Hur mycket alkohol får man ta in i Sverige?

2018-11-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, jag och mina kompisar hamnade i en debatt om alkohol importen och hur mycket du får ta med dig in i Sverige.Jag hävdar att du får importera i princip hur mycket du vill, sålänge bilens vikt tillåter tyngden och du kan bevisa att allt kommer vara för privat pruk/som present eller att de ska bjudas på.Dom hävdar att du bara får ta in 10 liter spritdrycker 90 liter vin 20 liter starkvin och 110 liter öl. Som svar på de lägger jag till att de också beror på vilken tullvakt du får, får du en som haft en dålig dag så kommer han troligtvis beslag ta det.
Alex Hallström |Hej, Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! Införsel från EU-land Regleringen kring hur mycket alkohol man får ta in i Sverige från ett annat EU-land är mycket generös. Det finns inga exakta regler kring vilken mängd som är godkänd, däremot krävs att alkoholen ska vara för sitt eget eller sin familjs bruk. Så länge man köper alkoholen till sig själv eller någon annan i familjen finns alltså ingen övre gräns för hur mycket man får ta in. När man kommer över de mängderna som framgår i frågan måste man dock kunna visa att alkoholen inte är tillägnad någon annan. Om tulltjänstemannen inte godtar förklaringen har denne möjlighet att beslagta alkoholen. Införsel från land utanför EURegelverket kring hur mycket man får ta in från ett land utanför EU är avsevärt hårdare. Härifrån får man, utan att betala någon extra avgift, ta in: 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)4 liter vin16 liter starköl. Önskar man ta in större mängder är detta tillkommer både tullavgifter samt skatt på den mängd som överstiger det som stadgas ovan. Jag hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Hur hittar man förarbeten till FEUF?

2018-11-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur man hittar specifika förarbeten till en artikel i EU-fördraget? Specifikt till artikel 263 FEUF.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den rättsliga betydelsen av förarbeten till fördragstext bekräftas av EU-domstolen i i Mål C-370/12 Pringle, den 27 november 2012, punkt 135. Tydligast utvecklas ämnet av generaladvokat Juliane Kokott i henne yttrande i Mål C-583/11 P Inuit, den 17 januari 2013, punkt 32: "Visserligen har särskilt uppkomsthistorien hittills saknat betydelse vid tolkningen av primärrätten, eftersom förarbetena till grundfördragen i stor utsträckning inte har varit tillgängliga. Förfarandet med att organisera konvent för att förbereda fördragsändringar, liksom offentliggörandet av mandat från regeringskonferenser, har emellertid medfört betydande ändringar på detta område. Den ökade insynen före fördragsändringar medför nya möjligheter att tolka fördragen, vilket ska utnyttjas i kompletterande syfte om, såsom i förevarande mål, en bestämmelses betydelse är osäker med beaktande av dess ordalydelse, regelsammanhang och de syften som eftersträvas."Av det framförda kan man tolka det som att förarbeten till fördragsartiklarna till största delen inte finns tillgängliga, och att EU-domstolens mål är av relevans vid tolkning av artiklarna, till skillnad från förarbeten på nationell nivå, där det har en större betydelse. Lycka till!

Vad är common constitutional traditions?

2018-11-09 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Vad är "common constitutional traditions"?Vad ingår i begreppet?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som ligger närmst till hands är de allmänna principerna inom EU-rätten, vilka är allmänna rättsprinciper som tillämpas av EU-domstolen och medlemsstaternas nationella domstolar när de fastställer lagenligheten av lagstiftnings- och administrativa åtgärder inom Europeiska unionen. Allmänna principer i EU-lagstiftningen kan härledas från gemensamma rättsprinciper i de olika EU-länderna eller allmänna principer i internationell rätt eller EU-lagstiftning. Bland annat anses mänskliga rättigheter, proportionalitet, rättssäkerhet, jämlikhet inför lagen etc. ingå i dessa principer.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Får entrévärdar utför alkoholtester?

2018-10-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag sitter i styrelsen i en elevkår på ett gymnasium där vi samarbetar med en festföretag. Företaget har då arrangerat en fest på en nattklubb där minderåriga från 16 års åldern närvarar på. Entrèvärdarna blåser alla med alkoholmätare, och många kommer inte in pga positiv resultat. Observera att på andra fester företaget har haft (insparkfest, julfest etc) har alkoholmätning aldrig inträffat och man uppmanar inför dessa fester att "inte ha alltför roligt på den ev. förfesten". Detta är vårt första samarbete med företag och kontaktpersonerna där har förövrigt inte nämnt om att det ska ske alkoholtester på oss. Alkoholmätaren visar även positiv på mig, som själv inte druckit alkohol?Får entrèvärdarna ur ett juridiskt synpunk genomföra alkoholtest på dessa? De som inte fick komma in, har de rätt till pengarna tillbaka?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AlkoholtesterEnligt lagen om alkoholutandningsprov får bara polisen testa en person som kan mistänkas för brott med ett alkoholtest. De vid entrén till festen hade alltså ingen behörighet eller rätt att kräva att test togs innan inträde medgavs. Dessa tester är inte 100 % säkra vilket gör att de kan ge ett felaktigt resultat. Att kräva att personer ska blåsa är integritetskränkande. Ingen får tvingas till att göra ett utandningsprov. Men om man vägrade i entrén till nattklubben antar jag att man förvägrades inträde till festen.Rätten att få pengarna tillbaka ska regleras i avtalet. Troligtvis finns ingen rätt att få pengarna tillbaka. Det avtal ni har med festföretaget har antagligen en klausul rörande vad som gäller om man inte blivit insläppt till festen eller inte kunnat utnyttja sin biljett på annat sätt. Det avtalet skulle eventuellt kunna innehålla något om alkoholtester också. Dock har de forfarande ingen rätt att utföra eller kräva dessa.Se över avtalet ni har med festföretaget. Jag kan tyvärr inte se att de går att anmäla företaget för något brott.Vänligen

Får jag föra in min pappas aska till Sverige?

2018-11-15 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Min pappa är begravd i mitt hemland men själv bor jag i Sverige. Jag skulle vilja transportera hans aska och begrava honom här i Sverige så han finns nära mig. Är det tillåtet? Hur går jag tillväga för att det ska va rättssäkert?
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det lagar kring flyttandet av aska och ändrande av gravplats efter att begravning har skett. Jag kan dock bara redogöra för hur det ser ut i Sverige, men det kan vara bra för dig att undersöka hur det ser ut i landet där din pappa är begraven.BegravningslagenStoft eller aska som har gravsatts på en begravningsplats får inte flyttas från en gravplats för att gravsättas någon annanstans. (6 kap. 1 § begravningslagen.) Men det finns undantag. I andra stycket stadgas att tillstånd får dock ges till en sådan flyttning, om det finns särskilda skäl för det och om det är klarlagt var stoftet eller askan skall gravsättas på nytt. Du behöver alltså ha en plats i Sverige där din pappa får gravsättas. Ta alltså kontakt med förvaltaren av din tänkta begravningsplats och få ett godkännande innan askan förs in i Sverige. Frågor om tillstånd av flyttning ska prövas enligt huvudmannen för begravningsverksamheten eller förvaltaren av begravningsplatsen. Avslag på begäran om flyttning kan troligtvis överklagas genom förvaltningsbesvär. Svenska kyrkanSvenska kyrkan har förklarat att tillstånd får dock ges om- graven öppnas på sådant sätt att gravsatt stoft eller aska inte skadas enligt begravningslagen 2 kap 13 § - det finns särskilda skäl för flyttningen- det är klarlagt var stoftet eller askan skall gravsätta på nytt.Om förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda bör flyttning av stoft eller aska kunna medges - om ett misstag skett vid gravsättningen - för att sammanföra makar eller föräldrar och ett minderårigt barn - för en flykting eller invandrare som vill återvända till hemlandet med stoftet eller askan av en i Sverige avliden anhörig - om gravsättning har skett i uttrycklig strid mot den avlidnes önskan beträffande gravsättningen - om gravsättning skett på en ort där den avlidne bott bara en kort tid eller tillfälligt.Innan beslut i flyttningsärende fattas, beaktas även nedanstående - flyttningen får ej ske mot den avlidnes uttalade önskan om plats för gravsättning - den avlidne bör ha haft någon form av anknytning till den plats dit flyttningen avses ske, t.ex. uppväxtort, släktanknytning, familjegrav eller fritidsbostad på orten - om den avlidne haft naturlig anknytning till den ort där gravsättningen skett så talar det emot ett medgivande till flyttning - flyttning av aska till minneslund p.g.a. den efterlevandes önskan att bli gravsatt i minneslund, bör ej medges.Stor hänsyn tas alltså till den avlidnes önskningar och det är inte så lätt att få tillstånd att flytta askan. Men släktanknytning till en plats kan vara ett rimligt skäl.GravsättningNär stoftet eller askan efter en person som har avlidit utomlands har förts in till Sverige, skall den som ordnar med gravsättningen snarast anmäla detta till Skatteverket. (4 kap. 1 § begravningslagen.)När stoftet efter en person som har avlidit utomlands har förts in till Sverige, ska den som ordnar med gravsättningen begära tillstånd till gravsättning eller kremering. Frågor om tillstånd prövas av Polismyndigheten. (4 kap. 6 § begravningslagen.)Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är helt lätt att få flytta gravsatt aska inom Sverige. Om du får gräva upp askan i hemlandet är det vissa saker som måste fixas i Sverige också. Min bedömning är att du inte behöver ett intyg från Skatteverket eller tillstånd från polisen för att få gravsätta aska. Du behöver dock hitta en gravplats i Sverige. Vid ansökan om gravplats behöver du kunna ange namn och personnummer på den avlidne. Även om det inte är lagstadgat bör den som ordnar med gravsättningen visa upp någon form av dödsfallsintyg eller liknande handling för huvudmannen innan gravsättning sker. Detta för att huvudmannen ska veta att rätt person gravsätts och följaktligen rätt person förs in i gravboken. Askan ska gravsättas inom ett år från införseldagen. Tänk på att stor hänsyn tas till den avlidnes önskningar om gravsättning. Om denne verkligen ville vara begraven i sitt hemland borde denna önskan respekteras.Kort sagt så är det tillåtet, det finns inga hinder mot att föra in aska från utlandet in till Sverige.Vänligen

Vem betalar resan vid anställningsintervju?

2018-11-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad gäller angående reseersättning vid anställningsintervju? Jag har varit på anställningsintervjuer för chefstjänst på ett par olika kommuner långt från min hemort. Det har då varit självklart för dom att stå för resekostnad och logi i samband därmed. Men nyligen vid en tredje intervju i en annan kommun, också långväga avstånd, så vägrar de stå för resan. Vis av erfarenheterna från de första två kommunerna trodde jag det förhöll sig likadant med reseersättningspolicies i alla kommuner. Har för mig att det även finns nån lagtext om det när det gäller mýndigheter. Vad gäller egentligen?Om man åker på några intervjuer på olika orter för tjänster där konkurrensen är hård blir det ju snabbt tiotusentals kronor i resekostnader om inte arbetsgivaren (myndigheten) tar ansvar för dessa.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen generell lag som ger dig någon rätt till reseersättning vid anställningsintervju. Givetvis står det dig fritt att avtala med en presumtiv arbetsgivare om de vill betala ersättning för de kostnader som uppkommer i samband med resan. Du kan även kontakta de kommuner som är aktuella och kontrollera om den specifika kommunen har någon policy för reseersättning.Vad gäller myndigheter fanns det under 80-talet en förordning som gav rätt till ersättning för den som kallades till intervju för en myndighet under regeringen. Dock upphävdes förordningen 1987 och är ej längre i kraft (jfr Förordning om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad för frågor kan man ställa på Lawline?

2018-11-01 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Jag har en personlig fråga angående en åklagan. Får jag ställa den här på sidan?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du är varmt välkommen att ställa alla juridiska frågor till oss, sedan besvarar någon av våra rådgivare din fråga i den mån det går. Tänk på att alla svar publiceras offentligt på vår hemsida. Om du däremot skriver några personliga uppgifter (såsom namn, personnummer m.m.) tar vi givetvis bort dem innan publicering. Önskar du hellre att få ett snabbt svar erbjuder vi våra expresstjänster som ger dig svar inom 1-3 dagar (beroende på vilken av tjänsterna du väljer). För svar inom 24 H är priset 1495 kr och för svar inom 3 dagar är priset 995 kr. I våra expresstjänster kan du även välja att svaret inte ska publiceras öppet.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan tidigare depression och ADHD-diagnos vara hinder mot att få vapenlicens?

2018-10-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, har tidigare varit intagen för depression. Men är frisk nu. Har även diagnoserats med ADHD. Nu vill jag ansöka om vapenlicens då jag har sysslat med sportskytte i flera år. Är det möjligt att få en ansökan godkänd.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först att redogöra lite allmänt kring vad som gäller för en ansökan om vapenlicens. Sedan kommer jag att redogöra för om din intagning för depression eller ADHD-diagnos kan göra att din ansökan nekas, sist kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga. Eftersom din fråga handlar om vapenlicens blir vapenlagen (VL) tillämplig. Ansökan om vapenlicensAnsökan om vapenlicens görs hos polismyndigheten, se VL 2 kap. 2 §. Här hittar du de blanketter som du behöver fylla i för att skicka in en ansökan. En viktigt utgångspunkt för polisen är att de enbart får dela ut vapenlicenser om det kan antas att vapnet inte kommer missbrukas, se VL 2 kap. 5 §. Kan din intagning för depression eller ADHD-diagnos göra att din ansökan nekas?När man ansöker om vapenlicens kontrollerar polisen olika register och tittar exempelvis på om man är dömd för tidigare brott. Polisen brukar dock inte begära in läkarintyg vid en vapenlicensansökan. Däremot har läkare en anmälningsskyldighet som innebär att om läkaren bedömer att en patient inte är lämplig att inneha skjutvapen måste hen anmäla detta till polisen, se VL 6 kap. 6 §. Om du vill läsa mer om läkares anmälningsskyldighet se här. Alltså förutsatt att du inte längre lider av depression är detta inget som påverkar dina möjligheter till vapenlicens. Beroende på hur allvarlig din ADHD-diagnos är kan din läkare eventuellt bedöma att du inte är lämplig att inneha vapen och i sådana fall har hen en skyldighet att anmäla detta till polisen. Förutsatt att din ADHD inte är alltför allvarlig och att du kan hantera den på ett bra sätt är diagnosen dock inget hinder mot att din vapenlicens beviljas SammanfattningAnsökan om vapenlicens görs hos polisen och de brukar inte begära in läkarintyg för detta. Däremot har din läkare en anmälningsskyldighet ifall hen bedömer att du inte är lämplig att inneha vapen måste hen anmäla detta till polisen. Förutsatt att din ADHD-diagnos inte är alltför allvarlig och du kan hantera den på ett bra sätt så bör diagnosen inte vara ett hinder för dig att få beviljad vapenlicens. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen! Vänliga hälsningar