Tas parkeringsböter upp i belastningsregistret?

2020-01-14 i Parkeringsböter
FRÅGA |Då en arbetsgivare begär ett utdrag ur belastningsregistret kan den då se om man har några parkeringsböter?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagen (1998:620) om belastningsregister regleras det vad som ska tas upp i någons belastningsregister. 3 § har en fullständig uppräkning (fem punkter) av vad registret ska innehålla.Enligt 1-2 §§ lagen (1976:206) om felparkeringsavgift är lagen aktuell vid överträdelser av föreskrifter som rör parkering av fordon ifall överträdelsen inte är belagd med straff (alltså att det inte utgör ett brott). Överträds en föreskrift är föraren av fordonet skyldig att betala en s.k. felparkeringsavgift. Det betyder att en felparkeringsavgift inte är att jämställa med ett brott, eftersom parkeringsböter inte ska åläggas ifall överträdelsen är ett brott.I 3 § lagen om belastningsregister står det i den första punkten att registret ska innehålla uppgifter om den som bl.a. genom föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Parkeringsböter/felparkeringsavgifter tas alltså inte upp i belastningsregistret, eftersom det inte är en straffbelagd överträdelse (ett brott).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag betalningsskyldig för kontrollavgift vid otydlig skyltning?

2020-01-08 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Jag har några funderingar kring 2 st kontrollavgifter jag fick i en parkering jag hyr På kontrollavgifterna står som orsak Parkerad på förhyrd/reserverad parkeringsplats. Jag överklagade kontrollavgiften och fick som svar att överklagan ogillas eftersom hyravtal saknas Jag skickade in hyravtalet men då hänvisade de i efterhand till att jag saknade parkeringstillstånd i bilrutan Skyltningen på platsen var "Förhyrda platser" , däremot fanns inte någon skylt om krav på parkeringstillstånd och p-tillstånd nämns inte i hyravtalet Så fort jag påpekade detta till Hojab ändrades skyltningen till P-tillstånd krävs. Jag kan bevisa med bild vilken skyltning fanns på plats dagen efter kontrollavgiften Hojab påstår dock att jag ska betala ändå eftersom jag hade ansvaret att ta reda på parkeringsvillkorna. Det jag undrar är om Hojab har rätt att kräva betalning för en orsak som inte finns angiven på själva kontrollavgiften och hur viktig skyltningen på parkeringsplatsen är Efter 1 muntligt överklagan via telefon och 3 skriftliga överklagan till Hojab har jag skrivit ett överklagan till Polisen som svarade att de jnte handlägger kontrollavgiftenKan jag överklaga till annan instans än Hojab som har ett direkt ekonomiskt intresse? Vad säger lagen i detta fall?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du fått två kontrollavgifter utfärdade av parkeringsbolaget Hojab. Orsakerna till kontrollavgifterna var att du parkerat på förhyrd/reserverad parkeringsplats. Du överklagade kontrollavgiften och fick som svar att överklagan ogillades då hyresavtal saknades, vilket du sedermera kompletterade med. Du skickade in hyresavtalet men hänvisades då till att det saknades parkeringstillstånd i bilrutan. Vid parkeringen fanns det endast en skylt med "Förhyrda platser", däremot ingen information om att parkeringstillstånd eller liknande krävdes. När du påpekade detta ändrade Hojab skyltningen. Hojab påstår att du är betalningsskyldig då du hade ett ansvar att ta reda på parkeringsvillkoren. Som jag förstår det har du helt enkelt hyrt parkeringsplatsen, däremot har du inte haft något parkeringstillstånd i rutan. Kravet om parkeringstillstånd stod varken på skylten eller i hyresavtalet.Skyltning om parkering utgör i princip avtalsvillkor (precis som vid ingående av avtal i andra situationer). Genom att passera skylten och ställa upp bilen accepterar du som bilförare villkoren. I ett rättsfall från 1981 uttalade Högsta domstolen att systemet med avtalsgrundande parkeringsavgifter bygger på tanken att bilföraren genom att utnyttja parkeringsplatsen accepterar de villkor och bestämmelser som är anslagna där. För att ett avtal av visst innehåll ska anses ingånget på detta sätt, genom en persons faktiska handlande, bör det emellertid krävas, att de anslagna avtalsvillkoren är så tydligt utformade att de inte rimligen kan missförstås (NJA 1981 s. 323). Detta ger uttryck för den oskrivna rättsprincipen, oklarhetsregeln. Regeln innebär att oklarheter i avtalsvillkor tolkas till nackdel för den som formulerat villkoret. Om Hojab varit oklar i utformandet av avtalsvillkor (skyltningen) ska det vara till Hojabs nackdel; det ska inte ligga på dig att undersöka huruvida du behöver ett parkeringstillstånd i rutan.Den enda du kan överklaga kontrollavgiften till är Hojab. Om du vägrar att betala kommer Hojab att sända fakturan till inkasso. Min rekommendation är att du i sådana fall skriftligen bestrider kravet från inkassobolaget. Det finns en risk att det i sådana fall skickas till Kronofogden med krav om betalningsföreläggande (seriösa inkassobolag skickar dock inte bestridna fakturor till Kronofogden). Om det inte skickas till Kronofogden kan Hojab välja att stämma dig till domstol för att få betalt. Om det skickas till Kronofogden måste du dock bestrida även i det fallet, och därefter kan Hojab välja att stämma dig till domstol. Om du blir stämd till domstol kommer det i slutändan att handla om vem som kan bevisa vad. Kan du visa att avtalsvillkoren var oklart utformade finns det en möjlighet att du kan få rätt. I s.k. småmål som ett avseende parkeringsböter kommer målet att avgöras enligt förenklade regler. Det innebär bland annat att om du skulle förlora kan du bara bli skyldig att ersätta din motpart för en timmes juridisk rådgivning. Det innebär dock detsamma för dig; skulle du gå vinnande ur tvisten kan du bara begära ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Därför är det sällan ekonomiskt försvarbart att anlita en jurist som företräder dig; eventuellt att du anlitar en jurist för en timmes rådgivning inför förhandlingen. Om du är intresserad av detta och vill komma i kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Parkeringsanmärkning vid hämtning på dagis

2019-12-20 i Parkeringsböter
FRÅGA |Stannade bilen på vändplats där det råder parkeringsförbud. Stannade där då anvisad parkering tillfälligt var avstängd. Ställde bilen så långt åt höger som möjligt och i färdriktningen för att hämta min dotter på förskolan. Något som tar 6 minuter. När jag kommer tillbaka till bilen har jag fått en parkeringsanmärkning. Enligt parkeringsanmärkningen har parkeringsvakten endast varit där i 1 minut. Jag anser att ja inte parkerat mitt fordon utan ett stannande där för att hämta min dotter som är tre år och ej klarar sig själv. Samma sak som vid avlastning, hämnting utav gods eller ledsagning utav barn och äldre. Vad gäller?Vill gärna ha svar och redovisade paragrafer som gäller.
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skyldigheten att betala parkeringsavgift och definitionen av parkeringSkyldigheten att erlägga parkeringsavgift vid överträdelser som rör parkering regleras i 1-2 §§ Lagen om parkeringsavgift. Av 5 § i samma lag framgår att parkeringsanmärkning får utfärdas om ett fordon stannats eller parkerats i strid mot föreskrifter. I 2 § förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner hittas definitionen av vad som räknas som en parkering, nämligen:"En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som1. föranleds av trafikförhållandena,2. sker för att undvika fara, eller3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods"Står bilen stilla med eller utan förare och ingen av de tre punkterna är uppfyllda rör det sig med andra ord motsatsvis om en parkering och inte ett stannande. I ditt fall förstår jag det som att det varken fanns några särskilda trafikförhållanden eller någon fara som krävde att du stannade, utan frågan blir om det kan falla in under punkt 3, det vill säga på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.När räknas något som en på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods? När en uppställning för lastning övergår till att bli parkering är inte reglerat i detalj och det finns alltså inget klart svar i lag. Med lastning och lossning avses att bära föremål mellan fordon och fastighet, och för det får man i princip stå den tid det behövs så länge inga avbrott i lastning eller lossning sker. När det kommer till på- eller avstigning är det inte heller här reglerat i detalj när ett stannande övergår till parkering. Viss ledning finns dock i praxis. I uttrycket på- eller avstigning anses nämligen enligt högsta domstolen något som sker kortvarigt, vilket framgår av HD:s dom i rättsfallet NJA 2014 s 929. Utgångspunkten bör enligt domstolen vara att föraren ska stanna i eller nära bilen vid på- eller avstigning. Att inte alla situationer där det finns ett behov av att ställa upp bilen under en kort tidsrymd omfattas av uttrycket på- eller avstigning menar domstolen framgår av att flera sådana situationer är undantagna från parkeringsförbudet genom 11 kap 9 § trafikförordningen. Undantas genom förordningen gör bland annat ledsagning av sjuka eller rörelsehindrade. Att det inte finns något undantag för ledsagning av barn talar för att huvudregeln gäller och att hämtning av barn på dagis därför inte är en situation som är undantagen från parkeringsförbudet. Spelar det någon roll att parkeringsvakten bara väntade en minut?Det finns ingen regel för hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan han/hon utfärdar en parkeringsanmärkning, vilket kan bli problematiskt för den som t ex lastar/lossar en längre stund och inte har bilen inom synhåll. För att försäkra sig om att det inte är en situation med exempelvis en pågående på- eller avlastning eller att någon är iväg för att köpa parkeringsbiljett brukar parkeringsvakter avvakta några minuter med att ingripa. Den som stannat där det är parkeringsförbud för ett sådant syfte gör därför klokast i att återvända till bilen med några minuters mellanrum för det fall att en parkeringsvakt dyker upp. Även om parkeringsvakter normalt sett väntar några minuter finns det som jag nämnde ingen regel för hur länge de måste vänta, och det strider alltså inte mot lag att anmärkningen utfärdades efter en minut.Bedömningen i ditt fallEftersom situationen då du lämnade bilen i sex minuter på en vändplan inte uppfyller någon av de tre punkterna som undantar en uppställning från en parkering blir den enligt lagens mening därför en parkering. Parkeringsvakten har då inte gjort något fel när han/hon utfärdade en parkeringsanmärkning.Om du vill bestrida parkeringsanmärkningenOm du trots allt vill bestrida parkeringsanmärkningen ska du ansöka om rättelse hos polismyndigheten, vilket framgår av 8 § Lagen om parkeringsavgift. Detta görs skriftligen, vilket följer av 9 § Lagen om parkeringsavgift. Du kan använda denna blankett för bestridandet. Bestridandet måste göras inom sex månader från att avgiften betalas och i bestridandet ska du ange de omständigheter som bestridandet grundas på (du skulle hämta dotter på dagis, det gäller enligt din mening endast ett stannande och ingen parkering) samt eventuella bevis du har.Även om du avser att bestrida avgiften råder jag dig att betala den inom utsatt tid, då du är skyldig att göra detta enligt 7 § Lagen om parkeringsavgift. Skulle du ha framgång med ditt bestridande kommer avgiften sedan att betalas tillbaka till dig. SammanfattningsvisEftersom situationen då du lämnade bilen i sex minuter på en vändplan inte uppfyller någon av de tre punkterna som undantar en uppställning från en parkering blir den enligt lagens mening en parkering. Parkeringsvakten får då utfärda en parkeringsanmärkning. Jag tror därför du får svårt att nå framgång med ditt bestridande. Vill du trots allt försöka bestrida parkeringsanmärkningen bör du vända dig till polismyndigheten och ansöka om rättelse. Tänk då på att hålla dig inom den tidsfrist jag nämnde och använd dig av den blankett jag tipsade om, så att det inte faller på det formella.Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till om du ändå väljer att försöka med ett bestridande.Vänligen,

Parkeringsbot under pågående lastning?

2019-12-08 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej Har en fråga angående parkeringsböter. Idag var jag och bytte däck på min bil. När jag kom hem ställde jag mig utanför min port för att rulla ner däcken till källaren . När jag rullat ner alla däck till källaren staplade jag dem på en hög i mitt förråd, kan ha tagit max 7 till 10 mintuer. När jag kommer ut till bilen igen har jag fått en bot på 1100 kr. Där det står ingen aktivitet vid bilen mellan 10:00 till 10:04. Kan man bestrida den, kan ju inte parkera bilen på parkeringen och rulla ett däck i taget när den ligger 120 meter bort Tack på förhand
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga reder jag nedan ut dels vad som generellt gäller vid utfärdande av parkeringsanmärkning, dels vad som gäller mer specifikt vid avlastning och i ditt fall. Hur länge måste en parkeringsvakt vänta innan utfärdande av parkeringsböter? Till att börja med finns det inga regler om hur länge en parkeringsvakt ska vänta innan en parkeringsanmärkning utfärdas. I princip behöver parkeringsvakten inte avvakta med att skriva ut böter om det inte finns en avtalad tid som fordonet får vara uppställt utan parkeringsbiljett.Av praktiska skäl är dock rutinerna för en parkeringsvakt att vanligen vänta några minuter innan utfärdande av böter. Det beror på att ett fordon inte är felparkerat under den tiden som det tar för föraren att köpa parkeringsbiljett. Om det råder parkeringsförbud är det även tillåtet att stanna för pålastning/avlastning. Parkeringsvakten måste därför vid ett parkeringsförbud förvissa sig om att ingen lastning pågår. Parkeringsvakter brukar därför ha som rutin att vid avgiftsbelagda parkeringar eller parkeringsförbud, avvakta mellan fem och tio minuter innan böter utfärdas. Vad gäller vid lastning och avlastning? Vidare innebär lastning och avlastning att man bär föremål mellan fordon och fastighet. Man får i princip stå den tid som krävs för lasten, men det får inte ske något avbrott i lastning/lossning. Det finns dock en praxis hos parkeringsbolag som säger att man får stå 10 minuter, men det måste komma någon till fordonet med ett par minuters intervall. Lastningen ska ske utan pauser och får inte fördröjas. Parkeringsanmärkningen i ditt fall För att sammanfatta och koppla till din parkeringsanmärkning, finns det inga regler som säger att en parkeringsvakt måste avvakta med att utfärda böter. Parkeringsvakten ska dock förvissa sig om att lastning inte pågår, men i det fall du t.ex. avslutat lastningen och därefter lämnat bilen innan parkeringen startats, kan parkeringsvakten fått tid att förvissa sig om att ingen lastning pågår. Om du däremot kan visa att avlastning pågick vid tidpunkten för parkeringsanmärkningen, bör du testa bestrida den. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vem har rätt att utfärda p-böter?

2020-01-09 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hur kan ett privat bolag ha rätt att ta ut parkeringsavgift? Och vad är orsaken?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Det finns två olika avgifter för det man i folkmun ofta brukar benämna p-böter och dessa är kontrollavgift och felparkeringsavgift. Det som blir styrande för vilken typ av avgift som kommer att aktualiseras är markägarens karaktär. Se nedan.Privat markDen lagstiftning som blir tillämplig här är lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Enligt nyss nämnda lag är det markägaren som upplåter eventuella parkeringsplatser och denne kan godtyckligt förbjuda parkering på visst område. Vid överträdelser från allmänheten äger markägaren rätt att utfärda så kallade kontrollavgifter. Det är dock vanligt förekommande att markägare anlitar externa aktörer för utfärdandet av de ifrågavarande avgifterna (exempelvis genom ett bevakningsföretag). Rätten att utfärda en p-bot i de här fallen kan alltså tillkomma ett privat bolag på ren avtalsrättslig grund. Allmän markHär blir istället lagen om felparkeringsavgift tillämplig och i princip gäller samma regler på det här området. Behörig att meddela en så kallad parkeringsanmärkning med begäran om att betala felparkeringsavgift är polisman och sådan parkeringsvakt som avses i 5 och 6 §§ lagen om kommunal parkeringsövervakning. Enligt 6 § 2 st. 5 p. i samma lag framgår det även att medarbetare vid auktoriserade bevakningsföretag kan ges rätt att utfärda felparkeringsavgifter. Även här sker i så fall ett sådant bemyndigande på avtalsrättslig grund. Jag hoppas innerligt att du har fått ett någorlunda matnyttigt svar. Varmt välkommen att hör av dig på nytt vid eventuella oklarheter.Vänligen,

När blir ett stannande en parkering och vem har bevisbördan för felparkering?

2019-12-23 i Parkeringsböter
FRÅGA |Stannade bilen på vändplats(skylt c42) där det råder parkeringsförbud. Stannade där då anvisad parkering tillfälligt var avstängd. Ställde bilen så långt åt höger som möjligt och i färdriktningen för att hämta min dotter och en kasse med kläder på förskolan. Något som tar 6 minuter. När jag kommer tillbaka till bilen har jag fått en parkeringsanmärkning. Enligt parkeringsanmärkningen har parkeringsvakten endast varit där i 1 minut. Jag anser att ja inte parkerat mitt fordon utan ett stannande där för att hämta min dotter som är tre år och ej klarar sig själv men även en kasse med kläder som anses som gods enligt mig. Samma sak som vid avlastning, hämnting utav gods eller ledsagning utav barn och äldre. Vad gäller?P-vakten har uppenbarligen endast varit vid min bil i 1 minut. Räcker det med att p-vakten säger att han observerat mig i 5 minuter. Finns enligt min mening inga bevis för det, och ord står mot ord. Hur snabb bör man vara? El hur många minuter får det gå innan det anses som en parkering? Och kan jag får rätt vid en bestridan av denna parkeringsanmärkning? Gärna svar hänvisat till paragrafer jag kan använda i en eventuell bestridan.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du dels veta om det räknas som parkering eller som avlastning att stanna bilen i ett område med parkeringsförbud för att hämta upp din dotter och en kasse med kläder på förskolan, dels vem som har bevisbördan för att en felparkering verkligen skett.Som du själv anger är det tillåtet att lossa och lasta på plats där det råder parkeringsförbud. Vändzonen som du stannat bilen i är en sådan plats; det råder parkeringsförbud däremot inget förbud mot att lossa och lasta. När en uppställning för lastning övergår till att bli parkering är inte detaljreglerat i lag. För att det ska räknas som avlastning ska sådan ske utan pauser utan att fördröjas. Det innebär i sig att även ett längre stopp kan räknas som en avlastning och inte parkering, under förutsättning att det kontinuerligt lastas ut från bilen. I praktiken innebär det att om det inte kontinuerligt pågår lastning eller lossning eller av- eller påstigning av passagerare räknas det som en parkering. Så länge själva lastningen eller lossningen pågår anses det inte vara en parkering. Att flytta avlastat gods från trottoaren upp till t.ex. en lägenhet ingår inte i avlastningen. När godset förflyttas därifrån och bilen står kvar, räknas det istället som parkering. Mycket talar därför i ditt fall, då du lämnat bilen, att det räknas som en parkering (trots den korta tidsperioden). Då du parkerat bilen i strid med gällande parkeringsförbud får det utdelas en parkeringsanmärkning. En parkeringsvakt har ingen skyldighet att kvarstanna någon viss tid vid en felparkerad bil. Det är således fullt tillräckligt att vederbörande varit vid din bil endast en minut. Som du säger så står "ord mot ord" avseende om bilen parkerats eller inte, varför om en tvist går till domstol någon kommer att åläggas bevisbördan. Vem som har bevisbördan vid tvister om felparkering har avhandlats i praxis. Den kommun för vars räkning parkeringsanmärkningen har utfärdats har bevisbördan för att parkeringen har skett i strid med gällande villkor (NJA 2013 s. 711 II p.7). När en parkeringsanmärkning utfärdas utgör en anteckning om felparkering ett starkt bevis. Kommunen/parkeringsbolaget har således uppfyllt sin bevisbörda genom att utfärda parkeringsanmärkningen och den anteckning som skett därom. För att undslippa betalningsansvar övergår bevisbördan till den som fått parkeringsanmärkningen och påståtts ha felparkerat. Bevisbördan innebär att vederbörande måste lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (NJA 2001 s. 889). Enbart ett påstående om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas (NJA 2013 s. 711 p.7 med hänvisning till NJA 2001 s. 889).I ditt fall finns det mycket som talar för att du inte stannat bilen för av- eller pålastning av passagerare eller lossning/avlastning då det inte skett kontinuerligt. Eftersom du lämnat bilen är att det räkna som en parkering. Då parkeringen skett i strid med gällande regler får en parkeringsanmärkning utfärdas.Bevisbördan för att en felparkering skett åligger i regel kommunen/parkeringsföretaget. Dock är kravet lågt ställt. Bevisbördan är i regel uppfylld genom att parkeringsanmärkningen utfärdas och det antecknas därom av parkeringsvakten. Om du påstår att en parkering inte skett alternativt att det skett en kontinuerlig av- eller pålastning, lossning eller avlastning, övergår bevisbördan till dig. Enbart ett påstående om att felparkering inte skett är inte tillräckligt för att uppfylla bevisbördan. Du måste lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende.Min bedömning är tyvärr att du får svårt att nå framgång om du bestrider parkeringsanmärkningen då du rent juridiskt inte stannat bilen för avlastning utan du har parkerat den i samband med att du gick och hämtade din dotter på dagis.Om du har några frågor eller om du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Bestrida parkeringsbot

2019-12-20 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej Jag fick felaktig pakering böter Jag hade en timme giltig sms parkering och jag försökte at nå dem per telefon men de svarar inte vad råd kan ni ge mig vänlig hälsningar
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Anser du att boten är felaktig kan du bestrida den. Hur du gör detta står på boten. Även om du anser att boten är felaktig och avser att bestrida den kan det vara viktigt att ändå betala boten. Om du ska betala avgiften eller inte beror på om det rör sig om en felparkeringsavgift eller en kontrollavgift. Vilken slags avgift det rör sig om står på boten. Rör det sig om en felparkeringsavgift rekommenderar jag dig att betala boten eftersom du annars kan få påminnelseavgifter samt då skulden kan gå till kronofogden. Om du får rätt i frågan kommer du få pengarna återbetalda. Rör det sig istället om en kontrollavgift ska du så snart som möjligt klaga till den som utfärdat avgiften, till exempel parkeringsbolaget eller markägaren. Till skillnad från en felparkeringsavgift finns det möjlighet att hålla inne betalningen för en kontrollavgift. Det är viktigt att du bestrider avgiften skriftligen, exempelvis genom att skicka ett mejl. Hoppas du fått svar på din fråga!

Fel registreringsnummer i parkeringsapp

2019-12-08 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, jag parkerade min bil på Kista mässan och betalade avgift via app i telefonen. När jag sen kom tillbaka hade jag fått p-bot. Såg då att jag skrovit fel reg nummer. Min pappa hr dyslexi, jag har inte utretts men misstänker att jag också har de. Det felaktiga det numret visade sig tillhöra en avskriven skrotad bil. Jag har kvitto på inbetald p-avgift. Ska jag överklaga?
Felicia Fredin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras delvis med stöd av allmänna principer om avtal, eftersom tillämplig lag saknas. När du parkerar din bil på ett bolags parkering ingår ni ett avtal. De ska tillhandahålla parkeringsplats för utsatt tid, och du ska betala för den. En grundprincip inom juridiken är pacta sunt servanda, vilket betyder att avtal ska hållas.Som avtalspart har du accepterat den avtalsvillkor som ställs upp av bolaget. Eftersom du angav fel registreringsnummer, har du "inte betalat" för din parkering. En parkeringsvakt kan vid kontroll inte se betalningen, eftersom den är gjort i fel registreringsnummer. Det har tidigare prövats i domstol angående när man enbart har skrivit en siffra eller bokstav fel i appar/ SMS parkering. Då har den bilisten som skrivit fel registreringsnummer fått rätt i tingsrätten men inte i högre instans vid överklagande. Hovrätten anser att bilisten har ett "långtgående ansvar" för att lämna rätt registreringsnummer, och det är hovrättsdomen som polis och parkeringsbolag nu lutar sig mot i sina bedömningar. Tyvärr tror jag därmed att det kan bli väldigt svårt att få rätt om du överklagar bötern, och jag rekommenderar dig därför att betala den. Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,