Byte av namn och personnummer

2020-01-18 i Myndigheter
FRÅGA |Har en arbetskamrat som begick en grov våldtäkt i Mariannelund 2011 tillsammans med 6 andra män och dömdes till fängelse i 6 år plus att han dömts för andra brott med. Misshandel och narkotikabrott. Om han byter namn och personnummer syns inte brotten i utdraget från belastningsregister som arbetsgivaren begär in.
Adam Novak |Hej!Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.Det är inte möjligt att byta personnummer på samma sätt som man byter namn. Personnumren ändras endast för att reflektera informationen som används för att skapa ett personnummer.De omständigheter som tillåter byte av personnummer är: Ändring av registrerad könsidentitet, ändring av registrerat födelsedatum och rättelse vid fel i tilldelningen. Skatteverket har en väldigt pedagogisk sida som går att ta hjälp av i frågan. Det finns också ett mål från Högsta förvaltningsdomstolen i frågan som är vägledande.Eftersom detta föregriper din fråga är svaret att ett byte av namn inte hjälper mycket med utdrag ur brottsregistret, eftersom personnumret inte kan ändras utan vissa specifika anledningar. Din kollega kan därför inte undgå spåren av sina tidigare brott genom byte av indentitetsuppgifter.Även om han lyckas byta personnummer kommer det vara registrerat, och han kommer få det som är registrerat på båda personnumren i utdraget.Jag hoppas detta har bringat lite mer trygghet kring dettaMed vänlig hälsning,

Förlust av medborgarskap för de som är under 22 år och som har dubbla medborgarskap

2020-01-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej !Min dotter har Svenskt medborgarskap sedan födseln - hon är född och uppvuxen i London.Hon har sedan 2017 också Brittiskt medborgarskap.Hon har besökr morfar sin, sin moster, morbror, kusiner och annan familj varenda sommar sedan hon föddes.Måste hon trots detta fortfarande ansöka om att behålla sitt Svenska medborgarskap då hon är 18-22 år gammal? Är lite förvirrad om vad som galler, då det följande står skrivet angående ansökan "Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige."Vad gäller i dottern's fall. Maste hon ansöka eller ej ? MVH Kristina
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lagen om svenskt medborgarskap (MedbL).Förutsättningar för preskription av medborgarskapEnligt MedbL förlorar man sitt svenska medborgarskap genom preskription när man fyller tjugotvå år, om man (1) är född utomlands, (2) aldrig haft hemvist i Sverige och (3) inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet (14 § 1 st MedbL). Viktigt att notera är att medborgarskapet preskriberas automatiskt vid tjugotvå års ålder om förutsättningarna ovan är uppfyllda.Du förklarar att din dotter är född utomlands och aldrig haft sin hemvist i Sverige. Frågan är således om även det tredje rekvisitet – avsaknad av samhörighet med landet – är uppfyllt. Varken lagtexten eller lagens förarbeten ger något tydligt svar på denna fråga.Utgångspunkten för att avgöra huruvida detta rekvisit är uppfyllt är en helhetsbedömning där samtliga omständigheter beaktas. Exempel på typiskt sett viktiga omständigheter är här hur ofta och hur länge personen besökt Sverige, om personen talar svenska, om hen har kontakt med exempelvis släkt och vänner i Sverige och hur tät denna kontakt är, och om personen via sina föräldrar får en kontakt med landet (detta kan spela roll om exempelvis endast den ena föräldern är svensk och personen saknar kontakt med denna förälder).Jag vet ingenting annat om förutsättningarna i din dotters fall än vad du beskrivit ovan. Utifrån den ringa grunden skulle jag säga att det lutar åt att din dotters har en tillräckligt stark kontakt för att preskription inte ska inträda, men vill inte ge något bestämt omdöme utan tillgång till samtliga omständigheter.Ser man till Migrationsverkets praxis kan jag nämna tre fall, för att ge dig en fingervisning om vad som krävs för att uppfylla kravet på kontakt med landet.– I ett fall ansågs det tillräckligt att spendera somrarna hos sina farföräldrar i Sverige, och även göra kortare besök på höstarna (ärende UN 03/04026 2003-05-05).– I ett annat fall ansågs det tillräckligt att vid fyra olika tillfällen om cirka en månad per gång vistas hos släktingar i Sverige (reg. 1978-12-21 IM 3696/77).– I ett tredje fall ansågs kopplingen till Sverige inte vara tillräcklig. I det fallet var personen född utomlands i äktenskap mellan svensk fader och utländsk moder, och hade liksom din dotter förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen. Hon hade besökt sin farmor och hennes syskon i Sverige under en sommarmånad samt upprätthållit brevkontakt med sin farmor. (reg. 1984-03-22 IM 2101/83).Ansökan om behållande av medborgarskapetEn svensk medborgare som uppfyller kriterierna för att förlora sitt medborgarskap kan ansöka om att trots det få behålla det, vilket enligt lagtexten "[får] medges" (14 § 2 st MedbL). Prövningen av om ansökan ska medges görs av Migrationsverket (22 § MedbL).Enligt lagkommentaren till MedbL är prövningen uppdelad i två stadier: Först utreder Migrationsverket huruvida förutsättningarna för preskription av medborgarskapet faktiskt är uppfyllda, så att det överhuvudtaget ska vara relevant att pröva en ansökan om att trots att så är fallet få behålla det. Om så är fallet görs därefter en bedömning av huruvida det finns skäl att låta personen behålla sitt medborgarskap. Det finns i MedbL:s förarbeten inte mycket skrivet om när det ska anses finnas skäl att låta personen behålla medborgarskapet, men i praxis brukar i regel ansökningar beviljas för personer som tillhör den första generationen av svenskar födda utomlands. Senare generationer födda utanför Sverige beviljas däremot endast i undantagsfall en ansökan om att få behålla sitt svenska medborgarskap (prop. 1923:29 s. 45–46). Den principiella uppdelningen ger viss vägledning för din dotters fall, men bör inte ses som en absolut regel.Summerande omdömeMin rekommendation är att din dotter ansöker om behållande av sitt medborgarskap, så får hon dels en prövning av förutsättningarna för preskription av medborgarskap, dels en chans att om så är fallet trots det få behålla det. Det går givetvis att önska att lagtexten, dess förarbeten, praxis från Högsta domstolen eller någon annan rättskälla gett tydliga besked om gränsdragningarna i dessa frågor, men dessvärre är så inte fallet. Kom ihåg att ansökan behöver skickas in innan din dotter fyller 22 år.Om naturalisation och statslöshetJag vill avslutningsvis snabbt beröra två frågor som ligger utanför din frågeställning, men som kan vara viktiga att känna till för personer med liknande frågeställningar som exemplevis googlar fram detta svar:– Det är inte möjligt att fråntas sitt svenska medborgarskap om det innebär att man då blir statslös. Annorlunda uttryckt måste man inneha minst ett annat medborgarskap (14 § 4 st MedbL).– Om man förlorar sitt medborgarskap kan man under vissa omständigheter återfå det genom så kallad naturalisation (11–12 § MedbL).Vänligen

​När gäller skyldigheten att förse balkongen med kattnät?

2020-01-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Ang kattnät, är det om katten vistas ensam på balkongen som lagen gäller
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är Jordbruksverket som har utfärdat föreskriften som reglerar när man har en skyldighet att förse balkongen med kattnät. Den relevanta föreskriften går att hitta i 3 kap. 8 § statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. I föreskriften står det:" Om katter vistas ensamma på̊ en balkong som är belägen mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra katten från att falla ner."Skyldigheten gäller alltså, precis som du säger, när katten är ensam.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vilka krav finns för att erhålla vapenlicens för målskytte?

2020-01-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vilka krav finns det för att få vapenlicens för målskytte? Måste man varit medlem i en förening en viss tid? Åldersgräns? Osv...
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om vapeninnehav och licenser finns i vapenlagen. Vilka krav finns det?Ett grundkrav för att få tillstånd s.k. vapenlicens är att man är 18 år. Undantag finns för vissa effektbegränsade vapen exempelvis om det är avsett för målskjutning (2 kap. 1 § 2 st vapenlagen). Ett krav som måste uppfyllas för att ansökan ska bli godkänd är att du är en aktiv medlem i en skytteförening. Att vara aktiv innebär att du ska ha varit medlem minst 6 månader, samt blivit godkänd på ett särskilt skjutprov hos föreningen (gäller endast om ansökan gäller enhandsvapen). Hur ansöker jag om vapenlicens för målskytte?Ansökan görs till Polismyndigheten (2 kap. 2 § vapenlagen). En bedömning görs huruvida personen som ansöker är lämplig. Ett avslag kan göras exempelvis om personen tidigare har begått ett allvarligare brott. Vid ansökan ska ett intyg från föreningen lämnas om att ett medlemskap finns samt om det eventuella skjutprovet. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Möjligheten att ta körkort när man blivit dömd för ringa narkotikabrott

2020-01-17 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Min son åkte idag fast för ringa narkotikabrott. Han håller på att ta sitt körkort och har bara teoriprovet och uppkörning kvar. Hur kommer detta att påverka? Kommer han att få ta sitt körkort ändå eller är det kört?
Josefine |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en jobbig situation ni befinner er i och jag skall göra mitt bästa för att hjälpa er så gott jag kan. I mitt svar kommer jag dock på grund av den knapphändiga informationen utgå ifrån att din son har ett körkortstillstånd eftersom han endast har uppkörningen och teoritestet kvar i sin körkortsprocess. Svaret kommer börja med att presentera förutsättningarna för att din son skall kunna göra körkortstesterna. Sedan kommer jag beskriva vad det är som kan påverka din sons rätt till att göra körkortstesterna. Slutligen kommer en kort sammanfattning. Vad kan hända och vad kan påverka din sons chans till att få lov att ta körkortet? Reglerna som berör körkort och körkortstillståndet hittar vi i körkortslagen. För att få lov att övningsköra och ta körkortstesterna måste din son ha ett giltigt körkortstillstånd (mer information finns på transportstyrelsens hemsida). Reglerna som omfattar hur man får ett körkortstillstånd säger att man måste anses både medicinskt och personligt lämpad för att få lov att vara förare av ett körkortspliktigt fordon och på så sätt få sitt körkortstillstånd (3 kap. 2 § körkortslagen). Här utgör ett missbruk eller beroende av narkotika ett medicinskt hinder och även ett hinder ur nykterhetshänsyn. Vilket innebär att det kan resultera i att din son inte får körkortstillståndet. Dock har jag redan uteslutit att detta skulle vara en fara i ert fall eftersom jag har antagit att er son redan har fått körkortstillståndet eftersom han endast har testerna kvar att genomföra. Trots att din son redan har körkortstillståndet så är han fortfarande skyldig att genomgå läkarundersökningar, blodprovstagning eller annan liknande undersökning om transportstyrelsen begär det (3 kap. 3 § Körkortslagen). En grund till en sådan begäran kan vara att de vill se om din son fortfarande är lämplig att inneha körkortstillståndet. Om de genom denna undersökning finner att din son inte längre är lämplig att inneha körkortstillståndet kan de återkalla det, vilket innebär att han inte får lov att genomföra körkortstesterna. En sak som dock bör uppmärksammas är att transportstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fall. På så vis är det viktigt att ha med sig att de kan trots detta bedöma att din son kan anses lämplig att inneha körkortstillståndet eller att de inte tar upp en undersökning om din sons lämplighet överhuvudtaget.Sammanfattning: Det är väldigt svårt för mig att veta exakt vad som kan komma att hända i just er situation. Men utifrån de omständigheter som du nämner i din fråga så kommer transportstyrelsen vara de som kan påverka om din son kan ta sitt körkort eller inte. Ifall transportstyrelsen beslutar sig för att undersöka din sons lämplighet och därefter återkalla hans körkortstillstånd kommer din son inte kunna genomföra sina körkortstester. Om de inte gör detta, kommer din son kunna ta sitt körkort. Jag hoppas nu att ni har fått svar på er fråga och att allt löser sig för er! Har ni närmare frågor eller funderingar så tveka inte på att höra av er igen till oss på Lawline! Varma hälsningar,

Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd?

2020-01-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd? Helt för eget bruk och inte till försäljning.
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Nej, du får inte dricka alkohol på serveringar som saknar alkoholtillstånd även om du tar med dig "eget", enligt 2:18 Ordningslagen. På övriga offentliga platser bestämmer varje kommun vart man får och inte får förtära alkohol. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Hur får jag reda på om jag har ett personnummer?

2020-01-16 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag är född i Sverige 1959 och bodde där ca 2 år sen flyttade vi till Finland. Finns mitt personnummer i Sverige kvar ännu? Var kan jag få tag i det i så fall?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.För att få reda på ett personnummer ska du kontakta skatteverket, skatteverket har hand om folkbokföringen i Sverige och har därför uppgifter om personnummer. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Hindrar gåva bostadsbidrag?

2020-01-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |Om jag vill ge min dotter en gåva med gåvobrev påverkas hennes bostadsbidrag då gåvan gäller pengar?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Gåvor räknas inte in i den inkomst som läggs till grund för bostadsbidrag. Gåvan i sig kommer inte orsaka problem med bostadsbidragets summa. Alla de inräknade inkomster finns i Socialförsäkringsbalken (97 kap 2 § SFB).Är gåvan mycket stor kommer den dock leda till minskat bostadsbidrag indirekt. Om den bidragstagande har en större förmögenhet än 100 000 kr kommer 15% av den delen av förmögenheten som överstiger 100 000 kr räknas som inkomst (97 kap 6 § SFB). Detta leder till minskade bidrag.Nedkortat kan jag svara så här: Gåvan kommer leda till minskade bostadsbidrag om gåvan ökar mottagarens förmögenhet till över 100 000 kr.Jag hoppas du har fått den information du sökerMed vänlig hälsning,