Hur får olika hemsidor tillgång till privatpersoners brottsregister?

2020-07-08 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur får egentligen sidor som Mr Koll och Lexbase tag på uppgifter från privat personers belastningsregister?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hemsidor av denna typ begär ut domar från svenska domstolar som sedan läggs ges ut mot en avgift på dessa hemsidor. För att besvara din fråga ska det först och främst konstateras hur exakt de aktuella hemsidorna kommer åt dessa uppgifter. Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, Tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Vad innebär offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.Är domar offentliga handlingar?För att ta reda på om en dom är en offentlig handling krävs det att en dom uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en dom uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom en dom är upprättad hos en domstol, vilket är en myndighet, är den att ses som allmän (2 kap. 10 § TF). En dom, som hemsidorna bygger den aspekt som du nämner i din fråga, är således en allmän handling och även offentlig om det inte finns ett lagstadgat stöd för att sekretessbelägga den.Är det som hemsidan gör lagstridigt? Mr Koll, Lexbase och liknande hemsidor hämtar ut domar från svenska domstolar. Därefter publicerar de en antydan av de uppgifter de har, där den fullständiga informationen kan erhållas mot betalning. Sammantaget innebär detta att hemsidorna baserar sina uppgifter på offentliga handlingar som tillhandahålls för allmänheten. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Varför är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?

2020-07-02 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |I webbsidor som verifiera.se kan man tydligen få tillgång till personers gamla domstolshandlingar/brottsmål. Fall som till och med har avskrivits och inte finns i belastningsregistret. Jag undrar: *hur liknande tjänster kommer åt informationen?*Varför finns informationen kvar överhuvudtaget?*Kan man som privatperson göra någonting åt att informationen raderas eller inte blir tillgänglig för liknande tjänster?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Offentlighetsprincipen I Sverige har vi något som kallas för offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Det är en vidsträckt rättighet att ta del av allmänna handlingar. Var och en som begär ut en sådan handling ska få tillgång till den så fort som möjligt. (2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen). En allmän handling är en handling som förvarats, inkommit eller upprättats hos en myndighet (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Handlingar som omfattas av sekretess är inte allmänna handlingar och får inte delas ut (6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen). Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska bevaras, men myndigheter får gallra bland dessa om de har stöd i lag (2 kap. 23 § tryckfrihetsförordningen).GDPRDataskyddsförordningen (GDPR) har som syfte att säkerställa ett likvärdigt skydd av personuppgifter inom hela EU. GDPR hindrar inte att personuppgifter lämnas ut tillsammans med allmänna handlingar som begärts ut med stöd av offentlighetsprincipen. Däremot ska "känsliga uppgifter" skyddas. Om det kan antas att den som begär ut en allmän handling ska använda någons personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR kan det nekas. Det går att läsa mer om GDPR hos Dataskyddsinspektionen. Är det möjligt att förhindra att information om en själv lämnas ut?Verifiera.se och liknande tjänster som samlar information lagrad för automatisk behandling klassas som en databas (1 kap. 2 § fjärde stycket yttrandefrihetsgrundlagen). Om en databas har ett utgivningsbevis (1 kap. 5-6 § yttrandefrihetsgrundlagen) är den undantagen från GDPR, detta eftersom EUs medlemsländer får göra undantag för att säkra yttrandefriheten. Man har därför ingen rättighet att få sina uppgifter borttagna från sådana sidor, så länge det är allmänna handlingar de använder sig utav.Sammanfattning och råd Företag liksom privatpersoner kan kontakta myndigheter och begära ut allmänna handlingar om vem som helst, så länge de inte är sekretessbelagda. Informationen finns kvar fram tills att en myndighet aktivt gallrar bort den. Det du kan göra om du vill få bort personlig information från verifiera.se är att kontakta dem och be dem ta bort information om dig. Om de har ett utgivningsbevis är de dock inte skyldiga att göra det. Med vänliga hälsningar,

Vad är en allmän handling?

