Kan arbetsgivare, på något sätt, ta del av uppgifter som gallrats ur belastningsregistret?

Hej, Jag fick dagsböter för snatteri när jag var 15 (eller 16) och den finns inte kvar i belastningsregistret, min fråga är om en arbetsgivare söker mig på verifiera.se kan de se den också där eller den är borttagen?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om uppgifter som gallrats ur belastningsregistret alltjämt kan vara offentliga och därigenom finnas tillgängliga för eventuella arbetsgivare att se. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister och bestämmelser om offentliga handlingar finns i tryckfrihetsförordningen (1949:105). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar. 

Information i belastningsregistret

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. Belastningsregistret innehåller således, bland annat, domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). 

Dessa uppgifter gallras, det vill säga tas bort, efter hand. När de gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Vad gäller uppgifter om, exempelvis, böter gallras sådana uppgifter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister).

Observera dock att det i händelse av införande av nya anteckningar i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras innebär att ingen av uppgifterna ska gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Den längsta tiden en uppgift om böter kan finnas kvar i belastningsregistret är, i sådana fall, tjugo år. Detta gäller emellertid inte om den nya uppgiften rör penningböter. Med andra ord så påverkar inte penningböter gallringstiden för andra uppgifter. 

Hur kan man begära utdrag ur belastningsregistret?

En enskild har möjligheten att, efter begäran, skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv som finns i registret (9 § lag (1998:620) om belastningsregister, för mer information läs vidare här). Vid begäran ska uppgifterna lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

Vidare är det möjligt för vissa myndigheter, under vissa omständigheter, att ta del av personuppgifter ur belastningsregistret (6-8 §§ lag (1998:620) om belastningsregister, för mer information läs vidare här). Även arbetsgivare kan, under vissa specifika omständigheter, begära ut uppgifter om enskilda ur belastningsregistret (2 § andra stycket och 10 § lag (1998:620) om belastningsregister samt 21 § förordning (1999:1134) om belastningsregister). De flesta arbetsgivare saknar dock en möjlighet att begära ut ett utdrag ur belastningsregistret eller kräva att en arbetssökande visar upp ett sådant utdrag (du kan läsa mer om detta här och här).

Det är, vidare, inte möjligt för enskilda att begära ut uppgifter om någon annan ur belastningsregistret.  

Hur kan man ta del av domar? 

Genom offentlighetsprincipen har, däremot, alla i Sverige en rätt att ta del av allmänna handlingar så länge dessa inte är belagda med sekretess (2 kap. 1 och 2 §§ Tryckfrihetsförordningen). Domar räknas som allmänna handlingar varför det är möjligt att begära ut dem direkt från domstolarna där de förvaras (du kan läsa mer om detta här och här). Om du vill läsa en särskild dom ska du därför vända dig till den domstol som har meddelat domen i fråga (2 kap. 17 § Tryckfrihetsförordningen). Märk väl att domstolen kommer att genomföra en sekretessprövning av handlingen innan de lämnar ut den. Skulle de bedöma att den omfattas av sekretess kommer den inte att lämnas ut.

Vad som gäller i ditt fall

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer alltså brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten. När en uppgift väl har gallrats ur belastningsregistret är den inte längre möjlig att se för någon som tar del av ett utdrag ur registret. Det är, däremot, fortfarande möjligt att ta del av uppgifter om domar, även om dessa skulle ha gallrats ur belastningsregistret, på annat sätt. Eftersom domar är offentliga kan de, som framgått ovan, begäras ut direkt från berörd domstol. Vidare är det viktigt att observera att det, genom bestämmelser i Yttrandefrihetsgrundlagen, dessutom, är möjligt att publicera databaser över allmänna handlingar online, så länge den berörda hemsidan har ett utgivningsbevis (1 kap. 2 § fjärde stycket och 4-6 §§ yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469); du kan läsa mer om detta här). Tillgängliggörandet av domar och liknande via sökbara databaser kan således vara tillåtet.

Jag är inte bekant med den aktuella tjänsten men om man läser på deras hemsida framgår det att deras rättsdatabas "till skillnad från polisens belastningsregister" inte gallras (se här på sidan 5). Vidare framgår det att de har inhämtade domar från 2008 och framåt. De verkar, således, inhämta sina uppgifter direkt från domstolarna varför de, tillsynes, kan erbjuda uppgifter som kan ha hunnit gallras från belastningsregistret. Huruvida en arbetsgivare som använder sig av den aktuella tjänsten kan se just din gamla snatteridom eller inte är, däremot, för mig oklart (även om risken verkar vara hög). På förekommen anledning rekommenderar jag dig att kontakta den aktuella tjänsten för mer information rörande deras hantering av personuppgifter.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. 

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”