Har XX körkort?

2021-09-22 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Har XX körkort?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ta reda på om en viss person har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen. Ett körkort är en allmän handling som i normalfallet inte är skyddad av sekretess och du kan därför begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. För att ta del av uppgiften måste du uppge namn och personnummer på den person vars körkortsuppgifter du önskar ta del av i samband med din begäran. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vill veta om en person har körkort?

2021-08-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Vill veta om en person har körkort som vill låna min bil
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana. Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen. Reglerna om offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen.Ett körkort är en allmän handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten (2 kap. 7 § TF). Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar (2 kap. 1 § TF). För att veta om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom e-postkontakt.Uppgift om körkort är som huvudregel inte skyddad av sekretess, endast själva referensnumret för körkortet (18 kap. 10 § OSL). Med vänlig hälsning

Är en inkomstdeklaration en allmän handling?

2021-08-26 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Kan man ta del av sin moders inkomstdeklaration från 1978? Och vart vänder man sig i så fall
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är en inkomstdeklaration en allmän handling?Alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta framgår av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Enligt 2 kap. 3 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen blir en handling allmän när den upprättats hos en myndighet, i detta fall Skatteverket. När de har tagit ett beslut om inkomstdeklarationen blir det en allmän handling, och även offentlig.SekretessgrunderDet finns dock undantag till det som sagts ovan. Enligt 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen är alla uppgifter om enskildas personliga/ekonomiska förhållanden sekretessbelagda när uppgifterna finns hos Skatteverket i syfte att bestämma skatt. Enligt 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen är dock ett beslut om slutlig skatt offentligt.SammanfattningSkatteverkets beslut är att ses som en allmän handling som också är offentlig. Du kan därmed begära ut din mors inkomstdeklaration.Vänligen,

Är kontrollnumret i personnumret offentligt?

2021-08-18 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är kontrollnumret i personnumret offentligt?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I dag anses personnummer utgöra allmänna handlingar till följd av den offentlighetsprincip som råder i Sverige, denna princip framgår av 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. En handling är framställningar i skrift och bild samt upptagningar som kan läsas. En handling är allmän om den upprättats hos en myndighet eller kommit in till en myndighet enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Att en handling upprättats eller kommit in har en väldigt bred betydelse och avser bl.a. personnummer vilket framgår av 2 kap. 6 och 7 § tryckfrihetsförordningen. Personnummer förekommer bland annat i folkbokföringen som hanteras av Skatteverket. Ett personnummer ska anses vara upprättad av Skatteverket som i sin tur är en myndighet. Därför är uppgifter så som personnummer i folkbokföringen en allmän handling, inbegripet den sista kontrollsiffran i personnumret. Värt att tilläggas är att det finns ett lagförslag uppe i Riksdagen just nu om att utesluta personnummer från att klasificeras som allmäna handlingar på grund av det nya digitala samhället och den ökade risken för ID-kapning som följer med det. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man ta bort uppgifter om belastningsregister från Mrkoll?

2021-08-28 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag blev åtalad för fortkörningsböter via bild från fartkameran. Det var inte jag och jag blev inte dömd. På Mrkoll står det att jag finns med i nåt straffregister/ brotts register. Hur vet jag vilket/ var det finns å hur kan man få bort det?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag uppfattar din fråga undrar du hur man ser vad som står i sitt belastningsregister och om man kan ta bort uppgifter om sig själv från Mrkoll. Allmänna handlingar och belastningsregisterOffentlighetsprincipen innebär en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Uppgifter ur belastningsregistret är sekretessbelagda uppgifter och får endast lämnas ut i enlighet med vad som sägs i lagen om belastningsregister (35 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Som privatperson har du enbart rätt att begära uppgifter ur ditt eget register och andra privatpersoner kan inte begära uppgifter om dig (9 § lagen om belastningsregister). Belastningsregistret innehåller inte enbart uppgifter om domar, utan det kan även handla om ordningsbot, kontaktförbud etc. Du läsa mer om hur man begär ut sitt belastningsregister på Polisens hemsida (här). Får en hemsida publicera information om belastningsregister?MrKoll publicerar information inhämtad från myndigheter, som redan tillgänglig för allmänheten via offentlighetsprincipen. Informationen kan handla om domar i brottmål, tvistemål eller strafförelägganden, men detta omfattar inte en individs fullständiga belastningsregister. För publiceringen har Mrkoll ett utgivningsbevis som utfärdats av Myndigheten för press, radio och tv. För att ett utgivningsbevis ska utfärdas krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts (1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen). Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller inte för verksamheter som fått ett utgivningsbevis. Den verksamhet som Mrkoll bedriver är alltså laglig.Har man rätt att ta bort uppgifter om sig själv?I dagsläget kan man inte ta bort sig själv Mrkoll utan enda möjligheten att bli borttagen är om respektive hemsida själv raderar domen från deras databas. Min rekommendation är att kontakta Mrkoll och be om att få bli borttagen från respektive hemsida, men de har ingen skyldighet att ta bort information som redan finns tillgängliga som allmänna handlingar kopplade till ditt namn. Sammanfattningsvis, Mrkoll har rätt att publicera information om dig som redan är allmänna handlingar, om du vill ta bort information rekommenderar jag dig att kontakta hemsidan. Du har rätt att begära ut ditt eget belastningsregister från Polisen, men man har ingen möjlighet att ta bort några uppgifter från sitt eget register utan det gallras bort efter en bestämd tid eller om dom, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts (16 § lagen om belastningsregister) . Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Meddelas part i mål när dom begärts ut?

2021-08-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Meddelas part i brottmål när domen begärs ut av utomstående? Min fråga rör endast när dom begärs ut digitalt genom att den som begär ut uppger sin e-mail. Kommer exv den tilltalade att meddelas "Nu har [mailadress] begärt ut dom i mål du varit part"?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!OffentlighetsprincipenPrincipen om handlingars offentlighet s.k. offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Den innebär att allmänheten som huvudregel har rätt att få insyn och tillgång till allmänna handlingar som t.ex. domar eller förundersökningar. Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. En myndighet får inte lov att efterforska vem personen som begär ut allmänna handlingar är eller vilket syfte personen har med sin begäran. Myndigheten får emellertid efterforska om det behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns ett eventuellt hinder mot att handlingen lämnas ut (2 kap. 18 § TF). Ett sådant hinder är t.ex. sekretess (2 kap. 2 § TF). Offentlighetsprincipen begränsas av Offentlighets- och sekretesslagen genom sekretessbestämmelser.Den person som de allmänna handlingarna berör kan därför inte kontrollera vem som har begärt ut en viss handling om beställaren har varit anonym.Begära ut en allmän handlingEn begäran att få ta del av allmänna handlingar gör man hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 15 § TF). För att ta del av en dom eller beställa handlingar i ett mål kontaktar man den domstol som har handlagt målet. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en allmän handling lämnas ut. Om en begäran avslås går det alltid att överklaga beslutet.Sammanfattningsvis, är allmänna handlingar offentliga enligt offentlighetsprincipen och vem som helst kan begära ut handlingarna. Man har rätt att vara anonym, vilket innebär att ingen kan kontrollera vem beställaren är. Däremot kan man begära ut mejl och se icke-anonyma personer som beställt de allmänna handlingar då även det faller under offentlighetsprincipen. Som part i t.ex. brottmål blir man således inte meddelad om vem eller hur många utomstående personer som begärt ut en dom eller förundersökning, utan om man vill ta reda på det får man själv begära ut handlingar t.ex. mejl från domstolen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad går under allmän handling?

2021-08-21 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, jag undrar vad som går under allmänna handlingar, om till exempel sms, telefonsamtal, om det spelar någon roll om medpartnen är från en myndighet eller inte.
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer dela upp din fråga i tre delar. Detta eftersom det kan vara bra att ha klart för sig vad en handling är innan vi går in på vad som gör att en handling ska räknas som allmän eller inte. Avslutningsvis svarar jag på din fråga vilken roll det spelar att motparten är från en myndighet.Vad räknas som handling?Det är tryckfrihetsförordningen som reglerar frågan kring allmänna handlingar (här förkortat TF). Utifrån lagen kan man läsa att en handling avses en framställning i skrift, bild, upptagning som endast med hjälp av tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF). Det rör sig därför om bärare av fysisk information.Ett telefonsamtal kan därför inte vara en handling om det inte har spelats in eller nedtecknats. E-postmeddelanden, pappersbrev eller SMS kan däremot utgöra handlingar.Vad gör en handling till allmän?För att en handling ska bedömas utgöra en allmän sådan krävs det att den förvaras hos myndigheten och antingen är inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF). Exempel på när en handling är inkommen till en myndighet är när man har lämnat in något personligt, skickat något på posten eller genom e-post (2 kap. 9 § TF). En handling är upprättad hos en myndighet när den har expedierats (2 kap. 10 § TF). Det kan exempelvis handla om olika protokoll eller liknande.Vid tidpunkten för begäran om utlämnandet ska handlingen förvaras hos myndigheten. Förvaras handlingen hos någon befattningshavare eller annan person som myndigheten enkelt kan begära tillbaka handlingen från ska den bedömas vara förvarad hos myndigheten (2 kap. 6 § TF).Man kan sammanfattningsvis säga att handlingar som förvaras hos myndigheten som blivit inskickade eller som myndigheten själv skapat är allmänna handlingar Det bör noteras att detta är huvudregeln när det kommer till allmänna handlingar. Det finns undantag och det är inte alltid helt enkelt att avgöra om något utgör en allmän handling eller inte.Vilken roll spelar det om motparten är från en myndighet?Kammarrätten har i ett beslut konstaterat att det är möjligt att sms som skickats från eller till ett kommunalråds telefon kan utgöra allmänna handlingar. Om meddelandet har skickats till kommunalrådets tjänstetelefon eller privata telefon spelar dock ingen roll. Avgörande för om det ska klassas som sådana handlingar är om meddelandet har någon koppling till kommunens verksamhet (KR Sundsvall 195-09). SMS kan därför bedömas utgöra allmänna handlingar beroende på innehållet.SammanfattningOlika handlingar, exempelvis inspelade telefonsamtal och sms, kan utgöra allmänna handlingar om de uppfyller kraven på att vara allmänna. Det spelar även roll om motparten är från en myndighet. Det som däremot kan avgöra om det ska utgöra en allmän handling eller inte är innehållet.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig.Med vänliga hälsningar,

Är en anmälan till en myndighet en offentlig handling?

2021-07-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, blir min anmälan och mitt namn offentliga handlingar ifall jag IVO anmäler en läkare/mottagning och/eller får skadestånd pga läkaren gjort felbedömning så jag skadats?
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.Anmälan utgör som utgångspunkt en offentlig handlingI och med att en anmälan inkommer till en myndighet så utgör den en offentlig handling, 2 kap 3 och 6 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga vilket innebär att allmänheten kan begära ut dessa handlingar för att ta del av dem. I vissa fall kan en handling vara sekretessbelagdHandlingarna kan dock begränsas genom sekretess, 2 kap 2 § TF. Situationer då sekretess kan förekomma stadgas i offentlig- och sekretesslagen (OSL).En sekretessprövning kommer i så fall göras på den anmälan som begärs ut. Rör sig sig t.ex. om uppgifter som kan skada en enskildes personliga förhållanden kan uppgifterna censureras/maskas alternativt inte skickas ut alls. Exempelvis kan det förekomma sekretess om man gör bedömningen att den som gjort anmälan riskerar att bli utsatt för våld om den anmälan avser, det vill säga den misstänkta, får ta del av den, 35 kap 2 § OSL. AvslutningsvisDet kommer göras en bedömning utifrån det enskilda fallet. Jag kan alltså inte säga om din IVO-anmälan är sekretessmarkerad eller inte. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,