Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?

2019-01-16 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |hej,omfattas friskolor av offentlighetsprincipen??+ tacksam för svar.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter i Sverige, med innebörden att allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter (se tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §). Det är således bara kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen. Det har dock diskuterats om friskolor också bör omfattas av offentlighetsprincipen (läs exempelvis här).Det finns dock undantag för när en friskola kan omfattas av offentlighetsprincipen. Friskolor kan drivas av föreningar, stiftelser eller i bolagsform. Om en kommun eller ett landsting t.ex. äger ett visst antal aktier i bolaget som driver skolan eller har kontroll över ledamöterna i friskolans styrelse omfattas friskolan av offentlighetsprincipen (2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Även för vissa organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen gäller offentlighetsprincipen (2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen). I bilagan nämns ett antal olika högskolor (bilagan).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Kan en myndighet vägra fatta beslut i utlämningsfråga som tidigare prövats av domstol?

2019-01-12 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |hej,Om en myndighet beslutat att vägra utlämnande av en handling och detta beslut har fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen kan, myndigheten då vägra behandla framställan och låta bli att fatta ett nytt beslut om samma handling om det kommer en ny begäran att få ut den?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterSåsom jag förstår din fråga undrar du om en myndighet, efter att en domstol fastställt myndighetens beslut att vägra lämna ut en viss allmän handling, kan vägra att behandla förfrågningar om samma handling i framtid.Myndigheten kan inte vägra att behandla nya förfrågningar om handlingen, inte ens från samma personÄven om en person fått avslag på sin begäran att ta del av en allmän handling, och detta beslut sedermera fastställts av högsta instans, är personen ifråga oförhindrad att på nytt begära att myndigheten prövar utlämningsfrågan (se t.ex Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, nionde upplagen, s.152-153). Myndigheten är alltså skyldig att på förfrågan ånyo pröva utlämningsfrågan, till och med om det är exakt samma person som begär ut handlingen. Däremot så är det naturligtvis extremt osannolikt, att myndigheten skulle besluta sig för att lämna ut handlingen, när självaste Högsta förvaltningsdomstolen tidigare "bekräftat" att myndigheten haft fog för att inte lämna ut den.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om du har fler funderingar är du välkommen att ställa fler frågor i likhet med den du nyss ställt. Lyckönskningar och hälsningar,

Domar är allmänna handlingar

2019-01-04 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej.Min far avled i slutet på 2018. Jag hade ingen kontakt med honom på 20 år och vet väldigt lite om hans liv. Jag vet dock att han har avtjänat fängelsestraff vid minst ett tillfälle - jag vet bara inte varför.Hur går jag tillväga för att finna domen eller de domar där han fälts för brott?Jag är mycket tacksam för svar och hjälp i frågan.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar din fars död. Det du ska veta är att domar i regel är allmänna handlingar som är offentligar vilket innebär att du kan begära ut gamla domar från domstolen.Så länge du vet vilken domstol som din far dömdes i bör det alltså inte vara något problem att få ut domen. Domstolen som dömer är i vanliga fall den domstol som verkar där brottet genomfördes.Eftersom domar är allmänna handlingar är tanken att det inte ska vara onödigt svårt för dig att få ut domarna. Det bör därför räcka med att du anger din fars namn när du kontaktar den aktuella domstolen.Ifall du inte vill kontakta domstolen och fråga finns det även hemsidor som tillhandahåller domstolsavgöranden mot en viss avgift.SammanfattningDomar från domstolar är som huvudregel offentliga allmänna handlingar som du kan begära ut från domstolen. Du behöver kunna ge information om vad du söker. Troligtvis räcker det att du vet din fars namn och vänder dig till rätt domstol. Det kan naturligtvis vara hjälpsamt ifall du även vet ungefär när brotten skedde.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan jag begära personnummer på anställda från privata bolag?

2018-12-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Det är såhär att jag hjälper min kompis att hitta sin pappa som hon aldrig har träffat och han vet inte om att hon finns. Jag har nu 8 potentiella företag där han kan ha varit anställd under perioden då han träffade hennes mamma. Kan dom neka mig att lämna ut efternamn och/eller personnummer till den här personen eller hur fungerar det?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen, vilken innefattar rätten att ta del av allmänna handlingar, omfattar inte privata bolag, utan enbart myndigheter. En allmän handling måste enligt 2 kap. 6-7 §§ tryckfrihetsförordningen vara förvarad hos, inkommen eller upprättad hos en myndighet för att vara allmän. Notera dock att detta gäller privata bolag. Vissa bolag kan omfattas av kommunalt eller statligt styre, varpå reglerna om offentlighet och sekretessprövning kan aktualiseras. Detta framgår dock inte av frågan, varför jag inte behandlar det mer ingående. Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Är överklagande av bygglov en allmän handling?

2019-01-16 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Om en person överklagat bostadsbyggnad i närheten av dennes Lagerbyggnad kan man ta reda på vem som överklagat? Är överklagandet officiell handling.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen gäller för alla myndigheter i Sverige. Denna innebär att allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar (se tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Ett överklagande som inkommit till en byggnadsnämnd är således en allmän handling, som en person kan begära att få ta del av. Ett överklagande ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet och den information som behövs för att myndigheten ska kunna komma i kontakt med honom eller henne (19 § förvaltningslagen). På så sätt kan en person få reda på vem som har överklagat. För vidare läsning om offentlighetsprincipen se här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

När är en promemoria att anse som en allmän handling?

2019-01-07 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |När blir en föredragningspromemoria som en tjänsteman framställt, allmän handling?
Marcus Ljungberg |Hej!Tack för att du hör av dig till Lawline, jag hoppas kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt med din fråga!Lagen som reglerar ifall något är en handling och ifall den är allmän eller inte är tryckfrihetsförordningen (TF). För att en handling ska vara allmän krävs det att tre saker är uppfyllda, TF 2:3 1 st. 1.Det ska röra sig om en handling, TF 2:3.2.Handlingen ska förvaras (TF 2:3 1 st) hos myndigheten 3.Handlingen ska vara antingen inkommen (TF 2:6) eller upprättad (TF 2:7) hos myndigheten. Är det en handling?När en tjänsteman på en myndighet har framställt en föredragningspromemoria är det med största sannolikhet att anse som en handling. Det ska vara fråga om en framställning i bild eller skrift. Den ska också kunna läsas, avlyssnas eller på något sätt uppfattas med teknisk hjälpmedel, TF 2:3 1 st. Är handlingen inkommen eller upprättad?I detta fall rör det sig inte om att en handling är inkommen utan snarare om att den ska vara upprättad i och med att handlingen framställts av myndighetspersonal. En handling är att anse som upprättad när den har expedierats, TF 2:7 1 st. Ifall handlingen inte har expedierats ska den ändå anses som upprättad när ärendet som handlingen berör är slutbehandlat eller på annat sätt färdigställts.Är handlingen förvarad?Utöver detta ska handlingen alltså även vara förvarad hos myndigheten. En handling anses vara det när handlingen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel, TF 2:3 2 st, vilket torde vara fallet i denna fråga. Är handlingen sekretessbelagd? Om en handling är både förvarad och inkommen eller upprättad är det ändå inte alltid som handlingen går att begära ut. Vissa handlingar beläggs nämligen med sekretess. Man får endast begränsa offentlighetsprincipen på detta sätt ifall det rör sig om vissa avsedda ärenden som räknas upp i TF 2:2 1 st. Två av de vanligaste orsakerna till att sekretessbelägga en handling är med hänsyn till "rikets säkerhet" eller ett personligt förhållande. I offentlighet- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser kring just sekretess av allmänna handlingar. SammanfattningFör att en promemoria ska vara en allmän handling ska den alltså vara: en handling, förvarad hos en myndighet och inkommen eller upprättad. Sedan krävs det också att handlingen inte har belagts med sekretess. Hoppas att detta var svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Möjligheten att få tillgång till innehållet i ett samtal som har spelats in vid ett nödsamtal via larmnumret 112.

2018-12-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Jag ringde 112 för ett tag sedan då jag och en polare blev överfallna av 2 män med hund. Under samtalet med operatören så sa en av förövarna både sitt för och efternamn så att operatören hörde (innan fysiska påhoppet). Polisen valde att lägga ner utredningen p.g.a att dem inte hittade gärningsmännen. Jag vill veta om 112 samtal omfattas av offentlighetsprincipen eller om jag på något sätt kan få fram detta 112 samtal. Detta skedde för mellan 6-8 månader sedan.Vänliga Hälsningar
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga handlar om huruvida det är möjligt att få tillgång till innehållet i ett samtal som har spelats in vid ett nödsamtal via larmnumret 112. Det är SOS Alarm Sverige AB som ansvarar för nödtelefonnumret 112. Bolaget har fått genom ett regeringsbeslut, tillstånd att spela in alla till larmnumret 112 inkommande samtal. Inspelningarna arkiveras i tre månader. Bolaget är ingen myndighet och inte heller jämställd med sådan i sekretesslagensmening (2 kap. 2 - 3 § Sekretesslagen). Bolaget omfattas inte heller av 12 kap. 4 § 2st. Regeringsformen enligt vilken kan förvaltningsuppgifter överlämnas till bolag. Detta innebär att bolaget inte är underkastad offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen och har därför ingen skyldighet att lämna ut inspelade band. Med Vänliga Hälsningar

Är en tenta en allmän handling? Har jag rätt att begära ut den?

2018-12-19 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,har jag rätt att få se en tenta vid en yrkeshögskola då jag blivit underkänd? De vägrar lämna ut den nämligen. Det är en utomstående aktör som har hand om tentan som är ett vinstdrivande aktiebolag och därför känner jag ännu mer att jag vill se tentan innan jag ska göra omtentan så att jag kan se vad jag gjort för fel.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!En handling är enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) allmän om den förvaras hos en samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). Förvaras tentamen hos en myndighet?För att vara allmän ska handlingen alltså vara förvarad hos myndigheten vid tidpunkten för din begäran. Handlingen behöver dock inte vara förvarad i vanlig mening. Det som är tillgängligt för myndigheten anses vara förvarat. Enligt rättspraxis ska uppgifter i frågor som ägs av myndigheten anses vara förvarade hos myndigheten, t ex ansökningar till kommunala jobb genom privata rekryteringsföretag. Det leder mig till slutsatsen att om tentamen finns hos det privata bolaget, ska handlingen ändå anses vara förvarad hos högskolan (vilket ju är en myndighet). En handling som har förvarats hos myndigheten, men tillfälligtvis inte finns där anses nämligen ändå som förvarad hos myndigheten. När är en tentamen upprättad?En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator. Din tentamen bör alltså vara upprättad.SekretessRättade tentor är som utgångspunkt allmänna handlingar som ska lämnas ut på begäran. I vissa undantagsfall kan dock frågorna i tentamina omfattas av sekretess. Så är fallet vid vissa standardiserade eller elektroniska tentor som skrivs i datasal och där provet t ex. består av en databas med en begränsad mängd återkommande frågor. Frågeunderlaget kan sekretessbeläggas med stöd av 17 kap. 4 § OSL om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. Sammanfattningsvis utgör tentamen en allmän handling. Jag vet däremot lite för lite om utformningen av tentamen för att avgöra om frågorna omfattas av sekretess. Ett beslut om att inte lämna ut en handling är emellertid överklagbart. Beslutet överklagas Kammarrätten. För att överklaga krävs ett skriftligt beslut av en tjänsteman som har behörighet att fatta beslut i myndighetens namn. Du har alltid rätt att få ett sånt beslut och myndigheten ska dessutom upplysa dig om detta förhållande.Med vänlig hälsning,