Rätt för utländskt syskon att vistas i Sverige

2019-07-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |HeiJeg er en norsk borger som har flyttet til Sverige, kan jeg søke om familieåteforening med min søster, det er jeg som forsørger henne, og hun har ingen andre til å ta vare på henne. Hvordan er sjansene for at hun skal få innvilget visum?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av utlänningslagen (UtlL).Om även din syster är norsk medborgare behöver hon varken inresetillstånd, visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Detsamma gäller om hon är medborgare i ett EU-land, Island, Schweiz eller Liechtenstein (2 kap 8–8 c § UtlL. Jfr 1 kap 4 § UtlL).Om hon däremot endast är medborgare i någon annan stat måste hon ha uppehållstillstånd för att få stanna längre än tre månader, eller den kortare tid som regeringen bestämmer (2 kap 5–6 § UtlL).Om din syster är medborgare i en EES-stat (det vill säga något av EU-länderna, Norge, Island eller Liechtenstein. Notera att Schweiz inte är ett EES-land) får hon stanna i Sverige så länge hon uppfyller något av följande: 1. Hon är arbetstagare eller egen företagare i Sverige, 2. Hon har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 3. Hon är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller 4. Hon har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige (p 1–4 framgår av 3 a kap 3 § UtlL). 5. Du har uppehållsrätt enligt ovanstående, och hon har i det land som hon har kommit från varit beroende av dig för sin försörjning eller hon ingår i ditt hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl absolut krävs att du personligen tar hand om henne (3 a kap 4 § UtlL. Jfr 3 a kap 2 § UtlL). Om din syster endast är medborgare i annat land än EES-land, och ska söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig, har hon endast rätt att stanna i Sverige om hon har ingått i samma hushåll som dig i sitt hemland och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan er som funnits redan i hemlandet (5 kap 3 a § 2 p UtlL).På denna länk kan du läsa mer om vilka länder vars medborgare måste ha visum för att resa in i Sverige.Vänligen

Får jag resa utomlands om jag har permanent uppehållstillstånd?

2019-07-07 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag heter XXX, född YYYY och är från Afghanistan. Jag kom till Sverige den 2013. Under våren 2014 fick jag permanent uppehållstillstånd. Jag har "alternativ skyddsstatusförklaring". Sedan förra året har jag ett afghanskt pass. Så jag har haft permanent uppehållstillstånd i över 5 år, och jag har afghanskt pass och uppehållstillstånds kort. Min fråga är om jag nu i augusti, när jag har semester, kan åka och besöka Afghanistan för ett par veckor?Eller har jag inte tillstånd till det, eller kan det ge mig problem när jag återvänder till Sverige?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Som jag förstår det så har du permanent uppehållstillstånd och vill resa till Afghanistan på din semester. För att svara på din fråga har jag framförallt använt mig av migrationsverkets hemsida (HÄR & HÄR). Den lag som är tillämplig är utlänningslagen (UtlL). Med permanent uppehållstillstånd kan du resa ut och in i Sverige. Det du behöver ha med dig är ditt giltiga pass och ditt giltiga uppehållstillståndskort. Uppehållstillståndskortet är inte en identitetshandling eller resehandling men måste tas med. Tänk på att du måste få ett nytt uppehållstillståndskort efter 5 år! För att få ett nytt kort måste du gå till migrationsverket och bli fotograferad och lämna fingeravtryck. Jag skulle även rekommendera dig att ta med dig en kopia på ditt beslut om permanent uppehållstillstånd. Om det skulle bli problem så kan det vara bra att ha med sig. Men se till att det är en kopia så att du inte tappar bort ditt beslut. Ofta kan man kopiera papper på stadsbibliotek. Det enda sättet, när du reser, för att ditt uppehållstillstånd ska kunna återkallas är om du flyttar från Sverige och är borta mer än 1 år, (UtlL ). Alltså kommer du inte bli av med det för att du åker på semester till Afghanistan.Sammanfattningsvis: - Ta med dig ditt pass som kommer vara giltigt under hela resan. - Ta med dig ditt uppehållstillståndskort som ska vara giltigt under hela resan. (kontrollera om det behöver uppdateras). - (Ta med ditt beslut om permanent uppehållstillstånd om du vill) För att du verkligen ska vara 100% säker skulle jag rekommendera dig att dubbelkolla med migrationsverket att det går bra att resa. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! Annars får du ställa ytterligare en fråga. Allt gott och trevlig semester!

Kan jag bli svensk medborgare trots att jag fått dagsböter?

2019-07-06 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej ! Jag blev utalad för olovlig och sedan fick jag betala dagsböter utan att blev kallad till domstolen. Kan jag bli svensk medborgare eller måste jag vänta i många år.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid ansökan om svenskt medborgarskap kontrolleras det bland annat om du levt ett skötsamt liv. Om du begått ett brott kan du ändå bli svensk medborgare, dock måste du vänta en viss tid (s.k. karenstid). Hur lång tid är beroende av vad du fick för straff. Om du dömts till minst 30 dagsböter kan du bli svensk medborgare tidigast 1 år efter brottet, vid 60 dagsböter tidigast 2 år efter brottet, vid 100 dagsböter tidigast 3 år efter brottet. Det innebär vidare att om du skulle ha dömts till t.ex. 50 dagsböter, kan det innebära att det blir en karenstid om 1,5 år (då det är tidigast ett år efter och inte exakt ett år efter).Vänligen,

Röra sig inom EU utan pass

2019-07-02 i Migrationsrätt
FRÅGA |Har bokat en resa till lalandia rödby. I resan ingår en 3-timmarsresa till puttgarden. Insåg nyss (försent) att vi behöver pass dit och att en av döttrarnas (14år) pass gick ut i maj. Danmark-Sverige går ju bra med våra pass och personbevis då det är inom norden. Vad kan hända om vi blir stoppade? Kan vi få böter? Kan vi nekas inträde i Danmark och bli kvar i Tyskland? Är inte så orolig för att inte komma in i Tyskland, tänkte mest så det inte blir strul när man ska tillbaka.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det så kallade rörelsedirektivet, som samtliga EU:s medlemsländer är bundna av, reglerar EU-medborgares rätt att röra sig fritt inom EU. Medlemsländerna har som huvudregel ingen rätt att neka en EU-medborgare in- eller utresa, även om man behöver kunna styrka att man är just EU-medborgare genom att uppvisa ett giltigt pass eller nationellt ID-kort. Man har inte nekas inresa om man på annat sätt kan uppvisa att man som EU-medborgare har rätt att röra sig över gränsen (artikel 4–5 rörelsedirektivet). Har någon styrkt att den är EU-medborgare får personen endast nekas inresa om de utgör ett hot mot allmän ordning, säkerhet eller hälsa (artikel 27 rörelsedirektivet).Rörelsedirektivet hindrar dock inte medlemsländerna från att ha lagstiftning som kräver att utländska medborgare har giltiga identitetshandlingar (artikel 36 rörelsedirektivet). Det kan alltså vara så att dansk eller tysk rätt kräver att ni som svenskar har giltiga identitetshandlingar om ni exempelvis blir stoppade av polis, och att det är sanktionerat med exemplevis böter att inte inneha det. För mig som endast studerat svensk rätt och EU-rätt är det dock olämpligt med uttalanden om tysk eller dansk rätt. Du får dessvärre istället söka dig till någon med en tysk eller dansk juristutbildning för svar på frågor om de ländernas nationella rätt.Vänligen

Kan jag ansöka om medborgarskap innan det gått fem år?

2019-07-09 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, Jag lämnade in en ansökan om svenskt medborgarskap 3 månader tidigare än kravet på 5 års hemvisttid är uppfyllt. I mitt fall så är hemvisttiden på 5 år är uppfyllt under handläggningstid. Kommer jag få avslag på grund av det, alltså för att vid inlämningen av min ansökan var hemvisttiden ej uppfyllt ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser om villkor som måste vara uppfyllda för förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan finns i 11 § lagen om svenskt medborgarskap. Precis som du själv anger är ett av kraven att du haft din hemvist i Sverige sedan fem år. Villkoren i 11 § hänför sig till tidpunkten då beslut fattas i medborgarskapsärendet av Migrationsverket eller, efter överklagande, av migrationsdomstol. Detta har fastslagits av Migrationsöverdomstolen i flera avgöranden (jfr MIG 2007:27, MIG 2007:28, MIG 2013:22) och framgår även av tidigare förarbeten (se SOU 1999:34 s. 56).Bestämmelsen innebär att ansökningstillfället inte måste vara efter att tidskravet är uppfyllt, det går bra att ansöka om svenskt medborgarskap tidigare, precis som du gjort. Avgörande är vid vilken tidpunkt beslutet fattas.Om du uppfyllt din tidsgräns om fem år när ärendet prövas och beslutas är det den tidpunkten som gäller. Skulle däremot beslut tas innan du uppfyllt femårs-gränsen kommer det att generera ett avslag och övriga villkor kommer inte att prövas. Om så skulle ske (t.ex. om din ansökan skulle behandlas väldigt snabbt) kan du överklaga beslutet. Då ska prövningen om fem år istället göras när domstolen prövar ärendet. Om villkoret om fem år uppfylls när domstolen prövar det, bör det återförvisas till Migrationsverket för prövning av övriga villkor.Som svar på din fråga innebär det att du inte kommer att få avslag för att du lämnade in ansökan innan tidskravet var uppfyllt. Avgörande är när beslutet fattas, inte tiden för inlämning.Vänligen,

Kan min frus systerdotterson från utlandet beviljas uppehållstillstånd i Sverige?

2019-07-07 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Min fru som är från Thailand men som är svensk medborgare, har en systerdotterson som inte har det så bra i Thailand. Pojken är 6 år gammal. Min fru har fyra barn som lever med oss, de kom hit januari -18 och innan dess så levde alla fem barnen nära varandra hos min frus mor. Pojkens mamma vill att han ska komma till oss, vi har startat processen för att adoptera honom och om vi adopterar så är det inget problem med uppehållstillstånd, då får han ju automatiskt svenskt medborgarskap. Problemet är att jag har barn sedan tidigare, och att dessa motsätter sig att jag adopterar pojken. Finns det något annat sätt vi kan gå till väga för att göra det möjligt för honom att komma och bo med oss i Sverige?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen lag som är aktuell i ert fall och som avgör huruvida pojken kan beviljas uppehållstillstånd är utlänningslagen (UtlL). En person kan få uppehållstillstånd vid skyddsbehov, anknytning, arbete/studier/näringsverksamhet samt vid synnerligen och särskilt ömmande omständigheter. Det som främst blir aktuellt för din frus släkting är uppehållstillstånd på grund av anknytning.Uppehållstillstånd enligt anknytning ska ges för det som kategoriseras som kärnfamiljen. Med kärnfamiljen avses t.ex. make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, ett utländskt barn som är ogift och har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (jfr 5 kap. 3 § UtlL). Det får beviljas uppehållstillstånd även för anhöriga utanför kärnfamiljen. Uppehållstillstånd får ges bland annat till en utlänning som inte ingår i kärnfamiljen men är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet (5 kap. 3 a § UtlL). Notera skillnaden mellan lagrummen, uppehållstillstånd ska ges i det första fallet och får ges i det andra. Möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning används restriktivt. För att beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon utanför kärnfamiljen krävs det tills vidare att den som åberopas som anknytningsperson ska kunna försörja både sig själv och utlänningen, samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (5 kap. 3 b § UtlL med hänvisning till 9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige).I ert fall innebär det att om ni inte kan adoptera pojken måste han ansöka om uppehållstillstånd i Sverige. Det enda som är aktuellt är att han ansöker uppehållstillstånd på grund av anknytning. Eftersom pojken inte ingår i kärnfamiljen är möjligheterna att beviljas uppehållstillstånd betydligt mindre då bestämmelsen används restriktivt. Det krävs att han ses som nära anhörig, att han har ingått i samma hushåll som din fru och att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan dem och som fanns redan i hemlandet. Ett sådant skulle eventuellt kunna vara om din fru t.ex. tog hand om honom och verkade som hans mamma, även om hon inte är det. För att ansöka om uppehållstillstånd måste pojken göra det från sitt hemland, ansökan ska ske som utgångspunkt ske före inresan i Sverige (5 kap. 18 § första stycket UtlL).Om ni har möjlighet att adoptera pojken torde det vara det enklaste sättet för honom att få uppehållstillstånd i Sverige. Finns det inte möjlighet till adoption kan det ansökas om uppehållstillstånd på grund av anknytning till din fru. Möjligheterna till framgång är tyvärr små då bestämmelserna används restriktivt. För det fall att pojken får avslag på ansökan går det att överklaga beslutet. Om så är fallet kan en jurist på Lawlines juristbyrå vara behjälplig med att överklaga beslutet. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att bli sambo med någon i annat land?

2019-07-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Min pojkvän vill flytta till mig i Sverige och vi tänkte bo sambo. Han är EU medborgare. Behöver han nån uppehållstillstånd eller kan bara flytta in och folkbokföra sig hos mig?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring uppehållstillstånd finns i Utlänninglagen och det är från den jag kommer utgå. Att bosätta sig med någon i ett annat landOm en person vill flytta till ett annat land med anledning av anknytning till anhörig, behöver ha ett uppehållstillstånd. Det kan vara att man planerar att gifta sig eller bli sambo (5 kap. 3 a§ p1 Utlänninglagen). Det går alltså inte att endast flytta hit och folkbokföra sig. Krav för uppehållstillståndFör att få sådant uppehållstillstånd krävs att personen som en ska bo med i Sverige är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Det finns också ett försörjningskrav, som innebär att personen i Sverige ska kunna försörja båda. Det innebär att båda två ska kunna leva i rimlig standard och ha en tillräckligt stor bostad (5 kap. 3 b§ Utlänningslagen). Mer om försörjningskravet kan du läsa om här. Ett sista krav är att den som ska flytta till Sverige kan styrka sin identitet. Detta görs vanligen genom att uppvisa ett giltigt pass. Det ska även framgå att ert förhållande är seriöst och att inga andra särskilda skäl talar för att tillstånd inte ska ges. Andra särskilda skäl kan vara exempelvis om det finns risk att någon i förhållandet far illa eller kommer att fara illa. Hur ansöker man om uppehållstillstånd?Här är instruktioner på Migrationsverkets hemsida om hur en ansökan på webben kan göras. Där finns också mer information kring hur hela processen går till m.m. Lycka till! Jag hoppas att detta gav svar på din fundering. Vänligen,

Vad händer med min permanenta uppehållsrätt om vi skiljer oss?

2019-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga och behöver hjälp av jurister som kan sitt jobb inom migration osv jag kommer från ett land utanför EU och är gift med EU medborgare snart i 7 år. I början har jag fått 5 års uppehållsrätt efter 5 år har jag ansökt om permanent uppehållskort och migrationsverket har beviljat det. Men senaste ca 1,5 år vi har upp och ner i vår förhållande och min partner blivit alkoholberoende och efter funderingar jag bestämt att skilja mig för det går inte länge leva i sådan situation! Så frågan är vad som händer om vi skiljer oss? Ska min permanenta uppehållsrätt återkallas eller påverkar skilsmässa på nåt sätt min uppehållsrätt?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om permanent uppehållsrätt hittar du i utlänningslagen.En permanent uppehållsrätt kan återkallas endast om du flyttar från Sverige. Att du och din partner skiljer er är inte en omständighet som kan leda till återkallelse av din permanenta uppehållsrätt i och med att ni har bott tillsammans i över 5 år. Din permanenta uppehållsrätt påverkas alltså inte om ni skiljer er och du får därför stanna i Sverige.Vänligen,