prövotid på två år från dagen när man tog körkortet. Om man får sitt körkort återkallat inom prövotiden måste man ha ett nytt körkortstillstånd och genomföra ett nytt teori- och förarprov för körkort. Vad kan vi göra?Din son kan skriva och yttra sig angående beslutet precis som du skriver, men något annat går inte att göra innan beslutet tagits. Om Transportstyrelsen väljer att återkalla körkortet kan han välja att överklaga beslutet och få en omprövning. Överklagan skickas till den beslutande myndigheten, Transportstyrelsen, som sedan skickar vidare överklagan till förvaltningsrätten. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du läsa mer om återkallelse av körkort finns mer information på Transportstyrelsens hemsida här och här. Med vänliga hälsningar

Kan mitt körkort bli återkallat efter upprepade fortkörningar?

2020-10-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |För 1.5 år sedan körde jag 18 km för fort på 60-väg och fick därmed en bot. Nära mitt bostadsområde har kameror satts upp och nu har jag dessvärre fastnat på kameran 2 ggr inom loppet av en månad pga slarv/stress. Den första överträdelsen visade att jag hade kört 69km/t på 60-väg vilket jag erkänt och betalt bot för. Den andra överträdelsen har inte kommit per brev ännu. Jag gissar att jag körde 18-20km för fort på samma 60-väg. Finns risk att mitt körkort återkallas då det gäller tre överträdelse inom 2 år, eller kan det bli en varning?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering av frågor gällande körkortet regleras i körkortslagen. Påföljd vid hastighetsöverträdelseHastighetsöverträdelser är trafikbrott som kan innebära att körkortet återkallas enligt 5 kap. 3 § p.4 i körkortslagen. Det aktualiseras om överträdelsen inte är ringa. Ringa fortkörning är 1-24 km/h över tillåten hastighet och ej ringa fortkörning är 25-30 km/h över tillåten hastighet. Istället för återkallelse kan personen få en varning om det med hänsyn till situationen kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen). Vad säger praxis? Transportstyrelsen säger att om en person redan har en varning ska oftast en hårdare bedömning göras vid en nästa trafiköverträdelse. Deras praxis är att inte utfärda två varningar under en 2 årsperiod utan då bör istället körkortet återkallas. När det gäller upprepade fall av ringa fortkörning pekar praxis på att en varning normalt ges vid 3 ringa överträdelser. Även här brukar Transportstyrelsen titta på händelser de senaste två åren, men även längre tid tillbaka kan räknas med. Men likt sagt ovan är det avgörande om personen tidigare fått en varning/ återkallelse eller om det exempelvis är flera fall av ringa fortkörning + 1 fall av ej ringa fortkörning. I de nyss nämnda fallen kan Transportstyrelsen istället välja att återkalla körkortet om de bedömer sammantaget att omständigheterna inte är ringa. Vanligtvis innebär en återkallelse en spärrtid på 2 månader (5 kap. 6 § körkortlagen). Vad gäller för dig?De överträdelser du beskriver bör samtliga bedömas som ringa fortkörning, om du har rätt uppfattning angående den sista hastigheten det vill säga. Jag kan givetvis inte göra en säker bedömning av din situation, eller kunna svara på om Transportstyrelsen kommer återkalla ditt körkort. Detta då det kan finnas omständigheter i ditt fall som du inte beskrivit men som kan vara avgörande. Men min bedömning är att du troligtvis kan vänta dig att få iallafall en varning om du har gjort dig skyldig till upprepade ringa överträdelser inom en 2 årsperiod. Jag hoppas detta svarade på din fundering! Med vänliga hälsningar,

När får man böter på en tidsbegränsad parkering?

2020-10-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag bor i en bostadrätt där vi har möjlighet att hyra extra parkering för ytterligare ett fordon.Vi har ett antal gästparkeringar som är 12 h. Eftersom vi haft olägenhet att de boende ställer sig på gästparkeringarna har vi köpt in er tjänst att övervaka så att det efterföljs. Vi har dock några boende som parkerar dagligen, en extra personbil och en företagsbil. Vi har ringt vårt lokala vaktbolag ett flertal gånger och även "passat" på dem när de kör här. Men inget händer. Nu har företagsbilen stått på samma ställe ca 4 dygn men ingen parkeringsbot.Ägaren till personbilen är inte skriven på adressen men det ger ändå inte rätten att parkera mer än 12 h, eller hur?Tacksam för svar
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att man ska kunna ta ut en kontrollavgift vid felaktig parkering krävs att parkeringen är tydligt skyltad med villkoren för en lovlig parkering (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Om det i ert fall finns skyltar som stadgar att det är tillåtet att endast stå på parkeringen i 12 h är det som ska gälla. Som jag förstår din fråga finns det inga andra tilläggsskyltar en skylten om 12 h-gränsen och då är det maximal parkering i 12 h som gäller för alla. Om du undrar varför alla inte får böter på den aktuella platsen kan du ringa och fråga vaktbolaget eller diskutera parkeringsvillkoren med dem när de är på plats för att få klarhet i varför de inte bötfäller trots 12 h-gränsen för parkeringen. Den aktuella bilen kan också flytta sig var 12 h eller oftare och sedan påbörja en ny godkänd 12 h-period. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är folkbokföringsuppgifter offentliga?

2020-10-26 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |En privatperson har tagit ut mina uppgifter via skatteverkets navet. Hur kom denne över mina uppgifter? Samt mina barns fullständiga personnummer!!!Är detta lagligt? Eller bör jag anmäla detta?Kan vem som helst få utskrivet personuppgifter, bara sådär?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatteverket har en folkbokföringsdatabas som innehåller uppgifter om bland annat namn, personnummer och folkbokföringsadress. De flesta uppgifterna i databasen är offentliga. Det betyder att vem som helst kan begära ut uppgifterna från Skatteverket och ta del av dem. Detta följer av offentlighetsprincipen som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).Huvudregeln är alltså att alla uppgifter i databasen är offentliga. Utgångspunkten är att de ska lämnas ut om någon begär det. Vissa känsliga uppgifter i databasen kan däremot omfattas av sekretess (22 kap. 1 § offentlighets – och sekretesslagen, OSL). Om man har skyddad folkbokföring så gäller sekretess (22 kap. 2 § OSL).Svar: En privatperson kan alltså få ut dina folkbokföringsuppgifter från Skatteverket.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

​Är ingenjör en skyddad titel?

2020-10-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Så vem som helst kan kalla sig ingenjör? Är detta rättvist mot de som har studerat och jobbat hårt för att få titeln och sen kommer en apa som kallar sig för ingenjör flirtar med chefen och får jobbet? Finns ingen skydd mot de profedionella som måste stå ut med detta händelser till exampel
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Är ingenjör en skyddad titel?Termen ingenjör används som yrkesbenämning, men även som beteckning för utbildningsexamen. Termen ingenjör riktar sig mot en viss utbildningsnivå och det kan vara vilseledande att kalla sig för ingenjör, trots avsaknad av sådan examen. För att en titel ska vara skyddad måste det dock vara lagstadgat vilket inte är fallet med ingenjör. Ett annat exempel på något som inte är en skyddad titel, är jurist. Avsaknaden av lagstöd i detta fall gör att vem som helst får kalla sig ingenjör.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad krävs för att EU medborgares familj ska få flytta till Sverige?

