När ska man avregistrera sig från den svenska folkbokföringen?

2020-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, jag är svensk medborgare o gifte mig med en fransk man, som bor i Frankrike. Han gick i pension nu, men han reste mycket med sitt jobb innan dess. Så jag bodde i Sverige o Frankrike nästan samma tid. Jag har min bostadsrätt o min dotter som är 26 år här i Stockholm. Men nu jag ska tillbringa mera tid i Frankrike. Mina frågor är : måste jag utskriva mig från Sverige? Kan jag behålla min bostadsrätt, bankkonto? Är det straffbart om jag har inte utskrivit mig tidigare? Jag jobbade förrut i Sverige o min man som försörjer mig, när vi gifte oss. Så jag har ingen inkomst. Jag ville behålla min bostadsrätt, jag reser ofta till Sverige, man vet aldrig vad som kan hända i livet, om man skiljer sig eller make dör, då jag ska flytta tillbaka. Med vänliga hälsningar.
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om folkbokföring.Reglerna kring folkbokföring finns i folkbokföringslagen.Den som anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras i Sverige. En person som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila, dvs. spendera sina dygn i Sverige under minst ett år, ska anses vara bosatt i Sverige och ska därför vara folkbokförd i Sverige ( 3 § folkbokföringslagen). Även om en person regelbundet tillbringar din dygnsvila både i Sverige samt utomlands ska personen vara folkbokförd i Sverige om denne med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin hemvist i Sverige. Vid bedömningen av hemvist tittar man främst på var personens familj, det vill säga eventuell make/maka, sambo och eller hemmavarande barn, är bosatta. Om det inte går att bedöma genom att endast titta på detta ska en bedömning även göras hur personens arbetsförhållanden ser ut. Även vistelsetid i de olika länderna samt hur många övernattningar personen gör i varje land ska tas med i bedömningen. Andra saker att titta på och ta med i bedömningen kan även vara hur en persons bostäder ser ut i de olika länderna, det vill säga hur stora de olika bostäderna är samt vilken standard de har. En person anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila i Sverige om personen normalt tillbringar minst ett dygn i veckan i Sverige ( 3 § andra stycket folkbokföringslagen).Om en persons dygnsvila regelmässigt kommer att ske utomlands under minst ett år framåt, ska denne istället avregistreras från den svenska folkbokföringen. Om personen kan antas tillbringa sin dygnsvila regelbundet både i Sverige och utomlands ska denne avregistrera sig om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin hemvist utanför Sverige (20 § folkbokföringslagen). Om du ska avregistrera dig från folkbokföringen i Sverige eller inte måste därför bestämmas utifrån dessa omständigheter. En person som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring kan dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet anses vara grovt döms istället personen till grovt folkbokföringsbrott som kan leda till högst två månader i fängelse. I ringa fall ska personen däremot inte dömas till ansvar alls (42 § folkbokföringslagen). Med oriktig uppgift menas en uppgift som är felaktig eller ofullständig.Det finns inga bestämmelser i den svenska lagen som säger att du inte kan ha ett svenskt bankkonto eller äga en bostadsrätt i Sverige om du är avregistrerad och därmed inte bosatt i Sverige. Däremot kan din bostadsrättsförening ha regler kring vad som gäller i en sådan situation så jag råder dig att ta kontakt med dem för att höra dig för vad som gäller i just din situation.Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Kan jag anmäla polisen?

2020-05-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hejsan vill fråga hur jag ska gå tillväga min son blev anhållen av polisen den som tog han kallade han smuts först o främst han e myndig de satte han i en lite cell grejen är han äter medicin mot bland annat panikångest o det fick han där han grät slog huvudet i väggen grejen är polisen hade ringt mig o frågat efter medicinen jag åkte dit o lämnade den men han fick ingen medicin d bara öppnade lucka o stängde igen allt detta har han berättat i dag när han släppt o kom hem jag tycker detta är ett hemskt betende o jag hyser absolut ingen respekt för polisen alls nu
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ni kan göra när din son har blivit illa behandlad av polisen.Svenska myndigheter gransaks av vissa tillsynsmyndigheter som har i uppdrag att kontrollera att dessa bland annat följer gällande lagar och regler i sin myndighetsutövning. Den som blivit illa behandlad och misstänker att kontakten man haft med en myndighet strider mot gällande lag, t.ex. hur myndigheter ska agera gentemot enskilda, bör göra en anmälan om detta. Eftersom polisen är en myndighet kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) som är en tillsynsmyndighet. Du kan göra anmälan till genom att trycka här. Det finns också möjlighet att göra en polisanmälan mot enskilda poliser. Vänligen,

Indraget körkort vid olovlig körning eller vårdslöshet i trafik?

2020-05-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Skulle det betraktas som "vårdslöshet i trafik" eller "olovlig körning" (ordalydelse tagen från Transportstyrelsens hemsida https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat/, Återkallelsepunkt 4) OM: man har kört på en landsväg och skulle göra en vänstersväng och såg den mötande bilen för sent och inte hann undvika krocken med den. Inga personliga skador och inga gigantiskt stora skador på motpartens bil (in buckla inte mer än 1cm djup och ett par repor på lacken). Skulle detta vara tillräckligt för att få körkortet indraget?Tack.
Emil Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad gäller olovlig körning regleras det i 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott (Trafikbrottslagen). För att göra sig skyldig till olovlig körning krävs att du framför ett körkortspliktigt fordon, utan att ha körkort för fordonet. Alltså har du i det beskrivna scenariot inte gjort dig skyldig till olovlig körning, under förutsättning att du innehar ett körkort för bilen. Det du beskriver skulle kunna vara att betrakta som vårdslöshet i trafik enligt 1 § trafikbrottslagen, förutsatt att du uppsåtligen brutit mot gällande trafikföreskrifter eller om du medvetet tagit en risk i förhoppning att olycka inte sker. Exempel på ett sådant medvetet risktagande kan vara att köra mot rött ljus, stopplikt eller framföra fordonet i alldeles för hög hastighet. I ditt fall är det svårt att avgöra om ditt körkort kommer bli indraget eller inte. Det beror på flera olika omständigheter som måste bedömas. I regel är det bara grov vårdslöshet i trafik som leder till att ens körkort blir indraget, under förutsättning att du inte gjort dig skyldig till andra trafikförseelser, vilka anges i 5 kap. 3 § körkortslagen. För att grov vårdslöshet i trafik ska vara aktuellt krävs att du är grovt oaktsam eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Detta är väldigt högt ställda krav och sannolikt inget som du gjort dig skyldig till i det ovan beskrivna scenariot. Min bedömning är således att du i värsta fall gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik enligt 1 § Trafikbrottslagen och inget som föranleder indraget körkort, under förutsättning att du inte gjort dig skyldig till någon annan av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen Vänligen,

Kommer det finnas ett nytt försörjningskrav?

2020-05-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Kommer det bli en ny höjd försörjningskrav som väntas på att godkännas och isåfall kommer det gälla oss som har redan ansökt uppehållstillstånd pga sambo anknytning ?Mvh
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor vad gäller försörjningskravet vid anhöriginvandring regleras bland annat i utlänningslagen (UtlL) och den så kallade begränsningslagen (BegrL). För att kort svara på din fråga: det har än så länge inte beslutats något om ett nytt försörjningskrav och det går därför inte att ge dig ett fullständigt och korrekt svar. Det har sammansatts en parlamentarisk migrationskommitté som för tillfället arbetar med asylfrågor såsom försörjningskravet (Dir. 2019:32). Deras ställningstagande har dock inte redovisats än, men ska göras senast 15 augusti 2020. Förhoppningsvis finns det mer information om det då.Nuvarande försörjningskravetFör tillfället gäller krav på att anknytningspersonen har tillräckliga inkomster för försörjning av både sig själv och den anhörige som söker om uppehållstillstånd, men också att anknytningspersonen har en lämplig bostad (9 § BegrL). Detta krav gäller fram till 19 juli 2021. Vad som kommer gälla efter det återstår att se.Tyvärr finns det inte mycket mer jag kan svara på gällande det framtida försörjningskravet, men jag hoppas att du ändå fick någorlunda svar på din fråga. Har du fler frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!Vänligen,

tidigare dömd för ringa narkotika, måste jag visa läkarintyg ett för att få körkortstillstånd

2020-05-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag är 16 år (fyller snart 17) och förra sommaren blev jag dömd för olovlig körning, narkotikabrott och rattfylleri inom narkotika. Det var ringa narkotikabrott, och jag fick endast 30 dagsböter, ingen mini-Maria eller social tjänst. Det har snart gått ett år sedan dess och jag ska snart gå med min pappa och göra kursen så att jag kan övningsköra med honom. Jag undrar ifall det kommer bli så att jag kommer behöva visa läkarintyg och göra narkotika-prov som jag ska lämna till dom?
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår dig rätt så undrar du hur en tidigare ringa narkotika dom kommer påverka din möjlighet att ta körkort i framtiden – och ifall du måste visa upp något läkarintyg etc till transportstyrelsen.För att få körkort krävs ett tillstånd från Transportstyrelsen. Reglerna om körkortstillstånd finns i Körkortslagen. Transportstyrelsen har till uppgift att bedöma om personen i fråga är lämpad för att ta körkort ( Körkortslagen 3 kap. 2 §). Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att personen inte är opålitlig i nykterhänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Trafikverket tar här hänsyn till om personen i fråga har fällts för narkotikabrott. Att det finns en dom för narkotikabrott kan nämligen tyda på att personen inte är pålitlig i nykterhänseende. Dock gör trafikverket alltid hen helhetsbedömning och beaktar alla omständigheter.Transportstyrelsen kan begära att du ska genomgå en läkarundersökning eller blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för att transportstyrelsen ska kunna göra en bedömning om du är opålitlig i nykterhänseende. Eftersom du har en ringa narkotikadom är det mycket möjligt att transportstyrelsen kan komma att be dig om dessa sakerna. Transportstyrelsen gör dock en bedömning i varje enskilt fall så det är svårt att med säkerhet säga att de kommer be dig om ett läkarintyg. Men chanserna finns!Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man fortfarande få underhållsbidrag när man är 19 år?

2020-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Har ett barn på 19 år rätt till både underhållsbidrag som den ena föräldern betalar och aktivitetsersättning som betalas ut av försäkringskassan? Barnet går på gymnasiet och har en diagnos. Barnet kommer få mellan 7000-9000 i aktivitetsstöd.
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel behöver föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st föräldrabalken). Detta innebär att barnet har rätt till underhållsbidrag just på grund av att barnet är över 18 år och studerar på gymnasiet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får man köra bil om man har en förlamad arm?

2020-05-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Kan någon som har bara högra armen (eller har den vänstra armen förlamad) köra bil?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om körkort regleras i Körkortslagen (1998:488), hädanefter förkortad KörKL. För att man ska få körkortstillstånd (3 kap 2 § KörKL) krävs det att man med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Vad gäller lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätts att man uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. När man ansöker om körkortstillstånd hos transportstyrelsen gör de en bedömning av om man uppfyller de medicinska kraven för att få ha körkort. Är det så att man har en sjukdom eller nedsättning i rörelseorganens funktion som innebär att fordon inte kan köras på ett trafiksäkert sätt utgör detta ett hinder för innehav. Däremot görs undantag om från detta om man kan anpassa fordonet med ortopediskt hjälpmedel eller tekniska anordningar. Man kan då ange särskilda villkor för körkortstillståndet eller körkortet som är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt (3 kap 10 § KörkL). Detta kan exempelvis vara sådant som att man endast får köra i den bil som är specialanpassad efter ens behov. Denna bedömning görs, som ovan nämnt, av transportstyrelsen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh,

Vård på grund av brottslig verksamhet enligt LVU

2020-05-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! När ska brott/brottsmisstankar föranleda omhändertagande/vård enligt 3 paragrafen LVU?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilken typ av brottslighet som krävs för att det ska kunna bli fråga om vård enligt 3 § lag om vård av unga, LVU (här).Brottslighet eller brottslig verksamhet?I paragrafen står det att det ska vara fråga om brottslig verksamhet, vilket vanligtvis är något mer allvarligt och omfattande än brottslighet. Med brottslig verksamhet menar man i första hand alltså inte mindre förseelser eller enstaka brott (om inte brottet är av allvarlig art), utan man menar situationer då brottsligheten har nått viss varaktighet och kontinuitet. Enstaka brott räknas som brottslig verksamhet bara om detta är ett uttryck för en bristande samhällsanpassning. För att ge ett exempel hade en person gjort sig skyldig till tre inbrottsstölder, men domstolen tyckte inte att det skulle räknas som brottslig verksamhet enligt 3 § LVU, se RÅ 84 2:31.Vänligen,