Kan man som polis ha dubbelt medborgarskap?

2019-09-20 i Polis
FRÅGA |Jag bor i Sverige, har en norsk pappa och fick därför norskt medborgarskap från födseln - (-65)När jag utbildade mig till polis - 86 var jag tvungen att byta till svenskt medborgarskap.Då kunde man inte ha dubbelt medborgarskap. Min fråga är om jag idag kan lägga till mitt norska medborgarskap och ha dubbelt?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. En polis måste vara svensk medborgare enligt 6 § polisförordningen och 5 § lag om offentlig anställning. Lagrummen jag hänvisat till utesluter inte att man har andra medborgarskap så länge man uppfyller kravet svensk medborgare. Att du har dubbelt medborgarskap ska inte vara ett hinder då du uppfyller kravet svensk medborgare. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte på att ställa fler frågor.Vänligen,

Hur anmäler man polisen?

2019-08-28 i Polis
FRÅGA |Jag undrar hur går jag tillväga om jag vill anmäla polisen ? Såhär är det att min flickvän har social ångest och post traumtisk stress , och hon har dessutom slutat röka och är gravid. Hon fick panikångestattack vilket gjorde att hon skrek högt och länge , någon granne ringde polisen som eftet en stund kom och knackade på vår dörr och då var det helt tyst hon hade äntligen lugnat sig. Och tyvärr är det så att hennes sociala ångest triggas av polisen då hon fått pts på grund av en tidigare händelse då två poliser tog tag i henne utanför portdörren snodde hennes nycklar och gick igenom hennes lägenhet utan någon som helst provokation från hennes sida ! För att gå tillbaka till det jag skrev om från början så började min flickvän få panik.igen och började be polisen att gå därifrån och försäkrade dem att vi mådde bra här inne i lägenheten ! Men dem vägrade gå och paniken blev värre. Till slut kunde vi öppna dörren då körde ena polisen (1 av 3 poliser som var där) in sin batong så att vi inte kunde stänga dörren och sen stod samma polis ivägen för dörren. Då började hoten komma emot min flickvän att om dem någonsin behöver komma tillbaka så ska dem tvångsomhänderta henne till psyket. Hon känner sig hotad så pass att hon ej kan vistas i sin egen lägenhet med rädsla för att dem(polisen) ska komma och ta henne
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom polisens arbete, och myndigheter i allmänhet, finns det en rad grundlagsskyddade principer som de måste förhålla sig till. Objektivitets- och likabehandlingsprincipen är exempel på sådana, vilket framgår i 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152). Detta innebär bland annat att polisen har en skyldighet att vara sakliga och opartiska inom sitt arbete. Det är därför möjligt att polisanmäla en polis som agerar felaktigt, vilket skulle kunna leda till en misstanke om tjänstefel, enligt 20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700). Ni kan också göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). Du kan läsa om hur du går tillväga här: www.jo.se/sv/JO-anmalan/Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka rättigheter har jag om polisen förstör min egendom vid en husrannsakan?

2019-08-17 i Polis
FRÅGA |Hej. När polisen gör en husrannsakan, får de förstöra något?
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en husrannsakan så ska polisen naturligtvis inte förstöra saker med mening. Det kan dock uppstå situationer där egendom skadas ändå – sådana situationer kan vara när det sker av misstag, men det kan också handla om att polisen måste använda våld för att exempelvis hålla tillbaka någon som blir våldsam. Då kan både sak- och personskador uppstå. Ansök om ersättning för egendom som har skadats under en husrannsakan:När polisen gör en husrannsakan så är detta en form av myndighetsutövning. Skador i samband med detta har staten ett ansvar för och man kan därför ansöka om skadestånd (se Skadeståndslagen 3 kap. 2 §). När det gäller husrannsakan så finns det särskilda regler som innebär att du kan ansöka om skadestånd för den egendom som har blivit skadad, om detta inte skett i samband med att polisen blev tvungen att tillta våld, exempelvis i en situation som jag beskrev ovan (se Skadeståndslagen 1 kap. 1 § och Lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder 8 §). En sådan ansökan kan du göra hos Justitiekanslerns hemsida.Jag hoppas att detta har hjälpt dig och om du har fler frågor så kan du alltid skicka in dem till oss. Med vänliga hälsningar,

Kan Polisen omhänderta vapen om man blir dömd för brott?

2019-07-15 i Polis
FRÅGA |HejJag undrar om Polisen kan beslagta vapen om man blir fälld för sexuellt ofredande alternativt olaga hot ? Har en kollega som skämtsamt sade till en kassörska att han skulle våldta henne!
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga gäller skjutvapen som kräver vapenlicens. Vidare tolkar jag din fråga som att du undrar över ett omhändertagande av vapnen om vapenlicensen återkallas och inte sådant beslag som sker under en brottsutredning då det eventuella brottet inte har någon koppling till vapnet i sig. Återkallande av vapenlicens och omhändertagande av vapen regleras i vapenlagen. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen (RPFSF 2009:13) ger också riktlinjer för hur frågan ska besvaras. Av de uppgifters du uppgett i din fråga framgår att din kollega har handlat kränkande, gravt olämpligt och eventuellt också brottsligt. Jag kommer dock inte närmare gå in på vad som krävs för att bli dömd för olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken) eller sexuellt ofredande (6 kap. 10 § brottsbalken) då det inte finns tillräckligt med underlag för mig att bedöma om din kollega kan dömas och då din fråga avser omhändertagande av vapen om en person döms för brott. Du är välkommen att skicka in en ny fråga om du undrar närmare kring vad som krävs för att bli dömd för de ovan nämnda brotten. Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen (6 kap. 1 § vapenlagen).Olämplighet att inneha vapen kan bland annat utgöras av att personen brister i omdöme och pålitlighet. Rikspolisstyrelsen har stadgat att bland annat brott som innefattar bruk av våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende kan vara gärningar som leder till återkallelse av vapenlicens. Rikspolisstyrelsen exemplifierar vilken typ av brott som kan innebära att man bedöms olämplig att inneha vapenlicens och nämner då olaga hot men inte sexuellt ofredande (18 kap. RPFSF 2009:13). Exemplifieringen är dock inte absolut utan just en exemplifiering vilket gör att en dom om sexuellt ofredande också skulle kunna leda till återkallelse av vapenlicens men det får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Polismyndigheten ska besluta att ett vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis ska tas om hand om det finns risk att vapnet missbrukas, eller när det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot om ett omhändertagande (6 kap. 4 § vapenlagen).Om din kollegas vapenlicens kommer återkallas och det inte finns särskilda omständigheter som talar emot ett omhändertagande kommer Polisen alltså besluta om ett omhändertagande.Sammanfattningsvis går alltså att konstatera att om din kollega blir dömd för olaga hot eller sexuellt ofredande riskerar han att få sin vapenlicens återkallad och eventuellt också vapen omhändertagna av polis. Det är dock upp till Polisen att göra bedömningen om din kollega är olämplig att inneha vapenlicens och vapen utifrån omständigheterna i hans fall. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Får man vara anonym i ett polisförhör?

2019-08-30 i Polis
FRÅGA |Hej! Om man blir inkallad till ett förhör, kan man då vara anonym i förhöret?
Claudia Lienert |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det handlar om polisförhör.Det finns inget rättsligt stöd för en myndighet, såsom polisen, att garantera en uppgiftslämnare anonymitetsskydd. Tvärtom så kan polisen vara skyldig att föra anteckningar om den som lämnat information i ett ärende. Polisen har det vill säga en långtgående dokumentationsplikt. Anonymitet kan därmed inte garanteras.Vänligen,

Kräver hemlig avlyssning stor personalinsats hos polisen?

2019-08-26 i Polis
FRÅGA |Kräver hemlig avlyssning stor personalinsats hos polisen?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är inte helt enkel att svara på, men jag gör ett försök. Hur stor personalinsats som krävs beror troligen på hur många personer som ska bli avlyssnade. Det kan även ha betydelse för polisens arbetsbelastning om det enbart är de misstänktas telefon som ska avlyssnas, eller om även internettrafik ska avlyssnas. Sedan kan det säkert bero på vilken typ av brott det är. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Du kan även kontakta polisen med dina frågor. Polisen kan sannolikt inte uttala sig om någon specifk utredning där avlyssning har använts, men kan förmodligen svara på mer allmänna frågor. Vänligen,

Polisens skyldighet att inleda en förundersökning

2019-07-28 i Polis
FRÅGA |Måste polisen utreda alla anmälningar som kommer in eller struntar dom i att utreda vissa anmälningar?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När en brottsanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. Förundersökningen skall inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Dock behöver förundersökningen inte inledas, om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. (23 kap. 1§ 1st. Rättegångsbalken). Förundersökningen behöver inte heller inledas i vissa andra fall som följer av 23 kap. 4 a § och 22 § Rättegångsbalken. Sammanfattningsvis innebär vad som ovan sagts att huvudregeln är att alla brott ska utredas. Dock kan polis och åklagare i vissa fall avstå från att inleda en brottsutredning om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att omhändertas enligt 14 § polislagen?

2019-07-11 i Polis
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja ha lite tydlighet i hur Polislagens 14§ kan användas. Hur mycket krävs för att kunna ta med en person enligt PL14§? Vad innebär den grundade anledningen en polisman måste ha utöver att personen vägrar uppvisa ID eller uppge personnummer?Tacksam för svar.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Polisen får enligt 14 § polislagen (här förkortad PolisL) alltså omhänderta en okänd person, om det finns anledning att anta att personen är efterspanad eller efterlyst och med anledning av detta ska frihetsberövas enligt lag: detta kallas för polisiering. Syftet med omhändertagandet är just identifiering; polisen ska utreda om personen är den eftersökta person de tror honom vara. Utöver att personen vägrar/inte kan identifiera sig, måste polisen alltså ha anledning att tro att personen är eftersökt för ett brott där polisen normalt frihetsberövar den eftersökta vid anträffandet. Enligt juridisk doktrin kan särskild anledning att anta att personen ska berövas friheten vara – utöver att denna inte kan identifiera sig – att personen utseendemässigt överensstämmer med signalementen hos den eftersökta.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,