2020-10-26 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Lawline, Hoppas ni kan hjälpa mig med en fråga eftersom Migrationsverket inte är så tydlig.Min fru och jag flyttade till Sverige på EU-reglerna för 3.5 år sedan. Vi är gift, har köpt hus, har fått en dotter i Sverige och planerar bo här i många år. Jag är dansk medborgare och min fru är filippinsk medborgare.Min frus mamma bor fortfarande i Filippinerne och hon är ökonomiskt avhängig av att vi skickar pengar varje månad. Hon är inte gift med min frus pappa och de bor inte tillsammans. Det är jätte dyrt att betala båda mat och hus i Filippinerna så vi hoppas att hon får flytta till Sverige och bo tillsammans med os i vårt hus. Det känns heller inte så bra att hennes mamma bor helt ensam och att ingen kan kolla om hon har det gott. Hennes mamma har endast min fru eftersom hon är det enda barnet.Är det möjligt för min frus mamma att flytta till Sverige och bo tillsammans med os via EU reglerna eller Sveriges egna regler?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att uppehållstillstånd krävs:För att din frus mamma ska få flytta till Sverige krävs som huvudregel att hon har uppehållstillstånd här. Det går i undantagsfall att få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är dennes make, maka eller sambo. Här räknas alltså er situation in, nämligen att personen som söker uppehållstillstånd är förälder till ett vuxet barn som bor i Sverige. Det som krävs för att din frus mamma ska få uppehållstillstånd är för det första att din fru har permanent uppehållstillstånd i Sverige. För det andra ska din fru och hennes mamma kunna visa att de har bott tillsammans omedelbart innan din fru flyttade till Sverige och att de redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för dem att leva åtskilda. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan din frus mamma och din fru har uppstått efter att din fru flyttade till Sverige.EU medborgare kan ansöka om upphållskort istället:Om du är nordisk medborgare och din familj är medborgare i ett land utanför EU och ni ska bo i Sverige i mer än tre månader kan din familj ansöka om uppehållskort. Eftersom du är dansk medborgare blir detta tillämpligt i ditt fall. Uppehållsrätten är beroende av att du själv har uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare eller att du lever på en pension eller har tillräckliga medel för er försörjning. Din familj kommer att behöva lämna in dokument från dig som visar hur du uppfyller uppehållsrätten.Som familjemedlemmar räknas bland annat dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er. Detta innebär alltså att din frus mamma räknas som din familjemedlem och kan ansöka om uppehållskort eftersom du är nordisk medborgare. Hur ansöker din frus mamma om uppehållskort?Din frus mamma ska fylla i blanketten Ansökan om uppehållskort, nummer 144011, och skicka eller lämna in den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. Det kostar ingenting att ansöka om uppehållskort. Din frus mamma ska skicka med kopior av de sidor i hennes pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland samt dokument som visar hur hon är beroende av dig och på vilket sätt ni är släkt. Din frus mamma behöver också skicka med dokument som visar hur du uppfyller uppehållsrätten. Vilka papper ifrån dig som hon behöver skicka med beror på vad du har för sysselsättning.Hur länge gäller uppehållskortet?Kortet gäller så länge du och din familj bor i Sverige och du uppfyller kraven för uppehållsrätt. När ni har bott i Sverige i fem år och du har haft uppehållsrätt under hela perioden har ni permanent uppehållsrätt.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är huvudregeln att uppehållstillstånd krävs. För att din frus mamma ska få uppehållstillstånd måste din fru ha permanent uppehållstillstånd och ni måste kunna visa att din fru och hennes mamma bott tillsammans innan hon flyttade till Sverige. Dessutom är det i regel inte möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på dessa grunder om lång tid förflutit sedan din fru flyttade till Sverige. Uppehållstillstånd krävs dock inte för familjemedlemmar till nordiska medborgare. Eftersom du är dansk medborgare kan dina familjemedlemmar istället för uppehållstillstånd ansöka om uppehållskort. Din frus mamma räknas som din familjemedlem om hon är ekonomiskt beroende av er, vilket hon verkar vara. Det som krävs för att din frus mamma ska beviljas uppehållskort är att du har uppehållsrätt genom arbete eller dylikt och därmed har tillräckliga medel för er försörjning. Jag rekommenderar alltså att din frus mamma ansöker om uppehållskort. Du kan läsa mer om hur ansökan ska gå till här. Du kan även ladda ner ansökningsblanketten både på svenska och engelska. Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Du kan också nå mig direkt på elise.sohlberg@lawline.se. Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Migrationsverket för att få hjälp med ansökan. Migrationsverket har en serviceskyldighet som innebär att de är skyldiga att besvara dina frågor och hjälpa dig med ditt ärende.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,