Kan polisen tvinga mig göra urinprov även om jag ber om blodprov?

2021-05-20 i Polis
FRÅGA |om jag förstår det rätt så kan inte polisen tvinga mig att göra urinprov om jag ber om blodprov om polisen stannar mig när jag kör bil?
Jasmine El Mallah |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar Rättegångsbalken (RB). Enligt 28 kap. 12§ RB får den som skäligen är misstänkt för brott varpå fängelse kan följa, kroppsbesiktigas. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. Allt arbete som polisen vidtar måste iaktta proportionalitet, vilket innebär att samtliga ingripanden måste vara försvarliga med hänsyn till syftet och övriga omständigheter. Det är minsta möjliga tvång som ska användas enligt 8§ Polislagen (PL) Urin- och blodprov utgör former av kroppsbesiktning. Ifall polisen agerat i enlighet med gällande principer och lagenligt, är du skyldig att genomföra ett urinprov. Polisen får dessutom i lämplig omfattning vidta tvång och våld när provtagningen ska utföras ifall du motsätter dig detta, 10§ p. 4 PL. Vad gäller blodprov är detta något som inte får tas av annan än en läkare eller en legitimerad sjuksköterska, 28 kap. 13§ RB. Däremot har du rätt att be om blodprov istället för urinprov. Detta följer av proportionalitetsprincipen och ändamålsprincipen. Ändamålsprincipen är en princip som innebär att en lag ska tillämpas baserat på det syfte lagstiftaren haft vid dess tillkomst. Som exempel brukar tas att tvång endast får användas för det ändamål tvångsmedlet beslutats och inte som indirekt medel för att t.ex. försätta en misstänkt person under press. JO har för övrigt i ett uttalande (JO 915-2012) angivit att ifall blodprov begärs ska det få lämnas istället för urinprov.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Är poliser skyldiga att uppge sina namn?

2021-04-22 i Polis
FRÅGA |Om jag frågar en polis om dennes namn, då jag upplever honom eller henne hotfull eller på annat sätt kränker min integritet, är de då skyldiga att uppge sitt namn till mig?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!PolisförordningenEnligt 11 § i polisförordningen så ska en polis som är under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman (polislegitimation), om inte särskilda skäl ger anledning till något annat (se 11 § polisförordningen). Det finns dock inte någon reglerad skyldighet för en polisman att uppvisa polislegitimationen om någon ber om det. Däremot stadgas i 10 § polisförordningen att polisen ''ska i uppträde med allmänheten med beaktande av omständigheterna och situationen agera så hänsynsfullt som möjligt, vissa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende'' (se 10 § polisförordningen). Denna värdegrund bör ge stöd för att en polisman i normalfallet bör visa upp sin polislegitimation om någon ber om det.Uttalande från JustitieombudsmannenJO har i ett äldre beslut med diarienummer 2030-1977 uttalat att vid frågan av en polismans namn, med anledning av en kommande anmälan över åtgärd som polisen vidtagit, bör polismannen ifråga så långt det är möjligt tillmötesgå en önskan om att erhålla polismannens namn.Detta innebär med andra ord att om du eventuellt vill göra en anmälan i anledning av att du upplevt polisen hotfull eller att polismannen på annat sätt kränkt din identitet vid en åtgärd som de vidtagit, så är dem skyldiga att uppge sina namn till dig.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?

2021-04-14 i Polis
FRÅGA |Hejsan!Jag har två frågor:1. Jag har skickat in en licensansökan till Polismyndigheten gällande inköp av en pistol. Kan jag idag köpa magasin till den innan jag fått licensen?2. Finns det någon begränsning på hur många skott ett pistolmagasin får rymma?
Zacharias Glavå |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer besvara dina två frågor var för sig.Regler om vapenlicens och användande av vapen finns i vapenlagen och vapenförordningen.Behöver jag vapenlicens för att köpa magasin? Jag tolkar din första fråga som att du vill veta om du behöver ha vapenlicens för att få köpa och äga ett magasin till en pistol. Det finns inget uttryckligt licenskrav för köp av ett tomt magasin. Om magasinet däremot innehåller ammunition så måste du ha licens för ammunitionen (2 kap. 1 § punkten a. vapenlagen). I listan nedan ser du för vilka vapendelar du måste ha licens för att få köpa eller äga. För en vapendel som redan berörs av licensen för ett fullständigt vapen behöver du ingen ytterligare licens.- slutstycken- ljuddämpare- eldrör- pipor - stommar- lådor- trummor- mantlar till skjutvapen, (1 kap. 3 § punkten f. vapenlagen)Min rekommendationÄven om magasinet inte är uttryckligen licenspliktigt skulle jag rekommendera dig att avvakta polisens beslut innan du köper ett magasin. Om polisen skulle avslå din ansökan innebär det att du plötsligt sitter på ett magasin till ett vapen du inte äger eller har licens för. Jag ser också en risk för att du skulle kunna misstänkas för vapenbrott om du trots avslag på din licensansökan blir påkommen med att inneha ett magasin (9 kap. 1 § och 1 kap. 3 § punkten f. vapenlagen). Tröskeln för att polisen ska ha skäl att inleda en förundersökning mot dig är relativt låg, det räcker med att det "finns anledning att anta" att ett brott har begåtts (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Även om jag ser det som osannolikt att en sådan förundersökning skulle leda till någon påföljd för dig så kan det vara obehagligt för dig att behöva utredas för brott. 2. Finns det någon begränsning för hur många skott ett pistolmagasin får rymma?Det finns inte någon begränsning för antalet tillåtna skott i ett pistolmagasin. Däremot får du själv inte göra några modifikationer av ett vapen som du har licens för, (4 kap. 1 § vapenlagen).Som jag tolkar bestämmelsen innebär den att så länge magasinet är producerat av en godkänd tillverkare och är avsett för det vapen du har licens för, så finns inte någon begränsning i antalet patroner som magasinet får innehålla.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att jag har tolkat dina frågor rätt. Annars är du alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Polisens rätt att kräva legitimering?

2021-04-13 i Polis
FRÅGA |Hej, har jag rätt att vägra legitimera mig inför polis om jag vet att de inte har rätt att göra ´´sådär´´, samt att jag inte heller är misstänkt för något brott?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns ingen allmän skyldighet för dig att legitimera dig för polisen när du befinner dig på en allmän plats. Under vissa situationer har dock polisen rätt att begära att få se din legitimation, 14 § Polislagen. Detta omfattar situationer där det finns särskild anledning att anta att du är efterspanad eller efterlyst för ett brott. Om du i sådana fall vägrar att legitimera dig har polisen rätt att omhänderta dig för identifiering. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan vapenlicens återkallas om man blir dömd för brott?

2021-04-30 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man har ett vapenlicens och man blir dömt för brottmål kan man blir av med vapenlicens?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det ska inledningsvis nämnas att återkallande av vapenlicens regleras i vapenlagen. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen RPFSF 2009:13 ger också riktlinjer för hur frågan ska besvaras. Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen enligt 6 kap. 1 § vapenlagen. Vad som anses vara olämpligt för innehav av vapen kan exempelvis avse en person som brister i omdöme och pålitlighet. Rikspolisstyrelsen har stadgat att bland annat brott som innefattar bruk av våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende kan vara gärningar som leder till återkallelse av vapenlicens. Rikspolisstyrelsen exemplifierar vilken typ av brott som kan innebära att man bedöms olämplig att inneha vapenlicens i 18 kap. RPFSF 2009:13. Exemplifieringen är dock inte uttömmande utan kan avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Eftersom det inte nämns i frågan vilket brott det rör sig om kan jag tyvärr inte ge något närmare svar. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,

Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?

