Flytta hemifrån - kan jag få bidrag för hyra och mat?

Hej Kan min dotter få/ ha rätt till ekonomiskt bistånd med hjälp till hyra och mat. Hon är 18 år och går på gymnasiet och har 1 år kvar hon jobbar extra när hon kan. Vi är skilda jag och hennes far, jag var tvungen att hitta en billigare och mindre lägenhet då jag hamnat i en ekonomiskt kris och kommer att hamna på kronofogden och dottern vill bo själv, då det är bäst för oss båda. Hennes far bor 15 mil bort från oss. 

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga, undrar du under vilka förustättning det är möjligt att få bistånd för att betala hyra och mat. 


Socialtjänstlagen (SoL)

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och hjälp som de behöver, 2 kap 1 § SoL. Det innebär att om individen inte kan försörja sig själv, eller få hjälp från någon annan, ansvarar socialtjänsten för detta. 


Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få behoven tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt, 4 kap 1 § SoL. När rätten till bistånd bedöms, beaktas om den enskilde genom egna åtgärder kan tillgodose sina behov eller om behoven kan tillgodoses på annat sätt, t.ex genom hjälp från familjen. I princip innebär det att den enskilde ska göra allt hen kan och uttömma de möjligheter som finns (RÅ 1995 ref 88). 


Eftersom din dotter är 18 år men går i gymnasiet, har du och fadern till din dotter ett ansvar att försörja din ditter, 7 kap 1 § föräldrabalken (FB).  Ansvaret är gemensamt och bortfaller inte för att en förälder har ensam vårdnad. Om vårdnaden är delad men barnet bor stadigvarande hos en förälder, ska den andra föräldern betala underhållsbidrag till barnet, 7 kap 2 § FB. Underhållsbidragets storlek kan fastställas genom avtal eller om parerna inte kommer överrens, genom dom, 7 kap 2 § 2 st FB. 


Sammanfattning och råd 

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Beslut om bistånd fattas av socialnämden i din kommun. Var och en har rätt att ansöka om bistånd. Avgörande för om den enskilde har rätt till bistånd är om alla möjligheter till försörjning på annat sätt är uttömnda. I princip ska den enskilde inte ha något annat val än att ansöka om bistånd. Enligt min uppfattning torde bistånd för din dotter, med hänsyn till underhållsansvaret enligt FB, förutsätta att varken du eller fadern har möjlighet att försörja er dotter. Vidare framgår det att din dotter arbetar extra. Det inneär att hon har viss möjlighet att försörja sig själv och få sina behov tillgodosdda. Om ni inte är nöjda med socialnämdens beslut i biståndsfrågan, kan ni alltid överklaga det till allmän förvaltningdsomsol enligt 16 kap 3 § SoL. 


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000