Hur länge syns brottet i belastningsregistret?

2020-04-06 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Om man dömdes för sexuellt ofredande som 15-16 åring, är denna handling offentlig hela livet? Och hur länge syns det i brottsregister eller liknande? Kan detta "dyka upp offentligt" när som helst i framtiden?
Arman Mohajeri Falah |Hej!Tack för du vände dig till Lawline med din fråga!"Är handlingen offentligt hela livet?"Det är påföljden, alltså straffet, som avgör hur länge en belastning finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Sexuellt ofredande döms till böter eller fängelse i högst två år beroende på om du har begått liknande brott innan eller hur grov brottet har utövats, 10 § 6 kapitel Brottsbalken (BrB). Då gärningsmannen är 15 år i det här fallet finns det en möjlighet för domstolen att döma denna till böter och ungdomstjänst. Det är svårt för mig att skriva exakt när brottets tas bort från den 15 åringens belastningsregister utan att få veta vilken straff den dömdes till. Men jag skriver här nedan en lista på det som kan vara aktuellt för 15 åringen. Uppgifter som tas bort 5 år efter dom, beslut eller godkännande kan vara dagsböter, tillträdesförbud, villkorligt dom om personen var under 18 vid tidpunkten för brottet, ungdomstjänst m.m. Uppgifter som tas bort 3 år efter beslut kan vara staffvarning dvs att åklagaren beslutar att inte åtala för brott), om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Du kan läsa mer om detta på polisens hemsida. Av det informationen som jag har fått ifrån dig gör jag den bedömningen att det är mest sannolikt att brottet kommer tas bort från hens belastningsregister 5 år efter domen. "dyka upp offentligt?"Regler om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Man har rätt att på begäran får ut samtliga uppgifter ur registret om sig själv och det kommer lämnas kostnadsfritt en gång om året. 9 § lagen om belastningsregister. Däremot har inte någon annan rätt att få ut annans belastningsregister. Dock har varje svensk medborgare rätt att ta del av det allmänna handlingar, 2 kapitel 1 § Tryckfrihetsförordningen. En dom är en offentligt handling. Så om någon vet vilken domstol den 15 åringen blev dömd i kan den personen begära ut domen så länge inte domen är sekretess belagd. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning/

Vart kan man beställa domslut ifrån?

2020-03-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur sak man göra för att få tag på en dom som va mellan 2008-2011?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Hur kan du få tag i domslut? Jag tolkar din fråga som att det är en specifik dom du vill få tag i. Om du vill beställa handlingar i ett mål eller bara läsa domen så ska du kontakta den domstol som hade hand om målet. Innan domstolen lämnar ut handlingen till dig kommer de att göra en sekretessprövning för att se så att inga sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. När du begär ut domen har du rätt att vara anonym. Beroende på din doms omfattning och om den finns elektroniskt eller behöver skannas in så kan det kosta pengar att få ut handlingen. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till den domstol som hade hand om målet du är intresserad av. Du kan läsa mer om hur du kan ta del av allmänna handlingar här och beställa domslutet här. Hoppas du fått svar på din fråga!

Är nedlagd förundersökning allmän handling?

2020-03-16 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Blir förundersökningen offentlig även om det inte leder till åtal?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till fråga!Regler kring offentlighet och sekretess finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Som huvudregel är förundersökningen offentlig (2 kap 3 § TF). Den blir dock offentlig först när förundersökningen är färdigbehandlad, det vill säga antigen när åtal väcks eller när åtalet läggs ned. Innan dess råder s.k. förundersökningssekretess (18 kap 1 § OSL).I vissa fall kan även en färdigbehandlad förundersökning vara sekretessbelagd, till exempel om det är påkallat med hänsyn till intresset av att förebygga och beivra brott, eller med hänsyn till andra intressen som du kan se i lagtexten (2 kap 2 § TF).I regel blir alltså även en nedlagd förundersökning offentlig, men för att få veta om en specifik förundersökning är offentlig eller ej måste du vända dig till polisen som utfört förundersökningen. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Hur får jag reda på om en person har körkort?

2020-03-07 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, vart vänder jag mig om jag vill se om någon har körkort samt yrkesförarbevis?? Tack på förhand
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill veta om någon har körkort eller yrkesförarbevis vänder du dig till Transportstyrelsen. I enlighet med offentlighetsprincipen kan du begära ut uppgifterna. Offentlighetsprincipen innebär att du som svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och förvaras hos en myndighet, 2 kapitlet 1 § tryckfrihetsförordningen. Uppgifter om körkort är inte skyddade av sekretess och kan därför tas del av med stöd av offentlighetsprincipen.Vänligen,

Kan jag begära ut en polisanmälan?

2020-04-04 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej Har jag rätt att få en kopia av en anmälan mot 2 st poliser ?Vänlig hälsning
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Vad innebär offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.Är en polisanmälan en offentlig handling?För att ta reda på om en polisanmälan är en offentlig handling krävs det att den uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en polisanmälan i regel uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom polisanmälan är upprättade hos en Polisen, vilket är en myndighet, är den att ses som allmänna (2 kap. 10 § TF), under förutsättningen att sekretess inte har föreskrivits.SlutsatsEn polisanmälan är i regel en offentlig handling som följaktligen kan begäras ut. Observera att polisanmälan inte kommer lämnas ut om den är sekretessbelagd. Du kan begära ut polisanmälan genom att ta kontakt med Polisen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Är en mailkonversation mellan tjänstemän i en kommun allmän handling?

2020-03-19 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är mailkonversation mellan Kommundirektören om och komunstyrelseordförande offentlig om man misstänker att de har farit med osanning?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Interna e-postmeddelanden som inte hör till något ärende hos kommunen är inte allmänna handlingar. I det här fallet verkar det handla om sådan intern kommunikation mellan kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. Om mailkonversationen inte hör till något särskilt ärende hos kommunen, så är den alltså inte en allmän handling. Om mailkonversationen hör till ett ärende, så blir den en allmän handling när ärendet är avslutat. Misstanke om att personerna farit med osanning påverkar inte bedömning om mailen är allmänna handlingar eller inte.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Hur får jag reda på om en viss person har körkort?

2020-03-08 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Vill veta om XXXX bosatt i XXXX har Ngt körkort?
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill veta om någon har körkort eller yrkesförarbevis vänder du dig till Transportstyrelsen. I enlighet med offentlighetsprincipen kan du begära ut uppgifterna. Offentlighetsprincipen innebär att du som svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och förvaras hos en myndighet, 2 kapitlet 1 § tryckfrihetsförordningen. Uppgifter om körkort är inte skyddade av sekretess och kan därför tas del av med stöd av offentlighetsprincipen.Vänligen,

Min dom sprids runt - kan jag stoppa detta?

2020-03-01 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej min man är med i belastningsregristret. Domslutet har nu skickats runt anonymt. Men han har blivit hotat av en arbetskollega pga av detta. Vad kan man göra för att få stopp på att domslutet går runt.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga kommer jag först och främst utreda hur man kan få tag på en dom med tillhörande domslut. Detta regleras av Tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Därefter kommer jag beröra hoten som din man har fått, som regleras i Brottsbalken (BrB). Vad innebär offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § TF). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.Är domar offentliga handlingar?För att ta reda på om en dom är en offentlig handling krävs det att en dom uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § TF). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en dom uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom att en dom är upprättad hos en domstol, vilket är en myndighet, är den att ses som allmän (2 kap. 10 § TF).Rör det sig om olaga hot?Du skriver i din fråga om att din man har blivit hotad av en arbetskollega, men inget närmre om vad det är för typ av hot som har utdelats. Olaga hot definieras som "Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år." (4 kap. 5 § BrB). För att straff ska kunna utdömas krävs det att hotet är något som i sig är brottsligt, till exempel hot om misshandel eller mord. Om din mans arbetskollega hotat honom genom att till exempel säga att denne ska berätta om domen och dess domslut för arbetsgivaren räknas inte det som ett olaga hot. Slutsats Domar är i regel offentliga för allmänheten, vilket innebär att var och en har rätt att ta del av informationen. Det finns följaktligen inget sätt att få stopp på en eventuell spridning i och med att det inte är något som är förbjudet. Hoten kan däremot klassificeras som olaga hot vilket är en straffbar handling. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,