Kan jag jobba på skola om jag har begått brott?

2019-12-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej jag är 35 år vill gärna utbilda mig och jobba med barn och ungdomar tex i skola. Förra året gjorde jag mig dock skyldig till en rattfylla, en lob, ett innehav som gav brottsföreläggande samt böter och en narkotikarattfylla som gav brottsföreläggande och böter. Det var inte ett bra år. Men lämnat det beteendet bakom mig och vill bli en förebild för nya generationer. Min fråga är alltså om jag med mina misstag jobba inom skola eller om det är kört eftersom skolor begär utdrag ur belastningsregistret? Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om belastningsregister vilket betyder att det är lagen om belastningsregister (här), förordningen om belastningsregister (här) och skollagen (här) som innehåller de regler som gäller. Den som erbjuds en anställning på en skola måste enligt skollagen lämna ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna anställas, se 2 kap 31 § (här). En skola får begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, dvs. inte belastningsregistret i sin helhet. Huvudregeln är att det begränsade utdraget inte får inkludera information om sådana brott som enbart medför böter som påföljd, se 21-22 förordningen om belastningsregistret (här). När det gäller utdrag ur belastningsregister för personer som ska arbeta med barn eller inom skola, gäller 22 § tredje, fjärde och sjätte stycket i förordningen om belastningsregister (här). Det som ingår är mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott, samt alla andra brott man dömts för samtidigt som något av de nyss nämnda brotten. De brott du är dömd för kommer alltså inte synas i det begränsade utdraget som din eventuella arbetsgivare kommer ta del av. Vänligen,

Måste man vänta om läraren är sen?

2019-12-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hur många minuter måste man vänta om läraren är sen?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inte reglerat i lag hur lång tid elever måste vänta om läraren är sen till undervisningen. Skolan kan däremot ha regler kring hur eleverna bör agera vid lärarens försening.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Har skolor rätt att införa mobilförbud och vem ansvarar för omhändertagen mobil?

2019-12-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, min dotters skola ska förbjuda mobiltelefoner på skoltid. Jag undrar hur det ser ut juridiskt. Om hon vägrar att lämna ifrån sig den, kan dom ta den ifrån henne? Om den går sönder eller försvinner när skolan har omhändertagit den, vad händer då? "Får" hon använda den utanför skolområdet?Hon är 15 år och går i nian.Tacksam för svar.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din dotter går i högstadiet är skollagen (SkolL) tillämplig.Rätt att omhänderta störande mobiltelefoner:Om ett föremål (exempelvis en mobil) är störande under lektionstid har en lärare rätt att ta föremålet enligt 5 kap. 22 § SkolL. Har ett föremål blivit omhändertaget ska det som huvudregel lämnas tillbaka till eleven vid skoldagens slut enligt 5 kap. 23 § SkolL. Om en mobil uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den, men har däremot inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd. I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.Skolans ordningsregler:Om din dotter inte använder mobilen och dessutom har den på ljudlöst borde läraren inte uppfatta den som störande och har i sådant fall inte rätt att beslagta mobilen. Det finns dock ingen bestämmelse i skollagen som förbjuder att skolan upprättar egna ordningsregler. Skolan kan i sina ordningsregler ta in bestämmelser som exempelvis innebär ett mobilförbud. I sådana fall har läraren - med hänvisning till skolans ordningsregel - rätt att ta mobilen i förebyggande syfte. Även i dessa fall har dock lärare inte rätt att med tvång ta mobilen från elev som vägrar lämnar över den.Vem har ansvar för mobilen då den är omhändertagen?När en mobiltelefon har omhändertagits med stöd av skollagen eller skolans ordningsregler har den som har tagit hand om mobilen ett ansvar för att föremålet inte skadas – en så kallad vårdplikt. Skadas eller försvinner mobilen under den tid som skolan förvarar den kan skolan bli skadeståndsskyldig (Prop. 2006/07:69 s. 17). Det är därför viktigt att omhändertagen egendom förvaras på ett betryggande sätt.Får din dotter använda mobilen utanför skolområdet?Ja det får hon, utanför skolområdet gäller inte skolans ordningsregler.Vad kan du göra?Jag skulle rekommendera dig att först och främst ta upp problemet med läraren eller rektorn och ta reda på vilka regler som läraren stödjer sitt agerande på - skollagen eller skolans ordningsregler. Det finns dock en möjlighet att anmäla skolor till skolinspektionen eller JO.Vidare kan det vara en bra idé att dokumentera mobilens skick innan den lämnas in till skolan eftersom ersättning för skada på mobilen ofta blir en bevisfråga.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan det bli några konsekvenser av ett felaktigt beslut av rektor i ett disciplinärende?

