Måste jag betala en orimlig parkeringsbot?

2019-03-17 i Parkeringsböter
FRÅGA |stod en (1) minut över tillåten (10 min) parkeringstid i vår bostadsrättsförening, och fick en parkeringsbot på 600:-
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag vet inte exakt vad den aktuella frågan är, men utgår från att du undrar om du måste betala parkeringsboten. För att svara på frågan så kommer jag prata om reglerna i Lagen om felparkeringsavgift (LFA). Du måste fortfarande betala parkeringsboten:Även om du anser att boten är felaktig så måste du fortfarande betala den (LFA 7 §). Du kan bestrida din parkeringsbot hos Polisen:Du kan skicka in ett skriftligt bestridande via Polisens hemsida om du vill att boten ska rättas (LFA 9 §). Du måste se till att göra detta inom sex månader från dagen du betalar boten! Om Polisens utredning leder till att de anser att du inte ska betala boten, eller att summan ska minskas, så kommer du få tillbaka dina pengar! Mina råd:Det går inte att garantera att Polisen kommer undanröja parkeringsboten, men jag tycker att det är värt ett försök! Glöm dock inte att faktiskt betala den, du får tillbaka det sen om Polisen ändrar beslutet om boten! Jag hoppas att detta har hjälpt och önskar dig lycka till! Det är verkligen mycket orimligt att få en bot på 600 kr för en minut… Med vänliga hälsningar,

Är jag skyldig att betala en parkeringsbot om jag av misstag kastat om registreringsnumret?

2019-02-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag köpte en parkeringsbiljett via parkster-appen, trots detta fick jag en parkeringsbot. Tydligen så hade jag angett regnumret "123abc" istället för "abc123". Jag har betalt på detta vis i över ett år och har aldrig fått en bot. Det är krävs inte mycket logik för att förstå att det fortfarande är samma bil. Jag kontaktade företaget som gav mig en bot och dem säger att biljetten ej är giltlig då regnumret ej är skrivet i rätt ordning. Får dem göra så trots att jag visar kvitto på betalt p-plats samt att regnumret är underförstått?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! När du betalat via en parkeringsapp har du accepterat de avtalsvillkor som finns uppställda där, däribland en skyldighet att ange rätt registreringsnummer. Dessa avtalsvillkor ska finnas att läsa i appen eller på parkeringsbolagets hemsida. Enligt praxis har den som parkerar ett fordon ett långtgående ansvar för att försäkra sig om att alla villkor som gäller för parkering på platsen är uppfyllda (jfr rättsfallen NJA 2005 s. 17 och RH 2010:58). Jag kan inte med säkerhet säga om beslutet var felaktigt eller inte. I praxis har emellertid en man som råkat kasta om siffrorna i sitt registreringsnummer ("498" i stället för "948") när han betalade sin parkering via SMS varit tvungen att betala sin bot, trots att han kunde styrka betalningen. Enligt domstolen har den som parkerar ett fordon har ett långtgående ansvar att inför parkeringsvaktens kontroll göra synligt att avgiften är betald, och det ansågs inte möjligt för en domstol att undanröja betalningsansvaret på den grunden att överträdelsen kan anses som obetydlig. Även om era fall skiljer sig åt finns en risk att domstolen skulle följa ett liknande resonemang. Du har dock en möjlighet att bestrida ansvaret om du anser att beslutet är felaktigt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Parkerat på linjen

