FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis31/10/2022

När får polisen bryta upp min dörr?

Hej! Under helgen nu fick jag min dörr uppbruten av polisen då dom sökte mitt syskon som varken bor hos mig eller är skriven där, dom har varken hört av sin till mig eller min hyresvärd innan dom gjorde detta det enda dom gjorde var att åka dit och knacka på innan dom fortsatte med att ha sönder dörren och gå in, är detta rätt tillvägagångssätt eller har dom begått tjänstefel eftersom dom varken kontaktade mig som står på lägenheten eller min hyresvärd? Kan man anmäla detta på något sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar under vilka omständigheter som polisen får bryta en privatpersons dörr och dels huruvida du kan framgångsrikt begära ersättning för den förstörda dörren.

Polisens rätt att bryta upp din dörr

Den lagstadgade grunden som ger polisen rätt bryta upp dörren finns på flera olika ställen i polislagen och rättegångsbalken. Av polislagen följer att polisen har rätt att bruka våld, vilket då även omfattar våld mot saker som din dörr. För att polisen ska ha rätt till att bruka våld måste det emellertid vara fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller fara för liv eller hälsa eller för omfattande skada på miljön. (10 § PolisL). Andra grunder är att polisen har ett beslut om husrannsakan om föremål som (28 kap. RB) för att omhänderta en person som uppehåller sig i bostaden (28 kap. 2 § RB). För att polisen ska ha rätt till en personell husrannsakan hos någon annan än den misstänkte måste synnerlig anledning till att anta att den eftersökta personen uppehåller sig där. Det är ett mycket högt ställt krav och utan att veta närmare omständigheter är det svårt att avgöra huruvida polisen hade fog för att anta att ditt syskon befann sig i lägenheten vid tillfället för husrannsakan.

Som vid alla tjänsteuppgifter Polisen vidtar ska den vara proportionelig i förhållande till orsaken varför åtgärden vidtogs (8 § PolisL).


Ersättning för den uppbrutna dörren

För att få ersättning för din förstörda dörr finns det en specifik lag som reglerar det fall sakskador uppkommit vid frihetsberövande eller andra tvångsåtgärder (Lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder, LEF). Eftersom husrannsakan är en tvångsåtgärd är lagen tillämplig på de sakskador som uppkommit i ditt fall. Enligt lagen har du då rätt till ersättning förutsatt att det skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld person eller egendom (8 § LEF).

För det fall du inte skulle få ersättning med LEF som grund skulle det möjligen gå att i andra hand tillämpa skadeståndslagens (SkL) bestämmelser, eftersom SkL ersätter skador som uppstått vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap. 2 § SkL).

Som vid alla tjänsteuppgifter Polisen vidtar ska den vara proportionerlig i förhållande till orsaken varför åtgärden vidtogs (r myndighet är part.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo