Identifiering och kroppsvisitation

2019-10-15 i Polis
FRÅGA |Får polisen stoppa och fråga om id, namn, personnummer eller kroppvisitera folk i Tyresö om man inte är misstänkt för ett brott och inte misstänkt för att man kommer begå ett brott?
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När har man skyldighet att identifiera sig inför polis? Enligt 14 § Polislagen får en person omhändertas för identifiering om denne vägrar att uppge sin identitet. Det krävs dock att det finns särskild anledning att anta att personen i fråga är efterspanad eller efterlyst enligt lag, vilket inte verkar vara fallet i din fråga.Om en person vägrar att uppge namn och hemvist kan personen häktas enligt 24 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB). För att häktas krävs dock att personen är på sannolika skäl misstänkt för ett brott, vilket inte heller verkar vara fallet i din fråga. Ett exempel där man är skyldig att identifiera sig utan brottsmisstanke är när man framför ett körkortspliktigt fordon och blir ombedd att visa körkort, enligt 3 kap. 15 § Körkortslagen. Ett annat exempel är att en utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av polisman överlämna t.ex. pass för att styrka att denne har rätt att uppehålla sig i Sverige, enligt 9 kap. 9 § Utlänningslagen. Några sådana omständigheter verkar dock inte heller föreligga i din fråga. När har polisen rätt att kroppsvisitera en person? Enligt 28 kap. 11 § RB får polisman kroppsvisitera den som är skäligen misstänkt för brott om det finns anledning att anta fängelse kan följa av brottet som personen är misstänkt för. Enligt 19 § polislagen får kroppsvisitering ske t.ex. i och med ett gripande med stöd i lag eller för att söka efter vapen eller andra hjälpmedel vid brott. Dessa situationer verkar inte heller vara fallet i din fråga.Slutsats: av det som framkommer av frågan verkar det som att polisen inte har någon rätt att utföra nämnda handlingar mot personerna, eftersom misstanke om brott eller att brott kommer att begås inte finns. För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Reparationskostnader för ytterdörr vid polisingripande

2019-09-30 i Polis
FRÅGA |Vem är skyldig att ersätta skador på ytterdörr som åsamkats av polisen?För en tid sedan så bröt polisen upp ytterdörren till min hyreslägenhet. Jag hade en vardagkväll gått till sängs i vanlig ordning efter att ha tagit den medicin jag föreskrivits på grund av svårigheter att sova. Min sömn blir då djup och jag kan vara svårväckt.Hastigt vaknar jag av att fyra uniformsklädda poliser väcker mig bryskt. De ber mig sitta upp och ber mig sträcka fram händerna vilket jag gör. De granskar mina händer och frågar om jag känner till något om en namngiven man vilket jag sanningsenligt säger inte gör.Sedan bestämmer sig kvartetten för att lämna min lägenhet. Uppriven och förvånad lämnas jag med tusen frågor och en av polisen uppbruten ytterdörr. Jag har ingen aning om varför de bröt sig in just hos mig. Jag lever ett tämligen stillsamt liv utan vare sig kriminalitet eller missbruk. Nu efter en månad har jag inte fått nån som helst återkoppling från polisen. Dessutom har hyresvärden debiterat mig för kostnaden av reparerad dörr.Vilka befogenheter har polisen att bryta sig in hos mig? Jag har inte meddelats brottsmisstanke på något sätt. Vilka lagrum kan polisen hänvisa till som stöd för detta integritetskränkande ingripande?Har hyresvärden rätt att debitera mig kostnaden för de skador polisen gjorde på ytterdörren när de bröt sig in hos mig?
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen har rätt att använda våld för att bryta upp en dörr, om det är försvarligt och andra ågärder är otillräckliga 10 § 6p. Polislagen. Om de kan bevisa att de hade en försvarlig anledning att misstänka att det till exempel fanns en efterlyst person har de rätt att med våld ha upp dörren. Med detta sagt ska den som drabbas av sakskada när polisen har använt våld som utövats med stöd av 10 § polislagen har rätt till ersättning, denna ersättning ska polisen alltså stå för.Jag kan inte dessvärre inte avgöra huruvida händelseförloppet är en försvarlig åtgärd av polisen utan det är upp till de att avgöra alternativt en domstol. Min rekommendation är alltså att vända dig till polisen och kräva ersättning. Du kan få hjälp med detta av en av våra jurister, boka en tid (här) eller skicka in ett krav på egen hand. Hyresvärden har enligt min bedömning inte gjort något fel i att debitera dig utan det är du som får vända dig själv till polisen och kräva ersättning i detta fall, du kan dock säkert komma överens med din hyresvärd att de ska vända sig med fakturan till polisen istället. Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänliga hälsningar,

Du kan begära ut uppgifter ur belastningsregistret om dig själv

2019-09-30 i Polis
FRÅGA |Hej.. undrar hur länge en prick sitter i belastningsregistret vid sexuellt ofredande? tror jag vart dömd till "endast" dagsböter och skadestånd... Söker jobb men alla vill att jag hämtar ett utdrag ur belastningsregistret och jag vill inte att nån ska veta denna dom.. Brukar det stå specifikt vad man gjort eller står bara domen i en sådan? tex om det varit misshandel... står det bara misshandel i domen eller står det "misshandel i t centralen rillsammans med sin moder" tex... finns det nån nummer man kan ringa och fråga?mvh
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du fick påföljden dagsböter och skadestånd så kommer uppgifterna om det gallras 5 år efter domen, se 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister.Vad gäller exakt vad som står i just ditt belastningsregister kan jag inte svara på. Därför rekommenderar jag dig att kontakta Polismyndigheten och begära ut ett utdrag om dina uppgifter som finns i belastningsregistret. Du hittar blanketten för att göra det här.MvhFredrik Rising

Fråga om person x är med i misstankeregister och/eller belastningsregister

2019-09-30 i Polis
FRÅGA |Hej,Förra året blev jag anmäld av min tjej för våldtäkt. Jag blev tillkallad till förundersökning men den lades ner pga otillräcklig bevisföring. Jag fick gå efter 1 timma. Månaden efter fick ett brev från Tingsrätten där det stod att jag är misstänkt och saken gäller våldtäkt men nu fråga om avskrivning. Min tjej överklagade inte beslutet så fallet är avskrivet.Jag känner till de fyra misstankegraderna. Om jag är SKÄLIGEN MISSTÄNKT måste det väl stå i Tingsrättens brev? Det stod "bara" misstänkt.Min fråga är: Vad innebär brevet mer än att det är avskrivet? Är jag med belastningsregistret, misstankeregistret eller inte alls? Jag sökte nyligen jobb där man behöver visa utdrag ur belastningsregistret, och jag vet inte om jag är med. Tack för snabbt svar.Mvh XX
Fredrik Rising |Svaret på din fråga är: Nej, du är sannolikt inte med i vare sig något misstankeregister eller belastningsregister.Anledningen för mitt svar beror för det första på att det (i princip) bara är personer som har lagförts för brott som registreras i belastningsregistret, se 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Det vill säga om du varit misstänkt (oavsett misstankegrad), och sedan har förundersökningen lagts ner/blivit avskriven så hamnar du inte i belastningsregistret. För det andra (om du varit skäligen misstänkt) har det visserligen registrerats uppgifter om dig i misstankeregistret, men eftersom förundersökningen har lagts ner/blivit avskriven så har dom uppgifterna raderats därifrån. Med andra ord kan du vara trygg med att du inte finns i någondera register, se 3 och 13 §§ Lag (1998:621) om misstankeregister.Utöver din fråga så vill jag informera om att det går utmärkt för dig att "dubbelkolla" huruvida du är med i vare sig misstankeregistret eller belastningsregistret. Det är bara att vända sig till Polismyndigheten (som är personuppgiftsansvarig för båda registren).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Hur länge sparas uppgifter om brott i belastningsregistret?

2019-10-07 i Polis
FRÅGA |Hej! jag undrade hur länge man har ringa brott samt peningshälerie i ens belastningsregister'?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Hur länge en uppgift om brott finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd eller vilket straff som dömts ut. Regler om detta finns i lagen om belastningsregister. Om någon dömts till böter för ett brott så försvinner uppgiften 5 år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggande eller ordningsbot (17 § punkten 9 lagen om belastningsregister). Om någon dömts till fängelse för ett brott så försvinner uppgiften 10 år efter frigivning (17 § punkten 1 lagen om belastningsregister). Observera att detta bara är två exempel, det finns fler regler i lagen. För att svara på frågan måste jag alltså veta vilket straff eller vilken påföljd det rör sig om. Om du vill läsa mer om när uppgifter tas bort ur registret kan du klicka på den här länken till Polismyndighetens webbplats. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Hittegods efter 3 månader?

2019-09-30 i Polis
FRÅGA |Cykel upphittades 8 okt 2018 och anmälan gjordes till polisen.Cykeln har sedan dess förvarats väl hos upphittaren.Uppgift om cykelns ramnummer lämnades vid förnyad kontakt 28 nov 2018.Polisen meddelade då att de skulle söka kontakt med ägaren.Har sedan dess ej hört något ifrån vare sig ägaren till cykeln eller polisen?Ska polisen kontakta mig efter tre månader - eller?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! På polisens hemsida finns det bra info kring detta. Det är hittegodslagen som reglerar frågor som dessa. Av 4 § följer att om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset. Upphittaren är dock skyldig att betala Polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet. Om godset är i Polismyndighetens vård och upphittaren inte inom en månad efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, eller om han eller hon annars kan anses ha avstått sin rätt till godset, tillfaller godset staten.Jag tolkar det därför som att ägaren har hämtat sin cykel och att det är därför polisen inte ringt dig. Om jag var du hade jag ringt upp och frågat, så att du får någon klarhet vad som har hänt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Om domen blivit undanröjd så ska uppgifter i belastningsregistret gallras

2019-09-30 i Polis
FRÅGA |Jag blev felaktigt dömd för ett brott som inte finns! Domstolen dömde mig för förberedelse till skadegörelse men detta ändra domstolen dagen efter så jag blev frikänd. Kommer det ändå stå i mitt misstänkes register?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du menar om det kommer att stå i ditt belastningsregister, och svaret på din fråga är därmed nej. Eftersom om domen var så pass felaktig som du säger så är det fråga om en så kallad domvilla, vilket sannolikt innebär att domen har blivit undanröjd. Således ska även uppgifterna om dig i belastningsregistret (för den felaktigt utdömda domen) gallras omgående. Se 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Betungande uppgifter i belastningsregistret gallras efter ett tag

2019-09-23 i Polis
FRÅGA |Jag fick en dom för ringa narkotika där straffet blev böter på 500kr. Det var nu 9 år sedan. Nu vill jag söka in till Kustbevakningen och vet att de begär belastningsregister. Kommer min dom synas där och får man inte längre jobba inom statlig sektor när man fått en dom?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din första fråga: Nej.Svaret på din andra fråga: Jo, men det försvårar en eventuell anställning avsevärt.Hur fungerar det för det fall Kustbevakningen gör ett utdrag ur belastningsregistret?Om Kustbevakningen vill se huruvida du har rent mjöl i påsen eller inte så kan de vända sig till Polismyndigheten (eftersom Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig, se 1 § Lag om belastningsregister) och begära ut personuppgifter om dig. Se 6 § st. 1 p. 2 Lag om belastningsregister. I det registret som Polismyndigheten ansvarar för finns uppgifter om, bland annat, personer som genom dom har ålagts påföljd för brott. Till exempel om dig som ålagts att betala böter för ett narkotikabrott. Men självklart är det på det viset att sådana uppgifter inte stannar kvar i det registret i all oändlig tid. Någon måtta får det vara. För den enskilde kan betungande uppgifter i registret få förödande konsekvenser. Till exempel vad gäller möjligheten att få en anställning. Kanske särskilt inom statlig sektor. Bland annat på grund av detta så gallras uppgifterna efter ett tag. För din del så kommer ett eventuellt utdrag av Kustbevakningen inte att visa någonting över huvud taget (under förutsättning att det inte finns andra brott än din narkotika-dom där). Eftersom för påföljden böter så gallras uppgifterna 5 år efter domen. Se 17 § Lag om belastningsregister.Observera att ovanstående stycke förutsätter att Polismyndigheten har skött sitt uppdrag om personuppgiftsansvarig på ett korrekt sätt. Om Polismyndigheten av någon anledning inte har gallrat din narkotika-dom så har du rätt till ersättning av Polismyndigheten för den skada och kränkning av din personliga integritet som orsakats av deras felaktiga handlande. Se 20 § Lag om belastningsregister.Därför rekommenderar jag dig att kontakta Polismyndigheten och försäkra dig om att din narkotika-dom är gallrad INNAN du ansöker om anställning hos Kustbevakningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh