FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis31/05/2022

Fråga om förvaring av nyckel till vapenskåp

Hej, det är tydligt vad som gäller för förvaring av jaktvapen. Men vad gäller för förvaring av NYCKELN till vapenskåpet? Vilken säkerhetsklass krävs t ex för ett skåp att förvara nyckeln i? Krav på att skåpet inte får finnas i anslutning till vapenskåpet? Vad gäller fallet att man gömmer nyckeln på ett säkert sätt så antar jag att gömstället är att anses som dåligt OM tjuvar hittar nyckeln. Dvs det är ett stort risktagande att gömma en vapenskåpsnyckel. Om man som vapenägare förvarar nyckeln på sin nyckelknippa man har i byxfickorna när man är hemma, är det att anses som en säker förvaring? Finns det prejudikat/domar för fall där tjuvar kommit över vapenskåpsnycklar pga bristfällig hantering av vapenägaren? Mvh Marcus

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förvaring och transport av skjutvapen, ammunition och ljuddämpare återfinns i (5 kap. vapenlagen). Bestämmelserna i lagen upphör dock att gälla och nya bestämmelser kommer att träda i kraft 2022-07-01. 

Enligt den nya bestämmelsen i 5 kap. 1 § vapenlagen gäller att den som innehar vapen, ammunition eller ljuddämpare är skyldig att ha hand om egendomen och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt den. Av 5 kap. 2 § vapenlagen framgår att när skjutvapen inte används ska de förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsutrymme.

I Rikspolisstyrelsen författningssamling RPSFS 2009:13 FAP 551-3 finns riktlinjer avseende vapenlagen. Den går att ladda ner som PDF på google. På sida 44 och framåt återfinns allmänna råd om förvaring och ammunition.

Enligt 1 § RPSFS 2009:13 framgår att för att uppfylla kraven på uppsikt enligt 5 kap. 1 § vapenlagen bör skjutvapen förvaras i tillståndshavarens bostad vilket regelmässigt innebär där tillståndshavaren är folkbokförd. Med bostad kan likställas byggnad, t.ex. garage eller förråd, som är låsbar och sammanbyggd med bostaden där genomgångsdörr finns mellan byggnaden och bostaden. Detsamma gäller byggnad som inte är sammanbyggd med bostaden men så placerad i förhållande till denna att byggnaden är möjlig att övervaka från bostaden. I sådana fall bör dock en anordning finnas som anger för personer i bostaden när ett angrepp på byggnaden sker. En sådan anordning bör inte utan svårighet kunna sättas ur funktion

I 2 § RPSFS 2009:13 sägs att de krav på förvaringsutrymmen som anges i dessa föreskrifter avser den lägsta tillåtna nivån. Även andra standarder eller normer än de till vilka det hänvisas ska accepteras, om de uppfyller den lägsta tillåtna nivån. Vapnets farlighet och risken för obehörig åtkomst bör vara vägledande vid val av förvaringsutrymme. Delad förvaring accepteras inte i andra fall än vid tillfällig förvaring under förflyttning, transport i övrigt, eller i samband med jakt eller tävling. Enligt 5 kap. 2 § andra stycket vapenlagen får effektbegränsade skjutvapen, sådana föremål som enligt 1 kap. 3 § vapenlagen jämställs med skjutvapen och ammunition förvaras på ett annat betryggande sätt än i säkerhetsskåp eller lika säkert förvaringsutrymme, om det inte finns risk att någon obehörig kommer åt dem.

Av 6 § RPSFS 2009:13 följer att Ett skåp som utan vapen har en vikt som understiger 150 kg ska vara förankrat i byggnadsstommen. Ett sådant skåp kan som alternativ till förankring förses med tyngder så att vikten 150 kg uppnås. Polismyndigheten bör kräva att sökanden exempelvis företer intyg om att ett säkerhetsskåp har installerats eller ett kvitto på att ett sådant har köpts in för att meddela tillstånd till innehav av skjutvapen. Beträffande säkerhetsskåp som innehades före den 1 juli 2000 och där kvitto inte kan företes, bör sökanden kunna ange fabrikat och beteckning på säkerhetsskåpet. Förvaras skjutvapen i ett lika säkert förvaringsutrymme bör polismyndigheten kräva att sökanden styrker med intyg att förvaringsutrymmet uppfyller de krav som anges i 17 kap. 5 §. En nyckel eller låskod bör förvaras så att en obehörig inte kan komma åt den. Finns det risk för att någon anhörig eller bekant skulle kunna tänkas tillägna sig skjutvapnet, bör vapenägaren härutöver iaktta extra försiktighet. För information avseende tekniska krav på säkerhetsskåp bör polismyndigheten hänvisa till Standardiseringskommissionens i Sverige (SIS) standard beträffande sådana skåp.

Det finns inte vad jag vet någon praxis gällande hur nycklar bör förvaras. Av de allmänna råden framgår dock att nyckel eller låskod bör förvaras så att en obehörig inte kan komma åt dem. Om det finns risk för att någon anhörig eller bekant kan tillägna sig skjutvapnet bör vapenägaren iaktta extra försiktighet. Det är visserligen inget brott mot lagen för privatpersoner att gömma nyckeln till vapenskåpet dåligt. Det finns emellertid en risk att polisens tillståndsenhet väljer att dra in vapenlicenserna om man finner att nycklarna till vapenskåpet förvarats slavligt. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”