FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis06/09/2022

Möjlighet att erhålla vapentillstånd trots tidigare brottslighet

Kan jag bli nekad att få en vapenlicens om jag har blivit dömd för skadegörelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Polismyndigheten är den myndighet i Sverige som beslutar om vapentillstånd i enlighet med (2 kap. 2 § vapenlagen). För att bevilja ett tillstånd så måste det antas att vapnet inte kommer att missbrukas (2 kap. 5 § vapenlagen).

RPS (rikspolisstyrelsen) har framtagit vissa allmänna råd om vad som ska bedömas beträffande om ett tillstånd skall meddelas eller inte (RPSFS 2009:13). Dessa råd har varit vägledande i mål som berör just meddelande av vapentillstånd (jfr HFD 2016 ref 33).

För att vapentillstånd ska beviljas så uppställs det krav på den sökande personen, att personen ifråga uppfyller de krav på laglydnad, omdöme och pålitlighet som bör ställas på en innehavare av sådana vapen (se HFD 2015 ref. 20). Prövningen av sökandens lämplighet utgår ifrån en helhetsbedömning och syftar till att beräkna huruvida det kommer antas att vapnet inte kommer att vara föremål för missbruk inom framkommande tid. 

Av betydelse är även allvaret i gärningen och de omständigheter som varit relevanta vid brottets genomförande. Exempel på faktorer som kan vara relevanta är huruvida det enbart rörde sig om ett enstaka brott, eller om brottsligheten varit upprepad samt om brottsligheten bedrivits yrkesmässigt (se RÅ 1994 ref 20).

I enlighet med de allmänna råden som återfinns i (RPSFS 2009:13) så ställs krav på att sökande personen ska vara pålitlig, omdömesgill och laglydig. RPS framhäver att en persons tidigare brottslighet påverkar möjligheten att erhålla vapentillstånd. Hur lång tid som måste förflyta mellan tidpunkten för brottets utförande samt möjligheten att erhålla vapentillstånd görs med beaktning av bland annat brottets svårhetsgrad.

Sammanfattning och bedömning utifrån din frågeställning

Polismyndigheten är den ansvariga myndigheten som beviljar dessa tillstånd i Sverige. I deras bedömning så kommer de högst förmodligen att beakta din tidigare brottslighet. Det finns en möjlighet att de bedömer att din tidigare brottslighet var av tillfällig natur och inget i ett led inom en upprepad brottslighet, samt att det inte finns en stark koppling mellan brottet ifråga och den ansökning som du står inför. Det går däremot inte att ge ett fullständigt svar beträffande hur bedömningen kommer att göras i ditt fall.

Utöver detta så finns det andra kriterium som måste vara uppfyllda för att kunna erhålla vapentillstånd, exempelvis kravet på skötsamhet och kunna intyga att ändamålet med ansökan är legitimt. Svaret på din frågeställning innebär således att din tidigare brottslighet kan ha betydelse för möjligheten att få ett vapentillstånd, men behöver inte nödvändigtvis göra det. 

För ytterligare information beträffande ansökan om vapentillstånd så rekommenderas följande länk: 

https://polisen.se/lagar-och-regler/vapen-regler-och-tillstand/ansok-om-vapentillstand/

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar! 

Rijad TrubljaninRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”