Kan min vapenlicens bli återkallad om jag döms för skadegörelse?

2019-12-02 i Polis
FRÅGA |Jag slog sönder en ruta en sen lördag kväll.. om jag döms för skadegörelse, vad kan hända med mina vapenlicenser då?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över återkallelse av vapenlicens och inte sådant beslag av vapen som sker under en brottsutredning då det eventuella brottet inte har någon koppling till vapnet i sig. Återkallande av vapenlicens regleras i vapenlagen. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPFSF 2009:13) ger också riktlinjer för hur frågan ska besvaras. Av de uppgifter du uppgett i din fråga riskerar du att bli dömd för skadegörelse.Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1 § vapenlagen). Olämplighet att inneha vapen kan bland annat utgöras av att personen brister i omdöme och pålitlighet. Rikspolisstyrelsen har stadgat att bland annat brott som innefattar bruk av våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende kan vara gärningar som leder till återkallelse av vapenlicens. Rikspolisstyrelsen exemplifierar vilken typ av brott som kan innebära att man bedöms olämplig att inneha vapenlicens. Skadegörelse är inte ett av de brott som räknas upp (18 kap. RPFSF 2009:13). Exemplifieringen är dock inte uttömmande utan just en exemplifiering vilket gör att en dom om skadegörelse också skulle kunna leda till återkallelse av vapenlicens men det får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Skadegörelse är dock troligen inte ett sådant brott som leder till återkallelse av vapenlicens utan det är främst våldsbrott och alkohol- eller narkotikarelaterade brott som avses. Sammanfattningsvis talar väldigt lite för att du skulle få din vapenlicens återkallad om du döms för skadegörelse eftersom det är ett relativt ringa brott. Det är dock upp till Polisen att göra bedömningen om du är olämplig att inneha vapenlicens och vapen utifrån omständigheterna i ditt fall. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Otillåtna bisysslor som polis

2019-11-30 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag är polis och vill starta eget. Tanken är att söka tjänstledigt för att starta enskild näringsverksamhet. Då har jag 6 månader på mig att se om det lyfter. Vad jag förstår hamnar jag då i den separata lagstiftning som gäller just för denna rätt och där begreppet konkurrerande verksamhet är den begränsande faktorn. Så till min fråga: vad kan egentligen vara konkurrerande till polisens verksamhet? Finns det ex på saker jag absolut inte kan ägna mig åt?Vill ni att jag konkretiserar mer kan jag göra det, men försöker förstå ramarna. Tack på förhand!
Alexander Hedblom |Tack på förhand!Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de flesta kollektivavtal och ibland också i enskilda anställningsavtal finns den anställdes ansvar gentemot arbetsgivaren fastställt. Men en del regler gäller även om de inte är uttalade. Du får inte ha en bisyssla som strider mot kravet på lojalitet gentemot jobbet. Det kan till exempel vara opassande att arbeta för en konkurrent – eller att ha ett extraknäck som riskerar att påverka din handläggning av ett ärende. Om du jobbar statligt är bestämmelserna särskilt omfattande.Arbetsgivaren är skyldig att informera sina anställda om vilka förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten – många myndigheter har därför infört rutiner för att informera nyanställda om reglerna.Kraven är särskilt hårda för anställda inom exempelvis rättsväsendet och Kronofogden och för tjänstemän som på olika sätt arbetar med tillsyn – verksamheter där allmänhetens förtroende anses vara extra viktigt.Det finns några fall i rättspraxis där bisysslor som ansetts vara förbjudna som har en stark koppling till ens nuvarande yrke. Här kommer några exempel: En länsrevisor som hade ett revisionsuppdrag hos ett enskilt företag. En generaldirektör som var leda-mot i styrelsen för ett enskilt företag. En statligt anställd teletekniker som drev eget företag som bland annat sålde mobiltelefoner.Med tanke på de ovan nämnda exemplen skulle jag kunna tänka mig att några bisysslor som har stark koppling till polisyrket skulle finnas inom säkerhet. Till exempel om du startade en enskild näringsverksamhet som exempelvis privatdetektiv eller livvakt skulle detta med stor sannolikhet inte ses som en godtagbar bisyssla. Även en verksamhet som har med försäljning av utrustning som används inom polismyndigheten. För att klarlägga så finns ingen specifik rättspraxis utan det är upp till domstolen att avgöra i varje fall så om du har en affärsidé rekommenderar jag dig att vända dig till arbetsgivaren och se till att det som du vill starta enligt de inte är en konkurrerande verksamhet.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skicka in en ny.Vänliga hälsningar,

