Vad händer om jag vägrar att legitimera mig för polis?

2020-04-30 i Polis
FRÅGA |Vad händer om man vägrar uppge sitt namn och personnummer till polisen? Och om man under 18år vägrar uppge namn osv. Vad händer då? Kan det hända att man får sitta i en cell som "okänd"?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk rätt så finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig och uppge sitt personnummer när man befinner sig på allmän plats och polisen ber om exempelvis din legitimation. Om polisen har en särskild anledning att misstänka att du är skyldig till ett brott eller är efterlyst av någon anledning så kan de omhänderta dig ifall du vägrar att uppge namn och personnummer enligt 14 § Polislagen. Det är alltså endast då du misstänks för ett brott och vägrar legitimera dig som polisen kan omhänderta dig och sedan försöka identifiera dig. Du kan alltså hamna hos polisen som "okänd", men de kommer med stor sannolikhet att kunna identifiera dig efter att du blivit omhändertagen. Enligt 16 § 2 st. Polislagen ska polisen frige den omhändertagna så fort den har identifieras. Annars får en person max omhändertas i 6 timmar eller 12 timmar om det finns väldigt starka skäl till att personen identifieras. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Får polisen utföra kontroller utan anledning?

2020-04-28 i Polis
FRÅGA |HejPolisen legitimerade min 16åriga son utan misstanke om brott. De bara stoppade honom och frågade ut honom om han umgås i gäng, om han tycker om att slåss, om han använder droger. Polisen sade att nästa gång så tar de in honom på drogprov.Detta helt utan någon anledning! Jag har försökt komma i kontakt med ansvarig polis men de har ej kontaktat mig.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning av din frågaJag har uppfattat två frågeställningar från din text. Den första är om polisen hade rätt att stoppa och id-kontrollera din son, den andra är om de hade rätt att säga att de i framtiden kommer att ta in din son för att utföra ett drogtest. ID-kontroll av polisTill polismyndighetens uppgifter hör att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. De ska även ingripa när störningar i den allmänna ordningen och säkerheten har inträffat (2 § polislagen). När en polis utför sitt arbete ska hen ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till situationen och omständigheterna i övrigt (8 § polislagen). Om polisen träffar på en okänd person och har särskild anledning att tro att hen är efterspanad eller efterlyst får polisen omhänderta personen för att säkerställa identiteten (14 § polislagen). I samband med ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande får poliser även kroppsvisitera personer för att säkerställa deras identitet (19 § polislagen). Drogtest av polisOm polisen misstänker att en person är påverkad eller har gjort sig skyldig till narkotikabrott har de rätt att kräva att denne går med på att göra ett drogtest (28 kap. 11-12 § rättegångsbalken). Poliser har ett krav på sig att agera hänsynsfullt och förtroendeingivande mot allmänheten (10 § polisförordningen). Det innebär att poliser ska agera sakligt och naturligtvis inte utföra någon "skrämseltaktik".SammanfattningDet finns alltså ingen generell regel på att man alltid behöver identifiera sig inför polisen. Om poliserna som träffade din son däremot hade skäl att misstänka att din son var inblandad i något brottsligt har de haft rätt att kontrollera hans identitet. Angående drogtestet har poliser rätt att begära drogtest av en person om de misstänker brott, inte annars. Det du kan göra är att igen kontakta ditt lokala poliskontor. De kan förhoppningsvis hjälpa dig att komma i kontakt med de aktuella poliserna så kan de få delge sin bild av situationen med din son. Polisen har i egenskap av myndighet en skyldighet att underlätta kontakten med enskilda och finnas tillgängliga, så förhoppningsvis återkommer de med svar så fort de får möjlighet (6-7 § förvaltningslagen).Med vänliga hälsningar,

Möjlighet för polis att kräva legitimering och genomföra kroppsbesiktning

2020-04-21 i Polis
FRÅGA |Hej! En civilklädd polis ville ta legitimation på min passagerare, som i sin tur frågade om han var misstänkt för något brott och om inte så hänvisade min passagerare till att han inte behövde uppvisa sin legitimation. Då valde polisman att gå runt och öppna dörren och slita ut min passagerare ur bilen och påbörja en tvingad visitering.Är detta rätt av polisman?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Legitimering:En polis har rätt att kontrollera legitimation om denna stöter på en okänd person och det finns särskild anledning att anta att personen är efterlyst eller efterspanas i enlighet med 14§ Polislagen, i detta fall verkar det inte ha funnits misstanke om att passageraren begått brott. Enligt 3 kap. 15§ 2 st. Körkortslagen ska föraren av ett fordon (personbil, lastbil, buss, motorcykel eller moped klass I) överlämna sitt körkort eller identitetshandling om en polisman begär det. Denna bestämmelse tar inte sikte på att en passagerare ska legitimera sig utan föraren av fordonet. I fallet du beskriver ovan verkar det således inte ha funnits skäl för passageraren att legitimera sig.Kroppsvisitation:I 2 kap. 6§ Regeringsformen (RF) stadgas att var och en är skyddad mot ingrepp såsom kroppsvisitering. Denna frihet får dock begränsas genom lag enligt 2 kap. 20§ 2p. RF. I vissa fall kan det således vara tillåtet att poliser genomför en s.k. kroppsvisitation. Under vilka omständigheter polis får genomföra en sådan visitation framgår av 19§ Polislagen. Kroppsvisitation får ske i samband med att en polis griper, omhändertar eller avlägsnar någon om det anses nödvändigt på grund av säkerhetsskäl (för att kunna omhänderta vapen eller annat farligt föremål) eller för att kunna fastställa personens identitet. En polis kan även i andra fall få kroppsvisitera en person tex. för att söka efter ett vapen som är ägnat att användas vid brott mot liv eller hälsa, 19§ 2 st. Polislagen.Utifrån din beskrivning av vad som har hänt har polisen inte haft rätt att genomföra kroppsvisiteringen.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Är det tillåtet att filma polisen på allmän plats?

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Har jag rätten att dokumentera polisens arbete via video på allmän plats? Och kan filmning i sig anses som störande av ordning och giltigt skäl för avvisning från platsen?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk rätt finns det inget som hindrar dig från att filma polisen på allmän plats eftersom det är tillåtet att filma vad man vill på allmänna platser under förutsättningen att det är man själv som håller i kameran. Polisen har ingen rätt att beslagta kameran eller hindra dig från att filma så länge du inte bryter mot lag eller andra ordningsregler. Det är viktigt att du inte stör eller försvårar arbetet för polisen i deras tjänsteutövning under tiden du filmar. Håller du dig på avstånd och inte är "i vägen" är filmandet inte störande av ordning och polisen har under nämnda förutsättningar inga giltiga skäl att avvisa dig från platsen. Dock är det viktigt att tänka på att du inte får filma personer på privata platser. Skulle polisen ingripa i filmandet och kanske bruka mer våld än nödvändigt är det bästa alternativet att försöka få ner det på film som bevis och inte göra motstånd eller ge svar på våldet eftersom det inte finns någon nödvärnsrätt mot polisen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Får man filma polisen?

2020-04-30 i Polis
FRÅGA |Hej! Om man är ute och kör bilen så stoppar polisen dig och vill utföra kontroll( oavsett vad det är för kontroll) , har man rätt att filma dem när dom gör sitt jobb?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som huvudregel gäller att det är tillåtet att filma eller fotografera människor på allmän plats utan deras samtycke. Däremot att filma någon i ett privat utrymme (exempelvis inomhus i en bostad, på en toalett, omklädningsrum eller liknande) kan vara kränkande fotografering (4 kap 6 a § Brottsbalken) vilket man kan bli straffad för. Om du blir stoppad av polisen när du är ute och kör bil kan vi konstatera att det rör sig om en allmän plats där du alltså har rätt att filma. Dock finns det begränsningar i hur du får filma polisen. Om du filmar på ett sådant sätt att du stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna har polisen rätt att avvisa eller avlägsna dig från platsen (13 § PL). Att störa den allmänna ordningen innebär att ditt uppträdande innefattar ett angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller annars från allmän synpunkt. Detta är inget som kan avgöras utifrån vad en enskild polisman tycker är obekvämt eller olämpligt. Det kan sägas att endast den omständigheten att en person vägrar att åtlyda en polismans tillsägelse innebär inte att han stör den allmänna ordningen. Det avgörande är vilka följder det kan få ur ordningssynpunkt om man inte lyder. Om polisen ska göra ett ingripande (avvisa eller avlägsna från platsen) krävs det också att detta ingripande verkligen är nödvändigt för ordningens upprätthållande. I första hand ska man alltid överväga möjligheten att ingripa genom tillsägelser och anmaningar. Sammanfattningsvis kan sägas att du har rätt att filma polisen då det är på en allmän plats och att du inte stör den allmänna ordningen (exempelvis försvårar polisens arbete) genom att filma. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh,

Hur lång tid kan jag behöva gå och vänta på kallelse till polisförhör, alternativt veta om förundersökningen är nedlagd?

2020-04-23 i Polis
FRÅGA |Hej. Jag är anmäld för ett sexualbrott som jag inte har begått. Jag är minderårig och har varit på möte med socialtjänsten med mina vårdnadshavare, vilket vi alla anser gick väl. Nu till min fråga. Socialtjänsten nämnde att jag antagligen skulle bli kallad till ett polisförhör, men det har inte skett än, även om vi var hos socialen för ungefär 1-2 månader sen. Hur lång tid kan jag behöva gå och vänta på kallelse, alternativt veta om förundersökningen är nedlagd? Tack på förhand
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan dröja flera månaderDet går inte att ge dig ett exakt svar på din fråga, eftersom handläggningstiden beror på flera faktorer, bland annat hur många ärenden Polismyndigheten har att utreda, komplexiteten i ditt ärende, hur snabbt de får tag i eventuella vittnen och andra bevis och så vidare. Ibland kan det gå väldigt fort, medan det i andra fall kan ta relativt lång tid.Polismyndigheten kommer att höra av sig till dig, antingen med en kallelse till förhör, eller ett beslut om att förundersökningen är nedlagd. När detta blir kan jag däremot inte svara på.Mitt rådOm du vill veta hur det går i ärendet kan du, tillsammans med dina föräldrar, ta kontakt med Polismyndigheten, som kanske, beroende på omständigheterna, kan ge dig ett svar. Med vänliga hälsningar,

Om jag döms för rattfylla och ringa narkotikabrott, kommer jag få behålla mina vapenlicenser?

2020-04-15 i Polis
FRÅGA |Hej har en fråga om vapenlicens och narkotika.Jag fick nyss veta att jag kommer åka på rattfylla med tch i blodet samt ringa narkotikabrott. Detta är första gången jag åker dit på ett brott. Är sedan tidigare ostraffad. Men till frågan jag har vapenlicenser. Vapnena hämtade dom dagen efter för förvaring hos polismyndigheten. Men finns det någon chans att jag kan få behålla dom? Har själv fixat så jag börjat tolvsteg för att få behålla jobb och annat. Vilket jag också lyckades göra vilket känns skönt. Har ju inget beroende. Har läst flera som fått behålla licenser av olika anledningar vid mindrs brott och engångsföreteelse. Hur är chanserna?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag hänvisa till vapenlagen.I 6 kapitlet 1 § punkt a vapenlagen finns bestämmelsen att Polismyndigheten kan återkalla en vapenlicens om den som har licensen visar sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Om du anses vara olämplig att inneha skjutvapen kan alltså Polismyndigheten återkalla din licens. OlämplighetsbedömningVad innebär det då att vara olämplig att inneha skjutvapen? Jo, olämplighet att inneha vapen kan bland annat föreligga om vapnet används i samband med ett brott eller om vapnet hanteras oaktsamt i samband med jakt. Detta blir inte relevant i ditt fall eftersom du inte använt vapnet i samband med dina begångna brott (rattfylla och det ringa narkotikabrott). Det är dock så att det även kan anses olämpligt att inneha vapen om olämpligheten visar sig på annat sätt, t.ex. om man begår allvarliga brott eller om man på annat sätt brister i omdöme och pålitlighet. Detta är dock en bedömning som görs i varje enskilt fall, varför det är svårt att svara på om du skulle falla under denna bestämmelse. För att ändå försöka svara på din fråga om hur dina chanser ser ut att få behålla dina vapenlicenser så vill jag hänvisa till ett rättsfall (RÅ 1983 2:99 I) där en person dömdes till fängelse i två månader för rattfylleri och smitning från olycksplats. I detta fall hade gärningspersonen alkohol i blodet och körde på en person med sin bil för att sedan köra från platsen utan att undersöka hur det gick för personen som blev påkörd. När frågan om gärningspersonen skulle få behålla sina jaktlicenser så kom regeringsrätten fram till att det inte fanns något som pekade på att de brott som gärningspersonen begått skulle innebära att personen inte kommer hantera sina vapen på ett omdömesfullt sätt. Gärningspersonen fick i detta fall alltså behålla sina vapenlicenser trots att personen dömts för rattfylleri och smitning från olycksplats. SlutsatsEftersom det görs en bedömning i varje enskilt fall om en person är lämplig att behålla sina vapenlicenser eller inte så är det svårt för mig att svara på hur det kommer gå i ditt fall. Min uppfattning är dock att det är osannolikt att du kommer bli av med licenserna eftersom du inte använt vapen i samband med brotten, du är tidigare ostraffad och det utifrån de omständigheter som du beskrivit i din fråga inte verkar som att du inte kommer använda dina vapen med omdöme och ansvar bara för att du kört rattfull en gång. Skulle dock beslutet fattas att du inte får behålla dina vapenlicenser har du möjlighet att överklaga beslutet enligt 10 kapitlet 1 § vapenlagen. Hoppas svaret har varit till hjälp och har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Får en polis söka upp personer i belastningsregistret utan att det har koppling till något ärende?

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Hej det är så här att min chefs tjej är polis och då jag skaffat kille för ett tag sen så hon kollat upp honom åt chefen. så min chef tycker att eftersom han har domar på sig för 4 år sen så ser de inte bra ut att jag är med han. Hon kollade enbart upp honom just för han ser ut på ett "kriminellt" sett och är de verkligen okey och göra så ?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer först gå igenom vad en polis får och inte får göra, därefter kommer jag att gå igenom det brott som polisen i ditt fall kan ha gjort sig skyldig till. Regler om brott finns i brottsbalken (BrB).Vad en polis får och inte får göraPoliser får givetvis använda belastningsregistret i sitt arbete för att ta reda på en persons brottsliga bakgrund. Sökningar som är nödvändiga för att genomföra en arbetsuppgift är därför tillåtna. Det betyder dock att en polis som är i tjänst inte får söka upp en person i belastningsregistret utan att det har koppling med ett pågående ärende. Polisen får alltså inte söka på din killes namn "bara" för att kolla upp honom. Det spelar ingen roll om polisen är ledig eller i tjänst. Brottsligt? Att polisen ger sig själv tillgång till en uppgift i belastningsregistret utan att det har samband med något ärende är en typisk situation som utgör dataintrång (4 kap. 9c § BrB). Dataintrång är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst två år. För att ansvar för brottet ska bli aktuellt krävs att polisen hade uppsåt till dataintrånget. Med det menas att hon gjorde ett medvetet val att söka i registret (1 kap. 2 § BrB). SammanfattningEn polis får endast söka i belastningsregistret om det behövs för att genomföra en arbetsuppgift. När polisen i ditt fall söker på din killes namn i belastningsregistret kan hon ha gjort sig skyldig till brottet dataintrång. Det var alltså inte okej att göra som hon gjorde. Hoppas du fick svar på din fråga!