Kan jag göra något för att få mitt beslut från Migrationsverket avgjort snabbare?

2018-11-20 i Migrationsrätt
FRÅGA |hej. enligt migrationsverkets hemsida er ventetiden for beslut om medborgerskap 26 mdr. kan det virkelig passe at man måste vente så længe, också om arendet er ukompliceret? kan man inte gjore noget så det går snabbare? tack
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är och under en tid har varit ett högt tryck på Migrationsverket är deras handläggningstider tyvärr ganska långa. Trots att ditt ärende inte är komplicerat så hamnar du i samma kö som alla andra som ansöker om medborgarskap, och som kanske har mer komplicerade ärenden än dig. Dock är tidsfristen enbart vad Migrationsverket tror att det kommer att ta innan du får ett beslut, baserat på vad liknande ärendet tagit för andra personer, så med lite tur kan det alltså gå snabbare än så. Eftersom Migrationsverket är en myndighet och omfattas av förvaltningslagen (FL) finns det dock någonting du åtminstone kan försöka göra. Handläggningen av ett ärende på en myndighet får ta max 6 månader och efter det kan du som part i ärendet begära att få ärendet avgjort, 12 § FL. Migrationsverket har då 4 veckor på sig att antingen avgöra ärendet eller avslå din begäran om att de ska avgöra ärendet. Migrationsverket kan därmed trots din begäran att få ärendet avgjort säga att du ändå måste fortsätta att vänta. I slutändan blir det alltså en fråga om resurser och om Migrationsverket har tid att avgöra ditt ärende just då. Eftersom Migrationsverket som sagt har väldigt mycket att göra kan du tyvärr få vänta 26 månader. Använd dig av denna blanketten om du vill begära att få ditt ärende avgjort och skicka sedan in den till Migrationsverket (adress finns på blanketten). Det kan åtminstone vara värt ett försök!Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Avslag om uppehållstillstånd vid överdomstolen

2018-11-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej min make har fått avslag av högsta instansen vill säja överdomstol dör uppehållstillstånd, vad ska man göra nu,? Kan vi söka om på nytt.
Elinor Berg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att du syftar på Migrationsöverdomstolen i din fråga. Precis som du nämner är detta högsta instans vilket innebär att ett överklagande av avslaget tyvärr inte kan göras och domen kommer därmed stå fast.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Du kan överklaga ditt beslut angående arbetstillstånd

2018-11-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |jaf fick avslag på ansokan om arbetstillstånd . kan du hjelpa mig vad ska jag göra nästa steg...
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att det är ett svenskt arbetstillstånd du har sökt hos Migrationsverket. Om din ansökan om arbetstillstånd avslås av Migrationsverket kan du överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut.Ifall du vill överklaga beslutet är mitt råd att du bokar en tid med en jurist här på Lawline för att få professionell hjälp. På så sätt ökar dina chanser att lyckas få ett arbetstillstånd. Boka tid med en jurist kan du göra här.Om du väljer att inte överklaga beslutet har du helt enkelt inte rätt att arbeta i Sverige.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan barnets pappa flytta till Sverige?

2018-11-12 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Min son och jag har bott här i Sverige i fem år. Vi bor med min sambo som inte är hans biologiska pappa. Jag undrar om hans biologiska pappa som bor I Iran nu kan flytta till Sverige för att hans son bor här? Vi har gemensam vårdnad och vi vill jättegärna att han flyttar hit.
Caroline Larsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du och barnets biologiska pappa inte är gifta/sambos kan han inte ansöka om anknytning till dig. Han kan däremot ansöka om anknytning till barnet. Enligt bestämmelsen i 5 kap. 3a§UtlL får uppehållstillstånd ges till pappan om han ansöker om anknytning till barnet. Det som krävs enligt denna bestämmelsen är att barnet ska vara bosatt i Sverige. Observera att det står i lagen att utlänningen som söker anknytning till sitt barn ska vara förälder och vårdnadshavare samt sammanbo med barnet, för att uppehållstillstånd ska ges. Det viktiga i lagen är alltså att barnet som han ansöker anknytning till är bosatt i Sverige. Om barnet anses bosatt i Sverige innebär det alltså att det finns en möjlighet för barnets pappa att ansöka om uppehållstillstånd. Observera att lagen inte säger att uppehållstillsånd ska ges, utan lagen säger att uppehållstillstånd får ges. Detta innebär att det inte finns någon garanti för om barnets pappa kommer få uppehållstillstånd eller inte. Detta är en enskild bedömning som migrationsverket gör från fall till fall.Det som är viktigt att ta med dig är att kraven är: 1) att barnet ska anses vara bosatt i Sverige, 2) samt att barnets pappa ska vara förälder och vårdnadshavare till barnet samt sammanbo med barnet. Detta är alltså en individuell bedömning och jag kan inte svara på om barnets pappa kommer få uppehållstillstånd eller inte. Det finns ingen garanti att uppehållstillstånd kommer ges, men det finns en möjlighet för honom att ansöka om anknytning till sitt barn.Jag hoppas det gav svar på din fråga!

När kan man ansöka om uppehållstillstånd igen efter avslag?

2018-11-15 i Migrationsrätt
FRÅGA |HejJag har en god vän som sökt uppehållstillstånd i Sverige, men fått avslag. Den relation med en partner som migrationsverket och sedan migrationsdomstolen ifrågasatt som tillräcklig grund för uppehållstillstånd och som de tycker inte övertygar dem om att min goda vän har en fast och seriös relation har nu hunnit fördjupas.De planerar nu att gifta sig och uppfostra min gode väns barn tillsammans. Hur snart efter ett avslag om uppehållstillstånd kan min vän söka nytt uppehållstillstånd?Min goda vän har ännu inte varit i Sverige, men vill flytta hit och leva tillsammans med och gifta sig med sin flickvän.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja med att besvara din fråga genom att undersöka om avslagsbeslutet är möjligt att överklaga. Sedan redogör jag för när nytt uppehållstillstånd kan sökas efter avslag. Jag beskriver även vilka förutsättningar som krävs för att uppehållstillstånd enligt den beskrivna situationen kan ges. Längst ner finns en kortare sammanfattning av svaret. Bestämmelser om uppehållstillstånd finns stadgade i utlänningslagen (UtlL). För närvarande tillämpas begränsningslagen (BegrL) före utlänningslagen i den mån den innehåller strängare regler.Kan man överklaga beslutet om uppehållstillstånd?I första hand bör ni undersöka om migrationsdomstolens beslut vunnit laga kraft eller om det går att överklaga. Överklagandetiden ska stå i beslutet om nekat uppehållstillstånd. Beslutet överklagas till Migrationsöverdomstolen. För att de ska ta upp ärendet krävs att man får prövningstillstånd vilket alla inte får. För prövningstillstånd krävs att det är av vikt för rättstillämpningen alternativt om synnerliga skäl föreligger (16 kap. 11-12 § UtlL). När kan man ansöka om uppehållstillstånd på nytt?Om beslutet vunnit laga kraft eller inte får prövningstillstånd är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på nytt. Ett avslag utgör som utgångspunkt inget hinder för att ansöka om uppehållstillstånd igen. När kan uppehållstillstånd ges?Utifrån förutsättningarna du beskrivit utgår jag från att din vän söker uppehållstillstånd pga. hens avsikt att ingå äktenskap med sin partner (5 kap. 3 a § första punkten UtlL). Under sådana omständigheter ska uppehållstillstånd ges om förhållandet framstår som seriöst. Bevisbördan ligger på sökanden som ska göra sannolikt att det är fråga om ett seriöst förhållande. Seriositeten bedöms utifrån en helhetsbedömning av relationen. Exempelvis ser man till hur länge förhållandet varat, i vilken utsträckning parterna har träffats, parternas kännedom om varandra och om parterna har ett gemensamt språk att kommunicera på. Det finns även ett krav på anknytningspersonen (din väns partner) i Sverige. Denne ska kunna försörja både sig själv och partnern samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och partnern (9 § BegrL). Anknytningspersonen får inte vara flykting eller alternativt skyddsbehövande (6-7 § BegrL). SammanfattningSom regel utgör ett avslag på en ansökan om uppehållstillstånd inget hinder för att ansöka om uppehållstillstånd igen. Det finns ingen tidsperiod efter avslag där man inte får ansöka om uppehållstillstånd på nytt. Din vän kan alltså ansöka om uppehållstillstånd igen. Hen ska då göra sannolikt att relationen är seriös.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bostadskrav vid anknytningsansökan

2018-11-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag har en fråga om familj anknytning till. Sverige, min fru sokte uppehållstillstånd 2015 och 2018 fick hon avslag pa ansökan från MV. Sedan vi överklagades och fick avslag igen fast vi tog hjälpa av advokat men hände igent, nu vet jag inte vad ska vi göra, jag uppfyller kraven också men domstolen accepterades inte min andrahand som var godkänt av föreningen. Kan ni hjälpa oss.
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är du inte nöjd med migrationsdomstolens dom kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen. Detta måste du göra inom tre veckor från den dag som du fick ta del av domen. Har tre veckor redan förflutit går det inte längre att överklaga, man säger då att beslutet har vunnit laga kraft och går då ej att ändras. Men jag kommer här utgå från att de tre veckorna inte förflutit och du därmed kan överklaga domen. Jag tolkar din fråga som att domstolen inte accepterade din andrahandslägenhet och kommer därför utgå från det vid mitt svar. Som huvudregel ska det vara okej att ha en bostad i andrahand och ändå uppfylla bostadskravet. Det är viktigt att du styrker din bostadssituation genom ett hyresavtal eller intyg från fastighetsägaren/hyresvärden/bostadsförmedlingen. Eftersom bostaden hyrs ut i andra hand är det viktigt att uthyrningen ska vara godkänd av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Tänk på att du kan behöva visa skriftliga godkännanden.Migrationsverket har även uttryck i rättsfallet MIG 2011:16 att anknytningspersonen ska förfoga över en bostad av tillräcklig storlek och standard under minst ett år framöver eller att det vid en prognos framstår som sannolikt att ett sådant boende kan ordnas för minst ett år framöver. Titta därför över dina avtal om det är så att detta kravet kanske inte är uppfyllt. Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. Det krävs därför även att det framgår av dina dokument att kraven är uppfyllda. Sammanfattning: Om du ska överklaga domen så se till att du har skickat in alla dokument som krävs som styrker din bostadssituation. Att ha en bostad som hyrs ut i andrahand är som huvudregel inget problem, men det krävs att du styrker både hyresavtal samt skriftligt godkännande från bostadsrättsföreningen. Om du överklagar är det därför viktigt att du ser till att dessa dokumenten finns bifogade samt att du visar att du kommer förfoga över bostaden i mer än ett år.Jag hoppas det gav svar på din fråga och hör av dig om du har ytterligare frågor!

Kan min frus vuxna barn få uppehållstillstånd?

2018-11-13 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min fru med svenskt medborgskap och jag vill att hennes dotter som är Filippinsk medborgare ska få PUT och bli svensk medborgare. Vi undrar om en vuxenadoption kan förändra eller påskynda migrationsverkets beslut.
Caroline Larsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan min frus dotter få uppehållstillstånd? Eftersom du nämner vuxenadoption, tolkar jag det som att din frus barn är över 18 år. Är barnet över 18 år har barnet nämligen begränsade rättigheter att få uppehållstillstånd i Sverige. Barnet får då ansöka som "nära anhörig". Enligt 5 kap. 3a§ UtlL får uppehållstillstånd ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt i Sverige. Uppehållstillstånd får ges om de har ingått i samma hushåll i hemlandet och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna. Detta innebär att man kan få uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige som man bott tillsammans med i hemlandet. Ni måste då visa att din fru och hennes barn har bott tillsammans omedelbart innan din fru flyttade till Sverige och att de har ett beroendeförhållande som gör det svårt för dem att leva åtskilda. Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att den anhöriga flyttat till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. Har det gått lång tid från att din fru flyttade kan det vara en sådan omständighet som talar emot att de har ett sådant beroendeförhållande till varandra. I princip krävs det att din fru skulle ha ansökt om uppehållstillstånd direkt när hon flyttade och fick tillstånd.Situationen skulle därför inte förändras vid en vuxenadoption. Det enda som krävs enligt lagen är att det ska finnas ett beroendeförhållande mellan mamman och barnet för att uppehållstillstånd ska kunna ges. Observera att bestämmelsen ej är en garanti, det lagen säger är att uppehållstillstånd får ges (ej att det ska ges).Kan beslutet påskyndas?Migrationsverket är en myndighet, vilket innebär att varje ärende som berör enskilda personer ska handläggas enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, enligt 7 § Förvaltningslagen.På migrationsverkets hemsida finns ungefärliga handläggningstider. Dessa ses som en preliminär tidsfrist. På denna sida kan du beräkna din preliminära handläggningstid: https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Tid-till-beslut.html. Handläggningstiderna är långa för tillfället och att vänta flera månader på beslut är nog inte ovanligt. Ansökningarna som görs handläggs utifrån ett kösystem och det går alltså inte att gå före andra i kön eller påskynda processen på något sätt. Det du kan göra är att vända dig till JO, deras huvuduppgift är att övervaka myndigheternas arbete och hur de uppfyller sina skyldigheter. Långa handläggningstider på Migrationsverket har länge kritiserats av Justitieombudsman (JO) dit ni kan anmäla migrationsverket ifall ärendet fördröjs. Vad som menas med fördröjning beror helt på vilket preliminär tidsfrist du får. Är den preliminära tidsfristen exempelvis 6 månader, kommer JO förmodligen inte ta upp en utredning innan de 6 månaderna har passerat.På denna sida kan ni läsa mer om JO-anmälan: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Anhöriginvandring

2018-11-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är en Somaliska ursprung kille som är svenska medborgare och bor i Sverige nu. Jag är ihop med tjej och ville vi gifta oss nu. Flickan är Djiboutien tjej som bor sitt hemland i Djibouti. Vi har avsikt att gifta oss här i Sverige och hon kommer först som blivande maka här i Sverige. Jag jobbar och bor min egen lägenhet. Jag behöver hjälp om vilka vägar man kan ta såna handlingar? och vad krävs för att göra så? Kan hon komma i Sverige? ifall hur? Vi bestämde att vi gifter oss här i Sverige och behöver hjälp nu om det?
Ninab Yousif |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Min tolkning av din fråga är att det rör sig om att din flickvän skall komma till Sverige med avsikt att stanna här. De regler om då blir aktuella i ert fall finns främst i Utlänningslagen (UtlL), där en viktig utgångspunkt är att en utlänning som vistas mer än 3 månader i Sverige ska ha uppehållstillstånd (se 2 kap. 5 § UtlL).Förutsättningar för uppehållstillståndEn utlänning som har avsikt att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige får ges uppehållstillstånd om förhållandet framstår som seriöst och det inte finns särskilda skäl som talar emot att tillstånd ges (se 5 kap 3 a § UtlL). Vid en sådan prövning kommer man göra en seriositetsprövning av förhållandet, där Migrationsverket bland annat kommer titta på: att förhållandet varat en tid, att ni har träffats i alla fall i viss utsträckning, att ni har god kännedom om varandra och att ni kan kommunicera på ett gemensamt språk. Syftet med denna prövningen är att man vill undvika ett kringgående av invandringsreglerna, det skall med andra ord inte vara någon fråga om skenförhållande. Skäl som kan tala emot att tillståndet ges är bland annat om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i kombination med annan misskötsamhet (se 5 kap 17 § första stycket UtlL).Utöver att förhållandet ska vara seriöst så ställs ett försörjningskrav på dig som anknytningsperson. Kravet gäller dock inte dig, då du är svensk medborgare (se 5 kap 3 c § UtlL).Hur förhåller ni er till detta?Av omständigheterna i frågan så framgår det inte så mycket om er relation. Men skulle det visa sig att ni uppfyller villkoren så finns det en möjlighet för din flickvän att kunna få ett begränsat uppehållstillstånd. Notera att det är en möjlighet till ett begränsat uppehållstillstånd. Det är därmed min mening att du och din fru har bättre förutsättningar för ett familjeliv om ni redan är gifta och att din blivande fru sedan söker uppehållstillstånd på nytt i egenskap av din make. Då blir andra regler aktuella än de som i dagsläget är tillämpliga, där huvudregeln att den make som är utlänning skall beviljas uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan dessutom under dessa förutsättningar bli permanent, vilket bidrar till ett säkrare familjeliv för er båda. Hur går ni tillväga?För att kunna beviljas uppehållstillstånd så behöver din flickvän göra en ansökan hos Migrationsverket. Ansökan kan göras digitalt och ni ansöker antingen här om ni är gifta eller här om ni inte är gifta vid ansökan om uppehållstillstånd.Jag önskar er lycka till med er ansökan,Vänliga hälsningar,