Kan man överklaga ett CSN-beslut efter tre veckor?

Kan man överklaga ett CSN beslut om studiestöd efter att 3 veckor har gått från att man fick deras beslut?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om överklagandetiden vad gäller förvaltningsbeslut, och om det går att överklaga ett beslut efter tre veckor. Reglerna om detta finns i förvaltningslagen (FL).

Överklagandeprocessen

Beslut får överklagas om det kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt (41 § FL). Det får överklagas endast av den som beslutet angår (42 § FL), alltså i princip den som är part i ärendet. Som huvudregel ska beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol (40 § FL), men det ska dock lämnas in till den myndighet som har meddelat beslutet (43 § FL). Det är beslutsmyndigheten som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid, och om så inte är fallet ska det avvisas (45 § FL). Vissa myndigheter kan dock ha speciella förfaranden och överinstanser, så det är bra att först kolla vad som gäller för varje specifik myndighet. I CSN:s fall har de en överinstans som heter Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS), som prövar beslut om beviljning eller återkrav av studiestöd. Om det är ett sådant beslut, ska följaktligen ditt överklagande i stället riktas till denna instans i första hand. Läs mer om de specifika reglerna för CSN på deras hemsida.

Överklagandetiden

Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten (44 § FL). Som sagt är det beslutsmyndigheten som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid, och annars avvisar det. Ett överklagande ska dock inte avvisas om förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat korrekt information om hur man överklagar, eller om överklagandet kommit in till överinstansen inom överklagandetiden (45 § andra stycket FL). Sådan information om hur ett beslut överklagas ska du alltså ha fått i samband med att du meddelats beslutet, och annars har du rätt att överklaga trots att fristen gått ut.

Sammanfattning

Som utgångspunkt kan du inte överklaga ett CSN-beslut efter att tre veckor har gått från det att du fick beslutet. Det fick dock två undantag, nämligen om du inte fick information om hur beslutet ska överklagas, eller om överklagandet kom in till överinstansen inom överklagandetiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000