Har man rätt att begära ut inspelade samtal från 1177?

Har jag rätt att begära ut det inspelade samtalet från 1177(medhelp)?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


När det handlar om att begära ut inspelade samtal är det tryckfrihetsförordningen (TF)  och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som reglerar detta och jag kommer därför att besvara frågan med utgångspunkt i dessa två.


När har man rätt att begära ut inspelade samtal eller andra handlingar?

Inom det svenska rättssystemet har vi något som kallas för offentlighetsprincipen. Denna princip finns inte nedskriven i någon lag men är en mycket stark princip som gäller inom svensk rätt. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen gäller för alla myndigheter i Sverige oavsett om det är en kommunal eller en statlig myndighet men också för kommunala beslutande organ och för riksdagen (2 kap 5 § TF).


Vad är en allmän handling?

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och handlingen anses som inkommen eller upprättad hos den myndigheten (2 kap 4 § TF). En handling behöver inte bara vara en bild eller text på papper utan kan även vara en film eller en ljudinspelning (2 kap 3 § TF). Huvudregeln är alltså att offentlighetsprincipen gäller för alla myndigheter i Sverige och att alla allmänna handlingar ska ges ut på begäran, men det finns några situationer där man får göra begränsningar från denna huvudregel och sekretessbelägga vissa handlingar eller uppgifter i en handling (2 kap 2 § TF). Det får göras med hänsyn till:


  • rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organisation
  • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
  • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
  • intresset av att förebygga eller beivra brott,
  • det allmännas ekonomiska intresse,
  • skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, eller
  • intresset av att bevara djur- eller växtart.

Mer specifika bestämmelser om vilka handlingar eller uppgifter som är sekretessbelagda ska framgå av en särskild lag, vilket är OSL (2 kap 2 § 2 st TF).


Har man rätt att begära ut ett inspelat samtal från 1177?

1177 är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och regioner som drivs av aktiebolaget Inera. Inera ägs av SKR Företag och av Sveriges kommuner och regioner. Detta innebär att Inera och således också 1177 är att betrakta som ett kommunalt bolag. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller också för kommunala bolag (2 kap 3 § 1 st OSL). Detta betyder alltså att det ska gälla även för 1177.


Som tidigare redogjorts för kan allmänna handlingar eller särskilda uppgifter i en handling sekretessbeläggas till skydd för något av de intressen som räknats upp ovan. i. Det finns alltså möjlighet för 1177 att sekretessbelägga en handling eller uppgifter i en handling om det skulle krävas med hänsyn till skyddet för en någons personliga förhållanden. Det kan exempelvis handla om känsliga uppgifter rörande sjukdomar, missbruk eller någons hälsa eller sexualliv (21 kap 1 § OSL).  Av din frågeställning framgår det inte om det inspelade samtalet är ett samtal mellan dig själv och 1177 eller om samtalet avser någon annan. Skulle det vara så att det avser någon annan person eller på annat sätt innehåller känsliga uppgifter så kan det alltså vara så att handlingen eller uppgiften är sekretessbelagd.


Hur begär man ut en handling?

För att begära ut det inspelade samtalet ska du begära detta direkt av den myndighet som har inspelningen förvarad hos sig, i detta fall bör det vara 1177 (2 kap 17 § 1 st TF). Min rekommendation är att du skickar ett mejl där du så tydligt som möjligt skriver vilken handling du önskar ta del av. Det finns även olika mallar som man kan använda sig av om man inte vet hur man ska formulera sig på bästa sätt (HÄR). När du begär ut handlingen kommer 1177 att göra en så kallad prövning för att se så att handlingen inte är sekretessbelagd och att den kan lämna ut till dig (2 kap 17 § 2 st TF och 6 kap 2 § OSL). Skulle du få ett avslag på din begäran har du rätt att få en avslagsmotivering (6 kap 3 § 3 st OSL). Du kan också överklaga belsutet och ska även få tydlig information om hur du går tillväga för att överklaga (2 kap 19 § 1 st TF och 6 kap 7 § OSL).


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”