Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?

2021-01-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,Påverkar den nya pandemilagen bjudningar i hemmet så som exempelvis middagar och fester?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, nedan kallad pandemilagen. Svaret på din fråga är nej, den nya pandemilagen påverkar inte bjudningar så som middagar och fester i hemmet. Däremot påverkar pandemilagen privata tillställningar som äger rum utanför hemmet, t.ex. i en hyrd lokal. Begränsning av privata sammankomster I 5 § pandemilagen finns det en uppräkning över vilka verksamheter och platser som kan begränsas enligt lagen. Av femte punkten framgår det att platser för privata sammankomster kan begränsas. Detta innebär att regeringen kan besluta att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet och som inom denna verksamhet använder eller upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en privat tillställning eller sammankomst, ska vidta smittskyddsåtgärder som regeringen beslutar (11 § pandemilagen). T.ex. så omfattas en person som arbetar med att hyra ut festlokaler av lagen. Sådana åtgärder som avses kan t.ex. vara att begränsa antalet personer eller tiden för vilken tillställningen får äga rum. I 6 kapitlet 1 § förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har regeringen beslutat om begränsning i form av att det i en lokal som upplåts (t.ex. hyrs ut) till en privat sammankomst får vistas högst åtta personer. Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek Den nya pandemilagen öppnar också upp en möjlighet för regeringen att besluta om ett förbud att samlas i ett sällskap av viss storlek på en plats dit allmänheten har tillträde (12 § pandemilagen). Att anordna en privat fest i form av en picknick i en park dit allmänheten har tillträde skulle alltså kunna förbjudas genom lagen, men eftersom det bara är platser dit allmänheten har tillträde som kan förbjudas så skulle alltså inte fester eller middagar i hemmet omfattas av ett sådant förbud. Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Begära rättelse av CSN beslut

2021-01-20 i CSN
FRÅGA |Hej hur ska man gå tillväga om jag vill få rättelse från CSN de kräver pengar som jag har inte ansökt! Det är står att jag har sökt 1989 men jag har inte kommit hit i Sverige förrän 1992? Och när jag har kommit hit till Sverige jag gick bara SFI som är inte berättigad att av csn.
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Olika lånetyper hos CSNCSN har olika lånetyper beroende på vilket år du lånat. Om du någon gång mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 tagit studiemedel från CSN kommer dessa datum att stå på exempelvis besked om återbetalning. Det betyder inte nödvändigtvis att du tagit lån under år 1989 utan det betyder bara att du någon gång under den perioden fått studielån från CSN. Här kan du läsa mer om de olika lånetyperna.Har du någon gång under perioden 1 januari 1989 och 30 juni 2001 haft studiemedel från CSN är det troligen det som återbetalningen avser. För vidare information om ditt specifika ärende, kontakta CSN.Rättelse eller överklaganOm du aldrig fått stöd från CSN ska du givetvis inte kunna bli återbetalningsskyldig.Har du inte mottagit stöd från CSN bör du kontakta dem med denna information omgående. Det kan då röra sig om ett skrivfel eller liknande, kanske har siffrorna i personnumret blivit fel vilket resulterat i att du fått ett felaktigt beslut. Om det är en sådan uppenbar felaktighet som beror på ett skrivfel eller liknande från CSN:s sida får de rätta beslutet (36 § förvaltningslagen). Om rättelsen kan ske snabbt och enkelt är CSN dessutom skyldiga att ändra beslutet (38 § förvaltningslagen).ÖverklaganSkulle de ändå inte ändra beslutet kan du göra en överklagan. Överklagan ska göras skriftligen till förvaltningsrätten men ska skickas till CSN (6 kap. 10 § studiestödslagen och 43 § förvaltningslagen).I överklagandet ska du skriva:- vilket beslut som du överklagar- på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras (där ska du alltså beskriva omständigheterna, att du aldrig tagit något stöd från CSN och så vidare)- dina kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer)På CSN:s hemsida kan du läsa mer om överklagande och om du tittar på ditt beslut från CSN bör du hitta information om du kan överklaga det och vilka uppgifter du i så fall behöver ha med, vart överklagandet ska skickas och så vidare.Överklagandet ska ha kommit in till CSN senast 3 veckor från den dag som du fick del av beslutet (44 § förvaltningslagen).VägledningJag skulle rekommendera dig att höra av dig till CSN för att få information om ditt specifika ärende. Du bör förklara för dem att du aldrig fått studiemedel från dem och att du önskar rättelse av beslutet. Om det bara rör sig om ett "slarvfel" och du faktiskt aldrig tagit emot stöd från CSN kommer de troligen att kunna se detta snabbt och kunna ändra beslutet. Skulle de ändå inte ändra beslutet kan du göra en överklagan. Tänk dock på att överklagan måste ha kommit in till CSN senast 3 veckor från att du fick del av beslutet, vänta alltså inte för länge med din överklagan!Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Byta efternamn

2021-01-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag hade tänkt byta efternamn då jag längre inte vill bära mitt nuvarande. Och till ett som inte finns i Sverige men finns utomlands. Det är dock en författare från 1800-talet i Spanien som har efternamnet. Kommer jag att få byta till det?
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om huruvida du kan byta efternamn och däröfr är Lag (2016:1013) om personnamn (personnamnslagen) tillämplig. Det finns i Sverige en rätt till att byta efternamn till ett efternamn som din eller båda dina föräldrar bar eller har burit ( 9 § namnlagen) men i ditt fall är det inte en förälders efternamn du vill byta till. Det finns även en möjlighet att byta till ett efternamn som har funnits i dennes släkt i rakt uppstigande led i två generationer (18 § namnlagen). På bakgrund av det du skriver kan du inte använda dig av denna regel här.Det finns dock även möjlighet att byta till andra efternamn också. Vad gäller din situation är det 13 § personnamnslagen som gäller, där stadgas det att en person får lov att byta efternamn till ett nybildat namn eller till ett befintligt efternamn om förutsättningarna i 14-19 §§ i samma lag är uppfyllda. Är det ett efternamn som redan bärs av andra personer såsom du beskriver är det tyvärr inte möjligt att byta till ett efternamn som kan förväxlas med ett efternamn som någon annan lagligen redan bär om namnet bärs av färre än 2000 personer (15 § p.1 namnlagen). Eftersom någon annan redan bär det efternamn du kan bytas till anses det kunna förväxlas med dennes efternamn och du kan därför troligen inte byta till det önskade efternamnet.Du kan dock alltid skicka in en anmälan om namnändring till Skatteverket och låta dem göra en bedömning. Har du fler frågor om detta kan du också kontakta Skatteverket eller läsa mer här.Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!Vänligen,

Hur får man jaktlicens?

2021-01-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Var ansöker man om jägarlicens?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget som heter "jaktlicens", utan det som krävs är först och främst att du erhåller jägarexamen. Detta gör du genom att gå en kurs som tillhandahålls av svenska jägarorganisationer, Svenska Jägareförbundet eller Jägarnas Riksförbund. Kontakta din lokala organisation för mer information om hur du påbörjar examen. Du kan läsa mer om jägarexamen här. När du sedan har jägarexamen kan du ansöka om vapenlicens för jaktvapen hos polisen. Polisen kollar då samtidigt att du är lämplig. För att jaga behöver du även betala in en avgift. Avgiften är för närvarande 300 kr per jaktår (49 § jaktförordningen). Avgiften betalas in till ett postgirokonto som tillhandahålls av Kammarkollegiet (50 § jaktförordningen). Kammarkollegiet lämnar uppgift till Naturvårdsverket som är de som tillhandahåller själva jaktkortet som du alltid måste ha med dig vid jakt (51-52 §§ jaktförordningen).Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur överklagas beslut från migrationsverket och ska bostadsbidrag beaktas vid beräkningen av försörjningskravet?

2021-01-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Hur går man tillväga för att överklaga det andra negativa resultatet från Migrationsverket. Då det fattas ca 3000 kr på min ekonomi för att han ska få kunna komma hit då de verkar inte räkna in bostadsbidraget i min ekonomin
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur överklagas ett beslut från Migrationsverket?Om du inte accepterar Migrationsverket beslut har du rätt att överklaga, en överklagan som prövas av domstolen men skickas till Migrationsverket. I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Det första steget är att Migrationsverket går igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Skulle Migrationsverket inte anse att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslutet eller hålla med Migrationsverket. Det är viktigt att tänka på att från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen, inte Migrationsverket, med alla frågor som du har gällande ditt överklagande. I brevet med Migrationsverket beslut står det inte bara hur lång tid du har på dig att överklaga men också hur du går tillväga för att överklaga. Det som krävs av dig är att du skriver ett brev där du berättar om vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Du ska skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.Ska bostadsbidraget beaktas vid försörjningskravet? Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om anknytningspersonens inkomster uppgår till det s.k. förbehållsbeloppet, något som du redan verkar ha koll på, då jag antar att det är just detta belopp du menar på att Migrationsverket inte räknat ut korrekt. Enligt ett rättsfall från migrationsöverdomstolen MIG 2019:22 ska dock endast vissa bidrag och stöd vid beräkningen av detta belopp beaktas, såsom barnbidrag och underhållsstöd. Däremot beaktas inte exempelvis bostadsbidrag. Anledningen till detta är eftersom dessa bidrag inte är att betrakta som arbetsrelaterad inkomst som går att jämställa med lön. I rättsfallet angav Migrationsverket att bostadsbidraget är ett behovsbaserat bidrag och därmed inte kan ligga till grund för beräkningen av om inkomsten uppgår till förbehållsbeloppet. Det är viktigt att du tar hänsyn till detta vid din överklagan, då det kan innebära att du får avslag på just samma grunder. Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor är du välkommen tillbaka till oss! Allt gott,

Kan socialnämnden ge vård inom ramen för SoL utan förälders samtycke när barnets LVU har blivit upphävt i förvaltningsrätten?

2021-01-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej Om mitt barns LVU blivit upphävt i förvaltningsrätten kan socialen utan mitt medgivande sätta en SOL placering på barnet då?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). En placering inom ramen för SoL kräver samtyckeSamhällets socialtjänst ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap. 1 § tredje stycket). Detta innebär att åtgärder inom SoL ska vara frivilliga och den enskilda ska kunna vara med och bestämma. En av flera förutsättningar för tvångsvård enligt LVU är att det inte finns samtycke till vård från vare sig vårdnadshavaren eller från barnet, om denne är över 15 år (LVU 1 § andra stycket). För frivillig vård enligt SoL innebär alltså detta omvänt att det krävs samtycke från antingen vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ensamt om barnet är under 15 år eller från både vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och barnet om barnet är över 15 år. Vad exakt innebär detta i din situation?Om du är vårdnadshavare för ditt barn kan inte socialen ge barnet vård inom ramen för SoL utan ditt samtycke. Om ditt barn är över 15 år krävs även dennes samtycke till vården. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra om socialtjänsten har tittat på mitt bankkonto utan mitt samtycke?

2021-01-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej, jag har bett socialen om socialbidrag och varit där på möte och visat papper på mitt bankkonto från de senaste tre månaderna. Efter det har jag fått reda på att dom i efterhand gått in på mitt konto utan mitt medvetande. Då är min fråga får dom göra såhär och om inte vad kan man göra åt saken.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att berätta om vad socialtjänsten får göra, för att sedan berätta om vilka åtgärder du kan vidta om socialtjänsten överskridit sin befogenhet.Socialtjänstens arbete och befogenheterEn viktig princip för socialtjänstens arbete är att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet (1 kap. 1 § 3 st. socialtjäntslagen). För att socialtjänsten ska kunna bedöma om du har rätt till socialbidrag måste de bedöma din ekonomiska situation. Ett sätt för socialtjänsten att bedöma din ekonomiska situation är att begära att få se ett bankkontoutdrag. Eftersom socialtjänstens arbete präglas av individens självbestämmande och integritet, är det frivilligt för dig att lämna in ett bankkontoutdrag. Att inte lämna in ett bankkontoutdrag kan dock påverka möjligheterna att få socialbidrag. Socialtjänsten har dock inte befogenhet att själva titta på ditt bankkonto, utan uppgifterna måsta lämnas frivilligt av dig.Vad kan du göra om du är missnöjd med hur socialtjänsten hanterat ditt ärende?Något som socialtjänsten inte har rätt till att göra är att titta på ditt bankkonto utan ditt samtycke. Det strider mot principen om självbestämmande och integritet. Om du är missnöjd med hur socialtjänsten har behandlat ditt ärende kan ett första steg vara att lämna in klagomål till de ansvariga för socialtjänsten i din kommun. Om du kontaktar socialtjänsten i din kommun kan de ge dig information om hur du lämnar klagomål.Ett annat alternativ är att anmäla socialtjänsten till IVO, det vill säga Inspektionen för Vård och Omsorg. Till IVO anmäler man allvarligare brister i socialtjänstens verksamhet. IVO har ingen skyldighet att utreda alla anmälningar utan avgör själva om det finns skäl att starta en utredning. Konsekvensen av en anmälan är att IVO granskar socialtjänstens verksamhet och avgör om det finns brister som behöver åtgärdas. Vill du göra en IVO-anmälan kan du klicka här.Ett sista alternativ är att anmäla socialtjänsten till JO, det vill säga Justitieombudsmannen. Till JO kan du anmäla om du tycker att du blivit felaktig behandlad av en myndighet. Om nu socialtjänsten tittat på ditt konto utan ditt samtycke, så har de överskridit sin befogenhet, vilket du kan skriva i din anmälan. Konsekvensen av en anmälan är att JO granskar om socialtjänsten följt lagen. Om socialtjänsten gjort fel ger JO offentlig kritik till socialtjänsten i ett beslut. Om du vill göra en JO-anmälan kan du klicka här.För att IVO eller JO ska kunna utreda händelsen kan det finnas ett behov av någon sorts bevis av att socialtjänsten tittat på ditt bankkonto. Om du vill göra en anmälan till IVO eller JO, rekommenderar jag därför att du bifogar något som styrker din berättelse.De ovan nämnda alternativen ger en möjlighet till kritik för socialtjänstens handläggande av ditt ärende, samt förebyggande av att andra individer blir utsatta för samma sak som dig. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller för parkering med p-skiva?

2021-01-20 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Frågan gäller p-skiva.P-skiva gäller i det här fallet 9-18. Om jag kommer 1735 och ställer p-skivan på 18 kan jag då stå parkerad till kl 11? Mycket tacksam för svar!
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Riktlinjer för hur man ska ställa in en P-skiva, finns ofta på kommunens hemsida och vanligtvis även på P-skivans baksida. Som utgångspunkt ska P-skivan ställas in på närmast följande hel- eller halvtimme (3 kap. 49 a § andra stycket 3p. trafikförordningen). Det vill säga, om du kommer 17.35 ska P-skivan ställas in på 18.00.Ett exempel på en parkeringsskylt där parkeringen kräver P-skiva, hittar du här. Skylten på bilden visar att p-skiva krävs för att kunna parkera på platsen, man får parkera där under max 2 timmar mellan 8-17 på helgfria vardagar. Under övrig tid gäller fri parkering utan p-skiva. Om man kommer innan tidsbegränsningen börjar, ställer man in klockslaget för då tidsbegränsningen börjar.I din fråga nämner du inte om det finns någon begränsning på antal timmar du får stå på parkeringsplatsen (ex. att parkeringen skulle gälla i 2h mellan 9-18). Därför kan jag inte ge ett mer utförligt svar än det ovan.Hoppas detta har gett lite klarhet i din fråga! Du får gärna skicka in till oss igen och specificera frågan om du behöver vidare vägledning. Annars hoppas jag att jag har tolkat din fråga rätt och att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,