När polisen får kontrollera en persons id

2019-02-24 i Polis
FRÅGA |I vilken omfattning får en polis kontrollera id på en person egentligen? Om jag begår ett brott, var i lagen regleras det att polisen får kolla id på mig?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det lagstöd som finns för polisen att begära att en medborgare uppvisar legitimation finns i 14 § Polislagen. I paragrafen framgår att en polisman som stöter på en okänd person, som det finns särskild anledning att misstänka är efterspanad eller efterlyst, får omhänderta denna person för identifiering om han/hon vägrar att självmant identifiera sig. Särskild anledning att anta kan vara att personen saknar legitimation och att personens utseende stämmer överens med signalementet på en efterlyst person. I dessa fall får alltså polisen kontrollera id. Om du framför ett fordon, t.ex. en bil, så är du också skyldig att uppvisa körkort, 3 kap 15 § körkortslagen. En utlänning som vistas i Sverige är också skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige, 9 kap 9 § utlänningslagen. Om en polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig för att hens identitet skall kunna fastställas, 19 § Polislagen. Har en person begått ett brott har polisen alltså möjlighet att kroppsvisitera personen för att fastställa identiteten. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kan jag ta del av en nedlagd polisanmälan?

2019-01-11 i Polis
FRÅGA |Min 13åriga dotter har tillsammans med fyra av hennes kompisar blivit anmälda för ofredande, ärendet lades ner direkt av polisen. Men orosanmälan till soc där vi fått ganska tunn information från, alla fyra tjejerna förnekar att detta skulle inträffat och vi börjar tro att det bara är uppdiktat. För att förstå detta bättre skulle jag vilja ha ut den fullständiga polisanmälan även om den är nedlagd. Så min fråga är om jag kan få ut denna utan att anmälare samt målsägare sekretess markerad?
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med att en polisanmälan inkommer till polismyndigheten så utgör den en offentlig handling, 2 kap 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga vilket innebär att du kan begära ut dessa handlingar för att ta del av dem. Dessa handlingar kan dock begränsas genom sekretess, 2 kap 2 § TF. I offentlig- och sekretesslagen (OSL) stadgas de situationer då sekretess kan förekomma. En sekretessprövning kommer alltså göras på den polisanmälan du begär ut. Om det exempelvis är uppgifter som kan skada en enskildes personliga förhållanden eller att beivra eller förebygga brott kan uppgifterna censureras/maskas eller inte skickas ut alls. Exempelvis kan det förekomma sekretess om man gör bedömningen att den som gjort anmälan riskerar att bli utsatt för våld om den anmälan avser, det vill säga den misstänkta, får ta del av den, 35 kap 2 § OSL. Det kommer göras en bedömning utifrån det enskilda fallet. Jag kan alltså inte säga om anmälaren samt målsägande är sekretessmarkerade eller inte. Om du är intresserad av att ta del av med uppgifter rekomenderar jag dig att begära ut handlingen genom att kontakta polisen på 11414. Läs mer på polisens hemsida HÄR. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga om vad som händer efter polisanmälan

2018-12-25 i Polis
FRÅGA |HejNågon som höll mig i halsen och stångade mig i mitt ansikte. Då fick jag mycket blod i munnen samtidigt jag fick ont i tänderna. Tandkött och läppar. Sen jag tagit några bilder på mig och gjorde polisanmälan. Jag undrar om vad kommer hända sen??
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Den som slog dig begick misshandel och enligt 3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700) gäller det att den som tillfogar en annan person kroppsskada döms för misshandel till fängelse i högst två år. Efter det att du gjort polisanmälan kommer du kallas till polisförhör där du kommer få berätta om det som hänt. Sedan kommer en förundersökning inledas som leds av en åklagare, då kommer man samla in uppgifter om det som hänt. Därefter fattar åklagaren beslut om åtal kommer att väckas mot gärningsmannen som misshandlat dig.Behöver du prata med polisen ring 114 14 om du igen blir utsatt för brott ring 112.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).

Polisanmälan

2018-12-15 i Polis
FRÅGA |Polisen ger felaktig information till media och trafikverk om mitt fall går det att anmäla?
Sara Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter du har att göra en polisanmälan. Jag har inte jättemycket information att gå på utifrån din fråga. Men rent generellt kan jag säga att allmänheten alltid är välkommen att göra en polisanmälan. Dessvärre kan jag inte ge närmare besked om eventuell brottsrubricering eller utgång i ärendet, eftersom jag inte vet så mycket om ditt fall. Det skulle kunna röra sig om tjänstefel eller dylikt, men som sagt är det svårt för mig att avgöra på grund av den minimala informationen. Mitt råd till dig är att du tar kontakt med våra juridiska rådgivare som kan ge dig ett mer konkret svar, alternativt att du själv tar kontakt med polisen för att få hjälp med en polisanmälan. Med vänliga hälsningar,

Fråga om när upphittaren till hittegods blir ägare till denna enligt lag om hittegods, tillika fråga om hur ett överklagande till förvaltningsdomstol görs

2019-01-17 i Polis
FRÅGA |Hej , jag undrarVad gäller vid, Jag hittade en mobil . lämnar in den till Polisen 9 sept 2018 och får ett brev den 14 Jan 2018 att jag nu är ägaren av mobilen och jag kan komma och hämta ut den .Dagen efter så kommer ett brev att ägaren hämtade ut sin mobil den 14 Jan 2018. Samma dag som jag fick papper på att jag är ägaren.Nu erbjuds jag 500 kr i hittelönMen jag vill ha mobilenKan jag överklaga ??
Francisco Stråhle |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar lagen (1938:121) om hittegods. Upphittaren blir ägare till hittegodset om (i) ägaren inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till polisen, eller om (ii) ägaren inte hämtar hittegodset inom en månad från det att ägaren meddelats. Du uppger att fyndet lämnades in redan den 9 september 2018 och att du fått ett brev i vilket du anges vara den nye ägaren. Poliskontoret i din hemort har därefter lämnat ut fyndet till den tidigare ägare. Mot bakgrund av lagen och de uppgifter du lämnat förefaller det som om polismyndigheten brustit i sitt ansvar. Jag föreslår att du överklagar hos förvaltningsdomstolen, om du inte avser att godta den erbjudna hittelönen (Se 9a § i lagen om hittegods). Överklagandet skickar du direkt till polismyndigheten som inledningsvis gör en bedömning om denna inkommit inom rätt tid. Polisen skickar därefter överklagandet vidare till förvaltningsrätten tillsammans med andra handlingar av relevans för ärendet. Mer information om hur du upprättar ett överklagande hittar du här. Det ska härvid påpekas att det inte kostar något att överklaga ett beslut. Du står dock naturligtvis själv för dina egna kostnader i form av juridisk rådgivning eller dylikt. Har du fler frågor med anledning av ditt ärende är du välkommen att ställa dessa i kommentarsfältet nedan. Med vänlig hälsning,

Polisens våldsanvändning

2018-12-30 i Polis
FRÅGA |Får polisen använda övervåld såsom att förstöra saker som uppenbarligen är korrekta?
Hanna Mustafa |I 10 § polislagen finns bestämmelsen som ger en polisman rättigheten att använda våld. Polisen får enbart använda våld då det verkligen behövs och den tjänsteåtgärden inte kan lösas på annat sätt. Situationen skall således påkalla ett behov av våldsanvändning! Vidare gäller att även om polismannen får använda sig utav våld, så skall denna våldsanvändning vara proportionerlig i förhållande till den situation polismannen befinner sig i.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning

Fråga om gallring ur belastningsregister

2018-12-24 i Polis
FRÅGA |Kan försvaret eller polisen hitta en dom som är "gallrad" när dom gör en sk. Säkerhetsintervju? Eller betyder en gallring att man är ren i alla register på riktigt?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.När uppgifter om domar gallras ur belastningsregistret tas de bort helt, vilket följer av 16 § belastningsregisterlagen (1998:620). Då kan varken myndighet eller enskilda se uppgifterna. Hur länge uppgifter om ens domar står kvar i belastningsregistret beror på vad domen handlar om. Uppgifter gallras till exempel bort 10 år efter det att ett fängelsestraffet avtjänats.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar

Vem kan göra en polisanmälan?

2018-12-10 i Polis
FRÅGA |Jag råkade vara i trädgården, då min grannes fd sambo kommer till sin fd bostad. Jag har förstått att de brutit. Mannen rusar ut hojtar och skriker 'om Du inte försvinner härifrån omedelbart skall jag skära sönder däcken på Din bil!' Bilen står (tack och lov?) en bit nerpå gatan, så karlen vänder och rusar tillbaka. Jag uppfattar inte om han ev har någon kniv i handen, men jag uppfattar det som att jag blivit vittne till ett tydligt olaga hot. (Hot om skadegörelse.) Skulle jag kunna polisanmäla honom för olaga hot och vara vittne vid en ev rättegång eller måste hon anmäla honom?
Rebecca Lundmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga särskilda regler som gäller i fråga om vem som kan anmäla ett brott. En anmälan kan således göras av vem som helst och behöver nödvändigtvis inte vara den som blivit utsatt för brottet. Du har därför möjlighet att göra en anmälan om händelsen hos polisen. Huruvida du kommer vittna eller inte är upp till åklagaren att bestämma om denne finner det aktuellt att väcka åtal för brottet. Om du sett händelsen på nära håll och åklagaren kommer att väcka åtal är det dock högst troligt att du kommer kunna kallas som vittne för händelsen. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,