Var framkommer objektiva rekvisit i lagboken?

2020-04-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Var framkommer objektiva rekvisit i lagboken?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad är ett objektivt rekvisit?Ett objektivt rekvisit är ett rekvisit som anger vad som ska ha skett för att t.ex. ett brott ska föreligga. Att någon dödar en annan människa är ett objektivt rekvisit, men huruvida detta skedde med uppsåt eller av slarv kan leda till olika straff men det utgör subjektiva rekvisit. Var framkommer objektiva rekvisit i lagboken?Det finns ingen avdelning i lagboken som innehåller alla objektiva rekvisit. Man får helt enkelt titta på den eller de paragrafer som är av ditt intresse och utläsa vilka rekvisit som ställs upp. Som hjälp när du ska försöka hitta ett objektivt rekvisit kan du tänka på hur en filmkamera skulle sett på situationen. Oavsett vilken människa som bedömer situationen så kommer alla bedöma det likadant, och vad en person kände i situationen är irrelevant eftersom filmkameran bara beskriver själva handlandet.Vill du ha hjälp att tyda någon särskild paragraf så är du välkommen att skicka in en fråga till oss, så hjälper vi dig!Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan min kusin bli storasyster till min son?

2020-03-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan min kusin bli storasyster till min son? Går det att skriva på papper?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga tänker jag gå igenom ett par scenarion där det juridiskt kan tänkas sig vara "förmånligare" att vara syster till någon och hur du kan uppnå motsvarande effekt på ett legalt sätt. Inledningsvis kan konstateras att det inte på något juridiskt sätt finns en möjlighet att ändra någons "familjestatus" i förhållande till någon annan familjemedlem på det sättet du beskriver. Vilka legala skäl kan det finnas till att vilja erhålla status som syster i förhållande till annan familjemedlem?Det finns några olika scenarion då det kan vara av betydelse att stå särskilt nära en annan person juridiskt. Exempelvis har vi den legala arvsordningen (2 kap. Äktenskapsbalken) inom svensk rätt som inte erkänner kusiner som arvsberättigade. Det kan även finnas bolagsrättsliga anledningar som kräver att man beaktar att någon är ett syskon exempelvis om man önskar att betala ut ett närståendelån inom ett aktiebolag (21 kapitlet 1 och 2 § tredje stycket Aktiebolagslagen). Det hela beror lite på vad man har för syfte med att vilja titulera sig som "syster". Om det handlar om att man vill reglera arv kan man förordna detta genom testamente. Om det handlar om att man vill ha ett särskilt "skyddande" uppdrag kan man ansöka om god manskap eller förmyndarskap. För barn gäller dock att föräldrarna i första hand är förmyndare och har det yttersta ansvaret för sina barn (6 kapitlet 2 § Föräldrabalken). SlutsatsDen svenska rätten är inte särskilt bunden till de olika "syskonstatusarna" inom familjen. Rent juridiskt finns det alltså ingen särskild anledning att konvertera en kusin till en syster. Alla tänkbara "fördelar" en syster kan ha gentemot ett barn juridiskt kan man, beroende på situation, reglera genom ex testamente, avtal eller genom att ansöka om särskilda uppdrag. Om du önskar gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan enskilda medborgare förändra lagar?

2020-03-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |HejHur kan man försöka förändra en LSS ( lag om särskild stöd) lag?Förälder och Godman till en kille med Downs syndromTack
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Hur förändras lagar? Lagar stiftas av riksdagen som är Sveriges högsta beslutsfattande organ och reglerna kring detta regleras främst i regeringsformen (RF). För att en lag ska röstas igenom av riksdagen krävs att minst hälften av riksdagens ledamöter som avlägger röst, röstar för förslaget (4 kap. 7 § RF). Förslag om ändring eller förslag till ny lag kan lämnas av regeringen eller enskilda riksdagsledamöter (4 kap. 4 § RF). Förslag som lämnas av regeringen kallas propositioner och förslag från riksdagsledamöter kallas motioner. Som enskild medborgare kan du inte lämna varken motioner eller propositioner. Vill du förändra en lag så råder jag dig därför att du vänder dig till en lokal riksdagsledamot som har möjlighet att lämna in en motion som då kan leda till en eventuell lagändring av LSS. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan man ha färre ledamöter i fullmäktige än vad kommunallagen anger?

2020-03-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan man minska fullmäktige, antal ledamöter, mer än vad kommunallagen anger.
Evelina Tanskanen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att ha färre ledamöter i fullmäktige än vad som krävs enligt kommunallagen. Fullmäktige bestämmer själv hur många ledamöter som fullmäktige ska ha (5 kap 1 § första stycket kommunallagen). Det finns dock vissa minimumkrav som måste vara uppfyllda. Antalet ledamöter måste vara udda och sen finns även ett minimikrav på hur många ledamöter som måste finnas i fullmäktige, som baseras på hur många röstberättigade kommunen har (5 kap 1 § andra stycket kommunallagen). Det är alltså inte möjligt att ha mindre ledamöter än vad kommunallagen anger eftersom detta är ett minimikrav. Det är däremot möjligt att ha fler, eftersom fullmäktige får bestämma själva hur många ledamöter som ska finnas utöver minimikravet. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Tolkning av begrepp

2020-03-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad är "tillfälligt boende" enligt lagen?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Specificera gärna i vilken lag du vill ha hjälp att tolka begreppet så svarar vi på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att få rätt till bistånd i form av hemtjänst?

2020-03-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |hejvart framgår förutsättningar för att få rätt till bistånd i form av hemtjänst /hemhjälp? Måste man ha en viss ålder osv. vart framgår detta? lag förarbeten praxis???? tacksam för precisering.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen (SoL), närmare bestämt 4 kap. 1 § SoL. Det finns två olika typer av bistånd; försörjningsstöd och bistånd för sin livsföring i övrigt. Att få hjälp i form av hemtjänst faller in under bistånd för livsföringen i övrigt.En grundförutsättning för att kunna få bistånd är att man inte själv kan tillgodose sina behov, och inte heller kan få dem tillgodosedda på något annat sätt (se vidare 4 kap. 1 § första stycket SoL). En individuell behovsprövning ska härvid göras där den enskildas samlade situation beaktas. Vidare framgår det av förarbetena till lagen att när det är fråga om andra insatser än ekonomiska, som i ditt fall, ska det utöver en helhetsbedömning av den enskildes förhållanden göras en bedömning av vilka insatser som kan anses behövliga och skäliga för att ge personen en möjlighet att på egen hand klara sin livsföring (se vidare prop. 1979/80:1 s. 526).Vid prövningar om bistånd för livsföringen i övrigt får dock ingen hänsyn tas till den enskildes ekonomiska förhållanden (se 4 kap. 1 § tredje stycket SoL).Sammanfattningsvis krävs det alltså inte att den enskilde uppnått en viss ålder eller dylikt, även sådana faktorer kan tänkas påverka den helhetsbedömning som ska göras. Avgörande i bedömningen är istället om den enskilde kan få sina behov tillgodosedda på något annat sätt. Observera här att det inte är frågan om den enskilde faktiskt får sina behov tillgodosedda, utan om personen kan få det. Exakt hur denna bedömning görs från fall till fall kan jag emellertid inte svara på utan det blir en bedömning för kommunens socialnämnd.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du får det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får man skicka snus till utlandet?

2020-03-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Får man skicka snus till utlandet?
Mikaela Dahl |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga generella svenska regler som innebär att det är förbjudet att skicka tobak, även snus, till utlandet. Däremot kan varje land ha nationella bestämmelser om vad som är tillåtet att föra in. Jag kan därför inte redogöra för alla länders regler avseende just mottagande av paket som innehåller tobak, men jag rekommenderar dig att vända dig till landet i frågas tullmyndighet eller ambassad för att få vidare information. Du kan även läsa mer på svenska Tullverket för att få mer information om de svenska reglerna om mottagande om tobak. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

När är ett brott preskriberat?

2020-03-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Kan man stämma någon för ett brott som begicks mot mig för ca. nio år sedan???Finns det preskiptionsregler för stämningar???
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du veta när brott preskriberas och när man som misstänkt inte längre kan ställas till svars. För att svara på din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken (BrB).Preskriptionstiden beror på brottets straffEfter hur lång tid ett brott preskriberas beror på vilket straff som är angett för respektive brott. Preskriptionstiden är (35 kap. 1 § BrB):Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,Tjugofem år för brott som kan ge livstids fängelse,Allvarligare brott preskriberas aldrigBrotten mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse, terroristbrott samt försök till dessa brott har ingen preskriptionstid (bortsett från att gärningspersonen inte var under 21 år när brottets begicks) (35 kap. 2 § BrB).SammanfattningBeroende på vilket brott som har begåtts mot dig så kan brottet ha preskriberats. Du hittar alla brott i brottsbalken och där står också vilket straff som brottet maximalt kan ge. Sen kan du se om brottet har preskriberats eller inte och om gärningspersonen fortfarande kan ställas till svars för sitt handlande.Hoppas att du har fått svar din fråga och lycka till!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawline duktiga jurister.Vänligen,