2021-04-17 i Polis
FRÅGA |Låt säga att polisen begär att få sin min legitimation. Detta utgår från att de misstänker något brott. Är polisen skyldig att tala om vad det är för brott de misstänker vare sig före eller efter att jag legitimerat mig?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Totalt finns det fyra fall då polis får kräva legitimation av en okänd person:Vid skälig misstanke om brott enligt 24 kap. 2 § rättegångsbalken (RB). Vid intressekontroll enligt 9 kap. 2 § utlänningslagen. När man kör fordon som kräver behörighet enligt 3 kap. 15 § körkortslagen. Det som kallas polisiering enligt 14 § polislagen.Om ingen av dessa fyra omständigheter är aktuella kan polisen inte kräva att du legitimerar dig, eftersom det inte finns en allmän skyldighet för dig att legitimera dig när du befinner dig på en allmän plats.Polisiering enligt 14 § polislagenOm det finns särskild anledning att anta att någon är efterlyst och den personen vägrar att lämna uppgift om sin identitet har polisen rätt att omhänderta personen för identifiering. Enligt doktrin kan särskild anledning att anta vara att personen saknar legitimation och personens utseende överensstämmer med ett givet signalement på en efterlyst person. Sammanfattningsvis, det framkommer inte i din fråga om du själv är skäligen misstänkt för brott (24 kap. 2 § RB) eller om polisen identifierat dig pga poliseriering (14 § PolisL). Men polisen har rätt att identifiera dig vid misstanke om brott eller om de antar att du är efterlyst. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för polisen att underrätta dig om vilket brott misstanken gäller vid själva identifieringen. Men om polisieringen leder till ett omhändertagande ska polisen underrätta dig om skälet för det. Hoppas du fick svar på ding fråga! Vänligen,

Kan en person med autism få vapenlicens?

2021-04-13 i Polis
FRÅGA |Hej. Kan någon som har autism få vapenlicens?
Joanna Guardado |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansökan om vapenlicensEftersom din fråga handlar om vapenlicens blir vapenlagen (VL) tillämplig. En viktigt utgångspunkt för polisen är att de enbart får dela ut vapenlicenser om det kan antas att vapnet inte kommer missbrukas, se 2 kap 5§ VL. Det innebär att man behöver ett särskilt ändamål för att få en vapenlicens. Läkares anmälningsskyldighetNär man ansöker om vapenlicens kontrollerar polisen olika register och tittar exempelvis på om man är dömd för tidigare brott. Polisen brukar dock inte begära in läkarintyg vid en vapenlicensansökan. Däremot har läkare en anmälningsskyldighet som innebär att om en läkare bedömer att en patient inte är lämplig att inneha skjutvapen måste denne anmäla detta till polisen, se 6 kap. 6§ VL.Sammanfattningsvis finns det alltså inga direkta regelverk gällande personer med diagnoser och vapenlicens utan det är snarare en bedömning i det enskilda fallet. Men som nämnt kan en läkare bedöma att en person inte är lämplig att inneha vapen och är isåfall skyldig att anmäla det till polisen vilket kan innebära att man därav nekas vapenlicens. I det aktuella fallet torde det alltså inte vara några problem för en person med autism att få vapenlicens förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda och att läkare ej har något att invända. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Kan man kräva att en polis ska identifiera sig?

2021-04-05 i Polis
FRÅGA |Hej. Har sätt lite olika videos på youtube där de amerikanska poliserna gör fel och den utsatta begär polisernas namn och id-nummer (vet inte om det kalla så). Så min fråga är om jag kan begära våra svenska poliser att identifiera sig vid t.ex när polisen stannar en medans man är ute och kör?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns en bestämmelse som säger att en polisman under tjänstgöring ska kunna legitimera sig om inte särskilda skäl talar mot det (11 § polisförordning). Särskilda skäl kan exempelvis vara att polisen inte hinner legitimera sig för att det är en brådskande situation. Bestämmelsen är därmed inte ett absolut krav. Innebörden är att polisen ska bära legitimation med sig, inte att den är skyldig att visa upp legitimationen i kontakter med allmänheten.En annan bestämmelse säger att poliser i kontakter med allmänheten ska agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende (10 § polisförordningen). Om en person blir stoppad av en polis, som exempelvis är civilt klädd och personen därmed känner tvivel inför att det faktiskt är en polis, kan uppvisandet av legitimationen vara ett sätt att inge ett sådant förtroende.Kort sagt kan man alltså säga att det inte finns en lagstadgad skyldighet för polisen att legitimera sig, men att de i största mån bör försöka inge förtroende och eftersträva en så stor öppenhet som möjligt i sin myndighetsutövning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,