Kontrollavgift när parkeringsappen inte fungerar

2021-09-14 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag parkerar med sms app men får ingen bekräftelse. Därefter får jag kontrollavgift. Jag anser att eftersom parkerings appen fungerar inte då ligger ansvaret hos parkerings bolag och avgiften bör annuleras. Vad anser ni?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått en kontrollavgift utfärdad av ett parkeringsbolag som du inte vill betala och undrar om du har grund för att bestrida den. Regler om felparkering på privat mark där markägare anlitat ett privat bolag för att sköta parkeringen regleras i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Allmänt om kontrollavgiftEn markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under vissa förutsättningar ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering) (se 1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). En markägare får alltså ta ut en avgift mot den som brutit mot gällande parkeringsbestämmelser på platser, under förutsättning att det är tydligt skyltat. (3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering).Lagen säger inte något specifikt om situationen när en parkerings-app inte fungerar. Det finns däremot en bestämmelse som säger att om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut. (10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Det är en bedömningsfråga om omständigheterna når upp till kravet på uppenbart oskäligt och det är svårt för mig att svara på vad som exakt gäller i din situation utan närmare information.Rekommendation i ditt fallOm du inte har betalat kontrollavgiftenFör att överklaga en kontrollavgift ska man kontakta det parkeringsbolag som har utfärdat avgiften. Bestridandet bör i bevishänseende ske skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning under tiden förutsätter att avgiften bestrids.I invändningen bör du ange namn, adress och registreringsnummer. Vidare behöver man motivera grunden för överklagandet samt bifoga eventuella handlingar. Ex. relevanta bilder som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Ett tips är att se om det finns ett färdigt formulär på parkeringsbolagets hemsida som kan användas vid överklagandet.För det fall att parkeringsbolaget därefter håller kvar sitt krav och skickar ytterligare fakturor ska du bestrida även dessa. Detta för att inte riskera en eventuell betalningsanmärkning. För att få in beloppet måste parkeringsbolaget då väcka talan i tingsrätten och på så sätt får du en rättslig prövning av ditt fall.Om du har betalat kontrollavgiftenAnses ärendet från parkeringsbolagets håll som avslutat och det blir därför du som istället måste väcka talan i tingsrätten för att få tillbaka pengarna. En stämningsansökan till tingsrätten kostar 900 kr.Hoppas ovanstående besvarar din fråga!Vänligen,

Parkeringsböter trots att parkeringslappen placerats i framrutan

2021-08-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har husbil och betalat parkeringen men satte lappeen lite otydligt i framrutan pvakten var där kl23.13 på kvällen och såg inte den jag fick 800 i böter vad ska jag göra
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utredning av din situationDu har alltså betalat parkeringen och placerat lappen lite otydligt i framrutan, vilket verkar ha lett till att den inte varit synlig för parkeringsvakten, vilket således resulterade i böter. Eftersom du de facto betalat parkeringen och har bevis på det (du har parkeringslappen tillhanda) bör dina böter kunna gå åter och alltså avskrivas. Du har emellertid även haft en skyldighet att placera lappen så att den är synlig för parkeringsvakten. Detta är något som talar emot att dina böter ska gå åter. Å andra sidan har lappen trots allt funnits i framrutan, vilket trots att den placerats lite otydligt, bör kunna ha setts av en skärpt parkeringsvakt. Parkeringsvakten kan helt enkelt ha slarvat med att kolla ordentligt huruvida lappen fanns där eller inte, vilket i sin tur lett till böter. Klockslaget tyder vidare på att det kan ha varit mörkret som gjort att parkeringsvakten inte sett lappen. Mycket talar således för att dina böter kan gå åter.Min rekommendationDu bör betala dina böter, annars riskerar du ytterligare straffavgifter. Sedan bör du vända dig till polismyndigheten för att bestrida dina böter. Detta gör du genom att fylla i och skicka in ett särskilt formulär. Hur den här processen går till, det vill säga hur du bestrider en parkeringsanmärkning, finner du på polismyndighetens hemsida. Jag vill särskilt betona vikten av att du faktiskt betalar dina böter. Detta som ovan nämnt för att riskera ytterligare straffavgifter. Det är nämligen så att du kommer få beloppet av bötessumman på 800 kronor tillbaka om bestridandet går din väg. Visar det sig således att du tilldelats böter felaktigt, återbetalas summan till ditt konto.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan jag använda en lapp istället för p-skiva? Vad händer om jag använder två p-skivor (eller motsvarande)?

2021-08-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag är en taxiförare och får byta bil ofta och inte har ibland koll på om bilen har eget skiva fastlimmade på rutan.Parkerade bilen där det krävs en skiva. Såg inte att min bil har en väldigt lite P.Skiva gömd och fastlimmade på rutan bakom solskyddet.Skrev eget lapp vilken tid jag parkerade. Lappen var en servetter på ca. 15X20 cm.Trots det fick jag böter, dr man antecknade bara vilken tid den missade skivan var ställd på.Undrar om jag kan få rätt om betala för en tvist?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Är det okej att använda en egenhändigt skriven lapp istället för p-skiva? Till att börja med kan sägas att det i och för sig är fullt godtagbart att använda en egenhändigt skriven lapp istället för en p-skiva, på en plats där p-skiva krävs som villkor för uppställning. Det framgår av rättsfallet RH 2018:3. Det avgörande för huruvida något annat än en p-skiva kan användas är nämligen huruvida en lapp eller liknande fyller samma funktion som en parkeringsskiva hade gjort, dvs. om det går att kontrollera tiden för när parkeringen startade. Detta kan ju kontrolleras även med hjälp av en egenskriven lapp, så att använda en sådan är i sig acceptabelt. Dessutom gäller för parkering på allmän/kommunal mark (där trafikförordningen är tillämplig) direkt i lagtext att detta är godtagbart. Det anges nämligen i trafikförordningen (TrF) 3 kap. 49a § att en parkeringsskiva eller motsvarande kan användas för att ange ankomsttiden.Användning av fler än en p-skiva (alternativt p-skiva samt lapp) – Den grundläggande principen i detta sammanhang (som dessutom uttalades i rättsfallet jag nämnde ovan) är att parkeringstiden lätt ska kunna kontrolleras. Parkeringsövervakningen måste kunna ske tillräckligt smidigt och systematiskt (samtidigt som den enskilde parkörens dvs. bilistens rättssäkerhet så klart måste tillgodoses). Används två p-skivor istället för endast en, som anger olika ankomsttider, blir det genast mycket svårare (i princip omöjligt) för p-vakten att veta när parkeringen inleddes. Mot den bakgrunden bedömer jag det som osannolikt att du skulle få rätt gentemot parkeringsövervakaren, oavsett om denna utgör en privat markägare eller p-bolag (dvs. om du stått på privat mark) eller gentemot polisen (om du stått på allmän/kommunal mark).Lycka till i fortsättningen!Med vänlig hälsning,

Är en parkeringsvakt skyldig att vänta några minuter innan denne utfärdar "p-böter"?

2021-08-08 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejFick igår en p-bot där de skrivit samma start-och sluttid för felparkeringen (som i sig var ett solklart fel från min sida).Alla p-böter jag sett tidigare har, såvitt jag kan minnas, gällt en tidsspann på minst några minuter. Denna har dock samma tider, det står. start: 12.37, slut: 12.37.Är det verkligen okay (giltigt) att skriva så?Blev lite nyfiken...
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver händer det att p-vakter väntar några minuter innan de utfärdar "p-böter" för felparkering. Detta är dock inte ett måste enligt gällande regler. P-vakter har nämligen rätt att skriva ut p-böter så fort du parkerar i strid med t.ex vägmärken (jfr lag om felparkeringsavgift och lag om kontrollavgift vid olovlig felparkering).Med vänlig hälsning

Parkeringsböter trots giltig parkeringsbiljett

2021-09-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har husbil och betalat parkeringen men satte lappeen lite otydligt i framrutan pvakten var där kl23.13 på kvällen och såg inte den jag fick 800 i böter vad ska jag göra
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så har du fått en parkeringsbot trots att du betalat parkeringsavgiften och följt alla parkeringsregler och nu undrar du vad du ska göra. Mitt råd är att överklaga boten. Hur du överklagar kommer jag förklara nedan. För att kunna överklaga boten på rätt sätt så måste man skilja på om det är en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. På boten kan du läsa om det är en felparkeringsavgift eller kontrollavgift du har fått.Om du har fått en felparkeringsavgiftOm du fått en felparkeringsavgift så kan du anmäla till polisen att du bestrider boten. I din anmälan ska du då ange de omständigheter som du grundar ditt bestridande på samt den bevisning du åberopar (9 § lagen om felparkeringsavgift). Tänk dock på att du måste betala boten även om du bestrider den (7 § lagen om felparkeringsavgift). Om ditt bestridande godkänns så kommer du få tillbaka pengarna.Vad du ska göra om du fått en felparkeringsavgift är alltså att förklara i ansökan om varför du bestrider boten samt åberopa parkeringsbiljetten som du betalat som bevisning. På polisens hemsida hittar du blanketten som ska skickas in när du bestrider boten.Om du har fått en kontrollavgiftOm du fått en kontrollavgift så kan du överklaga boten till den som utfärdat den. Det framgår ofta av boten eller parkeringsbolagets hemsida vem det är du ska kontakta med din överklagan. Överklagan, som helst ska vara skriftlig, ska innehålla en motivering till varför du överklagar samt relevanta handlingar. Under tiden du bestrider boten får du hålla inne betalningen.Skulle du och parkeringsbolaget inte komma fram till en lösning på överklagan så kan ärendet tas vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).Vad du ska göra om du fått en kontrollavgift är alltså att motivera varför du överklagar samt bifoga parkeringsbiljetten som du betalat.Oavsett om du fått en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift är min bedömning att din överklagan troligtvis kommer bifallas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Parkering med p-skiva och avgift

2021-08-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Vad är det exakt som gäller med en p-skiva? Är det så om det är en avgiftsplats och p-skiva 2 tim, är de första 2 timmarna avgiftsfria eller måste man betala under hela vistelsen?
Yodit Eshete |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 49 a § Trafikförordningen så ska avgift ska betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa. Gällande p-skiva uttalar bestämmelsen bland annat att p-skivan måste ligga fram till i bilen och synas tydligt. Utöver detta gäller att om fordonet parkeras innan en tidsbegränsning börjar, ska klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt. Står det att det är p-skiva som gäller och sedan avgift så innebär det att du står gratis med p-skiva i 2 timmar men behöver betala för resterande tid du står parkerad. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Bestrida en kontrollavgift

2021-08-22 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, jag har fått en kontrollavgift av Aimo Park när jag parkerade i Stockholm. Jag betalade gällande parkeringsavgift, och fick kontrollavgiften med motiveringen: "ej parkerad inom markerad plats". Parkeringen skedde inom ett område där parkeringsskylt fanns uppsatt vid infarten, med tilläggsskylten "Markerade platser". Dock fanns det ingen skylt för parkeringsförbud eller zonparkering. Inom området utmärktes de avskilda uppställningsplatserna med ytterligare parkeringsskyltar (E19), med utsträckningspilar som visade avgränsningarna. Vid sidan av dessa fanns äldre vägmarkeringar i form av parkeringsrutor som visserligen var otydligt inritade, men fullt synbara. Jag stod i en av dessa rutor. Jag har två invändningar mot kontrollavgiften:1. Vägmarkering i form av parkeringsruta bör betraktas vara markerad plats.2. Det fanns inget parkeringsförbud, så även om jag stod utanför vad parkeringsskylten för området angav som giltig parkeringsplats så gäller fri parkering.Har jag grund för att bestrida kontrollavgiften?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du fått en kontrollavgift utfärdad av ett parkeringsbolag som du inte har betalat utan önskar bestrida samt undrar om du har grund för att bestrida avgiften. Utan närmare information kan jag inte uttala mig om vad som specifikt gäller i ditt fall, men jag kommer nedan att gå igenom förfarandet vid ett överklagande av en kontrollavgift.Allmänt om kontrollavgiftEn markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under vissa förutsättningar ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering) (se 1 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). En markägare får alltså ta ut en avgift mot den som brutit mot gällande parkeringsbestämmelser på platser, under förutsättning att det är tydligt skyltat. (se 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering)Bestrida en kontrollavgiftFör att överklaga en kontrollavgift ska man kontakta det parkeringsbolag som har utfärdat avgiften. Bestridandet bör i bevishänseende ske skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning under tiden förutsätter att avgiften bestrids.I invändningen bör du ange namn, adress och registreringsnummer. Vidare behöver man motivera grunden för överklagandet samt bifoga eventuella handlingar. Ex. relevanta bilder som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Ett tips är att se om det finns ett färdigt formulär på parkeringsbolagets hemsida som kan användas vid överklagandet.Rekommendation i din situationOm du anser att kontrollavgiften är felaktig, bör du inte betala avgiften utan kontakta parkeringsbolaget Aimo Park (eller markägaren) och skriftligen bestrida avgiften. I överklagandet bör du ange det som jag beskrivit ovan.För det fall att parkeringsbolaget vidhåller sitt krav och skickar ytterligare fakturor ska du bestrida även dessa. Detta för att inte riskera en eventuell betalningsanmärkning. För att få in beloppet måste parkeringsbolaget då väcka talan i tingsrätten och på så sätt får du en rättslig prövning av ditt fall.Om du redan betalat kontrollavgiften är det du som istället måste väcka talan i tingsrätten för att få tillbaka pengarna.Hoppas ovanstående besvarar din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Bötfälla någon för felparkerad elscooter

2021-07-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Det har nyligen etablerat sig ett flertal elscooterföretag i min stad och jag undrar vilket ansvar de bär för hur scootrarna parkeras och används.Är det så att de som företag kan bötfällas/stämmas på grund av scootrar som parkeras/framförs fel/farligt?Eller är ansvaret förflyttat till kunden som använt/använder produkten?Om de kan bötfällas på grund av någon av dessa anledningar, hur stor skulle boten vara mellan tummen och pekfingret?Det är inte så att jag har för avsikt att stämma företagen utan snarare tvärtom så är jag intresserad av konceptet och av hur man kan göra det bättre.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om någon kan få böter för att ha parkerat en elscooter på fel ställe.Läget gällande elscootrar är rättsligt sätt ganska oklart och inte specifikt reglerat i lag. Dvs, det finns ingen specifik lag som berättar för oss medborgare hur en elscooter ska hanteras. Dock så har Stockholm och andra kommuner beslutat att utfärda böter för felparkerade elscootrar till bolagen, a la 250 kr för varje felparkering, som ordinarie parkeringsvakter har rätt att utfärda (enligt denna länk Böter felparkerad elscooter). Hur detta beslut har gått till rent rättsligt framgår dessvärre inte i artikeln eller i andra källor, men jag skulle spekulera i att regeringens rätt att bemyndiga kommuner att anta föreskrifter för att upprättehåll allmän ordning på allmän plats, vilket de har rätt till enligt 3 kap 8 § Ordningslagen., skulle kunna vara den rättskälla som har använts.Anledningen till att bolagen får motta böterna, är därför att bevisläget gentemot åkarna är väldigt svårt. Den senaste åkaren behöver ju inte vara den som gjort felparkeringen, utan scootern kan ju ha flyttas av någon annan exempelvis. Därav anser man att scootrarna är bolagens egendom och därmed deras ansvar. Hoppas att det var svar på din fråga!