Försäljning av skyddsväst som privatperson

2020-02-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Är det lagligt för en privatperson att sälja en skyddsväst?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline, Det korta svaret på din fråga lyder; Ja. Det finns mig veterligen ingen lagstiftning i Sverige som uttryckligen förbjuder en fysisk person att köpa, sälja, inneha och/eller bära skyddsväst. Olika slags skyddsvästar faller förvisso under olika typer av skyddsklassificeringar. Men även detta är betydelselöst för frågan huruvida den enskilde äger rätt att sälja en skyddsväst. Men notera att skyddsklassificeringen kan innebära att skyddsvästen ifråga kan komma att omfattas av lagen om krigsmateriel. Men det nu sagda jämte den nyss nämnda lagstiftningen påverkar dock endast spörsmål kopplade till tillverkning, in- och utförsel till och från Sverige samt marknadsföring och handel med sådant som betraktas som krigsmateriel. Då fordras tillstånd, se bland annat lagens 3-6 §§ samt 11 §. Givet hur din fråga har formulerats tolkar jag det som att det här inte rör sig om någon varaktig handel av viss omfattning. Annorlunda uttryckt: Det handlar alltså inte om någon försäljning inom ramen för en uttalad näringsverksamhet (exempelvis i egenskap av enskild näringsidkare) utan enbart om en försäljning av något eller några enstaka exemplar. Och detta i synnerhet eftersom du använder begreppet privatperson. Om så är fallet torde en försäljning vara oproblematisk. Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster.Vänligen,

Hur ser regelverket avseende sekter ut?

2020-02-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad har Sverige för lagstiftning där man kan döma sekter eller manipulativa rörelser för de saker de gjort eller för att förebygga deras verksamhet? Om vi inte har något specifikt skulle ni kunna ge en översikt av regelverket kring detta om vi har ett.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag eller annat regelverk i Sverige som reglerar sekter eller liknande rörelsers verksamhet. Tvärtom, är möjligheten att samlas i grupp utan att staten kan lägga sig i grundlagsskyddad. Denna rätt benämns föreningsfrihet och innebär en frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, regeringsformen 2 kap 1 §. Föreningsfriheten kan begränsas för att:- tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, utan att för den sakens skull bli ett hinder för den fria åsiktsbildningen. Begränsningen ska dessutom vara proportionerlig och får inte göras enbart på grund av religiösa, kulturella eller politiska skäl, regeringsformen 2 kap 21 §. - förhindra verksamhet av militär natur eller verksamhet som innebär förföljelse av en folkgrupp, regeringsformen 2 kap 24 §.Vad gäller sekter är det i princip bara det första undantaget som skulle kunna aktualiseras, då vissa sekter potentiellt sett kan tänkas syssla med verksamhet som inte är godtagbar i ett demokratiskt samhälle. Vidare har sekter ofta någon typ av religiös grund, vilket också gör ett generellt förbud mot sekter svårt att lagstifta om. Precis som föreningsfriheten är religionsfriheten något som skyddas i grundlagen, där det stadgas att alla har en frihet att ensamma eller tillsammans med andra utöva sin religion, regeringsformen 2 kap 1 §. Om vi för stunden antar att ett förbud mot sekter skulle vara en acceptabel begränsning av föreningsfriheten, skulle det trots det troligtvis innebära en olaglig inskränkning av religionsfriheten. Ett liknande, och än mer långtgående, skydd för både religionsfriheten och föreningsfriheten finns att hitta i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Sverige har åtagit sig att följa denna konvention och ett generellt förbud mot sekter skulle sannolikt strida mot konventionsåtagandet.Alternativet till att förbjuda sekter som sådana blir att ställa personer inom sekter till rätta, i det fall det misstänks att brottsliga handlingar har begåtts inom rörelsen. Det är bland annat det som skett i fallet med Knutby Filadelfia, som av tidigare medlemmar har beskrivits som en sektliknande församling. Rättegången mot tre av pastorerna som misstänkts ha begått misshandel, olaga tvång med mera tog slut här om veckan och domen lär komma snart. SammanfattningDet finns inget generellt förbud som kan verka förebyggande mot sekter som i svensk lag, vilket sannolikt grundar sig i att det skulle vara svårt att stadga ett sådant förbud utan att det skulle inskränka människors föreningsfrihet och/eller religionsfrihet. Dessa friheter har ett starkt skydd i svensk grundlag samt i flera svenska konventionsåtaganden, däribland EKMR. Om en vill ställa en sekt till rätta för gärningar som begåtts inom rörelsen får en istället använda sig av straffrättsliga regler. Straffrätten tillåter enbart att individer ställs till svars, och sekter som sådana kan alltså inte dömas för saker som pågått inom församlingen. Istället får åtal väckas mot de individer som begått de brottsliga gärningarna, liksom i fallet med Knutby Filadelfia.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Krävs "danstillstånd" på ett privat bröllop?

2020-02-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vi driver en restaurang med stadigvarande serveringstillstånd. Vi ska anordna vårt första bröllop. Bröllopet är privat och hela lokalen är abonnerad av bröllopsparet. Behöver vi ansöka om danstillstånd?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att utgå från ordningslagen (OL).Tillstånd för att anordna offentlig tillställningDet som i vardagligt tal brukar kallas "danstillstånd" är ett tillstånd som krävs för att anordna offentliga tillställningar t.ex. en offentlig danstillställning (2 kap 4 § OL).Tillstånd krävs endast om tillställningen är offentligFör att en tillställning ska anses vara "offentlig" krävs att den är anordnad för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till tillställningen (2 kap. 3 § andra stycket OL). Eftersom bröllopet ni ska arrangera är privat och jag antar att det endast är ett slutet sällskap som har tillträde till lokalen är bröllopet inte en offentlig tillställning i juridisk mening. Ni behöver därför inte ansöka om tillstånd för att anordna en offentlig ställning ("danstillstånd").Hoppas att du har fått svar din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,

Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?

2020-02-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad betyder siffrorna i SFS 2014:821, var det när riksdagsbeslutet togs eller är lagen började gälla?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SFS står för svensk författningssamling, som är en sammanställning av Sveriges lagar och förordningar. De fyra första siffrorna anger vilket år som riksdagen beslutade lagen. Siffrorna efter : är ett ordningsnummer. De anger vilken lag i ordningen den lagen var det året. I det här fallet rör det sig om en lag som beslutades av riksdagen år 2014. Lagen var nummer 821 i ordningen det året.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Kan en servera alkohol under ett öppet event i en galleria?

2020-02-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Jag är centrumledare i en galleria med 20 butiker. Vi ska under en kväll ha tjejkväll och vill börja kvällen med mingel där vi ska ha live musik, småplock och dryck. Min fråga om det är OK att bjuda på bubbel med alkohol en sådan kväll? Det är ett öppet event där alla är välkomna. Kvällen ska endast starta så och det är ett begränsat antal som vi serverar till och pågår ca. 17-17:30. Kan ni hjälpa mig?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som rör servering av alkoholhaltiga drycker finns att hitta i alkohollagen.Som huvudregel behöver du ha serveringstillstånd när du serverar alkohol, alkohollagen 8 kap 1 §. Det finns ett undantag från huvudregeln som innebär att serveringstillstånd inte behövs om:- serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, - serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och - serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker, alkohollagen 8 kap 1a §.I och med att det är ett öppet evenemang dit alla är välkomna skulle jag tro att undantaget inte är tillämpligt. Om ni vill bjuda på alkohol bör ni därför ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd som gäller för den aktuella kvällen, alkohollagen 8 kap 2 §. En sådan ansökan görs skriftligen till den kommun som gallerian ligger i, alkohollagen 8 kap 10 §.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att en person ska bli omedelbart omhändertagen enligt 13 § LVM?

2020-02-25 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Vad gäller för omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM? vilka kriterier krävs där för att socialtjänsten skall vidta en sådan åtgärd? På vems uppmaning kan en sådan åtgärd initieras och om det kommer från en läkare, krävs det ett skriftligt läkarintyg?
Hanna Stenberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När socialnämnden gör ett omhändertagande enligt 13 § LVM görs dels en sannolikhetsbedömning, dels en bedömning om rättens beslut inte kan avvaktas. Det socialnämnden då gör är att de undersöker om det är sannolikt att personen kommer behöva vård enligt LVM efter man gjort en utredning om vård enligt LVM är nödvändigt. Är svaret ja på den frågan, kollar socialnämnden sedan på om de kan vänta på att invänta en domstols beslut angående omhändertagandet eller inte (ett beslut om omhändertagande enligt LVM ska nämligen alltid prövas i en förvaltningsrätt). Om socialnämndens ordförande, eller någon annan som fått denna uppgift delegerad till sig, anser att ett sådant beslut inte går att vänta på, kan man placera en person på ett LVM-hem enligt 13 § LVM. Trots att en person blir omhändertagen innan en förvaltningsrätt har beslutat i ärendet, kommer förvaltningsrätten att besluta i ärendet efter personen blivit omhändertagen för att se om omhändertagandet bl.a. var korrekt. Värt att notera är också att ett omhändertagande får ske i max 6 månader. Med vänliga hälsningar,

Hur avgör man vilken lag som har företräde vid en normkonflikt?

2020-02-22 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Tacksam för svar på frågan om lydelsen av den juridiska termen för en lag eller lag§ som är över-resp. underordnad en annan lag eller lag§ den står i konflikt med?Kan underordnad skrivas som subsidiär?Överordnad som superieur?
Nora Tengnér |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du skriver händer det då och då att en viss lag eller lagparagraf hamnar i konflikt med en annan lag eller lagparagraf. Det finns då tre olika regler man kan använda för att avgöra vilken lag som ska gå först. En av reglerna är att lagar med högre rang ska gå före andra lagar. Ett exempel på den typen av rangordning är att grundlagarna har företräde vid eventuella konflikter med andra lagar. Lagen med högre rang kallas då lex superior, precis som du skriver i din fråga. En annan regel som finns för att avgöra vilken lag som ska ha företräde är en som säger att specifika lagar eller speciallagar (lex specialis) ska gå före generella lagar (lex generalis). Det tredje sättet att avgöra vilken lag som har företräde på är att undersöka vilken lag som är nyast, eftersom senare stiftad lag (lex posterior) går före äldre lag.Jag hoppas att jag kunde förklara lite kort vilka begrepp man kan använda på lagar som har företräde framför andra lagar. Om du vill kan du läsa mer om rättskällor här. Vänligen,

Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?

2020-01-31 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Min fråga till er handlar om lagtolkningsmetoderna! När man kommer till en park med en varg och det står en skylt där det står inga hundar i parken. Hur tolkar man detta utifrån en objektiv tolkning, subjektiv tolkning, teologisk tolkning samt fri lagtolkning?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!Lagtolkning är processen att tolka en lagbestämmelse när betydelsen inte framgår tydligt i lagtexten självt. Lagtolkningen är en viktig uppgift för domstolar. Den är alltså en metod för att kunna tillämpa lagar på rätt sätt i det enskilda fallet. Jag ger exempel utifrån ditt fall med skylten i parken, men främst är det alltså lagar man tolkar genom lagtolkningsmetoder och ytterligare lagtolkningsmetoder finns som jag inte nämner i just ditt fall eftersom det inte passar sig att göra en tolkning av skylten med hjälp av vissa lagtolkningsmetoder.Restriktiv tolkning innebär att förbudet ges en snäv betydelse. Ex: en hund som går i koppel är förbjuden, men inte en katt i cykelkorgen.Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad vill man uppnå med förbudet? Troligen bland annat för att undvika oljud och hundbajs i parken. Därmed kan också andra djur vara otillåtna i parken, om det finns en risk för liknande konsekvenser.Subjektiv teleologisk tolkning: att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen stiftades (se förarbeten till lagarna).Objektiv teleologisk tolkning: att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället.E contrario tolkning innebär att man gör en slutsats om att det omvända ska gälla. Om hundar är förbjudna, innebär det att alla andra djur är tillåtna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,