Kan en polisman tillgripa våld oprovocerat?

2020-10-15 i Polis
FRÅGA |Hej har en fråga om polisen får ta tag i dig och knuffa dig in mot något och hota med om att han ska gripa mig utan att jag begått något sorts brott.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisens befogenheter att använda våld framgår av 10 § polislagen. Det avgörande i det enskilda fallet är att polisen enbart får tillgripa våld om situationen inte kan lösas på annat sätt.Att i en situation som du beskriver ovan hota om gripande och att knuffa in en person mot en vägg eller liknande, får inte ske om det inte föreligger en situation som föreskrivs i 10 § polislagen. I annat fall kan polismannen göra sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap. 1 § BrB.Med vänliga hälsningar!

När gallras en uppgift i belastningsregistret om påföljden blev dagsböter?

2020-10-11 i Polis
FRÅGA |Hej Min man blev dömd och fälld för olaga hot, mars 2011. Hans dom blev dagsböter och besöksförbud 6 månader. Sedan dess har han inte varit dömd eller fälld för något brott förutom enstaka fortkörning och p-bot. Hur är det med brottsregistret om man begär utdrag, kommer hans dom från 2011 om olaga hotet finnas med i hans utdrag? Jag har försökt hitta information och även skrivit till polisen men de hänvisar mig till deras hemsida! Vore tacksam för något konkret svar
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tokar frågan som att din man blivit dömd för olaga hot i mars 2011, och att påföljden blev dagsböter samt sex månaders besöksförbud. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister.De uppgifter som finns i belastningsregistret är bland annat uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort.Uppgifter om böter gallras 5 år efter dom, beslut eller godkännande (17 § nionde punkten lag om belastningsregister).SammanfattningEftersom din man blev dömd för olaga hot i mars 2011 och hans påföljd blev dagsböter, gallrades uppgifterna fem år senare, dvs i mars 2016. Om det görs ett utdrag ur belastningsregistret idag (2020-10-11) kommer uppgifterna inte finnas med. Om du är intresserad kan du läsa mer om belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Utdrag ur belastningsregister och gallringstid

2020-09-25 i Polis
FRÅGA |Hur får jag veta hur många prickar jag har och hur många år det dröjer innan det är borta
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Polismyndighetens belastningsregisterNär en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). Det brukar i vardagligt tal kallas för att få "en prick" i registret.För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och därmed få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).Kontrollera uppgifter i belastningsregistretFör att kontrollera och se vilka eventuella uppgifter som finns om dig i belastningsregistret, kan du begära ett utdrag. En enskild person har nämligen rätt att på begäran skriftligen ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv (9 § första stycket 1 lagen om belastningsregister).Uppgifterna ska lämnas utan avgift en gång per kalenderår (9 § första stycket 3 lagen om belastningsregister). Blankett för att göra en begäran om uppgifter ur registret återfinns på polismyndighetens hemsida här.Tid för gallring av uppgifterGallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott ("prick") tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).Jag vill även belysa att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).Sammanfattningsvis, kan du begära ett registerutdrag för att kontrollera vilka eventuella uppgifter som finns om dig i belastningsregistret. Eftersom du inte har angivit vilken påföljd det rör sig om och åldern vid brottets inträffande, kan jag tyvärr inte besvara när uppgiften kommer att gallras. Det är emellertid som utgångspunkt efter fem eller tio år som en uppgift om ett begånget brott gallras.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Har polisen skyldighet att redogöra för sitt ärende?

2020-09-17 i Polis
FRÅGA |Hypotetiskt ärende: En man ombedes medfölja polis från tåget för att genomsökas. Mannen ber polisen att berätta varför de vill att han skall följa med dem/bli genomsökt. Har polisen en skyldighet att redogöra för sitt ärende?
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor vad gäller kroppsvisitation (att bli genomsökt) regleras i rättegångsbalken (RB) samt polislagen (PL).KroppsvisitationKroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB). Kroppsvisitation är en tvångsåtgärd som gör intrång i den personliga integriteten och ska endast göras om det finns lagstöd för det.Skälig misstanke vid brottEn kroppsvisitation får ske när en person är skäligen misstänkt för brott som kan leda till fängelsestraff. Kroppsvisitationen genomförs för att söka efter föremål som kan vara av betydelse för utredningen av ett brott (28 kap. 11 § RB). Beviskravet skäligen misstänkt är ett relativt högt krav och det brukar sägas att det ska föreligga minst 51% sannolikhet att personen har begått ett brott. Det måste med andra ord finnas konkreta och underbyggda omständigheter som talar för att en person har begått en gärning som misstanken avser (JO 1992/93 s 204). När en person anses vara skäligen misstänkt för ett brott ska hen omedelbart bli underrättad om misstanken (23 kap. 18 § RB).Eftersökande av vapen eller andra farliga föremålEn kroppsvisitation får också ske för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som kan användas vid brott (19 § andra stycket PL). Personen behöver alltså inte vara misstänkt för ett brott. En polisman kan dock inte genomföra detta godtyckligt, utan det måste finnas konkreta omständigheter som tyder på att man kommer hitta vapen eller andra farliga föremål på personen som ska kroppsvisiteras.Behöver polisen informera om varför kroppsvisitation sker?Som ovan nämnt måste en person informeras om hen är skäligen misstänkt för ett brott. Därmed måste polisen tala om för personen omedelbart att hen är misstänkt för brott och om det är därför en kroppsvisitation ska ske. Polisen är dessutom skyldig att på begäran uppge information om varför en kroppsvisitation genomförs och motivera sitt agerande (28 kap. 13 § RB).Vad gäller den andra situationen, när en person inte är skäligen misstänkt för brott, men polisen misstänker att denne har farliga föremål med sig är det lite mer diffust och det verkar inte finnas något specifikt reglerat i lag. Min egen tanke är att polisen ändå, förr eller senare, måste uppge varför en kroppsvisitation sker. Men jag kan tyvärr inte svara på om det måste göras innan eller under tiden kroppsvisitationen utförs. Jag hoppas att du fick någorlunda svar på din fråga! Om du har fler frågor eller vill ha ett förtydligande av detta är du välkommen att skriva en kommentar eller skicka en ny fråga till oss.Vänligen,

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

2020-10-13 i Polis
FRÅGA |Min sin begick ett brott innan han fyllde 18 år men dömdes efter att fyllt 18 år.Vilka gallringsregler gäller.Han blev dömd för 3 sexuellt ofredande på samma tjej under en kväll.Hur länge kommer denna dom att synas på MrKoll och andra siter ?När kommer han att kunna fortsätta vara tränare för ungdomar.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar hur länge uppgifterna om din son kommer finnas registrerade belastningsregistret innan de gallras. Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister.Vad avgör hur länge en uppgift finns registrerad belastningsregistret?De uppgifter som finns i belastningsregistret är bland annat uppgifter om den person som fått en straffpåföljd för ett brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § lag om belastningsregister). Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. När gallras en uppgift ur belastningsregistret?Eftersom det av frågan inte framgår vilken påföljd din son fick, kan jag inte svara på hur många år hans uppgifter kommer finnas sparade i registret. Däremot kan jag ge en allmän överblick kring gallringsreglerna. Nedan följer några exempel på utdrag ur 17 § lag om belastningsregister, för att exemplifiera när en uppgift gallras ur registret.Uppgift om fängelse eller förvandlingsstraff gallras tio år efter frigivningen (17 § punkten 1 lag om belastningsregister).Uppgift om skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet, eller fem år efter domen eller beslutet om gärningsmannen var under 18 år när brottet begicks (17 § punkten 4 lag om belastningsregister). Uppgift om sluten ungdomsvård gallras tio år efter att det att påföljden verkställts (17 § punkten 5 lag om belastningsregister). Uppgift om överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen (17 § punkten 7 lag om belastningsregister). Uppgift om böter gallras fem år efter domen (17 § punkten 9 lag om belastningsregister).Du kan även läsa mer om belastningsregistret på Polismyndighetens hemsida här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att bli av med sin vapenlicens?

