FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis14/06/2022

Får polisen gå in i min bostad utan min tillåtelse och när får polisen använda våld?

Hej! Förra veckan fick polisen in en anonym anmälan mot min morbror angående missköttsel av hundar. Polisen ger sig då iväg i blåljus och en rusande fart enligt morbror, två vanliga polisbilar och en civil. När polisen anländer till platsen tar dom sig in i fastigheten utan tillstånd eller tillåtelse av hus ägare. Ena polisen trycker upp morbror (72 år) mot väggen och skriker honom i ansiktet. Han får senare en kallelse till veterinären för att kolla upp hundarna, där vägrar veterinären skriva under polisens anmälan om misskötsel och istället hävdar att hundarna är i bra och välskött skick. Gjorde polisen verkligen rätt, om inte hur anmäler jag och vad för? Kan jag anmäla personen som gjorde denna felaktiga anonyma anmälan från början?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till polislagen (PL) när jag besvarar din fråga. Svaret kommer att innehålla en redogörelse för när en polis får gå in i annans bostad utan tillåtelse och när polisen får bruka våld samt hur du kan gå vidare om du anser att polisens agerande har varit i strid med lag. 

Polisens rätt att gå in i annans bostad utan tillåtelse

Polisen har rätt att gå in i annans bostad utan tillstånd om polisen ska göra en husrannsakan (20 § PL) eller om det exempelvis finns anledning att anta att någon har avlidit eller är medvetslös i bostaden (21 § PL). En husrannsakan får företas för eftersökande av en person som ska gripas, anhållas, häktas eller hämtas till förhör om det finns synnerlig anledning att anta att den sökta personen uppehåller sig där (28 kap. 2 § rättegångsbalken). Synnerlig anledning är ett högt ställt krav som uppfylls om det föreligger en faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att den eftersökte finns på platsen (JO 1989/90 s. 57). I denna situation verkar det även som att polisen gjorde en husrannsakan för att hämta din morbror till förhör eftersom han var misstänkt för brott. Viktigt att poängtera är dock att alla polisingripanden måste vara proportionella i förhållande till det syfte som eftersträvas (28 kap. 3 a § rättegångsbalken och 8 § PL). Detta innebär att en polisman endast får ingripa om det är nödvändigt samt om det är det lindrigaste alternativet av ett ingripande. 

Polisens rätt att använda våld

Du skriver även att polisen tryckt upp din morbror mot väggen och skrikit honom i ansiktet. Först bör noteras att polisen måste uppträda proffesionellt och korrekt (10 § polisförordningen). Detta innebär att polisen i arbetet ska uppträda på ett sätt som inger förtroende (se Dnr 6908-2016). Att polisen därmed har skrikit mot din morbror kan därmed ifrågasättas. 

Polisens får i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt bruka våld för att genomföra en tjänsteåtgärd om hen exempelvis möts med våld eller hot om våld, eller om polisen möts av motstånd när hen ska verkställa ett frihetsberövande samt om det är fråga om att avfärga en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull egendom. (10 § PL). Det finns även andra grunder som berättigar en polisman att använda våld (läs 10 § PL) men våldet ska stå i proportion till det syfte som eftersträvas. Proportionalitetsprincipen i 8 § PL ska alltid iakttas vid alla ingripanden så även om våld är berättigat enligt 10 § PL så måste våldet vara försvarligt och nödvändigt. Eftersom jag inte vet alla omständigheter i ert fall kan jag inte uttala mig om polisen haft rätt att bruka våld i den situationen. Viktigt att notera är att alla polisingripanden kräver stöd i lag (1 kap. 1 § regeringsformen). Om det är så att situationen inte faller in under 10 § PL så har polisens våldsanvändande varit olaglig och tjänstemännen kan därmed göra sig skyldiga till tjänstefel (20 kap. 1 § brottsbalken). 

Kan jag anmäla person som anmält mig för brott?

Alla har rätt att anmäla någon annan för brott. Det kan dock vara brottsligt att på falska grunder anmäla någon annan för brott (se brottet falsk angivelse, 15 kap. 6 § brottsbalken). För att dömas för falsk angivelse krävs att personen har angett någon annans om är oskyldig till åtal med avsikt att denna ska bli fälld till ansvar. Om man inte vetat att den angivna personen var oskyldig, men haft skälig anledning att anta att så varit fallet, kan personen istället dömas för obefogad angivelse. Detta innebär att du inte kan anmäla personen som anmält dig för brott om inte personen vetat att du var oskyldig eller hade skälig anledning att anta att du var oskyldig. 

Vad kan du göra?

Om du efter att ha läst om husrannsakan och polisens befogenheter inser att polisen inte har förhållit sig till lagstiftningen skulle jag råda dig att anmäla detta till Justitieombudsmannen (JO) som är en tillsynsmyndighet. JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete, särskilt de lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. Läs mer här om hur du kan skicka in en JO-anmälan. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Med vänliga hälsningar, 

Sandra BargabrielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?