Kan en fordran fortfarande åberopas efter 42 år?

Har en skuld sen 1982 enskilt mål, som gick till indrivning som jag betalade något år, har inte fått något krav om betalning sen dess,undra om skulden är preskriberad, eller om den kan återupptas, har ju gått 42 år, Conny

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är preskriptionslagen (PreskL). Din ärendebeskrivning är dock rätt så kortfattad varför nedan skrivelse kommer att bli ganska så generellt avfattad.


Allmänna hållpunkter


I 2 § 1 st. PreskL sägs att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Det sistnämnda benämnas preskriptionsavbrott, vilket kan ske genom att gäldenären, dvs. du (gäldenär = den skuldsatte), 1. Utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat), 2. Får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. Att borgenären själv väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten (KFM) eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, se 5 § PreskL.


Ett preskriptionsavbrott innebär för övrigt att en ny preskriptionstid om tio börjar löpa från dagen för avbrottet, vilket framgår av 6 § PreskL. Det ska slutligen förtydligas att en skuld egentligen aldrig dör. Gäldenärens (din) skyldighet att reglera skulden kvarstår, men om denne, efter att preskription inträtt, skulle vägra kan borgenären inte längre genomdriva sitt anspråk rättsligt, dvs. i domstol, vilket i praktiken betyder att gäldenären undkommer betalning (om inte vederbörande frivilligt gör rätt för sig vill säga).


Den nu uppkomna situationen - Vad gäller i preskriptionshänseende?


I lagmotiven, alltså i förarbetena till preskriptionslagen, uttalas att om fordringen grundas på avtal räknas tiden från avtalet och detta alldeles oavsett när förfallodagen inträffar eller om fordringen är beroende av villkor, se prop. 1979/80:119 s. 89. I samma lagmotiv anges vidare att tiden vid utomobligatoriska (utomkontraktuella) skadeståndsanspråk istället räknas från den skadegörande handlingen, se prop. 1979/80:119 s.39 f. Ett exempel på en utomobligatorisk skada är en skada på någon annans bil i samband med en krock. Mellan bilisterna finns ju i regel inget avtalsförhållande.


Ovan angavs att preskriptionsavbrott kan ske genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Om kravet, alltså din skuld, inte i något sammanhang har nämnts under de senaste 42 åren bör skulden definitivt och som svar på din huvudsakliga fråga vara preskriberad. Noterbart är att det inte föreligger något krav på undertecknande. Däremot måste borgenären naturligtvis och av lätt insedda skäl kunna föra bevisning om att det verkligen har gjorts ett preskriptionsavbrott. Generellt kan sägas att när en gäldenär påstår att han eller hon inte har fått någon skriftlig påminnelse har det i praxis inte ansetts tillräckligt med endast ett kravbrev, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2016 s. 332. I nyss nämnda rättsfall uttalade HD att om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits. Och i domen i NJA 2012 s. 172 hade en borgenär sänt flertalet kravbrev till en gäldenärs folkbokföringsadresser. Trots gäldenärens invändning att denne inte hade bott på adresserna och därmed inte heller tagit del av kravbreven ansågs att preskriptionen ha avbrutits.


Oavsett vilket och sammanfattningsvis kan sägas, vilket även påpekades ovan, att min bedömning är att det aktuella ersättningsanspråket som tidigare har riktats mot dig är preskriberat.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo