Kan man få skadestånd när socialtjänsten brutit mot tystnadsplikten?

2021-09-17 i Sekretess
FRÅGA |Om Socialtjänsten har brutit mot Tystnadsplikten och även JO har konstaterad att de har gjort. Kan man få skadestånd? Vilka belopp som gäller?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att socialtjänsten har en lagstadgad tystnadsplikt, där det föreskrivs att sekretess gäller för en uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men (26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Att bryta mot tystnadsplikten är dessutom ett brott (20 kap. 3 § brottsbalken). Med anledning av att det är ett brott så kan en lösning vara att polisanmäla händelsen och kunna få skadestånd vid en fällande dom, Olyckligtvis är praxis fattig gällande brott mot tystnadsplikten för socialtjänsten och således även vilka skadeståndssummor som kan begäras. Därför är det svårt att ge dig exempel på vilka belopp som gäller. Praxis gällande när tystnadsplikten brutis emot visar dock att det är möjligt att få skadestånd, om den skadelidande fått lida av ett felaktigt utlämnande av sekretessbelagda uppgifter. I ett något annorlunda fall från 1999 utbetalades 1000 kr i ersättning när tystnadsplikten brutits emot (JK 1424-97-40). Med vänliga hälsningar,

Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?

2021-09-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej jag hade en giltig student biljett idag och har student kort tills den sista september men fick ändå en bot på 1500kr för att hon fråga hur mycket jag pluggade och jag sa att de var under 75%. Kan jag överklaga de här på vilket sätt som helst???
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga var du har köpt din studentbiljett, vilket studentkort det gäller och vilka avtalsvillkor som gäller för det kortet eller var du färdats. Jag ska ändå försöka redogöra för situationen så gott jag kan efter förutsättningarna i frågan. Vad gäller för studentkorten?Jag vet inte vilket studentkort du använder dig av, men det kan vara så att olika studentkort har olika villkor för när studieomfattningen berättigar en till olika studentrabatter. För exempelvis Studentkortet och Mecenatkortet anges på deras hemsidor att man måste studera minst 50 % under minst 10 veckor på en studiemedelsberättigad utbildning, se Studentkortets hemsida här och Mecenats hemsida här. På Studentkortets hemsida anges exempelvis även att själva studentresesymbolen kan ha annan giltighetstid än själva kortet. Vad kan jag göra?Kontrollera villkoren på ditt studentkort så att allt ser korrekt ut. Om du är berättigad till studentrabatt på din resa men ändå har fått en bot kan du överklaga boten. Kontrollera då ifall det finns information på boten om hur du ska göra för att överklaga samt var du i så fall ska vända dig. Om det inte finns någon sådan information bör du vända dig till det företag eller liknande som har utfärdat boten och överklaga. I överklagan bör då framgå vilken bot du överklagar, varför du överklagar, uppgifter som styrker ditt överklagande (så som bild på studentkortet, intyg på studieomfattning m.m.) och dina personuppgifter.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?

2021-09-15 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! En väldigt nära vän till mig sitter häktad och kommer få ett längre fängelsestraff. Vi har ansökt om att få telefontillstånd så vi kan ha kontakt men har blivit nekade 2 gånger p.g.a att jag har blivit dömd och finns med i belastningsregistret (min dom har inget att göra med min vän eller är på något sätt relaterat till vad han sitter häktad och kommer bli straffad för) Min fråga är vad kan man göra? Hur går man tillväga för att få ha någon annan typ av kontakt förutom brev? Kan man göra något mer än att överklaga? Fängelsestraffet handlar om flera år så ska vi inte kunna ha kontakt under hela denna tiden? Tack på förhand
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarKortfattat så är svaret på din fråga att ett överklagande av beslutet är troligen det enda alternativet som ni har tillgängligt. FängelselagenSom jag förstår det av din fråga kommer den du vill hålla kontakt snart kommer att befinna sig i en kriminalvårdsanstalt (fängelse). För intagna i en kriminalvårdsanstalt är det främst fängelselagen som reglerar deras skyldigheter och rättigheter. Intagnas rätt till elektronisk kommunikation (t.ex. telefon) kan begränsas om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning enligt 5 §, kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan, (7 kap. 4 § Fängelselagen). Det finns liknande regler för den som är häktad, (3 kap. 4 § Häkteslagen). När det gäller att bestrida ett negativt beslut gällande elektronisk kommunikation kan ni i första hand begära att beslutet omprövas av kriminalvården, (14 kap. 2 § Fängelselagen). I din fråga framgår det att ni fått två avslag från kriminalvården så utgår jag ifrån att ni redan begärt omprövning. Efter att omprövning har skett och ni fått ett negativt beslut har ni rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsrätt, (14 kap. 1 § Fängelselagen). Reglerna för omprövning och överklagande av beslut för den som är häktad är liknande, (7 kap. 3 och 4 § Häkteslagen).Andra alternativ till kontakt förutom brev och elektronik kommunikation är besök, (7 kap. 1 § Fängelselagen). Men på grund av Corona-pandemin kan rätten till besök vara begränsad. Rätten till besöks bedöms även på samma grunder som rätten till elektronisk kommunikation, så om ni fått avslag från rätten att prata i telefon är risken stor att ni även får avslag gällande rätten till att besök. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kontrollavgift när parkeringsappen inte fungerar

2021-09-14 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag parkerar med sms app men får ingen bekräftelse. Därefter får jag kontrollavgift. Jag anser att eftersom parkerings appen fungerar inte då ligger ansvaret hos parkerings bolag och avgiften bör annuleras. Vad anser ni?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått en kontrollavgift utfärdad av ett parkeringsbolag som du inte vill betala och undrar om du har grund för att bestrida den. Regler om felparkering på privat mark där markägare anlitat ett privat bolag för att sköta parkeringen regleras i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Allmänt om kontrollavgiftEn markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under vissa förutsättningar ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering) (se 1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). En markägare får alltså ta ut en avgift mot den som brutit mot gällande parkeringsbestämmelser på platser, under förutsättning att det är tydligt skyltat. (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering).Lagen säger inte något specifikt om situationen när en parkerings-app inte fungerar. Det finns däremot en bestämmelse som säger att om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. (10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det är en bedömningsfråga om omständigheterna når upp till kravet på uppenbart oskäligt och det är svårt för mig att svara på vad som exakt gäller i din situation utan närmare information.Rekommendation i ditt fallOm du inte har betalat kontrollavgiftenFör att överklaga en kontrollavgift ska man kontakta det parkeringsbolag som har utfärdat avgiften. Bestridandet bör i bevishänseende ske skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning under tiden förutsätter att avgiften bestrids.I invändningen bör du ange namn, adress och registreringsnummer. Vidare behöver man motivera grunden för överklagandet samt bifoga eventuella handlingar. Ex. relevanta bilder som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Ett tips är att se om det finns ett färdigt formulär på parkeringsbolagets hemsida som kan användas vid överklagandet.För det fall att parkeringsbolaget därefter håller kvar sitt krav och skickar ytterligare fakturor ska du bestrida även dessa. Detta för att inte riskera en eventuell betalningsanmärkning. För att få in beloppet måste parkeringsbolaget då väcka talan i tingsrätten och på så sätt får du en rättslig prövning av ditt fall.Om du har betalat kontrollavgiftenAnses ärendet från parkeringsbolagets håll som avslutat och det blir därför du som istället måste väcka talan i tingsrätten för att få tillbaka pengarna. En stämningsansökan till tingsrätten kostar 900 kr.Hoppas ovanstående besvarar din fråga!Vänligen,

Får en fritidsledare läsa ett barns privata dagbok?

2021-09-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det olagligt för en fritidsledare att ta ett barns privata dagbok och läsa den?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det finns en konvention vid namn konventionen om barnets rättigheter som precis som namnet antyder reglerar just barns rättigheter. Av artikel 16 i konventionen framgår att barnet har rätt till privatliv. Det kan tillexempel vara att en vuxen, vanligtvis främst föräldrar, inte ska läsa sina barns brev och dagböcker. Med stöd av konventionen skulle en handling där du tar ett barns privata dagbok och läser den utgöra en olaglig handling. Däremot framgår inte i vilket syfte du gör detta, huruvida detta är av ren nyfikenhet eller en del av jobbet. Är det en handling du utför av ren nyfikenhet så skulle jag säga att det är en olaglig handling enligt barnkonventionen artikel 16. Du kan läsa mer om konventionen om barnets rättigheter här!Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?

2021-09-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag är misstänkt för rattfylleri. Har ansökt om alkolås. Min fråga är om jag måste bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Istället för att ett körkort återkallas, kan man få behålla sitt körkort med ett villkor om alkolås under en viss tid. För detta krävs en ansökan (5 kap. 17 § Körkortslagen). Ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse. (5 kap. 18 § Körkortslagen). Att ha ett villkor om alkolås, innebär att man får fortsätta framföra sitt fordon i Sverige, under förutsättning att det är utrustat med godkänt alkolås (5 kap. 22 § Körkortslagen). Det blir som ett alternativ till återkallelse. Som jag förstår det finns det ingen främre tidsram för när du kan ansöka om alkolås, utan kravet är att du fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat på grund av att du gjort dig skyldig till rattfylleri (5 kap. 16 § Körkortslagen). För att Transportstyrelsen ska kunna besluta om alkolås som är att anse som ett körkortsingripande, måste beslutet enligt 5 kap. 1 § 2 st. Körkortslagen, grunda sig på en lagakraftvunnen dom eller godkänt strafföreläggande då du har gjort dig skyldig till ett brott. Svaret på din fråga är därför att du måste bli dömd för rattfylleri, för att kunna få körkort med alkolås. Ansökan måste som nämnt ges in senast inom fyra veckor från det att du getts tillfälle att yttra dig om återkallelse av ditt körkort. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Betydelse av att skolans app äger materialet

2021-09-15 i Skola och utbildning
FRÅGA |Fått hem ett brev hem från skolan "Komplettering till allmänna villkor"Det är en app som skolan använder utav sig, där barnets namn/adress/sjukdom/allergi samt personnummer och bild på sig själv samt föräldrarna finns.I brevet står då "Allt material i appen så som bild och text ägs utav skolan"Vad menas egentligen med detta, att skolan äger detta? Får de använda informationen hur som, i marknadsföring/sälja vidare eller vad?Kan jag "skita" i detta och inte använda appen bara i så fall ?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar vad det kan betyda rättsligt att det står att skolan "äger" allt material i appen.Äga som i att lagraÄga kan betyda att du samtycker till att de har informationen och lagrar den på sina servrar eller på annat sätt. Att lagra och ha tillgång till informationen är en förutsättning för att systemet ska fungera. Man kan likna det vid att lagra informationen i en pärm där det står vilka barn som har allergierÄga som i att använda i appenÄga kan betyda att de får använda datan i appen. Det kan vara att sortera den på vissa sätt, exempelvis eller dela information mellan anställda på skolan. Det kan röra sig om att skapa en lista på alla kontaktuppgifter till föräldrarna i en specifik klass, eller en lista på antalet elever med glutenallergi.Äga som i att ansvara för säker hanteringÄga kan betyda att skolan är ansvariga för att informationen hanteras på ett säkert sätt och enligt svensk och europeisk lagstiftning, som GDPR. Precis som pappersjournaler inte ligger framme hur som helst ska information om verksamheten förvaras digitalt på ett säkert sätt.Tredje partEtt uttryck som ofta används i avtal för att beskriva att skolan i det här fallet skulle dela materialet med någon annan är "tredje part". Du och skolan är parterna i avtalet om att använda appen, och en annan aktör skulle då vara tredje part. Det låter mycket osannolikt att skolan skulle ha intresse eller annan anledning att dela informationen med tredje part.Fråga om du är osäkerNär man använder en app får man ofta godkänna villkoren. Villkoren kan handla om det jag beskrivit ovan. Eftersom skolan är ansvarig kan du säkert vända dig till skolan för att få förtydligande om vad de menar. Om du väljer att inte använda appen finns det risk att du försvårar skolans verksamhet i onödan.SammanfattningAtt äga material i en app kan betyda att ägaren har rätt att använda informationen i appen och ansvar för att informationen förvaras på ett säkert sätt. I avtal kan det beskrivas som att ägaren har rätt att dela materialet med tredje part när man ger ägaren rätt att dela materialet med någon annan än dig och internt. Min bedömning är att det är mycket osannolikt att skolan skulle ha intresse eller anledning att dela informationen med tredje part. Om du fortfarande känner du dig osäker rekommenderar jag dig att vända dig till skolan med dina frågor. Om du väljer att inte använda appen finns det risk att du försvårar skolans verksamhet i onödan.Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan länstyrelsen göra om någon brustit i djuransvar och har flera anmälningar på sig ?

2021-09-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad kan länstyrelsen göra om någon brustit i djuransvar och har flera anmälningar på sig ?
Gabriella Zako |Hej och tack för din fråga!Djurskyddslagens regler kompletteras av Djurskyddsförordning (2019:66) som ger föreskrifter bl a för hantering av djur och djurhållning.Om LSt (länsstyrelsen) bedömer att det finns grund för anmälningarna kan den enligt Djurskyddslag (2018:1192) 9 kap företa olika åtgärder, bl a djurförbud (9:1), avlivning (9;4) och omhändertagande (9:5).Dessutom kan LSt anmäla till åtal så att åklagare kan besluta att åtala och straff ev utdömas av domstol enligt 10 kap. Vidare kan åklagare besluta åtala för djurplågeri enligt BrB 16:13.LST:s utredning får innan åtal kompletteras med polisutredning.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på lawline!Med vänlig hälsning,