Tillstånd för att anordna marknad

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag är inne på att anordna en marknad främst för lokala bönder och småföretagare.Vad behöver jag för tillstånd för detta? Det är på min egen mark (ett större fält) och marknaden kommer vara för allmänheten med ett inträdespris.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av ordningslagen (OL). Tillstånd krävsEn marknad öppen för allmänheten klassas som en offentlig tillställning (2 kap 3 § OL). Vissa typer av offentliga tillställningar kräver tillstånd oberoende av om de arrangeras på offentlig plats eller ej, däribland marknader (2 kap 4 § 2 st OL).Hur du går tillvägaDet tillstånd du behöver är ett tillstånd för offentlig tillställning. Ett sådant lämnas av Polismyndigheten. Detta söker du genom att fylla i en blankett och lämna till Polisen i det län där du planerar att arrangera marknaden. HÄR är en länk till Polisens hemsida från vilken du kan skriva ut alternativt digitalt fylla i en sådan blankett. Tänk på att vara ute i god tid då det kan behövas kompletteringar eller att vissa frågor behöver utredas mer. Ansökan ska ha kommit in senast en vecka före den planerade marknaden (2 kap 6 § OL). När du skickat in din ansökan kommer du att få en betalningsavi från Polisen som måste betalas innan ansökan prövas.Ansökan ska innehålla uppgifter om dig som anordnare (namn, adress, telefonnummer), när tillställningen ska ske, vad för typ av tillställning det är och vilka ordnings- och säkerhetsåtgärder du tänkt vidta (2 kap 7 § OL).Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

När får polisen göra en kroppsvisitation?

2020-03-25 i Polis
FRÅGA |Om jag vägrar att visa upp innehållet av min väska för polisen vid förfrågan, kan dem använda det som misstanke för att jag begått ett brått och utföra en kroppsvisitation?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt för mig att svara på hur den enskilda polisen bedömer situationen i ett enskilt fall men jag ska försöka reda ut vad som krävs för att en kroppsvisitation ska få ske. För att göra det kommer jag att utgå från rättegångsbalken (RB).Vad innebär kroppsvisitation?Kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt väskor, paket och annat som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB).När får kroppsvisitation göras?Om det finns en anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts får en kroppsvisitation göras. Den som ska kroppsvisiteras ska vara skäligen misstänkt.Om personen i fråga inte är skäligen misstänkt får kroppsvisitation endast göras om det finns synnerlig anledning att anta att det genom en kroppsvisitation kommer att anträffas föremål som kan beslagtas eller vara av betydelse för utredningen (28 kap. 11 § RB)SammanfattningOm polisen har en misstanke om att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts får en kroppsvisitation göras. Om det inte finns misstanke om att ett brott har begåtts krävs att det finns synnerlig anledning att anta att en kroppsvisitation kommer leda till att ett föremål kan beslagtas eller kan vara av betydelse för en utredning t.ex. ett vapen.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,

När kan man söka ny vapenlicens efter att den återkallats på grund av rattfylleribrott?

2020-02-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad av polisen för för 16 månader sen och åkte dit för grovt rattfylleri jag hade även jakt vapen som jag hade licens på i hemmet som man beslagtogs och man drog in vapen licenserna för mig, Nu undrar jag när jag kan söka nya vapen licenser igen
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta när du kan ansöka om ny vapenlicens efter att du fått den återkallad. Licensen drogs in i samband med att du dömdes för ett rattfylleribrott. De regler som styr vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är vapenlagen (här), vapenförordningen(här) och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning (FAP 551-3) (här). I mitt svar har jag utgått från att polisen återkallat din vapenlicens på grund av att de anser att du är olämplig att inneha vapen.Krav på lämplighet för att få inneha vapenI och med att du dömdes för ett rattfylleribrott har polisen dragit in din vapenlicens. Polisen kan dra in en persons licens om de anser att denna är olämplig att inneha vapen, se 6 kap 1 § vapenlagen (här). Att du dömts för ett rattfylleribrott är grunden för att polisen anser att du är olämplig. Det finns ingen utskriven gräns för när man som tidigast kan ansöka om att få tillbaka sin licens. De allmänna råden är endast rekommendationer för hur man bör göra för att uppfylla de bindande reglarna. De allmänna råden är just rekommendationer och är alltså inte bindande i sig.Om den sökande gjort sig skyldig till rattfylleribrott bör det i normalfallet inte godkännas någon vapenlicens förrän minst tre år förflutet sedan gärningen begicksEnligt de allmänna råden bör en förutsättning för vapenlicens vara att sökanden gjorts sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Rattfylleribrott bör enligt de allmänna råden innebära, i normalfallet, att sökanden inte ska beviljas vapenlicens förrän tre år sedan gärningen begicks, se FAP 551-3 s. 8-9 (här).SammanfattningDe allmänna råden säger att sökanden i normalfallet bör vänta tre år innan ny licens meddelas. Detta är dock endast en rekommendation och inte en bindande regel. Det kommer därför göras en bedömning i det enskilda fallet. Detta innebär att det kan ta både kortare och längre tid innan du beviljas ny vapenlicens. Du bör i vart fall ha de allmänna råden i åtanke när du planerar att söka ny vapenlicens för att ha en uppfattning om vad du kan förvänta dig.Vänligen,

Har polisen gjort rätt när de kroppsvisiterade en femtonåring och sökte igenom hans elevskåp?

2020-02-14 i Polis
FRÅGA |Hej! Två poliser besöker en högstadieskola, går förbi flera elever och får syn på en kille. De börjar genast dra i honom, visitera honom och fråga om han går på droger. Allt detta framför alla klasskamrater. De kollar också igenom hans skåp. De säger att de sett honom på stan med äldre där han då skulle ha hållit på med droger. Den här pojken är 15 år, nyligen inflyttad sedan ca två veckor till vår stan som är liten (10000 inv) och då han bott hos mig under denna tid vet jag med 100 procents säkerhet att han inte varit på stan. Vi bor dessutom en bit bort. De säger att de kan se att han tar droger. Undrar om han gömmer droger hemma. De tar också in honom i ett rum och fortsätter att söka igenom skor och mössa. De kontaktar ingen vårdnadshavare utan jag (som jobbar på skolan) får via elever veta vad som hänt. Jag kan tillägga att polisen inte hittar något, varken i skåpet eller på pojken. Jag känner direkt att så här får det väl inte gå till? Polisen har utsatt den här killen för en oerhörd kränkning. Kan man anmäla polisen för tjänstefel?
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör polisens förutsättningar att använda sig av de straffprocessuella tvångsmedlena husrannsakan och kroppsvisitation, kommer rättegångsbalken (1942:740) (RB) och polislagen (1984:387) att vara aktuella lagar. Förutsättningar för kroppsvisitation och husrannsakan:Kroppsvisitation betyder att en undersökning görs av kläder eller annat som någon bär på sig samt av paket, väskor och andra föremål som någon har med sig. Detta framgår av RB 28 kap. 11 § tredje stycket. Enligt regeringsformen 2 kap. 6 § är individer skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitation. Denna rättighet får dock begränsas ifall det finns lagstöd. Det finns i så fall fem förutsättningar enligt RB 28 kap. 11 § fösta stycket som behöver uppfyllas för att polisen ska kunna använda sig av detta tvångsmedel. 1.Det måste finnas en anledning att anta att ett brott har begåtts 2.Det ska röra sig om ett brott där fängelse kan följa 3.Personen ska vara skäligen misstänkt för brottet 4.Kroppsvisitationen ska göras utifrån något av följande ändamål; för att söka efter föremål som kan tas i beslag/förvar, för att hitta omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen eller för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 5.Kroppsvisitationen ska uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som blir utsatt för tvångsmedlet, RB 28 kap. 13 § och 28 kap. 3 a §. Husrannsakan får enligt RB 28 kap. 1 § göras i ett slutet förvaringsställe om samma krav har uppfyllts. Med slutet förvaringsställe menas exempelvis ett förvaringsskåp. Justitieombudsmannen har diskuterat i flera ärenden (som endast är vägledande) ifall en genomsökning av ett elevskåp utgör en husrannsakan. Ärendena har dock handlat om rektorer som öppnat elevskåp utan tillåtelse istället för polisen. I vissa av fallen har inte elevskåpet ansetts vara ett slutet förvaringsställe pga. att rektorn haft tillträde till skåpet med en nyckel, samt beroende på vilka regler skolan ställt upp om elevskåpen. Ifall polisen skulle öppna ett skåp utan elevens tillåtelse bör det utgöra en husrannsakan, eftersom polisen inte har tillträde till skåpet på samma sätt som skolan kan ha. Jag kommer därför att utgå från att det varit en husrannsakan att polisen öppnat hans skåp.Anledning att anta att ett brott har begåtts där fängelse kan följa: Jag förstår det som att polisen gör dessa handlingar för att de vill veta ifall han haft på sig droger, vilket skulle utgöra ett narkotikabrott (innehav). Att det finns en anledning att anta att ett brott har begåtts innebär enligt Justitieombudsmannen i JO 1953 s. 105 att misstankarna ska avse något som objektivt sett kan vara ett brott. Det krävs inte att en gärningsman utpekas och detaljerna behöver inte vara kända, vilket framgår av lagmotiven till rättegångsbalken (prop. 1994/95:23 s. 76). För denna förutsättning krävs det alltså inte mycket. Fängelse kan följa av narkotikabrott oavsett om brottet är ringa eller av normalgraden. Polisens grunder för kroppsvisiteringen bör inte utgöra tillräckliga skäl för skälig misstanke:Att någon är skäligen misstänkt för ett brott innebär att personen är mer sannolikt skyldig än oskyldig till ett brott. För att någon ska ha denna misstankegrad krävs det att det finns konkreta omständigheter av viss styrka som pekar på att den misstänkte begått brottet (SOU 1995:47 s. 158 f.). En personlig åsikt är inte tillräckligt för att någon ska vara skäligen misstänkt. Justitieombudsmannen menade i JO 1993/94 s. 101 att ett beslut om kroppsvisitation aldrig kan grundas endast på allmänna kunskaper om att någon är känd i narkotikasammanhang, tidigare brottslighet eller en viss persons livsföring. Inte heller ansågs det tillräckligt ifall polisen vetat om att en person med sådan bakgrund är i sällskap med någon som är känd i narkotikasammanhang eller om en person påträffats i anslutning till ett ställe där sådana personer brukar befinna sig. Det behöver alltså finnas någon extra omständighet som visar att personen gjort sig skyldig till ett brott. Justitieombudsmannen har också sagt att ifall en person beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen i sig inte kan anses ge grund för skälig misstanke (JO 2009/10 s. 72).I ditt fall baserar polisen sin misstanke som jag förstått det att de kunnat "se att han tagit droger", samt att de ska ha sett honom på stan tillsammans med en annan person där de tagit droger. Oavsett om påståendet att han befunnit sig på stan skulle vara sant är inte det tillräckliga skäl för skälig misstanke, vilket innebär att beslutet att kroppsvisitera honom är lagstridigt. Sedan är det också möjligt att argumentera kring polisens ändamål med undersökningen – ifall det var för att söka efter droger som kan tas i beslag eller i syfte att upptäcka nya brott. Det är nämligen inte tillåtet att fatta beslut om tvångsmedel i syfte att upptäcka nya brott eller att förebygga brott.Vem får besluta om kroppsvisitering och husrannsakan?Eftersom jag inte vet särskilt mycket om omständigheterna kring poliserna och deras arbete innan händelsen kommer jag kort att nämna deras befogenheter.Enligt RB 28 kap. 4 § får husrannsakan meddelas av förundersökningsledare, domstolen eller åklagaren, men RB 28 kap. 5 § tillägger att en polisman också får göra detta ifall det föreligger "fara i dröjsmål". Fara i dröjsmål innebär att omständigheterna är sådana att syftet med åtgärden skulle gå förlorad ifall åtgärden inte genomförs direkt. Finns det tid att kontakta en behörig beslutsfattare eller möjlighet att skjuta upp åtgärden är det inte fara i dröjsmål. Samma regler gäller för kroppsvisitering, RB 28 kap. 13 §.19 § polislagen beskriver att en polisman får kroppsvisitera en person ifall polisen genom ett lagligt beslut omhändertagit eller avlägsnat personen. Kroppsvisiteringen får ske i anslutning till avlägsnandet/omhändertagandet i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa identiteten eller av säkerhetsskäl kunna ta hand om vapen eller andra farliga föremål. I paragrafen nämns även ifall polisen behöver söka efter vapen eller andra farliga föremål som kan användas vid brott mot liv eller hälsa (t.ex. misshandel)Du kan anmäla händelsen till Justitieombudsmannen:Som enskild är det möjligt att anmäla händelsen till Justitieombudsmannen ifall du anser att polisen brutit mot lagen och alltså agerat på ett felaktigt sätt. Justieombudsmannen prövar ifall polisen gjort rätt och ifall de kommer fram till att beslutet var lagstridigt får polismyndigheten kritik. En sådan anmälan kan du göra här.Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,

Har polisen rätt att begära en passagerares legitimation?

2020-03-29 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om polisen kan be om ID handling när ens vän blir stoppad för nykterhetskontroll när han framför fordonet och du sitter bara bredvid, kan dom alltså säga till mig som sitter bredvid att ge mina personuppgifter? Har länge tänkt på det här.Mvh, tack på förhand!
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om när en polis får begära att du visar din legitimation finns i 14 § Polislagen. Där anges att polisen har en rätt att begära att få se din legitimation om det finns särskild anledning att anta att du är efterspanad eller efterlyst för ett brott. Om du i sådana fall vägrar att legitimera dig har polisen rätt att omhänderta dig för identifiering. För att polisen ska ha rätt att kräva att få se din legitimation krävs stöd i lag. Polisen har alltså inte rätt att begära att du visar din legitimation om det saknas lagstöd. Lagstöd saknas i detta fall om polisen inte har särskild anledning att anta att du är efterspanad eller efterlyst för ett brott.Vänliga hälsningar,

När sker återkallelse av vapentillståndet?

2020-03-23 i Polis
FRÅGA |Hejsan, vart tagen i helgen med en mycket liten kniv i fickan.Hade även en tom påse med spår av kokain i en annan ficka. Jag innehar vapenlicens, kan jag räkna med att bli av med dom nu då jag tydligen varit mycket elak vid gripandet, men straff för övrigt vad tror du?? Har en årsinkomst på ca 450000:-Mvh Tobbe
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta om eventuell dom på de nämnda brotten kan leda till återkallelse av vapentillståndet.Frågan om återkallelse av vapenlicens regleras i 6 kap. vapenlagen. Polisen ska enligt, 6 kap. 1 § vapenlagen, återkalla vapentillståndet oma) tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,b) tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,c) förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, ellerd) det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.Det som kan bli aktuellt är första punkten. Den tar sikte på att personen i fråga varit olämplig rent generellt. Det är alltså fråga om en person har blivit dömd för annan allvarlig brottslighet, även om vapnet inte varit inblandat, eller om personen på annat sätt visat sig ha bristande omdöme eller pålitlighet. Enligt praxis har rattfylleri och efterföljande smitning, upprepat rattfylleribrott och misshandel lett till återkallelse av vapenlicens. Dock har ringa misshandel och omhändertagande av berusade personer inte ansetts tillräckligtI Rikspolisstyrelsens föreskrifter (18 kap. RPFSF 2009:13, s.52), har man utfärdat ett allmänt råd till polismyndigheter att återkallelse bör ske när tillståndshavaren har gjort sig skyldig till brott som innefattar våld eller annat hänsynslöst beteende mot annan person eller annan grov brottslighet som riktar sig mot annan person, allmän ordning eller rikets säkerhet. I föreskriften anges också att narkotikabrott och brott mot vapenlagstiftningen som inte anses ringa, är sådana brott där polismyndigheten ska ompröva vapenlicensen.Innehav av narkotika och brott mot knivlagen utgör sakliga skäl som ger anledning till att ifrågasätta en person fortsatta vapenlicens och utgör därmed en grund för en omprövning av vapentillståndet. Huruvida det kommer att ske i ditt fall är svårt att säga eftersom det görs en helhetsbedömning av personen i fråga, där olika faktorer vägs in, men det är troligt att det i vart fall sker en omprövning om man ska utgå ifrån de allmänna råden i föreskriften av Rikspolisstyrelsen.Med vänliga hälsningar,

Polisens befogenhet att stoppa fordon

2020-02-29 i Polis
FRÅGA |Hej, Jag blev nyligen följd och stannad av en polis för en kontroll då jag var ute och körde min mors bil från ett ställe till ett annat. Jag betedde mig inte märkligt på något sätt utan enda anledningen (enligt polisen själva) var pga ett tidigare brott jag hade blivit fälld för: Ringa narkotika brott och Rattfylleri (med THC i blodet) för några år sedan. Var det inte så att det är olagligt för polisen att stanna personer bara pga att de har tidigare blivit fällda för brott? Blir det inte ett slags trakasseri om de ska följa mig livet ut och skicka mig på blodanalys så fort jag sätter mig bakom ratten?
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring när polisen får stoppa ett fordon finns i polislagen. En polisman har bland annat rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon i fordonet har gjort sig skyldig till brott ( 22 § p. 1 polislagen). För att detta ska få göras måste förutsättningar för att kunna starta en förundersökning föreligga och det måste därför föreligga en konkret misstanke hos polisen om att ett brott har begåtts som de misstänker att föraren eller någon annan i fordonet har begått. Polisen har även rätt att stoppa ett fordon om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet (22 § p. 4 polislagen). Ett exempel på detta är polisens befogenhet att göra nykterhetskontroller genom blåsning enligt lagen om alkoholutandningsprov. Lagen ger polisen befogenhet att stoppa bilister föör ta utandningsprov på dem utan att misstanke om brott föreligger (2 § lag om alkoholutandningsprov). Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du några ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vem får lov att kroppsvisitera?

2020-02-13 i Polis
FRÅGA |Undran får en idrottsförening eller loppisarrangör kolla i en persons fickor för att se om personen stulit ngt eller det är enbart vaktbolag eller polis som får utföra kroppsvisitation?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagVi kommer kika närmare på rättegångsbalken (RB) och regeringsformen (RF).Endast polis har rätt att kroppsvisiteraEndast polis och ingen annan som har rätt att kroppsvisitera för det fall som nu är ifråga, inte ens en ordningsvakt (28 kap. 13 § RB).Det innebär således att en idrottsförening eller loppisarrangör inte har rätt att kolla i en persons fickor för att se om personen stulit något.Var och en är enligt grundlag skyddad mot kroppsvisitationKroppsvisitation är en inskränkning av den mänskliga rättigheten till frihet, och var och en är som regel skyddad mot denna åtgärd (2 kap. 6 § RF).Grundlagsskyddet kan inskränkas i vissa särskilda fall, och i svensk rätt har man därför i de fall som nu är ifråga kommit fram till att endast poliser och ingen annan har rätt att inskränka regeln, om misstanke om brott med fängelsestraff i straffskalan föreligger, exempelvis stöld (28 kap. 11 § RB).Det kan te sig annorlunda vid ett envarsgripande, som vem som helst får företa, men då ska det vara fastslaget att ett brott har begåtts (24 kap. 7 § RB). För att beslagta ett föremål krävs dock alltid polis.Om personen med samtycke tömmer sina fickor kan det vara tillåtetDet kan som rubriken avslöjar vara tillåtet om personen på eget bevåg väljer att tömma sina fickor för att visa idrottsföreningen eller loppisarrangören innehållet, men notera att alla har en rättighet att vägra göra det.Mitt rådOm idrottsföreningen eller loppisarrangören misstänker brott bör polis tillkallas för att utreda om ett brott är begånget. Notera samtidigt att det endast vid misstanke om brott inte finns någon generell lagregel som ger rätt att hålla kvar personen på platsen i väntan på polis.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,