Kan socialnämnden ge vård inom ramen för SoL utan förälders samtycke när barnets LVU har blivit upphävt i förvaltningsrätten?

2021-01-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej Om mitt barns LVU blivit upphävt i förvaltningsrätten kan socialen utan mitt medgivande sätta en SOL placering på barnet då?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). En placering inom ramen för SoL kräver samtyckeSamhällets socialtjänst ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet (SoL 1 kap. 1 § tredje stycket). Detta innebär att åtgärder inom SoL ska vara frivilliga och den enskilda ska kunna vara med och bestämma. En av flera förutsättningar för tvångsvård enligt LVU är att det inte finns samtycke till vård från vare sig vårdnadshavaren eller från barnet, om denne är över 15 år (LVU 1 § andra stycket). För frivillig vård enligt SoL innebär alltså detta omvänt att det krävs samtycke från antingen vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ensamt om barnet är under 15 år eller från både vårdnadshavaren/vårdnadshavarna och barnet om barnet är över 15 år. Vad exakt innebär detta i din situation?Om du är vårdnadshavare för ditt barn kan inte socialen ge barnet vård inom ramen för SoL utan ditt samtycke. Om ditt barn är över 15 år krävs även dennes samtycke till vården. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Rättegångskostnader under pågående LVU -vård

2021-01-18 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Min 1 åriga son är Lvu:ad och varit sen mars 2020. Jag vill nu göra en hembegäran men jag undrar om det kostar något attt göra de med advokat osv eller är det staten som står för kostnader?
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Rättegångskostnader i LVU-målUtgångspunkten är att pågående LVU-vård ska prövas regelbundet. Huvudregeln är vidare att det inte kostar pengar för dig för att anlita en advokat. Detta betyder dock inte att du alltid har rätt till ombud där staten betalar kostnaderna. Istället kan du tilldelas ett offentligt biträde av staten. Ett offentligt biträde är oftast en advokat, biträdande jurist eller någon som är passande för uppdraget. Om staten förordnar ett offentligt biträde så är det alltså staten som står för rättegångskostnaderna. Jag hoppas att du fick svar på dina fråga! Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga. Vänligen,

Kan beslut enligt 13 § LVM överklagas?

2020-12-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Jag undrar om man fått ett omedelbart omhändertagande enligt paragraf 13. Går det att överklaga det o försöka häva det uppe i förvaltningsrätten?
Carolina Olsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 13 § Lag om vård av missbrukare i vissa fall(LVM) får socialnämnden besluta att en missbrukare skall omhändertas om det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård enligt LVM samt om rättens beslut inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat eller att det finns överhängande risk att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att skada sig själv eller närstående. Får beslut enligt 13 § LVM överklagas? De beslut i LVM som får överklagas framgår av 44 § LVM, exempelvis beslut som gäller överflyttning eller avslag på begäran om utskrivning. I 44 § 5 st LVM framgår att beslut om omedelbart omhändertagande i enlighet med 13 § st1-2 LVM inte får överklagas.

Vad räknas in som tillgång och inkomst vid ekonomiskt bistånd?

2020-12-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |https://lawline.se/answers/en-tillfallig-inkomsts-paverkan-pa-forsorjningsstodets-storlekVi fann detta svar lite kryptiskt. Speciellt rörande återbetalning från butik på grund av skadad vara. Skall man tolka svaret så har men ingen nytta av konsumentlagen. Därför ersättning / återbetalning skall jämställas med inkomst. Så försörjningsstöd = ingen konsumenträtt. I försörjningsstöd ingår att man skall köpa kläder för sin egna del av bidraget. Men visar det sig att kläderna var fel, så har man helt plötsligt en EXTRA inkomst. Vi fattar inte. Inga nya pengar har tillkommit. Hur kan man bara för att man har försörjningsstöd blev fråntagen konsumenträtten?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Jag tolkar din fråga som huruvida det verkligen är sant att återbetalningen ska räknas som en inkomst vid beräkningen av försörjningsstödets storlek (4:1 socialtjänstlagen). Vid bedömningen av försörjningsstödets storlek ska personens förmåga att tillgodose sina behov på annat sätt vägas in. Om det är så att behovet av försörjningsstödet kan tillgodoses på annat sätt ska även detta räknas in i bedömningen. Andra tillgångar, som inte är inkomster i samma bemärkelse som en lön, räknas på så vis in i bedömningen av försörjningsstödet. Jag har lite svårt att tyda den ursprungliga frågan ni länkat till, men vad jag tolkar det som har grannen fått 8000 kr i ersättning/ skadestånd och 500 kr för en retur eller liknande på något köp. Detta är dessvärre båda tillgångar som kommer räknas in i bedömningen om huruvida personen kan tillgodose sitt behov på annat sätt (vilket framgår av bland annat förarbeten till lagen, Prop. 2000/01:80 s 94). Om det rör sig om en engångssumma ska dock naturligtvis inte dessa tillgångar räknas som en inkomst. Är det så att grannen har fått ett beslut där socialnämnden räknat engångssummor som en månadsinkomst, kan det vara anledning för grannen att överklaga beslutet. Jag hoppas mitt svar klargjorde ett och annat och att det löser sig för grannen. Vänligen,

