Kan jag få rätt om jag bestrider en kontrollavgift på grund av att parkeringsskylten var täckt av snö?

2021-01-17 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag har fått en p-bot för att ha stått på besöksparkering utan tillstånd. Parkeringsplatsen var en del av en större parkering utanför ett Ica kvantum där man har gratis parkering om man tar en parkeringslapp. Tydligen är halva till för Icas kunder och halva är besöksparkering för ett annat företag. Jag tog en lapp för Icas parkering. Skylten där det stod att det var besöksparkering för det andra företaget var igensnöad. Kan jag få rätt om jag bestrider p-boten? Är det företagets skyldighet att hålla skyltarna rena och synliga?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har möjlighet att nå framgång med att bestrida och vem skyldighet det är att hålla parkeringsskyltar synliga. Jag kommer även beskriva hur du ska gå tillväga om du vill bestrida boten. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Du har fått en kontrollavgift Till att börja med vill jag klargöra vilken typ av parkeringsbot det är fråga om. Eftersom du stått parkerad på ett område som är upplåtet för parkering, är det en kontrollavgift som du har fått (1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Att det är en kontrollavgift framgår av boten. Om du däremot hade parkerat din bil felaktigt på gatumark, till exempel gator och trottoarer, hade det istället varit fråga om en felparkeringsavgift. Hur du bestrider kontrollavgiften Du kan bestrida kontrollavgiften genom att kontakta den som utfärdat avgiften. Ett sådant bestridande ska göras skriftligen. I ditt bestridande ska du motivera varför du bestrider och skicka med handlingar som ger stöd för att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad. Det kan till exempel vara ett foto av att parkeringsskylten var täckt av snö. Du bör också skriva med registreringsnumret på din bil, ditt namn och din adress. I vissa fall finns det ett färdigt formulär att fylla i på parkeringsbolagets hemsida när man vill bestrida en kontrolluppgift, och då fyller du i det formuläret istället. Under tiden du bestrider kontrollavgiften får du hålla inne din betalning. Min bedömning och min rekommendation till dig Rätten att ta ut kontrollavgift vid olovlig parkering är reglerat i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Däremot får inte parkeringsbolaget ta ut en kontrollavgift om det med hänsyn till omständigheterna vid den olovliga parkeringen skulle vara uppenbart oskäligt (10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering). Att döma av formuleringen på lagrummet skall undantaget från kontrollavgift tillämpas mycket restriktivt. Det innebär att det antagligen är svårt för dig att få rätt, men det innebär inte att det är omöjligt. Har du ett foto på att skylten inte var synlig kan dig hjälpa dig i bevishänseende. Det är alltså svårt att säga vilka chanser du har att vinna om du överklagar. Främst eftersom jag inte har alla omständigheter, såsom kunskap om hur det såg ut på platsen vid det aktuella tillfället. Jag råder dig dock att bestrida kontrollavgiften hos företaget. Denna tvist kommer inte hamna hos tingsrätten förrän du överklagar det beslut du får av företaget. Om du får rätt så fall kommer du inte att behöva betala kontrollavgiften. Som jag skrev tidigare har du större chans att få rätt om du har bevisning för att skylten var täckt av snö. Vem det är som ansvarar för att skyltarna är synligaEnligt min mening är det parkeringsföretaget som har det huvudsakliga ansvaret för att parkeringsskyltarna är synliga. Dock har man, när man ska parkera, ett eget ansvar att undersöka så att man faktiskt får parkera på det aktuella stället.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur överklagar man en parkeringsböter?

2021-01-05 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej! Jag fick två parkeringsböter p g a tillståndet saknades. Detta hände under dagen efter nyårsdagen och dagen därpå. Jag hade satt tillståndet på insidan av plastfickan där det gamla satt. Tanken var att byta morgondagen till nyårsdagen. Jag kom då till bilen och tog med GPS:n med mig men glömde helt att byta fickan till den sidan som det giltiga kortet satt. Ett slarvigt och dumt misstag.Finns det möjlighet att överklaga med tanken på att jag inte har haft ett parkeringsbot i över 8 år. Please advice!Mvh
Josefine Lovborg | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har fått parkeringsböter och undrar hur du gör en överklagan på denna. Jag kommer i mitt svar använda mig av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Vilken typ av parkeringsböter har du fått? P-bot eller parkeringsböter som det kallas i vardagligt tal, är inte en böter i juridisk mening. Istället är det en form av sanktionsavgift. Det finns två typer av dessa sanktionsavgifter, antingen felparkeringsavgift eller kontrollavgift. Vilken typ av sanktionsavgift det är frågan om beror på var bilen stått parkerad. Tillvägagångssätten kring hur en överklagan går till skiljer sig åt, beroende på om det rör sig om en kontrollavgift eller en felparkeringsavgift. Jag kommer nedan nämna hur man gör en överklagan i båda fallen då jag inte i din fråga kan utge vilken typ av sanktionsavgift detta avser. Vad säger lagen?Huvudregeln är att parkeringsbiljetter och motsvarande ska placeras på den främre delen av rutan, och vara "väl synliga utifrån", enligt 49 a § 2 stycket trafikförordningen.I 10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering föreskriver att; "om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut." Felparkeringsavgift Om parkeringen har skett på allmän mark eller på gatumark kallas detta för felparkeringsavgift. Om du har fått en felparkeringsavgift överklagar du denna hos polismyndigheten. Detta sker skriftligen där du i anmälan skall ange omständigheterna till varför du bestrider ansvaret samt åberopa den bevisning du har till stöd för ditt bestridande, 9 § första stycket lagen om felparkeringsavgift.Även om du bestrider parkeringsanmärkningen måste du betala felparkeringsavgiften inom den föreskrivna tiden, 7 § lagen om felparkeringsavgift. Avgiften kommer emellertid att betalas tillbaka om Polismyndigheten beslutar att undanröja ditt betalningsansvar, 15 § lagen om felparkeringsavgift.Om Polismyndigheten beslutar att betalningsansvaret inte ska undanröjas, kan du överklaga detta beslut (skriftligen) till tingsrätten. Överklagandet ska även ges in till Polismyndigheten och ha kommit in dit senast tre veckor från det att klaganden fick ta del av beslutet, 10 § andra stycket lagen om felparkeringsavgift. Kontrollavgift Om parkering har skett på privat mark eller tomtmark kallas detta för kontrollavgift. En kontrollavgiftsfaktura överklagas genom att kontakta den som har utfärdat avgiften. Detta framgår oftast av kontrollavgiften eller på parkeringsbolagets hemsida vem du skall kontakta för att genomföra en överklagan. Du får hålla inne din betalning under tiden som du bestrider kontrollavgiften. I din invändning, som du bör genomföra skriftligen, behöver du motivera din överklagan samt bifoga relevanta handlingar. Parkeringsbolaget kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte.Till skillnad från en felparkeringsavgift, får du hålla inne din betalning under tiden du bestrider kontrollavgiften. Om du och motparten emellertid inte kan komma fram till en lösning, kan ärendet tas vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).Sammanfattning Polismyndigheten alternativt parkeringsbolaget (beroende på vad det är för avgift) kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte. En invändning om att man har glömt sitt parkeringstillstånd utgör nämligen oftast inte ett skäl för att undanröja en avgift. Dock kan man ändå överklaga och redogöra för sina omständigheter. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Parkeringsböter vid angivelse av fel registreringsnummer i parkeringsapp

2020-12-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej.Har en fråga ang. En p-bot. Jag lyckades betala för fel bil. Dvs att jag kan bevisa att ena bilen som är betald för hsr varit hemma utanför staden (dvs kolla betaltullarna)Har försökt överklaga hos kontrollföretaget. Är det lönt att ta ärendet vidare till tingsrätten. För det är det de säger som är nästa instans. För Har blivit en principsak. Dvs jag har betalt en biljett. Som ej är utnyttjad och fått en bot. Dvs det har blivit fel. Som man borde kunna rätta till..
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar situationen som att du har betalat parkering via en parkeringsapp. Tyvärr så är det du som har skyldigheten att se till så att du betalar parkering för rätt bil. När du väljer att använda dig av en parkeringsapp så accepterar du de avtalsvillkor som parkeringsbolaget ställer upp. Som avtalspart är det din skyldighet att läsa de villkor som parkeringsbolaget ställer upp. Liknande fall har tidigare prövats i domstol. Hovrätten har fastslagit att man har ett "långtgående ansvar" för att lämna rätt registreringsnummer och se till så att man betalar för rätt bil. Chanserna är således små för att du ska nå framgång med din talan i domstol. Mitt tips till dig är att betala boten även om det kan kännas orättvist. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur överklagar man en kontrollavgift?

2020-12-12 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag har fått en kontrollavgift på min hyrda P-plats för saknad P-tillstånd. På hyresavtalet anges en annan adress än den som är angiven på själva P-boten. Går det att överklaga och få den avskriven?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har fått parkeringsböter och undrar hur du gör en överklagan på denna. Jag kommer i mitt svar använda mig av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Vad säger lagen?I 10 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering föreskriver att; "om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut."Hur genomför man en överklagan?En kontrollavgiftsfaktura överklagas genom att kontakta den som har utfärdat avgiften. Detta framgår oftast av kontrollavgiften eller på parkeringsbolagets hemsida vem du skall kontakta för att genomföra en överklagan. Du får hålla inne din betalning under tiden som du bestrider kontrollavgiften.I din invändning, som du bör genomföra skriftligen, behöver du motivera din överklagan samt bifoga relevanta handlingar. Parkeringsbolaget kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte.Om det skulle vara så att du och motparten emellertid inte kan komma fram till en lösning på överklagan kan ärendet komma att tas vidare till allmänna reklamationsnämnden, förkortning ARN. Blir kontrollavgiften avskriven?Att överklaga är fullt möjligt dock i frågan huruvida kontrollavgiften kommer bli avskriven eller ej är det svårt att ge ett svar. Jag kan inte med säkerhet säga att din kontrollavgift kommer att bli avskriven, däremot kan jag ge en rekommendation. Jag skulle rekommendera dig att kontakta dem du skrivit hyresavtalet med. Om dem kan intyga att hyresavtalet avser den adress som din bil stod parkerad på kan det anses vara "uppenbart oskäligt" att ta ut kontrollavgiften och den kan därmed avskrivas. Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.Hälsningar,

Får boende stå parkerade på en gästparkering utanför bostaden?

2021-01-15 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, jag har fått en P-bot då jag stått med bilen på gästparkeringen utanför min lägenhet. Det står inte någon skylt att boende inte får stå där, ej heller står det något i mitt hyreskontrakt? Vad gäller, har de rätt att bötfälla mig?Tack på förhand!
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om de hade rätt att ge dig böter och vad du kan göra åt detta. Eftersom du stått parkerad på ett område som är upplåtet för parkering, är det en kontrollavgift som du har fått (1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Att det är en kontrollavgift framgår av boten. Om du däremot hade parkerat din bil felaktigt på gatumark, till exempel gator och trottoarer, hade det istället varit fråga om en felparkeringsavgift. Det är alltid förbjudet att parkera på en gästparkering vid sitt hem. En gästparkering är tänkt att användas av besökande till fastigheten, och inte till de som bor där. Jag antar att du har fått kontrollavgiften eftersom de som har hand om parkeringen sett att du som ägare till bilen är boende i lägenheten. Kontrollavgiften verkar därför vara korrekt och det är tyvärr inget du kan göra åt det. Du kan visserligen överklaga avgiften genom att kontakta den som utfärdat avgiften. Men eftersom du är boende, och inte besökare, kommer det vara svårt för dig att nå framgång med ett överklagande. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan jag bestrida betalningsansvar för kontrollavgift?

2020-12-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Har fått en kontrollavgift utfärdade på mitt fordon då jag parkerat på fastighetsmark utan att erlägga avgift. Vid infart till området finns märke E20 med tilläggstavla uppsatt. Dock finns inte märke E21 område slutar uppsatt från andra hållet. Ej heller annan utmärkning som visar att kommunala reglerna om parkering tar vid. Kan man bestrida kontrollavgiften med hänvisning till felaktig utmärkning?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om kontrollavgifter och parkering finns stadgade i lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Lagen gäller för parkering inom ett område som en markägare upplåter eller förbjuder parkering för. Kontrollavgift får inte tas ut om parkeringsöverträdelsen istället omfattas av lag om felparkeringsavgift då parkeringsanmärkningen istället kallas för felparkeringsavgift (1 §). När får kontrollavgift utfärdas?En kontrollavgift får tas ut om ett fordon har parkerats inom ett område i strid mot ett förbud eller annat villkor (1 §). För att kontrollavgiften ska vara giltig krävs dock att parkeringsförbudet och/eller parkeringsvillkoren har tillkännagetts genom tydlig skyltning på platsen. Skyltning skall utföras med vägmärken (3 §). På Transportstyrelsens hemsida finns redogörelser för olika vägmärkens tillämpning och begränsning. För vägmärke E20 anges att märket innebär att ett område med parkeringsförbud börjar gälla. Märket ska vara uppsatt vid infarterna till området. Vägmärket gäller till den plats där tavla E21 finns uppsatt alternativt om det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte längre gäller.Vad kan jag göra?Om du anser att kontrollavgiften är felaktigt utfärdad kan du bestrida den med hänvisning till otydliga parkeringsvillkor till följd av bristfällig skyltning. Eftersom jag inte vet hur den aktuella platsen ser ut kan jag inte uttala mig om hur utfallet kommer bli i just ditt aktuella fall. Förutsättningarna för att få ta ut kontrollavgift är dock att parkeringsvillkoren måste vara tydliga genom tydlig skyltning på platsen. Det aktuella parkeringsmärket E20 upphör vid vägmärket E21 eller om det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna inte längre gäller. Anser du att kontrollavgiften är felaktig kan du bestrida betalningsansvar genom att vända dig till den som utfärdat kontrollavgiften. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur överklagar jag parkeringsböter?

2020-12-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Jag har fått p-böter pga att jag parkerat utanför en galleria. Boten blev på på 500 kronor. De har tydligen infört p-skiva för att man ska få parkera där.. Jag har nu varit där i efterhand och tittat då jag inte uppfattade någon skyltning om detta. Och skyltar saknades helt och har även tagit kort på allt som bevis. Någon skyltning om att p-skiva krävs saknas på parkeringen. Det sitter alltså inga skyltar uppsatt nånstans på parkeringen att p-skiva krävs. Inte heller där jag gick in i själva gallerian så fanns någon info om det. Jag undrar nu hur jag ska gå tillväga med min överklagan? Jag har betalat in summan men anser alltså att det bör rimligtvis betalas tillbaka på grund av att skyltning och information saknas.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En markägare får endast ta ut kontrollavgift för en felaktig parkering om villkoren för parkeringen tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen måste göras med vägmärken, enligt 3 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. Om markägaren inte tillkännagett parkeringsvillkoren tillräckligt tydligt är den inte berättigad att ta ut en felparkeringsavgift.På parkeringsboten finns ofta information om hur man ska gå tillväga för att överklaga. Om det skulle saknas sådan information kan du vända dig direkt till bolaget som utfärdat kontrollavgiften och meddela ditt krav och din överklagan. Hänvisa till att det på platsen vid tidpunkten för parkeringen saknades information om gällande parkeringsvillkor och att det saknades skyltar om krav på p-skiva vilket innebär att det inte är möjligt för en bilförare att kontrollera parkeringsvillkoren. Det kan också vara bra att skicka in de bilder du har som bevis. När parkeringsböter utfärdas får man ofta betala in den krävda summan inom den angivna tiden, vilket du gjort. Men man kan efter det formulera en överklagan och vid bifall av den återbetalas den erlagda avgiften!Vänligen,

Överklagande av kontrollavgift

2020-11-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag betalade parkering via EasyPark appen. Det var skyltat att för 1 h gratis parkering så skulle p-skiva användas. Jag la inte dit någon p-skiva och fick därför en kontrollavgift. Kan jag bestrida denna? Jag har kvitto på att jag betalat via EasyPark.
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utfärdande av kontrollavgiftEn kontrollavgift får utfärdas av den markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området (jfr 1 § första stycket lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Kontrollavgiften får upprättas under förutsättning att parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken (3 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).Överklagan av kontrollavgiftDu har möjlighet att överklaga kontrollavgiftsfakturan om du anser att den har blivit felaktigt utfärdad. För att överklaga avgiften ska du kontakta parkeringsbolaget som har utfärdat avgiften. Bestridandet ska som utgångspunkt göras skriftligen. I din invändning behöver du motivera din överklagan samt bifoga eventuella handlingar som ger stöd för din invändning. I ditt fall kan du exempelvis bifoga kvittot på att du har betalat för parkeringen. Du bör också angiva registreringsnumret på din bil, namn och övriga kontaktuppgifter. Det finns i vissa fall ett färdigt formulär att fylla i på parkeringsbolagets hemsida när man vill överklaga en kontrollavgift.Under tiden du bestrider kontrollavgiften får du hålla inne din betalning. Du behöver alltså inte betala för kontrollavgiften så länge du invänder mot avgiften. Ur bevissynpunkt är det fördelaktigt att du gör bestridandet skriftligen, då rätten att hålla inne en betalning förutsätter att avgiften bestrids. Huruvida du kommer att nå framgång med din överklagan är inte alldeles säkert, men du kan alltid pröva och förklara för bolaget att du faktiskt har betalat för parkeringsplatsen men enbart inte placerat p-skivan vid fönstret. Om parkeringsvillkoren har varit otydligt skyltade kan du även påpeka detta, då en kontrollavgift endast ska utfärdas såvida villkoren tydligt har framgått på den aktuella parkeringsplatsen.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning