Måste en polisman ta emot en anmälan om sig själv?

2019-07-10 i Polis
FRÅGA |Hej, är en polis skyldig att ta emot en anmälan mot sig själv? Om polisen i fråga skulle vägra är dennes kollega som också är med skyldig att ta emot anmälan?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Förvaltningslagen (FL) reglerar bestämmelser rörande jäv vid förvaltningsmyndigheter. Jäv innebär att personen i fråga har så pass stort samröre med frågan, att denna inte är lämplig att delta i utredningen. Jävsbestämmelserna i 16–18 § FL gäller alltså vid förvaltningsmyndigheter, med vissa undantag. I 3 § FL stadgas att "[i] brottsbekämpande verksamhet hos [...], Polismyndigheten, [...] tillämpas inte 9 § andra stycket och 10–49 §§". Med andra ord gäller inte FL:s jävsbestämmelser vid brottsbekämpande verksamhet. Istället tillämpas jävsbestämmelsen i 7 § polislagen (PolisL), enligt principen om lex specialis (speciallag går före generell lag, såsom FL). Se 7 § andra stycket första punkten PolisL, "[e]n polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten [...] får inte besluta om eller vidta en åtgärd i ordningshållande verksamhet om 1. frågan angår honom eller henne själv [...] eller om åtgärden kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom eller henne själv [...]" (min kursivering). Frågan om jäv föreligger prövas av Polismyndigheten, 7 § fjärde stycket PolisL.Märk dock att bestämmelsen rörande jäv inte blir tillämplig om någon riktar en anklagelse mot polisen för något som denne har vidtagit i tjänsten. För att det ska röra sig om jäv krävs att det polisen anklagas för, ska ha skett utanför tjänsten.Svaret på din fråga är helt enkelt att en polisman inte ska ha del i utredningen rörande sig själv. Hen måste till och med lämna ifrån sig ärendet, eftersom hen har så pass stort intresse av att inverka på hur utfallet av en anmälan blir. Lämpligen tar polisens kollega istället emot anmälan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har polisen rätt att beträda privatägd mark?

2019-06-30 i Polis
FRÅGA |Har polisen rätt att gå in på en privatägd mark? Tex. Jag äger ett hus och all mark runt om, har polisen då rätt att träda på min mark?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! I Sverige finns en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att utnyttjar naturen, vilket kallas för allemansrätten (se 2 kap. 15 § sista stycket regeringsformen). Allemansrätten finns inte definierad i någon författning och får därför sitt innehåll främst genom motsatsvisa tolkningar av vissa straffstadganden. Det kan bland annat sägas innebära att var och en har rätt att ta sig fram till fots över annans mark med undantag för tomtmark som ligger intill någons bostad (se prop. 1993/94:117 s. 18). Poliser kan också utnyttja allemansrätten, vilket innebär att de inte är förhindrade att tillträda mark enbart på grund av att den är privatägd. Allemänsrätten är däremot inte obegränsad och hemfriden och markägarens ekonomiska intressen får i regel inte kränkas. Till exempel är det normalt sett förbjudet att beträda någons tomt (se 4 kap. 6 § och 12 kap. 4 § brottsbalken). Polisen kan emellertid använda sig av så kallade tvångsmedel för att vidta åtgärder som egentligen inskränker en persons fri- och rättigheter. Detta förutsätter däremot att beslutet fattas i laga ordning. Tyvärr kan jag inte ge ett specifikt svar på en generell fråga. Huruvida polisen har rätt att beträda din mark beror på framförallt på om allemansrätten sträcker sig över området eller om marken ligger inom en hemfridszon eller annat skyddat område, samt om polisen kan rättfärdiga åtgärden. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Belastningsregistret

2019-06-27 i Polis
FRÅGA |Brott i brottsregister
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill begära ut ett utdrag ur belastningsregistret kan du göra det via den här länken. Har du någon annan fråga om belastningsregistret kan du skicka in en ny fråga till oss.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

När får polisen beslagta körkort?

2019-06-24 i Polis
FRÅGA |Får polisen beslagta mitt körkort oavsett om jag är misstänkt för brott eller inte utan att informera mig om det? Måste de berätta för mig om jag är misstänkt för ett brott?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisen får omhänderta ett körkort under följande förutsättningar (5 kap 7 § körkortslagen):Om körkortshavaren under förande av fordonet visar tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,Om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av:3 § p. 1: grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, brott mot lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, brott på järnvägslagen eller,3 § p. 4: överskriden högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt,om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra, ellerom körkortet är ogiltigt.Polisen har endast skyldighet att underrätta den misstänkte om misstanken när en förundersökning inletts och kommit så långt att personen är skäligen misstänkt för brottet (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Denna misstankegrad innebär att det finns konkreta och objektivt underbyggda omständigheter som talar med viss styrka för att en person begått gärningen. Om en person (som ovan angetts) är på sannolika skäl misstänkt för ett trafikbrott, ska denne underrättas om misstanken direkt eftersom sannolika skäl uttrycker en högre misstankegrad än skälig misstanke.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Varför frågade polisen om mitt namn och personnummer när jag var berusad och hade mitt barn med mig?

2019-07-07 i Polis
FRÅGA |Hejsan ! Jag har en fråga ? Jag var ute igår och festade med kompisarna.Min 10arig flicka var med mig.Och sedan plötsligt så kom två poliser en man och en kvinna.Den här kvinnan polisen..Hon kom fram till mig..Hon ville pratade med mig.Hon tyckte att jag var ganska berusad.Och sedan frågade hon vad jag heter och vad jag har för personnummer.Och sedan sa hon till mig att du kan gå hem med din dotter nu.Jag undrade varför hon frågade mitt namn och mitt personnummer.Kommer det hända något allvarligt eller ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Exakt varför polisen frågade om ditt namn och personnummer går tyvärr inte att besvara, den enda som kan besvara den frågan är polismannen i fråga. Däremot kan det tänkas, beroende på hur berusad du uppfattades, att polisen gör en anmälan till socialtjänsten. Polisen, bland annat, har en skyldighet att göra en anmälan om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § Socialtjänstlagen).Vänligen,

Kan jag bli polis om jag har begått ett brott?

2019-06-30 i Polis
FRÅGA |Jag undrar om man kan söka till polishögskolan om man har avtjänat ett 7 månaders fängelsestraff då man var 20 år och idag är det 6 år sedan. Får man ingen chans till och få prata med någon som gör en bedömning? Mvh.
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns tyvärr inget konkret svar på din fråga. För att kunna bli polis krävs att vissa kriterier är uppfyllda, de här kallas antagningskrav och går att hitta här.Det antagningskrav som ett fängelsestraff skulle kunna sätta hinder kring är det sistnämnda, vilket är säkerhetsprövningen. I säkerhetsprövningen brukar ett utdrag från belastningsregister också göras. Exakt vad en säkerhetsprövning ska innehålla och hur den ska göras framgår av 11 § säkerhetsskyddslagen. Det framgår inte hur ett tidigare brott skulle påverka möjligheten att bli polis utifrån vad jag kan hitta. Mitt tips till dig är därför att kontakta polisens rekryteringsenhet och kolla vad som faktiskt gäller.Hoppas du fick lite klarhet i din fråga!Med vänlig hälsning,

Skyldighet att legitimera sig för polis på allmän plats

2019-06-27 i Polis
FRÅGA |Hej.Min fråga är om man befinner sig på en allmän plats och en polis skulle komma fram och be om legitimation eller be om ditt personnummer utan att du är misstänkt eller att polisen har en viss anledning till att be dig om de, har du då skyldighet att visa legitimation eller säga ditt personnummer?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att legitimera sig när man befinner sig på allmän plats. Polisen kan begära att du uppvisar identitetshandling eller på annat sätt identifierar dig i enlighet med 14 § polislagen (här). Den bestämmelsen tar sikte på situationen om polisen har särskild anledning att anta att en okänd person är efterspanad eller efterlyst och ska frihetsberövas om hen anträffas. Polisen får i så fall omhänderta personen för identifiering om hen vägrar berätta vem hen är eller om polisen har anledning att anta att uppgiften om vem hen är inte stämmer. Detta är polisens lagstöd för att få kräva identitetshandling av någon på allmän plats, men det finns alltså ingen allmän skyldighet att legitimera sig. Det korta svaret på din fråga är därför nej, du har ingen skyldighet att visa legitimation eller säga ditt personnummer om du inte är misstänkt för något brott eller om polisen annars saknar lagstöd för att be om det. Vänligen,

Rättelse av bot- vem kontaktar man?

2019-06-20 i Polis
FRÅGA |Hej ! jag fick en bot för hastighets överträdelse 2019 05 17,godkände boten men såg i efterhand att det inte stämmer på boten.Det står att tillåten hastighet är 43 km/tim och uppmätt är 30 km/tim. Jag anser att boten är fel. Var i kontakt med polisen samma dag och fick till svar att jag skulle lämna in en skrivelse till tingsrätten,lämnade in en redogörelse till tingsrätten den 20/5. Fick ett brev från polisen den 21/5 där det står rättelse av ordningsbot,det står även att jag har åtta dagar på mig att komma in med ett yttrande till polisen.Min fråga är ska jag både kontakta polisen och tingsrätten
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag tänker att eftersom det står att du ska komma med yttrandet till polisen, räcker det med att endast kontakta polisen. Dessutom har du redan varit i kontakt med tingsrätten 20/5, varför jag inte kan se någon anledning att kontakta dem igen. Möjligen skulle du kunna kontakta tingsrätten för att informera om att ordningsboten blivit rättad, men annars blir tingsrätten meddelad det genom polisen.Sammanfattningsvis bör det räcka med att endast ta kontakt med polisen. Återkom gärna vid fundering.Önskar dig en fin midsommar!Med vänlig hälsning,