Hur mycket pengar kan man ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg?

2019-06-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |jag vill veta hur stort kapital man får ha på bank och ändå få FULLT bostadstillägg.Mvh
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen fastställd gräns för när du har rätt till bostadstillägg eller inte utan det beror på flera olika faktorer. Har du mycket pengar på banken kommer det dock att påverka hur mycket du har möjlighet att få i bostadstillägg. Du kan läsa mer om detta på försäkringskassans hemsida under rubriken "kan jag få bostadstillägg även om jag har pengar på banken eller andra tillgångar?", se här. Om du är ensamstående och har en förmögenhet som är högre än 100 000 kr, eller är make/sambo och har en förmögenhet som överstiger 200 000 kr är detta något som Försäkringskassan brukar ta hänsyn till i sin bedömning.Över 65 år?Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension ansöker du istället om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. Du kan läsa mer om detta här och även göra en preliminär uträkning av hur mycket du kan få i bostadstillägg här. Även Pensionsmyndigheten gör en samlad bedömning av hela din ekonomi vid ansökan om bostadstillägg och därför har inte de heller någon absolut gräns för hur mycket pengar du kan ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg. Svar: det finns ingen absolut gräns för när du har rätt till bostadstillägg eller inte utan det beror på ett antal olika faktorer. Om du har pengar på banken är detta en faktor som kan påverka ditt bostadstillägg, vanligtvis brukar Försäkringskassan ta hänsyn till belopp som överstiger 100 000 kr för ensamstående och 200 000 kr för makar eller sambor. Ifall du ansöker hos Pensionsmyndigheten gör de en samlad bedömning av hela din ekonomi och de har inte heller någon absolut gräns för hur mycket pengar du kan ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Migrationsöverdomstolen handläggningstider för överklagande

2019-06-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Undrar om ni vet hur lång tid det tar för Migrationsverket överdomstol att behandla ett överklagande?
Eric Leijonhufvud |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Vid handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och förvaltningsärenden hos domstolarna aktualiseras förvaltningslagen (FL). Enligt 9 § FL ska handläggningen av ett ärende ske så snabbt och effektivt utan att det på något sätt påverkar rättssäkerheten. Enligt 11 § FL ska myndigheten underrätta parten om de bedömer att avgörandet i ett ärende kommer bli väsentligt försenat. De ska även redovisa anledningen till förseningen.Något som är speciellt med Migrationsöverdomstolen är att det krävs ett prövningstillstånd för att de ska pröva ett fall. Med prövningstillstånd menas att Migrationsöverdomstolen först måste ta beslut om de ska säga ja eller nej till att titta på ditt fall. Om de meddelat prövningstillstånd så kommer ditt fall att prövas, men det kan vara så att det bara är en viss fråga i ditt fall som de kommer titta på. Det gör att Migrationsöverdomstolen skiljer sig åt från Migrationsverket och migrationsdomstolen. Migrationsverket och migrationsdomstolen tittar på alla omständigheter i ett fall när de tar ett beslut eller meddelar en dom och det behövs inte heller prövningstillstånd för att du ska få ditt fall prövat där. Något som är bra att veta är att det är väldigt ovanligt att Migrationsöverdomstolen säger ja till att pröva ett fall. Den tar bara upp domar om det finns mycket starka skäl eller om en viktig laglig fråga måste prövas.Sedan flera år har migrationsdomstolarna haft problem med långa handläggningstider och handläggningstiderna varierar också stort mellan domstolarna. Det finns inte någon bestämmelse i lag som anger inom vilken tid domstolen måste meddela ett avgörande. Handläggningstiderna varierar alltså väldigt mycket. Det kan bero delvis på hur hög arbetsbörda domstolarna har, hur komplicerad frågan är samt att ärendet ska utredas effektivt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Finns det några riktlinjer i tobakslagen som säger hur många meter från in-och utgång som man inte får röka?

2019-06-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,har en fråga angående nya lagen om rökning vid in-och utgångar i affärer. Finns det några riktlinjer i lagtexten som säger hur många meter från in-och utgång som man inte får röka?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det sägs inget i den nya tobakslagen gällande hur många meter från in-och utgång som man inte får röka, däremot nämns det lite i förarbetena till lagen. Det står i och för sig inte exakta meter, utan det som sägs är att '' normalfallet bör rökförbudet därför gälla i vart fall inom ett par meters avstånd från entrén. Det rökfria området måste vara så pass stort att tobaksrök eller rök eller utsläpp från andra produkter inte kommer in i lokaler eller utrymmen där det råder rökförbud.'' se proposition 2017/18:156 s. 94-95. Det nämns i samma förarbete på s. 203 att en bedömning får göras i enskilda fallet utifrån syftet med bestämmelsen, men att det ska vara möjligt för exempelvis en allergiker att ta sig in och ut ur en lokal/utrymme där rökförbud råder utan att exponeras för tobaksrök eller annan rök.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Kan jag få tillgång till mitt ärende?

2019-06-12 i Myndigheter
FRÅGA |Kan jag få tillgång till mitt ärende
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om du är part i ett ärende hos en myndighet, så har du rätt att begära ut alla handlingar som rör ditt ärende d.v.s. anteckningar, dokument och intyg, 10 § förvaltningslagen. Sekretess gäller inte mot den person som ärendet rör, utan du som part i ärendet har så kallad partsinsyn. Ibland kan en myndighet bedöma att en part inte får ta del av vissa uppgifter i ärendet (t.ex. om uppgifterna handlar om barn eller annat känsligt), men då har dem en skyldighet att tala om vad handlingarna handlar om, se 10 kap. 3 § offentlighets-och sekretesslagen.För att du ska kunna ta del av handlingarna så behöver du kontakta den myndighet som hanterar ditt ärende och identifiera dig och säga att du vill ta del av alla handlingar som rör ditt ärende.Jag hopas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Dröjsmål i förvaltningsrätt - förvaltningslagen tillämplig?

2019-06-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Eftersom mitt ärende hos Förvaltningsrätten (överklagande om nekad ersättning från Försäkringskassan), tagit längre än 7månader, åberopade jag Förvaltningslag §12 (Myndighet skall ta beslut inom 4 veckor ifall målet tagit längre tid än 6 månader.Efter att dessa 4 veckor passerat har jag fortfarande ingen dom, och ringde därför jurist på FR, hon påstod att Förvaltningslagen §12 inte gäller i fallet eftersom det inletts genom en annan myndighet (FK), och hänvisade till Propositionen till Förvaltningslagen. Jag kan inte hitta något om detta i propositionen, denna förmodar jag: https://www.regeringen.se/496fe9/contentassets/89e1a434e6644e8296f316a138452240/en-modern-och-rattssaker-forvaltning--ny-forvaltningslag-prop.-201617180och det låter som en total lögn. Vad är sant? Samt, även om det skulle finnas en sådan skrivelse i Propositionen, är inte det endast ett förslag ?? Gällande lagar är väl vad som gäller, och ifall FR vill använda sig av en proposition, bryter de väl mot legalitetsprincipen ??
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förvaltningslagen kan man säga gäller som en allmän ram, eller en grund, för olika myndigheters verksamhet. I lagen anges flera undantag när den inte gäller samt när den inte gäller i dess helhet. Ett av dessa undantag är att lagen bara är tillämplig för domstolar i handläggning av förvaltningsärenden (1 § första stycket förvaltningslag). Ett överklagande om nekad ersättning är ett beslut meddelat av en annan myndighet och prövas av förvaltningsrätten i deras rättskipande verksamhet, vilket alltså inte räknas som handläggning av ett förvaltningsärende. Ett exempel på handläggning av ett förvaltningsärende skulle vara om du exempelvis vänder dig till förvaltningsrätten för att få ut en handling från ett mål. Mitt svar på din fråga blir alltså att domstolen inte är bunden av 12 § förvaltningslagen i det fall som du beskrivit, och därmed inte har samma tidskrav på sig som förvaltningslagen föreskriver. Dock kan jag påpeka att domstolar alltid är bundna av 6 § förvaltningslag, som ställer krav på myndigheten att ge service till enskilda. Du bör därför kunna vända dig till dem och fråga varför ditt ärende dröjer. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur ska Socialnämnden bemöta enskilda och får de neka hjälp?

2019-06-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Får en handläggare på socialen skratta samt neka hjälp angående bostad till en familj med fyra barn? Samt får dem "klicka" när man pratar med dem? Och ignorerar när man ringer dem för att få hjälp?
Ebba Alkehag |Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag har uppfattat din fråga så att den gäller hur socialtjänstens bemötande ska vara mot personer som ringer till dem samt om de får neka hjälp kring vissa frågor. För att besvara detta kommer jag att kolla på Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Jag kommer att göra så att jag delar in din fråga i olika delar, för att du enklare ska få en översikt.Får Socialtjänsten ignorera samtal eller "klicka" när man ringer? Eftersom SN är en myndighet som emellanåt räknas som en förvaltningsmyndighet, kan även Förvaltningslagen bli tillämplig att kolla på. Den passar bättre i frågan kring hur myndigheten ska bemöta personer som ringer till dem.I Förvaltningslagens 7 § står det att myndigheter MÅSTE vara tillgängliga för kontakt från enskilda. Detta innebär att myndigheten inte får lov att "klicka" eller ignorera samtal. Det står inte klart i texten men om man läser förorden till lagtexten och liknande texter så framgår det att myndigheter ska ha särskilda öppettider och att dessa måste framgå från antingen hemsidor eller lappar på dörrar till myndigheten. Därefter ska dessa öppettider hållas! Om du har ringt till SN under öppettiderna och inte ens kommit fram till "en kö" i telefonen, skulle jag vilja påstå att myndigheten inte upprätthåller sin skyldighet att vara tillgänglig för enskilda. Får anställda hos Socialtjänsten skratta åt den när man ringer?Det finns ingen direkt lagreglering att personal på SN inte får lov att göra detta, men för mig (och de flesta andra) så är det självklart att detta inte är okej. Det närmsta jag kan finna som detta skulle kunna gå under är att alla insatser från SN ska vara av god kvalitet (Socialtjänstlagen 3 kapitel 3 § 1 stycket)Är Socialtjänsten skyldiga att utreda bostadsfrågan?Det framgår av Socialtjänstlagen 11 kapitel 1 § att Socialnämnden (SN) ska inleda utredning om allt som kommit in till dem, om nämnden faktiskt kan göra något åt saken. Eftersom det rör en bostadsfråga där barn är inblandad följer det av 1 a § samma kapitel att SN ska bedöma om det även ska göras en utredning om omedelbart skydd för barnen. Det framgår redan av 1 kapitels 2 § i samma lag att vid frågor/anmälningar/ansökan där barn är involverat så ska barnets bästa vara det som är avgörande. Eftersom en bostad är bland det viktigaste en familj behöver; för att känna trygghet, säkerhet och kunna hålla sig varma och leva ett vardagligt liv, anser jag att det är med största säkerhet så att SN borde ha tagit det på allvar och inte nekat familjen hjälpen. Med detta sagt är det inte säkert att hjälp till bostad kommer att ges eftersom denna bedömning är väldigt individuell. Men att myndigheten har nekat hjälp direkt utan att ens ingå en utredning om frågan anser jag inte vara rätt. Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det som har hänt familjen du beskriver i frågan inte har gått till på rätt sätt. För det första ska SN inte ignorera samtal, för det andra ska de bemöta dig med respekt när de väl svarar och när det gäller frågor/ansökningar om barn är det viktigt att en utredning i vart fall inleds för att se så inte barn far illa. Jag hoppas du har fått lite svar på din fråga. Om inte så tveka inte på att skicka in ytterliga en fråga här till oss. Behöver du ytterligare hjälp kan du även ringa till oss för att få juridisk rådgivning om hur du ska gå vidare med ärendet. Ta hand om dig!Mvh

Slå polis när den äter lunch- är det misshandel eller våld mot tjänsteman?

2019-06-13 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag pluggar på polishögskolan i Stockholm och har precis haft tenta i Juridik där en av frågorna kändes lite märklig.Frågan löd:"Du arbetar som polis inom ingripandeverksamheten och väljer att en solig dag äta lunch med dina kolleger på en uteservering. Plötsligt kastar en person en tom glasflaska mot en av dina kolleger som träffar denne i huvudet och orsakar smärta, svullnad, sårskador och blåmärken. Kollegan har aldrig innan haft någonting med gärningsmannen att göra."Utifrån dessa förutsättningar gavs 5 svarsalternativ varav ett skulle ringas in.Alternativen är:•Våld eller hot mot tjänsteman•Misshandel•Övergrepp i rättssak•Våldsamt motstånd•Inget av dettaNu var enligt facit Misshandel rätt. Vilket jag inte riktigt kan förstå. I min värld och även när jag läser kap 17, 1§ BrB så kommer jag inte fram till annat än att det bör ligga under Våld mot tjänsteman. Trots att lunchen intas på en uteservering iförd uniform bör väl det ändå klassas som om att man är i tjänst och utför myndighetsutövning? 1st 17kap 1§ BrB beskriver att den som med våld eller hot om våld hindrar en tjänsteman från sin myndighetsutövning döms till Våld mot tjänsteman. Bör inte detta caset falla under denna brottsbeskrivning, då följderna av GMs agerande resulterar i att polisen hindras från sin myndighetsutövning i eventuell utryckning? Tacksam för svar
Natasha Fathifard |Hej och välkommen med din fråga till Lawline!Ja, när en person slår en annan person bedöms det normalt som misshandel. Men du har även rätt i att det kan falla under myndighetsutövning då det handlar om poliser. För att göra det måste vi bedöma om polisen är under myndighetsövning. Det står i din fråga att polisen äter lunch på uteservering med sina kollegor, vilket kan anses som att han har lunchrast och därför får polisen hålla på med privata sysslor. Å andra sidan har poliser enligt 16 § Polisförordningen skyldighet att ingripa när de inte är i tjänst varför det kan argumenteras för att en polis som befinner sig på uteservering i uniform väldigt ofta måste anses som myndighetsutövning. Jag kan hänvisa till NJA 1952 s. 512 där misshandel av en tulltjänsteman ansågs ha skett under dennes tjänsteutövning trots att den företagits under en lunchrast.Det som jag skulle bedöma är avgörande för frågan är uniformen. Ser gärningsmannen utifrån polisernas uniformer att de är poliser och därav kastar glasflaskan på polisen, bedömer jag det som våld mot tjänsteman. Men om poliserna sitter i sina civilkläder och glasflaskan kastas på en av poliserna, då klassar jag det som misshandel, eftersom avsikten hos gärningsmannen antagligen inte varit att faktiskt slå en polis. Om det inte nämns något om uniformer i tenta-frågan, så kan jag hålla med om att det är lurigt och därför borde egentligen ''misshandel'' och '' våld mot tjänsteman'' vara godkända svar med tanke på att man kan argumenetra för båda. Men om uniformerna nämns i frågan, är frågan tydlig och det blir lättare att bedöma vilket brott det faktiskt rör sig om.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har X körkort?

2019-06-12 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag undrar om XX har körkort?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller körkort är det en allmän handling, enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF), och varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar, 2 kap. 1 § TF. Jag kan dessvärre inte ge ett svar på om personen i din fråga har körkort eller inte. Det du däremot kan göra är att vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften där. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,