2020-06-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, Jag undrar hur man vet när en handling är allmän? Och vad är skillnaden på en allmän handling och en offentlig handling?Vänliga hälsningarJonas
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som utgör en allmän handling och vad skillnaden mellan en offentlig och allmän handling är.Allmän handling Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Det är en grundläggande princip för att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. I 2 kap. 3 § TF anges vad som utgör en handling. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Det framgår vidare av 2 kap. 4 § TF att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 § eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Förenklat uttryckt är det är alltså tre kriterier som ska uppfyllas för att en handling ska anses vara allmän. 1. Det ska röra sig om en handling enligt 2:3 TF. 2. Handlingen ska förvaras hos en myndighet. 3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet. Offentlig handlingMed offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), OSL. För att handlingen i fråga ska vara offentlig krävs alltså att det är en allmän handling, enligt ovanstående punkter, och att den inte är sekretessbelagd. Ett exempel som belyser diskrepansen är sjukhusjournaler. Sjukhusjournaler är en allmän handling (framställning i skrift, förvaras hos myndighet, och är upprättad hos myndigheten). Det är dock inte en offentlig handling fritt fram för alla att ta del av, eftersom den omfattas av sekretess, det behöver göras en sekretessprövning för att få tillgång till den. I det här fallet ska prövningen av sekretess göras enligt 25 kap. 1 § OSL.Med vänliga hälsningar,

Kan mail begäras ut?

2020-06-17 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, jag vill veta om e post från en avdelningschef ( enhetschef) till alla anställda på en vårdavdelning i ett så kallat veckobrev är en offentlig handling ?Mvh
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Vad innebär offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.Är korrespondensen offentlig handling?För att ta reda på om dessa handlingar är offentliga handlingar krävs det att de uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier mail uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Om e-posten är upprättad hos en myndighet eller kommun är den i regel att ses som allmänna (2 kap. 10 § TF), under förutsättningen att sekretess inte har föreskrivits. SlutsatsDen korrespondens som du vill ha ut är med stor sannolikhet offentliga handlingar, vilket gör att du kan begära ut dem. Du begär ut dokumenten genom att ta kontakt med den aktuella kommunen eller myndigheten. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vart kan man beställa domslut ifrån?

2020-07-06 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej jag vill beställa en specifik dom hur gör jag???
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill beställa handlingar i ett mål eller bara läsa domen så ska du kontakta den domstol som hade hand om målet. Domstolen kommer innan de lämnar ut handlingen till dig, göra en sekretessprövning för att se till att inga sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. När du begär ut domen har du rätt att vara anonym. Beroende på din doms omfattning och om den finns elektroniskt eller behöver skannas in så kan det kosta pengar att få ut handlingen. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till den domstol som hade hand om målet du är intresserad av. Du kan läsa mer om hur du kan ta del av allmänna handlingar här och beställa domslutet här.

Kan jag begära ut förhörsprotokoll?

2020-06-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, jag var på förhör för ungefär en månad sen, nu har utredningen lagts ner. Men tänkte kan man på nåt sätt läsa förhöret man var på? Läsa alla frågor och svar osv?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom förhörsprotokollet betraktas som en allmän handling har du rätt att begära ut och ta del av det. Din rätt att begära ut förhörsprotokollet gäller under förutsättning att förundersökningssekretess inte föreligger. För att begära ut förhörsprotokollet ska du vända dig till polisen.Rätt att ta del av allmänna handlingarUnder ett förhör skrivs ett förhörsprotokoll. Ett förhörsprotokoll är en allmän handling eftersom den upprättats hos en myndighet, det vill säga hos polisen (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). För att en handling ska anses upprättad och därmed bli en allmän handling, ska handlingen ha expedierats eller ärendet som handlingen berör ha slutbehandlats (2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen). Eftersom du nämner att utredningen har lagts ned, har ärendet som förhörsprotokollet berör slutbehandlats. Förhörsprotokollet är därför upprättat och anses vara en allmän handling. Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga och du har rätt att begära ut dem, enligt offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Sekretess Det föreligger dock ibland förundersökningssekretess på visst förundersökningsmaterial. Förhörsprotokoll är en del av förundersökningsmaterialet. I vissa fall kan sekretessen ligga kvar även efter att förundersökningen har lagts ned. Sekretessen begränsar i sådana fall din möjlighet att begära ut förhörsprotokollet (18 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen). Eftersom jag inte vet ytterligare omständigheter om förundersökningen eller förhöret, så kan jag inte avgöra om sekretess föreligger. Om sekretess föreligger i ditt fall får du veta när du försöker att begära ut förhörsprotokollet.Sekretess gäller dock inte om du skulle varit part i rättegången, det vill säga om du var den som misstänktes för brottet. Detta beror på att de som är parter i ärendet har rätt till insyn (10 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen).Hur du begär ut en allmän handlingEn förfrågan om att ta del av allmän handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 17 § 1 st. tryckfrihetsförordningen). I ditt fall behöver du höra av dig till polisen för att begära ut förhörsprotokollet. När du begär ut förhörsprotokollet kan du läsa alla frågor och svar som de antecknat i protokollet. Mer om hur du begär ut förhörsprotokollet kan du hitta på polisens hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Sekretess avseende skriftlig varning

2020-06-25 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |En jorunalist vill få ut information om en anställd i kommunen som hen bevakar har fått en skriftlig varning. Journalisten får ut handlingen men inte vem det är. Vad gäller? Kommunen säger att personuppgifterna är sekretessbelagda.
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 §, "ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Enligt TF 2 kap 2 § p. 6 får detta begränsas med hänsyn till bland annat "skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden". Detta regleras i sin tur närmare i offentlighets- och sekretesslagen 39 kap. 2 § st. 2 där det framgår att sekretess inte gäller i ärende som rör disciplinansvar i en personaladministrativ enhet. Utifrån dina uppgifter är min slutsats således att handlingen inte ska omgärdas med sekretess. Hoppas du fick svar på din fråga.

Belastningsregister som allmän handling

2020-06-12 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Finns det något lagförslag om att ta bort som allmän handlingar vad folk dömts för?
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Frågor om allmänna handlingar regleras tryckfrihetsförordningen (TF).BelastningsregistretDet verkar inte finnas något lagförslag om att inte längre se belastningsregistret som allmän handling. Man har därmed rätt att begära ut samtliga uppgifter ur ens eget register och det ska lämnas kostnadsfritt en gång om året (9 § Lag om belastningsregister). Det måste dock understrykas att det bara är du själv som kan begära ut uppgifter från ditt register och ingen annan. Med andra ord kan exempelvis en arbetsgivare inom vissa yrken begära att du ska visa ditt registerutdrag för att kunna bli anställd, men arbetsgivaren kan inte på egen hand begära ut det.En dom är något vem som helst kan begära utI Sverige finns det en grundlagsskyddad rättighet att få ta del av allmänna handlingar om de är offentliga. Den rätten kallas offentlighetsprincipen. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagt enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. En dom uppfyller kraven för att vara en offentlig handling (2 kap. 3 § och 4 § TF) och kan därmed begäras ut av alla (2 kap. 1 § TF). Det finns däremot inget centralt register som samlar alla ens domar, utan man måste i sådana fall vända sig till varje enskild domstol och lämna in en begäran om att få ta del av domen (2 kap. 15 § och 17 § TF).SammanfattningDet finns för tillfället inget lagförslag om att ta bort rätten att begära ut uppgifter ur belastningsregister och domar. Eftersom en dom är en offentlig handling får vem som helst begära ut det. Utdrag ur belastningsregistret får däremot endast personen själv göra och inte någon annan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,