Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?

2019-10-04 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Gäller offentlighetsprincipen i fristående skolor? Med hänsyn till lagrådsremissen: offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor? Har den trätt in eller inte. Mvh
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Offentlighetsprincipen är en viktig rättsprincip i Sverige som stadgas i grundlag (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Följaktligen innebär detta att enbart kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen. Det är mycket riktigt att frågan om friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har lyfts av lagstiftaren. Dock har inget beslut tagits i frågan ännu. Således omfattas för närvarande inte friskolor av offentlighetsprincipen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Att finna en anmälan

2019-09-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! När jag var ca 5-7 år så anmälde mina föräldrar en kille för sexuellt ofredande mot mig. Hur kan jag hitta den anmälan?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Anmälan bör finnas hos Polismyndighetens diarium. Polisen når du genom deras växeltelefonnummer, 114 14. Om det är så att personalen skulle vägra dig anmälan så begär du ett formellt avslagsbeslut (som du kan överklaga, se 6 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen), dvs. att det i ett beslut framgår varför du inte får ut anmälan.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Är min lönespecifikation privat post?

2019-09-26 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej.Är min lönespecifikation privat post?Mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagOm någon skulle öppna ett brev adresserat till dig personligen riskerar han eller hon att göra sig skyldig till brott, varför vi kommer kika närmare på brottsbalken (BrB).Ja, din lönespecifikation är privat postEtt kort svar på din fråga är att all post som är adresserad till dig personligen är privat.Även om du skulle arbeta på en statlig eller kommunal arbetsplats och omfattas av offentlighetsprincipen, så är brev ställda till dig personligen och som angår ditt privatliv undantagna från huvudregeln.Om någon öppnar din post riskerar denne att göra sig skyldig till brottDen som olovligen med uppsåt öppnar din post riskerar att göra sig skyldig till brytande av posthemlighet, vilket kan resultera i böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 8 § BrB).Skulle brevet redan ha levererats till dig riskerar förövaren snarare att göra sig skyldig till brottet intrång i förvar, med samma straffskala (4 kap. 9 § BrB).Din lönespecifikation kan dock vara en allmän handlingÄven om någon inte har rätt att öppna din privata post, så kan din lönespecifikation vara en allmän handling, som andra kan begära ut enligt offentlighetsprincipen.Det beror primärt på din arbetsplats. Statliga myndigheter omfattas som regel av offentlighetsprincipen, medan statliga och privata bolag som regel inte omfattas, med vissa undantag. Genom taxeringskalendern och diverse sajter kan de också ta reda på din lönGenom att köpa taxeringskalendern går det snabbt och enkelt att kolla upp vad en person har i lön, och det finns även diverse sajter på nätet som erbjuder samma tjänst mot en relativt liten summa.Några avslutande ordOm någon vill ta reda på din lön, så finns det egentligen inget sätt att värja sig mot detta.Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Hur tar jag del av domar i brottmål?

2019-09-22 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Dömda brottslingar är offentlig handlingJag vill veta dömda brottslingar senaste året namn och vad dom är dömda för Hur går jag tillväga för att få ut den informationen?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du vill veta vilka personer som dömts för brott ska du vända dig till tingsrätten. Det är tingsrätten som dömer som första instans i brottmål. Domar i brottmål är offentliga. Du kan kontakta tingsrätten genom att till exempel besöka dess reception, ringa eller skicka ett e-mail. Du har rätt att läsa domarna på plats hos tingsrätten eller att skyndsamt få kopior skickade till dig. Tingsrätten kan komma att ta ut en avgift om du begär kopior (2 kap. 15 § TF och 2 kap.16 § TF). Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Är dokumenten från häktningsförhandlingarna offentliga handlingar?

2019-10-03 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är dokumenten från häktningsförhandlingarna offentliga handlingar?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De flesta handlingarna inom domstolsverksamheten är allmänna handlingar. I enlighet med offentlighetsprincipen kan allmänheten begära ut allmänna handlingar för att få insyn i statens olika verksamheter (2 kap. 1 § TF). En allmän handling kan dock vara skyddad av sekretess (2 kap. 2 § TF). Det innebär att den allmänna handlingen inte får lämnas ut trots offentlighetsprincipen. Sekretess kan tillämpas om handlingar innehåller känsliga uppgifter om enskilda personer, exempelvis uppgifter som rör deras hälsa, sexualliv eller andra privata angelägenheter. Sekretess kan också tillämpas för att skydda allmänna intressen, exempelvis brottsbekämpning. Huruvida en handling kan lämnas ut eller ej på grund av sekretess måste bedömas från fall till fall. Det går således inte att generellt säga vad som gäller, utan sekretessprövningen måste göras i varje enskilt fall. För att ta del av en domstolshandling kan du kontakta den berörda domstolen och be om att få ut den specifika handlingen. Därefter får de göra en sekretessprövning och återkomma till dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kopia på nedlagd förundersökning

2019-09-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Begäran om kopia på en nedlagd förundersökning
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som denna regleras i tryckfrihetsförordningen (TF).Som huvudregel gäller offentlighetsprincipen i Sverige (2 kap 1 § TF). Principen innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av de handlingar som inkommit eller upprättats hos en myndighet och som förvaras hos myndigheten. Som utgångspunkt ska handlingen tillhandahållas på stället eller att en kopia eller avskrift ges ut mot en fastställd avgift (2 kap 15-16 §§ TF). Allmänna och enskilda intressen kan ibland göra att en inskränkning av ovannämnda princip är motiverad. Handlingen kan då bli sekretessbelagd. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas om det anses påkallat med hänsyn till vissa preciserade skyddsintressen (se 2 kap 2 § TF). Begäran om att få ta del av allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap 17 § TF). Det är alltså dit du ska vända dig. Om en sekretessprövning inte leder till att handlingen anses sekretessbelagd så har du rätt att få ta del av dom.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,

Är det lagligt att ta reda på ett personnummer?

2019-09-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Jag vill ta reda på ett personnummer. Är det lagligt?MVH XX
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag först gå igenom lite allmänt om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar för att sedan svara på din fråga. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att få insyn och tillgång till information om staten och kommunernas verksamhet enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. I folkbokföringen som hanteras av Skatteverket finns bland annat uppgifter om personnummer. Skatteverket är en myndighet, vilket innebär att uppgifterna i folkbokföringen är en allmän handling.Vissa allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda, de ska med andra ord inte lämnas ut. I offentlighets- och sekretesslagens 22 kapitel regleras de speciella situationer då personuppgifter inte ska lämnas ut.För att svara på din fråga så är det lagligt att ta reda på ett personnummer då det är en allmän handling. Du kan begära ut en persons personnummer genom att kontakta Skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Begära ut domstolshandlingar utan personnummer

2019-09-19 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan man få ut domstolshandlingar på person utan att ha personnummer?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är huvudregeln att samtliga domstolshandlingar är offentliga handlingar, enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Dock finns undantag från huvudregeln som säger att delar av domen kan vara sekretessbelagd i vissa fall, till exempel om det rör sig om sexuella handlingar mot minderåriga etc.Du kan vända dig till den aktuella domstolen och begära att få ut domstolshandlingar utan att ha personnummer på personen genom att ange för- och efternamn eller om du eventuellt har ett målnummer, såvida det inte rör sig om en handling som är sekretessbelagd. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,