Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?

2021-09-10 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Kan min pappa som har begått brott vilka är, 1- att köra utan bälte2-olovlig körning på 40 dagsböter få avslag på ansökan om svenskt medborgarskap?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Man kan få medborgarskap när man gjort sig skyldig till brott:Ett "hederligt levnadssätt" kommer förväntas av någon som ansöker om medborgarskap, se 11 § femte punkten i medborgarskapslagen. Någon som har begått brott i Sverige kan få medborgarskap, men måste vänta längre. Tiden personen måste vänta kallas för karenstid och varierar beroende på vilket brott det rört sig om/hur allvarligt det varit. Straffet för brottet ska ha fullgjorts och det görs alltid en individuell prövning. Ett brott som resulterat i 50 dagars dagsböter brukar ha en karenstid på 1,5 år. 30 dagars dagsböter brukar ha en karenstid på 1 år, se s. 66 i SOU 1999:34. Om det gått 1,5 år, kan din pappa redan nu beviljas medborgarskap (dock behöver även andra krav vara uppfyllda, vilket jag inte kan ta ställning till om de är i er situation utan att veta lite mer - du får gärna skicka ytterligare en fråga till oss om detta ifall du vill). Sammanfattat svar på din fråga:Din pappa kan få medborgarskap om han har betalat sin böter och väntat ut karenstiden. Karenstiden uppskattas vara Max 1,5 år i detta fall. Din pappa måste även uppfylla övriga krav som du kan läsa mer om i 11 § medborgarskapslagen.Värt att notera:Jag är inte säker på vilket av brotten som du menar resulterade i dagsböter. Om dagsböter blev påföljden för båda brotten, gäller svaret som står ovan. Om brotten begicks separat och något av dessa även resulterade i penningböter (dvs - böter med ett engångsbelopp), ska en individuell prövning göras av karenstiden, se s. 66 i SOU 1999:34. Det som kan hända då, är att den sammanlagda karenstiden blir något längre. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur ska "skyndsamt" tolkas i 16 kan 4 § utlänningslagen?

2021-09-06 i Migrationsrätt
FRÅGA |Om jag inte förstår ett begrepp i en lagtext till exempel bestämmelsen i 16 kap. 4 § utlänningslagen, där det står, "Mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar skall handläggas skyndsamt" och jag vill veta vad begreppet skyndsamt betyder och det står inte förklarat i någon författning, i vilka källor ska jag då söka svaret i?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur tolkar man lagtext?När det kommer till tolkning av specifika ord i lagtext är det vissa rättskällor man kan kika i för att förstå hur begreppet ska tolkas. Rättskällor som används för att tolka lagen är t.ex. förarbeten, rättspraxis och juridisk litteratur. För att veta hur man ska tolka ett begrepp kan man alltså använda sig av dessa källor för att få klarhet i hur begreppet varit avsett att förstås.Hur ska begreppet "skyndsamt" förstås i 16 kap 4 § utlänningslagen?Enligt förarbeten till lagen uttalas att föreskriften om skyndsamhet innebär att mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar bör handläggas som s.k. förtursmål.Det innebär att mål av detta slag ska få förtur i migrationsdomstolen. Det ska alltså hanteras före andra mål. Det går inte att utläsa någon särskild tidsgräns för hur lång tid det får ta. Vad begreppet "skyndsamt" innebär är alltså att målet ska få förtur och att det därför inte ska ta för lång tid. Under t.ex. en migrationskris kan det ta längre tid eftersom det då kan finnas flera sådana mål som ska ha förtur. Då blir det en lång kö av handläggningar vilket givetvis gör att det kan ta längre tid än under perioder då det inte inkommer lika många mål av detta slag.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Svenskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd - Vad gäller?

2021-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Har en fråga till er ang uppehållstillstånd, önskar svar. Hossein 19980923 kom till Sverige 2015, fick tidsbegränsat uppehållstillstånd november 2018, fick avslag innan dess men domstolen gav honom uppehållstillstånd, uppehållstillståndet är tidsbegränsat och gäller i 3 år. Han skall nu ansöka om nytt. Hossein har fast jobb sedan mars 2019 samt lägenhet. Han är afghansk medborgare men är uppväxt i Iran. Finns det möjlighet för honom att nu ansöka om permanent uppehållstillstånd för att slippa tidsbegränsade tillstånd hela tiden eller måste han fortsätta söka tidsbegränsat? Samt finns möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap?I hans resedokument från Sverige finns notering att han inte kan resa till Afghanistan.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är utlänningslagen (UtlL) och lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen).Svenskt medborgarskap, vad gäller?Svenskt medborgarskap kan erhållas vid födseln, genom adoption, genom anmälan eller genom ansökan. Givet vederbörandes ålder kommer en anmälan bli aktuell i det här fallet och innan en ansökan sker måste vissa krav vara uppfyllda. I 11 § medborgarskapslagen anges att en utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap om han eller hon har 1. Styrkt sin identitet, 2. Fyllt arton år, 3. Permanent uppehållstillstånd, 4. Hemvist här i landet sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § UtlL eller sedan fem år i fråga om övriga utlänningar och 5. Haft eller kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Kravet på hederligt levnadssätt innefattar även eventuell tidigare brottslighet utomlands, vilket alltså kan påverka den slutliga bedömningen i det här avseendet. Men utifrån din ärendebeskrivning verkar kravet på permanent uppehållstillstånd vara den springande punkten för Hosseins (H) del och dennes möjlighet kunna beviljas ett svenskt medborgarskap. Just den frågan, dvs. möjligheten till ett sådant uppehållstillstånd, utgör också en del av ditt ärende i övrigt varför de här reglerna kommer att behandlas i det följande.Permanent uppehållstillstånd, vad gäller?Ovan uppger du att H kom till Sverige 2015. Vidare skriver du "fick tidsbegränsat uppehållstillstånd november 2018, fick avslag innan dess men domstolen gav honom uppehållstillstånd, uppehållstillståndet är tidsbegränsat och gäller i 3 år. Hur den här formuleringen ska tolkas bereder dock vissa svårigheter. H fick avslag innan november 2018, men samtidigt "gav domstolen honom uppehållstillstånd". Detta ter sig något motsägelsefullt, men utgångpunkten i den fortsatta framställningen får ändå bli att han lagligen har uppehållit sig i Sverige sedan 2015.Generellt kan följande anföras. Förutom att H måste inneha ett giltigt pass, 2 kap. 1 § UtlL, är utgångspunkten, föga förvånande, att en utländsk medborgare som önskar vistas mer än 90 dagar i Sverige behöver ett uppehållstillstånd, 2 kap. 5 § UtlL. I allmänhet kan ett arbetstillstånd övergå till ett permanent uppehållstillstånd efter ansökan om sökanden i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för arbete, 5 kap. 5 § 1 st. 1 p. UtlL. Det kravet uppfyller emellertid inte H i dagsläget. Man kan även bli beviljad uppehållstillstånd på grund av anknytning, exempelvis om man är gift eller har för avsikt att ingå äktenskap eller ett samboförhållande, 5 kap. 3-3 a §§ UtlL. Det får dock beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och utlänningen, 5 kap. 3 b § UtlL, jfr Migrationsöverdomstolens (MIG) avgörande MIG 2011:16. Utöver ovanstående gäller för permanent uppehållstillstånd en allmän regel, vilken bygger på att om man haft uppehållstillstånd eller på annan laglig grund vistats/varit bosatt i Sverige utan avbrott de senaste fem åren så kan man få ställning som varaktigt bosatt, 5 a kap. 1 § UtlL, vilket i sin tur ger rätt till permanent uppehållstillstånd, 5 kap. 2 b § UtlL.Möjligheten att kunna få ett permanent uppehållstillstånd som arbetstagare kräver, utöver vad som tidigare sagts, att man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (vilket H har), en tillräckligt stor inkomst för att försörja sig och att lön, vilket bl.a. inkluderar sjuk- och tjänstepensionsförsäkring, liksom annat försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor är marknadsmässiga, dvs. att dessa inte är sämre än de villkor som generellt gäller för svenska kollektivavtal eller det närmast tillämpliga kollektivavtal eller, vid avsaknad av ett sådant, de standarder som följer av sedvänjan i den aktuella branschen, 6 kap. 2 § 1 st. 2 p. UtlL. Därutöver får anställningen inte vara subventionerad med något statligt bidrag och den måste också vara varaktig, vilket innebär att det måste röra sig om en tillsvidareanställning, alltså en fast anställning, alternativt ett nyligen ingånget anställningsavtal som avser minst en tvåårig tjänstgöringstid. Vidare krävs att man har påbörjat sin anställning vid tidpunkten för Migrationsverkets prövning samt att man har de legitimationer som eventuellt krävs för yrket.Avslutande ord och ytterligare rådgivningGivet din ärendebeskrivning och under förutsättning att H lagligen har vistats i Sverige sedan 2015 borde han uppfylla kravet för att anses som varaktigt bosatt. Det betyder i så fall att han enligt 5 kap. 2 b § UtlL bör beviljas permanent uppehållstillstånd. Men innan dess måste H ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt. När han sedan har beviljats ett permanent uppehållstillstånd kan han, förutsatt att övriga krav i 11 § medborgarskapslagen är uppfyllda, påbörja förfarandet hos Migrationsverket gällande svenskt medborgarskap. Det ska dock uppmärksammas att en sådan process kan (brukar) ta många år.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Familjeåterförening för person över 18 år.

2021-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag kom till Sverige år 2014 som ensamkommande barn och fick permanent uppehållstillstånd. Jag är från Afghanistan och min familj är kvar där. Jag undrar om det finns någon jurist eller advokat som kan hjälpa mig att ta de hit till Sverige. Min pappa, mamma och en yngre bror som är under 18. Jag är själv 23 år gammal. Tack på förhandMvh,
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag förstår det undrar du ifall det finns någon möjlighet för dig som vuxen att stå som anknytningsperson för dina föräldrars och din brors rätt till uppehållstillstånd. Jag kan självklart gå igenom dina möjligheter men tyvärr kan jag inte hjälpa dig mera än så. Behöver du ytterligare hjälp hänvisar jag dig i stället till en byrå i din närhet eller till migrationsverket. Din möjlighet att få hem dina föräldrar och din bror.En svensk med bland annat permanent uppehållstillstånd i Sverige har möjlighet att ta in sin närmaste familj genom vad som kallas familjeåterförening. Om man är över 18 år när man gör ansökan om familjeåterförening omfattas inte föräldrarna av den närmsta familjen utan det är make/maka, biologiska barn och adoptivbarn under 18 år som då har rätt till uppehållstillstånd genom den som befinner sig i Sverige. I undantagsfall går det att få uppehållstillstånd för någon som inte innefattar någon av de ovan nämnda personerna. Detta kan vara föräldrar och/eller syskon. Sökande måste då kunna visa på att ni bott tillsammans omedelbart innan familjemedlemmen flyttade till Sverige och att ni i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda. (5 kap. 3a § Utlänningslagen (UTL)) Har det gått lång tid är det i regel mycket svårt att få igenom en förfrågan om uppehållstillstånd. Desto svårare om beroendet har uppstått efter flytten. Utöver det finns det krav på möjlighet till att försörja den eller de familjemedlemmar som kommer hit samt krav på att bostaden ska vara av tillräcklig storlek och standard för alla att bo i.Mitt svarTyvärr ser det inte lovande ut att få in din familj genom uppehållstillstånd då det endast i undantagsfall beviljas en vuxen person att ta in annan än egna barn och make/maka. Jag rekommenderar också att kolla vidare på rätten till asyl, vilket din familj kan ansöka om till migrationsverkets ansökningsenheter eller vid gränspolisen vid deras inresa. I och med läget idag finns det en större möjlighet för dem att komma in på det viset. Framför allt din bror som är under 18 år. En annan möjlighet är ifall de skickar din bror som ensamkommande barn och att han i sin tur när han får uppehållstillstånd tar in föräldrarna genom familjeåterförening. Under förutsättningen att han då fortfarande är under 18. Jag förstår att det är en mycket jobbig och orolig tid för er just nu med allt som pågår. Tyvärr kan jag inte ge mer glädjande besked än detta. Jag skulle trotts allt rekommendera dig att ta kontakt med migrationsverket och förklara situationen och höra vad de säger om saken. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om ett barn hinner fylla 18 år under asylprocessen?

2021-09-07 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad händer om ett barn fyller 18 medan hen väntar på migrationsbslu om uppehållstillstånd?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av utlänningslagen (UtlL).Barn enligt utlänningslagenFör att en person ska anses vara ett barn enligt utlänningslagen, så ska den personen vara under 18 år (UtlL 1 kap. 2 §). När personen blir 18 år så har inte denna person samma rätt till stöd och hjälp. Personens ansökan ska prövas enligt samma regler som en vuxen asylsökande när personen fyller 18 år. Migrationsverket registrerar åldern vid ansökningstillfälletMigrationsverket registrerar den ålder som den sökande uppger vid ansökningstillfället. Migrationsverket kan även genomföra en åldersbedömning (se Migrationsverkets hemsida om hur de genomför åldersbedömningen för ensamkommande barn).Om du registreras som barn hos Migrationsverket när du söker asyl kommer Migrationsverket bedöma om du gjort sannolikt att du är under 18 år. Migrationsverket kan dock bedöma att du inte gjort det sannolikt att du är under 18 år och kan då ändra din ålder till 18 om den har anledning att tro att du är äldre än vad du sagt vid asylansökan.Slutligt ställningstagande om sökandes ålderMigrationsverket ska även göra ett slutligt ställningstagande om sökandes ålder i samband med det slutliga ärendet om uppehållstillstånd (UtlL 13 kap. 17 § andra stycket). Om personen har hunnit fylla 18 år när Migrationsverket tar upp ärendet till prövning, och alltså gör ett slutligt ställningstagande om personens ålder, så är det denna ålder som ska ligga till grund för prövningen. Personen anses alltså vara vuxen då.SammanfattningMigrationsverket gör ett slutligt ställningstagande om barnets ålder i samband med det slutliga ärendet om uppehållstillstånd. Ifall barnet har hunnit fylla 18 år vid denna tidpunkt så kommer den personen bedömas enligt samma regler som vuxna gör.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Har migrationsverket en tidsfrist för begäran om att avsluta ett ärende?

2021-09-05 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Jag ansökte om svenskt medborgarskap i mars 2020 tillsammans med min partner som är från Finland. Mitt fall borde vara lätt att avgöra, jag flyttade hit för att läsa en doktorsexamen och jag har försvarat min avhandling förra året och arbetar nu heltid.I juni 2021 ansökte vi om '' Begäran om att avsluta ett ärende '' Detta gick till migrationsdomstolen och de har beslutat att migrationsverket ska avgöra ärendet så snart som möjligt. Vad är så snart som möjligt? Finns det en tidsfrist för vilken migrationsverket behöver avsluta mitt ärende?Tack!
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Begäran hos Migrationsverket om att avgöra ärende För att kunna skicka in en begäran om att avsluta ett ärende måste det ha gått sex månader sedan du skickade in din ansökan (förvaltningslagen 12 § första stycket). Så som jag har uppfattat din situation är det detta som ni har gjort. En begäran om att Migrationsverket ska avgöra ett ärende innebär att Migrationsverket inom fyra veckor från den dag då begäran kom in antingen ska avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran (förvaltningslagen 12 § första stycket). Däremot verkar det dock som att belastningen hos Migrationsverket är extra hög vilket innebär att myndigheten pga. personalbrist inte kan fatta beslut i ditt ärende inom 4 veckor. Tidsramen på 4 veckor kommer därmed att fungera mer som ett mål men det kan i praktiken ta längre tid. Tyvärr kan du inte göra mer än att vänta på beslutet då du redan skickat in begäran. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan en förälder få beviljat uppehållstillstånd genom anknytning?

2021-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, min mamma vill gärna bor hos mig i Sverige, pga dem bege två har massa olika sjukdomar som skulle underlätta om dem bodde hos mig. Min fråga är , kan dem få uppehållstillstånd i Sverige? dem ochså skulle behöva gå till läkare osv, pga att dem behöver månadliga medicindr som dem kan inte lev uttan. mvh Kristine Ps: jag är svensk medborgare for länge sedan.
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!För att besvara din fråga kommer jag utgå från utlänningslagen, (UtlL) och begränsningslagen (BegrL). Skillnad på kärnfamilj och inte kärnfamiljInledningsvis är det viktigt att göra skillnad på kärnfamilj, 5 kap. 3 § UtlL och det som inte är kärnfamilj, 5 kap. 3 a § UtlL. Av din fråga utgår jag från att din mor inte är inom kärnfamiljen.Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person utanför kärnfamiljen ska inte beviljas om den person som utlänningen åberopar anknytning till är en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, 6 § 2 stycket BegrL. Om anknytningspersonen däremot har ett permanent uppehållstillstånd kan din mor få ett uppehållstillstånd med anknytning till dig. Försörjningskravet måste vara uppfylltFör att uppehållstillstånd ska uppges krävs det att försörjningskravet uppfylls. Detta handlar alltså om att man ska ha arbetsrelaterade inkomster och en tillräckligt stor bostad, 9 § BegrL. Din situationDin mor har möjligheten att få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till dig om du har tillräckligt med inkomster och en tillräcklig stor bostad. Då det saknas vidare info om just detta kan jag dock inte ta ställning till detta. Jag föreslår därför att du kontaktar Migrationsverket för mer info.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppehållstillstånd genom anknytning till barn utan vårdnadsrätt.

2021-08-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga om vårdnad. Jag är från Afghanistan och kom till Sverige för fyra år sedan med mina barn utan min man. Vi fick PUT genom anknytning till min son som bodde i Sverige. Min man kom inte med oss till Sverige och för att mina barn skulle komma med mig till Sverige så krävde migrationsverket att jag måste få vårdnaden annars kan inte mina barn följa mig till Sverige. Då fick jag vårdnaden över mina barn och nu har mina barn svenska medborgaskap. Min man ansökte om uppehållstillstånd genom anknytning till barnen och han fick avslag på ansökan och en av anledningarna till avslaget var att han hade medgivit vårdnaden till mamman därmed förhållandet är bruten. Min fråga är om jag kan ge tillbaka vårdnaden till min man så att vi har gemensam vårdnad, och på så sätt ansöka igen?
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida en förälder behöver vara vårdnadshavare för att kunna ansöka om uppehållstillstånd men anknytning som grund. Vidare tolkar jag din fråga att du annars undrar ifall du kan ge tillbaka vårdnaden till honom eller om det finns andra möjligheter till att söka uppehållstillstånd. Jag uppfattar det som att du fortfarande är gift och i en partnerrelation med din make och att det förvisso är så att ni sökt genom anknytning till barnet men att det även finns anknytning till dig genom partnerskapet. Uppehållstillstånd genom anknytning till barnEn förälder med barn under 18 år där barnet bor i Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet. Det är fördelaktigt om föräldern då är vårdnadshavare för barnet men inte ett absolut krav för att möjligheten ska föreligga. Om föräldern kan göra gällande att uppehållstillståndet söks på grund av rätten att utöva umgänge med sitt barn och detta umgänge inte är i begränsad omfattning så krävs inte något vårdnadshavareskap. (5 kap. 3 § 1 stycket 4 punkten Utlänningslagen (UtL)). Vidare krävs det att den som söker uppehållstillstånd har tillerkänts rätt till umgänge med barnet samt att denne inte bor med barnet. Viktigt är då att understryka vikten av uppehållstillstånd för att umgänget ska kunna tillgodoses. Som förälder utan vårdnadshavandeskap behöver denne lämna kontaktuppgifter till den förälder som är vårdnadshavare för barnet. Det krävs också godkännande från vårdnadshavaren för att detta uppehållstillstånd ska beviljas. (5 kap. 17 § 2 stycket UtL) Uppehållstillstånd enligt denna regel beviljas dock inte om barnen enbart beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. (5 kap. 3 § 4 stycket UtL) Ansöka om vårdnad för att sedan kunna ansöka om uppehållstillstånd som vårdnadshavareNi kan ansöka om gemensam vårdnad för barnen i svensk domstol och då görs en prövning huruvida det är lämpligt att din make får tillbaka vårdnaden om era barn. Hur detta skulle gå för er är dock svårt att säga då jag inte lyckas hitta något avgörande eller lagtext till grund för mitt svar. Om inte annat finns det flera tillvägagångssätt men kortare sammanlagd hanteringstid som jag rekommenderar i första hand. Alternativa tillvägagångssätt för att få uppehållstillstånd.Det finns möjlighet för din make att söka uppehållstillstånd genom anknytningen till dig som hans partner. (5 kap. 3 § 1 stycket UtL) Som make har du rätt till denna återförening både enligt Utlänningslagen samt genom familjeåterföreningsdirektivet. För att han ska få ett uppehållstillstånd grundat i eran anknytning krävs att du åtminstone har ett uppehållstillstånd på ett år och välgrundade utsikter att få ett permanent uppehållstillstånd. Vidare krävs det att ni har som avsikt att leva ihop i Sverige. Uppehållstillstånd får enbart beviljas om du som anknytningsperson kan försörja dig och din make och har en bostad som är lämplig i storlek och standard. (5 kap. 3b § UtL) Huruvida bostaden är lämplig avgörs i varje enskilt fall men kort kan sägas att det måste vara en bostad som anknytningspersonen har tillgång till i åtminstone ett år framöver och som är gjord för två personer. SammanfattningFör det första ser jag inga hinder med att ni ansöker i Sverige om gemensam vårdnad av barnen. I vissa fall gäller även utländska domar om gemensam vårdnad men Afghanistan är tyvärr inte ett av de länder vi har ett avtal med och därmed måste ett svenskt avgörande finnas. Detta är ett möjligt tillvägagångssätt men på grund av tiden det kan ta så är det inte något jag rekommenderar om det inte är en sista utväg. Däremot finns det olika alternativ för er beroende på om ni planerar att bi ihop eller inte. Om ni planerar att fortsätta bo ihop som makar så kan han ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning till dig som maka. Då krävs det att du är i ekonomiskt tillstånd att ombesörja försörjningen för er båda och har ett stabilt boende. Om ni däremot inte planerar att bi ihop kan han söka uppehållstillstånd genom rätten till umgänge med sitt barn. Då krävs det att umgänget inte kan ombesörjas på annat vis och att den är tillerkänd. Du som ensam vårdnadshavare ska därför godkänna hans rätt samt att övriga tillvägagångssätt ska utredas av migrationsdomstolen. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,