Vägtrafikregistret och placering av registreringsskylt

2019-12-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, 7paragrafen. 1stycket.Skall en reg.skylt till en snöskoter placeras framtill.Men dagens moderna skotrar gör detta svårt. Huvarna är sällan riktigt släta så regskylten placeras ofta på sidan av skotern på bandtunneln där en slät yta finns.I min mening tillåter lagstiftningen detta om man läser 2stycket i samma paragraf."...får den placeras på någon annan lämplig plats.."Vad anser ni? Är detta prövat? Polisen skriver ut böter om regskylten ej är placerad enligt 1stycket i paragrafen.
Mahdi Sadegh |Svar: Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utredning av förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterSom du ovan nämnt, framgår det av 7 kap. 7 § i vägtrafikregistret vart registreringsskylten skall placeras. Jag tolkar det andra stycket precis som du, dvs. att vid avsevärd olägenhet är det ok enligt lagens mening att placera denna på en annan lämplig plats.Frågan här blir då - vad är att anse som avsevärd olägenhet? Detta torde innebära att om placerandet av denna registreringsskylt kan medföra en olycka (som är att se som en avsevärd olägenhet för föraren) måste det vara ok att placera denna på en annan lämplig plats.Mitt tips till dig är att ringa in till transportstyrelsen och fråga vad detta innebär samt när det kan anses vara ok att placera denna någon annan stans på fordonet i fråga.Det vore även smart att få ned detta skriftligt av transportstyrelsen på mail eller något annat typ av underlag i det fall att polisen stoppar dig just pga. Registreringsskylten.Gott nytt år!Med vänliga hälsningar,

Kan enskilda påverka lagstiftningen?

2019-12-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej.Den svenska djurskydds lagen är svag, jag tänker på alla gånger jag ser djur skötas illa eller till och med misshandlas grovt. Varje gång tänker jag alltid hur i fanken dessa människor kan få köpa djur? idag får vem som helst avla hundar och katter och vem som helst får köpa dom och det finns ingen respekt eller djupare värdering. Hur är de Detta möjligt? När någon misshandlat ett djur kan dom bli av med det men personen ifråga kan också skaffa en ny? Hur kan vi påverka lagar så att seriösa människor endast får sälja och kan utvärdera köpare och samt registrera personen ifråga som inte skött sig aldrig får köpa ett djur igen? Det är otroligt svårt att hjälpa som vanlig människa när ett djur råkar illa. Hur kan vi ändra lagarna eller ändra detta?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag uppfattar din fråga som att du vill få svar på hur enskilda kan påverka lagstiftningen. Lagarna stiftas av riksdagen, vårt högsta beslutsfattande organ i Sverige. För att ett lagförslag ska gå igenom krävs det att minst hälften av riksdagsledamöterna som avlägger en röst röstar för förslaget. Förslag om ändring av lag eller ny lag ges främst in av regeringen, lagförslagen kallas då för propositioner. Även enskilda riksdagsledamöter kan lämna in förslag. Dessa förslag kallas för motioner. Enskilda medborgare kan dock inte lämna in lagförslag. Vill man som enskild se förändringar i lagstiftningen kan man förslagsvis vända sig till en lokal riksdagsledamot som har möjlighet att lämna in en motion. Om du vill läsa mer om lagstiftningsprocessen kan jag rekommendera riksdagens hemsida och 4 kap regeringsformen. Vänligen,

Är det lagligt att bära en vapenreplika på allmän plats?

2019-12-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det är lagligt att bära en vapenreplika på sin person på allmän plats, eller förvara tex i en bil som man åker omkring med ute på vägarna? Jag förstår att det inte är en bra idé att göra det, oavsett vad lagen säger. Är bara nyfiken på vad lagen faktiskt säger.
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Om jag tolkar din fråga rätt så frågar du om man får bära t.ex. en soft air gun eller ett paintballgevär på allmän plats?Dessa vapen är s.k. effektbegränsade skjutvapen och bestämmelserna för dessa finns i 5 kap. 6 § vapenlagen. Där framgår det att "skjutvapnet får medföras på allmän plats .... om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat." Ett effektbegränsat skjutvapen får endast medföras på allmänna platser om det är befogat efter en helhetsbedömning av omständigheterna. Omständigheter som spelar roll i bedömningen är vapnets art och sammanhanget som det förekommer i, d.v.s. blir folk hotade av det eller uppfattas det som en "leksak". Ett enkelt och sammanfattat svar är att det inte är olagligt att bära en replika på allmänna platser, då det inte likställs med ett riktigt skjutvapen trots att det liknar ett. Det beror helt och hållet på sammanhanget hur vapnet används eller uppfattas. Om du har vapnet gömt när du är ute och går eller förvarar det i bilen borde vara helt okej, då ingen bör kunna känna sig hotad. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Socialtjänsten lag

2019-12-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Står socialtjänsten inte under svensk lag?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Som svar på ditt fråga så står socialtjänsten absolut under svensk lag. Detta regleras i socialtjänstlagen (SoL) som du hittar HÄR. Av 1 kap. 1 § SoL följer att samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet.Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.I 2 kap. 1 § SoL står föreskrivet att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Grundlag, lag och förordning

2019-12-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur skulle ni rangordna följande rättskällor? Kommunallag, Förordning om läroplan för gymnasieskolan, Tryckfrihetsförordning och Skolförordning.
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I enlighet med den föreskriftshierarki som råder enligt svensk rätt rangordnas de rättskällor som du räknat upp normalt enligt följande ordning: 1.Tryckfrihetsförordningen (grundlag)2.Kommunallag (lag)3.Skolförordning, förordning om läroplan i gymnasieskolan (förordningar)Undantag kan dock förekomma i hierarkin i vissa fall. Detta gäller främst när det finns lagar som är subsidiära till andra specialföreskrifter. Om en lag är subsidiär till förordning eller annan lag brukar detta tydliggöras i en eller flera paragrafer. Ett tydligt exempel på detta är 4 § förvaltningslagen (FL). Det kan även vara värt att nämna begreppet lex specialis vilket innebär att speciallag trumfar allmän lag. Ett tydligt exempel på det är konsumentköplagen som går före köplagen i fråga om konsumentfrågor eftersom den först nämnda innehåller specifika bestämmelser som gäller i fall mellan konsument och näringsidkare. Vänligen,

Var vänder man sig om man inte har råd med advokat

2019-12-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Var vänder jag mig om jag inte har råd med en advokat, jag vill stämma någon.
Kathleen Ramos |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En offentlig försvarare förordnas av domstol på begäran till den som sitter anhållen eller häktad eller om man är misstänkt för ett brott som ger minst sex års fängelse. I ditt fall verkar det som att du inte är misstänkt eller anhållen för något brott och då måste tingsrätten pröva om behov finns av en offentlig försvarare (21 kap 3 a § RB)Din fråga är inte tillräckligt specifik för att jag ska kunna ge dig råd för hur du bör göra i din situation, det är många faktorer som spelar in som jag inte har kännedom om. Mitt allmänna råd är att i första hand att kolla med ditt försäkringsbolag om din försäkring täcker tvisten. Annars kan du försöka få en offentlig försvarare. Hoppas du fick svar på din fråga!

Personnamnlagen

2019-12-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, jag har läst att pågrund utav den nya lagen så kan man inte lägga till ett till mellannamn? Finns det absolut ingen chans att göra det? Jag har redan ett mellannamn med det är 2 till namn som jag alltid har sagt när någon har frågat mitt fulla namn. Det är bara att dom namnen inte är på papper. Vill jättegärna veta om det finns nåt sätt att lägga till dom. Dom betyder väldigt mycket för mig...Tack..
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den 1 juli 2017 trädde den nya personnamnlagen (PNL) i kraft. En av lagändringarna som gjordes innebär att man inte längre kan ansöka om ett mellannamn. Den som hade ett mellannamn före lagändringen får dock behålla det.Tillägg av förnamnTillägg av ett eller flera förnamn kan däremot fortfarande göras (27 § PNL). Det här förutsätter att kraven som ställs för att ett namn ska beviljas som förnamn är uppfyllda (jfr 28 § PNL). Du hade således kunnat ansöka om att lägga till de mellannamn du önskar, som förnamn. Som sagt måste namnen dock uppfylla angivna krav i lagen. Om namnet till exempel snarare är att betrakta som ett efternamn, kommer ansökan med sannolikhet inte att beviljas. En ansökan om tillägg av förnamn görs hos Skatteverket (3 § PNL).Dubbelt efternamnI den nya personnamnlagen har det införts en möjlighet till dubbelt efternamn. Jag skulle här vilja uppmärksamma dig på att man inte kan ha ett dubbelt efternamn och ett mellannamn. I det fallet stryks mellannamnet. Det här innebär att om du vill göra ett tillägg av efternamn, kommer ditt befintliga mellannamn att strykas.Jag ska exemplifiera detta med namnet Lina Olsson Svensson. Olsson är mellannamn och Svensson är efternamn. Du vill lägga till Andersson så att du får dubbelt efternamn. I detta fallet kommer Olsson att tas bort. Man kan inte kombinera ett mellannamn med dubbelt efternamn.Sammanfattningsvis, kan man inte längre ansöka om att lägga till ett mellannamn. Du kan eventuellt lägga till de två mellannamnen som förnamn, men det här förutsätter att namnen uppfyller de krav som är angivna i lag. Möjligheten till dubbelt efternamn har även införts efter den nya lagändringen, men vid utnyttjande av detta kommer det nuvarande mellannamnet att strykas.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Hur finner vi som besvarar frågor om juridiska problem, all information som behövs på Lawline?

2019-12-20 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hur arbetar ni för att hitta svar i alla juridiska problem ni får. Vilka förkunskaper krävs för att veta i vilka lagar som kan besvara frågan?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi som svarar på frågorna som skickas in till Lawline är studenter. En förutsättning för att kunna vara anställd och svara på frågor är att man fullgjort ett visst antal terminer på juristprogrammet. När vi besvarar frågor gör vi det genom den kunskap vi förvärvat under studiernas gång.När vi besvarar frågor utgår vi från en så kallad, juridisk metod som är allmänt vedertagen bland jurister i synnerhet (används hos alla verksamma jurister). Som kort uttryckt innebär att man först tittar på vad frågeställaren i det enskilda fallet efterfrågar; identifierar problemet och undersöker, utifrån informationen som lämnats i frågan, vilken rättsinformation som mest relevant för frågeställningen, och svarar därefter. Om frågan exempelvis berör anställningsskydd, så vet man oftast att då är det arbetsrätt som är området, därefter undersöka vilken lagstiftning som berör exempelvis arbetsrätt, och som har närmast koppling till frågan i det enskilda fallet. Ibland är det bara en lagstiftning, ofta flera lagar som (lite beroende på frågeställningen och om det gränsar till två rättsområden), men även förarbeten till lagen i fråga, samt praxis med viktiga prejudikat från domstolen, främst Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen. Med andra ord är det lagtexten som frågan aktualiserar och blir underlaget för svaret, ibland viktiga prejudikat från högsta instanser inom domstolen som slagit fast principer som inte framgår av lagen.Vilka frågor som besvaras beror på vilka kunskaper inom det aktuella rättsområdet man som medarbetare har förvärvat. Du kan läsa mer om den juridiska metoden här. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!