Fråga om kroppsvisitation

2018-09-30 i Polis
FRÅGA |Polis genomsöker kläder och kroppen utan att hitta något olagligt
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.En polis kan genomföra en kroppsvisitation av olika anledningar. Polis kan då de med laga stöd griper eller omhändertar någon genomföra kroppsvisitation för att hitta vapen eller identifikationshandlingar för att fastställa någons identitet. Enligt 19 § polislagen kan polisen också företa en kroppsvisitation i förebyggande syfte för att söka efter t.ex. vapen eller andra föremål som förmodligen blir förverkade eftersom de kan komma att användas vid brott. För att polisen ska få kroppsvisitera i förebyggande krävs det att det föreligger en situation där vapen eller andra föremål kan kommas att användas till brott. Det behöver inte innebära att polisen handlat fel om de inte finner något olagligt vid kroppsvisitation. Men en polis kan anmälas och om denne handlat utanför sin befogenhet kan denne dömas för tjänstefel. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar

Får polisen kroppsvisitera och genomsöka min bil utan tillåtelse och misstanke om brott?

2018-09-08 i Polis
FRÅGA |Hej,Var ute och körde bil en natt och blev stoppad av en polisbil, varpå de bad om legitimation och frågade om vad jag gjort då jag varit hos en vän. Efter detta väljer de att gå igenom min bil utan mitt tillstånd även om jag säger att jag inte godkänner detta, frågar om de måste ha skälig misstanke och om det är tillåtet för dem att göra detta och då säger polisen att det är det. De går självklart igenom hela bilen och kroppsvisiterar mig utan tillåtelse och misstanke om brott. Är detta tillåtet och har inte de gjort fel? Tack på förhand
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel ska en polis i sin tjänst ingripa på ett sådant sätt som är försvarligt med hänsyn till syftet med åtgärden och övriga omständigheter [8 § polislagen]. En polis får också stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att du som förare gjort dig skyldig till något brott, om det behövs för att kontrollera dig som förare och reglera trafiken. Kontrollen av dig som förare kan baseras på flera olika lagar som exempelvis lag om alkoholutandningsprov, lag om vägtrafikregister, trafikförordningen mm. Det måste alltså m.a.o finnas någon bestämmelse i en specifik lag som medger en kontroll [22 § polislagen]. Polisen får inte stoppa dig bara för att spana, utan det måste finnas någon grund som exempelvis om förutsättningarna för att inleda en förundersökning är uppfyllda. I förarbeten till 22 § polislagen har man beskrivit det som att det krävs någon typ av konkret brottsmisstanke för att polisen ska kunna stoppa bilen och kontrollera den. I din specifika situation vet jag inte om det fanns något som gav polisen en konkret anledning till att stoppa dig som att du exempelvis kört vingligt eller att de fått uppgifter om att en bil med ditt regnr lastar något olagligt. Polisen bör motivera detta när de ingriper på det vis de har gjort. KroppsvisitationNär det gäller kroppsvisitation krävs det att det kan antas att du begått något brott som kan ge fängelse som påföljd. Du måste också vara skäligen misstänkt för att kroppsvisitationen ska göras. I vissa fall kan dock även en person som inte är skäligen misstänkt bli kroppsvisiterad, men detta är enbart om det finns en synnerlig anledning för polisen att anta att de kommer hitta något som de kan ta i förvar eller om det kan vara till betydelse för utreda ett brott [28 kap. 11 § rättegångsbalken]. En polis får bara kroppsvisitera utifrån vad som är nödvändigt av säkerhetsskäl som exv. För att se om du bär vapen eller andra farliga hjälpmedel [19 § polislagen].Genomsökande av fordonSom huvudregel får en polis genomsöka en förares fordon i den utsträckning som behövs för att kontrollera om det finns några vapen eller andra farliga föremål som kan användas för att skada andra. Detta är dock bara om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föraren faktiskt har farliga föremål i sin bil och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Syftet med denna bestämmelse är just för att polisen inte ska kunna missbruka sina befogenheter och göra en ogrundad genomsökning, utan det måste antas med hänsyn till omständigheterna att en genomsökning ska göras. Dessutom får inte polisens ingripande vara mer ingående än vad som är nödvändigt [8 § polislag] och om det då bara var en vanlig kontroll kan det diskuteras om ingripandets omfattning var nödvändigt.Vad kan polisen ev. dömas för?Polisen kan dömas för tjänstefel för deras agerande med böter som straff, såvida inte deras agerande kan ses som "ringa" [obetydligt] [20 kap. brottsbalken]. Eftersom jag inte varit på plats kan jag inte bedöma huruvida deras agerande varit ringa eller ej. Min slutgiltiga bedömningSammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att baserat på den informationen du givit mig gör jag en bedömning att polisens agerande eventuellt kan betraktas som tjänstefel om deras ingripande inte har varit nödvändigt med hänsyn till omständigheterna och att det inte funnits någon anledning att anta att du hade vapen eller andra farliga föremål i bilen. Polisen får kroppsvisitera en även om man inte är skäligen misstänkt men då måste det finnas synnerligen anledning att anta att de kommer hitta något olagligt vapen som de kan ta i förvar, och just "synnerligen anledning" är ett rätt högt krav. M.a.o det krävs rätt mycket för att en polis ska kunna kroppsvisitera dig utan skälig misstanke om brott.Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Illa behandlad av en polis

2018-08-31 i Polis
FRÅGA |Hej! När man blivit stannad av polis och läget inte är kritiskt har jag då rätt att begära en överordnad polis eller ens en annan polis om jag känner mig illa behandlad?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av min erfarenhet och vad jag vet, så kan man inte hur som helst begära en överordnad polis eller en annan polis (när man blivit stoppad av polis). Om man dock talar med polisen som man har blivit stoppad av och frågar om det är möjligt att byta polis, så kanske det går att lösa.Jag skulle dock råda dig att anmäla händelsen till polisen, om du har blivit illa behandlad av en polis. Detta kan du göra genom att ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Berätta då för polisen att du vill anmäla en polis. Då kommer du få prata med någon som är behörig att ta upp en sådan anmälan.Vänligen,

Brev från polisen

2018-08-19 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag och min kompis blev tagna och troligen misstänkta för ringa narkotika för snart 4 veckor sen. Båda erkände direkt. Han har redan fått sitt brev hem där förundersökningen lades ner. Men jag har inte fått något brev från polisen och undrar varför? Datumet på hans brev var, antagligen då brevet skickades/beslutet togs, 26/7, hur kan min ta längre tid att få hem? Värt att nämna är att vi blev tagna i Linköping, där han är bosatt och jag kommer från Småland.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan finnas många orsaker till varför du inte har fått något brev från polisen. Tyvärr kan vi på Lawline inte ge dig ett helt säkert svar på din fråga. Jag kan dock ta upp några omständigheter som det kan bero på. Det kan vara så att polisen inte har tagit något beslut i ditt ärende och att förundersökningen på så vis fortfarande pågår. Det kan också vara så att ett eventuellt brev från polisen har försvunnit under transporten hem till dig. Om du vill ha ett säkert svar på din fråga rekommenderar jag dig att kontakta polisen och fråga vad som händer i ditt ärende. Eftersom det inte rör sig om ett akut ärende kan du kontakta polisen på telefonnummer 11414.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Måste jag svara på polisens frågor?

2018-09-29 i Polis
FRÅGA |Hej, om jag är ute och polisen kommer fram till mig och frågar vem jag är, är jag tvungen att att svara på de, eller ens del ta i någon diskussion? Kan man få paragraf på vilken/vilka lagar som säger så?Tack på förhand
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om polisens befogenhet att ställa krav på privatpersoner finns i polislagen. Det finns ingen allmän skyldighet att uppvisa legitimation, däremot kan polisen kräva att du legitimerar dig om du är misstänkt för något brott och polisen har särskild anledning att anta att du ska berövas friheten (14 §). Polisen har alltså inte rätt att kräva att du uppvisar legitimation "bara för att".I svensk rätt finns det ingen lagreglering som innebär att en person måste besvara polisens frågor, den som har blivit stoppad av polisen har alltså rätt att välja att vara tyst.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Kan Polisen kräva att få se leg. vid rutinkontroll?

2018-09-03 i Polis
FRÅGA |kan polisen begära leg vid en rutin kontroll som de sager det?
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I Sverige finns det ingen allmän skyldighet att kunna legitimera sig på allmän plats, utan Polisen har rätt att kräva leg. om man är misstänkt för något brott (14 § PL). Jag vet inte riktigt vad du exakt menar med rutinkontroll, men exempelvis kan Polisen kräva att få se körkortet om du kör bil eftersom att det står i lagen att du måste ha med körkort när du kör (3 kap. 15 § KörkL). Du får gärna återkomma med exakt situation om du vill veta. Ha det jättebra!Varma hälsningar,

När och hur får en kroppsvisitation ske?

2018-08-22 i Polis
FRÅGA |Hej,Får en polis kroppsvisitera en 15-årig kille på allmän plats? Med kroppsvisitation menar jag att ta av sig byxor och kalsonger där det är mycket folk i rörelse.Och killen var inte påverkad av nåt!
Greta Apelman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KroppsvisitationMed kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Svenska medborgare och andra som vistas i Sverige är skyddade enligt grundlagen mot påtvingade kroppsliga ingrepp så som kroppsvisitation och en visitation får endast utföras med stöd i lag av behörig myndighet. (2 kap. 6 § regeringsformen.)PolislagenPoliser får i vissa situationer genomföra en kroppsvisitation. Först och främst får de göra det om de med stöd i lag har gripit, omhändertagit eller avlägsnat en person och det sker i anslutning till ingripandet. Visiteringen görs av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga föremål för att de ska kunna tas omhand. Visiteringen kan även göras för att personens identitet ska kunna fastställas. (19 § 1 st. polislagen.)För det andra får poliser kroppsvisitera en person i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa, eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel att orsaka skada på egendom och att det finns anledning att tro att personen bär ett sådant föremål med sig. (19 § 2 st. polislagen.)Om det finns allvarlig risk för brott som avses ovan får en polisman för att söka efter ett farligt föremål kroppsvisitera personer som uppehåller sig på platsen. Dessa åtgärder får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. (23 § polislagen.)RättegångsbalkenOm det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11 § rättegångsbalken.)Om polisen tror att en annan person bär föremål som kan tas i beslag eller förvar får denne visiteras även om hen inte är skäligen misstänkt. (28 kap. 11 § rättegångsbalken.)KroppsbesiktningMed kroppsbesiktning menas en undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada. (28 kap. 12 § rättegångsbalken.)Kroppsbesiktning får utföras för samma skäl som för kroppsvisitation. Det får även göras för att fastställa DNA hos en person. (28 kap. 12 a § rättegångsbalken.)UtförandeKroppsvisitation eller besiktning av mer väsentlig omfattning ska verkställas inomhus och i avskilt rum. Verkställs den av någon annan än en läkare, skall såvitt möjligt ett trovärdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av någon annan än en läkare eller en legitimerad sjuksköterska. Annan mera ingående undersökning får utföras endast av läkare. (28 kap.13 § rättegångsbalken.)Den som ska kroppsvisiteras får hållas för ändamålet i upp till tre timmar. För kroppsbesiktning gäller sex timmar. En polisman får ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras. (28 kap.13 a § rättegångsbalken.)SammanfattningAv detta följer alltså att en kroppsvisitation, dvs. genomsökning av en persons kläder, ska göras i ett skyddat område utan insyn av utomstående och endast i egenskap av de som är berättigade att utföra en visitation. Eftersom att en 15-åring är straffmyndig får en visitation utföras om det är av brådskande art och hen är skäligen misstänkt, men det kan ifrågasättas om föräldrar inte borde informeras eller får tid att infinna sig till proceduren. En person får inte strippas naken inför andra människor på en allmän plast, det ska ske på en skyddad plats. Situationen du beskriver i din fråga är i strid mot de föreskrifter som polisen ska följa vid en kroppsvisitation.Om du finner att polisen har agerat felaktigt och brutit mot lagen kan du göra en JO-anmälan. JO (justitieombudsmannen) granskar statliga myndigheter och ser till att deras arbetet utförs korrekt och enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Här innefattas särskilt de lagar som skyddar individers integritet och rättigheter, så som skyddet mot kroppsvisitation. På JO.se finns ett formulär för anmälan och fler instruktioner.Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen och prova gärna några av våra andra tjänster som telefonrådgivningen eller skicka en expressfråga. Vänligen

Vem får kopia på en polisanmälan och vad kommer innehållet i anmälan vara?

2018-08-17 i Polis
FRÅGA |Gjorde en polisanmälan gällande sabotage på bilen jag körde. OBS att den var skriven på min särbo. Hur som helst hade någon i tid och otid lossat på bultarna och det förekom just då även hot mot mig. I anmälan tog jag upp detaljer och även mina egna funderingar över vilka personer det kunde vara. Till saken hör att jag misstänkte min särbo ett tag. Anmälan lades ner, men döm om min förvåning då min särbo erhållit en kopia på min anmälan. Det är till viss del förståeligt då han var registrerad ägare på bilen, men har de verkligen rätt att även utelämna detaljer i anmälan? Jag ifrågasatte detta och enligt polisen har de rätt att göra så. Tycker det verkar mycket oseriöst.
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående kopian till din särboDär har du förstått helt rätt. Eftersom det är din särbo som står som ägare till bilen så kommer din särbo vara målsägande i anmälan om skadegörelse på bilen. Vid upprättande av polisanmälan skickas kopian till målsägande.Angående innehållet i polisanmälanDe personer som mottar en polisanmälda har en utbildning och har fått vissa direktiv på hur en polisanmälan ska skrivas. Direktiven kan exempelvis vara att hålla en polisanmälan kortfattad vilket kan betyda att anmälningsupptagaren sållar vissa uppgifter. Om det är känsliga uppgifter som inte bör komma ut till målsägande finns det möjlighet för anmälningsupptagaren att skriva dessa i ett PM som inte syns i den polisanmälan som skickas ut till målsägande. Om det är uppgifter du anser har vikt för polisanmälan så finns det möjlighet för dig att göra en tilläggsanmälan med dessa kompletterade uppgifter. Detta gör du genom att ringa 11414 eller besöka en polisstation. Dessa kompletterade uppgifter kommer då att påföras till grundanmälan. Om det visar sig vara uppgifter som förundersökningsledaren bedömer vara av sådan vikt att det finns möjlighet att lösa ärendet så kan de ta upp ärendet till utredning igen. Hoppas du fått svar på din fråga, Vänligen