Är det möjligt att driva in gamla skulder och kan åtal veckas efter hur lång tid som helst?

Mötte min sambo 1963. Från 1973 blev han notoriskt otrogen,. Vi sonades och gifte oss 1979 Han ville skiljas december 1993. Jag har fyra brev från det året som jag sänt honom då jag skrev att han bedragit mig på min andel av olika affärer - jag var lovad hälften . Då skilsmässan var ett faktum var han skyldig mig 769.000:-- Han har icke erlagt denna skuld. I december 2023 fann jag mina skrivna brev. Jag kom ihåg att han ingen bouppteckningen inte skrivit. Det tillkommer tre skogsfastighetesom som aldrig nedtecknats som egendom, tillsammans värda 1,7 miljoner Två av dessa ligger ute hos Ludvig & Co till försäljning en på 500.000 och en på 900.000. En till finns men ligger ej ute till salu, och värd ca 350.000:-- Dessa hade han fått i arv 31/12 1990 men ej delgett mig. Jag har ej kvar pappren men menar att mina hittade brev från 1993 samt uppgifter från "nätet" att skogsfastigheter NU är till salu borde räcka för åtal ? Jag menar att jag -TROTS 30 ÅR- kan åtala honom för brott mot ÄktB §1,§2 §10 samt 3 kap AvtL 30§ och 31§. Totalt skulle han bli skyldig mig 1.100.000 utan ränta .Med 1% ränta skall hans skuld till mig bli närmar 1,300.000:-- .Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är preskriptionslagen (PreskL) och brottsbalken (BrB).


Den civilrättsliga aspekten - Vad gäller?


I 2 § 1 st. PreskL sägs att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Det sistnämnda benämnas preskriptionsavbrott, vilket kan ske genom att gäldenären (gäldenär = den skuldsatte), 1. Utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat), 2. Får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. Att borgenären själv väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten (KFM) eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, se 5 § PreskL.


I lagmotiven, alltså i förarbetena till preskriptionslagen, uttalas att om fordringen grundas på avtal räknas tiden från avtalet och detta alldeles oavsett när förfallodagen inträffar eller om fordringen är beroende av villkor, se prop. 1979/80:119 s. 89. I samma lagmotiv anges vidare att tiden vid utomobligatoriska (utomkontraktuella) skadeståndsanspråk istället räknas från den skadegörande handlingen, se prop. 1979/80:119 s.39 f. Ett exempel på en utomobligatorisk skada är en skada på någon annans bil i samband med en krock. Mellan bilisterna finns ju i regel inget avtalsförhållande.


Ett preskriptionsavbrott innebär för övrigt att en ny preskriptionstid om tio börjar löpa från dagen för avbrottet, vilket framgår av 6 § PreskL. Det ska slutligen förtydligas att en skuld egentligen aldrig dör. Gäldenärens skyldighet att reglera skulden kvarstår, men om denne, efter att preskription inträtt, skulle vägra kan borgenären (du) inte längre genomdriva sitt (ditt) anspråk rättsligt, dvs. i domstol, vilket i praktiken betyder att gäldenären undkommer betalning (om inte vederbörande frivilligt gör rätt för sig vill säga). Sammanfattningsvis i den här delen och utifrån din ärendebeskrivning kan sägas att den fordran som du har på din ex-make sannolikt är preskriberad.


Den straffrättsliga aspekten - Vad gäller?


Inledningsvis måste det framhållas att du inte kan bygga ett åtal på de civilrättsliga bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB)och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL) som du nämner ovan. I 1 kap. 2 § ÄktB sägs förvisso att makar skall visa varandra trohet och hänsyn och att de gemensamt skall vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Ordet ”skall” indikerar att det rör sig om en obligatorisk lagregel och skulle man läsa regeln motsatsvis går det till och med och på ganska goda grunder att hävda att det faktiskt är olagligt att vara otrogen och detta just eftersom ”makar skall visa varandra trohet”. Men här är det fråga om en s.k. lex imperfecta - bestämmelse, vilket betyder ungefär ”ofullständig lag” eller ”lag utan sanktion”. Kort och gott: Makar ska enlig lag vara trogna, men rättsligt händer ingenting om så inte sker.


Den straffrättsliga motsvarigheten till den civilrättsliga (avtalsrättsliga) bestämmelsen om svek i 30 § AvtL är brottet bedrägeri, vilket regleras i  9 kap. 1 § 1 st. BrB. Och däri sägs att den som medelst (genom) vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, döms för bedrägeri till fängelse i högst två år.Brott mot den nyssnämnda bestämmelsen utgör definitivt skäl för att göra en polisanmälan och förhoppningsvis leder en sådan så småningom också till åtal. Problemet i det här fallet är den tid som har förflutit. Preskriptionstiden för brott är avhängig det straff som högst kan följa på det aktuella brottet och enligt 35 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB gäller att ett brott preskriberas efter fem år om det svåraste straffet är högre än fängelse i ett år, men inte över fängelse i två år, vilket är fallet här. Och skulle det handla om ett grovt brott har preskription ändå inträtt, se 9 kap. 3 § och 35 kap. 1 § 1 st. 3 p. BrB.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Sammanfattningsvis är skulden till dig sannolikt preskriberad varför det inte går att driva in den på civilrättslig grund. Därutöver föreligger åtalspreskription i enlighet med vad som ovan anförts, vilket gör att en polisanmälan framstår som lönlös.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo