Har X körkort?

2019-06-12 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag undrar om XX har körkort?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller körkort är det en allmän handling, enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF), och varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar, 2 kap. 1 § TF. Jag kan dessvärre inte ge ett svar på om personen i din fråga har körkort eller inte. Det du däremot kan göra är att vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften där. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får en myndighet skicka ut allmänna handlingar via email?

2019-06-07 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej Jag undrar om det är lagligt eller olagligt att skicka Allmänna dokument i ett miljöärende som jag själv anmält. Avdelningschefen på Miljöförvaltningen säger att det är mot lagen att skicka dem via email.? Tog mig mer än fem veckor att få ut mina dokument trots 7 påminnelser och JO anmälan. Finns bara fyra dokument som är klassade som sekretess och det är mina egna. Vår tidning här i stan fick däremot ut dokumenten 1 månad innan mig. Tillbaka till frågan får en myndighet skicka dokumenten via email till mig?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till utlämnande av allmänna handlingar är det 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) som är aktuella. Vad är en allmän handling? Enligt 2 kap. TF är en handling allmän om den har inkommit till en myndighet, och är förvarad hos denna, 2 kap. 4 § och 2 kap. 9 § TF.Med inkommen avses att den har kommit in till myndigheten på något sätt, fysiskt eller digitalt, till exempel genom en anmälan. Med förvarad avses att den finns hos myndigheten, antingen fysiskt eller digitalt.SekretessNär man väl fastställt att en handling är allmän går man vidare och kollar om handlingen ska kunna lämnas ut, dvs om den är offentlig. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga och ska kunna hämtas ut av vem som helst, men för att skydda vissa allmänna och enskilda intressen finns det sekretessbestämmelser i Offentlighet- och Sekretesslagen som medför undantag till offentlighetsprincipen.När man prövar sekretess tittar man dels på vilka sorts uppgifter det är i handlingarna men också vem som begär ut handlingarna. Ju starkare sekretesskydd, desto större utredningsskyldighet har myndigheten att ställa frågor om vem som begär ut handlingarna, se 2 kap. 18 § TF. Detta eftersom skaderekvisitet "kan antas orsaka men för en enskild" som finns i många paragrafer i OSL t.ex. påverkas av vem som hämtar ut materialet.Sekretessbrytande grundEnligt 10 kap. 3 § OSL har den som är part i ett ärende rätt till insyn i sina handlingar (partsinsyn) trots sekretess. Dock får detta åsidosättas om det finns andra enskilda eller allmänna intressen av synnerlig vikt som gör att uppgifterna i materialet inte får röjas. Sker detta så ska myndigheten informera om det och göra de förbehåll som krävs för att den enskilde ändå ska få ut så mycket information om sitt ärende som möjligt.Skyndsamhetskravet vid utlämnande avEn begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna. Enligt JO ska en myndighet normalt lämna besked i utlämnandefrågan samma dag som en begäran har gjorts. Myndigheten ska alltså antingen lämna ut handlingen eller ge dig besked om att du inte har rätt att få ut den. Enligt JO får beskedet dröja någon eller några dagar om det är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Det kan såklart behövas ännu längre tid om begäran avser ett omfattande material, se JO-beslutet 4209-09.Rätt att få ut handlingar via e-mail? Dock finns det ingen skyldighet enligt lag för myndigheten att maila ut digitala kopior. Det finns å andra sidan heller inget hinder mot att göra så, men en myndighet väljer själv, med hjälp av interna riktlinjer om de mailar ut digitala kopior. Det vanligaste är att man får utskrivna kopior på posten. Dessa ska dock behandlas skyndsamt som sagt. Det finns alltså ingen laglig skyldighet för myndigheten att lämna ut kopior av handlingar via mail. De får dock välja att göra detta då inga restriktioner finns mot det i TF, jämför 2 kap. 16 § TF. En anledning till att de inte vill lämna ut på mail kan vara att det anses göra det mer tillgängligt för spridning. Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Förundersökning och häktning allmänna och offentliga handlingar?

2019-04-25 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Frågorna gäller en person som är misstänkt för våldtäkt och häktad. 1. Om häktningstiden förlängs är då åklagarens skäl till förlängd tid en allmän handling och offentlig.2. När åtal väcks blir då förundersökningen en allmän handling och offentlig?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!1. Offentlighetsprincipen medger att vem som helst har rätt att begära ut tex domar och beslut från domstolen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsordningen). Av 24 kap. 18 § Rättegångsbalken framgår att om åtal inte väcks inom två veckor efter häktningsbeslutet, måste en ny häktningsförhandling hållas för personen ska kunna fortsätta sitta häktad. Det är alltså domstolen som beslutar om personen ska fortsätta vara häktad och detta sker genom beslut, alltså är det en en offentlig handling. Här kommer åklagarens skäl framgå, t. ex om det är pga flyktfara eller recidivfara (återfallande i brottslighet) eftersom det är åklagarens skäl till fortsatt häktning som domstolen har att ta ställning till. Beslutet om fortsatt häktning blir allmän handling eftersom den anses vara upprättad hos en myndighet (2 kap. 3 § Tryckfrihetsordningen).2. Förundersökningen blir offentlig handling när åtal väcks eftersom den då anses vara upprättad hos en myndighet (2 kap. 3 § Tryckfrihetsordningen).Detta är huvudregeln. Enligt (2 kap. 2 § Tryckfrihetsordningen) finns det dock undantag då offentlighetsrprincipen får begränsas. Detta gäller om det bedöms att sekretess bör råda; bland annat då man vill skydda enskildas personliga ställning eller med hänsyn till intresse att beivra eller förebygga brott. Att det rör sig om en våldtäkt motiverar dock inte i sig att handlingarna ska vaga belagda med sekretesss, men till exempel om faller gäller underåriga personer kan man tänka sig att handlingen beläggs med sekretess. Det går dock inte att ge ett generellt svar utan myndigheten gör att prövning när handlingen begärs utlämnad.

Omfattas chefers lönelistor på en kommun av offentlighetsprincipen?

2019-04-04 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Jag jobbar inom en kommun och har begärt att få ta del av våra lönelistor som ska vara offentliga. Då såg jag att bara handläggarnas listor fanns med i pärmen jag fick från dem . När jag frågade om chefernas löner så fick jag ett svar att de finns inte med i pärmen och HR ville inte svara varför. Hon hänvisade mig att kolla upp Sacos lönelistor. Jag sa att jag ville se vad våra chefer och biträdande på min avdelning tjänar men fick aldrig svar på det. Får kommunen särbehandla chefernas löner? Får de göra så?MvhEmilia
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lönelistor är offentliga handlingar eftersom om de förvaras hos myndigheten och har upprättats vilket sker genom expediering, 2 kap 4 § tryckfrihetsförordningen. Vidare krävs också att handlingen är upprättad vilket sker när handlingen har expedierats, slutbehandlats eller justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts, 2 kap 10 § tryckfrihetsförordningen. En kommun är att betrakta som en myndighet och ska genast lämna ut en allmän handling på begäran av den enskilde om denne begär att ta del av handlingen på plats, 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen. Om du istället begär att ta del av handlingen som en kopia ska myndigheten behandla din begäran skyndsamt vilket brukar sägas vara 1-2 dygn, 2 kap 16 § tryckfrihetsförordningen.SekretessEn myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten. Undantag kan dock förekomma om lönelistorna i detta fall innehåller någon uppgift som är sekretessbelagd (vilket är sällsynt). Ett sådant undantag för sekretess måste noga anges i offentlighet och sekretesslagen, 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen.Om en anställd vid en myndighet (i detta fall kommunen) enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål, 6 kap 3 § offentlighet- och sekretesslagen.Kommunens lönelistor får alltså inte särbehandlas såvida det inte finns någon uppgift som är belagd med sekretess. Vad kan du göra?Du kan överklaga kommunens beslut att inte lämna ut den eller de handlingar du har begärt att ta del av, 6 kap 7 § första punkten offentlighet- och sekretesslagen. En sådan överklagan ska göras till Kammarrätten, 6 kap 8 § första stycket offentlighet- och sekretesslagen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen

Hur begär jag att få ut en allmän handling?

2019-06-08 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |HejJag skulle vilja veta en persons skatteåterbäring och för vad den fick tillbaka pengar för. Ex ränta från lån på bostad mmHur går jag tillväga för att begära ut de papperen?Mvh
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan begära att få ta del av alla handlingar hos myndigheterna (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Är de inte belagda med sekretess ska du få ta del av dem (2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen). Du ska vända dig till den myndighet som förvarar handlingen (6 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen). I ditt fall blir det Skatteverket.På Skatteverkets hemsida står det att du kan välja mellan att ringa dem, skicka post eller e-post för att göra din begäran. Vill du ringa gör du det på detta nummer: 0771-567567. Vill du skicka e-post kan du trycka på länken till deras hemsida så hittar du ett formulär. Du har rätt att vara anonym.Tänk på att du behöver specificera vad du vill ha ut så de kan hitta det. De har en skyldighet att leta efter det du begär ut men inte gissa sig fram till vad du vill ha. Uppge namn på personen, gärna personnummer och att du vill ha beslutet om personens slutgiltiga skatteuträkning samt vilket år det gäller.Får man tillbaka pengar så är det för att det under året dragits för mycket i preliminär skatt, på t.ex. lön, aktieutdelning eller liknande. När Skatteverket sedan räknar ut det slutgiltiga så ser det att personen totalt betalat in för mycket.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Är tentamenssvar en allmän handling?

2019-04-29 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag begärde att få ut en kopia av en tentamen som en annan student skrivit. Svaret jag fick från en administratör var att när studenterna sett sitt resultat på tentan så ser högskolan det som att handlingen är utlämnad och inte en allmän handling. Tentan var en digital sådan. Finns det ingen möjlighet för mig att begära ut en sådan tenta?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag utgår ifrån att högskolan/universitetet du vill ha ut kopian av tentamenssvaret ifrån är statligt. Tentamenssvar är allmänna handlingar, och det finns ingen sekretess; svaret borde därför ha lämnats ut till digRegler om allmänna handlingar finns i 2 kap tryckfrihetsförordningen. Av 2 kap 4 § TF framgår att en handling är att anse som allmän, om den är inkommen till en myndighet. Statliga högskolor och universitet är att betrakta som myndigheter i TF:s mening.Med att en handling är "inkommen" till en myndighet, menas att den ankommit till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa (2 kap 9 § TF). En students tentamenssvar, är att anse som inkomna till universitetet eller högskolan så fort den lämnats in av studenten. I 2 kap 16 § TF framgår att den som önskar ta del av en allmän handling skyndsamt har rätt att få en kopia av handlingen av myndigheten, såvida det inte föreligger sekretess. Utan att närmare gå in på offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser så konstaterar jag att en students tentamenssvar uppenbarligen inte omfattas av någon sekretessgrund. De skall följaktligen lämnas ut på begäran,Slutsatsen är alltså att du har rätt att få ut en kopia av studentens tentamenssvar. Högskolan gjorde alltså fel när den nekade dig.Hur du går till väga för att ta del av handlingenSåsom jag förstår din fråga har högskolan vägrat lämna ut en kopia av tentamenssvaren. Som jag konstaterat ovan var detta felaktigt.Regler om hur du överklagar ett beslut att vägra utlämning av en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Du verkar, om jag förstår dig rätt, ha haft kontakt med en tjänsteman på universitetet, och denne har nekat din begäran. Jag råder dig därför att jämte 6 kap 3 § OSL begär att myndigheten (alltså högskolan som sådan) prövar din begäran om att få ta del av handlingen. Med mycket stor sannolikhet kommer högskolans "högre personal" redan då att inse vilket misstag som begåtts, och lämna ut svaret till dig.Skulle mot förmodan högskolan fortsätta vägra att ge dig en kopia av svaret, så kan ett sådant beslut överklagas till kammarrätten (6 kap 7 § OSL). Eftersom det står helt klart att tentamenssvar är allmänna handlingar, borde en sådan process utfalla till din fördel. Det är dessutom gratis att överklaga - du har med andra ord inget att förlora, om det går så långt!SammanfattningTentamenssvar är allmänna handlingar, och högskolor/universitet skall på begäran lämna ut en kopia. Det är inte tillåtet för högskolor/universitet att gallra svaren utan laga stöd. Jag råder dig därför att ta kontakt med den som vägrade lämna ut handlingen, och begära myndighetens prövning av beslutet att avslå din begäran. Om detta inte får önskat resultat, kan du överklaga myndighetens beslut till kammarrätten; detta är helt gratis, och eftersom det står helt klart att tentamenssvar är allmänna handlingar, borde en sådan process utfalla till din fördel.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om du har fler frågor får du gärna återkomma.Lyckönskningar och hälsningar,

Hur stoppar jag gallring av offentliga handlingar?

2019-04-12 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur får jag ut bevis för att tjänstemän varit jäviga, partiska och osakliga för att kringgå lagstiftningen? Jag har epostloggar som visar att de tillsammans skrivit ett yttrande mot mig trots att de innehaft flera olika roller i mitt ärende. Det framgår i ämnesrubriken att det är mig de mailat om. Jag begärde ut epostmeddelandena i höstas men utsattes för en så grov kränkning att JO nu utreder det. Jag orkade inte då överklaga avslaget från kammarrätten.Nu har jag begärt ut eposten igen. Först vägrade myndigheten ge mig ett nytt överklagningsbart beslut, sen fick jag ett ickediarefört beslut o nu har de inte rättidsgranskat min överklagan så kammarrätten skickade tillbaka den. Utifrån myndighetens agerande så måste innehållet i eposten vara fyllt med bevis mot dem. Men de börjar raderas om en månad. Vad ska jag göra för att stoppa raderingen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningHur du kan få ut bevis för att tjänstemän varit jäviga är dessvärre svårt att besvara utifrån att jag inte är mer insatt i situationen än vad du redogjort för i din fråga. Däremot har du, i enlighet med vad du tidigare gjort, möjlighet att begära ut de aktuella e-postmeddelandena. För att begära ut meddelandena vänder du dig till den myndighet där de är upprättade eller förvarade.Det finns en möjlighet för dig att stoppa raderingen av e-postmeddelandena, och det är genom att du begär ut dem. Om du får avslag av myndigheten att ta del av en allmän handling är det möjligt att överklaga beslutet till kammarrätten (6 kap. 7-8 § offentlighets- och sekretesslagen). Det är fastställt i flertalet mål att en myndighet inte får förstöra handlingar under tiden för prövning. Om så skulle ske kan det till och med vara straffbart. Som exempel kan nämnas rättsfallet B 7034-02 från Svea Hovrätt. I det aktuella målet hade en person begärt ut 350 brev från dåvarande biskopen i Stockholm. Biskopen vägrade lämna ut breven, vilket överklagades till kammarrätten. Kammarrätten fastslog att breven var offentliga handlingar. Istället för att lämna ut dessa offentliga handlingar valde biskopen att återsända en del av breven till avsändarna och att förstöra resten. Tilltaget ledde till att hon åtalades och dömdes för tjänstefel av hovrätten.Även Justitiekanslern har uttalat att i den stund som en handling begärs utlämnad ska handlingen bevaras i vart fall så länge den behöver vara tillgänglig för att ytterst domstolarna ska kunna ta ställning till om handlingen är allmän eller inte och om den i så fall ska lämnas ut eller inte (jfr JK 3891-14-21). Råd i ditt fallMin rekommendation är att du vänder dig till den aktuella myndigheten och begär ut meddelandena. Om du får avslag rekommenderar jag att du begär att få ett överklagbart beslut och överklagar det till kammarrätten. Enligt praxis får e-post meddelandena inte raderas under tiden de är föremål för prövning av domstol. Önskar du mer hjälp med ditt ärende är du varmt välkommen att anlita en jurist vid Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Omfattas en friskola av offentlighetsprincipen?

2019-03-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej jag går på en friskola som nyligen har dragit ner på antalet teman och tillägg vi kan ha på våra chromebooks. De säger att det är på grund av GDPR men många teman som de har dragit in har bara varit färg och inget annat. Jag vill gärna veta mer om det, gäller offentlighetsprincipen i detta fall? eller har skolan rätt att hemlighålla sådan information?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om offentlighetsprincipen blir tryckfrihetsförordningens (TF) 2 kap. och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) tillämpliga.Vad innebär offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst har rätt att begära ut allmänna handlingar hos myndigheter. En allmän handling är i princip varenda handling som finns hos myndigheten. Vissa handlingar kan dock vara skyddade av sekretess i enlighet med OSL. Omfattas din skola av offentlighetsprincipen?Eftersom din skola är en friskola så omfattas den med största sannolikhet inte av offentlighetsprincipen. Det enda undantaget till detta skulle vara ifall kommunen eller landstinget driver skolan genom en förening, stiftelse eller liknande. I sådana fall omfattas de också av offentlighetsprincipen, se OSL 2 kap. 3 §. Med största sannolikhet omfattas din skola alltså inte av offentlighetsprincipen och är därmed inte skyldig att ge ut några handlingar till dig. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar