Får polisen genomsöka ett fordon?

2020-12-25 i Polis
FRÅGA |Hej ja blev stoppad av 2 ST polisassistenter i sevil bil dom sa till mej har du körkort ja visade kom ut ur bilen ställ dej där borta sen visetera dom mej å gick igenom Hella bilen å hittar en liten fällkniv å det Hella skickas till tingsrätten bara undra om dom hade rätt å genomsöka min bil tack
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Polisen har rätt att genomsöka en bil vid följande två tillfällen: antingen om det finns en husrannsakan som ger tillåtelse (28 kap. 1§ RB) eller för att kontrollera om om det finns farliga föremål som kan användas för brott mot annans liv eller hälsa, ex. vapen. Vidare krävs det att det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föraren de facto har farliga föremål i sin bil och att dessa förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken ( 20 a § polislagen). Polisens ingripande får däremot aldrig vara mer ingående än vad som är nödvändigt (8 § polislagen)Slutligen och som svar på din fråga får alltså polisen genomsöka ett fordon, utan att det finns en husrannsakan som ger tillstånd, om det behövs för att kontrollera om det finns farliga föremål i fordonet. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Önskar dig en god fortsättning!Hälsningar,

Kan polisen ta urinprov utomhus?

2020-11-29 i Polis
FRÅGA |Hej. Jag och 2 vänner var ute när det kom 4 civilpoliser stormandes och sa att någon hade ringt in att det stog 3 skumma killar ute. Dem visiterade oss och tog urinprov på oss på denna allmänna plats i ett bostadsområde vilket vi tyckte va väldigt pinsamt och förnedrande. Min fråga är: har dom rätt till att ta urinprov på allmän plats eller skall dom köra oss till en polisstation för att utföra detta? Mvh
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som om du undrar vart polisen har rätt till att ta ett urinprov, i mitt svar kommer jag först att gå in på när polisen får begära ett urinprov. För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av polislagen och rättegångsbalken (RB). Polisens uppgifter Polisen har i uppgift att förebygga och förhindra brott, dessutom ska de se till att den allmänna ordningen i samhället bibehålls (2 § polislagen). Polisen ska utföra sina uppgifter på så sätt att åtgärder de vidtar är försvarliga med hänsyn till dess syfte och andra omständigheter. Enkelt förklarat ska åtgärder inte vara ''överdrivna'' (8 § polislagen). Kan polisen begära ett urinprov? Att lämna urinprov ingår i vad som kallas för kroppsvisitation, (28 kap. 12 § 3 st. RB). Polisen har rätt till att kroppsvisitera en person och därmed begära ett urinprov, om personen kan skäligen misstänkas för ett brott som kan leda till fängelse (28 kap. 12 § 1 st. RB). Skälig misstanke innebär att polisen ska ha observerat något konkret som de, enligt sin bedömning, anser som misstänksamt. Bedömningen ska inte bara grunda sig på rykten utan de måste själva observera och bedöma situationen. Du nämner i din fråga att poliserna sa att någon ringt in om tre skumma killar som stod ute. Detta är inte tillräckligt för skälig misstanke. Däremot har ni förmodligen haft en konversationen och polisen har nog haft tid till att skapa sig en bedömning av situationen. Polisen kan exempelvis ha upplevt att ni uppträtt på ett sätt som väcker misstanke om att ni är påverkade av narkotika eller annan drog, och då får de också begära ett urinprov (28 kap. 13 § 1 st. RB). Vart kan polisen begära ett urinprov? En kroppsvisitation får alltså inte verkställas på så sätt att den onödigt kränker den som utsätts för åtgärden (28 kap. 3 a § RB). Ingripandet ska stå i proportion till misstanken. Du skriver att polisen tog ett urinprov på er utomhus i ett bostadsområde och att ni upplevt det som pinsamt och förnedrande. Som huvudregel ska en kroppsvisitation ske inomhus eller i ett avskilt rum, det kan dock finnas situationer där den får utföras utomhus (28 kap. 13 § 2 st. RB). En bedömning om vad som är lämpligt sker i det aktuella fallet och det finns inga direkta regler om när det är tillåtet. Eftersom jag inte exakt vet vad som hänt är det svårt för mig att svara på om åtgärden varit i proportion till misstanken eller inte. Vad gör jag nu? Sammanfattningsvis kan det ha varit tillåtet för polisen att ha agerat som de gjort, det kan också ha varit otillåtet. Det är svårt för mig att ge en konkret och korrekt bedömning utan vidare insyn i situationen. Om du anser att polisen inte haft någon skälig misstanke och agerat på ett sätt som inte är försvarbart, kan du göra en JO-anmälan. Den/de som du anmält kommer att få reda på att du anmält dem. Du kan läsa mer om hur man gör en JO-anmälan här. Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Tillstånd för försäljning på allmän plats

2020-11-17 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag och mina vänner har startat företag och undrar ifall vi får sälja produkter på allmänna platser utan tillstånd, vi har själva läst på lite och då kommer vi fram till att det krävs tillstånd för att ha ett stånd eller stå på torg men vi kommer endast att möta upp folk som skrivit till oss eller att vi säljer på plats till någon som är intresserad. Kan ni ge oss ett förtydligande på vad som gäller angående försäljning på allmän plats och alternativt på en högskolas skolgård.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen får en offentlig plats inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Tillstånd att utnyttja en offentlig plats krävs alltså om användandet inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. Vägar, gator och torg är i regel upplåtna för allmän trafik. Kravet på tillstånd för markutnyttjande motiveras av att ett obegränsat användande av marken för något annat ändamål än det för vilket den i första hand är avsedd kan orsaka påtagliga störningar i trafiken eller av den allmänna ordningen eller säkerheten. Tillstånd behövs därför inte om ianspråktagandet sker i enlighet med det ändamål för vilket den offentliga platsen har upplåtits genom beslut i detaljplan. Detaljplaner är allmänna handlingar som var och en kan begära ut genom principen om handlingsoffentlighet (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Här finns mer information om att begära ut detaljplaner och andra allmänna handlingar i Stockholms kommun. Om tillståndet gäller någon annanstans, kan handlingen begäras ut hos er respektive kommun.När krävs tillstånd? Tillstånd krävs i allmänhet när offentlig plats utnyttjas för tillfälliga försäljningsstånd såsom flyttbara korv- eller glasstånd liksom mer permanenta försäljningsstånd såsom kiosker. Som ytterligare exempel på när tillstånd i regel krävs kan nämnas användande av offentlig plats för serveringar, annonspelare, s.k. vippskyltar, montrar, containrar, soffor och cykelställ. Enligt bestämmelsen följer vidare att tillstånd inte behövs, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Allmänt kan sägas att ju mera omfattande och till sin karaktär trafik- eller ordningsstörande ett ianspråktagande är desto snävare blir utrymmet för ett tillståndsfritt ianspråktagande av platsen. Angående tillfällig omfattning: ett nyttjande av platsen som sträcker sig längre än någon timme kan som regel inte anses vara ett tillfälligt ianspråktagande. Inte heller blir det tillfälligt om platsen används endast under någon timme men nyttjaren efter ett kortare uppehåll återkommer till platsen och återupptar sin verksamhet. Som ytterligare krav på att ianspråktagande av offentlig plats inte ska kräva tillstånd uppställs att det ska anses som obetydligt. Avgörande här blir storleken på ytan av den offentliga platsen. Är det fråga om en begränsad yta kan ett mycket blygsamt ianspråktagande komma att omfattas av krav på tillstånd. Vad gäller försäljning på en gård utanför en högskola är det oftast så att försäljning kräver avtal med högskolan i fråga. Det bästa i ert fall är att kontakta skolan i fråga för att ordna med ett försäljningsavtal/tillstånd. Vad som gäller i ert fall Jag tolkar ditt fall som att ni inte kommer använda er av något försäljningsstånd eller liknande. Det som kräver tillstånd är utnyttjande av platsen. Att möta upp folk och sälja till dessa torde därmed vara okej. Det är svårare att svara på det du nämner om att sälja till någon på plats som är intresserad. Beroende på hur ni ställer upp försäljningen i det fallet kan det vara så att försäljningen kräver tillstånd. För att passa in på undantaget för försäljning krävs i regel ett utnyttjande av mycket mindre omfattning. I rättsfall har en filt på 60 cm x 60 cm på allmän plats ansetts inte passa in på undantaget. Det lättaste vore att kontakta er kommun för att begära ut detaljplan eller göra en förfrågan om huruvida tillstånd krävs för just er verksamhet. Vänligen,

När försvinner registrering i belastningsregistret?

2020-11-07 i Polis
FRÅGA |Hej. Jag har tagit del av strafföreläggande för förskingring under november månad 2010 och vet att det skall komma att försvinna under november månad i år men vet ej vilket datum. Hur ska jag gå till väga för att se om det har försvunnit? Och kan jag lita på att det kommer försvinna ur mitt belastningsregister automatiskt?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du skrev under ett strafföreläggande för 10 år sedan beträffande förskingring, och att du nu undrar när detta kommer försvinna ur ditt belastningsregister. Gallringstiden för när registreringar i belastningsregistret försvinner beror på vilket straff man har fått. Om du har fått strafföreläggande tolkar jag det som att du har fått antingen böter eller villkorlig dom (48 kap. 4§ rättegångsbalken). För böter är gallringstiden 5 år från datumet du godkände strafföreläggandet, och om du fick villkorlig dom gallras det efter tio år (17§ lag om belastningsregister). Om du inte vet när du skrev på strafföreläggandet kan du också kontakta polisen eller Åklagarmyndigheten som borde kunna kolla upp detta till dig!Du behöver inte göra något för att uppgifterna ska gallras, utan detta gallras automatiskt. Du kan kontrollera ditt belastningsregister genom att kontakta polisen och begära ut ett utdrag av ditt belastningsregister kostnadsfritt. Du kan läsa mer om det på deras hemsida och även där hitta blankett för att begäran. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Vänligen,

Hur hämtar jag ut mitt nya nationella id-kort?

2020-12-08 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag har beställt ett nationellt ID kort och ska nu hämta ut det på stationen. Mitt gamla ID kort har redan gått ut så, förutom kvittot behöver jag ta med det gamla ändå? Kan jag ersätta utgångna kortet med mitt pass som legitimation att visa upp istället?
Erica Lager |Hej! och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nationella ID-kort som identitetshandling regleras i Förordning om nationellt identitetskort. Det är den förordningen jag kommer hänvisa till i mitt svar nedan. En svensk medborgare kan ansöka hos Polismyndigheten om ett nationellt id-kort (1 §). Efter ansökan har blivit godkänd tar det cirka 6 arbetsdagar innan det är färdigt och kan hämtas ut. Id-kortet ska lämnas ut personligen (6 §), vilket innebär att det inte går att skicka någon annan med fullmakt för att hämta det. Vad behöver jag ha med mig när jag hämtar ut mitt nya id-kort?För att hämta ut ett nytt id-kort behövs att du har med dig en giltig id-handling, exempelvis ett giltigt pass, och gärna kvittot för ansökan om nationella id-kortet. Om du har kvar det gamla id-kortet som fortfarande är giltigt behövs det lämnas in för makulering, men om det redan har gått ut/ är ogiltigt går det bra att slänga själv. På Polismyndighetens egna hemsida går det att läsa här om vad de själva skriver om upphämtning av nya id-kort/ pass. Med vänliga hälsningar,

När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?

2020-11-21 i Polis
FRÅGA |Hej !Vad gäller för mig om jag blir tillsagd av polis att lämna drog prov , urin, blod. Har jag rätt att neka till att lämna ?På vilka kriterier kan polis , misstankar , anhålla om, be, tvinga mig att lämna drogtest.Obs frågan gäller inte vid trafikkontroll . Då lämnar man prov ? Det är självklart ! Och jag inser också att polis måste kunna stoppa bilar och kontrollera ! Det är som med legitimation , När är jag tvungen och när kan jag säga nej ? Måste inte polis förklara sig , tala om varför ? Sry , det blev mycket det här !! Självklart ska "man sätta åt buset osv ....."! Det kan också bli för mycket av kontroll ! Om jag framför fordon blir stoppad och får blåsa och det är ok kan jag dessutom bli tillsagd att lämna drogtest. Om jag frågar varför ? På vilka grunder begär ni det ? .Om jag blir transporterad till sjukhus alternativ någon mottagning för att lämna blodprov har jag då rätt att kräva anonymitet vid sjukhusbesök? Lab. mottagningar ligger ju i regel öppet och är oftast befolkade av andra som ska lämna prov. Skillnaden blir att jag transporteras in tillsammans med 2 polis och har ingen möjlighet till anonymitet . Tanken slog mig när jag själv satt i väntrum och 3 poliser var där i sällskap med 2 för provtagning. Tänkte det är inte riktigt ok, borde finnas möjlighet till anonymitet för personer som ska lämna prov. Det går bra att lämna en länk !Var finns lagrum ,bestämmelser om det här att läsa ! Tack ! Mhv
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga berör flertalet delar och jag har därför nedan uppdelat svaret under olika rubriker. Frågor som besvaras nedan är: Får man vägra lämna urinprov / blodprov? När kan du blir tvingad att lämna urinprov / blodprov? När får polisen begära legitimation? Får jag vägra att lämna urinprov samt blodprov?Tagning av blodprov eller urinprov är ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Varje medborgare är skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp enligt 2kap 6§ regeringsformen. Begränsningar av dessa rättigheter får endast göras genom lag, detta framgår i 2kap 20 regeringsformen. I lagen framgår det att kroppsbesiktning är en undersökning av människokroppens yttre och inre samt provtagning från människokroppen och undersökning av sådana prov, därmed inkluderas blodprov och urinprov.När kan jag bli tvingad att lämna urinprov och blodprov?Polisen har laga stöd för påtvingade kroppsliga ingrepp om kraven i 28 kap rättegångsbalken är uppfyllda. Den som är skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas för att bland annat utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet. Vägrar man urinprov som blodprov kan polisen använda tvång. Vad betyder skäligen misstänkt?För att en person ska vara skäligen misstänkt för ett brott krävs det i regel att det föreligger konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen ifråga har begått gärningen som misstanken rör. I ett beslut från justitieombudsmannen från 2013 står det att den omständigheten att en person är påverkad av annat än alkohol och "i övrigt varit känd i narkotikasammanhang" inte utgör konkreta omständigheter av sådan beskaffenhet att grunda en skälig misstanke om narkotikabrott.Får man välja vilken form av prov som tas?Justitieombudsmannen har uttalat att om en person nekar till urinprov, och istället ber om blodprov, så får inte Polismyndigheten tvinga personen till urinprov genom ingrepp med kateter. Proportionalitet vid tvångsmedelNär det gäller tvångsmedel såsom kroppsbesiktning och kroppsvisitation måste proportionalitetsprincipen alltid beaktas. Detta innebär att åtgärden bara får vidtas om skälen för att göra det uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den misstänkte, detta står i 28 kap. 13 § och 28 kap. 3 a § rättegångsbalken. Man får inte använda sig av tvångsmedel om det skulle vara oproportionerligt. När får polisen begära legitimation? I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när man befinner sig på allmän plats. Polisen kan begära din legitimation om du till exempel misstänkts för ett brott se 14§ polislagen. Polisen kan därmed stöd i lag för att en polis kan omhänderta privatpersoner för identifiering om man vägrar att lämna legitimation. Det finns ett krav på att polisen ska ha särskild anledning att anta. Om du inte är misstänkt för något brott saknas lagstöd och då saknar polisen rätt att begära att få se din legitimation. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!Hälsningar,

kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

2020-11-07 i Polis
FRÅGA |Hej,För ca 5 år sedan genomfördes en husrannsakan hos mig då jag misstänktes för dopningsbrott. De hittade inget och åtalet lades ner. Sparas denna informationen i några register och kan då vara mig till nackdel om jag misstänks för nytt brott?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns du i något register?De huvudsakliga registerna jag misstänker att du tänker på är belastningsregistret och misstankeregistret. I belastningsregistret registrerar man bara om man blir dömd för brott (3§ lag om belastningsregister). I misstankeregistret finns man om man varit skäligen misstänkt för brott (3§ lag om misstankeregister) och där finns man kvar tills åtal väckts eller tills misstanken lagts ned (13§ lag om misstankeregister). Så omedelbart skulle jag vilja säga att om din misstanke lagts ned, och du inte är misstänkt för något annat, så finns inget registrerat på dig i något av dessa register. Sen har polisen flera andra register, vilka jag bedömer inte verkar vara av vikt för dig med anledning av det brottet. Men det är exempelvis vapenregister, DNA register och liknande, och du kan läsa mer om dessa register på polisens hemsida.Kommer det påverka dig om du misstänks för nya brott?Det korta svaret är nej, det ska inte kunna påverka dig negativt. Du kommer som sagt inte finnas med i något register om du inte misstänks för nya brott. Generellt är det ganska fritt för polisen hur de får fatta misstanke om nya brott, det räcke med anledning att anta att brott har begåtts, och det är en väldigt låg ribba. Man får se till de enskilda omständigheterna i varje konkret fall, men tidigare misstanke om brott ska inte generellt vara ensamt nog för att fatta misstanke om nya brott. Om misstankarna lagts ned ska du behandlas som oskyldig, och detta ska inte påverka dig negativt. Men det finns många omständigheter i det enskilda fallet, där tidigare misstanke kan vara en byggsten för polisen vid en ny misstanke. Hade du dock varit dömd hade tidigade dom kunnat påverka din påföljd om du misstänks för samma typ av brott igen. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Filma polisingripanden? (police audits)

