Ta del av inspelade samtal från 112?

2021-04-21 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag skulle vilja ta del av ett samtal som ringdes till 112 den 16/3-21 klockan 0600 ungefär från telefonnummer 0704756972 där det handlar om mig och att jag har sårat min dåvarande sambo. Det var sambon som ringde och hon jobbar som skötare på psykiatriska kliniken i Nyköping. Hon har som jag förstått utnyttjat sina kunskaper om vården för att få mig tvångsvårdad trots att jag aldrig uppfyllde alla tre kraven för tvångsvård. Hon påstår att hon bara ringt 112 och inte polisen som det står i mitt vårdintyg. Därför skulle jag vilja ta del av samtalet för att utesluta att ett allvarligt fel begåtts. Läkaren som undersökte mig ljög dessutom för mig när han sa att det var fullt , enligt deras ordning får jag inte vårdas där sambon jobbar. Det var något jag visste och därför frågade jag igen men svaret blev att det var fullt och jag skulle läggas in i Eskilstuna. Jag vill gärna få veta vad som krävs för att jag eller någon annan får ta del av samtalet till 112 som jag vet spelas in.Kan jag vara tydligare och i så fall berätta vad mer som behövs.Med lite mindre vänlig hälsning Glenn som önskar ett lite snabbare svar och/eller någon slags bekräftelse på att ni mottagit min fråga.
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att få ta del av ett nödsamtal som spelats in via 112.SOS Alarm Sverige AB är ansvariga för numret 112. Samtliga inkommande samtal till 112 har bolaget fått tillstånd genom ett regeringsbeslut att spela in. Dessa inspelningar sparas sedan i 3 månader.SOS Alarm Sverige AB är ett aktiebolag och ingen myndighet. Bolaget har ej heller något rättsligt bestämmande inflytande. Därför omfattas inte bolaget av 2 kap. 3 § och 4 § offentlighets- och sekretesslagen.Bolaget utövar inte myndighetsutövning och omfattas därför inte inte heller av 12 kap. 4 § andra stycket regeringsformen.SammanfattningSOS Alarm Sverige AB är inte underkastat offentlighetsprincipen. Någon skyldighet för bolaget att lämna ut inspelade samtal föreligger inte.Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?

2021-04-11 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Vad sparas under en förhandling på tingsrätten? Protokollförs allt som sägs under förhandlingen? Kan man i sådana fall begära ut ett sådant protokoll?
Suana Tafic |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Protokollförarens uppgifterBredvid ordföranden sitter under en förhandling en protokollförare, vars uppgifter innefattar att spela in förhör, sköta tekniken i salen och att föra anteckningar. Protokollföraren är den som skriver ner det som sägs och vad som sker under en förhandling. Den som är protokollförare vid en förhandling ingår inte i rätten, vilket innebär att personen inte rösträtt när rätten skall fatta beslut. Får jag begära ut protokollförarens anteckningar från förhandlingen? Du undrar om du får begära ut anteckningarna från en rättegång i tingsrätten. Handlingar hos tingsrätten är generellt allmänna och kan därför begäras ut av allmänheten enl. 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Handlingen måste dock ha upprättats vid en offentlig myndighet för att den ska vara allmän och omfattas av ovannämnda paragraf (se 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Minnesanteckningar och arbetsdokument är som utgångspunkt inte upprättade vid offentlig myndighet, och kan därför inte begäras ut. Detta innebär att anteckningar som protokollföraren för under förhandlingen endast är arbetsmaterial för domstolen, och alltså inget som upprättas/sparas på myndigheten. Dessa är endast minnesanteckningar som ska ligga till grund för rättegångsprotokollet och domen. Begära ut domarDet du däremot kan begära ut är domar, som i princip är en komprimerad version av anteckningarna från förhandlingen samt de ljudfiler från förhören som spelats in. Ibland finns det dock anledning för domstolen att sekretessbelägga vissa handlingar, exempelvis ljudfiler. Ljudfilerna sparas dessutom inte så länge på en domstol, ofta endast ett par veckor efter att rättegången ägt rum för att sedan gallras automatiskt från systemet. I domen framgår dock de viktigaste omständigheterna och vad som i övrigt framkommit under förhandlingen, så genom att läsa den kan du få en bra bild över vad som skett under rättegången. Om du är fortsatt intresserad av vilka handlingar du kan begära ut kan du besöka Sveriges Domstolars hemsida.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du mer än välkommen tillbaka till oss!Allt gott,

Offentlighetsprincipen och statliga bolag

2021-04-07 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Omfattas Postnord av offentlighetsprincipen gällande upphandlingar?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).I 2 kap. 4 § OSL kan man läsa att offentlighetsprincipen gäller i statliga bolag om bolaget anges i bilagan till lagen. Rätten att begära ut handlingar är vidare begränsad till den verksamhet som uttryckligen anges där. I bilagan kan man läsa att postens verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen i de delar som det gäller medverkan vid val, folkomröstning, tullkontroll, utlämnande av körkort samt handläggning av flyttningsanmälan. Offentlighetsprincipen gäller alltså inte vid upphandling.Vänligen,

Ta del av en förundersökning

2021-03-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur beställer jag en förundersökning
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är lite svårtolkad, men om jag förstått dig rätt så undrar du var man kan begära att få ut en förundersökning. Du kan begära att ta del av handlingen antingen hos polis eller domstolNär det utförs en förundersökning ska det föras ett protokoll över det som förekommit och är av betydelse för utredningen, det s.k. förundersökningsprotokollet (23:21 RB). Om det är polisen som upprättat förundersökningsprotokollet kan du begära ut det hos polisen när det slutexpedierats. Ett annat alternativ är att du begär ut förundersökningsprotokollet från domstolen. I samband med att åtalet lämnas in till domstolen ska åklagaren även lämna in förundersökningsprotokollet (45:7 RB). När åklagaren lämnar handlingen till domstolen anses den som inkommen och du kan begära att ta del av den.Sammanfattningsvis kan du begära att ta del av förundersökningsprotokollet när det antingen är slutexpedierat hos den myndighet som upprättat det (t.ex. polisen) eller så kan du begära att ta del av det när det inkommit till domstolen. Förundersökningsprotokollet ska lämnas in i samband med att åtalet lämnas till domstolen.Tips! både polisen och Sveriges domstolar har bra information på sina hemsidor om hur du begär ut handlingar!Hoppas du fått svar på frågan! Har du fler frågor är du välkommen att återkomma!Med vänlig hälsning

Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?

2021-04-14 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag går i gymnasiet och en elev jag har bråkat med frågade efter mina betyg och fick ut dem? Är det okej för skolan att göra så?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen är en princip som regleras i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och gäller för alla svenska myndigheter. Principen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Detta innefattar även kommunala skolor, men dock inte privata skolor. Av frågan framgår inte om du går i en kommunal eller privat skola. Om det är så att du går i en kommunal skola, har de på grund av offentlighetsprincipen, en skyldighet att lämna ut dina betyg till den som begär det. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Var kan man undersöka om någon har körkort?

2021-04-08 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har Jimmy X-son 65*****-**** körkort?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uppgifter om körkort är en offentlig handling som tillhandahålls av transportstyrelsen. Offentliga handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och därmed har du rätt att begära ut en sådan handling. Om du önskar begära ut uppgifter om någon innehar ett körkort kan du ringa eller maila transportstyrelsen. Här är länken till kontaktuppgifter till transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se/sv/kontakta-oss/Vi kan tyvärr inte hjälpa dig att undersöka saken vidare. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur tar jag reda på om någon har körkort?

2021-03-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har XX giltigt körkort
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du efterfrågar information gällande hur man kan hitta om en viss person har körkort. Jag kommer i mitt svar att använda mig av offentlighet och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingarFör allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana, enligt offentlighet och sekretesslagen. Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen, detta finner vi i tryckfrihetsförordningen. Ett körkort är en allmän handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet i enlighet med 2kap 3§ tryckfrihetsförordningen.För att veta om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom e-postkontakt. Uppgift om körkort är som huvudregel inte skyddad av sekretess, endast själva referensnumret för körkortet, detta i enlighet med 18kap 10§ offentlighet och sekretesslagen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Kan jag begära ut för att se mitt belastningsregister?

2021-03-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan jag kolla mitt belastningsregister?
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregister regleras i lagen om belastningsregister, det är denna lagen jag kommer utgå från i mitt svar nedan. Enligt 1 § i lagen ska Polismyndigheten föra sådant register med personuppgifter av personer som dömts till påföljd eller liknande, som står listade i 3 §. Vem har rätt att begära ut uppgifterna från ett belastningsregister? Svenska myndigheter får lov att begära ut belastningsregister, om det finns ett behov för det (6-8 §§). Enskilda personer har också rätt att få ut belastningsregister med sina egna uppgifter enligt 9 §. På Polismyndighetens hemsida Här finns information om hur du begär ut ett belastningsregister och länk till en blankett som ska fyllas i. Det finns olika blanketter beorende på vilket syfte du vill ha dina uppgifter, men det går bra att även begära ut ditt belastningsregister för att du själv vill veta vad där står. Med vänliga hälsningar,