Vad kan jag göra om socialtjänsten har tittat på mitt bankkonto utan mitt samtycke?

2021-01-20 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej, jag har bett socialen om socialbidrag och varit där på möte och visat papper på mitt bankkonto från de senaste tre månaderna. Efter det har jag fått reda på att dom i efterhand gått in på mitt konto utan mitt medvetande. Då är min fråga får dom göra såhär och om inte vad kan man göra åt saken.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att berätta om vad socialtjänsten får göra, för att sedan berätta om vilka åtgärder du kan vidta om socialtjänsten överskridit sin befogenhet.Socialtjänstens arbete och befogenheterEn viktig princip för socialtjänstens arbete är att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet (1 kap. 1 § 3 st. socialtjäntslagen). För att socialtjänsten ska kunna bedöma om du har rätt till socialbidrag måste de bedöma din ekonomiska situation. Ett sätt för socialtjänsten att bedöma din ekonomiska situation är att begära att få se ett bankkontoutdrag. Eftersom socialtjänstens arbete präglas av individens självbestämmande och integritet, är det frivilligt för dig att lämna in ett bankkontoutdrag. Att inte lämna in ett bankkontoutdrag kan dock påverka möjligheterna att få socialbidrag. Socialtjänsten har dock inte befogenhet att själva titta på ditt bankkonto, utan uppgifterna måsta lämnas frivilligt av dig.Vad kan du göra om du är missnöjd med hur socialtjänsten hanterat ditt ärende?Något som socialtjänsten inte har rätt till att göra är att titta på ditt bankkonto utan ditt samtycke. Det strider mot principen om självbestämmande och integritet. Om du är missnöjd med hur socialtjänsten har behandlat ditt ärende kan ett första steg vara att lämna in klagomål till de ansvariga för socialtjänsten i din kommun. Om du kontaktar socialtjänsten i din kommun kan de ge dig information om hur du lämnar klagomål.Ett annat alternativ är att anmäla socialtjänsten till IVO, det vill säga Inspektionen för Vård och Omsorg. Till IVO anmäler man allvarligare brister i socialtjänstens verksamhet. IVO har ingen skyldighet att utreda alla anmälningar utan avgör själva om det finns skäl att starta en utredning. Konsekvensen av en anmälan är att IVO granskar socialtjänstens verksamhet och avgör om det finns brister som behöver åtgärdas. Vill du göra en IVO-anmälan kan du klicka här.Ett sista alternativ är att anmäla socialtjänsten till JO, det vill säga Justitieombudsmannen. Till JO kan du anmäla om du tycker att du blivit felaktig behandlad av en myndighet. Om nu socialtjänsten tittat på ditt konto utan ditt samtycke, så har de överskridit sin befogenhet, vilket du kan skriva i din anmälan. Konsekvensen av en anmälan är att JO granskar om socialtjänsten följt lagen. Om socialtjänsten gjort fel ger JO offentlig kritik till socialtjänsten i ett beslut. Om du vill göra en JO-anmälan kan du klicka här.För att IVO eller JO ska kunna utreda händelsen kan det finnas ett behov av någon sorts bevis av att socialtjänsten tittat på ditt bankkonto. Om du vill göra en anmälan till IVO eller JO, rekommenderar jag därför att du bifogar något som styrker din berättelse.De ovan nämnda alternativen ger en möjlighet till kritik för socialtjänstens handläggande av ditt ärende, samt förebyggande av att andra individer blir utsatta för samma sak som dig. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skäl för omhändertagande av soc?

2020-12-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej! Min son blev orosanmäld till socialen av skolans kurator, skälen till varför är enligt både mig och min son rena påhitt. Men hur som helst blev min son så rasande av anmälningen eftersom han ansåg att kuratorn medvetet satt honom i trubbel för ingenting, så han gick till kuratorns kontor idag och gav *henne ett knytnävsslag i ansiktet samt bad henne ´´fara åt helvete`` hem till sitt hemland och stanna där med sin ´´jävla stenålders-släkt``, eftersom hon är från Turkiet, utöver det rev han också sönder viktiga papper på hennes skrivbord som han kastade på marken. Han vittnar efteråt till mig att kuratorn blev mycket rädd och nästan började gråta vilket han tyckte hon förtjänade. Jag gissar att kuratorn gjort en polisanmälan nu också. Så min fråga är, kommer denna incident påverka socialtjänstens beslut när de utreder orosanmälningen, och kommer jag att få tvingas ta något ansvar i detta? Jag visste om hans planer innan men stoppade medvetet honom inte, är det medhjälp till brott?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om socialnämndens arbete och omhändertagande av barn hittar du i socialtjänstlagen (SoL) och lag om beredande av vård av unga (LVU). Efter en orosanmälan har gjorts har socialnämnden en skyldighet att utreda ärendet (11 kap. 1-1a § SoL). Det verkar utifrån din fråga som att en utredning enligt 3 § LVU kommer inledas, då du inte verkar samtycka till vård av din son och det verkar vara så att det är din sons beteende, inte förhållandet i hemmet, som har orosanmälts. Vid bedömningen om ett barn ska beredas vård enligt 3 § LVU ska alltså göras utifrån barnets beteende. Det gäller inte endast barnets beteende innan orosanmälan, eftersom det är det nuvarande behovet av vård som ska utredas. Därför kan den händelsen du beskriver tas i beaktning, trots att det skedde efter den officiella första orosanmälan från skolan. Med tanke på att din son går i skolan utgår jag ifrån att han är under 15 år, vilket är gränsen för att bli straffmyndig. Är han under 15 kan han därmed inte dömas till brott, men ni kan bli ersättningsskyldiga för den skada han orsakat. I sådana fall kan du som vårdnadshavare bli ersättningsskyldig för den skada ditt barn orsakat (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Det bör även tilläggas att du har en skyldighet att ha uppsikt över ditt barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Jag hoppas du fick svar på det du undrade! Vänligen,

Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som allmänna handlingar?

2020-12-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |När handlingar går mellan olika förvaltningar på en kommun så har man rätt att begära ut dem som allmän handling. En länsstyrelse består av olika enheter tex Avdelningen för samhällsbyggnad & miljöskydd och Ledningsstöd. Har man rätt att begära ut som allmän handling mail som gått mellan dessa avdelningarna?
Sanna Parkan |Hej William och tack för att du vänder dig till Lawline!Som du säger har man som huvudregel rätt att få ta del av allmänna handlingar, TF 2:1. En handling är en framställning i skrift som kan läsas, TF 2:3, och allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen eller upprättad hos myndigheten, TF 2:4. En handling är inkommen när den anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda, TF 2:9, och upprättad när den expedierats eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats eller färdigställts på annat sätt, TF 2:10.Ett brev eller mejl som är ställt personligen till den som innehar viss befattning hos en myndighet anses endast som allmän handling om den gäller ett ärende eller annan fråga som ska handläggas av myndigheten och inte är avsedd för mottagaren som innehavare av sin ställning, TF 2:8. Mejl utan ärendeanknytning som skickas mellan tjänstemän inom en myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar enligt HFD 2013 ref 86.Men om organ som ingår i samma myndighet lämnar över en handling till annat organ inom samma myndighet, så anses handlingen inkommen eller upprättad endast om organen uppträder som självständiga i förhållande till varandra, TF 2:11. Vägledning kan här hämtas från HFD 2013 ref 40 - avgörande för bedömningen om en verksamhetsgren är självständig i förhållande till resterande delar av myndigheten kan vara attorganet självständigt förvaltar viss egendom, har viss handlingsfrihet inom en angiven ekonomisk ram, eller i övrigt kan vidta vissa faktiska åtgärder självständig och på eget ansvar. Inom större myndigheter ses varje avdelning med egen beslutanderätt som ett självständigt organ. Ledning kan även hämtas från OSL 8:1-2 där huvudregeln är att sekretess gäller även mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet när de är att betraktas som självständiga i förhållande till varandra. Med "olika verksamhetsgrenar inom en myndighet som är självständiga i förhållande till varandra" menas densamma som i TF 2:11. För vägledning har man i förarbetena till OSL, prop 2008/09:150 s358, angett att om det finns olika delar av en myndighets verksamhet som har att tillämpa sinsemellan olika sekretessbestämmelser så är det fråga om olika verksamhetsgrenar.Sammanfattningsvis kan man säga att dessa verksamhetsgrenar som du pratar om inom länsstyrelsen behöver vara självständiga gentemot varandra för att ett mejl som skickas från en avdelning till en annan ska anses som en inkommen allmän handling, prop. 2005/06:200 s. 146. Vidare gäller även att mejlet har någon slags ärendeanknytning om de ställs personligen till viss befattningshavare, finns ingen ärendeanknytning finns ingen rätt att se mejlen.Hoppas det var svar på din fråga!

En tillfällig inkomsts påverkan på försörjningsstödets storlek

2020-12-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |HejMin granne har ekonomiskt stöd i form av försörjningsstöd. Nu kommer min granne att få c:a 8000 i ersättning för vanebildande ärr. Hon kommer även att få c:a 500 i retur på skadade varor som hon har beställt.De 500 anser vi regleras under konsumentlagen, vi har rätt att få ersättning för skadad vara.Detta är dock något som Socialtjänsten bokför som inkomst som i sin tur minskar försörjningsstödet.De 8000 är en låg ersättning och hon blir inte ens självförstörande en månad på beloppet. Detta kommer att gå som inkomst. Vi anser att detta strider mot syftet med försäkring och mening kan inte vara att man skall skada sig till kommunens fördel. Hade beloppet varit 2 miljoner så ok, då är man i alla fall självförsörjande,Hur ser lagen ut här. Vi en konflikt kan man anlita er då?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till biståndVid försörjningsstöd gör socialtjänsten en behovsprövning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Socialtjänsten inleder denna bedömning med att utreda hushållets ekonomi och eventuella möjligheter att tillgodose behovet av bistånd på annat sätt. Efter att detta har gjorts beräknas hushållets behov av bistånd (försörjningsstöd) genom att riksnormen läggs ihop med skäliga kostnader för boende, el m.m. Sedan dras detta belopp från de inkomster som hushållet har. Resultatet blir nettobehovet av försörjningsstöd. Detta kan bli antingen negativt eller positivt. Om resultatet blir positivt, vilket jag uppfattar det som att det har blivit i det här fallet, så förs det över till nästa månad och räknas då som en inkomst. Det minskar försörjningsstödet, precis så som det blivit för din granne. Inkomster som inte beaktasVissa inkomster räknas inte med vid bedömningen. Det handlar om hemmavarande barns inkomster av eget arbete och hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete (4 kap. 1 a § SoL). Det är alltså bara dessa inkomster som inte räknas med när socialtjänsten gör bedömningen. Att resultatet blir så här kan leda till att en person får ett lägre försörjningsstöd trots att denne rent faktiskt saknar medel för att nå upp till "skälig levnadsnivå", vilket är ett krav som framgår av 4 kap. 1 § SoL. Försörjningsstödet ska alltså tillförsäkra att personen i fråga får en skälig levnadsnivå. Det finns en möjlighet för socialtjänsten att ge ytterligare bistånd om det finns skäl för det (4 kap. 2 § SoL). Det som man skulle kunna tänka sig är att om din granne inte genom försörjningsstödet når upp till en skälig levnadsnivå (vilket är målet med biståndet) så kanske detta är en möjlighet. Socialtjänsten har en långtgående serviceskyldighet vilket innebär att de som vänder sig dit ska få hjälp med att tillvarata sina intressen (6 § förvaltningslagen). Därför rekommenderar jag att din granne i första hand kontaktar socialtjänsten och berättar hur läget ser ut och låter dem göra en bedömning av hur man ska gå vidare utifrån det. Det är även möjligt att mejla till info@lawline.se för att få mer information om på vilket sätt Lawline skulle kunna hjälpa din granne i den här situationen.Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,