GDPR och offentlighetsprincipen

Hej, gäller inte lagen om GDRP när de offentliggör en förundersökning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen, DSL). Och den springande punkten i förevarande fall är hur offentlighetsprincipen och övriga bestämmelser i den svenska rättsordningen förhåller sig till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).


I 2 kap. 1 § TF sägs att till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Vidare anges i 2 kap. 4 § TF att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.


Utifrån ovanstående torde det för de flesta stå klart att ett förundersökningsprotokoll (FUP) är att betrakta som ”upprättad hos en myndighet”. Med myndighet avses för övrigt och i detta sammanhang även riksdagen och beslutande kommunal församling, dvs. kommunfullmäktige, vilket framgår av 2 kap. 5 TF. Likaså omfattas kommunala förvaltningsmyndigheter, jfr 1 kap. 8 § regeringsformen.


Sekretess råder i och för sig inte sällan medan förundersökningen pågår, se 18 kap. 1 § OSL (jfr även 35 kap. 1 § OSL). Men domstolsavgöranden är generellt, förutom att vara allmänna handlingar, även offentliga och FUP:en offentliggörs ju när åtal väcks, dvs. när åklagaren lämnar in sin stämningsansökan, alltså när målet i praktiken hänskjuts till domstol hos vilken uppgifterna ändå och sedermera kommer att bli offentliga (jfr dock 43 kap. OSL).


Och när det sedan gäller GDPR:s förhållande till den inhemska (svenska) rättsordningen behöver följande noteras. Enligt 1 kap. 7 § 1 st. DSL gäller att EU:s dataskyddsförordning och DSL inte ska tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ovanstående är med andra ord, i vart fall såvitt jag kan bedöma, förklaringen till att flertalet uppgifter röjs för allmänheten när en FUP släpps.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”