Polisen befogenhet att ta alkotest

2021-02-28 i Polis
FRÅGA |Är det rimligt eller tom krav för polisman som beslagtar körkort efter fortkörning 121 på 90 sträckaatt kräva alkotest ?Polismannen var ensam i fordonet och överträdelsen bestrids pga förväxlingsrisk
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt skulle jag säga att polisen inte har någon skyldighet att kontrollera alkoholpåverkning generellt i en sådan situation, men det är ju inte orimligt att de skulle göra det. Som utgångspunkt får polisen göra ett alkoholutandningsprov när någon kan skäligen misstänkas för rattfylleri (1§ lag om alkoholutandningsprov). Så finns det något i personens beteende som antyder att hen kan varit alkoholpåverkad i samband med körningen, så får polisen göra ett sådant prov. Polisen får vidare göra ett sådant prov mer som en rutinkontroll utan misstanke om alkoholpåverkan, på förare av motordrivet fordon i nära anslutning till den plats där personen kontrollerats (2§ lag om alkoholutandningsprov). Bestämmelserna om alkoholtest är alltså bestämmelser som anger att polisen får göra dessa tester, men medför ingen explicit skyldighet. Det är en bedömningsfråga som polisen avgör från fall till fall, men generellt har polisen möjlighet att antingen ta alkoholprov med anledning av att man misstänker rattfylleri, eller som en rutinkontroll. Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Vad syns i belastningsregisterutdraget för HVB-hem?

2021-02-16 i Polis
FRÅGA |Kommer det att synas i HVB hem belastningsregistret om man är villkorligt dömd för stöld?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregistret innehåller bl.a. uppgifter om den som ålagts påföljd för brott genom dom (3 § lag om belastningsregister). När man söker vissa jobb och ska arbeta inom vissa yrken ska man visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Det är alltså inte en fullständigt återgivelse över hela belastningsregistret utan ett begränsat utdrag av registret.Vilka uppgifter finns med i belastningsregisterutdraget för arbete inom HVB-hem?För arbete inom HVB-hem innehåller belastningsregisterutdraget uppgifter om du fått påföljd eller åtalsunderlåtelse för:- mord, dråp- misshandel, grov misshandel- människorov, olaga frihetsberövande, människohandel- olaga tvång, olaga hot- alla sexualbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)- rån, grovt rån- hets mot folkgrupp, olaga diskriminering- narkotikabrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)- alkoholbrott (till exempel langning)- dopingbrott (även förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott)- smugglingsbrott.För arbete inom HVB-hem behöver man även visa ett utdrag från misstankeregistret. Det visar brott där åtal har väckts för samma brott som ovan, eller medverkan eller försök till dessa brotten.SammanfattningDet specifika utdraget för arbete inom HVB-hem visar således inte uppgifter om du blivit dömd för stöld. Om du vill kan läsa mer om belastningsregisterutdraget på Polisens hemsida. Där finner du även ansökningsblanketter att fylla i. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad innebär 14 § polislagen?

2021-02-04 i Polis
FRÅGA |Polisen har enligt 14§ polislagen stöd i lag att identifiera en person. I paragrafen står att "Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad...". Jag undrar vad lagstiftaren menar med "särskild anledning" och vad denne gör för skillnad på "efterspanad" och "efterlyst". Vore tacksam om konkreta exempel kan lämnas på just "särskild anledning" och "efterspanad" i rubricerad paragraf.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!14 § polislagen innehåller bestämmelser om vad som kallas politisering, dvs en polismans rätt att under vissa förutsättningar omhänderta en okänd person för identifiering.Vad innebär "särskild anledning" i 14 § polislagen?Enligt doktrin kan särskild anledning att anta vara att personen saknar legitimation och personens utseende överensstämmer med ett givet signalement på en efterlyst person. Att en persons utseende överensstämmer med ett signalement är dock inget generellt krav, utan även en polisman som saknar kännedom om en specifik efterlysning får föra en person till stationen för identitetskontroll om polismannen får en grundad anledning att anta att en person som vägrar uppge sitt namn avvikit från en sluten psykiatrisk vårdinrättning eller ett sjukhus. Vad särskild anledning innebär kan alltså vara olika beroende på situation, men det tydligaste exemplet torde vara när en persons utseende överensstämmer med ett signalement. Vad är skillnaden mellan att vara efterspanad och efterlyst?Vid en efterlysning spanar man efter en specifik person som exempelvis avvikit från anstalt. Efterlysning innebär att en formell efterlysning har gjorts. Efterspaning kan enligt doktrin ske på en person man inte har kännedom om namnet på. Det kan exempelvis röra sig om när en person med visst signalement är efterspanad för ett brott som nyligen skett och man i närheten av brottsplatsen anträffar en person med överensstämmande signalement. Genom bestämmelsens utformning med skrivelsen "efterspanad eller efterlyst" innebär också att det räcker med att vara efterspanad för att paragrafen ska bli tillämplig, och det måste alltså inte ha gjorts en formell efterlysning. Jag hoppas du fick vägledning i din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad har polisen för lagstöd vad gäller omhändertagande av en person?

2021-01-28 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag undrar när polisen har lagstöd för att omhänderta någon.Dvs inte gripa , utan omhänderta.Ibland verkar det som att gripa och omhänderta förväxlas och det skulle vara intressant att få en utförlig beskrivning.Tack på förhand.Undrande
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om polisens verksamhet återfinns i polislagen. Regler om omhändertagande stadgas bl.a. i 11-20 §§ polislagen. Nedan kommer jag att gå igenom några av de anledningar som kan finnas för en polis att omhänderta en person.Omhändertagande enligt särskild föreskriftOm en polis enligt en särskild föreskrift har befogenhet att besluta att någon ska omhändertas, får en polis omhänderta hen i avvaktan på myndighetens beslut om (1) föreskrivna förutsättningar för beslut om omhändertagande föreligger och (2) att dröjsmål med omhändertagandet innebär fara för liv och hälsa eller någon annan fara (11 § polislagen). Den som omhändertas ska förhöras så snart som möjligt (16 § polislagen).Omhändertagande av ungaVidare kan polis omhänderta någon som antas vara under arton år (under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för hens hälsa eller utveckling) för att skyndsamt överlämnas till sina föräldrar/vårdnadshavare eller till socialnämnden (12 § polislagen).Omhändertagande av den som stör den allmänna ordningenDen som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna kan bli avvisad eller avlägsnad från platsen av polis om det anses nödvändigt för att upprätthålla ordningen. Med avvisad innebär att en person inte ges tillträde till området. Med avlägsnad menas att personen transporteras bort från platsen en kortare sträcka (13 § första stycket polislagen). Om det skulle anses otillräckligt för att uppnå avsett resultat (att upprätthålla ordningen) kan polisen tillfälligt omhänderta personen. Detta innebär att polisen kan transportera bort personen till en ny plats (behöver inte vara en kortare sträcka). Åtgärden innefattar ett påtvingat kroppsligt ingrepp om max. sex timmar (13 § andra stycket polislagen). Den omhändertagne ska friges snarast möjligt efter förhöret. Om den omhändertagna är under arton år ska polismyndigheten skyndsamt överlämna denne till hens föräldrar/vårdnadshavare eller till socialtjänsten (16 § andra stycket polislagen).Omhändertagande av en potentiellt efterlyst personOm en polisman anträffar en okänd person och det finns särskild anledning att hen är efterspanad eller efterlyst får polis omhänderta personen för identifiering om hen vägrar lämna identitetsuppgift eller om anledning finns att anta att denna är oriktig (14 § polislagen). Åtgärder för att fastställa identiteten ska ske skyndsamt och den omhändertagne ska friges så snart hen har identifierats (max. sex timmar och i undantagsfall tolv timmar).Omhändertagandet ska inte orsaka större olägenhet än som är oundvikligOmhändertagandet ska inte orsaka större olägenhet än som är oundviklig med hänsyn till åtgärdens syfte eller väcker onödig uppmärksamhet. Den omhändertagne får tas i förvar om det är nödvändigt med hänsyn till ordning eller säkerhet (dock inte under 15 år) (17 § polislagen).Det finns ytterligare paragrafer som reglerar polisens rätt att omhänderta personer, det jag har redogjort för ovan är några exempel på sådant lagstöd. Med vänlig hälsning,

Får man filma polisen? Vilka åtgärder kan man göra om polisen avvisar filmningen?

2021-02-21 i Polis
FRÅGA |Jag blev stoppad av polis efter att ha pratat i telefon samtidigt som jag körde. Poliskvinnan som stoppade mig var som oftast dryg och otrevlig utan anledning. Min flickvän satt i passagerarstolen och höll sin telefon i knän och riktad mot polisen. Hon får då en tillsägelse att SLUTA FILMA. Jag påpekade att vi sitter i vår egen bil och har all rätt i världen att filma vad vi vill. Polisen säger igen, sluta filma, jag försöker göra mitt jobb. Jag tycker att det är ett klart brott mot min rättighet att dokumentera det som händer och skulle vilja anmäla polisen i fråga. Mest för att klargöra att hon gör fel. Hur går man vidare med det här på bästa sätt?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att det är tillåtet att filma eller fotografera människor på allmän plats utan deras samtycke. Om du blir stoppad av polisen när du är ute och kör bil kan vi konstatera att det rör sig om en allmän plats där du alltså har rätt att filma. Dock finns det begränsningar i hur du får filma polisen. Om du filmar på ett sådant sätt att du stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna har polisen rätt att avvisa eller avlägsna dig från platsen. Eller om filmandet hindrar polisens arbete eller stör den allmänna ordningen kan polisen ha rätt att avvisa dig från platsen, (13 § PL).Att störa den allmänna ordningen innebär att ditt uppträdande innefattar ett angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller annars från allmän synpunkt. Detta är inget som kan avgöras utifrån vad en enskild polisman tycker är obekvämt eller olämpligt. Det kan sägas att endast den omständigheten att en person vägrar att åtlyda en polismans tillsägelse innebär inte att han stör den allmänna ordningen. Det avgörande är vilka följder det kan få ur ordningssynpunkt om man inte lyder. Sammanfattningsvis har polisen ingen rätt att stoppa dig från att filma dem ifall du inte bryter mot lagen. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om polisen gör fel när de använder våld eller tvång, så har du ingen rätt att göra motstånd mot ett polisingripande. Detta följer av att det inte finns en nödvärnsrätt mot polisen. Du kan då göra dig skyldig till brottet våldsamt motstånd, vilket är kriminaliserat i 17 kap. 4 § brottsbalken. Men vad gäller din situation så skulle du kunna anmäla situationen, men du måste ha i åtanken att bevisbördan ligger på dig. Detta innebär att det är du som ska visa att polisens agerande var fel. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

ÅTERKALLELSE AV VAPENTILLSTÅND EFTER HOT MOT HUND

2021-02-05 i Polis
FRÅGA |Om en person med jaktlicence hotar att skjuta min hund på min tomt. Är då den här personen lämplig att ha vapen?
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på om att detta hot kan vara tillräckligt för att få vapentillståndet återkallat. Återkallande av vapenlisens Det görs mycket riktigt en lämplighetsbedömning vid tillstånd att inneha skjutvapen. Det innebär också att om tillståndshavaren visar sig olämplig kan ett tillstånd återkalla. 6 kap. 1 § 1 st. Vapenlagen. Olämplighet kan anses föreligga om personen blivit dömd för ett brott. I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (FAP 551-3) framgår att det inte är enkelt att få sin vapenlicens återkallad och att det trotts en brottmålsdom inte är garanterat att personen inte längre får bära skjutvapen. Efter en brottmålsdom görs nämligen en lämplighetsprövning, där polismyndigheten tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Brott som uppräknas i ovan nämnda förskrifter är allvarligare brott så som smuggling av skjutvapen, våldsbrott som inte är att anse som ringa, grovt rattfylleri, men även hänsynslöst och kränkande beteende mot person. Hänsynslöst och kränkande beteende omfattar t.ex. lagen om olaga hot i 4 kap. 5 § BrottsbalkenÄr det brottsligt att hota att skjuta någons hund?I 4 kap. 5 § Brottsbalken framgår att den som hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen […] egendom [..] döms för olaga hot. I juridisk mening är hund en "sak". En mera korrekt term är lös egendom. Detta framgår i 1 kap. 1 § Jordabalken, där beskrivningen av fast egendom står. Motsatsvis är hund då lös egendom, eftersom beskrivningen av hund inte framkommer i paragrafen. I huvudregel gäller alltså att hotet om att skjuta din hund är att anse som ett olaga hot mot din egendom. I de fall hotet är ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Mitt svar Den person som blir dömd för olaga hot riskerar att bli av med sin vapenlicens efter att polismyndigheten genomfört en lämplighetsbedömning. Eftersom alla fallen är olika kan jag inte ge något definitivt svar på huruvida personen är lämplig att ha vapen. Jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan på händelsen. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

När kan man bli kroppsvisiterad?

2021-02-04 i Polis
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en fundering.Jag studerar på juristprogrammet T2, och är tillsammans med en kille vars bekant har lite problem i registret. Sambon däremot är helt ren och ingen problematik alls i något register. Här igår skulle vi hjälpa denne bekanta att handla och han var med i bilen. På Ica parkering blir vi stannade av en polisbuss och de säger att det endast är rutin. De pratar med både sambon samt denne bekanta och söker igenom bilen samt muddrar både sambon och den bekanta. De ställer sig sedan och frågar min sambo om narkotika och han svarar att han ej brukar detta. Polisen börjar sedan säga att de skall ta med sambon in på urinprov för narkotika på polisstationen och sambon förklarar att de givetvis får göra detta men han brukar ej narkotika. Dessutom ställer de frågan ifall det är sambons bil och om han är helt säker på detta. Efter genomsökningen av bilen samt muddringen utav både sambon samt den bekanta så får vi slutligen åka utan något vidare besked. Detta skedde en vanlig måndagskväll utanför Ica, och alla i bilen var lika chockade. Som juridikstudent blir man då frågande och undrar hur detta ser ut ur ett juridiskt perspektiv, var detta lagligt det de gjorde? De sa att det var rutin som jag nämde ovan, men genomsökte bilen, sambon fick ej blåsa för alkohol samt de började nästan "hota" med att ta med honom in på polisstationen? Sambon var ju självklart lite halvt chockad och var lugn och trevlig hela situationen. Tacksam för svar!
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Söka igenom bilenAtt söka igenom en bil är jämförbart med att söka igenom ett slutet förvaringsställe. Enligt reglerna om husrannsakan så kan en sådan genomsökning göras när det finns anledning att anta att det har begåtts brott (28 kap. 1 § 1 st. Rättegångsbalken). Polisen kan då genomsöka en bil, bland annat i syfte att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i syfte att annars utröna omständigheter som kan vara av betydelse vid utredningen av brott. Det första stycket av 28 kap. 1 § Rättegångsbalken tar alltså sikte på en person som själv utgör grunden för misstanken. I andra stycket så anges det däremot att en husrannsakan även kan genomföras hos en annan person än den som är skäligen misstänkt för brott. Detta förutsätter att (1) brottet har begåtts hos personen eller (2) den misstänkte grips på platsen eller (3) om det finns synnerlig anledning att anta att polisen kan påträffa föremål som kan vara av betydelse för utredning av brott. När en tvångsåtgärd vidtas så ska åtgärden alltid vara motiverad mot bakgrund av främst fyra principer: Legalitetsprincipen, ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Det ska därför alltid göras en avvägning mellan å ena sidan intresset av att utreda brott och å andra sidan den enskildas intresse och dennes privatliv. KroppsvisiteringDu anger även att din sambo och er bekanta genomsöktes av polisen. Enligt lag så kan en person som är skäligen misstänkt för brott kroppsvisiteras när det sker i syfte att bland annat utreda brott (28 kap. 11 § Rättegångsbalken). Även en annan person än den som är skäligen misstänkt för brott kan kroppsvisiteras (28 kap. 11 § 2 st. Rättegångsbalken). Det måste då finnas synnerlig anledning att anta att man bland annat ska påträffa ett föremål som kan ha betydelse vid utredningen av brottslighet. JO har tidigare uttalat att det är en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vad som utgör "skälig misstanke" (JO 2019/20 s. 385). KroppsbesiktningSlutligen så anger du även att polisen ville att din sambo skulle följa med och ta ett urinprov. Enligt 2 kap. 6 § Regeringsformen så får det allmänna inte utsätta den enskilde för påtvingade kroppsliga ingrepp. Denna rättighet är dock relativ och kan därför begränsas med stöd i lag. Reglerna om kroppsbesiktning återfinns i 28 kap. 12 § Rättegångsbalken. Där anges att den som är skäligen misstänkt för brott kan kroppsbesiktigas. Till skillnad från kroppsvisitering och husrannsakan så finns det här en begränsning. En person som inte är skäligen misstänkt kan nämligen bara kroppsbesiktigas i vissa specifika fall (28 kap. 12 § 2 st. Rättegångsbalken). Sådana fall gäller salivprov, inte urinprov (28 kap. 12 b § Rättegångsbalken). Observera dock att detta gäller en påtvingad kroppsbesiktning, när det finns samtycke så är det inte längre påtvingat. Utifrån de angivna omständigheterna så är det svårt att avgöra om din sambo och den bekanta uppfyller kraven på "skäligen misstänkt" m.m. För att svara på din fråga så är det dock så här som regleringen ser ut. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Regler kring hittegods

2020-12-30 i Polis
FRÅGA |Jag hittade 1000 kr på en bowlinghall. Lämnade in dessa hos polisen. Beskedet där var att om ingen eftersöker pengarna tillfaller dessa bowlinghallen. Vad säger lag/regler om detta, ni som kan? Kan pengarna verkligen tillfalla bowlinghallen?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna kring hittegods återfinns i Lag (1938:121) om hittegods. Enligt lagens 4 § tillfaller godset dig om ägaren till godset inte blir känd inom tre månader från den tidpunkt då fyndet anmäldes till Polismyndigheten. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten. Det förutsätts således att ingen gör anspråk på godset för att det ska tillfalla dig. Något jag tycker är märkligt är att Polismyndigheten påstår att pengarna ska tillfalla bowlinghallen om ingen hämtar ut dom. Kan det vara så att du arbetar på bowlinghallen och lämnat in godset i egenskap av anställd? I sådant fall kan det föranleda att pengarna tillfaller bowlinghallen om ingen hämtar ut dom. Om inte är det som huvudregel upphittaren som godset tillfaller.Polismyndighetens beslut kan för övrigt överklagas till allmän förvaltningsdomstol om man anser att deras beslut inte står i enlighet med lagens bestämmelser, 9 a § Lag om hittegods. Hoppas du fick svar på din fråga. I mitt svar har jag utgått på de uppgifter som framgått av frågan, men om du har några följdfrågor eller om det finns fler relevanta uppgifter till frågan är du varmt välkommen att höra av dig igen.Med vänliga hälsningar,