Storlek på kontrollavgift och bestridande

2019-08-01 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag undrar vilket maxbelopp som finns för P bot kontrollavgift. Jag fick kontrollavgift på 1100 kr:- i Stockholm kommun / Hammarby Alle . Det låter väl högt finns något maxbelopp?Jeg finner beløpet helt urimelig. Jeg hadde betalt parkeringsavgift fra ca. kl16:00 til kl 10:00,neste dag (tisdag), men hadde ikke sett Antekning: Tisdag 0000 - 0600, kun Av-og Påstigning Ø.Fikk også "Gode helsningar" fra Transportstyrelsen på mobil-telefon, men ingen advarsel om å passe seg for "Antekning" 0000 - 0600. Hvordan bestrider jag avgiften og/eller at den må reduseres da den er helt urimelig sett i forhold til "overtredelsen".
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Gällande rättEnligt 4 § 1 st. lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (här) får kontrollavgiften inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. Parkeringsavgiftens storlek bestäms av varje enskild kommun och avgiftens storlek beror på hur allvarlig överträdelsen är. I Stockholm är den högsta parkeringsavgiften 1300 kr (här kan du se avgifterna i Stockholm), och en kontrollavgift får alltså aldrig överstiga denna summa. Om du vill överklaga kontrollavgiftenOm du tycker att kontrollavgiften är för stor eller felaktig bör du först och främst bestrida avgiften till det aktuella parkeringsbolaget. Om det inte hjälper och ni kan hitta en överenskommelse så är den möjlighet som kvarstår att stämma parkeringsbolaget. Detta sker genom att du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Att driva ett mål kostar tyvärr ofta både pengar och mycket tid. Vänligen,

Kan man hävda felskyltad parkering om det saknas skyltar från vissa infarter?

2019-07-25 i Parkeringsböter
FRÅGA |Min kompis lånade min bil och parkerade i ett område med p-skiva på privat mark. Tyvärr fick han en kontrollavgift pga min gamla p-skiva låg i vindrutan och skräpade (ej inställd). Min kompis åkte via en angränsande parkering, ca 20 m via en mindre asfalterad väg som nog ingen har räknat med att man kan köra in ifrån. Kör man från det hållet ser man inte parkeringsskylten om p-skiva eller några andra skyltar öht. Till saken hör också att området precis gjorts om från helt oreglerat och gratis till p-skiva. Kan man hävda att det är felskyltat på platsen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skyltning på en parkeringsplats kan jämställas med avtalsrättens anbud och att en accept sker när bilföraren passerar skylten. Ingåendet av avtalet sker således genom handlingen att köra in och ställa upp bilen. I ert fall vet jag tyvärr inte hur det såg ut på parkeringen, men det är möjligt att argumentera för att det varit så bristfällig skyltning att det inte ska utdelas någon p-bot. Min rekommendation är att ni överklagar p-boten och förklarar omständigheterna, hur det såg ut på platsen och eventuellt även fotografera för att bevisa det ni anför.Vänligen,

Parkeringsvakters befogenhet att bötfälla

2019-07-24 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har en "parkeringsvakt" befogenhet att "lappa" nån som står mot färdriktningen? Eller är det bara polis?Ex: En lastbil i lastzon mot färdriktningen för att inte blockera övrig trafik, då enda alternativet är just att blockera övrig trafik med att stå med trafikriktningen, denna "parkering" sker för att kunna utföra ett arbete, har vit flera tillfällen diskuterat med dessa "vakter"
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Parkeringsvakter kan t ex anställas direkt av kommunen eller ett bevakningsföretag enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning 6 §. Parkeringsvakten har tillsammans med polisen rätt att bötfälla bilar enligt lagen om felparkeringsavgift 6 §. Parkeringsvakterna ska genomgå lämplig utbildning för att genomföra arbetet korrekt och utbildningen är en av de tidsmässigt längre som går att finns inom bevakningsbranschens utbildningar. Med det sagt så kan självklart även utbildade personer utföra ett arbete felaktigt, det går därför att ansöka till polismyndigheten om att få en rättelse enligt lagen om felparkeringsavgift 8 §. Det kan alltså inte beslutas av parkeringsvakten på plats, annat än om vakten ansett att förseelsen varit av så ringa art att det enbart mynnar i en tillsägelse vilket framgår av lagen om felparkeringsavgift 5 § 4 st. Ett tips kan vara att försöka samarbeta med den kund du ska leverera till om problemet uppstår ett flertal gånger för att undvika att blockera trafik eller fortsätta vara tvungen att bli bötfälld. Det hjälper sällan att diskutera frågan med parkeringsvakterna på plats. Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Hur länge måste en parkeringsvakt vänta innan ytterligare parkeringsanmärkning utdelas?

2019-07-19 i Parkeringsböter
FRÅGA |Om en parkeringsvakt utfärdar en parkeringsbot på en 24 timmars parkering hur länge måste parkeringsvakten vänta innan han kan utfärda en till parkeringsbot på samma bil, om bilen står orörd
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om p-böter (parkeringsanmärkning) finns i lagen om felparkeringsavgift respektive lagen om kontrollavgift. Vilken lag som är tillämplig är beroende av om det är en privat markägare eller kommunal sådan. Bestämmelserna är dock desamma.Det får utfärdas en ny parkeringsanmärkning för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Det innebär att du kan få en ny p-bot varje dag. Det måste däremot gå minst sex timmar från det att en bot meddelats till att en ny meddelas. Om du t.ex. får en bot den 1 januari klockan 23.59 kan en ny utfärdas tidigast 5.59 den 2 januari.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kontrollavgift för att ha väntat med att registrera parkering

2019-07-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Lagen om kontrollavgift. Oskälighet 10§. Jag spelar tennis på en klubb som anlitat parkeringsbolag för att motverka att obehörig parkerar på klubbens mark. När man kommer till klubben ska man registrera bilen i en terminal vid receptionen. Emellertid lyckades parkeringsvakten registrera mig i sin handdator innan jag hunnit in. Det tar 3 minuter att gå in om man går direkt. Mig tog det 7 minuter för att jag väntade på min medspelare. Jag har bestridit avgiften utan att ange skäl. Kan 10§ om oskälighet gälla vid en rättslig prövning?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att när du kom till parkeringen väntade du på din medspelare i några minuter. Sedan registrerade du att bilen stor parkerad. Innan du hann registrera bilen fick du en kontrollavgift för olovlig parkering.Kontrollavgift ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt att ta ut avgiftenOm du anser det uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift, är det 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som gäller. Enligt bestämmelsen får en kontrollavgift inte tas ut, om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften.Av förarbetena framgår att bestämmelsen är avsedd att ha en restriktiv innebörd, men ge utrymme för en mot bilisterna något mildare ordning än vad som medges vid felparkering enligt felparkeringslagen. Hovrätten har förklarat att, för att slippa betala krävs mer än att försummelsen är ursäktlig. Avgift inte bör i princip inte tas ut om endast om försummelsen beror på en oförutsedd händelse som är av mer än bagatellartad natur (se RH 2012:10). I praxis har det rört sig om sådant som en nära anhörigs sjukdom och i det närmaste nödsituationer.Ett fordon är inte felparkerat medan du köper biljett eller registrerar parkeringenDet finns ingen särskild regel som anger hur länge en parkeringsvakt måste låta en bil stå innan den kan ge ut en parkeringsbot. Enligt praxis väntar dock de flesta parkeringsbolag fem till tio minuter innan de ger en parkeringsbot till en bil som står felparkerad. Ett fordon inte är felparkerat under den tid det tar för bilisten att köpa en parkeringsbiljett. Är det exempelvis kö till en parkeringsautomat eller till den plats där förare registrerar sin bil som parkerad, kan en parkeringsavgift inte komma på fråga.Det är inte ett godtagbart skäl att vänta på sin medspelareDet inte troligt att det skulle anses uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgiften, av den anledningen att du väntade på din medspelare innan du registrerade parkeringen. Det gäller trots att det bara passerade sju minuter, eftersom det är mer än vad som behövs för att betala biljetten. Det kan svårligen ses som ett godtagbart skäl för att vänta med att göra det, utan det bör göras snarast möjligt. Som angivits ovan krävs det mer akuta, oväntade händelser.Om det är något som är till din fördel är det att syftet med parkeringen är att parkeringen är till för de som besöker anläggningen. Eftersom du besökte anläggningen hade du skäl att parkera där. Det passerade också väldigt kort tid. Jag tvivlar dock på att de argumenten skulle hålla eftersom det vanligtvis ankommer på den som har parkerat bilen att se till att parkeringsbolaget kan kontrollera att bilen står korrekt parkerad.SammanfattningDet är möjligt att bestrida kontrollavgiften av den anledningen att det vore uppenbart oskäligt att ta ut den, i enlighet med 10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Däremot ska lagen tolkas restriktivt och, så som din fråga är formulerad, verkar du sakna tillräckligt starka skäl som skulle kunna medföra att det är uppenbart oskäligt att ta ut en kontrollavgift i ditt fall. Att du väntade på din medspelare är inte anledning nog att vänta med registreringen.Det kan dock vara en god idé att ändå framföra för parkeringsbolaget dina skäl till varför du inte ska betala och se vad de säger.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Kan jag överklaga p-bot som inte fanns på bilen?

2019-07-25 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, Den 21/6 ställde jag min bil på en parkering där man får stå i 2 timmar med parkeringsskriva framtill klockan 00.00. Just den kvällen drabbades jag av en ångestattack och kunde inte där och då ta mig till bilen då jag mådde så pass dåligt. När jag väl sedan mådde bättre gick jag tillbaka till bilen för att köra hem och det fanns ingen bot på den. Nu den 09/7 har jag fått en påminnelse på en kontrollavgift för den dagen, trots att själva boten inte fanns på bilen. Detta är min första gång jag får en parkeringsbot så jag vet inte hur det funkar men om jag har förstått det rätt så brukar man sätta själva parkeringsboten på bilen, något som inte fanns i det här fallet. Finns det något sätt för att överklaga denna bot?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En felparkeringsavgift eller kontrollavgift för felaktig parkering ska lämnas över till fordonets ägare eller fästas på fordonet (5 § 2 st. lagen om felparkeringsavgift och 8 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Tillämplig lag är beroende av om du står på kommunal eller privat mark.Om parkeringsböterna inte i tid ska fordonets ägare påminnas om betalningsansvaret och uppmanas att betala inom en viss tid, (6 § lagen om felparkeringsavgift och 8 § 2 st. lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Påminnelsen skickas till fordonsägarens folkbokföringsadress. Vid den första påminnelsen får ingen påminnelseavgift tas ut.I ditt fall kan det vara så att p-boten satts på bilen, men att den blåst bort eller att någon tagit den. Du har ändock en skyldighet att betala den om du felparkerat. För att överklaga boten krävs det att den är felaktig, vilket den efter din beskrivning, inte verkar vara.Vänligen,

Kan man få en parkeringsbot medan lastning/avlastning av fordonet pågår?

2019-07-23 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejHur lång tid har man på sig efter man parkerat att packa ur bilen innan man får böter? Jag fick en kontrollavgift 9 min efter att jag parkerat. Jag betalade via Easy park.? Det tog mig alltså 9 minuter att packa ur och betala avgift. Visste inte att jag fått en bot förrän 4 timmar senare när jag återvänt till bilen. Ska man bestrida detta?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga reder jag nedan ut dels vad som generellt gäller vid utfärdande av parkeringsanmärkning, dels vad som gäller mer specifikt vid avlastning och i ditt fall. Hur länge måste en parkeringsvakt vänta innan utfärdande av parkeringsböter? Till att börja med finns det inga regler om hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning utfärdas. I princip behöver parkeringsvakten inte avvakta med att skriva ut böter om det inte finns en avtalad tid som fordonet får vara uppställt utan parkeringsbiljett.Av praktiska skäl är dock rutinerna för en parkeringsvakt att vanligen vänta några minuter innan utfärdande av böter. Det beror på att ett fordon inte är felparkerat under den tiden som det tar för föraren att köpa parkeringsbiljett. Om det råder parkeringsförbud är det även tillåtet att stanna för pålastning/avlastning. Parkeringsvakten måste därför vid ett parkeringsförbud förvissa sig om att ingen lastning pågår. Parkeringsvakter brukar därför ha som rutin att vid avgiftsbelagda parkeringar eller parkeringsförbud, avvakta mellan fem och tio minuter innan böter utfärdas. Vad gäller vid lastning och avlastning? Vidare innebär lastning och avlastning att man bär föremål mellan fordon och fastighet. Man får i princip stå den tid som krävs för lasten, men det får inte ske något avbrott i lastning/lossning. Det finns dock en praxis hos parkeringsbolag som säger att man får stå 10 minuter, men det måste komma någon till fordonet med ett par minuters intervall. Lastningen ska ske utan pauser och får inte fördröjas. Parkeringsanmärkningen i ditt fall För att sammanfatta och koppla till din parkeringsanmärkning, finns det inga regler som säger att en parkeringsvakt måste avvakta med att utfärda böter. Parkeringsvakten ska dock förvissa sig om att lastning inte pågår, men i det fall du t.ex. avslutat lastningen och därefter lämnat bilen innan parkeringen startats, kan parkeringsvakten fått tid att förvissa sig om att ingen lastning pågår. Om du däremot kan visa att avlastning pågick vid tidpunkten för parkeringsanmärkningen, bör du testa bestrida den. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Rätt till återbetalning för parkeringsbiljett

2019-07-06 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Fick bra insikt i och med en tidigare ställd fråga: "Fel registreringsnummer i parkeringsapp leder till parkeringsbot, 2018-10-31 i PARKERINGSBÖTER"; kommer därmed att betala min parkeringsbot. En sak som dock inte framgår är gällande den felaktigt inbetalda avgiften, finns det några möjligheter att begära återbetalning på denna avgift? I mitt fall så är den felaktigt inbetalda avgiften c:a 50% av den utskrivna boten, detta gör att jag tycker det ändå är värt att ändå undersöka möjlighteten till återbetalning av den felaktigt inbetalda avgiften.
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att den "felaktigt inbetalda avgiften", är avgiften som du betalade för den parkering som du sedan fick en parkeringsbot för. Då frågan du hänvisar till redogör för avtalet mellan dig och parkeringsbolaget, kommer jag i mitt svar enbart att behandla vad som gäller för inbetalningen. Frågan besvaras med stöd av allmänna principer om avtal, eftersom tillämplig lag saknas. Är din inbetalning för parkeringen att betrakta som felaktig? Nej, inbetalningen är inte felaktig. Din inbetalning gjordes med syfte att ingå ett avtal med parkeringsbolaget, vilket du teoretiskt sett har gjort. Ert avtal är giltigt, vilket innebär att båda parterna ska prestera sina prestationer. Parkeringsbolaget ska tillhandahålla utsatt parkering för utsatt tid, och du ska betala. Det problematiska är att avtalet ingicks för ett felaktigt registreringsnummer, istället för din bils faktiska registreringsnummer. Parkeringsbiljetten är därmed fortfarande giltig, även om den är felaktig för dig. Parkeringsbolaget ansvarar inte för att du har fyllt i dina uppgifter fel. Ett felaktigt registreringsnummer innebär därmed inte en ogiltig biljett, eller en felaktig inbetalning, utan enbart att parkeringsbiljetten inte är giltig för just din bil. Du har därmed inte möjlighet att kräva återbetalning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Hälsningar,