Ärvde en bil från Finland, hur ska jag gå tillväga för att registrera den här i Sverige?

2021-03-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Om jag ärver en bil från Finland , vilka steg måste jag göra I sverige innan den kan bli registrerad här.
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Information kring registrering av bil här i Sverige när man importerar den från ett annat EU-land finnas att hitta på Transportstyrelsens hemsida. Att du ärver bilen eller förvärvar den på något annat sätt, t.ex via köp bör inte påverka det vanliga tillvägagångssättet för registreringen, så länge du kan skicka med en handling som visar på att fordonet är ditt (t.ex en kopia på bouppteckningen som visar på att bilen tillfaller dig). Om du klickar på länken jag infogade kan du läsa mer om hur du går tillväga!Hoppas detta svar var till hjälp, har du fler frågor eller funderingar är får du gärna återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Får man anordna nakenbad på sin mark?

2021-03-21 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Om man äger mark ute på landet som ligger vid en sjö, har man då rätt att tillåta nakenbad på denna strand? Jag förutsätter då att det bara är de som är på, eller alldeles invid, denna strand som kan se nakenheten. Likaså förutsätter jag att det är uppskyltat så att ingen kan missa att det är ett nakenbad.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I Sverige är nakenbad inte förbjudna. Man kan föreställa sig att någon invänder mot det genom att hävda att nakenbadare, eller, "naturister" uppvisar ett förargelseväckande beteende, men det är tveksamt i det exemplet du målat upp. Nedan kommer mina resonemang att ta sin utgångspunkt i ett straffrättsligt perspektiv, men ha i åtanke att det allemansrättsligt finns det inga hinder mot att anordna nakenbad på det sätt du beskrivit. Om du vill läsa mer om allemansrätten så kan jag varmt rekommendera denna skrivelse författad av Bertil Bengtsson, professor i civilrätt och tidigare justitieråd. Om man resonerar kring bestämmelsen i 16 kap 16 § Brottsbalken om förargelseväckande beteende så är en förutsättning för straffansvar att beteendet (i detta fall bada naken) sker offentligt, dvs på exempelvis en allmän strand eller på en strand som ligger i nära anslutning till en annan välbesökt badstrand. Vad som är av vikt här är att detta beteende ska vara ägnat att väcka förargelse hos allmänheten - så om vi går tillbaka till ditt exempel där du målar upp en bild av en privatägd strand där människor samlas för att nakenbada i fred så verkar det inte föreligga några hinder för markägaren i fråga om att göra detta. Det förefaller mycket svårt utifrån de (förvisso tämligen förenklade) förutsättningar jag laborerat med att det skulle finnas grund i att hävda att detta handlande skulle konstituera förargelseväckande beteende - dels eftersom det inte uppfyller kraven på offentlighet, dels för att det inte är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Dessutom krävs troligen ett mycket utmanande beteende för att det ska bli fråga om straffansvar enligt bestämmelsen ovan (se sid. 66 i dokumentet jag länkat till ovan). Naturligtvis så finns det saker som inverkar på bedömningen ovan. Spelas mycket hög musik så att grannar störs? Är stranden precis invid en högtrafikerad allmän badstrand? Spontant talat så verkar det inte finnas några problem med ditt scenario, men det viktigaste är att beakta de relevanta omständigheterna och fundera kring hur en person som inte vill se nakenbadare skulle resonera - att sätta upp en skylt som upplyser förbipasserande om att nakenbad förekommer på stranden är således ett bra sätt kommunicera med omgivningen och sänker sannolikheten för onödiga grannfejder. Din fråga besvaras alltså jakande, det är tillåtet att anordna nakenbad på sin mark, men detta bör göras med hänsyn till omgivningen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler funderingar eller om jag varit otydlig!Vänligen,

Kan man få fram uppgifter om en avliden person?

2021-03-16 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Min faster har dött och jag och min familj har ingen information. Vi har haft dålig kontakt genom åren men på senare tid har jag försökt få kontakt med henne. Nu då jag sökte hennes adressuppgifter för att skcika bre upptäckte jag att hon är registrerad som avliden. Hennes make eller sambo lever ännu. Det är osäkert om de är gifta och han svarar ännu inte på telefonsamtal. Hur får jag reda på vad som gäller? Var kan hon vara begraven? Har hon testamente? Min far lever ännu men har inte haft kontakt med henne på decennier. Bör vi ha juridisk hjälp nu för att få reda på fakta?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Din faster har avlidit, men varken du eller övriga i familjen har fått någon information om hennes frånfälle. Din fasters partner lever dock fortfarande, men han svarar inte i telefon och huruvida de levde som äkta makar eller i ett samboförhållande är oklart. Med anledning av detta har du nu ett antal frågor som nedan kommer att besvaras i tur och ordning och i den mån det går ska tilläggas. Flertalet av svaren kommer dock att bli tämligen korta och det kan redan nu framhållas att min bedömning är att du bör anlita en sakkunnig person och då företrädesvis en jurist. Den här typen av spörsmål är egentligen mindre väl lämpade för en nättjänst likt den som erbjudas inom ramen för vår expressrådgivning. Men så här långt kan ändå följande anföras. När det gäller kontroll av existensen av ett tidigare äktenskap löses den frågan tämligen enkelt genom en slagning i äktenskapsregistret, vilket är ett offentligt register som förs av Skatteverket och envar kan då genom verkets försorg inhämta uppgifter. Det är likaså möjlighet att få ut kopior av exempelvis äktenskapsförord och gåvohandlingar mellan makar. Däremot finns det tyvärr ingen legal möjlighet att kunna kontrollera om din faster hade upprättat ett testamente. Det finns nämligen inget lagstadgat krav på registrering av testamenten och det ska även framhållas att det inte heller finns någon central myndighet som ombesörjer detta. Ett testamente gäller således endast i originalform. Gällande frågan om gravplatsens lokalisering är det inte sällan den avlidnes församling alternativt andra anhöriga, vänner eller kända bekanta som utgör det enda sättet att kunna utröna var den avlidne finns begraven någonstans. Möjligen kan svaret i ditt fall sökas på familjesidan.se eller på webbplatsen Svenska gravar. Den förra är tillhandahålls av begravningsbyråerna i Sverige och den sistnämnda är en söktjänst till vilka många församlingar runt om i landet har anslutit sig till. I övrigt och beträffande alla arvsrättsliga aspekter bedömer jag som sagt att juridisk assistans torde vara det mest fördelaktiga alternativet för din del. I synnerhet med tanke på innehållet i din ärendebeskrivning.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad kännetecknar en springkniv respektive springstilett enligt knivlagen?

2021-03-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Det står i "knivlagen" att springknivar och springstiletter inte får innehas av, eller överlämnas till personer under 21 år. De får heller inte saluföras. Jag undrar vad som kännetecknar dessa sorters knivar utifrån lagens mening?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att klargöra vad som avses med springkniv och springstiletter kan vi hämta vägledning från den nu upphävda förordningen (1959:312) om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m.. Med springstilett avsågs enligt förordningen ett stickvapen med klinga som genom en fjädermekanism eller någon liknande anordning eller på grund av sin tyngd snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft. Med springkniv avsågs en på motsvarande sätt konstruerad kniv. I den aktuella lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (s.k. knivlagen) så definieras nämnda knivar som stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft. Den nya definitionen är alltså mer omfattande. Enligt lagens förarbeten, prop 1989/90:129 s. 13, är bakgrunden till justeringen bl.a. att s.k. butterflyknivar utan tvekan ska omfattas av definitionen. Med butterflyknivar avses sådana knivar där ett tudelat skaft kan vikas fram över knivbladet. Knivbladet kan snabbt frigöras genom att skaftet fälls bakåt genom en handledsrörelse.Jag hoppas detta gav dig en tydligare bild av vad som anses utgöra en springkniv eller springstilett. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Varför finns det lagar som begränsar vår religionsfrihet som stadgas i vår grundlag??

2021-03-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag undrar varför alla andra lagar i Sverige kör över lagen om religionsfrihet (t.ex. LPT, diskrimineringslagen, jämstäldhetslagen etc.) ? Religionsfrihet är ju grundlag över alla andra lagar.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i regeringsformen (RF).Religionsfrihet är grundlag men kan i vissa fall begränsas Precis som du konstaterar är det grundlagsstadgat att varje svensk medborgare är tillförsäkrad religionsfrihet (2 kap. 1 § första stycket p 6 RF). Religionsfrihet innebär friheten att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion (2 kap. 1 § första stycket p 6 RF). Vår religionsfrihet är dock relativ, vilket innebär att det finns utrymme för att begränsa den friheten. I vår grundlag finns det även stadgat förutsättningar för att begränsa religionsfriheten (2 kap. 20 § första stycket p 2 RF). Rättigheten kan endast begränsas genom lag eller genom annan författning efter viss bemyndigande i lag (2 kap. 20 § första och andra stycket RF).Begräsning av religionsfrihet får endast göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälleEn lag eller annan författning får endast begränsa religionsfriheten om det sker för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle (2 kap. 21 § RF). Begränsningen måste även vara proportionerlig och får alltså inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamålet (2 kap. 21 § RF). Begräsningen av vår religionsfrihet får inte heller utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen (2 kap. 21 § RF).Det finns således en möjlighet för våra lagstiftare att begränsa vår religionsfrihet för att tillgodose vissa ändamål. Det har alltså skett en intresseavvägning i de lagar du hänvisar till där ett annat intresse, exempelvis jämställdhet, har ansetts väga tyngre än religionsfriheten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för dödande av företagsinteckning?

2021-03-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |HejJag har tagit över ett AB där det visat sig finnas företagsinteckningar uttagna under 1990-talet. Inteckningar är fysiska enligt Bolagsverket och banken står som innehavare. Skulderna som inteckningarna var säkerhet för är sedan länge återbetalda . Bolaget har ej fått tillbaka inteckningarna och banken kan inte hitta igen dom och kan inte påvisa att de återlämnat dessa till bolaget. Banken lägger bekymret med dödande av handlingarna på bolaget och är villiga att stå för reg.avgiften. Är det inte banken som ska sköta dödandet av handlingarna och se till att bolaget får nya. Eller iaf ersätta bolaget för nedlagd tid och kostnader. Hälsningar
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dödande av företagsinteckning regleras i lag om dödande av förekommen handling (förkortas nedan med lagen). Man kan antingen ansöka om dödande av själva handlingen eller dödande av inteckningen som sådan och olika regler gäller för dessa.Vem ska ansöka om dödande av handlingen?Att döda ett företagsinteckningsinteckningsbrev innebär att det fysiska brevet dödas, men att företagsinteckningen finns kvar. Enligt lagens 3 § är det den som har förlorat handlingen som kan ansöka om dödande av handlingen om det kan antas att handlingen kommit bort eller förstörts. Vill du endast döda själva inteckningsbrevet är det alltså banken som ska sköta ansökningen.Vem ska ansöka om dödande av inteckning?Om det inte är känt var företagsinteckningsbrevet finns och det inte har hänt något med företagsinteckningen på tio år kan den intecknade egendomens ägare ansöka om att företagsinteckningen ska få dödas trots att företagsinteckningsbrevet inte kan visas upp (20 § lagen). Om du vill att företagsinteckningen ska dödas är det alltså du som ska sköta ansökningen. Ingen rätt till ersättning från innehavaren av handlingen regleras i lagen.Hur går en ansökan om dödande av inteckning till?Du ansöker om dödande av företagsinteckning hos Bolagsverket. Blanketten som ska fyllas i hittar du på Bolagsverkets hemsida. När Bolagsverket fått alla uppgifter kommer den som senast antecknats som innehavare (i ditt fall banken) delges ansökningen. Bolagsverket kungör även ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar i minst sex månader. I föreläggandet uppmanas den som vet något om företagsinteckningsbrevet att anmäla det till Bolagsverket (21 § lagen). Till sist fattar Bolagsverket beslut i ärendet.Sammanfattning:Sammanfattningsvis är det banken som ansvarar för ansökning om dödande av företagsinteckningsbrevet. I sådana fall finns dock själva företagsinteckningen kvar. Om du vill döda själva företagsinteckningen är det du som ska ansvara för ansökningen. Du ansöker om dödande av företagsinteckning hos Bolagsverket.Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Varför har vi inte legaliserat aktiv dödshjälp i Sverige?

2021-03-14 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Varför har vi i Sverige inte legaliserat dödshjälp, och i nnu läget kan det tänkas att det kan hända?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Varför har vi i Sverige inte legaliserat dödshjälp?Vissa argument till varför vi inte har legaliserat dödshjälp går att hitta på sida 134–135 i SOU 2001:6. Några exempel på skäl som togs upp var att:- Tilliten till hälso- och sjukvården och dess personal skulle hotas om dödshjälp legaliserades- Det skulle ge skrämmande signaler till de som vill leva trots svår sjukdom- Vissa skulle kunna komma att få dödshjälp trots att de inte uttryckligen har begärt detDet är dock viktigt att komma ihåg att detta avser aktiv dödshjälp, det vill säga när någon med en persons samtycke uppsåtligen eller av oaktsamhet tar dennes liv. Den som gör detta kan dömas för mord (3 kap. 1 § brottsbalken) eller dråp (3 kap. 2 § brottsbalken). Det finns även något som heter passiv dödshjälp. Med detta menas att en läkare avstår från att ge livsuppehållande behandling till en patient som är döende eller ligger i koma. Detta är lagligt enligt lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av människas död, om samtycke har getts från patienten eller anhöriga.Kan det i nuläget tänkas att aktiv dödshjälp kan bli lagligt i Sverige?Just nu finns inget lagförslag om att ändra de svenska reglerna kring aktiv dödshjälp.SammanfattningAnledningen till varför vi inte har aktiv dödshjälp beror bland annat på att det kan minska tilliten till hälso- och sjukvården samt att vissa skulle kunna komma att få dödshjälp fast dem inte vill. Därtill finns det just nu inget förslag på att ändra lagstiftningen.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Bryta mot Folkhälsomyndighetens allmänna råd under Covid-19 pandemin

2021-03-13 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilka är de juridiska implikationerna för en medborgare som väljer att inte följa folkhälsomyndighetens allmänna råd eller rekommendationer i samband med den nutida covid-19 pandemin?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det gäller de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten är det inte straffsanktionerat att bryta mot dessa. Det innebär alltså att det inte finns några juridiska påföljder för medborgare som bryter mot råden. Däremot har även riksdagen nyligen infört lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) som innebär att var och en ska göra det den kan för att minska smittspridningen (3 § pandemilagen). Den här lagen gäller dock främst gentemot näringsidkare (som exempelvis restauranger eller fastighetsägare). Lagen ger länsstyrelsen, regeringen och kommuner möjlighet att begränsa smittspridningen när det gäller restauranger, offentliga sammankomster, köpcentrum, kollektivtrafik samt privata tillställningar i fastigheter som hyrs ut (5 § pandemilagen). De föreskrifter som meddelas måste vara proportionerliga (6 § pandemilagen). De föreskrifter som får meddelas är bland annat antalet deltagare och avståndet mellan dessa (7-13 §§ pandemilagen). Den som bryter mot föreskrifterna som meddelats vad gäller antalet personer eller förbud att besöka viss plats kan dömas till penningböter (24 § pandemilagen). Dessutom kan enskilda personer avvisas från exempelvis kollektivtrafik eller liknande om de inte följer de anvisningar som ges (jfr 22 § 3 st. pandemilagen)Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten inte är straffsanktionerade. Däremot kan restauranger, personer som anordnar demonstrationer, butiker och liknande dömas till böter om de inte följer de föreskrifter som meddelats. Enskilda personer kan avhysas från platser om de inte följer anvisningarna som ges. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,