2019-01-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Har parkerad min bil I rutan, men ena hjulet hamnade på linjen och fått kontroll avgift på 600 kr. Är det korrekt?
Lisa Olsson | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får en kontrollavgift tas ut om ett fordon parkeras i strid mot förbud eller villkor som bestämts av markägaren. Alltså om man parkerar utanför linjer eller står felaktigt till exempel. Av 3 kap 49 § trafikförordningen framgår att ett fordons hjul inte stå utanför en uppställningsplats eller annan markering. Det är tänkt att hela bilen ska stå innanför linjerna och då kan det vara fråga om ett gränsfall om hjulet står en bra bit upp på linjen eller precis nuddar linjen. Det är svårt att säga utan att se exakt hur eller var din bil stod parkerad. Det kan tänkas orimlig att ta ut kontrollavgift om ditt hjul endast var när linjen och inte på något sätt störde övrig trafik eller tog plats från någon annans parkeringsplats. Detta får du avgöra då du vet hur parkeringssituationen såg ut. Det är även möjligt att parkeringsvakten tog kort på parkeringen. Du får kontakta markägaren/vaktbolaget som anges på tilläggstavlan där du parkerade om du vill bestrida avgiften. Du kan nämna 10 § lagen om kontrollavgift för felparkering: med hänsyn till omständigheterna i det aktuella fallet så får kontrollavgift inte tas ut om det skulle framstå som uppenbart oskäligt. Det kan det tänkas vara om ditt hjul endast/knappt var när linjen, men kanske inte om du stod en bra bit upp på linjen. Reglerna för kontrollavgift och felparkeringsavgift är inte exakt samma och du måste inte betala kontrollavgiften direkt om du anser den felaktig. Om du inte vill betala och markägaren fortfarande anser sig berättigad kan denne efter att ha påmint dig vidta åtgärder, till slut eventuellt vända sig till domstol. Du borde alltså kontakta markägaren och förklara din situation. Om du har några bevis eller ytterligare grunder för att det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften kan det vara bra att meddela denne om detta. Med vänlig hälsning

Hur många p-böter kan man få per dygn?

2019-01-03 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej.Jag fick 2 p-bot inom 24 timmar.utan att har flyttat på bilen för jag var sjuk.Den första p-bot : 2019-01-02. 15:00-15:05Den andra p-bot: 2019-01-03. 07:17-07-31.Är det rätt att göra så.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om p-böter finns i lagen om felparkeringsavgift respektive lagen om kontrollavgift. Vilken lag som är tillämplig är beroende av om det är en privat markägare eller kommunal sådan. Bestämmelserna är dock desamma.Det får utfärdas en ny p-bot för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Det innebär att du kan få en ny p-bot varje dag. Det måste däremot gå minst sex timmar från det att en bot meddelats till att en ny meddelas. Om du t.ex. får en bot den 1 januari klockan 23.59 kan en ny utfärdas tidigast 5.59 den 2 januari.I ditt fall har det gått mer än sex timmar och det är nytt datum, varför det är tillåtet att bötfälla dig vid båda tillfällena.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Går det att överklaga parkeringsbot?

2019-02-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |HejKörde min granne akut i hans bil och fick reg nr av honom tyvärr så var det lite stressat så att jag hörde fel och betalade med fel reg nr hörde fel på z och cgår det att överklaga?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr så är det så att du som bilägare och användare av parkeringsappen (som jag förmodar att det rör sig om i detta fall) ansvarar för att skriva in rätt registreringsnummer vid parkering. Det är alltså du som får stå risken för att det blir fel nummer. Eftersom du inte skriver mer detaljerat om och isåfall vilken eventuell app du använde dig av så är det svårt att svara mer ingående, men ett tips är att höra av dig till företaget och se hur de ställer sig i frågan. Det finns ju en eventuell möjlighet att olika bolag resonerar olika och därför skadar det ju inte att se om det går att få det upphävt. Däremot så är det inget du har rätt till, då det som sagt är du som ansvarar för att skriva in rätt registreringsnummer. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Felparkeringsavgift

