Gäller den nya lagen mot hög musik även grannar som spelar hög musik i sitt villaområde?

2021-07-19 i Polis
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga om den nya lagen mot hög musik som kom den 1 Juli. Gäller den även om grannar i villaområde spelar högmusik?Mvh Tommy
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du påpekar finns det från och med 1 juli en möjlighet för individer att få böter för att spela hög musik från exempelvis ett fordon, om det anses störande. Detsamma gäller för vattenskoteråkning. Det är riksåklagaren som beslutat detta och polisen har därmed flera alternativ att på plats bötfälla dessa individer och handskas med dessa brott. Brottet benämns förargelseväckande beteende. Vad är det som bötfälls? Precis som namnet antyder är det enbart sådant som är störande som polisen kan bötfälla, enligt polisens hemsida står det att i vissa delar av landet är hög och störande musik den exklusivt största anledningen till att människor kontaktar polisen. Tidigare har ordningsbot för förargelseväckande beteende enbart kunnat utfärdas mot den som urinerar offentligt, men nu har den möjligheten utvidgats. Boten för störande hög musik blir 1 000 kronor. Definitionen av "hög och störande musik" Det finns ingen entydig definition på vad som i alla fall utgör hög och störande musik utan det beror på omständigheterna i det konkreta fallet, detta innebär att det är polisen som kommer att göra en bedömning på plats om musiken är så pass hög att den stör allmänheten. Gäller lagen även gör grannar som spelar hög musik i ett villaområde?Det är teoretiskt möjligt att även tillämpa lagen på den ovannämnda situationen som du tar upp i din fråga, det skulle förvisso kunna betraktas som förargelseväckande att spela så pass hög musik från sitt hem att det blir störande men eftersom det inte är ute "i allmänheten" i lika stor utsträckning, samtidigt som polisen knappast har befogenheten att bötfälla privatpersoner vad de gör och lyssnar på i sitt egna hem, är det i praktiken ovanligt att man får böter för att spela hög musik i sitt hem. Däremot beror detta givetvis på en del faktorer, det är en stor skillnad om grannen spelar oerhört hög musik på natten när alla boenden försöker sova. SammanfattningÄven om man i första anblick skulle kunna tillämpa den nya lagen på den ovannämnda situationen, vore det enligt min mening tämligen långtgående, och som polisen skriver på sin hemsida, "något ovanligt att det sker". Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vilka frågor får polisen ställa?

2021-06-27 i Polis
FRÅGA |Blev stoppad av polis pga en anonym anmälan att jag hållit min bil för långt ut på höger sida på huvudled med enbart två vanliga körfält. Var inte inblandad i någon trafikincident. Visade ett giltigt körkort. Alkotest visade att jag var nykter. Fick en del konstiga frågor av polisen. Ex.vis säg viken veckodag och månad det är idag. Vidare frågades om jag hade egna barn. Jag är en 77-årig man frisk både fysiskt och psykiskt. Tog illa vid mig av frågorna som jag upplevde som obefogade. Hade polisen rätt att ställa ovan nämnda frågor ?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Anonyma tips brukar lämnas till polisen vid misstanke om brott eller förebyggande av sådant. I rättegångsbalken (RB) regleras regler om hur förundersökning ska bedrivas. Enligt 23 kap 6 § RB har en polis rätt att under en förundersökning höra/fråga i princip vem som helst om den personen kan antas lämna någon information om är av betydelse av det brott som utreds. Detta gäller även om ingen förundersökning inletts (se 23 kap 3 § 4 st RB för förtydligande). Nu vet jag inte övriga omständigheter eller vad personen som tipsade tänkte, men det kan vara så att personen som tipsade polisen kanske ansåg att du var en "fara" i trafiken. Polisen kan ha ställt dessa frågor för att försöka förstå varför personen tipsade polisen eller annat som de antar kan vara av betydelse för att utreda situationen. Sammantaget, är svaret ja, polisen får ställa frågor på detta sätt. Det inget direkt lagstöd för vilken typ av frågor som de får/inte får ställa. Däremot så får de inte tvinga någon att svara på frågor eller tvinga fram ett erkännande om du är brottsmisstänkt (jfr. 23 kap 12 § RB och JO 2012/2013 S. 62). Alltså behöver du inte besvara frågor om du inte vill. Försök till tvång från polisens sida utgör fall av användande av olaga tvångsmedel, och kräver då lagstöd. I vissa fall kan det utgöra ofredande enligt 4 kap 7 § brottsbalken (dock krävs en del, exempelvis upprepningar, subjektiva faktorer etc., se här). Hoppas detta svar var till en hjälp. Har du andra funderingar är du välkommen att ställa ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,

Polisens rätt att stoppa ett fordon

2021-06-21 i Polis
FRÅGA |Får ensam civilpolis stoppa ett fordon när det inte finns någon misstanke om brott?
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna kring polisens rätt att stoppa ett fordon finns i Polislagen (1984:387) [PL]. Vidare för att besvara din fråga hamnar vi i 22 § PL där det fastställs 4 olika situationer i vilken en polisman har rätt att stoppa ett fordon. Av bestämmelsens första punkt, (22 § 1 p. PL) framgår det att en polisman har rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att föraren eller någon i fordonet har begått ett brott. Eftersom det framgår av frågan att det har inte funnits någon misstanke, kan vi tolka lagen motsatsvis (é contrario) och därmed dra slutsatsen att polisman inte har rätt att stoppa ett fordon utan misstanke om brott. Punkterna 2 och 3 behandlar situationer där polisen behöver av någon anledning ingripa mot någon som befinner sig i fordonet eller om polisen behöver genomföra en husrannsakan i fordonet. Däremot behöver polisen ha laga stöd för ingripandet och husrannsakan. Däremot har det redan fastställts att det inte har varit fråga om något som har kunnat väcka misstankar hos polisen. Slutligen är det enda alternativet 22 § 4 p. PL som innebär att polismannen behöver stoppa ett fordon för att kontrollera fordonet eller föraren i fråga. Sådana situationer är vanligt förekommande och rör sig främst om trafikrelaterade situationer. Här kan det vara fråga om allt mellan fordonets last eller nykterhetskontroller i enlighet med lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan att polisen omhändertar och beslagtar ett vapen?

2021-06-20 i Polis
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan att polisen "omhändertar" ett vapen eller "tar det i beslag". Det verkar vara en skillnad på de två begreppen.
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till rättegångsbalken (RB) och vapenlagen.Skillnaden mellan att polisen omhändertar och tar vapen i beslagDet stämmer som du skriver att det skiljer sig mellan situationer då polisen kan omhänderta ett vapen och då de tar ett vapen i beslag.Polisen kan omhänderta ett vapen då det finns en risk att vapnet missbrukas, eller då det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer återkallas, och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande (6 kap. 4 § vapenlagen). Ett omhändertagande av vapen kan till exempel ske då personen som innehar tillståndet har avlidit och vapnet således inte längre ska användas. Omhändertagande kan också ske då en person gjort sig skyldig till brott och det är sannolikt att detta innebär att personen är olämplig att inneha vapen. I ett rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011:84 III) omhändertogs en mans vapen eftersom han var misstänkt för grovt rattfylleri. Vapen kan även omhändertas om innehavaren till exempel blivit omhändertagen enligt lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer mm. vid upprepade tillfällen under en kort period. Det handlar helt enkelt om situationer då innehavaren av vapnen inte är lämplig att inneha dem.Polisen kan ta vapen i beslag då de skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott (27 kap. 1 § RB). Det enda tillfället då ett vapen kan tas i beslag är då en förundersökning pågår och vapnet på något sätt är kopplat till det som förundersökningen ska utreda.Skillnaden mellan omhändertagande och beslag är alltså att omhändertagande görs med hänsyn till omständigheter kring innehavarens lämplighet att inneha vapen, och beslag görs då vapnet har koppling till ett brott som utreds.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Polisens rätt att begära legitimation

2021-07-18 i Polis
FRÅGA |Kan polisen tvinga en person som inte är misstänkt för ett brott att följa med in till stationen om den inte ger ut sina personuppgifter? I många situationer så säger polisen att man måste följa med in till stationen om man inte ger ut sina uppgifter, trots att man inte är misstänkt för något. Gör de rätt eller går det emot lagen?
Doorsa Salehy |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt svensk lagstiftning har polisen rätt att begära dina personuppgifter om du t.ex. är misstänkt för ett brott (14§ Polislagen 1984:387). Polisen kan däremot inte begära legitimation om de inte har särskilda skäl. Om du inte är misstänkt för något brott saknas det lagstöd från polisens sida och de kan därmed inte begära legitimation. Det kan därmed konstateras att polisen saknar rätten att be dig följa med till stationen enbart p.g.a. att du utger dina personuppgifter. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

När får polisen stoppa ett fordon?

2021-06-27 i Polis
FRÅGA |Under 2017 blev jag misstänkt för ringa vapenbrott (hade tydligen en startpistol).Dock blev det brottet preskriberat då Polisen inte hann att provskjuta vapnet och väcka åtal innan preskriberingstiden gick ut. För någon månad sedan, alltså ca fyra år efter händelsen med startpistolen, så blev jag stoppad av polisen och de ville då söka igenom min bil.Gick givetvis med på det. Men nu i efterhand undrar jag om de verkligen hade rätt till det då jag aldrig blev dömd för brottet?Mvh
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår det inte varför polisen ville söka igenom din bil, men jag ska försöka redogöra för under vilka förutsättningar en polis får stoppa ett fordon.En polisman har rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon i fordonet har gjort sig skyldig till brott, detta framgår av § 22 p. 1 i polislagen (PL). Här behöver det föreligga en konkret misstanke för polisen att det faktiskt begåtts ett brott samt föreligga förutsättningar för att initiera en förundersökning.Polisen får även stoppa ett fordon om det av någon annan anledning behövs för att med laga stöd ingripa mot någon som färdas i fordonet, genom att beröva honom friheten, på annat sätt inskränka hans rörelsefrihet eller underkasta honom kroppsvisitation eller kroppsbesiktning (§ 22 p. 2 PL).Som jag förstår det, behöver polisens ingripande inte vara kopplat till misstanken om startpistol, utan det kan vara om polisen haft en konkret misstanke om att ett brott har begåtts överlag.Vänligen,

Fråga om polis har rätt att göra en kroppsbesiktning utan en skälig misstanke

2021-06-21 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag har tidigare dömts för påverkan samt eget innehav av cannabis (ringa narkotikabrott). Är nu drogfri sedan 4 år tillbaka och tog även körkort för cirka 2 år sedan.Jag har under mina 2 år som körkortsinnehavare blivit stoppad 3 gånger i bilen, varvid polisen samtliga gånger bett mig att lämna urinprov, sannolikt för att jag sedan tidigare är dömd för narkotikabrott. Samtliga provtagningar har visat på negativt provresultat (jag har alltså aldrig dömts för drograttfylla). Polisen får endast utföra en kroppsbesiktning (urinprov) om jag skäligen kan misstänkas för brott med fängelse i straffskalan, med andra ord bruk av narkotika eller drograttfylleri.Min fråga lyder således, kan jag misstänkas som skäligen misstänkt för bruk av narkotika / drograttfylla bara för att jag sedan tidigare dömts för narkotikabrott?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt allmänna principer för polisingripanden ska en polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sådant sätt som är försvarligt med hänsyn till syftet med ingripandet och övriga omständigheter. Dessa behovs- och proportionalitetsprinciper ska polisen iaktta i allt sitt dagliga arbete. Behovsprincipen innebär att ett polisingripande endast får göras om ingripandet är nödvändigt för att polisen ska kunna fullgöra sina åligganden. Proportionalitetsprincipen innebär att det intrång som polisingripandet medför för den som utsätts för det inte får stå i missförhållande till ingripandets syfte (8 § första stycket polislagen). Enligt (8 § andra stycket polislagen) får ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i (2 kap. regeringsformen) inte grundas enbart på bestämmelserna i (8 § första stycket polislagen). Ett polisingripande får därför inte grundas enbart på första stycket utan det måste finnas ett uttryckligt lagstöd för det ingripande som är aktuellt. En polisman måste om han eller hon med stöd av ett sådant ingripande överväga om åtgärden är försvarlig med hänsyn till behovs- och proportionalitetsprincipen. Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada (28 kap. 12 § första och tredje stycket rättegångsbalken). Det finns ingen definition av uttrycket "skäligen misstänkt" som anses vara synonymt med "skälig misstanke". Allmänt sett krävs att en misstanke om brottslighet ska vara underbyggd av objektiva omständigheter och att dessa ska ha en viss styrka. Enbart en subjektiv övertygelse hos bedömaren (polismannen) är inte tillräcklig. Enligt Justitieombudsmannen krävs att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka pekar på att den misstänkte har begått den gärning som misstanken avser. Omständigheterna måste vara av det slaget att de ger upphov till en faktabaserad misstanke. Det är uppenbart att det finns en faktabaserad misstanke om polisen gör en bakgrundskontroll eftersom du är dömd för narkotikainnehav sedan tidigare. Det är emellertid så att det var fyra år sedan vilket är förhållandevis lång tid. Att du är dömd sedan tidigare bör inte i sig kunna föranleda att du ses som skäligen misstänkt endast på grund av den tidigare brottsligheten. Det måste i så fall till något mer konkret. Det skulle exempelvis kunna vara om det luktar marijuana i bilen när polisen stoppar dig eller om du uppträder nervöst eller framstår som narkotikapåverkad. Om du blivit stoppad utan att det finns någon konkreta omständighet menar jag på att ingripandet står i strid med behovs- och proportionalitetsprincipen. Ingripandet är då inte försvarligt med hänsyn till syftet med ingripandet och övriga omständigheter. Hoppas du fick svar på din fråga!

Får polisen bära fickkniv på allmän plats?

2021-06-03 i Polis
FRÅGA |Får poliser/ väktare bära kniv?Har sett att många poliser bär kniv av typen fällknivar men vad i deras yrkesutövning rättfärdigar det med bakgrund i knivlagen? Förklaringar så som att det kan vara bra, känns ju inte som en godtagbar anledning. Eller att den inte bärs i syfte att begå brott mot liv eller hälsa. Om en ur allmänheten bär kniv och hävdar att denne inte bär sin fällkniv i syfte att begå brott mot liv och hälsa så bör ju den gå fri men riktigt så ser det väll inte ut.Mvh
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Brott mot knivlagen som brottet ofta kallas är en specialreglering som inte finns i den vanliga brottsbalken utan har en egen liten lag. Lagens 1 § lyder: Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.Det andra stycket innebär alltså att det finns vissa vedertagna undantag för bärande av exempelvis en fällkniv. Försvarsmaktens basuniform inkluderar kniv vilket faller under särskilda föreskrifter för ur utrustningen. Snickare och byggarbetare i olika former bär ofta kniv på väg till och från jobbet och jägare bär både vapen och knivar till och från jaktmarker. Vad gäller poliser så kan dessa har behov av att bära fickknivar av många anledningar. En särskild som kommer till min tanke med en gång är att polisen exempelvis många gånger åker på suicidförsök. Det kan då vara en fråga om liv och död att få loss en snara från en persons hals. Det finns många situationer där polisen kan behöva agera för andra människors (och djurs) säkerhet och kan då inte famla omkring efter något att skära med utan det måste anses proportionerligt att en polisman som dessutom är betrodd att bära både skjutvapen, batong och OC-spray (pepparspray) även är betrodd att bära en fickkniv i det fall de skulle behöva den i sin tjänsteutövning. Väktare kommer inte att stöta på samma situationer lika frekvent. Däremot har just väktarna särskilda arbetsupppgifter som kan föranleda ett behov av en fickkniv. Väktare arbetar många gånger med larmutrustning, staket, buntband, lås, dörrar m.m. Det innebär att för att väktarna snabbt ska kunna fixa lösa skruvar i dörrar eller säkerhetsbrister som fastkilade föremål eller annat kan de snabbt behöva den typen av utrustning. I slutändan handlar lagtexten om en presumtion, alltså en grundförutsättning att det inte är okej och en slutlig prövning av huruvida det är försvarbart för en enskild person att bära en kniv får slutgiltigt prövas av domstol efter en polisanmälan och förundersökning. Hoppas du fått svar på din fråga och glad sommar!