Hur går man tillväga för att söka uppehållstillstånd för sitt barn?

2021-01-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag är svensk medborgare och är gift. Min fru bor i Pakistan då har hon inte flyttat till Sverige än. Jag har registrerad henne hos skatteverket men hon inte har sökt uppehållstillstånd än , vi har tillsammans ett barn som är 10 månader gammal.Mitt fråga är att söka uppehållstillstånd för barn hos migrationsverket är möjligt då vi inte har registrerad barn antingen hos skatteverket eller sökt uppehållstillstånd än fast hon är 10 månader gammal.Hoppas du förstår min fråga.Vänligen hjälp mig.Med vänlig hälsning
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom du undrar hur man söker uppehållstillstånd för ett barn drar jag slutsatsen att barnet bor hos din fru i Pakistan. Om det inte stämmer rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Jag kommer att gå igenom hur du och din fru ska göra för att din fru och ert barn ska kunna flytta till dig i Sverige, samt hur man registrerar ett barn hos Skatteverket om barnet är fött utomlands. Därefter kommer jag att gå igenom vad som gäller angående uppehållstillstånd för barn, och försöka besvara om barnet behöver vara registrerat hos Skatteverket vid ansökan. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Hur ska du och din fru göra för att din fru och ert barn ska kunna flytta till dig i Sverige?Man kan söka uppehållstillstånd om man är gift, registrerad partner eller varit sambo med någon som nu bor i Sverige. Om man är gift eller registrerad partner bör den av personerna som bor i Sverige registrera äktenskapet eller partnerskapet hos Skatteverket. Eftersom du skriver att du registrerat din fru hos Skatteverket drar jag slutsatsen att ert äktenskap är registrerat i Sverige. Din fru måste kunna styrka sin identitet, vilket lämpligen görs med pass eller annan ID-handling. För att din fru och ert barn ska kunna komma till Sverige behöver du ha en tillräcklig inkomst och tillräckligt stor bostad. Mer information om detta finns på Migrationsverkets hemsida (länk här). Hur registrerar man ett barn hos Skatteverket om barnet är fött utomlands?Om ett barn föds utomlands kan man som förälder anmäla detta till Skatteverket, om föräldern själv är eller har varit folkbokförd i Sverige. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida (länk här). I ditt fall är du svensk medborgare och bor i Sverige, så du kan anmäla ditt barns födsel till Skatteverket. Om man är svensk medborgare behöver man som vårdnadshavare även ansöka om för- och efternamn till barnet. För att anmäla att ens barn har fötts utomlands behöver Skatteverket vidimerade kopior av följande handlingar: födelsebevis för barnet. Födelsebeviset ska vara utfärdat av en behörig myndighet i födelselandet och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum, födelseort och föräldrar.pass, för er föräldrar och för barnet (om barnet har ett pass)förlossningsintyg eller graviditetsintygfaderskapsbekräftelse eller faderskapsdom (om ni föräldrar inte är gifta med varandra när barnet föds)vigselbevis.Att vidimera betyder att en person (någon annan än du själv) intygar att en kopia stämmer överens med handlingen i original. Personen ska skriva på kopian att den stämmer överens med originalet (exempel: "jag intygar att kopian stämmer överens med originalet" eller "vidimeras"). Personen ska också skriva sin namnteckning på kopian, sitt namnförtydligande och telefonnummer, inklusive landsnummer. Den vidimerade kopian ska skickas med post till Skatteverket.Skatteverket uppger på sin hemsida att handlingarna ska skickas med post till: Skatteverket FolkbokföringenNipan 163SE-881 52 SollefteåSverige – SuèdeVad gäller angående uppehållstillstånd för barn?Ett ogift barn under 18 år kan få uppehållstillstånd för att flytta till en förälder i Sverige, om föräldern har uppehållstillstånd. I ditt fall är du svensk medborgare, varför uppehållstillstånd inte är ett problem. Föräldern som bor i Sverige måste kunna försörja sig och sitt barn. Om en förälder ska flytta till Sverige samtidigt som barnet, kan föräldern ansöka för barnet i sin egen ansökan. När din fru söker uppehållstillstånd kan hon alltså söka för sig själv och ert barn i samma ansökan. Mer information om detta finns på Migrationsverkets hemsida (länk här och här). Kan man ansöka om uppehållstillstånd för barnet, även om barnet inte är registrerat hos Skatteverket i Sverige?Migrationsverket uppger på sin hemsida (länk här), att om man söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till make/partner/sambo, och har med sig ett barn under 18 år, ska följande handlingar bifogas i ansökan: kopior av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemlandfödelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgårmedgivande om att barnet får flytta med dig till Sverige från den andre vårdnadshavaren om den inte följer med till Sverigedomstolsbeslut om du har enskild vårdnad eller dödsbevis om den andre föräldern är avlidenadoptionshandlingar om barnet är adopterat.Vad du kan göra nu Det nämns alltså inte på Migrationsverkets hemsida som ett kriterium att barnet ska vara registrerat hos Skatteverket. Jag rekommenderar att du kontaktar Migrationsverket och frågar om detta är ett krav, eller om det kan vara en fördel. Du kan även kontakta Skatteverket och fråga detta. Om du och din fru vill ha hjälp med att ansöka om uppehållstillstånd för din fru och barnet, kan ni boka tid med en av Lawlines jurister. Länk till formulär för att boka tid med en jurist från Lawline finns här. Juristbyrån debiterar 2 000 kronor per timme. Om du vill komma i kontakt med Lawline kan du även ringa telefonnumret 08-533 300 04. Receptionen är öppen 9:00-16:00 varje vardag. Vänligen,

Hur överklagas beslut från migrationsverket och ska bostadsbidrag beaktas vid beräkningen av försörjningskravet?

2021-01-21 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Hur går man tillväga för att överklaga det andra negativa resultatet från Migrationsverket. Då det fattas ca 3000 kr på min ekonomi för att han ska få kunna komma hit då de verkar inte räkna in bostadsbidraget i min ekonomin
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur överklagas ett beslut från Migrationsverket?Om du inte accepterar Migrationsverket beslut har du rätt att överklaga, en överklagan som prövas av domstolen men skickas till Migrationsverket. I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Det första steget är att Migrationsverket går igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Skulle Migrationsverket inte anse att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslutet eller hålla med Migrationsverket. Det är viktigt att tänka på att från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen, inte Migrationsverket, med alla frågor som du har gällande ditt överklagande. I brevet med Migrationsverket beslut står det inte bara hur lång tid du har på dig att överklaga men också hur du går tillväga för att överklaga. Det som krävs av dig är att du skriver ett brev där du berättar om vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Du ska skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.Ska bostadsbidraget beaktas vid försörjningskravet? Kravet på försörjningsförmågan vid anhöriginvandring är uppfyllt om anknytningspersonens inkomster uppgår till det s.k. förbehållsbeloppet, något som du redan verkar ha koll på, då jag antar att det är just detta belopp du menar på att Migrationsverket inte räknat ut korrekt. Enligt ett rättsfall från migrationsöverdomstolen MIG 2019:22 ska dock endast vissa bidrag och stöd vid beräkningen av detta belopp beaktas, såsom barnbidrag och underhållsstöd. Däremot beaktas inte exempelvis bostadsbidrag. Anledningen till detta är eftersom dessa bidrag inte är att betrakta som arbetsrelaterad inkomst som går att jämställa med lön. I rättsfallet angav Migrationsverket att bostadsbidraget är ett behovsbaserat bidrag och därmed inte kan ligga till grund för beräkningen av om inkomsten uppgår till förbehållsbeloppet. Det är viktigt att du tar hänsyn till detta vid din överklagan, då det kan innebära att du får avslag på just samma grunder. Hoppas att allt löser sig och att du känner att du fick din fråga besvarad! Har du ytterligare frågor är du välkommen tillbaka till oss! Allt gott,

När börjar hemvisttiden att beräknas?

2021-01-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har bott i Sverige sedan 2010 men fått nej på min ansökan om asyl. Jag har bott lagligt under tiden och fått till slut ja! Räknas hemvisttiden fr 2010 eller fr den dag jag fick ja?
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hemvisttiden räknas från den dag du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd och fick ja. I ditt fall förstår jag det som att du inte fått ja på din första ansökan, då räknas istället tiden från den dag du fick ja. Du kan läsa mer om detta här.Vänliga hälsningar,

Kan man ändra ett personnummer? Kan svenskt medborgarskap återkallas?

2021-01-15 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Om man har bott i Sverige över 25 år (ursprungligen född i ett annat land utanför Sverige) men vill ändra sitt personnummer, är det möjligt? Det vill säga om födeletiden/datumet är felaktigt enligt det svenska personnummret från vad det faktiskt är. Kan man bli utvisad för att uppgifterna är felaktiga, eller kan ett medborgarskap återkallas? Eller finns det andra konsekvenser?
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ändring av personnummerEtt nytt personnummer kan fastställas av skatteverket efter ändring om uppgift av födelsetid eller kön. För att ansöka om en ändring av födelsetiden krävs bevisning där det klart framgår att de nya uppgifterna är riktiga samt att de redan registrerade uppgifterna är felaktiga. Det uppställs med andra ord ett högt krav på bevisning på den som ansöker om ändring av personnummer (HFD 2019 ref. 9 Ändring av identitetsuppgifter, Skatteverkets rättsfallskommentar). Felaktiga uppgifter om födelsetid som har blivit fel i samband med födelse eller invandring ska Skatteverket rätta (läs mer om det här).Återkallelse av medborgarskap Enligt svensk grundlag får ingen svensk medborgare landsförvisas eller hindras från att resa in i riket. Ingen svensk medborgare som har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap (2 kap. 7 § Regeringsformen). Dessa rättigheter är absoluta. Förlust av svenskt medborgarskap kan endast ske för en svensk medborgare som har fyllt 22 år, är född utomlands, aldrig haft hemvist i Sverige, har ingen samhörighet med landet och har inte ansökt om att behålla sitt medborgarskap (14 § Medborgarskapslagen).Kan svenska medborgare utvisas?Utvisning kan bara bestämmas för personer som inte har svenskt medborgarskap vilket framgår indirekt av utlänningslagen. Svenskt medborgarskap kan inte återkallas enligt grundlagen det gäller även om man har dubbla medborgarskap.Detta gäller i ditt fall Det är möjligt att ändra födelsetiden i ett personnummer utan några påföljder så länge det finns uppgifter som klart styrker att de redan registrerade uppgifterna är felaktiga. Du kan inte heller bli av med ditt svenska medborgarskap då denna rättighet är grundlagsskyddad och absolut. Undantagsregeln i medborgarskapslagen gäller personer som föds utomlands och saknar koppling till Sverige. Så här kan du gå vidare Du kan kontakta Skatteverket och förklara situationen för att få hjälp. Du kan även få hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Ska barnbidraget räknas in i försörjningskravet?

2021-01-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag skulle veta om barnbidraget. Ska man ha rätt inräknad med barnbidraget på försörjningskravet när man ansöker uppehållstillstånd för att hämta din familj?
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Går man in på migrationsverkets hemsida så har det förklarat det på fölljande sätt:Du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.Om du som bor i Sverige inte har tillräckligt hög inkomst eller tillräckligt stor bostad bör din familjemedlem inte ansöka om uppehållstillstånd, utan avvakta tills dess att du uppfyller kraven.Om ni lämnar in nya uppgifter kring försörjningskravet efter att beslut har fattats, kan Migrationsverket inte ompröva beslutet. Beslutet kan däremot överklagas till migrationsdomstolen, men det innebär att väntetiden blir mycket lång. Den som ska flytta till dig bör därför vänta med att skicka in ansökan till dess att du uppfyller kraven.Din försörjning:Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempellön från arbetearbetslöshetsersättningsjukpenninginkomstgrundad ålderspension.Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd kan leva på under minst två år.Vad är barnbidrag?Barnbidrag är statligt ekonomiskt stöd till familjer och barn i form av kontanta bidrag eller skatteavdrag.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsingar,

Förutsättningarna för att besöka eller bo i Sverige för EU-medborgare

2021-01-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är svensk medborgare (har green card) , bor i usa med min amerikanska man och 2 barn. Mina barn har svenskt medborgarskap. Min man har även spanskt medborgarskap och pass. Kan min man komma till Sverige med uppehållsrätt? Eller måste han söka uppehållstillstånd? Jag kommer förmodligen ha jobb omgående. Vad krävs i detta fall?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att din man är EU-medborgare med tanke på att han är spansk medborgare (Spanien är medlem i EU). Förutsättningarna för att besöka eller bo i Sverige för EU-medborgareSom EU-medborgare har du rätt att bo, studera och arbeta i Sverige utan att inneha uppehållstillstånd. Denna rättighet kallas uppehållsrätt. Eftersom din man redan har uppehållsrätt presumerar jag att han antingen är egenföretagare, arbetstagare, studerande eller har tillräckliga medel för sin försörjning. Din man kan alltså besöka samt bo i Sverige utan att kontakta Migrationsverket med tanke på att han har uppehållsrätt (Migrationsverket). Jag hoppas att du fick svar på dina fråga. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Vilken typ av uppehållstillstånd blir det om man söker p.g.a. anknytning till någon bosatt i Sverige?

2021-01-15 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Min sambo kommer ifrån ett land utanför EU och han kom till Sverige för 5 år sedan.Han fick ett tillfälligt uppehållstillstånd, men han lyckades inte få ett fast jobb utan studerar nu för att söka in på Högskolan. Vi bor ihop sedan 4 år tillbaka, frågan är, vilken typ av uppehållstillstånd kommer han att få om han väljer att söka det pga en anknytning till mig ?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din sambo har alltså tidigare fått tillfälligt uppehållstillstånd och du undrar nu vilken typ av uppehållstillstånd som han kommer att få om han väljer att söka uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till dig. Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige (5 kap. 3 § utlänningslagen). Din sambo tillhör alltså den grupp som kan söka uppehållstillstånd p.g.a. anknytning. Uppehållstillståndet kan dock tidsbegränsas om det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt råder tveksamhet om uppehållstillståndet bör beviljas (5 kap. 7 § utlänningslagen). Du skriver att din sambo inte har lyckats få fast jobb men att han studerar vilket talar för att det inte borde råda någon tveksamhet kring om uppehållstillstånd bör beviljas eller inte. Det är alltså i sådana fall ett uppehållstillstånd utan någon tidsbegränsning som din sambo ska få. Om det skulle tidsbegränsas ska uppehållstillståndet vara minst ett år (5 kap. 3 § utlänningslagen). En förutsättning för att din sambo ska kunna söka nytt uppehållstillstånd är hans tillfälliga uppehållstillstånd fortfarande gäller. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Kommer jag förlora min kötid hos migrationsverket om jag skickar begäran att avgöra ärende?

2021-01-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Jag är en mexikansk tjej som har bott i Sverige i fem och halvt år, har varit sambo med en svensk medborgare i 12 år och har ansökt om medborgaskap 28 april 2020, jag har inte fått något beslut än, de har inte be om mera dokumentation eller någonting heller. De svara bara att väntetid är lång, de säger inget annat.Jag undrar om jag ansöker om begära, kommer jag att förlora den tiden som har gått?Tack för hjälpen!
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag förstår det som att du undrar om begäran att avgöra ärendet kommer nollställa den tiden som du har väntat på beslutet om medborgarskapet.Allmänt om begäran att avgöra ärendeBegäran om att avgöra ärende är en möjlighet för den enskilde att påskynda handläggningen av ärendet (12 § förvaltningslagen). Du kan skicka en sådan begäran endast en gång under ärendets handläggning. Du kan göra det först sex månader efter en enskild part har inlett ett ärende. I ditt fall som gäller ansökan om medborgarskap har det gått mer än sex månader sedan ansökan lämnades in, vilket innebär att du uppfyller de formella krav på tidsfristen och kan skicka begäran redan nu.Är det bättre att vänta med att skicka begäran om att avgöra ärendet? Jag ser inga fördelar med att vänta med att skicka begäran om att avgöra ärende. Jag rekommenderar dig att skicka begäran så fort som möjligt. Migrationsverket ska ha fyra veckor för att avgöra ditt ärende gällande medborgarskap. Om ett slutlig beslut i ditt ärende inte kan fattas inom fyra veckor måste Migrationsverket avslå begäran om att avgöra ärendet. Migrationsverket ska i sådant fall ange skälen för det.ÖverklagaJag hoppas verkligen att Migrationsverket kommer avgöra ditt ärende och det kommer resultera i ett positivt slutligt beslut. Om Migrationsverket avslår din begäran om att avgöra ärendet har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (domstolen). Jag rekommenderar starkt att överklaga beslutet. Om förvaltningsrätten kommer fram till att Migrationsverkets redovisade skälen inte är hållbara och att dröjsmålet anses oskäligt ska Migrationsverket snarast eller inom den tid som förvaltningsrätt bestämmer avgöra ditt ärende om medborgarskapet (49 § förvaltningslagen).Om domstolen kommer fram till att ditt ärende kräver ytterligare utredning måste du vänta tills Migrationsverket kommer fram till ett beslut. Det innebär inte att Migrationsverket ska göra en ny utredning.Sammanfattningsvis påverkar begäran om att avgöra ärendet inte din allmänna kötid i Migrationsverkets systemet på så sätt att den nollställs. Begäran kan dock påskynda handläggningen av ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,