Kan Polisen omhänderta vapen om man blir dömd för brott?

2019-07-15 i Polis
FRÅGA |HejJag undrar om Polisen kan beslagta vapen om man blir fälld för sexuellt ofredande alternativt olaga hot ? Har en kollega som skämtsamt sade till en kassörska att han skulle våldta henne!
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga gäller skjutvapen som kräver vapenlicens. Vidare tolkar jag din fråga som att du undrar över ett omhändertagande av vapnen om vapenlicensen återkallas och inte sådant beslag som sker under en brottsutredning då det eventuella brottet inte har någon koppling till vapnet i sig. Återkallande av vapenlicens och omhändertagande av vapen regleras i vapenlagen. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPFSF 2009:13) ger också riktlinjer för hur frågan ska besvaras. Av de uppgifters du uppgett i din fråga framgår att din kollega har handlat kränkande, gravt olämpligt och eventuellt också brottsligt. Jag kommer dock inte närmare gå in på vad som krävs för att bli dömd för olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken) eller sexuellt ofredande (6 kap. 10 § brottsbalken) då det inte finns tillräckligt med underlag för mig att bedöma om din kollega kan dömas och då din fråga avser omhändertagande av vapen om en person döms för brott. Du är välkommen att skicka in en ny fråga om du undrar närmare kring vad som krävs för att bli dömd för de ovan nämnda brotten. Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1 § vapenlagen).Olämplighet att inneha vapen kan bland annat utgöras av att personen brister i omdöme och pålitlighet. Rikspolisstyrelsen har stadgat att bland annat brott som innefattar bruk av våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende kan vara gärningar som leder till återkallelse av vapenlicens. Rikspolisstyrelsen exemplifierar vilken typ av brott som kan innebära att man bedöms olämplig att inneha vapenlicens och nämner då olaga hot men inte sexuellt ofredande (18 kap. RPFSF 2009:13). Exemplifieringen är dock inte absolut utan just en exemplifiering vilket gör att en dom om sexuellt ofredande också skulle kunna leda till återkallelse av vapenlicens men det får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Polismyndigheten ska besluta att ett vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis ska tas om hand om det finns risk att vapnet missbrukas, eller när det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot om ett omhändertagande (6 kap. 4 § vapenlagen).Om din kollegas vapenlicens kommer återkallas och det inte finns särskilda omständigheter som talar emot ett omhändertagande kommer Polisen alltså besluta om ett omhändertagande.Sammanfattningsvis går alltså att konstatera att om din kollega blir dömd för olaga hot eller sexuellt ofredande riskerar han att få sin vapenlicens återkallad och eventuellt också vapen omhändertagna av polis. Det är dock upp till Polisen att göra bedömningen om din kollega är olämplig att inneha vapenlicens och vapen utifrån omständigheterna i hans fall. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Måste en polisman ta emot en anmälan om sig själv?

2019-07-10 i Polis
FRÅGA |Hej, är en polis skyldig att ta emot en anmälan mot sig själv? Om polisen i fråga skulle vägra är dennes kollega som också är med skyldig att ta emot anmälan?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Förvaltningslagen (FL) reglerar bestämmelser rörande jäv vid förvaltningsmyndigheter. Jäv innebär att personen i fråga har så pass stort samröre med frågan, att denna inte är lämplig att delta i utredningen. Jävsbestämmelserna i 16–18 § FL gäller alltså vid förvaltningsmyndigheter, med vissa undantag. I 3 § FL stadgas att "[i] brottsbekämpande verksamhet hos [...], Polismyndigheten, [...] tillämpas inte 9 § andra stycket och 10–49 §§". Med andra ord gäller inte FL:s jävsbestämmelser vid brottsbekämpande verksamhet. Istället tillämpas jävsbestämmelsen i 7 § polislagen (PolisL), enligt principen om lex specialis (speciallag går före generell lag, såsom FL). Se 7 § andra stycket första punkten PolisL, "[e]n polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten [...] får inte besluta om eller vidta en åtgärd i ordningshållande verksamhet om 1. frågan angår honom eller henne själv [...] eller om åtgärden kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom eller henne själv [...]" (min kursivering). Frågan om jäv föreligger prövas av Polismyndigheten, 7 § fjärde stycket PolisL.Märk dock att bestämmelsen rörande jäv inte blir tillämplig om någon riktar en anklagelse mot polisen för något som denne har vidtagit i tjänsten. För att det ska röra sig om jäv krävs att det polisen anklagas för, ska ha skett utanför tjänsten.Svaret på din fråga är helt enkelt att en polisman inte ska ha del i utredningen rörande sig själv. Hen måste till och med lämna ifrån sig ärendet, eftersom hen har så pass stort intresse av att inverka på hur utfallet av en anmälan blir. Lämpligen tar polisens kollega istället emot anmälan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har polisen rätt att beträda privatägd mark?

2019-06-30 i Polis
FRÅGA |Har polisen rätt att gå in på en privatägd mark? Tex. Jag äger ett hus och all mark runt om, har polisen då rätt att träda på min mark?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! I Sverige finns en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att utnyttjar naturen, vilket kallas för allemansrätten (se 2 kap. 15 § sista stycket regeringsformen). Allemansrätten finns inte definierad i någon författning och får därför sitt innehåll främst genom motsatsvisa tolkningar av vissa straffstadganden. Det kan bland annat sägas innebära att var och en har rätt att ta sig fram till fots över annans mark med undantag för tomtmark som ligger intill någons bostad (se prop. 1993/94:117 s. 18). Poliser kan också utnyttja allemansrätten, vilket innebär att de inte är förhindrade att tillträda mark enbart på grund av att den är privatägd. Allemänsrätten är däremot inte obegränsad och hemfriden och markägarens ekonomiska intressen får i regel inte kränkas. Till exempel är det normalt sett förbjudet att beträda någons tomt (se 4 kap. 6 § och 12 kap. 4 § brottsbalken). Polisen kan emellertid använda sig av så kallade tvångsmedel för att vidta åtgärder som egentligen inskränker en persons fri- och rättigheter. Detta förutsätter däremot att beslutet fattas i laga ordning. Tyvärr kan jag inte ge ett specifikt svar på en generell fråga. Huruvida polisen har rätt att beträda din mark beror på framförallt på om allemansrätten sträcker sig över området eller om marken ligger inom en hemfridszon eller annat skyddat område, samt om polisen kan rättfärdiga åtgärden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Belastningsregistret

2019-06-27 i Polis
FRÅGA |Brott i brottsregister
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill begära ut ett utdrag ur belastningsregistret kan du göra det via den här länken. Har du någon annan fråga om belastningsregistret kan du skicka in en ny fråga till oss.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vad krävs för att omhändertas enligt 14 § polislagen?

2019-07-11 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja ha lite tydlighet i hur Polislagens 14§ kan användas. Hur mycket krävs för att kunna ta med en person enligt PL14§? Vad innebär den grundade anledningen en polisman måste ha utöver att personen vägrar uppvisa ID eller uppge personnummer?Tacksam för svar.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Polisen får enligt 14 § polislagen (här förkortad PolisL) alltså omhänderta en okänd person, om det finns anledning att anta att personen är efterspanad eller efterlyst och med anledning av detta ska frihetsberövas enligt lag: detta kallas för polisiering. Syftet med omhändertagandet är just identifiering; polisen ska utreda om personen är den eftersökta person de tror honom vara. Utöver att personen vägrar/inte kan identifiera sig, måste polisen alltså ha anledning att tro att personen är eftersökt för ett brott där polisen normalt frihetsberövar den eftersökta vid anträffandet. Enligt juridisk doktrin kan särskild anledning att anta att personen ska berövas friheten vara – utöver att denna inte kan identifiera sig – att personen utseendemässigt överensstämmer med signalementen hos den eftersökta.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Varför frågade polisen om mitt namn och personnummer när jag var berusad och hade mitt barn med mig?

2019-07-07 i Polis
FRÅGA |Hejsan ! Jag har en fråga ? Jag var ute igår och festade med kompisarna.Min 10arig flicka var med mig.Och sedan plötsligt så kom två poliser en man och en kvinna.Den här kvinnan polisen..Hon kom fram till mig..Hon ville pratade med mig.Hon tyckte att jag var ganska berusad.Och sedan frågade hon vad jag heter och vad jag har för personnummer.Och sedan sa hon till mig att du kan gå hem med din dotter nu.Jag undrade varför hon frågade mitt namn och mitt personnummer.Kommer det hända något allvarligt eller ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Exakt varför polisen frågade om ditt namn och personnummer går tyvärr inte att besvara, den enda som kan besvara den frågan är polismannen i fråga. Däremot kan det tänkas, beroende på hur berusad du uppfattades, att polisen gör en anmälan till socialtjänsten. Polisen, bland annat, har en skyldighet att göra en anmälan om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen).Vänligen,

Kan jag bli polis om jag har begått ett brott?

2019-06-30 i Polis
FRÅGA |Jag undrar om man kan söka till polishögskolan om man har avtjänat ett 7 månaders fängelsestraff då man var 20 år och idag är det 6 år sedan. Får man ingen chans till och få prata med någon som gör en bedömning? Mvh.
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns tyvärr inget konkret svar på din fråga. För att kunna bli polis krävs att vissa kriterier är uppfyllda, de här kallas antagningskrav och går att hitta här.Det antagningskrav som ett fängelsestraff skulle kunna sätta hinder kring är det sistnämnda, vilket är säkerhetsprövningen. I säkerhetsprövningen brukar ett utdrag från belastningsregister också göras. Exakt vad en säkerhetsprövning ska innehålla och hur den ska göras framgår av 11 § säkerhetsskyddslagen. Det framgår inte hur ett tidigare brott skulle påverka möjligheten att bli polis utifrån vad jag kan hitta. Mitt tips till dig är därför att kontakta polisens rekryteringsenhet och kolla vad som faktiskt gäller.Hoppas du fick lite klarhet i din fråga!Med vänlig hälsning,

Skyldighet att legitimera sig för polis på allmän plats

2019-06-27 i Polis
FRÅGA |Hej.Min fråga är om man befinner sig på en allmän plats och en polis skulle komma fram och be om legitimation eller be om ditt personnummer utan att du är misstänkt eller att polisen har en viss anledning till att be dig om de, har du då skyldighet att visa legitimation eller säga ditt personnummer?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när man befinner sig på allmän plats. Polisen kan begära att du uppvisar identitetshandling eller på annat sätt identifierar dig i enlighet med 14 § polislagen (här). Den bestämmelsen tar sikte på situationen om polisen har särskild anledning att anta att en okänd person är efterspanad eller efterlyst och ska frihetsberövas om hen anträffas. Polisen får i så fall omhänderta personen för identifiering om hen vägrar berätta vem hen är eller om polisen har anledning att anta att uppgiften om vem hen är inte stämmer. Detta är polisens lagstöd för att få kräva identitetshandling av någon på allmän plats, men det finns alltså ingen allmän skyldighet att legitimera sig. Det korta svaret på din fråga är därför nej, du har ingen skyldighet att visa legitimation eller säga ditt personnummer om du inte är misstänkt för något brott eller om polisen annars saknar lagstöd för att be om det. Vänligen,