2020-11-07 i Polis
FRÅGA |Hej,Jag har nu ett tag tänkt på att starta en YouTube kanal där jag ska granska svensk polis. På det vis att jag kommer filma ingripande av polis osv. Precis som de gör mycket i USA - Police Audits.Så ville bara dubbelkolla lite lagar då jag vet att de inte riktigt stämmer med USAs lagar.1. Får jag filma med min kamera, på säkert avstånd, alla polis ingripande jag ser?2. Får jag filma vad jag än kan se från en allmän plats? Poliskontor och byggnader ägda av staten. Självklart förutom skyddsobjekt.3. Är ett polis kontor ett skyddsobjekt, eller får jag stå utanför t.ex. och filma hur mycket jag vill, då det är allmän plats?4. Om någon ringer 112 på mig och säger att jag ser "misstänkt ut" för jag filmar (observera så är jag av utländskt härkomst så jag ser redan misstänkt ut för många poliser), måste jag identifiera mig själv om polisen ber om det? Om jag inte begått något brott utan endast filmat.5. När måste jag identifera mig?6. Får jag filma privat människor utan deras tillåtelse på allmän plats?Ja, du kanske förstår vad jag vill komma fram till. Tanken med hela grejen är att granska och visa att en väldigt stor del av våran poliskår INTE kan lagen och ofta missbrukar sin makt. Jag har personligen blivit utsatt för polisbrutalitet och poliser som inte kan lagen så det är inte något nytt för mig. Jag vill inte begå några brott men jag vill ändå kunna "provocera" fram rötäggen inom poliskåren utan att identifiera mig själv. Mvh,En snäll medborgare
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Jag besvarar dem inte i tur och ordning utan ifrån hur nära kopplade det är.1. Filmning på allmän plats, särskilt polisingripanden (fråga 1-2 & 6)Jag kan se vissa hinder med att filma polisingripanden, dock inte alla. Det är nämligen olagligt att göra intrång i någons privatliv genom sprida bilder/videos där en person befinner sig i en mycket utsatt situation. Ett exempel på detta är just när någon blir utsätts för ett tvångsomhändertagande. Det måste dock vara relativt detaljerade bilder på personen eftersom spridningen ska innebära "intrång i personens privatliv". Det är också olagligt att sprida bilder/videos som visar att någon utsatts för vissa brott. Spridningen måste även typiskt sett kunna innebära allvarlig skada för personen som filmas. T.ex psykiskt lidande i form av rädsla, obehag, otrygghet, kränkthet eller ångest. Därmed bör det inte vara olagligt om du ser till att de utsatta personerna är anonyma.Straffet ifall man begår detta brott (olaga integritetsintrång) är böter eller fängelse i högst två år (BrB 4:6c 3-4p). Det finns även utrymme att göra en försvarlighetsbedömning som innebär att du går fri från ansvar. Eftersom du gör detta i syfte att visa när poliser gör fel är det inte omöjligt att det ändå anses försvarligt ifall du begår brottet. Jag vågar dock inte spekulera på denna punkt och om jag vore du skulle jag inte förlita mig på att den gör det okej.Det finns även två andra brott du möjligen kan göra dig skyldig till som jag vill belysa. Det första är "ofredande". Det skulle kunna bli aktuellt ifall du ombeds att sluta filma men fortsätter och på så vis "kränker dennes frid". Enligt min bedömning lär detta endast bli aktuellt ifall personen som blir gripen säger ifrån, inte om polisen gör det. Jag är dock osäker på den bedömningen. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i högst ett år (BrB 4:7).Det andra är "kränkande fotografering". Den som olovligen med i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme döms till detta brott. Att det ska ske i hemlighet innebär att personen som filmas inte får veta om att så sker. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år (BrB 4:6a). Utifrån din beskrivning finner jag det dock osannolikt att du skulle råka begå detta brott.2. Skyddsobjekt (fråga 3)Många poliskontor utgör skyddsobjekt vilket, som du själv verkar veta, innebär en begränsad rätt att filma (Skyddslag 7§) . Dessvärre finns ingen lista över vilka poliskontor som är skyddsobjekt men oftast är det tydligt markerat med skyltar. Var alltså försiktig när du filmar poliskontor.3. Identifikation (fråga 4-5)Utgångspunkten är att polisen inte får kräva din legitimation. De har endast rätt till dessa under vissa specifika förutsättningar. För ditt fall är de relevanta förutsättningarna ifall du är skäligen misstänkt för brott eller ifall det finns särskild anledning anta att du är efterspanad eller efterlyst och ska berövas friheten (RB 24:2 1p & Polislagen 14§). Dessa grunder lär inte aktualiseras särskilt ofta. Skulle polisen anse att förutsättningarna är uppfyllda kan de häkta/omhänderta dig.4. SammanfattningSom utgångspunkt bör det vara tillåtet att filma så länge du gör detta på rätt sätt. Beakta helt enkelt det jag skrivit ovan under rubrik 1. Det viktigaste är att filmen inte är kränkande för den som grips och att polisens verksamhet inte störs.Det finns dock viss risk med att filma just polishus varför du bör vara extra försiktig med detta.Polisen kan som utgångspunkt inte kräva att du identifierar dig men om de anser att förutsättningarna är uppfyllda bör du lyda dem. Annars riskerar du att häktas eller omhändertas.Jag hoppas du fått svar på dina frågor, du är självklart varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Lycka till!