Hur gör jag för att min partner ska få komma till Sverige?

2020-01-19 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har träffat en man från Gambia. Vi planerar att gifta oss. Tanken är oxå att han ska komma till mig i Sverige. Men hur går jag tillväga?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar utifrån situationen du skriver att ni vill gifta er och leva tillsammans i Sverige. Då behövs att han får permanent uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd regleras i Utlänningslagen.Vem kan få uppehållstillstånd?Den som vill resa in i Sverige och stanna här längre än 3 månader måste ha ett uppehållstillstånd (2 kap. 4 och 5 §§ utlänningslagen).Uppehållstillstånd kan ges på olika grunder så som arbetare, student, skyddssökande eller på grund av anknytning till familj här i Sverige. I ert fall, antar jag att anknytning med anledning av ert eventuellt kommande giftermål är mest aktuellt, som regleras i 5 kap. 3a § p1 utlänningslagen.Uppehållstillstånd på grund av anknytningFör att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som lever i Sverige finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda. Det krävs 1) att personen som ska komma hit kan styrka sin identitet, detta görs genom giltigt pass eller annat liknande. 2) anknytningspersonen i Sverige ska kunna försörja den personen (5 kap. 3 b§ utlänningslagen). Det innebär att båda ska ha en bostad i tillräcklig storlek samt kunna leva i en bra standard. Mer om försörjningskravet går att läsa här. En annan förutsättning är att förhållandet ska framstå som seriöst och att inget annat skäl talar emot att tillstånd ges ex. om det uppenbart skulle röra sig om ett skenäktenskap.Hur ansöker vi?Ansökan kan göras via internet, antingen av personen som ska komma hit eller av anknytningspersonen här i Sverige. För instruktioner kring hur ansökan går till, kan du läsa om här på Migrationsverkets egna hemsida. Där hittar du även ansökan. Dock måste ansökan göras innan personen kommer till Sverige, alltså i hemlandet. Sammanfattningsvis, en person kan få uppehållstillstånd för olika skäl bl.a anknytning till en person i Sverige som den har för avsikt att gifta sig med. Förutsättningarna är att du som ska komma hit kan stärka din identitet, personen i Sverige ska kunna försörja dig och att förhållandet är seriöst och på riktigt. En ansökan kan göras via internet men endast innan personen reser till Sverige.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

​Påverkar straffvarning svensk medborgarskap?

2020-01-14 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag har gjort ett brott och jag fick straffvarning från polisen och det ska sätta kvar i 3 år sen tarborts Påverkar den här (sträffvarningen på svenskmedborgareskap eller inte. Det är inte straff eller böter det är bara straffvarning .
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du har svensk medborgarskap. För att svara på din fråga kommer Lag om svenskt medborgarskap att bli tillämplig. När kan en person förlora sitt medborgarskap? En person kan förlora sitt medborgarskap när han eller hon fyller 22 år och om denne har en svag anknytning till Sverige. Det sagda gäller för en person som är född utomlands och aldrig haft boplats (hemvist) i Sverige och att personen inte heller har besökt Sverige för att träffa en nära som exempelvis sitt barn eller maka, (14 § första stycket Lag om svenskt medborgarskap).En person kan även förlora sitt medborgarskap när denne ansöker om befrielse från det svenska medborgarskapet, under förutsättning att han eller hon saknar boplats (hemvist) i Sverige, (15 § första stycket Lag om svenskt medborgarskap). Utifrån din fråga förstår jag att du har boplats (hemvist) i Sverige och att du aldrig har ansökt om att befrias från ditt svenska medborgarskap, så innebär det att ditt svenska medborgarskap inte kommer att påverkas för en straffvarning. Sammanfattningsvis kommer ditt svenska medborgarskap att inte påverkas för att du har fått en straffvarning. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Är det något ytterligare som du undrar rekommenderar jag Lawlines kompetenta jurister som kommer att hjälpa dig otroligt bra!

Change of occupation with a work permit

2019-12-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hello! I renewed my first Swedish work permit in Oct 2019 and right now I am on my second 2-years of work permit. From January 1st 2020, I will change my role from IT Consultant to Solution Architect in the same company and actually same department. My question is should my employer inform this change of role to Migrationsverket so there wouldn't be any problem when I want to apply for a permeant residence permit?
Fiama Jimenez Flores |Hi,Thank you for using Lawline!According to 2 kap. 2a § 3 section Aliens act a work permit is applicable to the specific employer and occupation indicated in your decision for the first 24 months. And after the 24 months and when you have recieved an extension, as in your case, the permit is connected only to your occupation/profession. Regarding the information you have given me I understand it as you are staying at the same employer but with a different role. This means that either you our your employer must submit a new application for your new profession. But as long as al the prior submissions have been done on time you can start working with your new profession right after the new application has been sent, although you're waiting for a new decision. My recommendation is to send in a new application today or tomorrow if your are changing your role the 1st of january. Don't hesitate to contact us for further questions.Regards,

Kan jag få svenskt medborgarskap med en betalningsanmärkning?

2019-12-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Kan man få medborgarskap om man har betalsanmärkning som går ut 2022. Om jag ska ansöka för den nu ????
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om medborgarskap finns i lagen om svenskt medborgarskap.Vad säger lagen?Kraven som ställs för att en utlänning ska kunna få svenskt medborgarskap är att personen:har styrkt sin identitet,fyllt arton år,har permanent uppehållstillstånd i Sverige,har hemvist här i landetsedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flyktingsedan fem år i fråga om övriga utlänningar, ochhaft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt (11 § lag om svenskt medborgarskap).Din fråga rör femte punkten, och det relevanta blir om en betalningsanmärkning gör att du inte kan anses ha haft eller förväntas ha ett hederligt levnadssätt.Vad är ett hederligt levnadssätt och hur påverkar skulder?Vad som är ett hederligt levnadssätt definieras inte i lagen. Enligt praxis är det främst kriminalitet eller misstänkt kriminalitet som gör att någon kan nekas medborgarskap enligt femte punkten. Dock kan även annan misskötsamhet som att inte ha betalt vissa skulder också leda till att ansökan om medborgarskap avslås. I dessa fall tas hänsyn till om den sökande vill förbättra sig i framtiden och kan bevisa detta. Avgörande för bedömningen i sådana fall är sökandens vilja att göra rätt för sig (MIG 2016:12).Enligt Migrationsverket så krävs gällande anmärkningar och skulder att du kan nekas medborgarskap. Det måste ha gått cirka två år från att du betalat dina skulder innan du kan bli svensk medborgare, för att bevisa att du kan hålla dig skuldfri i framtiden. Din betalningsanmärkning måste alltså inte ha gått ut, det måste bara ha gått två år sedan du fullföljde med betalning.Kan du ansöka för svenskt medborgarskap nu?Så länge du uppfyller samtliga krav i punkterna 1-4 ovan och det dessutom gått två år sedan du betalade skulden ska en betalningsanmärkning inte förhindra att du kan få svenskt medborgarskap. Eftersom betalningsanmärkningar normalt finns i tre år antar jag dock att du fått den relativt nyligen, och det därmed inte kunnat passera två år sedan betalning av skulden. I så fall kommer du att nekas medborgarskap om du ansöker.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förlust av medborgarskap för de som är under 22 år och som har dubbla medborgarskap

2020-01-17 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej !Min dotter har Svenskt medborgarskap sedan födseln - hon är född och uppvuxen i London.Hon har sedan 2017 också Brittiskt medborgarskap.Hon har besökr morfar sin, sin moster, morbror, kusiner och annan familj varenda sommar sedan hon föddes.Måste hon trots detta fortfarande ansöka om att behålla sitt Svenska medborgarskap då hon är 18-22 år gammal? Är lite förvirrad om vad som galler, då det följande står skrivet angående ansökan "Du behöver inte göra en sådan ansökan om du under någon tid har bott i Sverige eller om du regelbundet har besökt Sverige."Vad gäller i dottern's fall. Maste hon ansöka eller ej ? MVH Kristina
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lagen om svenskt medborgarskap (MedbL).Förutsättningar för preskription av medborgarskapEnligt MedbL förlorar man sitt svenska medborgarskap genom preskription när man fyller tjugotvå år, om man (1) är född utomlands, (2) aldrig haft hemvist i Sverige och (3) inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet (14 § 1 st MedbL). Viktigt att notera är att medborgarskapet preskriberas automatiskt vid tjugotvå års ålder om förutsättningarna ovan är uppfyllda.Du förklarar att din dotter är född utomlands och aldrig haft sin hemvist i Sverige. Frågan är således om även det tredje rekvisitet – avsaknad av samhörighet med landet – är uppfyllt. Varken lagtexten eller lagens förarbeten ger något tydligt svar på denna fråga.Utgångspunkten för att avgöra huruvida detta rekvisit är uppfyllt är en helhetsbedömning där samtliga omständigheter beaktas. Exempel på typiskt sett viktiga omständigheter är här hur ofta och hur länge personen besökt Sverige, om personen talar svenska, om hen har kontakt med exempelvis släkt och vänner i Sverige och hur tät denna kontakt är, och om personen via sina föräldrar får en kontakt med landet (detta kan spela roll om exempelvis endast den ena föräldern är svensk och personen saknar kontakt med denna förälder).Jag vet ingenting annat om förutsättningarna i din dotters fall än vad du beskrivit ovan. Utifrån den ringa grunden skulle jag säga att det lutar åt att din dotters har en tillräckligt stark kontakt för att preskription inte ska inträda, men vill inte ge något bestämt omdöme utan tillgång till samtliga omständigheter.Ser man till Migrationsverkets praxis kan jag nämna tre fall, för att ge dig en fingervisning om vad som krävs för att uppfylla kravet på kontakt med landet.– I ett fall ansågs det tillräckligt att spendera somrarna hos sina farföräldrar i Sverige, och även göra kortare besök på höstarna (ärende UN 03/04026 2003-05-05).– I ett annat fall ansågs det tillräckligt att vid fyra olika tillfällen om cirka en månad per gång vistas hos släktingar i Sverige (reg. 1978-12-21 IM 3696/77).– I ett tredje fall ansågs kopplingen till Sverige inte vara tillräcklig. I det fallet var personen född utomlands i äktenskap mellan svensk fader och utländsk moder, och hade liksom din dotter förvärvat svenskt medborgarskap vid födelsen. Hon hade besökt sin farmor och hennes syskon i Sverige under en sommarmånad samt upprätthållit brevkontakt med sin farmor. (reg. 1984-03-22 IM 2101/83).Ansökan om behållande av medborgarskapetEn svensk medborgare som uppfyller kriterierna för att förlora sitt medborgarskap kan ansöka om att trots det få behålla det, vilket enligt lagtexten "[får] medges" (14 § 2 st MedbL). Prövningen av om ansökan ska medges görs av Migrationsverket (22 § MedbL).Enligt lagkommentaren till MedbL är prövningen uppdelad i två stadier: Först utreder Migrationsverket huruvida förutsättningarna för preskription av medborgarskapet faktiskt är uppfyllda, så att det överhuvudtaget ska vara relevant att pröva en ansökan om att trots att så är fallet få behålla det. Om så är fallet görs därefter en bedömning av huruvida det finns skäl att låta personen behålla sitt medborgarskap. Det finns i MedbL:s förarbeten inte mycket skrivet om när det ska anses finnas skäl att låta personen behålla medborgarskapet, men i praxis brukar i regel ansökningar beviljas för personer som tillhör den första generationen av svenskar födda utomlands. Senare generationer födda utanför Sverige beviljas däremot endast i undantagsfall en ansökan om att få behålla sitt svenska medborgarskap (prop. 1923:29 s. 45–46). Den principiella uppdelningen ger viss vägledning för din dotters fall, men bör inte ses som en absolut regel.Summerande omdömeMin rekommendation är att din dotter ansöker om behållande av sitt medborgarskap, så får hon dels en prövning av förutsättningarna för preskription av medborgarskap, dels en chans att om så är fallet trots det få behålla det. Det går givetvis att önska att lagtexten, dess förarbeten, praxis från Högsta domstolen eller någon annan rättskälla gett tydliga besked om gränsdragningarna i dessa frågor, men dessvärre är så inte fallet. Kom ihåg att ansökan behöver skickas in innan din dotter fyller 22 år.Om naturalisation och statslöshetJag vill avslutningsvis snabbt beröra två frågor som ligger utanför din frågeställning, men som kan vara viktiga att känna till för personer med liknande frågeställningar som exemplevis googlar fram detta svar:– Det är inte möjligt att fråntas sitt svenska medborgarskap om det innebär att man då blir statslös. Annorlunda uttryckt måste man inneha minst ett annat medborgarskap (14 § 4 st MedbL).– Om man förlorar sitt medborgarskap kan man under vissa omständigheter återfå det genom så kallad naturalisation (11–12 § MedbL).Vänligen

Uppehållstillstånd för förälder med barn i Sverige

2019-12-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |HeiJeg har upphåldsrett sidan sep.2016 och fått uppeholdskort nov.2019. Har 4 barn en av barna bor i Norge och studerer på privat skole resten bor her i Sverige med de andre 3 barna. Min fru har hitta jobb i Norge utenfor grensekomun. Men hun må ha adresse i Norge men problemet er at jeg mister min upphåldskort. Kan man ansøke uppholdstilstånd på grunn av barna utan krav om forsørgelse jeg har fast jobb och har jobbet hele tiden her i Sverige tjener ca.530.000 brutto. Har stort nok lägenhet.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du bor och arbetar i Sverige just nu och har uppehållstillstånd här med anknytning till din fru som nu skriver sig på en adress i Norge, samt att tre av dina barn bor i Sverige och att du nu undrar om du kan ansöka om ett nytt uppehållstillstånd på grund av att dina barn bor här.Om du är förälder till ett barn under 18 år som bor i Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet. Ni ska tidigare ha bott tillsammans och avsikten är att ni ska bo tillsammans i Sverige. Ansökan bedöms ofta enligt samma regler som för de som ansöker med anknytning till en annan familjemedlem. Normalt gäller att den person som du ska bo med i Sverige måste kunna försörja er båda. Han eller hon ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när du flyttar till Sverige. Kravet på försörjning och bostad gäller dock inte barn under 18 år. Det innebär att om du ska flytta till ditt barn som bor i Sverige finns det inget krav på att barnet ska kunna försörja dig.Sammanfattningsvis innebär det att du har möjlighet att söka om uppehållstillstånd på grund av att dina barn är bosatta här och barnen är undantagna försörjningsstödet, om de är under 18 år.Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon, jag kommer därför att ringa upp dig kl 12:00 på fredag 3/1. Om tiden inte passar är du välkommen att höra av dig till mig på jennifer.embretsen@lawline.se.Vänligen,

Medborgarskapsansökan vid eventuell resa

2019-12-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej Jag har en kompis som är svensk medborgare i ca 20 år eller mer. Han är gift med en och samma kvinna sedan länge, deras största son är 21 år sedan har de två barn till en på 17 och en på 14.Vi pratade om svensk medborgarskap här om dagen då säger hans fru att hon har ingen svensk medborgarskap, jag blev helt paff så många år tillsammans?! Frågade henne vad hon väntade på, då säger min kompis att man måste vänta i 2 år när man ansöker och då tar migrationsverket hennes nuvarande pass under tiden man väntar och då kan man inte resa någonstans därför ingen ansökan gjort. Det här nonsens eller hur ?Vill veta hur fungerar det.Kompisen hade en annan medborgarskap innan de 20 året han har svensk, hans fru har jobb pratar flyttande svenska, studerat i Sverige och deras barn är alla födda i Sverige.Snälla förklara lite för mig hur fungerar det egentligen.
Fiama Jimenez Flores |Hej,Tack för din fråga!När man söker om svenskt medborgarskap ska man skicka in sitt pass till Migrationsverket. Det stämmer att man kan behöva vänta runt två år för att få ett beslut men om man behöver sitt pass under denna tid kan man beställa att få tillbaka den innan beslut har fattats. Det kan din kompis göra via ett formulär som ni hittar här. Sedan kan din kompis ha sitt pass fram tills att Migrationsverket skickar ett brev och ber om att få tillbaka det för att kunna fatta ett beslut. Sammanfattningsvis kan man säga att passet ska skickas in tillsammans med ansökan och att det ska finnas hos Migrationsverket när de ska ta beslut. Under tiden däremellan kan din kompis ha sitt pass och resa, dock ska han/hon ha koll på sin post så att de skickar tillbaka passet när Migrationsverket skickar sin begäran.Återkom gärna till Lawline om du har ytterligare frågor.Med vänlig hälsning,

Resa från Sverige med permanent uppehållstillståndskort

2019-12-27 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag kommer från Kosovo och jag har permanent uppehållstillstånd från 2017 och jag vill resa till Thailand med min man och min son båda de har svensk pass men bara jag permanent uppehållstillstånd, kan jag åka med de eller behöver visum?
Egzon Kalludra |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du har permanent uppehållstillstånd kan du resa in och ut ur landet, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända. Du kan vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillståndskort.Gällande din fråga om visum måste du kolla upp vilka regler som gäller för inresa till Thailand. Eftersom du måste ha ett giltigt pass och uppehållstillståndskort när du reser från Sverige så måste ditt giltiga pass vara giltigt för inresa till Thailand. Hade du haft ett svenskt pass hade du inte behövt visum (så kallat Visa Exemption, gäller under 30 dagar). Har du ett pass från ett land som är listat i denna lista: https://www.thaiembassy.com/thailand/changes-visa-exempt.php, behövs inte visum. Har du däremot ett pass från ett land som inte står med i listan behöver du visum. I den första länken nedan under "För mer information om inresa och visum till Thailand…" kan du läsa om vad som gäller för personer bosatta i Sverige med uppehållstillståndskort, det vill säga utan svenskt pass. Läs "Holder of non-Swedish passport or Traveling Documents".För mer information om uppehållstillståndskort och in- och utresa från Sverige: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Lamna-Sverige/Resa-fran-Sverige-med-uppehallstillstand.htmlFör mer information om inresa och visum till Thailand:http://thaiembassy.se/en/visa/general-information/https://www.thaiembassy.com/thailand/changes-visa-exempt.phpVänligen,