Hur får jag reda på om jag har ett personnummer?

2020-01-16 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag är född i Sverige 1959 och bodde där ca 2 år sen flyttade vi till Finland. Finns mitt personnummer i Sverige kvar ännu? Var kan jag få tag i det i så fall?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.För att få reda på ett personnummer ska du kontakta skatteverket, skatteverket har hand om folkbokföringen i Sverige och har därför uppgifter om personnummer. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Rätt att begära ut sekretessbelagd dom som part

2019-12-20 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar om målsägande i ett gammalt fall kan få ut fullständig dom och bilagor trots att delar av den är sekretessbelagd? Hur går man i så fall tillväga? Tack på förhand
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om offentlighetsprincipen Principen om handlingars offentlighet s.k. offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen, TF. Den innebär att allmänheten som huvudregel har rätt att få insyn och tillgång till allmänna handlingar som t.ex. domar eller förundersökningar. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas genom lag enligt 2 kap. 2 § TF. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är en lag som genom sekretessbestämmelser inskränker offentlighetsprincipen. Partsinsyn Som part i ett mål har man rätt till insyn i handläggningen av målet s.k. partsinsyn. Om en handling som ex. en förundersökning är sekretessbelagd kan detta hindra en part att ta del av handlingar och material i målet eller ärendet. Sekretess kan dock inte hindra en part från att ta del av en dom eller ett beslut i ett mål eller ett ärende. Som part har man rätt till att få ta del av alla omständigheter som läggs till grund för ett avgörande oberoende av sekretess.Begära ut en allmän handling En begäran att få ta del av allmänna handlingar gör man hos den myndighet som förvarar handlingen enligt 2 kap. 13 § TF. För att ta del av en dom eller beställa handlingar i ett mål kontaktar man den domstol som har handlagt målet. Det kan man göra här, ange någon uppgift som identifierar domen t.ex. personnummer målnumret eller namn på part. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en allmän handling lämnas ut. Om en begäran avslås går det alltid att överklaga beslutet. Sammanfattningsvis Som huvudregel är allmänna handlingar offentliga enligt offentlighetsprincipen. Som part i ett mål har man alltid rätt att få ta del av avgöranden som gäller parten även om vissa omständigheter är sekretessbelagda. Begäran av ett avgörande görs genom att man kontaktar den domstol som handlagt målet och ange någon uppgift som identifierar domen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan man begära ut en handling från ett privat företag?

2019-12-12 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag gjorde en personlighetstest hos ett privat företag och skrev till mig att de inte kan delge mig resultatet. Finns det lagstöd för att begära ut mitt eget resultat på testet?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen innebär att var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Allmänna handlingar är sådana handlingar som finns eller upprättas hos en myndighet. Allmänna handlingar kan dock omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Din fråga gäller om du har något lagligt stöd för att begära ut testresultat från ett privat företag. Svaret på den frågan är nej eftersom det inte är att anse som en allmän handling. Vissa privata organ omfattas dock av offentlighetsprincipen (2 kap. 4 § OSL). Det rör sig då om privata organ som utövar myndighetsuppgifter gentemot enskilda. Dessa privata organ listas i en bilaga till OSL. Om det företag som du vill ha ut handlingen från står med i bilagan skulle du kunna ha lagligt stöd för att begära ut handlingen men det är inget i din fråga som tyder på att så skulle vara fallet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Om person X sitter häktad så kan du fråga domstolen om vilket sorts rackartyg det handlar om

2019-11-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag undrar om det är offentligt vad en person sitter häktad för, och vad jag kan söka besked om detta i så fall.Tacksam för svar
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är anmärkningsvärt att du har behövt vänta närmare 3 veckor för att få svar på din fråga. Svaret på din fråga är nämligen helt enkelt: ibland, ibland inte.Om du vill ta reda på alla uppgifter i en dom, ett beslut (till exempel häktningsbeslut) eller en viss handling så kommer domstolen i fråga ALLTID att göra en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. Huruvida du kommer få ta del av ett visst häktningsbeslut, eller inte, beror på vikten av att uppgiften/uppgifterna inte röjs kontra den skada som kan uppstå om uppgiften/uppgifterna röjs. Omständigheter som kan påverka denna bedömning är till exempel om häktningsframställningen i fråga har skett bakom stängda dörrar eller inte, vilket inte är ovanligt när det kommer sexualbrott (5 kap. 1 § st. 2 Rättegångsbalken). I din fråga skriver du om just uppgiften: "vad en person sitter häktad för". Jag tolkar det som att du menar det specifika brottet som brottsperson X är häktad för. Mig veterligen så är själva brottsrubriceringen i princip alltid offentlig. Däremot kan det vara så att brottspersonens identitet är sekretessbelagd, se till exempel Högsta domstolens dom i NJA 2005 s. 91.Observera dock att i varje enskilt fall görs en sekretessprövning. Du kan ansöka om att ta del av domar, beslut och handlingar här. Där får du välja vilken domstol det gäller och skicka iväg ett mail till den aktuella domstolen och fråga vad det är för fuffens som brottsperson X sitter häktad för.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Offentlighetsprincipen

2019-12-28 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |https://lagen.nu/1949:105Varför är handlingsoffentligheten och förhandlingsoffentligheten viktig för demokratin i Sverige? Och varför är offentlighetsprincipen viktig för olika parter i samhället?
Narin Melazade |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Handlingsoffentligheten innebär att alla har rätt till myndigheternas allmänna handlingar vilket är en del av offentlighetsprincipen. I enlighet med offentlighetsprincipen är förhandlingar inför domstol offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att att närvara vid en förhandling enligt 2 kap. 11 § regeringsformen. Offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen, TF. Det innebär att allmänheten som huvudregel har rätt att få insyn och tillgång till allmänna handlingar som t.ex. vilka handlingar som kommer in till kommunens olika förvaltningar eller hur tjänstemän handlägger ärenden. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas genom lag enligt 2 kap. 2 § TF. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är en lag som genom sekretessbestämmelser inskränker offentlighetsprincipen.Offentlighetsprincipen är en viktig del i samhället eftersom det garanterar att medborgarna kan ta tillvara på sina rättigheter. Offentlighetsprincipen främjar demokratin och öppenhet i ett samhälle genom att medborgarna själva kan ta reda på den information som önskas istället för att bara bli hänvisade informationen av medier eller andra aktörer. Offentlighetsprincipen gör det möjligt för medborgarna att få insyn i det som sker, granska statens verksamheter, delta i det offentliga samtalet och påverka samhället vi lever i.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Är det lagligt att sälja domar online?

2019-12-15 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Min son åkte fast för marijuana innehav 2016. Fick en prick och böter. Till min fasa ser jag att Mr koll mot en avgift på 99 kr säljer hans dom . Hur kan detta vara lagligt . Han blir ju ett villebråd , vem som helst kan ju se och han måste alltid sona sitt brott fast han inte längre röker Marijuana . Han får inget arbete . Vad kan man göra . Jag kan tycka att det okej vid anna typ av brott men att tjäna pengar på andras olycka . Hur är detta tillåtet . Jag är mycket upprörd över detta .
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lagarna som reglerar handlingars offentlighet och sekretess är tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).OffentlighetsprincipenOffentlighetsprincipen stadgar att handlingar och uppgifter hos myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten, principen är grundlagsstadgad i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen kan inskränkas genom att en annars offentlig handling sekretessbeläggs. För att man ska kunna hindra att en allmän handling lämnas ut på grund av sekretess måste det finnas en lagstadgad möjlighet att göra så, dessa föreskrivs i offentlighet- och sekretesslagen. Är domar offentliga handlingar?Till att börja med måste man kontrollera så att domar faktiskt utgör handlingar. Kraven som ställs för att någonting ska ses som en handling i rättslig mening finns i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen. Förenklat brukar man säga att en handling ska vara en "informationsbärare". En dom innehåller definitivt information och vi kan därmed fastställa att det är en handling. Nästa steg är att kolla om handlingen är allmän. Man kollar då på om domen är upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom domen är upprättad hos en domstol är den att se som allmän (2 kap. 10 § TF). Vi har alltså fastställt att domen är en allmän handling och således även offentlig om det inte finns ett lagstadgat stöd för att sekretessbelägga den. Kan det föreligga sekretess?Även i offentlighets- och sekretesslagen är utgångspunkten att en handling ska lämnas ut till allmänheten på begäran (6 kap. 4 § OSL). Eventuellt skulle det kunna föreligga sekretess på handlingen, exempelvis genom 21 kap. 1 § OSL. Eftersom "Mr Koll" har fått ut domen från domstolen har de gjort bedömningen att handlingen inte innehåller uppgifter som ska sekretessmarkeras. Vad gäller i detta fallet?Vi har alltså kommit fram till att handlingen är offentlig och allmänheten har således rätt att ta del av den. Den avgift som "Mr Koll" tar är egentligen inte för domen i sig, då denna lämnas ut gratis från domstolen (eventuellt kan domstolen ta en avgift för kopiering om man vill ha ut domen på papper) (2 kap. 15 § och 2 kap. 16 § TF). Det "Mr Koll" egentligen tar betalt för är dock administrativa avgifter snarare än själva domen i sig.SammanfattningDomar från Sveriges allmänna domstolar är som utgångspunkt offentliga handlingar. Offentligheten kan inskränkas om det föreligger sekretess på uppgifter i handlingen. I detta fall har "Mr Koll" begärt ut domen från en domstol som gjort en sekretessprövning och då funnit att det inte föreligger någon sekretess på uppgifterna i handlingen. Att "Mr Koll" säljer dessa domar är således inte olagligt eftersom handlingarna är offentliga.Med vänliga hälsningar

Hur hittar jag mitt okända syskon?

2019-12-06 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Min pappa har en dotter i ett annat förhållande, men han är nu gammal och jag vill inte ta upp det med honom.Kan man på något sätt få reda vilken min syster är?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få reda på vem din syster är kan du vända dig till Skatteverket med din pappas personnummer och fråga om hans familjebild. Folkbokföringsuppgifter är nämligen normalt offentliga och kan begäras ut av alla. Du kontaktar Skatteverket enklast genom att ringa telefonnummer 0771 567 567.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur begär jag ut en dom?

2019-11-25 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hur får man reda på om någon begått brott om de inte finns i belastningsregistret? Måste man veta vilket ärendenummer domen har - eller kan man få reda på det genom att meddela personnumret på personen ifråga? Hur går man tillväga som privatperson?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Domar är allmänna handlingar och offentliga enligt offentlighetsprincipen. Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet, detta kan du göra via telefon, post, e-post eller besöka domstolen. Du har rätt att vara anonym. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut. För att få ut rätt dom måste du meddela någon uppgift som identifierar domen, t.ex. målnummer på domen eller personnummer på en person som är part i domen.Jag hoppas att detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,