2020-09-25 i Polis
FRÅGA |Hej jag har fått meddelande från polisen att dom kanske ska dra in mina vapenlicenser p.g.a att jag har blivit fälld och fått betala dagsböter för ofredande. har dom rätt att göra så? Jag menar det var ju inte något våldsbrott. Och i övrigt har jag alltid varit skötsam har inte ens en fortkörningsbot. tacksam för svar
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Tillämpliga lagar och reglerDe regler som berör vapeninnehav och återkallelse av vapenlicenser är: vapenlagen, vapenförordningen och RPSFS 2009:13 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning.Indragen vapenlicens Polisen har rätt att dra in en persons vapenlicens i 4 olika situationer: om hen visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen, om hen utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten att kontrollera dennes vapenförvaring, om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller om det finns någon annan skälig anledning att återkalla tillståndet. (6 kap. 1 § vapenlagen)Av lagen framgår alltså inte några konkreta situationer, utan en individuell bedömning görs. Prövningen ska göras av polismyndigheten i den ort där den med tillståndet bor (1 kap. 3 § vapenförordningen) Av vapenlagen framgår att om en person visat sig olämplig kan tillståndet dras in. Olämplighet kan vara brister i en persons omdöme och pålitlighet. Brott som innebär våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteenden kan vara handlingar som leder till att en vapenlicens återkallas. (18 kap. RPFSF 2009:13) Om polisen gör bedömningen att du inte längre är lämplig att ha en vapenlicens, eller om det finns någon annan skälig anledning att dra in din vapenlicens har de därför rätt att göra det.Med vänliga hälsningar,

​Vad krävs för ett besöks- eller kontaktförbud?

2020-09-23 i Polis
FRÅGA |Vår skilsmässa berodde till största del utav min före detta frus psykiska och fysiska våld mot mig under lång tid.Nu efter skilsmässan fortsätter den psykiska mobbningen via sms och verbala uttalanden.Hur kan jag juridiskt agera för att försöka få ett slut på detta mycket påfrestande beteende?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du önskar att all kommunikation med din ex-fru ska upphöra. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för hur man ansöker om kontakt- och/eller besöksförbud. Din fråga regleras i lag om kontaktförbud (LOKF). Vad krävs för ett besöks- eller kontaktförbud?Det finns två olika typer av kontaktförbud som kan vara aktuellt i ditt fall, det rör sig om vanligt kontaktförbud som inbegriper all form av kommunikation - elektronisk eller fysiskt. Sedan finns det utvidgat kontaktförbud som innebär att Förbudet omfattar ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där du har din bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas (1 och 2 § första stycket LOKF). Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Således måste vi konstatera huruvida omständigheterna i detta fall är så att det föreligger en konkret risk för att ditt ex kommer begå en handling som är brottslig eller är av allvarlig karaktär som förvisso inte behöver innebär ett brott. Utifrån situationen du beskriver är min bedömning att ditt ex på ett integritetskränkande och trakasserande sett på olika sätt försökt bereda sig kontakt med dig. Bedömningen kan beakta brott mot dig och din omgivning, besöksförbudet avser dock bara dig och ditt ex. Särskilt beaktas om det skett vid upprepade tillfällen. Efter man eventuellt konstaterat att det finns särskilda omständigheter som pekar på en risk att du kommer utsättas för brott av den här personen ska en proportionalitetsbedömning göras (1 § tredje stycket LOKF). I den bedömningen ska hänsyn tas till allvaret och omfattningen i den brottsliga gärningen eller trakasserierna, hur nära i tiden omständigheterna inträffat, risken för att förbudspersonen kommer göra sig skyldig till brott eller allvarliga trakasserier och till sist hur länge risken förväntas föreligga. Det generella intrånget som förbudet medför för ditt ex ska även beaktas samt om skadeverkningarna av ett förbud är särskilt ingripande. Om det föreligger en konflikt ska man utreda om den kan utredas på annat sätt än genom kontaktförbud. I ditt fall verkar ett kontaktförbud möjligtvis inte vara särskilt ingripande för ditt ex då det enbart skulle begränsa hennes möjlighet att dyka upp vid din bostad eller försöka kommunicera med dig. Vad jag tror kommer vara en springande punkt är att konflikten rimligtvis bör kunna lösas på annat sätt. Ett kontaktförbud medför kostnader och kan vara ingripande för båda parter, men den bedömningen gör en åklagare bättre. Ett kontaktförbud kan förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet (3 § LOKF). AnsökanDen som vill ansöka om kontaktförbud kan göra detta hos polisen eller hos åklagare. Polisen har färdiga blanketter som man kan fylla i. Om man anmäler till polisen ska ärendet överlämnas till åklagare och handläggas skyndsamt (6a § LOKF). Innan ärendet prövas av åklagaren ska den andre parten underrättas och yttra sig över dess innehåll, om det inte kan försvåra verkställandet eller är uppenbart obehövligt eller om ärendet inte kan skjutas upp (11 § LOKF). Ansökan om kontaktförbud prövas enbart av tingsrätt om en av parterna begär det (14 LOKF). Det innebär att det kan rendera i en rättsprocess som kan bli långrandig, eller ingen process alls. Kontaktförbud meddelas på högst ett år och kan verkställas omedelbart (4 § LOKF). SlutsatsDet är svårt att ge en konkret bedömning om din ansökan om kontakt eller besöksförbud kommer beviljas. Men om din ex-frus kommunikation med dig är allvarligt påträngande eller till och med brottslig kan det vara aktuellt. Du bör i första hand försöka lösa situationen med din ex-fru sinsemellan innan du vänder dig till polisen. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

när gallras uppgifter i belastningsregistret?

2020-09-06 i Polis
FRÅGA |Hej,Jag är 29 år gammal. När jag var 17 år gammal begick jag tre brott. Två fall av ringa narkotika (cannabis) och ett fall av försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel (försöka sno en bil). Jag blev dömd när jag var 18 år till villkorlig dom och dagsböter. Eftersom att jag var under 18 år vid brottstillfällena så blev gallringstiden fem år.Jag är i processen för ett jobb som är säkerhetsklassat. Det ska vara intervju med SÄPO och bakgrundskontroller osv. Hur nervös behöver jag vara? Är det helt kört eller har jag någon chans? Jag kommer inte jobba hos försvarsmakten eller SÄPO men det är ganska hög säkerhetsklassning. Tror det är nivå 2.Mvh
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om din potentiella nya arbetsgivare kan se i ditt belastningsregister att du varit dömd för brott tidigare. Det är precis som du säger att gallringstiden för villkorlig dom med böter är fem år, om man var under 18 år vid brottstillfället (17§ lag om belastningsregisterutdrag). Syftet med belastningsregistret är att ge information till polisen om uppgifter som krävs för att förebygga och utreda brott, samt för myndigheter att använda vid lämplighetsprövningar och liknande. Syftet med att uppgifterna i registret gallras är huvudsakligen att man inte ska bli "dömd" för samma brott flera gånger, då man redan avtjänat sitt straff. Min uppfattning är alltså att uppgifterna i belastningsregistret om brotten du dömdes för när du var 18 år, inte ska finnas kvar när du är 29 år gammal, såvida du inte begått fler brott. Huruvida du har en chans generellt utifrån säkerhetsprövning och liknande kan jag tyvärr inte uttala mig om. Beroende på vad det är för typ av arbete du sökt finns det olika aspekter av din bakgrund, familj, umgängeskrets och liknande som de tar i beaktning för att göra en bedömning om du lämpar dig för jobbet. Men min uppfattning är att dina uppgifter från lagföringen du fick när du var 18 år, inte kommer finnas kvar när du är 29 år. Sen huruvida de kommer fråga dig om du begått brott eller inte, och om du är ärlig eller inte och hur det påverkar dina chanser, kan jag tyvärr inte säga. Du kan läsa mer om polisens olika register på deras hemsida. Det är polisen som är ansvarig för registret, så vill du får en närmare förklaring till deras registret rekommenderar jag dig att kontakta dem. Hoppas du har fått någorlunda vägledning i dina frågor!Vänligen,