Får polisen öppna mina brev?

2021-04-03 i Polis
FRÅGA |Får polisen öppna mina brev? dom stog och väntade på mig tills jag öppnade brevlådan och sen tog dom mig för att tydlign göra en husransakan av lägenheten som visades sig vara tom vilket den varit varje gång dom varit här.
Gabriella Zako |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om husrannsakan finns i 28 kap. Rättegångsbalken (RB).Enligt 28 kap. 1 - 3 §§ RB finns tre situationer då polisen får genomföra en husrannsakan. Den första kallas en reell husrannsakan, 28 kap. 1 § RB, där polisen genomsöker hus, rum eller förvaringsställe efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att hitta bevis. Eftersöks en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras genomförs en personell husrannsakan i enlighet med 28 kap. 2 och 2a §§ RB. Den tredje typen av husrannsakan är den som sker i lokal som är tillgänglig för allmänheten eller i lokal som inte är tillgänglig för allmänheten men som används gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet, se vidare 28 kap. 3 § RB. I den situation som beskrivs i frågan är det troligtvis en reell husrannsakan och de nu angivna syftena med åtgärden måste därför föreligga för att polisen ska kunna göra ett tillslag.Vidare, när en husrannsakan genomförs kan polisen komma över föremål eller handlingar som kan vara av intresse för en brottsutredning varför det finns möjlighet att ta dessa i beslag, se 27 kap. 4 § RB. Föremål kan tas i beslag om de skäligen kan antagas:1.äga betydelse för utredning om brott (bevis)2.vara genom brott någon avhänt (t.ex. stöldgods)3.på grund av brott förverkat (t.ex. brottsverktyg)Det anförda innebär att om dokument påträffas som är av betydelse för brottsutredningen så kan dessa tas i beslag såsom brevlådan i ditt fall.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Får en polis ur tjänst ingripa?

2021-03-27 i Polis
FRÅGA |En polis ur tjänst tog mig med trimmad moped och anmälde mig inte men hotade med med att ta mig nästa gång han ser mig. Han tog mitt personnummer och sade att han vet var jag bor och kommer besöka min skola. Får polisen göra så och särskilt om de är ur tjänst?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur en polis får agera, i såväl ur som i tjänst regleras i Polislagen och Polisförordningen. Hur polisen får agera ur tjänst regleras bland annat i 16 2 st. § Polisförordningen. Regeln stadgar att en polis ur tjänst får ingripa för att trygga allmän ordning och säkerhet eller för att tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. Mot bakgrund av vad som framgår av din fråga verkar det som att du framfört ditt fordon utan erforderlig körkortsbehörighet, vilket innebär att du till hösta sannolikhet gör dig skyldig till olovlig kröning. Att framföra ett fordon som inte omfattas av sin körkortsbehörighet torde vara förknippat med en fara för allmänheten då det föreligger en större risk att en olycka inträffar. Då en polisman ur tjänst får ingripa för att trygga allmän ordning och säkerhet torde polismannens agerande i förevarande fall inte vara klandervärt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Kan polisen kräva att jag identifierar mig om jag blir LOB:ad?

2021-03-06 i Polis
FRÅGA |Om jag blir omhändertagen av polisen enligt LOB måste jag identifiera mig på något sätt eller kan jag vägra för att slippa problem med körkort och liknande? Tack på förhand.
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!RegleringPolisen har inte någon generell befogenhet att tvinga enskilda att identifiera sig. Faktum är att det bara är i tre typer av situationer som polisen kan omhänderta en enskild för att personen vägrar att identifiera sig eller ljuger om sin identitet. Dessa är då:1. Polisen har särskild anledning att anta att den enskilde är efterspanad eller efterlyst (14 § polislagen).2. Den enskilde misstänks ha begått ett brott (24 kap. 2 § rättegångsbalken).3. Polisen har grundad anledning att anta att personen är en utlänning som vistas här olagligt eller det annars finns anledning till kontroll (9 kap. 9 § utlänningslagen).BedömningAv din fråga framgår att du har blivit omhändertagen med stöd i LOB. Huvudregeln är att polisen inte får kräva identifikation av dig, eftersom det inte framgår att du har befunnit dig i någon av de tre situationerna som räknas upp ovan. Om du misstänks för brott (som exempelvis rattfylleri, 4 § lag om straff för vissa trafikbrott, eller förargelseväckande beteende, 16 kap. 16 § brottsbalken) är polisens befogenheter däremot mer långtgående. I en sådan (men inte endast i en sådan) situation har polisen rätt att kroppsvisitera dig enligt 19 § polislagen i den utsträckning det är nödvändigt. Polisen kan då exempelvis hitta den omhändertagnes legitimation och därmed identifiera personen. Det kan också vara "nödvändigt" då den omhändertagne ska transporteras hem eller liknande.Sammanfattningsvis är det inte nödvändigtvis så att polisen kan tvinga dig att lämna identifikation när du omhändertas enligt LOB, men ibland är det nödvändigt för att utreda brott och/eller transportera den enskilde från fyllecellen.Hoppas att du fick svar på din fråga!

krav för vapenlicens

2021-03-02 i Polis
FRÅGA |Vad gäller för vapenlicens?Hej! Jag undrar vad som gäller för att ansöka om vapenlicens. Jag är ganska intresserad av vapen och undrar därför vilka vägar som finns för att kunna få vapenlicens. Jag vill gärna skjuta på bana men har också ett samlingsintresse. 1: Vilka vapen är tillåtna? 2:Vilka vapen kräver vilka licenser? 3: Hur får man ens vapenlicens? 4: och vad är skillnaden mellan att få vapenlicens via jägarexamen och att vara medlem i en skytteklubb?Tack!
Oscar Rudén |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om vapeninnehav och licenser finns i vapenlagen. Skillnad vapenlicens och jägarexamen – Att ta en jägarexamen innebär inte att man automatiskt får vapenlicens. Man måste efter jägarexamen söka vapenlicens likväl. Vilka vapen omfattas av licens - Vapenlagen tar framförallt sikte på det som i folkmun betraktas som skjutvapen. Det vill säga ett vapen som skjuter projektiler med hjälp av krutladdningar eller med hjälp av gas (1 kap. 2 § vapl). Detta innebär att alla gevär, pistoler etc. omfattas av licens. Vilka krav finns det?Ett grundkrav för att få tillstånd s.k. vapenlicens är att man är 18 år. Undantag finns för vissa effektbegränsade vapen exempelvis om det är avsett för målskjutning (2 kap. 1 § 2 st vapenlagen). Ett krav som måste uppfyllas för att ansökan ska bli godkänd är att du är en aktiv medlem i en skytteförening. Att vara aktiv innebär att du ska ha varit medlem minst 6 månader, samt blivit godkänd på ett särskilt skjutprov hos föreningen (gäller endast om ansökan gäller enhandsvapen). Hur ansöker jag om vapenlicens för målskytte?Ansökan görs till Polismyndigheten (2 kap. 2 § vapenlagen). En bedömning görs huruvida personen som ansöker är lämplig. Ett avslag kan göras exempelvis om personen tidigare har begått ett allvarligare brott. Vid ansökan ska ett intyg från föreningen lämnas om att ett medlemskap finns samt om det eventuella skjutprovet. Ytterligare information - Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelas endast om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas." (se här). För att bedöma risken för missbruk av vapnet gör polisen en kontroll i olika register om man är registrerad för brott eller annan misskötsamhet.I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPSFS 2009:13) så uttalar polisen bland annat att: En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister han eller hon i något av dessa avseenden bör tillstånd inte meddelas. Vidare uttalar man att: En sökande som mer generellt eller regelbundet åsidosätter lagar eller förordningar bör inte meddelas tillstånd att inneha vapen. Detta bör gälla även om det är fråga om flera i och för sig mindre allvarliga brott eller förseelser, som inte medfört svårare påföljd än böter, men som tyder på en bristande respekt för gällande författningar.Vad innebär detta för dig – Det finns som ovan ett antal krav för att få erhålla vapenlicens. Alla vapen som benämnas som skjutvapen omfattas av licens. Man kan gå vägen via polismyndigheten så som anges i vapenlagen, och som konstaterat innebär inte en jägarexamen en automatisk licens utan man måste som vanligt söka licens via polisen enligt vapenlagen. Hoppas att de var svar på din fråga!

Polisens och åklagarens rätt att begära ut sekretessbelagda bankuppgifter?

2021-03-28 i Polis
FRÅGA |Begärs kontoutdrag ut om man är misstänkt för langning
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du är misstänkt för brott och undrar om Polisen eller åklagaren / har rätt att kolla dina kontoutdrag.I allmänhet råder sekretess inom all bankverksamhet. Det finns dock vissa tillfällen där banken får och/eller är skyldiga att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, ett exempel på när uppgiftsskyldighet föreligger för banken är när en förundersökning inletts och uppgifter begärs ut av undersökningsledaren eller av åklagaren (1 kap. 11 § lag om bank och finansieringsrörelse). Uppgifter som Polisen eller åklagaren har rätt att begära ut kan då vara bl.a. uppgifter om kontoutdrag. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste man skaffa ett nytt pass om man byter efternamn?

2021-03-21 i Polis
FRÅGA |Hei min Fruen har bytt efternamn om hon behöver byta pass eftersom hon fortfarande har ett gammalt giltigt passoch har ett ID-kort med ett nytt efternamn
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din fru måste skaffa ett nytt pass eftersom hon har bytt efternamn.Ett pass är en identitetshandling. Därför bör en person som byter efternamn snarast möjligt byta pass (passet måste nämligen uppdateras för att stämma överens med personuppgifterna i folkbokföringsregistret). Detta gör du hos polisen (2 och 6 §§ passlagen). Du kan se hur du bokar tid för ansökan om nytt pass här. Du hittar ytterligare information om din situation här. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Har jag rätt att göra en polisanmälan?

2021-03-06 i Polis
FRÅGA |Hej! Min ex har stulit mina smycken värde nästan 800 tusen till 1 milj som låg i kassaskåp. Han tog smyckena som pant för han tyckte att jag skyldig honom pengar fast det gör jag inte. Han har även bytt lås hemma utan meddelat mig under skilsmässa processen. Vi äger huset tillsammans där vi bodde tillsammans då. Har jag rätt att göra en polis anmälan för stöld av smycken och även av låsbyte ?Tack för snabba återkoppling.
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vem som helst får polisanmäla vad som helst i Sverige, det finns inga formella krav på vem som får polisanmäla eller när. Om du har utsatts för ett brott, eller tror att du har blivit utsatt för brott, bör du anmäla det till polisen så fort som möjligt. Du behöver inte ha koll på juridiken då polisen och deras utredare efter anmälan kommer se över om ett faktiskt brott har begåtts eller inte. Exempelvis skulle brottet egenmäktigt förfarande, 8 kap. 8 § brottsbalken, kunna vara aktuellt i situationen du beskriver angående låsbytet. För brottet stöld (8 kap. 1 § brottsbalken) krävs det att den som olovligen tagit annans egendom har för avsikt att behålla den för sig själv. I detta fall är det tveksamt om rekvisitet är uppfyllt eftersom han endast behåller dem som "pant". Men som tidigare sagt så kommer polisen att undersöka ditt ärende närmre utifrån alla omständigheter i fallet om du gör en polisanmälan. Eftersom brott kan vara aktuella rekommenderar jag dig att göra en polisanmälan. Vänligen,

Polisens våldsbefogenheter

2021-02-28 i Polis
FRÅGA |Hej! Har poliser, under en arrestering, rätt att slå den gripne i ansiktet så han blöder näsblod om han biter polisen på handen hårt?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisens våldbefogenheterPolisen har ett så kallat våldsmonopol, vilket innebär att de som utgångspunkt har rätt att använda våld för att utöva sin myndighetsroll, men denna befogenhet måste utövas med stöd i lag. Sådant stöd finns i polislagen, där det framgår att polisen får använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om inga andra medel är tillräckliga och om det är försvarligt i det enskilda fallet (10§ polislagen). Då får polisen använda våld bland annat om hen möts av våld eller om någon som frihetsberövats försöker göra motstånd mot detta. Polisen får som utgångspunkt inte slå någon oprovocerat med stöd av sitt våldsmonopol, men man får med våld omhänderta personer och liknande mot deras vilja. Polisen får dock, precis som gemeneman, använda sig av nödvärnsrätten för att avvärja ett pågående brottsligt angrepp (24 kap 1§ brottsbalken). Men man får ändå inte använda oproportionerligt mycket våld utifrån angreppets beskaffenhet och omständigheterna kring händelsen. SammanfattningsvisDe är svårt för mig att säga mycket om mer om denna fråga, då jag inte vet så mycket om omständigheterna. Men som utgångspunkt får polisen bruka våld för i myndighetsutövning, men inte utan lagstöd. Polisen får även använda nödvärn för att avvärja ett angrepp, men inte på ett oproportionerligt sätt. Men något som polisen inte får göra att bruka våld oprovocerat. Detta kan utgöra brottet tjänstefel och kan även föranleda tillrättavisning av Justitieombudsmannen. Om man misstänker att polisen begått brott ska man anmäla detta till polisen, eller om man känner sig felaktigt behandlad, kan man anmäla det till Justitieombudsmannen. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,