2019-02-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag fick böter utanför en närakut då det tog 10 minuter innan de kunde ge mig områdeskoden. Min 3- åring hade en allergisk reaktion så jag var tvungen hålla honom medan han fick sprutor och hjälpa tvinga i honom oral medicin. Jag betalade genom easy park 3h parkering från när jag fått områdeskoden av personalen. Jag har klagat och skickat intyg från sjukhuset men de tyckte 6 minuter skulle räckt.
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 15 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift finns det ett undantag från skyldigheten att betala felparkeringsavgift om det saken inte har prövats av domstol och det är uppenbart att anmärkningen inte borde ha meddelats. Vad som utgör "uppenbart" är någonting som tagits upp i förarbeten till lagen, där det angavs att egen eller nära anhörigs sjukdom räknades in i undantaget. I rättsfallet RH 2012:10 konstaterades det att undantagsregeln inte ska tolkas så pass restriktivt att det bara tillämpas vid fara för liv och hälsa. Alltså kan övriga omständigheter som man inte själv kan kontrollera anses vara skäl nog. I ditt fall hade du, som jag förstått, inget annat val än att vänta på områdeskoden, eftersom din son fick en allergisk reaktion. Detta bör vara skäl för att få din felparkeringsavgift återbetald. Hoppas att detta kan vara till någon hjälp!Med vänlig hälsning,

Bör jag överklaga parkeringsbot vid felskriven zonkod?

2019-01-05 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag fick igår p-böter i Göteborg då jag betalt med sms-park. På skylten stod två zonkod 5173 och 5175, men eftersom det bara var det sista siffran som skiljer de och jag hade väldigt bråttom lade jag ej märkte till denna skillnad och betalade min parkering med den zonkod som stod på skylten (5175). När jag kom tillbaka såg jag att jag fått böter och jag kunde begripa varför. Jag upptäckte senare att 5173 var besökskoden och inte 5175 som jag knappt in. Är det någon idé att överklaga?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Parkeringsböter kan överklagas om man anser att det är felaktigt utfärdat. Överklagandet görs via en blankett på polisens hemsida som du hittar här. I blanketten fyller man bl.a. i grunderna för bestridandet, dvs varför man anser att parkeringsboten är felaktig. I ditt fall tror jag dock inte att ett överklagande skulle leda till ett ändrat beslut eftersom fel zonkod var inskriven, och att bilen då inte är "rätt" parkerad. Om du vill överklaga är det viktigt att tänka på att du ändå måste betala parkeringsboten. För det fall överklagan går igenom betalas pengarna tillbaka, men de måste alltså inbetalas även om man bestämmer sig för att man vill överklaga. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur skall jag motivera parkeringsöverklagande?

2018-12-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Fick p-bot av Borås Stad där de påstår att jag har överskridit 2 timmars parkeringstiden, vilket jag inte gjorde. Jag satte timer och flyttade bilen en billängd innan tiden gick ut men fick bot trots det. Så det är ord mot ord som jag ser det. De gjorde ventilkontroll och påstår att det är omöjligt att ventiler kan hamna på samma läge. Utöver det står det "felaktig" adress på boten, gatuadress stämmer men adressen med det gatunumret existerar inte. Hur skall motivera överklagandet?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Tillämplig lagDin fråga handlar om parkeringsanmärkning vid på kommunal mark och bestämmelser om detta hittas i Lag om felparkeringsavgift.ÖverklagandeÖverklagandet sker till polismyndigheten och blankett finner du här. Som motivering bör du ange de omständigheter du nämner i din fråga och även bifoga eventuella bilder du tog vid tillfället. Notera att du måste betala parkeringsanmärkningen även fast du överklagar. Om ditt bestridande skulle godkännas kommer transportstyrelsen att återbetala dina pengar. "Ord mot ord"Det finns många rättsfall som behandlar beviskrav vid utfärdad parkeringsanmärkning. Högsta domstolen har konstaterat att "Vad en parkeringsvakt har antecknat i samband med att en parkeringsanmärkning har meddelats ska tillmätas ett starkt bevisvärde. Enbart ett påstående från fordonsägaren om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas" (NJA 2013 s 711 punkt 7). Det betyder att det är svårt att nå framgång med ett överklagande om det inte finns tydliga bildbevis som motbevisar det parkeringsvakten antecknat. Vad gäller felaktig noterat gatunummer är det enligt min bedömning inte en omständighet som kommer tillmätas någon större betydelse så länge gatuadressen är korrekt.Hoppas du fick svar på din fråga!