Polisen skyldig att göra en orosanmälan?

2021-05-31 i Polis
FRÅGA |Hej! Min sambo blev intagen för att lämna drogtest, polisen sa att det visade positivt på thc men det visade ett svagt streck, de skulle skickas iväg på analys. Jag undrar iom att vi har barn, skickas det automatiskt en orosanmälan till socialen eller skickas det efter analysen? Polisen sa inget om någon orosanmälan.
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga undrar du när, och om polisen är skyldig att göra en orosanmälan efter ett drogtest. Polisen ska samarbetar kontinuerligt tillsammans med socialtjänsten (6 § st 2 polislagen). Polisen har även en lagstadgad anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Det innebär att vid misstankar om brott mot en person som har barn eller vid misstanke om att ett barn far illa, är polisen skyldig att göra en orosanmälan (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Det är sedan socialtjänsten som ska säkerställa att barn inte far illa på något sätt. Att en vårdnadshavaren varit drogpåverkad kan vara just en sådan situation som leder till en orosanmälan och isåfall får man ett brev hemskickat från socialtjänsten.Sammanfattningsvis, är polisen skyldig att anmäla till socialtjänsten så fort en misstanke uppstår om missförhållande i hemmet eller att ett barn riskerar att fara illa. Som jag uppfattar läget borde polisen ha gjort en anmälan redan vid drogtestet eftersom det är tillräckligt för att anmälningsskyldigheten ska infalla. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Fråga om misstänkt för brott

2021-05-31 i Polis
FRÅGA |Hej. 2 ST poliser i polisbil var och sökte mig i hemmet, jag var iväg den dagen, , detta är exakt 1 år sedan och jag har inte hört av dom igen. Dom har inte sökt mig på jobbet eller i hemmet igen. Inga brev eller annat. Vet att min bil varit utlånad till en som haft span på sig,, eller kan jag varit misstänkt för något? Har inte hört av dom på något sätt. Borde dom inte leta upp mig om dom vill något?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Polisens befogenheter sker i form av en skyldighet att agera enligt punkterna 1-3 och utgör polisens kärnverksamhet. All polisverksamhet kan sägas syfta till att motverka brott. Polisens verksamhet är därför i betydande utsträckning händelsestyrd. Ingripanden sker vid akuta händelser som påkallar polisiär närvaro. Med det menas framför allt särskilda brottsförebyggande insatser (2 § polislagen). Varför två poliser var hemma hos dig kan jag naturligtvis inte besvara. Kanske kom ditt namn på tals under en förundersökning eller så var det av en annan anledning. Att de inte försökt ta kontakt med dig igen tyder dock på att det inte var något allvarligt. Annars hade försökt nå dig på telefon eller kommit förbi dig igen. Om du inte vill leva i ovisshet har du givetvis en möjlighet att kontakta polisen själv och fråga om besöket hemma hos dig. Det skapar ju en trygghet för dig att slippa leva i ovisshet. Polisen kontaktar du på 114 14. Jag tror däremot inte att du har någonting att oroa dig över med tanke på att det har gått ett år sedan de var hemma och hos dig. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag kräva att polisen legitimerar sig? Kan jag filma/fotografera polisen?

2021-05-27 i Polis
FRÅGA |om uniformerad polis kommer till min bostad kan jag kräva att de legitimerar sig?får jag filma/fotografera dem?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan jag kräva att polisen legitimerar sig?Under sin tjänstgöring ska en polisman kunna legitimera sig, om inte särskilda skäl talar emot (11 § polisförordningen). Särskilda skäl kan t.ex. vara om det hade förhindrat polismannen i sina tjänsteuppgifter eller om begäran sker i syfte att provocera polismannen. Du kan alltså i regel kräva att polismannen uppvisar sin polislegitimation. Skyldigheten är dock inte absolut. Därtill kan nämnas att polismannen är skyldig att agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende (10 § polisförordningen). Kan jag filma/fotografera polisen?Som huvudregel har du rätt att filma/fotografera polisen. Undantag föreligger om du t.ex. genom filmandet/fotograferingen stör polisens arbete eller om det innebär en säkerhetsrisk för dig eller någon annan att du filmar/fotograferar (13 § polislagen). Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

polisens befogenhet och eventuellt tjänstefel?

2021-05-23 i Polis
FRÅGA |Hej. Min son (16 år), med tre kompisar blev nedplockade i en källare och där totalt avklädda och ombedda att hoppa som grodor av polisen på plats. De hade befunnit sig i närheten av en lägenhet där det tidigare gjorts en husrannsakan. Inget hittades vid husrannsakan och ingenting hittades på pojkarna. Får polisen utsätta någon för denna förnedring? En av killarna hade haft inspelning på sin telefon så allt finns inspelat hur polisen beter sig mot pojkarna.//orolig mamma
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag direkt förmedla att det beteendet som du beskriver inte ska ske. Det låter inte alls som ett beteende som är acceptabelt. Nedan kommer jag kort redogöra för polisens olika befogenheter i dessa sammanhang, samt vad ni kan göra om ni är missnöjda med polisens beteende.Kroppsvisitation, kroppsbesiktning och husrannsakanPolisen får göra en husrannsakan, genomsöka en bostad eller liknande utrymme så som källare, i syfte att söka efter en person som ska omhändertas av polisen (20§ polislagen). Polisen får även genomsöka hus eller liknande utrymme efter föremål, om det finns anledning att anta att brott begåtts (28 kap. 1§ rättegångsbalken). Nu vet jag inte i detta fall särskilt mycket om omständigheterna bakom polisens ingripande, men polisen kan alltså haft anledning att göra husrannsakan för att leta efter föremål för utredningen. Om polisen har anledning att anta att brott har begåtts som kan ge fängelse, får de göra en kroppsvisitation på en person som är skäligen misstänkt för brottet för att söka efter någon som kan tas i beslag, eller för att utreda omständigheter som är av betydelse för utredningen (28 kap. 11§ rättegångsbalken). Det innebär att polisen kan ha haft anledning att anta att visst brott begåtts, exempelvis narkotikabrott, och eventuellt misstänkt din son och hans vänner på grund av att de befann sig på platsen. Men att vara skäligen misstänkt förutsätter lite mer än att man bara rör sig i området, det låter som en ganska tunn grund redan där. Men om någon av personer bor där, eller kommer ut från lägenheten eller liknande, eller på annat sätt kan antas ha anknytning till en brottsplats, skulle det kunna utgöra grund för kroppsvisitation. Men det är också ganska tunt. Då får polisen genomsöka pojkarna ytligt, alltså utan att de klär av sig till bar hud, samt genomsöka deras väskor och liknande. Om det inte är pojkarna i sig som är misstänkta för brottet, krävs det synnerliga skäl för att få kroppsvisitera dem.Om pojkarna var skäligen misstänkta för brottet, får polisen även göra en så kallad kroppsbesiktning. Det är en mer ingripande undersökning som innefattar att undersöka persons båda yttre och inre, alltså inuti personer, och då genom att man ska klä av sig (28 kap. 12§ RB). Detta får göras på samma grund som kroppsvisitationen, men är en mer inskränkande åtgärd. Detta kan utgöra anledningen till att pojkarna fick ta av sig kläderna. I vissa sammanhang kan polisen även begära att man sätter sig ned på huk för att leta efter främst narkotika som personer gömmer exempelvis i rumpan. Men utifrån vad du angivit kan det verkligen ifrågasättas om polisen haft skälig misstanke om att pojkarna förvarade någon narkotika inuti sig själv. Vad kan ni göra nu? Om man är missnöjd eller rent ut sagt misstänker att polisen begått ett brott, ska man anmäla detta. Vad poliserna gjort här kan anses utgöra tjänstefel, kanske till och med grovt tjänstefel. Ni anmäler detta till polisen, och då kommer det utredas av en särskild utredare som är en oberoende avdelning som utreder brott begångna av poliser. Ni kan läsa mer om detta på polisens hemsida. I annat fall, skulle ni även kunna anmäla poliserna till JO. Ni borde kunna begära ut utredningsmaterialet, men det finns en risk att det är sekretessbelagt under förundersökningen. JO kan utreda detta själv, likaså de särskilda utredarna, men om inget annat ska ni kunna få reda på vilka de aktuella poliserna var. Ni kan läsa mer om att göra en JO anmälan på Justitieombudsmannens hemsida.SammanfattningJag vill återigen betona att med redogörelsen ovan ville jag ge ett underlag för förklaring till polisens befogenheter i sammanhanget. Om pojkarna kunde anses skäligen misstänkta för brott, har de rätt att visitera och besikta dem, men utifrån vad du uppger lite det ganska tunt, speciellt då han är så ung. Dessutom låter det inte som att det gick rätt till även om de var skäligen misstänkta. Jag beklagar att detta har hänt, och rekommenderar att ni anmäler det till polisens särskilda utredare, eller till JO. Det kan vara ganska svårt att få igenom något hos JO direkt, så jag hade börjat med en polisanmälan för att se var det landar. Jag hoppas att ni fått någon vägledning i era frågor, annars är ni välkomma tillbaka till oss!Vänligen,

Fråga om polisens befogenheter att gå in i hus och beivra brott

2021-05-31 i Polis
FRÅGA |Hej! Idag gjorde polisen en husrannsakan på mig vän efter att min syster haft någon form av psykos och gått till polisen och sagt att hon dödat vår mamma. Min kompis är fortfarande i chock över vad som skedde eftersom hon väcktes av att ett flertal poliser stått och omringat henne. De förklarade inte direkt vad som hade hänt utan rotade och splittrade upp sig för att titta runt. När de sedan förklarade och jag berättade att min sister lider av psykisk ohälsa och att mamma är utomlands så forsatte de att leta i mina personliga lådor och necessärer dessutom (9). Efter att de hittat lite gräs, sa de att "det luktar gräs, har du rökt"? Varpå jag inte svarade och så sa de att är bättre att vara ärlig medan de fortsatte rota i mina personliga saker som ett hot. Ja, sa jag för att de skulle eventuellt rota tills de hittade allt, i just bara mitt rum. Mina frågor lyder: Blir det här en form av dubbel-visitation? Då de eftersökte min mamma ursprunglingen men sedan blev jag misstänkt för brott. Är detta en inskränkning på min rätt till privatliv och rätten till en rättvis rättegång under Europakonventionen? Är det proportionerligt att jag får göra urinprov och få brottsmisstankar, ev. narkotikabrott p.g.a visitering efter en annan människa? Särskilt med hänsyn till att de gått in med nyckel på mig sovandes?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Polisens befogenheter sker i form av en skyldighet att agera enligt punkterna 1-3 och utgör polisens kärnverksamhet. All polisverksamhet kan sägas syfta till att motverka brott. Polisens verksamhet är därför i betydande utsträckning händelsestyrd. Ingripanden sker vid akuta händelser som påkallar polisiär närvaro. Med det menas framför allt särskilda brottsförebyggande insatser (2 § polislagen). En polisman får tränga sig in i ett hus om det finns anledning att anta att någon där har avlidit eller är medvetslös eller annars oförmögen att tillkalla hjälp (21 § polislagen). Bestämmelsen ger polisen befogenhet att tränga in i låsta utrymmen i nödliknande situationer. Om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brott (28 kap. 1 § rättegångsbalken). Proportionalitetsprincipen innebär att de åtgärder som företas inte ska utöver det som är nödvändigt för ändamålet. Enligt denna princip vägs olika intressen mot varandra. I din kompis fall skulle det vara dennes rätt till personlig integritet i kontrast till polisens befogenheter att beivra brott. I förevarande fall har polisen enligt lag trängt in i bostaden eftersom de fanns anledning att anta att en person där inne hade avlidit. Väl där inne påträffar de lukten av narkotika. Eftersom polisens dagliga verksamhet syftar till att motverka brott är det enligt mig inte i strid med proportionalitetsprincipen att söka igenom saker inne i bostaden, trots att det inte var därför polisen gick in i bostaden från första början. Hoppas du fick svar på din fråga!

Byter poliser och ordningsvakter handfängsel med varandra?

2021-05-28 i Polis
FRÅGA |Hejsan! Tittar på "tunnelbanan" med min mamma, och vi ser en man bli gripen av vakterna för att sedan bli överlämnad till polis, med handklovar på sig. Hur funkar det då, för polisen iväg mannen med de handklovar som vakten satt på honom - och blir isåfall vakten utan dessa? Eller får han ett par nya av polisen? Haha, ursäkta snurrig fråga! Hoppas ni förstår min frågeställning!
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! Det är en bra och praktisk fråga du ställer! I praktiken så går det mycket riktigt till såsom du säger, polisen och ordningsvakterna byter helt enkelt utrustning med varandra. Ordningsvakterna är en del av Polismyndigheten och polisen är ordningsvakternas förmän (chef) ute på platsen där ordningsvakterna tjänstgör. En konsekvens av detta är att de fängsel som används ska vara godkända av Rikspolisstyrelsen och vara enhetliga. Därför gör det inget att poliser och ordningsvakter (och även väktare omfattas av detta) byter handfängsel med varandra! Handfängsel ska enbart användas i de fall som den som är frihetsberövad uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med hänsyn till den intagnes egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa (4 kap. 10 § häkteslagen). Det innebär att det kan vara direkt farligt att ta av handfängslet, så det hade blivit tjorvigt i många situationer om man började strula med att byta ett par handfängsel till ett annat. Fortsätt vara nyfiken och ställ frågor!

Anmäla vid misstanke om brukande av anabola steroider

2021-05-24 i Polis
FRÅGA |Hej...Jag har googlat så mycket att ögonen blöder, efter hur man går tillväga när man vill amnäla någon som brukar anabolasteroider och andra kemiska tabletter för träning?Tack i förhand Mvh Orolig svärmor
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga!Du har redan uppmärksammat att användning av anabola steroider är olagligt och det följer även av 1-3 §§ i Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. Av 2 § framgår det att medel som anges i 1 § får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål 1. införas till landet, 2. överlåtas, 3. framställas, 4. förvärvas i överlåtelsesyfte, 5. bjudas ut till försäljning, 6. innehas, eller 7. brukas.Alltså kan det vara lagligt om han fått det utskrivet som medicin av läkare. Man kan anmäla en person till polisen om man misstänker att någon brukar steroider eller begår annat dopningsbrott. Du kan dock inte vara anonym om du vill polisanmäla någon, däremot kan du tipsa polisen anonymt via webben eller ringa 114 14. Vad som händer sedan beror på vad för slags brott det är och hur polisen väljer att gå vidare. Böter är oftast det vanligaste straffet för ringa dopningsbrott medan ett grövre brott kan ge fängelse. Hur du går tillväga för att tipsa anonymt, hittar du på Polisens hemsida (här).Hoppas du fick svar på din fråga!

Husrannsakan och polisens användande av våld

2021-05-23 i Polis
FRÅGA |Hur får vapenbeslag utföras?Kan polisen bara tränga sig in i huset med våld utan hänsyn till ägarens situation..T ex om ägaren har viktiga besök och önskar att polisen återkommer eller väntar utanför en halvtimme,Skall inte hänsyn tas till omständigheterna om ägaren ännu inte dömts för något våldsbrott tidigare utan bara är misstänkt och det inte alls är klart om ägaren blir fälld. Om ägaren aldrig tidigare begått något brott av denna typ och det kan finnas anledning att förundersökningen läggs ned pga mildare brott, ålder över 75 år , nödvärnrätten kan vara tilämplig etc. Och det är fråga om en hagelbössa för småviltsjakt.Var står det om vilka medel är tillämpliga för att direkt tvinga sig in i bostaden utan hänsyn till hur olämpligt det är för ägaran? Genom att direkt gå raktpå ägaren utan att säga någonting och ägaren inte brukar våld mot annnan person. Han kan be dem t ex vänta en stund utanför. Har ni rättsfall?
Harald Myrenfors |Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline!Mitt svar kommer utgå från era två frågor; om polisen har rätt att utföra en husrannsakan och om detta får göras med våld utan hänsyn till den misstänktes situation. Jag tolkar det som att den husrannsakan inte är en del av den förundersökning som ni nämner utan att det rör sig om en förvaltningsrättslig åtgärd. Skulle åtgärden vara ett led i förundersökningen så utgår bedömning från det rättsprocessuella och ni får då gärna återkomma med er fråga.Om polisens befogenhet att utföra husrannsakan:Polisens rätt att utföra husrannsakan återfinns i 20 § st 1 polislagen (1984:387) (hädanefter PolisL). Där stadgas det att polisen har rätt att bereda sig tillträde till en bostad för att omhänderta ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhänderta. Utan att veta bakgrunden skulle lagstödet här exempelvis kunna hänföra sig till 6. Kap 4 § vapenlagen (1996:67). Bestämmelsen 20 § st 3 PolisL meddelar dock att polisen endast i brådskande fall får bereda sig tillträde till bostad utan att polismyndigheten eller säkerhetspolisen beslutat om detta. Vidare krävs det enligt stycket också särskilda skäl för att en husrannsakan ska genomföras mellan kl 21-06 (nu vet jag inte tiden den genomfördes, men kanske är relevant i detta fall).Om polisens rätt till att använda våld:I 10 § PolisL stadgas att om andra mål skulle vara otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt, så får polisen använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd. Användandet av våld får dock endast användas i särskilda situationer som punktas upp i bestämmelsen. Här är punkt 6 av särskild vikt eftersom den innefattar situationen då polisen ska bereda sig tillträde till bl.a. rum. Av tredje stycket i bestämmelsen framgår det att vid punkt 6 måste polisen möts av motstånd när han försökt genomföra åtgärden, för att få bruka våld. Viktigt att komma ihåg under hela bedömningen av polisen utövande av våld är att det ska vara försvarligt i förhållande till omständigheterna, vilket innebär att polisen aldrig får tillta mer våld än vad situationen kräver.Vad innebär detta i er situation:Polisens befogenhet att genomföra en husrannsakan är svår att spekulera i, eftersom jag inte har någon närmare information om huruvida polisen utgått från ett beslut från polismyndigheten eller säkerhetspolisen. Vidare är det också svårt att ta ställning till om polisen användning av våld var befogad eftersom jag inte är införstådd med vilken typ av våld det var eller/om ni gjorde motstånd mot polisen.Slutligen vad avser att polisen skulle stannat utanför er bostad i 30 min, så finns det ingen bestämmelse som uttryckligen stadgar att polisen i detta fall måste vänta innan de genomför en husrannsakan.Hoppas att du fått svar på din fråga och att allt löser sig avseende er situation.