Vad gäller när underåriga reser ensamma?

2019-11-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hejsan,Jag har en fråga gällande 15 åring som vill flyga själv. Är det nåt föräldrar behöver fylla i för att ens barn behöver flyga själv eller finns det intyg. Flyga från Arlanda till Erbil med Austrian airlines. Som sagt han är 15 år och är född 28 februari 2004.
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller när underåriga reser ensamma är inte reglerat i lag utan varje flygbolag och land har sina egna riktlinjer och regler. Jag kollade in Austrian airlines hemsida och av det jag hittade verkar det som att Austrian inte har några krav eller restriktioner för underåriga mellan 12-18 år som reser själva. Austrian airlines erbjuder personal mot en viss kostnad som kan följa med och hjälpa den underåriga som reser själv men detta är inget krav för barn över 12 år.Varje land har egna regler gällande huruvida barn som reser ensamma behöver föräldramedgivarintyg, andra dokument eller inte. För att vara på den säkra sidan vore det bästa om ni kontaktar det aktuella konsulatet (Kurdiska representationen) eller ambassaden (Iraks ambassad) för att få reda på om de kräver några dokument och i så fall vad för dokument de kräver. Tänk på att de länder som din son mellanlandar i under resan kan ha särskilda regler gällande underåriga som reser ensamma. Kraven på dokument för länder inom EU hittar du på här.För att sammanfatta behöver ni Kolla upp vad som gäller för Irak/KRG Kolla upp vad som gäller för länder inom EU vid eventuell mellanlandning (se länken) Hoppas ni fick svar på er fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns en dom kvar i belastningsregistret?

2019-11-12 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,När går en dom ut ur belastningsregistret, är det efter domen har fallit eller vunnit laga kraft?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3§ 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse står det kvar i belastningsregistret i 10 år efter frigivning (17§ 1 punkten lagen om belastningsregister). Har personen i fråga endast dömts till böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen vunnit laga kraft. (17§ 9 punkten lagen om belastningsregister).Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret.En skyddstillsyn eller villkorlig dom finns kvar i tio år efter domen eller beslutet och fem år om man var under 18 år då brottet begicks. En dom på ungdomstjänst finns kvar i tio år efter domen och fem år om man var under 18 år då brottet begicks. En bötespåföljd finns kvar i fem år efter domen eller det att man godkände böterna. Döms man dock till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla "pricken" stå kvar fram till det att den nyaste domen preskriberas och går ut.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Pass i Teheran

2019-11-08 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan man söka afghanskt pass i Teheran?
Mahdi Sadegh |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tyvärr är reglerna och lagarna annorlunda i Teheran som ligger i Iran. När du reser till Iran behöver du ett visum. Om du är svensk medborgare och vill resa till Iran är det en bra början att kontakta den iranska ambassaden då de som arbetar där besitter mer kunskap vad gäller detta område. Iranska ambassaden i Stockholm kräver även att den sökande lämnar in sin visumansökan personligen på ambassaden och lämnar biometriska data. Med bästa hälsningar,

Har pastorer tystnadsplikt

2019-10-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Präster inom Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt, min frågeställning är om absolut tystnadsplikt även gäller för pastorer inom andra trossamfund.
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Präster i Sverige har en särskild lagstödd tystnadsplikt, ofta kallad "absolut tystnadsplikt", enligt vilken prästen inte för någon får avslöja något som framkommit vid bikt eller "enskild själavård" eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum. En pastor är per definition en präst, trots att deras arbetsområden ser annorlunda ut (pastorer finns inom frikyrkan). Det görs dock en distinktion mellan en präst/pastors tystnadsplikt (absolut) som har täckning i det juridiska begreppet tystnadsrätt och diakoners tystnadsplikt (allmän) som motsvarar sekretesslagens bestämmelser om allmän tystnadsplikt inom t ex skola, socialtjänst, vård och omsorg. Diakoners tystnadsplikt är alltså inte lika omfattande som prästers och pastorers.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

EKMR:s ställning i svensk rätt

2019-11-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur påverkar EKMR Svensk rätt? (religionsfrihet och åsiktsfrihet). Varför väljer man vissa lagar framför andra? T.ex. varför går religionsfrihet över svensk rätt?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga regleras bland annat i regeringsformen (RF) och Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (inkorporeringslagen). RegelhierarkiI Sverige är inte alla lagar likvärdiga. Grundlagarna har särskild ställning och står därmed "över" vanliga lagar. Detta innebär att om någon annan lag strider mot grundlagarna så ska det som står i grundlagen gälla framför det som står i en annan lag. Grundlagarna i Sverige är regeringsformen (RF), successionsordningen (SO), tryckfrihetsförordningen (TF) samt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Man kan säga att regeringsformen lägger grunderna för hur Sverige ska styras, och i regeringsformen finns bland annat även vissa grundläggande fri- och rättigheter som återfinns i kapitel 2. Bland dessa rättigheter återfinns bland annat religionsfriheten som du nämner (2 kap. 1 § RF). Är Europakonventionen grundlag?Europakonventionen (EKMR) räknas inte som grundlag enligt svensk rätt, däremot kan man säga att den intar en särställning i svensk rätt jämfört med andra konventionsstater. Vi nämner nämligen EKMR i regeringsformen, där sägs att lag eller annan föreskrift inte får strida mot Sveriges åtaganden enligt EKMR (2 kap. 19 § RF). Vi har även genom inkorporeringslagen gjort EKMR till lag i Sverige, vilket alltså inte gjorts i övriga konventionsstater. Därav intar EKMR en särställning i svensk rätt, dels eftersom den gäller som lag i Sverige och dels genom att vi i grundlagen säger att annan lag eller föreskrift inte får meddelas i strid mot EKMR. Hoppas du fick svar på dina funderingar. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vad menas med speciallag?

2019-11-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad menas med specialrättslig lagstiftning?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag förklara vad som menas med speciallag, även kallad lex specialis i förhållande till en annan lag (ramlag), även kallad lex generalis.Vad innebär speciallag - lex specialis?Lex specialis innebär att en speciallags bestämmelser på ett visst specifikt område ska tillämpas och ha företräde framför en ramlags bestämmelser. Förhållandet mellan dessa lagar brukar också kallas lex specialis, respektive lagar som är lex generalis. Exempel på speciallagstiftning respektive ramlagSocialtjänstlagen (SoL) är en ramlag, medan lagen om vård av missbrukare (LMV), samt lagen om vård av unga (LVU) är speciallagstiftning. I SoL regleras allmänna bestämmelser som styr socialtjänstens arbete. Samtidigt som det finns speciallagstiftning inom området: LVM och LVU.Att SoL är av karaktären lex generalis innebär att lagen sätter upp ramarna för området: socialtjänsten, medan LVM och LVU har mer specifika regler för vad som gäller i dessa typer av ärenden och vars regler har företräde framför SoL.Med andra ord ska speciallag gå före vanlig ramlag - om speciallagen har mer specifik reglering beträffande samma område/ärende som ramlagen. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Skolfråga lag utan sanktion

2019-11-01 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Vi gör ett skolarbete just nu om lagar. Våran frågeställning är "Varför finns det lagar utan straff?"Med det vill vi ta reda på hur saker kan vara olagliga men inte straffbara. Exempelvis att gå mot röd gubbe är olagligt men varför får man ingen böter eller annat straff för det?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom Lawline inte besvarar skolfrågor, kan jag tyvärr inte hjälpa dig med din fråga.Jag kan istället hänvisa dig till lagkommentarer eller förarbeten (motiv och syften till lagen) till de lagar ni tänkte titta på. Där kan det stå om varför sanktionen är som den är.Lycka till!Med vänlig hälsning,

När kommer lagen om hemlig dataavläsning att träda ikraft?

2019-10-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kommer lagförslaget hemlig dataavläsning att gå igenom?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kommer lagförslaget om hemlig dataavläsning att gå igenom? Mycket riktigt finns det ett förslag om att införa ett nytt hemligt tvångsmedel, sk hemlig dataavläsning. Syftet är att ge brottsbekämpande myndigheter möjlighet att använda det nya tvångsmedlet vid misstankar om allvarligare brott. Det nya tvångsmedlet bedöms leda till bättre och effektivare möjligheter att ta del av information som idag inte är tillgänglig. Lagförslaget har varit under utredning av statens offentliga utredningar och därefter skickats ut på remiss. För en mer information om utredningen hänvisar jag till Delbetänkande av utredningen om hemlig dataavläsning (SOU 2017:89).Av lagrådsremissen Hemlig dataavläsning (24 oktober 2019) (se här) framgår att förslaget om möjligheten till hemlig tvångsavläsning ska införas i en ny särskild, tillfällig, lag. Det föreslås att lagen ska träda ikraft den 1 mars 2020. Vad innebär detta för dig?Sammantaget kommer lagförslaget om hemlig dataavläsning att gå igenom och den nya tillfälliga lagen föreslås träda ikraft den 1 mars 2020. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,