Begära ut förundersökning och anmälan i eget ärende

2019-11-28 i Polis
FRÅGA |Hej! För drygt tre år sedan blev jag polisanmäld av två poliser för våldsamt motstånd. Förundersökningen lades ner och jag undrar om det är möjligt för mig att ta del av anmälan och förundersökningen mot mig själv? Vänligen,X
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att få insyn och tillgång till information om staten och kommunernas verksamhet enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Det betyder att du har rätt att ta del av polisens anmälningar och förundersökningar. Vissa allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda, de ska med andra ord inte lämnas ut. I offentlighets- och sekretesslagens 22 kapitel regleras de speciella situationer då personuppgifter inte ska lämnas ut. Polisen prövar sekretessen för ett utlämnande. Om handlingarna du vill få ut omfattas av sekretess kan du bli nekad att få de utlämnande. Det här är dock ett myndighetsbeslut du kan överklaga. Eftersom att anmälan och förundersökningen du vill ta del av rör dig borde du kunna få ut handlingarna. Här finns information om hur du kan göra för att ta del av polisens handlingar. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Får jag lov att förvara hittegods i hemmet efter att ha polisanmält fyndet?

2019-11-24 i Polis
FRÅGA |Jag har hittat en olåst cykel som ser ut att vara herrelös. Jag har långt till en polisstation. Kan jag efter polisanmälan förvara cykeln i mitt förvar under de lagstadgade 3 månaderna eller tills den rättmätige ägaren dessförinnan dyker upp?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå du hittat vad du tror är en herrelös cykel, så kikar vi närmare på hittegodslagen.Lagen stadgar att hittegodset får överlämnas till polisEtt hittegods ska anmälas snarast möjligt till polisen (1 § första stycket hittegodslagen).I lagen står det vidare att hittegodset får överlämnas till polisen, som är skyldiga att motta hittegods, vilket du inte är (2 § första stycket hittegodslagen).Det sistnämnda är även anledningen till varför det ibland anses som huvudregel att alla hittegods ska lämnas in till Polismyndigheten. Hittegods kan i flera fall även förvaras hos upphittaren, alternativt hämtas av polisDäremot finns det undantag, exempelvis om det skulle vara besvärligt för upphittaren att transportera hittegodset.När jag, för ett par år sedan, hittade en övergiven cykel frågade Polisen mig om jag önskade förvara cykeln själv, eller om jag ville att de skulle komma och hämta den, vilket de alltid har rätt att göra.Mitt rådMitt råd till dig är därför att ringa till Polismyndigheten och rådfråga dem om hur du/ni bäst tar hand om hittegodset.Jag önskar dig en god avslutning på helgen!Med vänliga hälsningar

kan man anmäla brott anonymt

2019-11-30 i Polis
FRÅGA |Fått in en anonym orosanmälan gällande grova anklagelser ang att jag missbrukar droger och jag undrar går detta att anmäla till polisen trots att denne är anonym vill verkligen inte att detta ska fortsätta
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om någon misstänker att du missbrukar narkotika kan de ge ett anonymt tips till polisen. Polisen vill dock helst inte ha anonyma tips utifall de behöver ställa ytterligare frågor. Det är sedan upp till polisen själv att väja om de vill gå vidare eller inte. Man kan dock inte anmäla brott anonymt, då personen som anmäler ett brott alltid måste ange sina personuppgifter. Hoppas du fick svar på din frågaMvh,

Vem får polis hålla förhör med?

2019-11-28 i Polis
FRÅGA |har en fråga. Kan polisen kontakta din chef arbetsgivare ? Om de misstänker något om dig? Eller hur går allt till?
André Tito |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om polisen misstänker brott får polisen hålla förhör med vemsomhelst som kan antas lämna upplysning av betydelse för utredning. Detta framgår av 23:6 RB. Det är alltså en allmän medborgerlig skyldighet att stå till förfogande för förhör under en förundersökning. Polisen får även hålla förhör innan en förundersökning är inledd, 23:3 4 st. RB. Med det sagt, finns det ingen plikt på att svara på de frågor man inte vill.Svaret på din fråga är alltså är att polisen får kontakta en arbetstagares arbetsgivare om det kan antas vara betydelse för utredningen och hålla förhör med denne.Med vänlig hälsning,

Kan ett omhändertagande enligt LOB ske i en persons bostad?

2019-11-27 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående Lob, lagen om berusade personer. Jag var berusad men befann mig i mitt eget hem, hyreslägenhet jag själv hyr i förstahand. En bekant som jag tillfälligt låtit bo hos mig någon vecka eller två hade jag flera gånger senare bett att lämna min bostad men personen vägrade. Det slutade med att polisen kom till platsen (den fd bekanta ringde) och det hela slutade med att jag blev tagen till en fyllecell. Jag var berusad och otrevlig verbalt mot polisen men låg i min säng och utgjorde inget hot. Hur kan det få gå till så här när man enligt lagen ej får omhändertas i sitt hem? Har JO-anmält händelsen.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar bestämmelserna i Lag (1976:51) om omhändertagande av berusade personer (LOB).Vilka är förutsättningarna för att bli omhändertagen enligt LOB?Den som anträffas höggradigt berusad av alkohol eller annat berusningsmedel och inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller andra får lov att omhändertas av polis (1 § 1 st. LOB).En förutsättning är att personen befinner sig på en offentlig, allmän eller enskilda utrymmen för att kunna bli omhändertagen enligt LOB. Det finns ett absolut hinder mot omhändertagande i de fall en person befinner sig i sin eller någon annans bostad (1 § 2 st. LOB).Vidare ska behovsprincipen och proportionalitetsprinciperna iakttas (2 § LOB). Dessa principer ska dock genomsyra all polisiär verksamhet. Kortfattat innebär det att ett omhändertagande ska vara behövlig och inte orsaka personen större olägenhet än vad som behövs.Poliser ska fatta beslut på opartiska och sakliga grunder (1 kap. 9 § RF). En polis ska endast använda sina maktbefogenheter om det finns lagstöd och förutsättningarna enligt lagen är uppfyllda. En polis får inte lov att påverkas av irritation och ilska utan ska agera med gott omdöme. Om en person är verbalt aggressiv och lätt berusad så uppfyller det inte det kriterierna för ett omhändertagande och aldrig om det sker i personens bostad.Anledningen till att det finns ett förbud mot omhändertagande av berusade personer i bostäder är för att skydda den enskildes integritet och privatliv.Vad anses som bostad enligt LOB?Förutom själva bostaden anses tillhörande trädgård, gård, ekonomibyggnader och uthus in i bostadsbegreppet även om dessa inte är inhägnade. Även tillfällig bostad såsom hotellrum, tält, eller båthytt räknas som bostad i lagens mening.Däremot kan ett omhändertagande ske i en trappuppgång eller på en innergård i ett flerfamiljshus, men polisen ska tillämpa befogenheten restriktivt och skydda den enskildes integritet.Kan en person bli frihetsberövand utan lagstöd?Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav att reglerna rörande frihetsberövande hanteras korrekt. Rätt till frihet och säkerhet är en mänsklig rättighet som bland annat finns i art. 5 i Europakonventionen (EKMR). Undantag från rättigheten till frihet ska vara föreskriven i lag och ett sådant undantag är LOB. Om förutsättningarna inte uppfylls för ett lagenligt frihetsberövande enligt LOB, kan det såldes betraktas som en kränkning av en mänsklig rättighet.Kan man överklaga ett felaktigt beslut om omhändertagande via LOB?I lagens mening betraktas ett omhändertagande enligt LOB som ett faktiskt handlande i polisverksamheten och inte som ett ärende. Det finns därför inget beslut som går att överklaga till domstol. Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till domstolsprövning rörande en civil rättighet (art. 6 i EKMR).En överprövning av omhändertagande enligt LOB kan dock ske genom en förmansprövning som ska genomföras i anslutning till omhändertagandet. Den som har befäl över polisstationen ska pröva om förutsättningarna för ett omhändertagande enligt LOB är uppfyllda eller ej (5 § LOB).Ett alternativ är att vända sig till justitieombudsmannen (JO) för att klaga på polisens agerande.Vad har JO tidigare sagt om omhändertagande av berusade personer i hemmet?I beslutet JO dnr 5583-2015 handlade klagomålet om en man som blivit omhändertagen i anslutning till sin bostad av polis med stöd av LOB. Poliserna hade omhändertagit personen tre gånger, varav ett omhändertagande förtjänade kritik från JO. Alla tre omhändertaganden skedde i anslutning till hans bostad.I omhändertagandet där JO riktade kritik mot polisen hade mannen befunnit sig i sin bostad till en början, men gått ut på innergården för att kunna prata med poliserna ostört då det fanns andra personer i bostaden. JO betonar att det var på polisernas initiativ som mannen steg ut från bostaden. Han omhändertogs på innergården, vilket inte i lagens mening är att betrakta som bostad. Men JO tog fasta på att personen frivilligt lämnade sin bostad för att prata med polisen. Poliserna skulle enligt JO ha använt en annan skyddslagstiftning för att omhänderta personen.Vidare behandlar JO skälen till varför förbudet till omhändertagande i bostäder finns, nämligen för att skydda den enskildes integritet och privatliv.Sammanfattning och reflektionOm du har blivit omhändertagen enligt LOB i ditt hem, strider detta mot ett uttryckligt förbud i lagen (1 § 2 st. LOB). Det kan enligt min bedömning även strida mot art. 5 i EKMR. Polisen kan ha använt sig av en tvångsåtgärd utan lagstöd som enligt min mening bör föranleda kritik från JO.En tanke som osökt dyker upp är varför poliserna omhändertog dig i strid mot lag. Enligt dina uppgifter så hänvisade polisen till att omhändertagandet skedde med stöd av LOB och inte på grund av något annat lagstöd. Ett annat lagstöd som hade kunnat motivera ett frihetsberövande är att du blev misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan, vilket hade kunnat ge poliserna befogenhet att gripa dig (24 kap. 7 § RB). Men utifrån den information jag har verkar detta otänkbart då du fick information om att du omhändertogs med stöd av LOB. Det är bra att du har tagit initiativ och redan skrivit till JO, annars hade jag rekommenderat dig att göra det.Lycka till, hoppas att du fick svar på din fråga annars är du välkommen att skriva en till!Vänligen,

Vet jag vem som angivit mig som ägare till hittegods

2019-11-07 i Polis
FRÅGA |Om ett hittegods inte är mitt kan jag då få veta vem som angivet mig som ägare
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att den som hittar ett föremål utan dröjsmål ska anmäla detta till polis. När detta är gjort tar polisen i sin tur kontakt med ägaren om denne är känd. 1 § Lag om hittegods. Blir inte ägaren känd inom tre månader, tillfaller godset den som hittat det, 4 §. Är du inte rätt ägare kommer godset istället tillfalla upphittaren om inte rätt ägare hittas. Hur polisen fått denna information eller utrett att du skulle vara ägare till detta varierar och beror på den aktuella utredningen. Därför går det inte här att svara på att du kan eller hur du får reda på detta. Det enklaste sättet att få svar på frågor angående det upphittade godset är således att kontakta polisen och se om de kan vara behjälpliga kring dina funderingar.Jag hoppas att du fått vägledning i hur du kan gå tillväga. Vänliga hälsningar,