Vad händer efter en anmälan?

2020-10-20 i Polis
FRÅGA |En mamma anmäler en farmor till sossialen för att vara pedofil, en polisanmälan görs av farmor för förtal, vad händer sedan.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer efter en orosanmälan till socialen?När socialtjänsten får en orosanmälan om att ett barn far illa kommer de att undersöka de anmälda uppgifterna och se om de behöver inleda en utredning eller inte. Du kan läsa mer om socialtjänstens tillvägagångssätt vid orosanmälningar här.Vad händer efter en polisanmälan?När en polisanmälan inkommer till Polismyndigheten bedömer polisen vilka möjligheter det finns för att utreda brottet. Därefter beslutar de om en förundersökning ska inledas för att utreda brottet. En förundersökning inleds bara om det anses finnas möjlighet att klara upp brottet. Om det inte finns tillräcklig bevis kan förundersökningen läggas ned. Du kan läsa mer om polisens arbete efter en anmälan här. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra om jag blivit felbehandlad av polisen?

2020-10-18 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag och min vän blev knivhotade i mitt hem. Vi ringde polisen och då de tillslut dök upp var personen som knivhotat oss borta. Min vän räckte över ett cigarettpaket till poliserna som ägdes utav personen som knivhotat oss och det paketet innehöll en joint med cannabis. Polisen tog ingen anmälan på plats, jag och min vän åkte dagen därpå till polisstationen och såg till att en anmälan gjordes. Dagen efter vi gjort anmälan ringer socialen till min mor (vi båda är 16 år) och säger att polisen har hört av sig för att både jag och min vän regelbundet brukar cannabis. Polisen hade också sagt till socialen att både jag och min vän erkänt i förhöret att vi brukar cannabis, men de ställde inte ens en enda fråga om det, så polisen ljög för soc.Polisen tog inte något slags drogtest på oss utan grundar allt på det påhittade erkännandet. Nu vill socialen boka in ett möte med mig och min mamma pga bruk av cannabis. Jag gjorde idag (2 dagar efter knivhotet) ett urintest för THC och det var såklart negativ då jag senast testade cannabis för 3 år sedan.Kan jag anmäla polisen för tjänstefel? Och finns det något mer jag kan göra då polisen uppenbart ljuger.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Det är tråkigt att det du beskrivit har hänt dig. I första hand hade jag kontaktat utredande polis i ärendet och försökt få en förklaring till tillvägagångssättet, och även begärt att få en offentlig försvarare vilket ni sannolikt kommer få om du är under 18 år. En offentlig försvarare begär du lättast genom polisen, som skickar detta vidare till tingsrätten som tar beslutet. En offentlig försvarare företräder dig i en rättegång och hjälper dig genom utredningen när du är misstänkt för brott. Du kan även anmäla poliserna för tjänstefel, antingen genom att ringa 114 14, via deras hemsida eller på polisstationen. Det är då en särskild utredning som tillsätts, och det är inte poliserna som är aktuella i ert ärende som utreder detta brott. Du behöver då inte veta att det polisen gjort är tjänstefel, eller vad det är, utan det räcker att du berättar vad som har hänt så sköter den särskilda utredaren resten. Du kan läsa mer om att anmäla en polis, på deras hemsida här. Du kan slutligen också göra en anmälan hos Justitieombudsmannen om du känner dig felbehandlad av polisen. Det kan du göra på deras hemsida, här. Slutligen kan jag ju säga att det är polisen och åklagaren som ska bevisa att ni begått ett brott, och inte tvärtom ni som ska bevisa att ni är oskyldiga. Det är domstolen i slutänden som avgör vad som är bevisat, och detta ska vara bortom rimlig tvivel. Det är ett högt krav. Så finns det inget blodprov eller liknande som stödjer att ni har brukat cannabis, kommer ni sannolikt inte kunna bli dömda för det. Då kommer förundersökningen läggas ned. Polisen ska då bevisa att ni uppsåtligen innehavt jointen i paktet, vilket ni ju har en förklaring till varför. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

2020-10-13 i Polis
FRÅGA |Min sin begick ett brott innan han fyllde 18 år men dömdes efter att fyllt 18 år.Vilka gallringsregler gäller.Han blev dömd för 3 sexuellt ofredande på samma tjej under en kväll.Hur länge kommer denna dom att synas på MrKoll och andra siter ?När kommer han att kunna fortsätta vara tränare för ungdomar.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tokar frågan som att du undrar hur länge uppgifterna om din son kommer finnas registrerade belastningsregistret innan de gallras. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister.Vad avgör hur länge en uppgift finns registrerad belastningsregistret?De uppgifter som finns i belastningsregistret är bland annat uppgifter om den person som fått en straffpåföljd för ett brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. När gallras en uppgift ur belastningsregistret?Eftersom det av frågan inte framgår vilken påföljd din son fick, kan jag inte svara på hur många år hans uppgifter kommer finnas sparade i registret. Däremot kan jag ge en allmän överblick kring gallringsreglerna. Nedan följer några exempel på utdrag ur 17 § lag om belastningsregister, för att exemplifiera när en uppgift gallras ur registret.Uppgift om fängelse eller förvandlingsstraff gallras tio år efter frigivningen (17 § punkten 1 lag om belastningsregister).Uppgift om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, eller fem år efter domen eller beslutet om gärningsmannen var under 18 år när brottet begicks (17 § punkten 4 lag om belastningsregister). Uppgift om sluten ungdomsvård gallras tio år efter att det att påföljden verkställts (17 § punkten 5 lag om belastningsregister). Uppgift om överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen (17 § punkten 7 lag om belastningsregister). Uppgift om böter gallras fem år efter domen (17 § punkten 9 lag om belastningsregister).Du kan även läsa mer om belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att bli av med sin vapenlicens?

2020-09-25 i Polis
FRÅGA |Hej jag har fått meddelande från polisen att dom kanske ska dra in mina vapenlicenser p.g.a att jag har blivit fälld och fått betala dagsböter för ofredande. har dom rätt att göra så? Jag menar det var ju inte något våldsbrott. Och i övrigt har jag alltid varit skötsam har inte ens en fortkörningsbot. tacksam för svar
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämpliga lagar och reglerDe regler som berör vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är: vapenlagen, vapenförordningen och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning.Indragen vapenlicens Polisen har rätt att dra in en persons vapenlicens i 4 olika situationer: om hen visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen, om hen utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten att kontrollera dennes vapenförvaring, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om det finns någon annan skälig anledning att återkalla tillståndet. (6 kap. 1 § vapenlagen)Av lagen framgår alltså inte några konkreta situationer, utan en individuell bedömning görs. Prövningen ska göras av polismyndigheten i den ort där den med tillståndet bor (1 kap. 3 § vapenförordningen) Av vapenlagen framgår att om en person visat sig olämplig kan tillståndet dras in. Olämplighet kan vara brister i en persons omdöme och pålitlighet. Brott som innebär våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteenden kan vara handlingar som leder till att en vapenlicens återkallas. (18 kap. RPFSF 2009:13) Om polisen gör bedömningen att du inte längre är lämplig att ha en vapenlicens, eller om det finns någon annan skälig anledning att dra in din vapenlicens har de därför rätt att göra det.Med vänliga hälsningar,

Får polisen basera misstanke om brott på tidigare belastning?

2020-10-19 i Polis
FRÅGA |Hej, jag undrar ifall tidigare domar som finns i brottsregistret är tillräckligt för att polisen ska kunna misstänka mig för brott enbart på grund av domen i brottsregistret? Mer specifikt om jag är dömd för ringa narkotikabrott för 1,5 år sedan och polisen ser detta i brottsregistret, kan de då misstänka mig för narkotikabrott igen bara på grund av att de ser den tidigare domen?Tack för eventuellt svar.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget kort svar på din fråga egentligen. Polisen arbetar utifrån olika misstankegrader, och den lägsta är anledning att anta att brott har begåtts. Polisen är skyldig att inleda en förundersökning så fort det på angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1§ rättegångsbalken). Dock ska förundersökning inte inledas om det är uppenbart att det inte går att utreda brottet. En förundersökning får alltså inledas för att ta reda på om brott har begåtts. Justitieombudsmannen har uttalat att denna misstankegrad "anledning att anta", är väldigt låg, och det räcker att det är svaga, men rent objektiva misstankar om att brott begåtts. Misstankegraden "skäligen misstänkt" är misstankegraden ovanför, som krävs för de flesta tvångsmässiga åtgärderna, så som kroppsvisitation och liknande. Med detta sagt har dock Justitieombudsmannen gjort ett flertal uttalanden om vad polisen grundar sina misstankegrader på, och påtalat att det är problematiskt att misstänka någon enbart på grund av tidigare belastning i belastningsregistret. Det ska finnas mer objektiva och konkreta grunder för detta (se exempelvis JO protokoll Dnr 7079-2019). Man kan hitta flera av deras inspektionsprotokoll på deras hemsida. Dock kan dessa grunder förekomma utan att de framstår som tydliga för den som blir misstänkt. Det kan finnas andra grunder till att polisen fattar misstanke om brott, och som sagt ovan är detta väldigt lågt ställda krav. Det kan finnas spaningsuppgifter, uppgifter från vittnen eller bara en persons beteende som kan verka misstänksamt kan ibland räcka för polisen att fatta misstanke. Vad som kan ligga bakom ingripandet i ett enskilt fall kan jag tyvärr inte säga eller gissa kring. Du kan alltid fråga ingripande polis om detta, men på grund av förundersökningssekretess är det inte säkert att de kan ge dig ett svar undertiden förundersökningen bedrivs. Jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar än detta då jag inte vet alla omständigheter kring händelsen.Om du känner dig orättvist behandlad av en polis eller misstänker att polisen gjort fel, kan du anmäla detta till Justitieombudsmannen. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida. Hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor!

Kan en polisman tillgripa våld oprovocerat?

2020-10-15 i Polis
FRÅGA |Hej har en fråga om polisen får ta tag i dig och knuffa dig in mot något och hota med om att han ska gripa mig utan att jag begått något sorts brott.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisens befogenheter att använda våld framgår av 10 § polislagen. Det avgörande i det enskilda fallet är att polisen enbart får tillgripa våld om situationen inte kan lösas på annat sätt.Att i en situation som du beskriver ovan hota om gripande och att knuffa in en person mot en vägg eller liknande, får inte ske om det inte föreligger en situation som föreskrivs i 10 § polislagen. I annat fall kan polismannen göra sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB.Med vänliga hälsningar!

När gallras en uppgift i belastningsregistret om påföljden blev dagsböter?

2020-10-11 i Polis
FRÅGA |Hej Min man blev dömd och fälld för olaga hot, mars 2011. Hans dom blev dagsböter och besöksförbud 6 månader. Sedan dess har han inte varit dömd eller fälld för något brott förutom enstaka fortkörning och p-bot. Hur är det med brottsregistret om man begär utdrag, kommer hans dom från 2011 om olaga hotet finnas med i hans utdrag? Jag har försökt hitta information och även skrivit till polisen men de hänvisar mig till deras hemsida! Vore tacksam för något konkret svar
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tokar frågan som att din man blivit dömd för olaga hot i mars 2011, och att påföljden blev dagsböter samt sex månaders besöksförbud. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister.De uppgifter som finns i belastningsregistret är bland annat uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort.Uppgifter om böter gallras 5 år efter dom, beslut eller godkännande (17 § nionde punkten lag om belastningsregister).SammanfattningEftersom din man blev dömd för olaga hot i mars 2011 och hans påföljd blev dagsböter, gallrades uppgifterna fem år senare, dvs i mars 2016. Om det görs ett utdrag ur belastningsregistret idag (2020-10-11) kommer uppgifterna inte finnas med. Om du är intresserad kan du läsa mer om belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Utdrag ur belastningsregister och gallringstid

2020-09-25 i Polis
FRÅGA |Hur får jag veta hur många prickar jag har och hur många år det dröjer innan det är borta
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Polismyndighetens belastningsregisterNär en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). Det brukar i vardagligt tal kallas för att få "en prick" i registret.För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och därmed få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).Kontrollera uppgifter i belastningsregistretFör att kontrollera och se vilka eventuella uppgifter som finns om dig i belastningsregistret, kan du begära ett utdrag. En enskild person har nämligen rätt att på begäran skriftligen ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv (9 § första stycket 1 lagen om belastningsregister).Uppgifterna ska lämnas utan avgift en gång per kalenderår (9 § första stycket 3 lagen om belastningsregister). Blankett för att göra en begäran om uppgifter ur registret återfinns på polismyndighetens hemsida här.Tid för gallring av uppgifterGallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott ("prick") tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).Jag vill även belysa att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).Sammanfattningsvis, kan du begära ett registerutdrag för att kontrollera vilka eventuella uppgifter som finns om dig i belastningsregistret. Eftersom du inte har angivit vilken påföljd det rör sig om och åldern vid brottets inträffande, kan jag tyvärr inte besvara när uppgiften kommer att gallras. Det är emellertid som utgångspunkt efter fem eller tio år som en uppgift om ett begånget brott gallras.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning