Får polisen beslagta någons vapen?

2020-02-12 i Polis
FRÅGA |Min sambo har blivit falskt anklagad för misshandel. Och nu har polisen beslagtagit hans vapen. Får de verkligen gå till så? När får man tillbaka dom?Han har inte ens blivit kallad till förhör.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får polisen beslagta vapen från någon som är misstänkt för misshandel?Polisen ska i vissa fall beslagta någons vapen. Regler om detta finns i 6 kap. vapenlagen. Polisen ska beslagta någons vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis om det finns risk för att vapnet missbrukas, eller om det är sannolikt att vapentillståndet kommer att återkallas (6 kap. 4 § vapenlagen). Risk för att vapnet missbrukas kan till exempel finnas i situationer där personen har visat sig olämplig att inneha vapen. Polisen ska i sådana fall beslagta vapnet. Polisen ska också beslagta vapnet om det är sannolikt att tillståndet kommer att återkallas. Det rör sig alltså om ett tillfälligt beslag, i väntan på att ett beslut om återkallelse kommer. Regler om återkallelse av tillstånd finns i 6 kap. 1 § vapenlagen. Polisen ska återkalla ett tillstånd om personen visat sig olämplig att inneha skjutvapen. Det kan handla om en person som gjort sig skyldig till ett våldsbrott, till exempel misshandel. Det är dock inte säkert att en fällande dom om misshandel räcker för att polisen ska återkalla vapentillståndet. Polisen gör en bedömning från fall till fall. SammanfattningJa, polisen får i vissa fall beslagta någons vapen. Beslaget är tillfälligt i väntan på att polisen beslutar om vapentillståndet ska återkallas eller inte. Det är inte säkert att en fällande dom om misshandel räcker för att polisen ska återkalla vapentillståndet. Det finns exempel på fall där personer som dömts till misshandel fått behålla sina vapentillstånd.Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Kroppsvisitation i samband med misstanke om stöld

2020-01-20 i Polis
FRÅGA |Om man är påväg ut ur en butik och en av personalen stoppar en och ber en att få kolla i fickorna pga misstanke om stöld.(hade inte tagit något) Har dom då rätt till att visitera en och kolla i ryggsäk mm? Eller har bara polis/securitas rätt till de? Isåfall kan man då säga nej och att man vill bli visiterad av polis istället?
Catharina Såmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En privatperson har inte rätt att kolla igenom någons kläder, dvs. göra en kroppsvisitation, eftersom att de inte har lagstöd för det. I nuläget ser lagstiftningen ut som så att det bara är poliser som får vidta kroppsvisitation. Ordningsvakter får dock enligt 29 § polislagen vidta vissa åtgärder i samma utsträckning som poliser. Det gäller bland annat att omhänderta någon som stör den allmänna ordningen.Enligt 19 § polislagen får en person i samband med ett gripande kroppsvisiteras av säkerhetsskäl (t ex känna efter vapen) eller för att fastställa identitet. Det gäller alltså även ordningsvakter eller någon som genomför ett envarsgripande (29 § polislagen). Kroppsvisitation i syfte att beslagta ett föremål (ev. stöldgods) kräver att en polis gör det enligt 28 kap 12 § rättegångsbalken. Ett butiksbiträde/privatperson har inte befogenhet att kolla igenom dina fickor/ i väskor. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig! Med vänlig hälsning,

Får en ensam polisman stoppa ett fordon?

2020-01-14 i Polis
FRÅGA |Får polisen stoppa ett fordon om dom är ensam i bilen?
Isabelle Sewelén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En polis i tjänst får bara ingripa om det av omständigheterna är nödvändigt och försvarligt med hänsyn till syftet med åtgärden och får inte vidta mer ingripande åtgärder än vad som behövs (8 § polislagen). Vidare får en polisman om det av omständigheterna saknas andra medel och det i det enskilda fallet är försvarligt använda våld för att kunna utföra sin tjänst, det gäller även rätten att stoppa ett fordon (10 § p.5 polislagen).Får en ensam polisman stoppa ett fordon?En en polisman har under vissa omständigheter rätt att kontrollera ett fordon, men endast i förebyggande syfte.En polis får alltså stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att den som är förare av fordonet gjort sig skyldig till något brott, eller om det behövs för att det finns anledning att kontrollera föraren och frihetsberöva denna eller kroppsvisitera föraren på grund av misstanke om brott, eller är nödvändigt mot omständigheterna i fallet att husrannsakan fordonet, eller för att reglera trafiken (22 § polislagen). Kontrollen sker på grundval av flera olika lagar vilket innebär att det krävs stöd i lag för att polisen ska kunna stoppa ett fordon, med andra ord måste det finns en bestämmelse i en viss lag som godkänner en kontroll. Sammanfattningsvis får en ensam polisman - under vissa givna omständigheter ingripa om det är försvarligt och nödvändigt för att kunna utföra tjänsten.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig!Vänligen,

Belastningsregister

2019-12-23 i Polis
FRÅGA |Behöver utdrag från belastning registret för skola.
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr kan vi på Lawline inte hjälpa dig med detta. Du måste begära ett utdrag ur belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida. Längst upp i högra hörnet på sidan finns det en länk för "Skola eller Förskola" där du får klicka och följa instruktionerna för hur man beställer ett utdrag.Lycka till!Vänligen,

Kan polisen se att jag blivit dömd för gamla brott och påverkar detta resor till USA?

2020-01-27 i Polis
FRÅGA |Hej!Har blivit dömd under två tillfällen för cannabis (senast var snart 3 år sen).Det jag undrar är vad som händer när det gått 2 år till. Kommer polisen fortfarande se att jag blivit dömd? Har tidigare blivit nekad inträde i USA kan även det förändras?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om belastningsregister och gallringDet du är tidigare dömd för listas i belastningsregistret. Hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret beror på vad du fick för straff för brottet (17 § lag om belastningsregister). Det finns en tydlig och uttömmande lista över hur länge varje straff finns kvar i registret på polisens hemsida. För narkotikabrott är straffet fängelse i högst tre år, eller om brottet är ringa böter alternativt fängelse i högst sex månader (narkotikastrafflagen 1-2 §§). Om du fick böter gäller fem år, och om du fick fängelse finns uppgiften kvar i tio år efter att du avtjänat straffet.Kan polisen se att du är dömd?Om uppgiften finns kvar i belastningsregistret kan polisen enkelt se att du är dömd för brottet. Om det är fem år så är den preskriberad och polisen kan inte se i registret att du är dömd. Dock kan vissa personuppgifter finnas kvar i polisens databaser i ytterligare tre till fem år, men detta är inte något som poliser tittar på i sin vanliga yrkesutövning (3 kap 11 & 14 §§ polisdatalagen). Exakt hur systemet fungerar vet nog bäst polisen, men om du till exempel blir tagen för fortkörning eller nytt narkotikabrott efter att de tidigare brotten preskriberats kommer utgångspunkten för polisen vara att du är ostraffad.Blir du nekad inträde till USA?USA bör inte ha tillgång till våra belastningsregister, men amerikansk polis, domstol och åklagarmyndighet har rätt att begära ut det om det behövs för att myndigheten eller organisationen skall kunna förebygga, upptäcka, utreda eller beivra brott eller för ett utlänningsärende (12 § 2 st. lag om belastningsregister).Vid inresa till USA är detta inte något som görs som standard. Däremot brukar du behöva fylla i en blankett när du reser in i landet, och vid frågor om tidigare brottslighet gäller där inte någon preskriptionstid. Du måste alltså fylla i att du begått brott tidigare om de frågar dig om det. Om detta kommer göra att du nekas inresa eller ej kan bara amerikanska myndigheter avgöra. Dock är det större chans att de accepterar dig in i landet ju längre tid som passerat sedan den senaste brottsligheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilka omständigheter tittar passmyndigheten på vid en passansökan?

2020-01-14 i Polis
FRÅGA |Hej,Vad ser polisen på när du vill förnya ditt pass? Om du har skuld och ditt namn finns i Kronofogden, kan du förnya passet?Tack.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om pass för svenska medborgare finns i passlagen (PassL), och passförordningen. Hur utfärdas ett pass och var ska jag vända mig med min passansökan?Pass utfärdas enligt 2 § första stycket PassL av passmyndigheten. Polismyndigheten är passmyndighet inom Sverige (2 § andra stycket PassL). Den som är svensk medborgare har enligt 4 § första stycket PassL rätt att få ut pass efter ansökan. Ansökan görs enligt 6 § första stycket PassL hos en passmyndighet, där sökanden bland annat ska lämna fingeravtryck, ta passfoto samt styrka sin identitet (6 § andra stycket PassL). Om sökanden har ett gammalt pass ska detta ges in i samband med ansökan och förstöras (6 § fjärde stycket PassL).Enligt 30 § passförordningen tillkommer en ansökningsavgift på 350 kr i samband med ansökan om vanligt pass, som ska betalas till passmyndigheten.Du kan läsa mer om hur en passansökan går till på polisens hemsida.Under vilka omständigheter kan passmyndigheten avslå min passansökan?I 7 § PassL 1-11 punkterna finns ett antal omständigheter uppräknade när passmyndigheten ska avslå en passansökan. Passansökan ska exempelvis avslås om sökanden inte styrkt svenskt medborgarskap, är ett barn vars vårdnadshavare inte lämnat medgivande för ansökan, eller om sökanden är anhållen eller häktad. Ansökan ska även avslås om sökanden är efterlyst, avtjänar minst ett års fängelsestraff eller genomgår ett års sluten ungdomsvård, genomgår rättspsykiatrisk vård, eller har reseförbud på grund av en konkurs.Passansökan kan enligt 7a § första stycket PassL också avslås om tre vanliga pass utfärdats för sökanden inom de senaste fem åren.Kan jag förnya passet om jag har en skuld och mitt namn finns i Kronofogdens register?Pass kan förnyas under förutsättning att ingen av omständigheterna i 7 § PassL är uppfyllda. Under förutsättning att du inte har reseförbud på grund av en konkurs, kan ditt pass förnyas även om du har en skuld och finns i Kronofogdens register. Reseförbud inträder i samband med konkursbeslutet, och innebär att gäldenären inte utan rättens medgivande får lämna landet.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Kan man anmäla en händelse till polisen trots att det "bara " står ord mot ord?

2020-01-03 i Polis
FRÅGA |Jag har blivit förtalad och kränkt på jobbet utav både kollega och närmsta chefer, Det har spridits rykten där som en kollega påstår att det är jag som är grunden till, då det dock är hon själv som ligger bakom allt..Till saken hör att närmsta cheferna väljer att tro på henne vilket har lett till att jag blivit av med jobbet.. vad kan jag göra? Kan man anmäla det till polisen trots att det "bara " står ord mot ord?Tack
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan som regel alltid anmäla alla brottOm du tror dig ha blivit utsatt för ett brott kan du alltid vända till närmaste polisstation och tala om vad du upplever dig ha blivit utsatt för.Om polisen tror att ett brott har begåtts är de skyldiga att utreda om brottet går att styrka, men det kan, som du själv är inne på, givetvis vara svårt att bevisa att brott förekommit om det inte finns några konkreta bevis eller vittnen som kan intyga att det du säger är sant.Mitt rådNu vet jag inte riktigt vad det är du blivit anklagad för och hur dessa kränkningar ägt rum, men om du upplever att det du blivit utsatt för är brottsligt är mitt råd att du talar med polis och tar det därifrån.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en god fortsättning!Med vänliga hälsningar

Kan man finnas med i registret om misstanke för brott har avskrivits?

2019-12-09 i Polis
FRÅGA |Hejsan, När min dotter var 17 år blev hon misstänkt för snatteri i butik. Hon hade förhör med polisen och efter några veckor fick vi svar att hon inte hade gjort något fel och inte stulit något. Jag undrar om det kommer finnas med i hennes register? När hon söker jobb så kan de kolla upp hennes register 5 år tillbaka och jag undrar om det kommer stå att hon var misstänkt för stöld? Tack på förhand.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att hamna i belastningsregistret måste personen vara dömd för brott. Även personer som fått ordningsböter, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse finns med i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Om en person inte ännu funnits skyldig för ett brott men är misstänkt kan personen hamna i Polisens misstankeregister. För att hamna i misstankeregistret krävs att personen är skäligen misstänkt för vissa typer av brott (3 § lag om misstankeregister).Enligt uppgifterna i din fråga så var din dotter bara misstänkt för brott men att misstanken sedan avskrevs eftersom Polisen kom fram till att inget brott hade begåtts. Eftersom hon inte längre är misstänkt för brott och inte heller fått någon påföljd för brott så finns det således inte några uppgifter om det i varken belastnings- eller misstankeregister. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,