Offentlighetsprincipen

2021-06-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |HejHar jag rätt till att ta ut information som t.ex myndigheter har om mig. Eller t.ex om någon har frågat om mig, så kan jag se denna information?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av offentlighetsprincipen och dataskyddsförordningen. OffentlighetsprincipenI den svenska rättsordningen är offentlighetsprincipen central. Principen innebär att allmänheten, det vill säga enskilda individer och företrädare till media har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättats av myndigheten. Vidare måste handlingen också vara förvarad hos myndigheten. Däremot kan rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom exempelvis sekretess. Att en handling begränsas genom sekretess innebär att det är förbjudet att muntligen eller på något annat sätt röja uppgiften.Handlingar som är offentliga ska lämnas skyndsamt vilket innebär i praktiken att det ska lämnas ut omedelbart. Du behöver inte heller tala om vem du är när du begär att ta del av en allmän handling, vidare behöver du inte berätta varför du vill ha handlingen.Om du nekas att ta del av en handling, så har du rätt att få ett skriftligt besked om detta. Om du anser att en myndighet har gjort fel, så har du möjlighet att överklaga beslutet. GDPR eller dataskyddsförordningenI Sverige gäller även GDPR eller dataskyddsförordningen. Förordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med att deras personuppgifter behandlas. All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar privatperson omfattas av dataskyddsförordningen. Det gäller exempelvis en persons namn namn, hemadress eller ID-kortnummer. Förordningen hjälper dig som privatperson att kontrollera dina personuppgifter. Vidare stärker förordningen dina rättigheter och hjälper dig undersöka hur dina personuppgifter får användas.Enligt dataskyddsförordningen har du som privatperson rätt att få tydlig information av den som behandlar dina personuppgifter, om hur de används. Detta innebär bland annat att du har rätt till att veta i vilket syfte dina personuppgifter kommer att användas, hur länge dina personuppgifter kommer att lagras, om dina personuppgifter kommer delas med någon, och så vidare. SlutsatsSammanfattningsvis har du rätt att få ta del av handlingar som är allmänna hos myndigheter, då det enligt offentlighetsprincipen ska vara tillgängliga för allmänheten. Däremot är offentlighetsprincipen enbart en huvudregel och det finns undantag från denna princip. Vidare har du med stöd av dataskyddsförordningen rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas och används. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Kan man ta reda på hur många barn en person har?

2021-06-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej.Hur tar man reda på hur många barn en viss person har och vilka dessa är?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Var hittar jag uppgifter om en viss person?Skatteverket har ett folkbokföringsregister där de registrerar olika personuppgifter – exempelvis personnummer, namn, adress, civilstånd, make/maka, barn, föräldrar osv. De flesta uppgifterna i registret är offentliga vilket innebär att man kan begära ut dem med stöd av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Vissa uppgifter är dock sekretessbelagda, och då kan uppgifterna inte lämnas ut (22 kap. 1 § OSL). Utgångspunkten är dock att uppgifterna är offentliga och att de därmed kan lämnas ut på begäran. Hur begär jag ut uppgifterna?För att begära ut uppgifterna får du vända dig direkt till Skatteverket. De kommer då att pröva din begäran och se om det är möjligt att lämna ut uppgifterna till dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man kräva ut gamla prov från en kommunal skola?

2021-05-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag är en elev som går i årskurs 7 på en kommunal skola. Jag skulle vilja ha tillbaka mina äldre prov som jag gjort. Dock så vägrar min lärare att lämna ut proven och hänvisar till att provet ska has till bedömning medans jag redan fått mitt slutbetyg i det aktuella ämnet. Läraren hänvisar även till att provet kan läcka.Får en lärare vägra ge ut ett helt vanligt prov?Är inte ett prov en allmän handling?Har inte jag rätt att få tillbaka mitt prov?Vad ska jag göra om jag har rätt till att få tillbaka mina äldre prov men min lärare vägrar?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar främst tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL). För att få kräva ut en handling såsom ett gammalt prov så måste det anses vara en allmän handling. Nedan så tänker jag förklara vad som krävs för att något ska anses vara en allmän handling samt ifall dina gamla prov kan anses vara sådana.Vad krävs för att något ska anses vara en allmän handling?För att något ska kunna anses vara en allmän handling (se 2 kap. 1 § TF) och vara möjlig för dig att kräva ut, så måste vissa kriterier (krav/rekvisit) vara uppfyllda.Handlingen kommer anses vara allmän om handlingen både:(1) förvaras hos en myndighet samt antingen är(2) inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF).Att handlingen är förvarad hos en myndighet (skolan) kan vi nog ganska enkelt fastställa. Nu behöver vi bara utreda ifall antingen kravet "inkommen" eller "upprättad" är uppfyllt i ditt fall. Jag tänker hädanefter utreda ifall kravet "upprättad" är uppfyllt i ditt fall. För att handlingen ska anses vara upprättad så krävs det antingen att:(1) handlingen har lämnats ut från myndigheten till en utomstående aktör ("expedierats") eller(2) att själva ärendet har avslutats och att det nu finns en handling som angår ett visst ärende ("slutbehandlats") eller (3) att handlingen har justerats/annars färdigställts, helt enkelt att någon åtgärd företas för att påvisa att handlingen är färdigställd.Såsom du skriver så har proven redan blivit betygsatta. Detta innebär med stor sannolikhet att ärendet (rättandet av provet samt erhållandet av ett betyg) är slutbehandlad.Vad innebär detta?Med detta sagt så anser jag att handlingarna (dina gamla prov) förmodligen är att anse som allmänna handlingar, vilket förpliktar myndigheten (skolan) att lämna ut dessa till dig. Om myndigheten trots detta vägrar att lämna ut handlingen, så kan du antingen överklaga beslutet (6 kap. 7 § OSL) hos kammarrätten, eller helt enkelt anmäla skolan till Justitieombudsmannen (JO).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är det förbudet att lägga ut ljudfiler från rättegång och domar?

2021-05-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Får man publicera allmänna handlingar, som t.ex. domar, inspelat videomaterial som använts som bevis i en rättegång och ljudupptagning från tingsrätten, utan att ha ett utgivningsbevis? Eller har man då ett krav på sig att "blurra" ansikten i filmer eller "beepa" namn i ljudupptagningar från rättegången? Eller måste man helt enkelt ha ett utgivningsbevis för att få sprida informationen över huvud taget?
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Samtliga handlingar som räknas upp i frågan utgör en allmän handling, dvs domar, videomaterial, och ljudupptagningar som allmänheten enligt huvudregeln ska kunna ta del av, med undantag för de handlingar som skyddas av sekretess. Så varje gång någon begär ut en handling, så gör domstolen en s.k. sekretessprövning. En handling är alltså allt som innehåller information av något slag och det kan vara texter, bilder och tekniska upptagningar, filmer och ljudfiler. Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet som tex. en domstol, eller annars är upprättad av en myndighet. Detta innebär att samtliga handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst. Sådant som inte är upprättat utgör inte en allmän handling, det kan exempelvis röra sig om arbetsmaterial och minnesanteckningar (https://www.domstol.se/domar-och-beslut/detta-blir-offentligt/ ) I det fall handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter ska en sekretessmarkering ske i enligt 5 kap 5 § offentlighet - och sekretesslagen. Det är numera förbjudet att vid rättens sammanträde med tekniskt hjälpmedel ta upp bild i eller in i rättssalen. Vidare är det förbjudet att sprida bild som har tagits upp i strid med föregående stycke, om någon syns på bilden (5 kap 9 b § Rättegångsbalken) Sammanfattningsvis finns det inget förbud mot att lägga ut ljudupptagningar om dessa inte innehåller sekretessuppgifter, detsamma gäller domar. Förbudet gäller endast fotografier. Hoppas du fick svar på din fråga, återkom gärna med flera frågor om sådana uppstår.

Vilka handlingar blir offentliga?

2021-06-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Om någon varit misstänkt för brott varit på förhör men inte blivit åtalad och dömd är detta då en offentlig handling ?Tex på vissa hemsidor kan man se vad människor varit misstänkta för men inte dömda? Vart kommer den informationen?Tacksam för svar.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör vilka handlingar som är allmänna handlingar. En handling är allt som innehåller information av något slag. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten.Huvudregeln är att de flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt att begära ut dem. Dock måste domstolen göra en sekretessprövning varje gång någon begär ut en handling, och om det finns känsliga eller personliga omständigheter som gör att handlingarna är skyddade av sekretess lämnar domstolen alltså inte ut handlingarna. Sammanfattningsvis måste domstolen göra en sekretessprövning innan de lämnar ut handlingar till en annan part, och efter denna bedömning kan handlingen bli offentlig. Om du vill läsa mer besök: https://www.domstol.se/domar-och-beslut/detta-blir-offentligt/Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Är ett typsvar till övningsuppgifter på universitetet en allmän handling som kan begäras ut?

2021-06-11 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Vid universitetsstudier görs ibland obligatoriska och frivilliga övningsuppgifter. Till övningsuppgifterna finns typsvar. När studenten skickat in ett svar till övningsuppgiften skickas typsvaret ut till den studenten. Typsvaret är alltså upprättat hos myndigheten och typsvaret skickas ut till studenter. Är typsvaret en allmän handling? Kan jag begära ut typsvaren/är universitet skyldiga att lämna ut typsvaren till mig? Tack på förhand!
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och i Tryckfrihetsförordningen (TF), så det är dit jag kommer hänvisa när jag besvarar din fråga. För att du ska kunna begära ut en handling krävs det dels att det är en allmän handling enligt 2 kap. TF och dels att handlingen är offentlig och alltså inte omfattas av sekretess enligt OSL. Allmän handling Enligt 2 kap. 4 § TF är en allmän handling en sådan som är förvarad hos en myndighet, om den också antingen är inkommen till myndigheten enligt 2 kap. 9 § TF eller upprättad på myndigheten enligt 2 kap. 10 § TF. Typsvaret uppfyller kravet på att handlingen ska vara upprättad på myndigheten enligt 2 kap. 10 § TF. Statliga universitet är myndigheter, men även sådana privata organ som utövar myndighetsuppgifter gentemot enskilda omfattas. Vilka dessa privata organ är framgår av bilagan till OSL, och ett exempel på ett sådant privat organ är Chalmers Tekniska Högskola. Av detta att döma är typsvaret en allmän handling. Typsvaret omfattas alltså av offentlighetsprincipen, vilket innebär att var och en kan begära ut handlingen så länge handlingen inte omfattas av sekretess (se 2 kap. 2 § TF och 1 kap. 1 § OSL). Offentlig handling Allmänna handlingar kan begäras ut så länge de också är offentliga. Med detta menas att de inte omfattas av sekretess. Enligt 2 kap. 2 § första stycket tredje punkten TF framgår att offentlighetsprincipen kan begränsas om det krävs med hänsyn till myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn. Av 17 kap. 4 § OSL framgår att sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. Detta innebär att sådana prov där frågorna används om och om igen, så kallade "standardiserade prov", omfattas av sekretess. Om det är så att övningsuppgifterna utgör underlag för kunskapsprov och används om och om igen så omfattas typsvaret av sekretess eftersom syftet med övningsuppgiften skulle motverkas om typsvaret ges ut. SammanfattningEtt typsvar räknas alltså som en allmän handling, så länge den förvaras och är upprättad på ett statligt universitet eller ett universitet som räknas upp i bilagan till OSL. Typsvaret kan begäras ut om det inte omfattas av sekretess. Typsvaret kan omfattas av sekretess om frågorna utgör underlag för kunskapsprov och används om och om igen, eftersom syftet i sådant fall skulle motverkas om typsvaret ges ut.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

När raderas förundersökningen efter avtjänat straff

2021-05-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Om en person dömts till ett fängelsestraff och sedan avtjänat straffet, när raderas då förundersökningen? Eller kommer den alltid gå att läsa för allmänheten hur länge som helst?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Mina kollegor har besvarat identisk fråga vid två tillfällen, ta gärna ett titt på svaren!Svar 1: https://lawline.se/answers/hur-lange-forundersokningsprotokoll-sparas-efter-att-garningsperson-avtjanat-fangelsestraffSvar 2: https://lawline.se/answers/arkivering-och-gallring-av-fup-nar-nagon-domts-till-fangelsestraffMed vänliga hälsningar

Går det att begära ut en ljudfil från ett vittnesförhör?

2021-05-26 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag var med i en rättegång som vittne för cirka 2 år sedan (2019 hösten). Jag har läst om att vittnesmål ofta spelas in och att dessa är offentliga handlingar enligt det jag läst. Vet ni var jag skulle kunna hitta detta vittnesmål?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna handlingarDomstolen är en myndighet vilket innebär att du har möjlighet att begära ut s.k. allmänna handlingar från domstolen så länge dem inte är belagd med sekretess, 6 kap. 4 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Vad som är en allmän handling regleras i 2 kap 4 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF). Där föreskrivs att en allmän handling är sådan som förvaras hos en myndighet och som enligt 9 § eller 10 § i TF är att anses som inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten. 2 kap. 10 § 2 stycket 2 punkten TF föreskriver att domar och andra beslut som har avkunnats och expedieras, samt protokoll och andra handlingar till sådan beslut är en upprättad handling när beslutet avkunnats eller expedierat. Det betyder alltså att ljudfiler från rättegången även är att anses som en allmän handling när domen är meddelad. Problematik med ljudfilerDet som kan vara problematiskt i ditt fall är att ljudfiler från rättegångar i tingsrätten inte sparas särskilt länge innan de arkiveras. Det beror på att ljudfilerna från vittnesförhör etc. sparas i syftet att kunna användas vid en eventuell överklagan för att i det fallet kunna spelas upp på nytt i hovrätten. Det innebär alltså att tingsrätten i vanliga fall arkiverar ljudfilerna när överklagandetiden gått ut, vilket rör sig om några veckor. För din del betyder det troligast att filerna är arkiverade. Det som du kan begära ut istället är protokollet från ditt vittnesförhör. Vad ska du göra?Det du kan göra är att kontakta den domstol där rättegången utspelade sig via mejl eller telefon och säga att du vill begära ut protokollet (alt. testa att begära ut ljudfilerna för att se om de finns kvar) från ditt vittnesförhör i den specifika rättegången du var med i. När domstolen har tagit emot din begäran kommer de att göra en sekretessprövning för att se om handlingen är belagd med sekretess och hindrar att du får ta del av handlingar. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh