Rätt till återbetalning för parkeringsbiljett

2019-07-06 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Fick bra insikt i och med en tidigare ställd fråga: "Fel registreringsnummer i parkeringsapp leder till parkeringsbot, 2018-10-31 i PARKERINGSBÖTER"; kommer därmed att betala min parkeringsbot. En sak som dock inte framgår är gällande den felaktigt inbetalda avgiften, finns det några möjligheter att begära återbetalning på denna avgift? I mitt fall så är den felaktigt inbetalda avgiften c:a 50% av den utskrivna boten, detta gör att jag tycker det ändå är värt att ändå undersöka möjlighteten till återbetalning av den felaktigt inbetalda avgiften.
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att den "felaktigt inbetalda avgiften", är avgiften som du betalade för den parkering som du sedan fick en parkeringsbot för. Då frågan du hänvisar till redogör för avtalet mellan dig och parkeringsbolaget, kommer jag i mitt svar enbart att behandla vad som gäller för inbetalningen. Frågan besvaras med stöd av allmänna principer om avtal, eftersom tillämplig lag saknas. Är din inbetalning för parkeringen att betrakta som felaktig? Nej, inbetalningen är inte felaktig. Din inbetalning gjordes med syfte att ingå ett avtal med parkeringsbolaget, vilket du teoretiskt sett har gjort. Ert avtal är giltigt, vilket innebär att båda parterna ska prestera sina prestationer. Parkeringsbolaget ska tillhandahålla utsatt parkering för utsatt tid, och du ska betala. Det problematiska är att avtalet ingicks för ett felaktigt registreringsnummer, istället för din bils faktiska registreringsnummer. Parkeringsbiljetten är därmed fortfarande giltig, även om den är felaktig för dig. Parkeringsbolaget ansvarar inte för att du har fyllt i dina uppgifter fel. Ett felaktigt registreringsnummer innebär därmed inte en ogiltig biljett, eller en felaktig inbetalning, utan enbart att parkeringsbiljetten inte är giltig för just din bil. Du har därmed inte möjlighet att kräva återbetalning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Kontrollavgift vid två synliga p-skivor

2019-06-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag har fått kontrollavgift från Q-park eftersom jag hade två synliga p-skivor i vindrutan. En liten som var instucken i övre vänstra hörnet och som jag inte såg då solskärmen var nerfälld. Den stod på kl 11. Den andra p-skivan la jag på instrumentbrädan och satte den på kl 12.På denna parkering gäller att man får stå 2 timmar med p-skiva.Kontrollavgiften skrevs ut kl 12.16, då var båda p-skivorna giltiga. Jag har förstått att man inte får ha två p-skivor i vindrutan samtidigt eftersom det då skulle kunna gå att stå längre än den giltiga tiden. Dock var båda p-skivorna giltiga vid tidpunkten då kontrollavgiften skrevs ut. Kan Q-park verkligen ha rätt att ta ut kontrollavgift för detta? Det innebär att de förutsätter att jag kommer att bryta mot regeln att parkera i mer än två timmar. Alltså, har de rätt att ta ut avgiften för en "överträdelse" som ännu inte har inräffat?Jag har överklagat men fått avslag på det.Mvh,
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som du skriver i din fråga är det normala att det endast är tillåtet att ha en synlig parkeringsskiva vid tidsbegränsad parkering eftersom det annars inte är möjligt för kontrollanten att veta ankomsttiden. När man parkerar med två synliga parkeringsskivor anses därför ingen av parkeringsskivorna vara giltig. Att de båda parkeringsskivorna visar olika ankomsttider men ligger inom ramen för den tillåtna parkeringstiden spelar alltså ingen roll. Q-park förutsätter därför inte att du kommer överträda den tillåtna parkeringstiden, utan det är omständigheten att det finns två synliga parkeringsskivor som gör att kontrollavgiften utfärdas. Att Q-park utfärdar kontrollavgift vid fler än en synlig p-skiva framgår även av punkt 39 i listan över de överträdelsepunkter som noteras av Q-parks parkeringsvakter (se här). Vänligen,

Är det lönt att överklaga parkeringsavgift?

2019-06-20 i Parkeringsböter
FRÅGA |Min fru parkerade min bil på tydligen en securitad parkering och fick böter. Hon betalade parkerings avgiften och trodde allt var i ordning.Hon har ej svenska som modersmål och har svårt för svenskan, hon trodde allt var oki eftersom hon betalt avgiften.Är det någon mening att överklaga?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Av din fråga framgår inte helt klart varför din fru fått böter. Om hon fått böter trots att hon betalt parkeringen och följt uppsatt skyltning finns det absolut en mening med att överklaga. Har hon däremot, på grund av t.ex. språkförbistring, finns det tyvärr inte någon mening med att överklaga. Att din fru har svårt för svenskan och trodde att hon betalt är dessvärre ingen grund som kommer att ge framgång i en överklagan.Vänligen,

Kan man få böter p.g.a. felparkering fast det inte står vem som har rätt att bötfälla?

2019-05-31 i Parkeringsböter
FRÅGA |Om jag får böter på en gata med p- skylt under den en liten tavla max 4 timmar ingen tavla vem som har rätt att bötfälla mig gäller denna skyltning
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Parkeringsövervakning innefattar en form av myndighetsutövning mot enskild när verksamheten utövas på allmän mark. Bestämmelser om parkeringsanmärkningar och betalningsansvar för felparkering hittar du i lagen om felparkeringsavgift. Parkeringsanmärkningar får meddelas av en polisman eller av en sådan parkeringsvakt som avses i lagen om kommunal parkeringsövervakning m.m., se 5 § lagen om felparkeringsavgift.Parkeringsvakter ska ha genomgått en lämplig utbildning för uppgiften och förordnas av kommunen samt vara arbetstagare hos kommunen, andra kommuner, kommunala parkeringsbolag och vissa trafikbolag och bevakningsföretag. 5 och 6 §§ lag om kommunal parkeringsövervakning. Ett förordnande av en parkeringsvakt fattas genom ett beslut av kommunen om anställning som parkeringsvakt eller motsvarande. En parkeringsvakt som är anställd hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vidare vara godkänd av länsstyrelsen, se lagen om bevakningsföretag. Hoppas du fick svar på din fråga

Varför ska man betala avgift vid kundparkering?

2019-07-06 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, fick en parkeringsböte när jag parkerade vid simhallens KUNDPARKERING, skriver det i versaler då där två gånger innan man kör in på parkeringplatsen är skyltat jätte stort med just "KUNDPARKERING för simhallens gäster 41 platser". Jag läser då inte det lilla blå skylt med avgift. Min fråga är, varför kalla det en kundparkering? Det är ju ingen kundparking när det är avgift. Då spelar det ingen roll om man använder simhallen? Som jag trodde var det som gällde. Tycker det är oerhört dålig skyltning.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar huruvida det ska eller får begäras betalt för kundparkering. Det är dock inte ovanligt att det kostar pengar att parkera på sådan parkering, alternativt att det krävs P-skiva för att få nyttja parkeringen. Ofta är skylten om att det är en kundparkering till för att påpeka att parkeringen är till för de som besöker, i detta fall, simhallen. Det är inte ovanligt att avgiften för att parkera på kundparkeringar är lägre än avgiften på kringliggande parkeringar.Du kan hävda att skyltningen varit oklar eller ofullständig och att du därför inte ska betala kontrollavgiften. Dock krävs det i regel att det saknas skylt, att det inte är skyltat vid alla infarter eller liknande. En tilläggsskylt är i regel tillräckligt tydlig för att det ska vara möjligt att ta ut en avgift. Det finns däremot inget som hindrar dig från att överklaga avgiften och anföra att skyltningen var dålig, varför du inte ska betala.Vänligen,

Bevisbörda och beviskrav vid parkeringsanmärkning för att parkeringsbiljett inte varit synlig

2019-06-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag har fått en kontrollavgift för min bil som jag anser vara felaktig. Enligt Hojab har det inte funnits någon synlig parkeringsbiljett liggande på instrumentpanelen i bilen. Vilket jag hävdar är felaktigt, det har funnits en giltig parkeringsbiljett där.När jag bestrider fick jag svar med ett par bilder tagna av instrumentpanelen av parkeringsvakten. På bilderna reflekteras fönster i parkeringsgaraget över halva instrumentpanelen. Så det går inte att se om det finns en biljett där eller om det inte finns det.Enligt Hojab räcker det med parkeringsvaktens ord på att det inte fanns någon biljett där. Min fråga är: Ska inte Hojab bevisa för mig att det inte fanns en parkeringsbiljett? (vilket inte går efter som det inte går att se på bilderna). Ska jag behöva bevisa det för dem? Vilket inte heller går eftersom det inte går att se.Kan jag ha framgång i att fortsätta att bestrida eller kommer Tingsrätten bara gå på parkeringsvakten ord vad gäller själva bevisningen?MvhKent S
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad den som har utfärdat en parkeringsanmärkning måste visa, efter att parkeringsbolaget har tagit fotografier på bilens instrumentbräda, men där hela instrumentbrädan inte syns.Kommunen eller markägaren ska styrka att din bil stod felparkeradBevisbördan för att någon har parkerat felaktigt ligger på den kommun eller markägare för vars räkning parkeringsanmärkningen har utfärdats (NJA 2013. s. 711 p. 7). För att nå upp till beviskravet måste kommunen eller markägaren styrka att du har parkerat felaktigt, d.v.s att det inte fanns någon parkeringsbiljet synlig framtill i bilen. Att något är styrkt i ett innebär att det är att betrakta som "antagligt" eller "sannolikt" men det inte behöver finnas en hög grad av säkerhet att det är på det sättet.För att kommunen eller markägaren ska uppnå beviskravet har det i princip ansetts tillräckligt att parkeringsvakten noterat att bilen har varit parkerad i strid med reglerna för parkeringen. En parkeringsvakts anteckning har ansetts ha ett sådant starkt bevisvärde att beviskravet är uppfyllt endast genom anteckningen.Du måste styrka att det faktiskt fanns en biljettEn parkeringsvakt kan förstås göra ett misstag och förbise att det faktiskt har legat en giltig parkeringsbiljett på instrumentbrädan i bilen. Då krävs det att du som fordonsägare på något sätt kan styrka att det faktiskt har legat en parkeringsbiljett där.Att fordonsägaren enbart påstår att någon felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att denne ska undkomma betalningsansvar (NJA 2001 s. 889). Däremot har det varit tillräckligt att fordonsägaren har fotograferat instrumentbrädan på sin bil i samband med att denne fick betalningsanmärkningen, där det på bilden synts en giltig parkeringsbiljett som legat överst på en hög av andra parkeringsbiljetter (NJA 2013 s. 711).Det anses alltså vara så att parkeringsvaktens egen anteckning är tillräckligt för att beviskravet ska vara uppfyllt, om inte fordonsägaren kan föra bevisning som styrker att det faktiskt har legat en parkeringsbiljett på instrumentbrädan.Det har inte funnits krav på fotografierDet har alltså inte ansetts nödvändigt att parkeringsbolaget visar upp fotografier för att det ska vara styrkt att bilen har varit felparkerad. Att det finns fotografier som inte med säkerhet visar att det saknas en parkeringsbiljett eftersom hela instrumentbrädan inte syns, borde alltså inte leda till att beviskravet för den som har utfärdat parkeringsanmärkningen inte skulle vara uppfyllt.Vid en eventuell tvist i domstol kan det dock tala till din fördel att parkeringsbolaget inte har fotografier som visar hela instrumentbrädan och det är inte säkert att domstolen bara nöjer sig med parkeringsvaktens anteckning. Högsta domstolen har uttalat att i det fall fordonsägaren har visat stöd för sin invändning om att parkeringsvakten gjort ett misstag, kan det vägas in i bedömningen att den som har utfärdat anmärkningen inte har säkrat bevisning genom fotodokumentation (NJA 2013 s. 711 p. 11). Domstolen motiverar ställningstagandet med att de senaste årens teknikutveckling har medfört att det numera är en rutin hos vissa parkeringsövervakningsföretag att fotodokumentera förhållandena vid en felparkering, för att säkra bevisning.Det finns en möjlighet att domstolen i ditt fall, med hänsyn till att hela instrumentbrädan inte syns på parkeringsbolagets fotografier tillsammans med övriga omständigheter som kan ha förelegat, kommer fram till att den som har utfärdat parkeringsanmärkningen inte har lyckats styrka att bilen har varit felparkerad. Eftersom du verkar sakna konkreta bevis som talar för att det faktiskt låg en parkeringsbiljett synlig på instrumentbrädan i bilen, är det dock mest troligt att domstolen anser parkeringsvaktens anteckning vara tillräckligt för att det ska vara styrkt att bilen varit felparkerad. Det finns inget i praxis som säger att den som har utfärdat parkeringsanmärkningen måste visa fotografier för att nå upp till beviskravet, men det är inte en helt orimlig utveckling av praxis.SammanfattningDet är vanligtvis tillräckligt för den som har utfärdat parkeringsanmärkningen att kunna visa att parkeringsvakten har gjort en anteckning om felparkering för att beviskravet ska vara uppfyllt. Du måste då på något sätt kunna styrka att det faktiskt har funnits en parkeringsbiljett synlig, t.ex. genom fotografier som visar det. Enbart ett påstående om att det har funnits en biljett är inte tillräckligt för att du ska slippa betalningsansvar.Det finns inget som säger att den som har utfärdat parkeringsanmärkningen måste visa fotografier på att det har saknats en synlig parkeringsbiljett. Det är dock inte omöjligt att en domstol, om du kan ge stöd för din invändning om att parkeringsvakten har begått ett misstag, kommer fram till att det inte är styrkt att din bil var felparkerad.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Hur länge måste en p-vakt vänta med att ge ut böter?

2019-06-20 i Parkeringsböter
FRÅGA |Om man parkerat på p-skiva plats och går iväg för att hämta en skiva hur långt har man på sig till man får p-böter?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till lawline! Det finns ingen specifikt angiven tid för hur länge en p-vakt borde vänta med att ge ut böter om denne påträffar en bil som står felparkerad. Vakten kan vänta några minuter eller en liten stund för att se om personen är i närheten men de kan även välja att direkt skriva ut böter. Om du parkerar på en plats där det är krav på p-skiva och du springer in i mataffären för att köpa finns det alltså en risk för att du får böter medan du är borta. Om det skulle ske och du stöter på vakten direkt efter skulle du kunna fråga snällt så kanske vakten river boten!Med vänlig hälsning

Får en kommunal p-vakt utfärda parkeringsanmärkning på privat mark?

2019-05-29 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag undrar om en kommunal p-vakt kan utfärda en parkeringsanmärkning på en bil som stårparkerad på privat tomt (gräsmatta). I sin motivering skriver dom: polismyndigheten tolkardet att platsen är upplåten till allmänheten då det saknas skyltar privat mark och ett staket.Gäller inte hemfridszonen här enligt allemansrätten?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller hemfridszonen är det mycket svårt att ange ett generellt mått på hur stor den är runt ett bostads- eller fritidshus eftersom förutsättningarna varierar från fall till fall. Ibland finns det givna, tydliga gränser för hemfridszonen såsom staket, en häck, en väg eller en gång- och cykelväg. I exempelvis ett villaområde kan hemfridszonen i vissa fall bli mycket liten, några få meter från ett hus, om det finns en sådan tydlig gräns nära huset. I andra fall finns det naturliga gränser som t.ex. ett dike, ett skogsbryn, en återkant eller en väg på ett rimligt avstånd från huset. Eftersom jag inte vet hur det ser ut runt huset i det här fallet kan jag inte uttala mig om huruvida bilen stod parkerad inom hemfridszonen och om p-vakten borde ha insett detta. Huvudsaken är ändå att parkering skett på privat mark, och inte på allmän mark. Kommunal parkeringsövervakning får nämligen endast ske på allmän mark och inte på privat tomtmark. Det framgår av din fråga att den kommunala p-vakten bötfällt bilägaren för att denne ansett att parkering skett otillåtet på allmän mark, eller i vart fall inte kunnat fastställa att bilen parkerats på privat mark. Jag skulle rekommendera bilägaren att ansöka om rättelse hos polisen för att undanröja anmärkningen, enligt 8 § i lagen om felparkeringsavgift (här). Om polisen inte undanröjer anmärkningen kan man ändå bestrida betalningsansvar genom att skriftligen meddela polisen om detta och ange de omständigheter som gör att man bestrider betalningsansvaret, 9 § (här). I det här fallet har bilägaren att bevisa att marken är privat.Vänligen,