Är det tillåtet att filma polisen på allmän plats?

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Har jag rätten att dokumentera polisens arbete via video på allmän plats? Och kan filmning i sig anses som störande av ordning och giltigt skäl för avvisning från platsen?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt svensk rätt finns det inget som hindrar dig från att filma polisen på allmän plats eftersom det är tillåtet att filma vad man vill på allmänna platser under förutsättningen att det är man själv som håller i kameran. Polisen har ingen rätt att beslagta kameran eller hindra dig från att filma så länge du inte bryter mot lag eller andra ordningsregler. Det är viktigt att du inte stör eller försvårar arbetet för polisen i deras tjänsteutövning under tiden du filmar. Håller du dig på avstånd och inte är "i vägen" är filmandet inte störande av ordning och polisen har under nämnda förutsättningar inga giltiga skäl att avvisa dig från platsen. Dock är det viktigt att tänka på att du inte får filma personer på privata platser. Skulle polisen ingripa i filmandet och kanske bruka mer våld än nödvändigt är det bästa alternativet att försöka få ner det på film som bevis och inte göra motstånd eller ge svar på våldet eftersom det inte finns någon nödvärnsrätt mot polisen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Kan jag stämma kommunen?

2020-03-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om en händelse för 30 år sedan min dotter togs ifrån mig i slutet av 80 talet av hennes mamma och mormor för att dom tyckte att hon skulle få det bättre men nu har det visats sig att det inte vart så bra det har nu inneburit att min dotter har fått psykiska problem.Kan jag som pappa stämma kommunen ifråga eftersom som mycket i deras beslut är fel och att dom har fått helt fel uppfattning om mig, detta på grund av att dom bara gått på mammans uppgifter och inte kontakta mig överhuvudtaget.
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att överklaga själva kommunbeslutet kan du tyvärr inte göra, då överklagandetiden för ett kommunalt beslut är tre veckor enligt 13 kap. 5 § kommunallagen. Eftersom detta skedde för 30 år sedan är det inte möjligt att överklaga kommunens beslut till förvaltningsrätten.Utifrån din beskrivning av situationen verkar det som att kommunen har brustit i sina skyldigheter när det gäller handläggning av ärenden, bl.a utredningsansvaret i 23 § förvaltningslagen. Detta då du nämner att kommunen har fått fel uppfattning av dig genom att de bara har utgått från mammans uppgifter och inte dina. Utredningsansvaret föreskriver att "en myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver". Om kommunen inte har utrett alla uppgifter som kommit in och bara gjort det med vissa uppgifter, har de inte utrett ärendet som dess beskaffenhet kräver.Något som är vanligt att göra vid sådana här ärenden med kommunen är att göra en JO-anmälan. JO (justitieombudsmannen) utövas tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter (13 kap. 6 § regeringsformen). Det framgår dock på JO:s hemsida att JO utreder normalt inte klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.Det borde dock inte vara några problem för dig att stämma kommunen hos tingsrätten genom ett tvistemål. I så fall är det bara att fylla i en stämningsansökan och sedan tar tingsrätten upp det som ett tvistemål mellan dig och kommunen. Detta kan du göra här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Får en polis söka upp personer i belastningsregistret utan att det har koppling till något ärende?

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Hej det är så här att min chefs tjej är polis och då jag skaffat kille för ett tag sen så hon kollat upp honom åt chefen. så min chef tycker att eftersom han har domar på sig för 4 år sen så ser de inte bra ut att jag är med han. Hon kollade enbart upp honom just för han ser ut på ett "kriminellt" sett och är de verkligen okey och göra så ?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer först gå igenom vad en polis får och inte får göra, därefter kommer jag att gå igenom det brott som polisen i ditt fall kan ha gjort sig skyldig till. Regler om brott finns i brottsbalken (BrB).Vad en polis får och inte får göraPoliser får givetvis använda belastningsregistret i sitt arbete för att ta reda på en persons brottsliga bakgrund. Sökningar som är nödvändiga för att genomföra en arbetsuppgift är därför tillåtna. Det betyder dock att en polis som är i tjänst inte får söka upp en person i belastningsregistret utan att det har koppling med ett pågående ärende. Polisen får alltså inte söka på din killes namn "bara" för att kolla upp honom. Det spelar ingen roll om polisen är ledig eller i tjänst. Brottsligt? Att polisen ger sig själv tillgång till en uppgift i belastningsregistret utan att det har samband med något ärende är en typisk situation som utgör dataintrång (4 kap. 9c § BrB). Dataintrång är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst två år. För att ansvar för brottet ska bli aktuellt krävs att polisen hade uppsåt till dataintrånget. Med det menas att hon gjorde ett medvetet val att söka i registret (1 kap. 2 § BrB). SammanfattningEn polis får endast söka i belastningsregistret om det behövs för att genomföra en arbetsuppgift. När polisen i ditt fall söker på din killes namn i belastningsregistret kan hon ha gjort sig skyldig till brottet dataintrång. Det var alltså inte okej att göra som hon gjorde. Hoppas du fick svar på din fråga!

Tillstånd för att anordna marknad

2020-03-31 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag är inne på att anordna en marknad främst för lokala bönder och småföretagare.Vad behöver jag för tillstånd för detta? Det är på min egen mark (ett större fält) och marknaden kommer vara för allmänheten med ett inträdespris.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av ordningslagen (OL). Tillstånd krävsEn marknad öppen för allmänheten klassas som en offentlig tillställning (2 kap 3 § OL). Vissa typer av offentliga tillställningar kräver tillstånd oberoende av om de arrangeras på offentlig plats eller ej, däribland marknader (2 kap 4 § 2 st OL).Hur du går tillvägaDet tillstånd du behöver är ett tillstånd för offentlig tillställning. Ett sådant lämnas av Polismyndigheten. Detta söker du genom att fylla i en blankett och lämna till Polisen i det län där du planerar att arrangera marknaden. HÄR är en länk till Polisens hemsida från vilken du kan skriva ut alternativt digitalt fylla i en sådan blankett. Tänk på att vara ute i god tid då det kan behövas kompletteringar eller att vissa frågor behöver utredas mer. Ansökan ska ha kommit in senast en vecka före den planerade marknaden (2 kap 6 § OL). När du skickat in din ansökan kommer du att få en betalningsavi från Polisen som måste betalas innan ansökan prövas.Ansökan ska innehålla uppgifter om dig som anordnare (namn, adress, telefonnummer), när tillställningen ska ske, vad för typ av tillställning det är och vilka ordnings- och säkerhetsåtgärder du tänkt vidta (2 kap 7 § OL).Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Vilken ålder styr asylprocessen?

2020-03-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |hej, om man ansöker om asyl och är 17 år, men vid prövningen hinner jag bli 18 år, vilken ålder kommer att styra asylprövningen? Vart hittar jag lag om just detta, dvs för vilken ålder som bestämmer beslutsprövningen av en asylansökan. finns det praxis inom detta? alltså min fråga handlar om tex ett ensamkommande barn som kommer till sverige, är 17 år och ansöler om asyl av olika skäl, men han /hon hinner fylla 18 då när migrationsverket ska pröva ansökan, kommer de utgår från den ålder som ansökan gjordes, eller den ålder som man hunnit bli när de väl prövar frågan????
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 1 kap. 2 § utlänningslagen framgår det att med barn avses i utlänningslagen en person som är under 18 år. Migrationsverket registrerar den ålder som den sökande uppger vid ansökningstillfället. Om du registreras som barn hos Migrationsverket när du söker asyl kommer Migrationsverket bedömma om du gjort sannolikt att du är under 18 år. Migrationsverket kan dock bedöma att du inte gjort det sannolikt att du är under 18 år och kan då ändra din ålder till 18 om den har anledning att tro att du är äldre än vad du sagt vid asylansökan. Detta sker bara om det inte tycks finnas något tolkningsutrymme utan är helt uppenbart att den som söker skydd är vuxen. Den här bedömningen sker utifrån ett kortare samtal mellan Migrationsverkets handläggare och den sökande, (se mer på Migrationsverkets hemsida). Det finns även undantag för om sökande snart fyller 18 år (som vägledning ca 6 månader) från när denne ansökte om asyl. Om det är så att personen inom en kort tid efter ansökan fyller 18 år, kommer personens ärende att hanteras enligt de regler och krav som gäller för vuxna asylsökande (se mer på Migrationsverkets hemsida). Ett slutligt ställningstagande till sökandens ålder ska göras i samband med det slutliga beslutet i ärendet om uppehållstillstånd, om man ansöker om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande, (13 kap. 17 § 2 st utlänningslagen). Det innebär att om sökande hunnit fylla 18 år när Migrationsverket tar upp ärendet till prövning, är det den åldern som kommer att ligga till grund för bedömningen.Exempel på praxisEtt barn får inte ha uppnått myndighetsålder för att bedömas som underårigt barn (MIG 2007:14). Vid uppehållstillstånd på grund av anknytning är det avgörande för vilka regelverk som ska användas om sökanden vid prövningstillfället är under 18 år när uppehållstillståndet prövas (MIG 2007:5).Att anses som barn eller inte har betydelseOm du är att anse som barn eller inte har betydelse i bedömningen eftersom barn har fler rättigheter än vuxna i asylprocessen, samtidigt som högre krav ställs på vuxna i asylprocessen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna till oss på Lawline om du behöver mer hjälp eller klarhet med din fråga. Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla en kurator för att denne gjort en orosanmälan till socialtjänsten?

2020-03-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hur anmäler man en Kurator som haft fel angående en anmälan till Socialen? I vårt fall så skulle inte föräldrarna, (vi) få veta det. Vi fick veta det av Socialen, att en anmälan hade gjorts. Det var en utredning på 3 mån. Vi som föräldrar var oskyldiga. Men Socialen och Kuratorn behövwr inte ta några som helst konsekvenser fåe sitt agerande.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline md din fråga!Jag tolkar din fråga som att det är en kurator som gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Kuratorn har inte själv meddelat er föräldrar om att en anmälan har gjorts utan ni fick information om anmälan från socialtjänsten. Socialtjänsten gjorde en utredning som avslutades utan att man fann någon anledning till oro. Ni undrar därför om ni kan anmäla kuratorn för att gjort en anmälan. Det framgår inte av er fråga om ni anser att kuratorns anmälan var felaktig på grund av att denne medvetet ljugit om någonting i sin kontakt med socialtjänsten eller om ni anser att den var felaktig enbart på grund av att socialtjänsten lade ner utredningen. Ni undrar också om ni kan anmäla socialtjänsten för att ha genomfört utredningen baserat på kuratorns anmälan.Socialtjänstens utredningsskyldighetSocialtjänsten har en skyldighet att göra en utredning när det inkommer en orosanmälan, se 11 kap 1 § socialtjänstlagen (här), och de ska alltid se till barnets bästa, 1 kap 2 § socialtjänstlagen (här). Socialtjänsten avslutar utredningen om det inte finns anledning till oro. Mot bakgrund av att socialtjänsten har en utredningsskyldighet vid varje orosanmälan, finns det ingen möjlighet att anmäla socialtjänsten för att ha genomfört en utredning. Om det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO.Kuratorns anmälningspliktSom kurator har man en anmälningsplikt som innebär att man är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, se 14 kap 1 § socialtjänstlagen (här). Kuratorn har ingen skyldighet att meddela ett barns vårdnadshavare om att han eller hon gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Att anmäla en kurator för att ha fullgjort sin anmälningsplikt är alltså inte möjligt. Däremot kan det finns möjlighet att anmäla en person som medvetet gjort en osann orosanmälan till socialtjänsten.Falsk tillvitelseDet kan vara brottsligt att göra falska anmälningar om missförhållanden till socialtjänsten. Det finns nämligen ett brott som heter falsk tillvitelse i brottsbalkens 15 kap 7 § (här). Det är enligt den bestämmelsen inte tillåtet att hos åklagare, polisen eller annan myndighet ljuga om att någon annan begått en brottslig gärning, påstå felaktiga besvärande omständigheter eller att förneka friande eller mildrande omständigheter. I ditt fall är socialtjänsten en annan myndighet och beroende på vilka osanna uppgifter kuratorn lämnat kan de ses som besvärande omständigheter. Det du kan göra är därför att göra en polisanmälan och även meddela socialtjänsten att du anser att ni blivit utsatta för en falsk anmälan.SammanfattningOm det är någonting i socialtjänstens handläggning som ni misstänker strider mot lag eller andra föreskrifter kan ni göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller JO, men att anmäla socialtjänsten enbart för att ha genomfört en utredning är inte möjligt. Ni kan polisanmäla kuratorn om ni misstänker att det kan röra sig om brottet falsk tillvitelse, men ni kan inte göra en anmälan mot kuratorn för att ha gjort en orosanmälan där utredningen lagts ned.Vänligen,

Är uppgifter om varsel allmänna handlingar?

2020-03-31 i Sekretess
FRÅGA |Är antalet berörda medarbetare, förknippat med ett varsel lagt av min arbetsgivare offentlig information? Dvs har jag rätt att få reda på antalet hos Arbetsförmedlingen?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som återfinns dels i tryckfrihetsförordningen (TF), dels i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Är uppgifterna allmänna handlingar?I Sverige är det grundlagsskyddat att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, till främjande av ett fritt meningsutbyte (2 kap. 1 § TF). För att du ska veta om informationen om antalet berörda medarbetare är offentlig information, är det viktigt att först konstatera om det rör sig om en handling → och om handlingen i så fall är allmän. En handling är vanligtvis en framställning i skrift eller bild (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den den förvaras hos myndigheten, och om den är inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF). En handling är inkommen hos myndigheten när den har anlänt till myndigheten, genom att t.ex inkommit till myndighetens lokaler (2 kap. 9 § TF). En handling är upprättad hos myndigheten när den har expedierats, dvs. är i sitt slutliga skick och är klart för att lämnas ut (2 kap. 10 § TF).I ditt fall skulle det troligen röra sig om handlingar som är upprättade i enlighet med 2 kap. 10 § TF, då det troligen är Arbetsförmedlingen som själva har upprättat dessa handlingar och det är alltså inte fråga om handlingar som har skickats in till myndigheten. Är handlingarna offentliga ska de enligt huvudregeln delas ut, om de inte är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § TF. I detta fall skulle rätten att ta del av dessa allmänna handlingar kunna begränsas med hänsyn till "skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden" (2 kap. 2 § punkt 6 TF). En sådan begränsning måste dock anges i lag, vilket i detta fall är OSL (2 kap. 2 § andra stycket TF).Är uppgifterna sekretessbelagda?Inom Arbetsförmedlingens verksamhet gäller sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte framgår tydligt att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider skada av det, och uppgiften förekommer i ärende om Arbetsförmedlingen (28 kap. 11 § punkt 1 OSL). Här framgår det alltså att huvudregeln för uppgifter inom Arbetsförmedlingens verksamhet omfattas av sekretess, om det inte framgår tydligt att uppgifterna kan delas ut utan att någon lider skada av det. Sekretess gäller även för uppgifter i ärenden om arbetsförmedling och för uppgifter om en persons affärs- eller driftförhållanden, om det inte är tydligt att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga lider skada av det (28 kap. 12 § OSL).Huruvida de uppgifterna om varsel du vill begära är allmänna eller sekretessbelagda är dock svårt för mig att besvara, då det är upp till myndigheten att bedöma, men jag skulle tro att dessa är sekretessbelagda i enlighet med 28 kap. 11 § OSL.Min rekommendationDäremot skadar det aldrig att höra av sig till Arbetsförmedlingen och att försöka begära ut dessa handlingar. Myndigheten har inte rätt att veta vem du är när du begär ut handlingarna (du kan alltså vara helt anonym), och du har ingen som helst skyldighet att motivera varför du vill ha handlingarna (2 kap. 18 § TF). Min rekommendation skulle därmed vara att höra av dig till Arbetsförmedlingen för mer information i detta hänseende.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

När blir körkortet indraget om man har prövotid?

2020-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag blev nyligen stannad av polisen för fortkörning på motorväg. Körde 108km/h på en sträcka som var 90. Fick böta 2500kr men fick behålla körkortet. Fick körkortet för 2 månader sedan. Hur kommer de sig att jag fick behålla körkortet?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt kortfattade svar är att du har begått en ringa överträdelse där ett körkortsingripande inte är behövlig, utan där du endast får penningböter för överträdelsen. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller vid överträdelser av hastighetsbegränsningar, vad bötesbeloppet kan bli, hur man avgör om det är en ringa eller en hastighetsöverträdelse av normalgraden, vidare kommer jag att redogöra under vilka omständigheter som ett körkort kan bli återkallat. Regler och bestämmelser gällande trafik finner du i Trafikförordningen (1998:1276) (TraF), specifikt gällande hastighet i trafik finner du reglerna i 3 kap. 14-17 §§ TraF.Vad gäller vid en hastighetsöverträdelse? Att köra över hastighetsbegränsningen innebär att man bryter mot bestämmelsen, 3 kap. 17 § TraF, och har till följd att man döms till penningböter, 14 kap. 3 § TraF. Enligt 5 kap. 3 § fjärde punkten Körkortslagen (KörkL). ska ett körkort återkallas när körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot ska körkortet inte återkallas om överträdelsen kan anses som ringa. Vad som menas med en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lag utan det framgår av praxis och förarbeten (se Prop. 1992/93:189 S. 3-4.). Förarbetena framhåller att hastighetsöverträdelser med 30 km/h eller högre på väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller högre bör inte anses som ringa. På vägar med hastighetsbegränsning lägre än 50 km/h, utanför skolor m.m., ska ett överskridande på 20 km/h anses vara av den karaktären för ett indraget körkort. Detta innebär exempelvis att om man kör 30 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h (80 km/h) kommer detta innebära att körkortet vanligtvis återkallas. Om man kör 20 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 40 km/h (60 km/h) kommer det även här vanligtvis bli aktuellt med ett körkortsingripande.När blir körkortet återkallat?När man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa är det transportstyrelsen som återkallar körkortet, och väljer man att överklaga beslutet bör man göra det till förvaltningsrätten. När man får körkortet indraget får man även en S.K. spärrtid. Spärrtiden är den tid man måste vänta innan man kan få ett nytt körkort utfärdat, tiden bestäms på minst 1 månad och högst 3 år. Vid bestämmandet av hur länge spärrtiden ska löpa utgår man från överträdelsens svårighetsgrad. Andra omständigheter som kan vara av betydelse är behovet av körkortet, tidigare trafikförseelser och även hur lång tid det gått från dess att brottet begicks och körkortsingripandet ägt rum, 5 kap. 6 § KörkL.Vad innebär det att man har prövotid?Prövotid innebär att man under två års tid från att körkortet utfärdades måste göra körprov, teoriprov samt riskutbildning på nytt om man begår en trafikförseelse som inte är att anse som ringa. Detta innebär alltså att samma förutsättningar gäller för någon med prövotid resp. utan prövotid, den enda skillnaden är att en person utan prövotid på sitt körkort inte behöver lämna nya godkända kör- och teoriprov samt godkända riskutbildningar. Vad är storleken på bötesbeloppen?Det är riksåklagarens föreskrifter som bestämmer storleken på bötesbeloppen gällande trafikförseelser, vilka du finner här, S.15Av förordningen framgår bötesbeloppen enligt: Hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre1–10 km/h: 2 000 kr.11–15 km/h: 2 400 kr.16–20 km/h: 2 800 kr.21–25 km/h: 3 200 kr.26–30 km/h: 3 600 kr.31–35 km/h: 4 000 kr.36–40 km/h: 4 000 kr.41– 50 km/h: till åklagare51 km/h och över: till åklagareHastighetsbegränsning högre än 50 km/h1–10 km/h: 1 500 kr.11–15 km/h: 2 000 kr.16–20 km/h: 2 400 kr.21–25 km/h: 2 800 kr.26–30 km/h: 3 200 kr.31–35 km/h: 3 600 kr.36–40 km/h: 4 000 kr.41–50 km/h: 4 000 kr.51 km/h och över: till åklagareVad gäller i ditt fall?I ditt fall har en hastighetsöverträdelse begåtts på en väg där högsta tillåtna hastighet är 90 km/h och du färdades 108 km/h över den gällande hastighetsbegränsningen. Detta medför att påföljden blir 2400 kr i penningböter men du får fortfarande behålla körkortet, hade du däremot färdats 120 km/h skulle ditt körkort mest sannolikt blivit indraget och dessutom hade du fått 3200 kr i penningböter. Att du har en prövotid har ingen betydelse i ditt fall utan den enda skillnaden är som nämnt ovan är att du endast hade behövt "ta om körkortet på nytt" om överträdelsen inte varit av ringa betydelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,