Var kan jag anmäla om jag är rädd att barn far illa?

2020-04-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej Mina barns pappa åkte dit för grov rattfylla medans barnen satt i bilen.Han är nu åtalad för att kört onykter men i det åtalet står ingenting om att barnen satt i bilen.Finns det någonting jag kan anmäla honom för då jag känner att han utsatt våra barn för en stor disk när han satt dem i bilen så pass onykter?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden, 14 kap 1 c § socialtjänstlagen. Socialtjänsten erbjuder i första hand frivilliga insatser för att hjälpa den förälder som behöver stöd i sin föräldraroll, men om barn är i fara kan socialtjänsten också vidta tvångsåtgärder. Du kan kontakta socialtjänsten på din ort för att göra en orosanmälan angående barnen. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Överklaga beslut om försörjningsstöd

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |https://lagen.nu/2017:900#R1Hej!Får socialtjänsten neka mig försörjningsstöd pga att min handläggare tycker att jag har fel papper ifrån Skatteverket det har jag inte jag har dom papper jag kan få av dom och han godkänner inte det och jag är i mycket stort behov av pengar har inte ett öre .vad ska jag göra och vart ska jag vända mig så att dom verkligen förstår att det jag har att säga är sant för han tror ju mig inte heller .Mvh Maria Brandin
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. Socialtjänstlag (2001:453), SoL.I 4 kap. 1 § SoL framgår det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.Socialtjänsten är en myndighet och omfattas därmed av Förvaltningslag (2017:900), FL. Enligt 6 § FL ska en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Av paragrafens 2 st framgår det att myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.Om en framställning är ofullständig eller oklar ska en myndighet i första hand hjälpa den enskilde till rätta inom ramen för sin allmänna serviceskyldighet. Detta framgår av 20 § FL.Din handläggare borde därmed, i enlighet med serviceskyldigheten, hjälpa dig till rätta och på så vis få fram det underlag, eller "rätt papper", från skatteverket som behövs.Rätt att överklagaMin rekommendation är att överklaga socialtjänstens beslut, om jag uppfattat det rätt i fråga om att du redan har nekats försörjningsstöd på den grunden du framfört i frågan. Enligt 16 kap. 3 § SoL får socialnämndens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om b.la. försörjningsstöd. Du överklagar beslutet genom att lämna ett meddelande till socialtjänsten om att du vill överklaga. Överklagan ska, utöver underskrift, innehålla vilket beslut du överklagar och vad du tycker är fel samt hur du vill att beslutet ska ändras. Överklagan ska sedan lämnas in personligen eller via post till din handläggare. Handläggaren kommer sedan bedöma om en ändring ska ske eller inte. Om beslutet inte ändras skickar handläggaren din överklagan till Förvaltningsrätten som avgör ärendet, det avkunnas sedan i en dom. Överklagan är kostnadsfri, men det kan ta tid innan domstolen fattar beslut i frågan. Viktigt att påpeka är att beslut om försörjningsstöd måste överklagas inom tre veckor från det datum då det fattats ett beslut i ditt ärende. Om det gått mer än tre veckor har rätten att överklaga gått förlorad. Med vänliga hälsningar,

Kommunens ekonomiska ansvar?

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kommunen bedragit kommuninvånare ekonomiskt?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag uppfattar dessvärre inte vad exakt din fråga är. Utveckla gärna och skicka in din konkreta fråga till oss så svarar vi på den!Med vänliga hälsningar,

Byte av handläggare?

2020-03-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Får grabben byta handläggare på soc för han mår fruktansvärt dåligt med den han har nu för hon är nedlåtande och har inget bra tillmötesgående? Han ringde hem till oss senast idag o grät för att han inte fick byta handläggare och för hennes bemötande
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar om eller när man har rätt till ett byte av handläggare. Om man är missnöjd med handläggningen eller bemötandet inom socialtjänsten så kan man vända sig till en ansvarig chef och framföra sina klagomål och önskan om att byta handläggare, antingen muntligt eller skriftligt.Ger inte detta ett resultat kan man även kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (socialtjänstens tillsynsmyndighet). Dom kan utreda om ärendet har handlagts på ett korrekt sätt. Du når dem på: 010-788 50 00 och kan även läsa mer här.Jag hoppas att situationen kommer att lösa sig så att din son får det stöd och den hjälp han behöver. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Jävig eller inte?

2020-04-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Vi har ansökt om bygglov och fått avslag. Vice ordförande i miljö och byggnadsnämnden är kompis med våra grannar som är de enda som satt sig emot avstyckningen. (Bilder på fb när hon som liten plockade vitsippor på grannens tomt). Är vice ordförande jävig?
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om Vice ordförande i miljö och byggnadsnämnden är jävig då han är vän med din granne, eftersom du har fått ett avslagsbeslut på din ansökan. För att besvara din fråga kommer jag först att redogöra för när man behöver bygglov och därefter bedöma om vice ordförande har varit jävig eller inte, och slutligen hur du kan gå tillväga om du anser att beslutet är felaktigt. Bygglov Bygglov krävs enligt plan och bygglagen i tre olika situationer. Nämligen vid nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad som inte innebär en tillbyggnad. Att det är ett krav innebär att det inte är tillåtet att uppföra en nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring utan att ha fått ett tillstånd för detta från miljö - och byggnadsnämnden från den kommun man bor i, se 9 kap. 2 § och 12 kap. 1 § PBL. I ditt fall har du ansökt om bygglov men fått avslag på din ansökan och du anser att beslutet kan vara jävigt. Har vice ordförande varit jävig? Plan och bygglagen innehåller inga bestämmelser om jäv, detta innebär att man får vända sig till de allmänna reglerna i Förvaltningslagen för bedömningsunderlag i denna frågan. Att en person är jävig ska förstås på så sätt att personen som handlägger ett ärende hos myndigheten kan påverka beslutet på ett sätt som inte är tillåtet. Frågan på när man är jävig, kan besvaras på lite olika sätt, se 16 § FL. Utifrån din fråga kan jag enbart utläsa att vice ordförande har en vänskaplig relation med till din granne vilket möjligtvis kan aktualisera 16 § p. 4 FL där beslutsfattaren är jävig om det finns en särskild omständighet som gör att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Frågan är då om vice ordförandes vänskap med din granne kan utgöra en sådan särskild omständighet som avses i lagens mening, svaret på detta skulle kunna vara JA, men det kräver en bedömning i det särskilda fallet vilket jag inte kan göra. Exempelvis skulle man behöva bedöma om grannen har något särskilt intresse av att du inte beviljas bygglov eller någon annan liknande omständighet. Följden av att en beslutsfattare är jävig, är att denne inte får handlägga eller ta del av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs, se 17 § FL. Men i ditt fall saknar det någon betydelse då du redan har fått ett avslagsbeslut på din ansökan. Med detta sagt blir beslutet inte ogiltigt även om man bedömer att vice ordförande har varit jävig. Vad kan du göra? Du har två möjligheter till ditt förfogande. Du kan först och främst överklaga beslutet om du anser att det har fattats på felaktiga grunder. Detta ska ske skriftligen där du anger vilket beslut det gäller, vilken ändring som du begär och på vilka grunder som du överklagar. Överklagandet ska i sin tur skickas till miljö- och byggnadsnämnden senast 3 veckor från den dag du har tagit del av avslagsbeslutet. Om överklagandet är korrekt prövas det av Länsstyrelsen, se 13 kap. 3 § PBL. Men du kan även skicka in en ny ansökan, eftersom ett avslagsbeslut inte innebär att man inte kan söka på nytt!Har du fler funderingar eller frågor tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline. Vänligen,

Kan man som enskild kräva att en myndighet avgör ett ärende?

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |kan man ansöka om.avgörande av ärende om.det gått 6 månader och tio dagar eller måste det pasera till sju månader
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.BakgrundDin fråga aktualiserar reglerna i förvaltningslagen (FL). I 12 § FL föreskrivs att om ett ärende som inletts av en enskild part inte avgjorts i första instans inom sex månader, får den enskilde skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska då inom fyra veckor från det att begäran kom in, antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.Om myndigheten beslutar att avslå begäran om att ärendet ska avgöras får den enskilde överklaga beslutet till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet.En begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet får endast göras vid ett tillfälle under ärendets handläggning.I ditt fallDu kan begära att myndigheten ska avgöra ärendet enligt 12 § FL om det var du som inledde ärendet och det inte avgjorts inom sex månader. Eftersom du anger att ärendet inte avgjorts och att sex månader och tio dagar har passerat, kan du i enlighet med 12 § FL skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan man få försörjningsbidrag när man är arbetslös?

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Kan jag få socialbidrag Om jag är arbetslös ?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Det som förr kallades socialbidrag kallas idag försörjningsstöd. Det är kortfattat uttryckt tänkt att vara ett ekonomiskt komplement till den egna inkomsten man har.Kan man då vara arbetslös och få försörjningsstöd? Du måste ta ett lämpligt arbete om du blir erbjuden och du ska aktivt söka arbete medan du är arbetslös. Om du inte skulle kunna ta ett specifikt jobb på grund av medicinska skäl behövs intyg från en läkare.Svaret på din fråga är alltså att du kan få bidrag även om du är arbetslös, dock krävs det att du är anmäld på arbetsförmedlingen. Mer info om försörjningsstöd hittar du härMed vänlig hälsning

Laga kraft vid klagan till Europadomstolen

2020-03-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej,Har ett ärende kopplat till Mark- och miljödomstolen, där man anser att jag har gjort en olovlig tillbyggnad av mitt hus. Länsstyrelsen dömde till min fördel, kommunen överklagade och Mark- och miljödomstolen gav kommunen rätt. Dock har vi inte fått någon information om vad det är som ligger till grund för den ändrade tolkningen, ärendet har också kantats av fel och vilseledande information från kommunen ända från början. Ansökte därför om prövningstillstång till Mark och Miljööverdomstolen men har precis nekats och domen ligger nu fast. En överklagan till Europadomstolen har jag förstått enbart gäller kränkning av mina mänskliga rättigheter men inte att man kommer att ändra den svenska domen. Måste jag vidta den åtgärd som jag nu är ålagd ("riva uterummet") om jag överklagar till Europadomstolen, eller kan detta vänta tills dess att ärendet är avgjort eller nekat av Europadomstolen?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din frågaDet korta svaret på din fråga är: Ja, du måste verkställa det som du har förelagts. Europadomstolen utgör precis som du säger inte en extra, sista instans i det svenska rättssystemet, utan ser endast om nationella föreskrifter, förhållanden eller beslut har kränkt dina rättigheter så som de formuleras i Europakonventionen.Om en persons mål blir upptaget till Europadomstolen kan de vinna skadestånd från den stat som varit svarande part i målet. Fällande domar i Europadomstolen räknas bland de demokratiska europeiska länderna som en förlägenhet utan motstycke, och leder nästan alltid till senare lagändringar i den stat som funnits skyldig. Den leder däremot inte till en ändring av den statens beslut eller ogiltigföklaring av lag i den skyldiga staten i det aktuella fallet.Det som sker dock, i svensk rätt, är att principen om res judicata, förbudet mot att ta upp samma ärende två gånger, åsidosätts, och du kan ansöka igen om bygglov. Om allt väsentligt är samma kan du visa upp beslutet från Europadomstolen och hävda din rätt enligt den. Svensk lag får inte vara oförenlig med Europakonventionen enl. 2 kap 19 § Regeringsformen En alternativ väg att gå skulle kunna vara Justitieombudsmannen. Om jag tolkar din fråga rätt menar du att det inte har förekommit tillräckliga domskäl att grunda en dom på. Detta vore JO-mässigt och kan ligga till grund för en resning enl. 11 kap 13 § Regeringsformen.Båda dessa förslag, resning respektive klagan till Europadomstolen är extraordinära rättsmedel, och kommer troligen inte leda till att ditt mål tas. Det är sannolikt att du kommer behöva finna dig i MMD:s beslut.Jag hoppas du har fått svar på de frågor du haftMed vänlig hälsning,