P-bot i Danmark

2019-05-11 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej var nu på ett hotell i Danmark, parkerade på hotellets parkering. Gick in o skulle checka in o hämta pbilljett. Kom ut så var det en pbot. Vad gör jag?
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du fick p-boten i Danmark är det med största sannolikhet dansk rätt som ska användas i din situation. Vi på Lawline kan som utgångspunkt bara besvara frågor som gäller svensk rätt. Vilka möjligheter och rättigheter du har enligt dansk rätt kan jag därför tyvärr inte svara på. I Sverige kan man "överklaga" en p-bot och jag antar att den möjligheten finns även i Danmark. Det du behöver göra är att försöka överklaga p-boten så att den behöriga danska myndigheten upphäver den. Information om hur du överklagar kan finnas på själva boten som du har fått, men du skulle också kunna vända dig till det danska företaget/myndigheten som gav dig p-boten och fråga dem om vad du kan göra nu.Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Måste jag betala parkeringsböterna?

2019-05-05 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Min sambo kom hem igår vid 18.50 tiden, köpte en parerkingsbiljett som gäller i 24h och morgonen därpå ser min sambo att han fått parkeringsbötter där det står Biljett saknas/ ej synlig. Min sambo ser det och förstår inte varför han fått böter när han själv kunde se biljetten utifrån. Har bilder som min sambo tog på morgonen på hur biljetten satt det var oväder så kanske de gjorde det svårare att se genom bilfönstret. Ringde och pratade med parkeringsservice men dem ville inte hjälpa mig. Har jag något rättighet att avstå från böter när sånt uppstår?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huruvida din sambo är skyldig att betala böterna i slutändan är beroende av vad han kan bevisa. Jag kommer i det följande att förklara reglerna om bevisbörda i parkeringsärenden och avslutningsvis ge råd i ärendet. Reglerna om bevisbörda vid (fel)parkering är i mångt och mycket beroende av vad som fastställs i praxis. Parkeringsbolaget/kommunen har den inledande bevisbördanBevisbördan för att din sambo felparkerat ligger initialt på den kommun eller markägare för vars räkning parkeringsanmärkningen utfärdats (NJA 2013 s. 711 p.7). I detta fallet är det således från början kommunen eller parkeringsbolaget (beroende av om det är kommunal eller privat mark) som har bevisbördan för att en felparkering skett. Anteckning om felparkering utgör ett starkt bevis och bevisbördan övergår till din samboNär en parkeringsanmärkning utfärdas utgör en anteckning om felparkering ett starkt bevis. Kommunen/parkeringsbolaget har således uppfyllt sin bevisbörda genom att utfärda parkeringsanmärkningen och den anteckning som skett därom. För att undslippa betalningsansvar övergår bevisbördan till den som fått parkeringsanmärkningen och påståtts ha felparkerat.Bevisbördan innebär att din sambo måste lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (NJA 2001 s. 889). Enbart ett påstående om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas (NJA 2013 s. 711 p.7 med hänvisning till NJA 2001 s. 889).I din sambos fall innebär det att kommunen/parkeringsbolaget uppfyllt sin bevisbörda genom den anteckning som skett i samband med utfärdandet av parkeringsanmärkningen. I det fallet övergår bevisbördan till din sambo. För att undslippa betalningsansvar måste han lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen och om möjligt bevisa att parkeringsbiljetten faktiskt låg synligt. Anledningen till att bevisbördan skiftar mellan parterna är att det annars skulle vara väldigt enkelt för den som de faktiskt felparkerar att undslippa parkeringsböter.Mitt råd till din sambo är att överklaga parkeringsboten till parkeringsbolaget. Det kan vara en god idé att till överklagan bifoga bilderna han tog av att man faktiskt kunde se parkeringsbiljetten. Om parkeringsbolaget inte uttryckligen ger er anstånd med att betala böterna bör ni, trots att ni överklagar, betala avgiften med förhoppning om att få tillbaka pengarna om ni får rätt i er överklagan.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Är det rimligt att ge två parkeringsböter?

2019-04-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag hyr rätten att parkera på icke reserverad plats i ett stort flerbilsgarage. Jag har alltså garanterat en plats, men ingen bestämd anmodad plats. Jag har hyrt i flera år och har alltid betalat min månadsavgift i tid(kostnaden är drygt 2300kr/mån). Häromkvällen parkerade jag bilen av misstag på reserverad plats. Vanligtvis står bilen parkerad en vecka eller två utan att användas. Denna gång hämtade jag bilen nästa förmiddag. Det fanns då två böter ( datumskifte ) á 1100kr, dvs 2200kr. Jag ringde och förklarade min miss att jag inte sett den reserverade platsen, men att jag inte är obehörig, utan hyr parkeringsrätt i garaget på årsbasis. Min fråga här: är det rimligt att kräva två betalningsanmärkningar av mig som kund där? jag föreslog att jag skulle betala endast en bot? Kan jag vinna om jag driver ärendet vidare? I så fall, hur? Hur ska jag formulera mig?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det följer av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LOP) att en markägare som upplåter ett område för parkering får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerar i strid med villkoren för parkeringsupplåtelsen. Detta enligt 1 § LOP Jag konstaterar att det är vad som hänt här, dvs du har objektivt sett parkerat olovligen och två kontrollavgifter har erlagts mot dig. En förutsättning för att kontrollavgiften får tas ut är om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken enligt 3 § LOP. Huruvida det framgick tillräckligt tydligt eller inte att du parkerade på en reserverad plats kan alltså få betydelse för om du är skyldig att betala kontrollavgifterna. Kan man kräva att du ska betala två kontrollavgifter? En ny kontrollavgift får erläggas varje kalenderdygn som den olovliga parkeringen pågår enligt 5 § LOP. Däremot måste det ha gått minst sex timmar från det att en betalningsuppmaning har lämnats till dess att en ny får lämnas (5 och 8 §§ LOP). En betalningsuppmaning sker bland annat när kontrollavgiften fästs på fordonet enligt 8 § LOP. I ditt fall har det gått ett kalenderdygn. Såvida det också gått mer än sex timmar mellan att betalningsuppmaningarna lämnades så är det juridiskt rimligt att ge dig två kontrollavgifter. Hur höga får kontrollavgifterna vara?Du uppger att kontrollavgifterna föreskriver betalning om 1 100 kronor vardera. En kontrollavgift får inte överskrida den felparkeringsavgift som fastställs av kommunen (4 § LOP och 3 § andra stycket lagen om felparkeringsavgift). Eftersom var och en av kommunerna självständigt bestämmer hur hög avgiften som högst får vara så råder jag dig att googla hur hög avgiften är i den kommun du parkerar bilen. I exempelvis i Stockholm är den högsta tillåtna avgiften 1 300 kronor/kontrollavgift eller felparkeringsavgift.Min slutsats är här alltså att det framgår legitimt att du har fått dessa kontrollavgifter. Detta förutsatts att det framgått tydligt att du parkerade fel samt att det gått minst sex timmar mellan att betalningsuppmaningarna fästes på din bil. Med vänliga hälsningar,

Bör jag överklaga parkeringsboten?

2019-04-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag ställde min bil på en handikappsparkering, felaktigt i tron om att det var en "vanlig" parkering. Jag betalade för platsen. Fick dock en parkeringsbot, tror du att det är någon idé att överklaga?Med vänlig hälsning,Yosef
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vad gäller?Du finner reglerna om felparkering i Lagen om felparkeringsavgift. När man parkeringar på en parkeringsplats utför man en konkludent handling. En konkludent handling innebär att man accepterar parkeringsbolagets parkeringsvillkor genom att ställa bilen på parkeringsplatsen.Din situationDu kan alltid överklaga boten, men jag tror inte du kommer ha någon vidare framgång. Att du betalat har ingen betydelse då du faktiskt brutit mot parkeringsvillkoren genom att parkera på en handikappsparkering utan tillstånd. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Parkeringsbot utfärdad i T-korsning

2019-05-06 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag har fått en p bot enligt paragraf 3, kapitel 53. Enligt p boten har Jag stått parkerad 4.5 meter från närmaste gathörn, som är på andra sidan. Dvs jag stod parkerad efter ett övergångsställe och innan en lastzon 7-19, och 19-07 är det tillåten parkering på den sträckan. Där jag stod parkerad, så visar skylten en bit längre ner på gatan dvs bakom min bil. Att det är tillåten parkering, mot avgift. För att paragraf 3, kapitel 53 (eller möjligtvis tvärtom) skall gälla måste det väl rimligtvis vara så att det råder stoppförbud i t-korset. (Vilket det alltså inte är) Rätta mig om jag har fel. Adressen där jag fick p boten är på 1200 kr. ( Jag hade alltså giltig p biljett) är Öregrundsgatan 11, på Gärdet i Stockholm.Ursäkta om beskrivningen blev lite komplicerad.
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din parkeringsanmärkning på Öregrundsgatan har utfärdats med hänvisning till 3 kap. 53 § trafikförordningen. Lagrummet reglerar stannande och parkering av fordon på väg. I 3 kap. 53 § första stycket punkt 2 står:"Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant."Bestämmelserna i trafikförordningen är generella bestämmelser som inte skyltas med vägmärken utan anses vara till allmänhetens kännedom. Det innebär att skyltning inte behövs för att markera att tillåtelse att parkera upphör inom tio meter från vägkorsningen.Bestämmelsen i 3 kap. 53 § trafikförordningen har i praxis ansetts vara tillämplig även på en T-korsning. Förbudet mot att stanna eller parkera ett fordon i en vägkorsning eller inom tio meter från korsande körbanas närmaste ytterkant gäller alltså även i en T-korsning, trots att det på den anslutande sidan egentligen inte finns någon korsande körbana. I och med att du har stått 4,5 meter från Rökubbsgatans närmaste ytterkant har du erlagts en parkeringsanmärkning med hänvisning till berörda lagrum.Beslut där 3 kap. 53 § ansetts tillämplig på T-korsning:Svea hovrätts beslut i RH 2012:52Angående lastplatsen (ändamålsplats)Stockholms kommun kan med stöd av 10 kap. 1 § trafikförordningen utfärda avvikelser genom lokala trafikföreskrifter. Av 10 kap. 1 § andra stycket punkt 16 trafikförordningen följer att man med vägmärke bland annat kan upphäva stannandeförbudet och tillåta parkering i en vägkorsning. Den föreskrift som meddelats för Öregrundsgatan på aktuell plats kan ses här:Ändamålsplats på Öregrundsgatan, beslut 0180 2017:06716Det följer att man gjort undantag från stannandeförbudet för en markerad sträcka mellan 0-15 meter. Tillåtelse att parkera i vägkorsningen gäller enbart den markerade sträckan som följer av beslutet. I övrigt gäller förbudet enligt 3 kap. 53 § trafikförordningen, vilket medför att sträckan mellan övergångsstället och lastplatsen där du stod omfattas av förbudet, likaså den sträcka direkt efter lastplatsen fram till och med nästa P-skylt.Det förefaller därmed vara en korrekt utfärdad bot, även om situationen kan tyckas vara underlig. Om du fortfarande anser att parkeringsanmärkningen är felaktig, till exempel att du anser att skyltningen leder till förvirring eller att stannande och parkering av fordon på Öregrundsgatan i övrigt är otydligt med anledning av trafikföreskriften från den 8 augusti 2017 som medför undantag från stannandeförbudet, kan du bestrida anmärkningen. Möjligheten till framgång förefaller enligt min egen mening dock vara låg med hänvisning till ovan. Hoppas informationen varit dig till hjälpVänligen

Måste jag betala en felaktig parkeringsbot?

2019-04-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Jag har fått en parkeringsbot mot fel registreringsnummer och fel fabrikat. Det är uppenbart att dem skrivit en siffra fel på boten och därmed bötfällt bilen för att den saknade bevis på parkeringstillstånd.Till sak är att hade dem läst rätt registreringsnummer rätt så skulle dem se att jag har boendeparkering.Behöver jag betala och agera på anmärkningen? MvhGustaf
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Om du fått en parkeringsbot som du tycker är felaktig bör du bestrida den. Det framgår inte av din fråga vilken typ av parkeringsområde det rör sig om i ditt fall. Detta har betydelse eftersom man bestrider parkeringsavgifter på olika sätt beroende på om marken är privat eller allmänt. Jag kommer att beskriva båda fallen nedan. Bilen var parkerad på privat markOm du parkerat på privat mark gäller lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Enligt lagen får markägaren ta ut en avgift (en s.k. kontrollavgift) om ett fordon exempelvis parkerats utan biljett. Om du fått en sådan kontrollavgift befinner du dig inom det civilrättsliga området. Det innebär att du inte skyldig att betala bara för du fått ett krav på sådan avgift. Istället kan du bestrida betalningskravet hos fastighetsförvaltningsbolaget, vilket du bör göra skriftligen med de bifogade handlingar du vill åberopa som stöd. Det är därefter upp till bolaget att avgöra huruvida om de kommer att vidhålla sitt krav på betalning. Om så är fallet ankommer det på bolaget att väcka talan i domstol. Talan ska i så fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum (se 9 § andra stycket). Om du får ett krav från inkassobolaget eller Kronofogden trots att du bestridit avgiften bör du även bestrida det kravet. Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning. Bilen var parkerad på allmän mark Annat gäller om bilen varit parkerad på allmän mark; i dessa fall bör du betala avgiften inom erlagd tid oavsett om du anser den vara felaktig eller inte (7 § lagen om felparkeringsavgift). Istället bör du vända dig till Polismyndigheten på den ort där du fick parkeringsanmärkningen och ansöka om rättelse (se 8 §). Detta kan du göra innan du betalat avgiften, förutsatt att tiden för betalning inte har gått ut. Efter att en ansökan om rättelse har kommit in utreder polisen ärendet och meddelar därefter ett beslut. Om Polismyndigheten beslutar att inte bifalla din ansökan har du möjlighet att bestrida ditt betalningsansvar (se polisens hemsida). Du måste ha anmält ditt bestridande inom 6 månader från att avgiften har betalats (se 9 §). Om polisen beslutar att inte undanröja betalningsansvaret kan du slutligen överklaga ärendet skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Överklagandet ska ges in till polisen och ska ha inkommit senast 3 veckor från det att du fick del av det tidigare beslutet (se 10 §). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Parkeringsböter trots att jag betalat maxtaxa?

2019-04-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Betalt maxtaxa för parkering i app - fick böter då tidsangivelsen överskriditsPå parkering i Liljeholmen parkerade jag och betalade som brukligt via app. Jag angav tidpunkt på kvällen, låt säga 18.30 då jag normalt åkt hem och som innebär att jag med råge passerat den tid som krävs för att nå den maxtaxa som gäller för parkering på 150 SEK/dygn. Jag har med andra ord betalat maxtaxan för dagen på 150 SEK och om jag ändrat tiden på kvällen till t ex 19.00 så hade merkostnaden blivit 0 SEK.Tyvärr var jag tvungen att jobba över och observerade inte att tidpunkten i appen passerats. Då jag betalt maxtaxa för dagen var jag inte orolig för detta. Dock fick jag p-bot som jag bestridit med hänvisning till maxtaxan men det har inte accepterats av P-bolaget.Har jag möjlighet driva detta vidare anser ni? Jag anser att deras app är felkonstruerad på kostnadsinformation på plats anger att maxtaxan är 150 SEK per dag vilket jag alltså betalat. Om jag ändrat tiden i min app hade det blivit en merkostnad på 0 SEK och därmed är ytterligare tid för mig gratis/kostnadsfri. Skall de verkligen ha rätt att kräva mig på ersättning under dessa förhållanden?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Din fråga handlar om avtalsrätt vid parkering. Det råder fri avtalsrätt på området vilket innebär att parkeringsbolaget fritt kan bestämma vad som ska gälla för parkeringen. När du påbörjar en parkering ger du även ditt samtycke till de villkor som parkeringsbolaget ställer upp, ni har då ingått ett avtal.Enligt min bedömning tror jag inte att du kommer nå framgång med ett bestridande. Detta förutsatt att det framgår av villkoren att parkeringsböter ges om du överstigit din parkeringstid trots att maxtaxa betalats. Jag anser inte heller att detta villkoret kunna utgöra ett uppenbart oskäligt avtalsvillkor som kan jämkas enligt 36 § avtalslagen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ska jag betala parkeringsböter fast jag tänker överklaga?

2019-04-23 i Parkeringsböter
FRÅGA |Parkerade idag vid Falu lasarett. Incheckning 10:01 ti 23 apl 19. Kupongen låg väl synlig i vindrutan. Utcheckning 12:17 ti 23 apr 19.Fick dessvärre en p-bot på 400 kr. Kontrollen skedde 10:29-10:35. Har inte för avsikt att betala p-boten.Hälsningar
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du fått en p-bot fast att du har betalat för parkeringen. Eftersom du har betalat men trots detta fått en bot kan du överklaga detta. Hur du överklagar står på boten. Om du ska betala avgiften eller inte beror på om det rör sig om en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. Vilken slags avgift det rör sig om står på boten. Rör det sig om en felparkeringsavgift rekommenderar jag dig att betala boten eftersom du annars kan få påminnelseavgifter samt då skulden kan gå till kronofogden. Om du får rätt i frågan kommer du få pengarna återbetalda. Rör det sig istället om en kontrollavgift ska du så snart som möjligt klaga till den som utfärdat avgiften, till exempel parkeringsbolaget eller markägaren. Till skillnad från en felparkeringsavgift finns det möjlighet att hålla inne betalningen för en kontrollavgift. Det är viktigt att du bestrider avgiften skriftligen, exempelvis genom att skicka ett mejl. Hoppas du fått svar på din fråga!