Är det tillåtet att filma polisen på allmän plats?

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Har jag rätten att dokumentera polisens arbete via video på allmän plats? Och kan filmning i sig anses som störande av ordning och giltigt skäl för avvisning från platsen?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk rätt finns det inget som hindrar dig från att filma polisen på allmän plats eftersom det är tillåtet att filma vad man vill på allmänna platser under förutsättningen att det är man själv som håller i kameran. Polisen har ingen rätt att beslagta kameran eller hindra dig från att filma så länge du inte bryter mot lag eller andra ordningsregler. Det är viktigt att du inte stör eller försvårar arbetet för polisen i deras tjänsteutövning under tiden du filmar. Håller du dig på avstånd och inte är "i vägen" är filmandet inte störande av ordning och polisen har under nämnda förutsättningar inga giltiga skäl att avvisa dig från platsen. Dock är det viktigt att tänka på att du inte får filma personer på privata platser. Skulle polisen ingripa i filmandet och kanske bruka mer våld än nödvändigt är det bästa alternativet att försöka få ner det på film som bevis och inte göra motstånd eller ge svar på våldet eftersom det inte finns någon nödvärnsrätt mot polisen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Tillstånd för att anordna marknad

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag är inne på att anordna en marknad främst för lokala bönder och småföretagare.Vad behöver jag för tillstånd för detta? Det är på min egen mark (ett större fält) och marknaden kommer vara för allmänheten med ett inträdespris.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av ordningslagen (OL). Tillstånd krävsEn marknad öppen för allmänheten klassas som en offentlig tillställning (2 kap 3 § OL). Vissa typer av offentliga tillställningar kräver tillstånd oberoende av om de arrangeras på offentlig plats eller ej, däribland marknader (2 kap 4 § 2 st OL).Hur du går tillvägaDet tillstånd du behöver är ett tillstånd för offentlig tillställning. Ett sådant lämnas av Polismyndigheten. Detta söker du genom att fylla i en blankett och lämna till Polisen i det län där du planerar att arrangera marknaden. HÄR är en länk till Polisens hemsida från vilken du kan skriva ut alternativt digitalt fylla i en sådan blankett. Tänk på att vara ute i god tid då det kan behövas kompletteringar eller att vissa frågor behöver utredas mer. Ansökan ska ha kommit in senast en vecka före den planerade marknaden (2 kap 6 § OL). När du skickat in din ansökan kommer du att få en betalningsavi från Polisen som måste betalas innan ansökan prövas.Ansökan ska innehålla uppgifter om dig som anordnare (namn, adress, telefonnummer), när tillställningen ska ske, vad för typ av tillställning det är och vilka ordnings- och säkerhetsåtgärder du tänkt vidta (2 kap 7 § OL).Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

När får polisen göra en kroppsvisitation?

2020-03-25 i Polis
FRÅGA |Om jag vägrar att visa upp innehållet av min väska för polisen vid förfrågan, kan dem använda det som misstanke för att jag begått ett brått och utföra en kroppsvisitation?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att svara på hur den enskilda polisen bedömer situationen i ett enskilt fall men jag ska försöka reda ut vad som krävs för att en kroppsvisitation ska få ske. För att göra det kommer jag att utgå från rättegångsbalken (RB).Vad innebär kroppsvisitation?Kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt väskor, paket och annat som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB).När får kroppsvisitation göras?Om det finns en anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts får en kroppsvisitation göras. Den som ska kroppsvisiteras ska vara skäligen misstänkt.Om personen i fråga inte är skäligen misstänkt får kroppsvisitation endast göras om det finns synnerlig anledning att anta att det genom en kroppsvisitation kommer att anträffas föremål som kan beslagtas eller vara av betydelse för utredningen (28 kap. 11 § RB)SammanfattningOm polisen har en misstanke om att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts får en kroppsvisitation göras. Om det inte finns misstanke om att ett brott har begåtts krävs att det finns synnerlig anledning att anta att en kroppsvisitation kommer leda till att ett föremål kan beslagtas eller kan vara av betydelse för en utredning t.ex. ett vapen.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,

När kan man söka ny vapenlicens efter att den återkallats på grund av rattfylleribrott?

2020-02-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polisen för för 16 månader sen och åkte dit för grovt rattfylleri jag hade även jakt vapen som jag hade licens på i hemmet som man beslagtogs och man drog in vapen licenserna för mig, Nu undrar jag när jag kan söka nya vapen licenser igen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta när du kan ansöka om ny vapenlicens efter att du fått den återkallad. Licensen drogs in i samband med att du dömdes för ett rattfylleribrott. De regler som styr vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är vapenlagen (här), vapenförordningen(här) och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning (FAP 551-3) (här). I mitt svar har jag utgått från att polisen återkallat din vapenlicens på grund av att de anser att du är olämplig att inneha vapen.Krav på lämplighet för att få inneha vapenI och med att du dömdes för ett rattfylleribrott har polisen dragit in din vapenlicens. Polisen kan dra in en persons licens om de anser att denna är olämplig att inneha vapen, se 6 kap 1 § vapenlagen (här). Att du dömts för ett rattfylleribrott är grunden för att polisen anser att du är olämplig. Det finns ingen utskriven gräns för när man som tidigast kan ansöka om att få tillbaka sin licens. De allmänna råden är endast rekommendationer för hur man bör göra för att uppfylla de bindande reglarna. De allmänna råden är just rekommendationer och är alltså inte bindande i sig.Om den sökande gjort sig skyldig till rattfylleribrott bör det i normalfallet inte godkännas någon vapenlicens förrän minst tre år förflutet sedan gärningen begicksEnligt de allmänna råden bör en förutsättning för vapenlicens vara att sökanden gjorts sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Rattfylleribrott bör enligt de allmänna råden innebära, i normalfallet, att sökanden inte ska beviljas vapenlicens förrän tre år sedan gärningen begicks, se FAP 551-3 s. 8-9 (här).SammanfattningDe allmänna råden säger att sökanden i normalfallet bör vänta tre år innan ny licens meddelas. Detta är dock endast en rekommendation och inte en bindande regel. Det kommer därför göras en bedömning i det enskilda fallet. Detta innebär att det kan ta både kortare och längre tid innan du beviljas ny vapenlicens. Du bör i vart fall ha de allmänna råden i åtanke när du planerar att söka ny vapenlicens för att ha en uppfattning om vad du kan förvänta dig.Vänligen,

Får en polis söka upp personer i belastningsregistret utan att det har koppling till något ärende?

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Hej det är så här att min chefs tjej är polis och då jag skaffat kille för ett tag sen så hon kollat upp honom åt chefen. så min chef tycker att eftersom han har domar på sig för 4 år sen så ser de inte bra ut att jag är med han. Hon kollade enbart upp honom just för han ser ut på ett "kriminellt" sett och är de verkligen okey och göra så ?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer först gå igenom vad en polis får och inte får göra, därefter kommer jag att gå igenom det brott som polisen i ditt fall kan ha gjort sig skyldig till. Regler om brott finns i brottsbalken (BrB).Vad en polis får och inte får göraPoliser får givetvis använda belastningsregistret i sitt arbete för att ta reda på en persons brottsliga bakgrund. Sökningar som är nödvändiga för att genomföra en arbetsuppgift är därför tillåtna. Det betyder dock att en polis som är i tjänst inte får söka upp en person i belastningsregistret utan att det har koppling med ett pågående ärende. Polisen får alltså inte söka på din killes namn "bara" för att kolla upp honom. Det spelar ingen roll om polisen är ledig eller i tjänst. Brottsligt? Att polisen ger sig själv tillgång till en uppgift i belastningsregistret utan att det har samband med något ärende är en typisk situation som utgör dataintrång (4 kap. 9c § BrB). Dataintrång är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst två år. För att ansvar för brottet ska bli aktuellt krävs att polisen hade uppsåt till dataintrånget. Med det menas att hon gjorde ett medvetet val att söka i registret (1 kap. 2 § BrB). SammanfattningEn polis får endast söka i belastningsregistret om det behövs för att genomföra en arbetsuppgift. När polisen i ditt fall söker på din killes namn i belastningsregistret kan hon ha gjort sig skyldig till brottet dataintrång. Det var alltså inte okej att göra som hon gjorde. Hoppas du fick svar på din fråga!

Har polisen rätt att begära en passagerares legitimation?

2020-03-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om polisen kan be om ID handling när ens vän blir stoppad för nykterhetskontroll när han framför fordonet och du sitter bara bredvid, kan dom alltså säga till mig som sitter bredvid att ge mina personuppgifter? Har länge tänkt på det här.Mvh, tack på förhand!
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om när en polis får begära att du visar din legitimation finns i 14 § Polislagen. Där anges att polisen har en rätt att begära att få se din legitimation om det finns särskild anledning att anta att du är efterspanad eller efterlyst för ett brott. Om du i sådana fall vägrar att legitimera dig har polisen rätt att omhänderta dig för identifiering. För att polisen ska ha rätt att kräva att få se din legitimation krävs stöd i lag. Polisen har alltså inte rätt att begära att du visar din legitimation om det saknas lagstöd. Lagstöd saknas i detta fall om polisen inte har särskild anledning att anta att du är efterspanad eller efterlyst för ett brott.Vänliga hälsningar,

När sker återkallelse av vapentillståndet?

2020-03-23 i Polis
FRÅGA |Hejsan, vart tagen i helgen med en mycket liten kniv i fickan.Hade även en tom påse med spår av kokain i en annan ficka. Jag innehar vapenlicens, kan jag räkna med att bli av med dom nu då jag tydligen varit mycket elak vid gripandet, men straff för övrigt vad tror du?? Har en årsinkomst på ca 450000:-Mvh Tobbe
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta om eventuell dom på de nämnda brotten kan leda till återkallelse av vapentillståndet.Frågan om återkallelse av vapenlicens regleras i 6 kap. vapenlagen. Polisen ska enligt, 6 kap. 1 § vapenlagen, återkalla vapentillståndet oma) tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,b) tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,c) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, ellerd) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.Det som kan bli aktuellt är första punkten. Den tar sikte på att personen i fråga varit olämplig rent generellt. Det är alltså fråga om en person har blivit dömd för annan allvarlig brottslighet, även om vapnet inte varit inblandat, eller om personen på annat sätt visat sig ha bristande omdöme eller pålitlighet. Enligt praxis har rattfylleri och efterföljande smitning, upprepat rattfylleribrott och misshandel lett till återkallelse av vapenlicens. Dock har ringa misshandel och omhändertagande av berusade personer inte ansetts tillräckligtI Rikspolisstyrelsens föreskrifter (18 kap. RPFSF 2009:13, s.52), har man utfärdat ett allmänt råd till polismyndigheter att återkallelse bör ske när tillståndshavaren har gjort sig skyldig till brott som innefattar våld eller annat hänsynslöst beteende mot annan person eller annan grov brottslighet som riktar sig mot annan person, allmän ordning eller rikets säkerhet. I föreskriften anges också att narkotikabrott och brott mot vapenlagstiftningen som inte anses ringa, är sådana brott där polismyndigheten ska ompröva vapenlicensen.Innehav av narkotika och brott mot knivlagen utgör sakliga skäl som ger anledning till att ifrågasätta en person fortsatta vapenlicens och utgör därmed en grund för en omprövning av vapentillståndet. Huruvida det kommer att ske i ditt fall är svårt att säga eftersom det görs en helhetsbedömning av personen i fråga, där olika faktorer vägs in, men det är troligt att det i vart fall sker en omprövning om man ska utgå ifrån de allmänna råden i föreskriften av Rikspolisstyrelsen.Med vänliga hälsningar,

Polisens befogenhet att stoppa fordon

2020-02-29 i Polis
FRÅGA |Hej, Jag blev nyligen följd och stannad av en polis för en kontroll då jag var ute och körde min mors bil från ett ställe till ett annat. Jag betedde mig inte märkligt på något sätt utan enda anledningen (enligt polisen själva) var pga ett tidigare brott jag hade blivit fälld för: Ringa narkotika brott och Rattfylleri (med THC i blodet) för några år sedan. Var det inte så att det är olagligt för polisen att stanna personer bara pga att de har tidigare blivit fällda för brott? Blir det inte ett slags trakasseri om de ska följa mig livet ut och skicka mig på blodanalys så fort jag sätter mig bakom ratten?
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring när polisen får stoppa ett fordon finns i polislagen. En polisman har bland annat rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon i fordonet har gjort sig skyldig till brott ( 22 § p. 1 polislagen). För att detta ska få göras måste förutsättningar för att kunna starta en förundersökning föreligga och det måste därför föreligga en konkret misstanke hos polisen om att ett brott har begåtts som de misstänker att föraren eller någon annan i fordonet har begått. Polisen har även rätt att stoppa ett fordon om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet (22 § p. 4 polislagen). Ett exempel på detta är polisens befogenhet att göra nykterhetskontroller genom blåsning enligt lagen om alkoholutandningsprov. Lagen ger polisen befogenhet att stoppa bilister föör ta utandningsprov på dem utan att misstanke om brott föreligger (2 § lag om alkoholutandningsprov). Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar,