Vad innebär försörjningskravet?

2018-12-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag och min fästman (amerikansk medborgare) har ansökt om uppehållstillstånd gällande anknytning och fick avslag på vår ansökan då de räknade ut att min ekonomi ej är tillräcklig. Det rör sig om en summa på ca 3000kr som fattas. Jag är egen företagare och de har räknat ut en medellön på 2017 års bokslut.Är det möjligt att överklaga och kunna redovisa 3000kr via något i stil med en borgensman? Min mor skulle vara beredd att göra detta. Kan man göra det som en form av arvsförskott eller liknande för att få det giltigt? Tacksam för svar.
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad innebär försörjningskravet?Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön. Hur mycket inkomst man måste få för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är, men om man utgår från att ni två sammanbor utan barn är normalbeloppet 7952 kronor för ett sammanlevande par efter avdragen boendekostnad. För att ge detta ett exempel: Om din boendekostnad är 5000 kr, betyder det att inkomsten måste vara 7952 kr + 5000 kr. Du måste alltså utgå från att du har tillräckligt stor inkomst för er båda två.Det nämns även att en tillräcklig förmögenhet kan täcka försörjningskravet. Dock finns det inte tydliga riktlinjer för hur mycket förmögenhet man ska ha och det är därför svårt att göra en tydlig avvägning om din förmögenhet täcker kravet eller ej. Detta är en bedömning som görs i det enskilda fallet.Hur mycket förmögenhet måste man ha för att uppnå försörjningskravet? Vad som är tillräcklig förmögenhet är något som bedöms i det enskilda fallet. Det finns dock ett rättsfall i MIG 2017:8 där ett äldre par inte uppfyllde försörjningskravet trots att de drygt hade 2 miljoner kronor i förmögenhet, hyresintäkter och en liten pension. Dock bör det observeras att detta handlar om just deras förhållande. I deras fall hade de ej visat exempelvis hur mycket skulder de hade eller hur deras övriga ekonomiska förhållanden såg ut. Det är helt enkelt en individuell bedömning om hur mycket förmögenhet man måste ha för att uppnå kravet och jag kan därför inte svara på den frågan.Det som är kravet är alltså att det antingen ska vara arbetsrelaterade inkomster eller att du ska ha en tillräcklig förmögenhet. Det räcker alltså inte att redovisa annan inkomst så som arv. Det finns inte heller någon reglering som tillåter borgensman. För att uppnå försörjningskravet krävs att de arbetsrelaterade inkomsterna ökar. Jag hoppas det gav svar på din fråga.

Går det att söka svenskt medborgarskap tidigare pga giftemål?

2018-12-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Jag och min sambo har bott ihop i 6 månader. Han har varit här i 2.5 år vi har varit ett par i 1.5 år och nu undrar vi om han kan söka svenskt medborgarskap redan nu ? Vi ska gifta oss snart frågan är då om det går att ansöka tidigare då ?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna gällande svenskt medborgarskap återfinns i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap (Medborgarskapslagen, vidare förkortat MedbL).Det framgår inte av frågan från vart din sambo har immigrerat till Sverige, det gäller nämligen olika beroende på varifrån man kommer. Jag kommer dock ta upp de olika alternativen som finns och presentera olika svar utifrån dessa. Huvudregeln är att man ska varit bosatt i Sverige i sammanhängande 5 år, men det finns fler kriterier och ibland kan det vara okej med kortare än 5 år. Enligt 11 § MedbL så ska en utlänning beviljas svenskt medborgarskap om han eller hon: styrkt sin identitet, fyllt arton år, permanent uppehållstillstånd i Sverige, hemvist här i landet sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare, sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Som du kan se i punkt 4 gäller olika tider beroende på vart man kommer ifrån. Din sambo skulle kunna söka svenskt medborgarskap i fall 4.1 i och med att han har varit här i 2,5 år. Det skulle dock inte beviljas i de övriga fallen då det gäller 4 respektive 5 år. Att ni ska gifta er spelar ingen roll vad gäller medborgarskapet men ifall han inte har permanent uppehållstillstånd så skulle han kunna söka nytt uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vänligen,

Kriminalvård, besök och INTIK-systemet. Hur får man rätt mot Kriminalvården?

2018-12-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej det är som så att min kille sitter på en anstalt, han har suttit 3år och har 5år kvar. Han får inte ta emot besök och inte ens övervakade besök. Jag har en prick i belastningsregistret på en olovlig körning, jag har fast anställning och inget kriminellt umgänge. Har aldrig haft problem med droger eller dylikt. Jag vill förstås träffa honom men kriminalvården ger avslag. Får dom verkligen neka besök i 8år?? En människa behöver kärlek och närhet för att överleva och hur mår man psykiskt efter 8år utan kroppsligkontakt och umgänge med sina anhöriga?? Vi har telefontillstånd men nu har dom även börjat bråka om det att det pågår störningar i telefon att jag har manipulera samtalen vilket jag absolut inte har gjort. Jag känner mig så maktlös så vad kan jag göra för att få rätt mot kriminalvården??
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För den som är intagen i kriminalvårdsanstalt finns regler i fängelselagen (FäL) och fängelseförordningen (FäF). Kriminalvården har i enlighet med fängelselagen delegerats att ta fram riktlinjer för verkställighet av lagen (15 kap. 5 § FäL). Dessa riktlinjer finns att läsa i KVFS 2011:1 FARK Fängelse (FARK Fängelse). FARK Fängelse är uppbyggd genom att den kompletterar fängelselagen, dels i form av föreskrifter, dels i form av allmänna råd till reglerna.Närstående brukar få besök, åtminstone övervakade sådanaEn intagen i kriminalvårdsanstalt får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Besök får dock vägras om det kan äventyra säkerheten och inte avhjälpas genom övervakning av personal, kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan (7 kap. 1 § FäL). Kriminalvården är i regel hårda och restriktiva med att bevilja besök från någon som missbrukar narkotika, är föremål för kriminalvård i frihet, eller har kopplingar till kriminella nätverk eller grov organiserad brottslighet. Eftersom du är närstående kan besök ändå beviljas om riskerna kan hanteras genom kontroll, t.ex. under övervakning av kriminalvårdspersonal (se de allmänna råden till 7 kap. 1 § FäL i FARK Fängelse). Bevakade besök innebär att en eller två kriminalvårdare sitter med under besöket och att ni i regel inte får ha någon kroppskontakt.Långt straff innebär i regel högre säkerhet och mindre möjlighet till besökNu vet jag inte på vilken grund din kille fått avslag till besök av dig. Det förefaller tveksamt att avslaget skulle bero på att du har en olovlig körning i belastningsregistret. Däremot, som jag tolkar det, har din kille blivit dömd till ett mycket långt fängelsestraff. Om han har avtjänat tre år och har fem år kvar till villkorlig frigivning torde det innebära att han är dömd till tolv års fängelse (beräknat utifrån att en dömd i regel friges efter två tredjedelar av straffet). Med tanke på den långa återstående tiden utgår jag från att han är placerad på anstalt av hög säkerhetsklass. Får han inte ta emot besök alls kan det vara för att han är säkerhetsplacerad och att avslaget beror på bedömningen av honom snarare än dig.Jag instämmer dock i att det inte är humant att neka någon besök och mänsklig samvaro under så lång tid som redan skett och under så lång tid som är kvar av hans straff. Rent generellt har Sverige fått kritik av såväl Amnesty som FN och Europa-rådet både vad gäller långa häktningstider och isolering, men även avseende isoleringen av säkerhetsplacerade intagna.Kriminalvårdens INTIK-system är känsligt för störningarI telefonsystemet för intagna i anstalt (det s.k. INTIK-systemet) finns inbyggt en möjlighet att detektera om en intagen (eller snarare den som den intagne talar med) försöker manipulera systemet. Manipulationen kan avse att man försöker vidarekoppla systemet eller genom att den uppringda parten samtidigt med hjälp av en annan telefon ringer en tredje part och sedan håller ihop telefonlurarna för att den intagne ska ha möjlighet att prata med någon den inte har tillstånd att prata med.Tyvärr innebär systemet att det är känsligt även för sådant som inte är manipulation. Till exempel kan samtalet avbrytas och det kan registreras en eventuell manipulation vid höga bakgrundsljud (barnskrik, hundskall, radio eller TV igång i bakgrunden). Tyvärr är Kriminalvården allt mer restriktiva desto högre säkerhetsklass den intagne är placerad i. Kammarrätten i Jönköping har dessutom fastslagit i en dom att en intagen inte har rätt att få ut information om när den påstådda manipulationen skett, uppgifterna är sekretessbelagda (Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3117-15).Vad du kan göra för att få rätt mot KriminalvårdenTyvärr kan inte du göra så mycket för att få rätt mot Kriminalvården. Kriminalvården är en, enligt mig, i många avseenden fyrkantig myndighet. Det är svårt att få rätt mot Kriminalvården, och desto längre straff och säkerhetsklassning en intagen har, desto svårare är det. Mycket av ansvaret för att få rätt mot Kriminalvården ligger tyvärr på din kille. Anledningen är att du inte kan ansöka om besök till honom, det är han som måste besöka om tillstånd till besök av dig. Det innebär att vid ett avslag är det han som måste gå vidare med det. I första hand kan han begära en omprövning av beslutet. Beslutet kommer då att skickas till regionen eller huvudkontoret för omprövning. Om den instansen gör samma bedömning som den lokala anstalten finns det en möjlighet att få beslutet prövat av förvaltningsrätten (14 kap. 1-3 § FäL). Den enda möjligheten är således att din kille begär en omprövning av beslutet och vid ett avslag överklagar det till förvaltningsrätten.När det gäller telefonsystemet är det även i de avseendet svårt att motbevisa att någon manipulation inte skett, framförallt då uppgifterna om när det skett är sekretessbelagda. Förfarandet är detsamma som vid besök; om tillståndet återkallas får din kille begära omprövning, och vid ett avslag i omprövningen kan han överklaga det till domstol.Det du kan göra när det gäller INTIK-systemet är att se till att inte ha telefonen vidarekopplad (inte heller till någon röstbrevlåda), inte ha några höga bakgrundsljud (t.ex. TV, musik, barnskrik, hundskall etc.) och att ni inte skriker på varandra eller höjer rösten. Allt det är sådant som kan registreras som manipulation av systemet.Jag är fullt medveten om att det kan vara svårt att föra sin talan själv mot Kriminalvården. Dessutom är det svårt att få rätt mot Kriminalvården, även i domstol, framförallt som långtidsdömd. Det finns en möjlighet att anlita en jurist som hjälper till med ärendet. I teorin krävs det i sådana fall att det är din kille som anlitar juristen (då det är han som kommer att företrädas). Dock kan kontakten och betalningen ske via dig (och att du ser till att din kille skriver en fullmakt till juristen att företräda honom). Vill du ha kontakt med en jurist för ändamålet är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister hos Lawline. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga och all lycka till er båda!Vänligen,

Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?

2018-12-07 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag vill gärna veta hur snabbt dom får bötesbelägga ett fordon som står på en parkeringsplats. Jag studerar Nyköping på Skavasta flygplats och där finns det parkeringsplatser där skolan förfogar över P-tillstånd. Då jag va tvungen att gå in och hämta ett P-tillstånd fann jag en 500 kr kontrollavgifts lapp. På boten står det 11:20 - 11:27, 7 minuter är Absolut inte tillräckligt lång tid att parkera i min mening, men vad säger lagen egentligen om tidsfristen? Med logiken så fort fordonet står stilla är det parkerat skulle dom kunna stå och skriva lappar konstant. Syftet med lagen kan väl ändå inte vara att tjäna pengar åt vaktbolag? När jag ringde till dom på HOJAB parkerings bolag, så hänvisade dom till "praxis i branschen" Vad har HOJAB för skyldighet att redovisa praxis? samt hur lång tid säger lagen att man har på sig att få fram en P-biljett eller liknande.
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått en kontrollavgift under tiden du skulle hämta ett parkeringstillstånd för att kunna parkera på parkeringsplatsen. Det finns inga regler om hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift utfärdas. I princip behöver inte parkeringsvakten vänta med att skriva en parkeringsanmärkning då det inte finns någon viss tid som ett fordon får vara uppställt med skyltade villkor.Av praktiska skäl är dock rutinerna för parkeringsvakterna att för det mesta vänta några minuter innan de utfärdar en parkeringsanmärkning. Anledningen till detta är att ett fordon naturligtvis inte är felparkerat under den tiden det tar att köpa biljett. På avgiftsbelagda parkeringar eller parkeringsplatser som kräver tillstånd, som det framgår av din fråga, brukar det finnas rutiner att vänta mellan fem och tio minuter innan parkeringsvakten utfärdar en kontrollavgift. Du kan göra ett försök att överklaga parkeringsanmärkningen om du på något sätt kan bevisa att du vid tiden för utfärdandet skulle hämta ett parkeringstillstånd. Vänligen,

Är en trerumslägenhet tillräcklig för att försörjningskravet ska vara uppfyllt för en familj med tre barn?

2018-12-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min vän har tre rums lägenhet på 74 kvm. Han ska hämta sina tre barn (5, 7, 9 år) till Sverige. På hyreskontraktet står det att lägenheten är för högst 4 personer. Migrationsverket avslår ansökan pga detta. Är det inte tillräckligt med tre rummare? Tack på förhand!
Julia Amundsson |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad tråkigt att migrationsverket avslog ansökan. Jag ska försöka hjälpa till så gott det går genom att förklara vad som gäller och ge råd om hur din vän kan gå vidare. För att barnen ska få komma till Sverige genom anknytning till din vän, krävs att det så kallade försörjningskravet är uppfyllt. Jag ska nedan förklara närmare vad det innebär.Aktuella regler finns i utlänningslagen (UtlL) och lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegrL). Den tillfälliga lagen gäller om den innehåller regler som skiljer sig från reglerna i utlänningslagen. Den tillfälliga lagen har medfört strängarekrav på försörjning vilket gör det svårare att få stanna på grund av anknytning. Vad innebär försörjningskravet? Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen (i detta fall din vän) måste kunna försörja sig själv och den eller de som ansöker (i detta fall barnen). Utöver det måste din vän ha en bostad av tillräcklig storlek och standard (9 § BegrL). Eftersom du nämner att avslaget beror på bostaden, går jag endast in närmare på det kravet och inte på det förstnämnda som är rent ekonomiskt. Hur stor måste lägenheten vara? På migrationsverkets hemsida finns information om hur stor en bostad måste vara beroende på familjesammansättning. Dessa regler gäller oavsett om man enligt hyreskontraktet får bo fyra personer i en trerummare. Två vuxna utan barn måste ha minst ett rum och kök. Finns det även barn krävs ännu fler rum. När familjen består av en eller två vuxna och tre barn, måste det finnas minst tre sovrum. Två barn kan dela sovrum, men fler än så får inte bo i samma rum. Det innebär alltså att din vän ska ha ett sovrum till sig och minst två stycken till barnen att dela på. Eftersom din vän bor i en lägenhet med tre rum och kök borde det räcka, förutsatt att det inte bor några andra i lägenheten än han själv och att det tredje rummet går att använda som sovrum. Informationen som finns att tillgå är dock ganska kortfattad och migrationsverket gör alltid individuella bedömningar från fall till fall, vilket gör det svårt för mig att säga exakt varför migrationsverket avslog ansökan i detta fallet. Kanske finns det andra omständigheter än de som nämns i frågan som ligger till grund för avslaget? Kan det möjligen vara så att det tredje rummet inte går att använda som sovrum? Man anses inte heller ha en godtagbar bostad om man bor i andra hand eller hos sina föräldrar. SammanfattningDen tillfälliga lagen har gjort det svårare för familjer att återförenas i Sverige. För att det ska kunna ske krävs att försörjningskravet är uppfyllt vilket bland annat innebär att din vän måste ha en tillräckligt stor bostad. Tre rum och kök ska räcka eftersom endast två av barnen då behöver dela rum. Varför migrationsverket avslog ansökan i din väns fall kan jag tyvärr inte svara på utan fler detaljer kring situationen. Kanske finns det någonting som gör att det tredje rummet inte kan användas som sovrum? Råd Om din vän inte är nöjd med beslutet kan han överklaga det (22 § BegrL och 14 kap 3 § UtlL). Information om hur man överklagar finns i beslutet din vän fått. Viktigt är att överklagan måste komma in till migrationsverket inom tre veckorfrån det att din vän fick beslutet om avslag. Om migrationsverket inte anser att det finns anledning att ändra beslutet, skickar de beslutet vidare till Migrationsdomstolen för prövning. Domstolen kommer då antingen hålla med migrationsverket eller ändra beslutet. Om din vän vill överklaga rekommenderar jag att han tar hjälp av en jurist som vet precis hur man går tillväga och vad som ska föras fram för bäst resultat. Du kan kontakta någon av juristerna på Lawline här. Hoppas att svaret är till lite hjälp för din vän! Jag önskar honom all lycka till i återföreningen med sina barn. Ställ gärna en ny fråga vid fler funderingar. Med vänliga hälsningar

Jäv hos ledamöter i kommunfullmäktige

2018-12-08 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |HejI min kommuns fullmäktige sitter en krögare som äger och driver flera restauranger och alkoholserveringar. Under senaste fullmäktige så diskuterades taxorna för alkoholtillstånd och uppföljningsavgifter. Beslutet skickades till återremiss efter hon argumenterat och röstat emot höjningar.Är personen i fråga jävig?
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om jäv i kommunfullmäktige finns i kommunallagen (2017:725). Enligt 5 kap 47 § kommunallagen får en ledamot i kommunfullmäktige inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv. Om en ledamot känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska ledamoten självmant uppge detta enligt 6 kap 30 § kommunallagen. Jävssituationer berör främst situationer som angår ledamoten som individ och där ledamoten antingen har ett ekonomiskt eller ett annat starkt intresse i ärendets utgång. Situationen ska innebära att ledamotens förhållande till saken inte kan betraktas som opartiskt.Eftersom att ledamoten har ett direkt ekonomiskt intresse i saken, genom sitt ägande av restauranger och serveringar, är det mycket som tyder på att personen i fråga varit jävig. Jag rekommenderar dig därför att skriftligt begära en laglighetsprövning av beslutet hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten prövar då själva lagligheten av beslutet och om beslutet i fråga ska upphävas med anledning av den eventuella jävssituationen. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

Är Melanotan lagligt?

2018-12-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Undrar kring regler angående ämnet, 'Melanotan'. Som handeln ser ut i landet, är det olagligt att köpa eller inneha och sälja detta ämne? Finns det några föreskrifter eller kan en sån verksamhet bedrivas lagligt i Sverige i dagsläget och beskattas som vanligt?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är lagligt att köpa, inneha och sälja Melanotan i Sverige. Produkten omfattas av läkemedelslagen enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor, ändrad genom LVFS 2005:8. Melanotan är i nuläget inte narkotikaklassat och det är därför inte olagligt att inneha eller använda det. Läkemedelsverket har klassificerat produkten som ett läkemedel eftersom det är ett injektionsmedel som inte är en medicinteknisk produkt, men produkten är inte godkänd för försäljning någonstans i EU. Om MelanotanMelanotan uppges vara ett injektionspreparat som ska blandas, doseras och injiceras under huden. Då det inte är ett godkänt läkemedel är inte hela biverkningsbilden klarlagd. Att utan tillräckliga kunskaper bereda och injicera läkemedel i kroppen ökar risken för till exempel feldosering och infektioner orsakade av bakterier som kan leda till blodförgiftning. Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att inte använda Melanotan. Även Norge och Danmark har gått ut med samma budskap. Olagligt att bedriva verksamhet och sälja melanotanMelanotan är inte godkänd som läkemedel i varken Sverige eller centralt i EU och därför är all försäljning av produkten i Sverige olaglig. Vänligen,

Får min lärare beslagta min snusdosa?

2018-12-07 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Jag går på gymnasiet och är 18 år gammal. På vår skola är det förbjudet att inneha tobak. När jag kom in på en lektion så hade jag en snusdosa i handen och då beslagtog min lärare dosan. Inte nog med det hånade hon mig och tyckte att det var dåligt. Hon avslutade med att ställa sig vid soptunnan, kollade på mig, log mot mig och hällde ut alla prillor i soptunnan. Undrar om hon får göra detta överhuvudtaget.Väldigt tacksam för svar!
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din gymnasieskola har beslutat att det är förbjudet att inneha tobak inom skolan. Tobakslagen reglerar endast rökförbud på/runt skolan för elever. Att köpa och inneha tobak är inte förbjudet eftersom du är 18år. Däremot är det upp till varje skola att besluta om ordningsregler och policydokument för skolan. Det kan jämställas med regler om alkoholinnehav, mobiltelefoner etc. Om skolan har beslutat att det är förbud att inneha tobak under skoltid ska ordningsreglerna följas och därav är det inte förbjudet för din lärare att beslagta din snusdosa.Det du kan göra för närvarande är att om du känner att din lärare har hånat dig kan du prata med läraren om detta, läraren kanske inte är medveten om att du uppfattade situationen som förolämpande. Lycka till!Vänligen,