2019-12-07 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Om en rektor felaktigt ger en student varning för plagiat och studenten häver det genom disciplinnämnden (Kap 10. 10 §) finns det då regler eller lager om hur rektorn ska utredas. En rektor som slänger ut varningar utan belägg borde väl få påföljder?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterSåsom jag förstår din fråga, har en student meddelats en varning av rektor på ett universitet jämte högskoleförordningens 10:e kapitel. Därefter har denna varning, efter att ha hänskjutits till universitetets disciplinnämnd, blivit upphävd. Du undrar nu om detta kan eller bör medföra några negativa konsekvenser för rektorn.Jag kommer i mitt svar att fokusera på om det kan bli aktuellt med någon juridisk sanktion för rektorn. I brottsbalken finns regler om straffansvar vid myndighetsutövningRegler om straffansvar vid försummelse vid myndighetsutövning finns i brottsbalken (hädanefter BrB). I 20 kap. 1 § BrB stadgas följande: "Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar."Innebörden av paragrafen, är att den som vid myndighetsutövning åsidosätter vad som gäller för uppdraget kan straffas för tjänstefel, om gärningen inte är att bedöma som ringa. Det finns ingen annan paragraf i brottsbalken som rektors agerande rimligen kan passa in under. För att besvara frågan om en rektors felaktiga åläggande av en disciplinpåföljd kan föranleda straffansvar, måste vi alltså bedöma om rekvisiten i 20 kap. 1 § BrB är uppfyllda. Rektors meddelande av varning är möjligen begått vid myndighetsutövningMyndighetsutövning är ett juridiskt begrepp med en vid innebörd. I princip innefattar det allt sådant agerande, som kan anses ge uttryck för samhällets maktbefogenheter i relation till den enskilde - såväl positiva som negativa beslut omfattas. För att ett agerande skall innefatta myndighetsutövning, har HD dock i NJA 2014 s. 910 uttalat att det krävs att agerandet innebär rättsverkningar för den enskilde. Meddelandet av disciplinpåföljder enligt högskoleförordningen, utgör enligt min bedömning (utifrån den ovanstående definitionen) inte nödvändigtvis i sig myndighetsutövning; beslut om disciplinpåföljd fattas på grundval av högskoleförordningen, och innebär negativa konsekvenser för en enskild, men innebär samtidigt inte några direkt rättsverkningar. Emellertid omfattas allt agerande "vid" myndighetsutövning av straffbestämmelsen. Ett beslut om varning, är en del av ett större övergripande disciplinförfarande mot en student, och enligt min mening måste rektorns beslut att inte hänskjuta ärendet till disciplinnämnden och istället låta det stanna vid en varning i sig utgöra ett agerande som får starka indirekta rättsliga konsekvenser för den enskilde och som är ett led i myndighetsutövning. När rektorn fattade beslut om att meddela en varning, utgjorde detta alltså sådant agerande vid myndighetsutövning som kan medföra straffrättsligt ansvar.För att straffansvar ska komma ifråga, krävs att det faktiskt förekommit försummelse som inte är ringaSom framgår av 20 kap. 1 § BrB, krävs att den som utövar myndighet åsidosätter vad som gäller för uppdraget för att ett straff skall komma ifråga.Det är utomordentligt viktigt att poängtera, att det faktum att rektorns beslut ändrats av disciplinnämnden, inte i sig innebär att rektorn åsidosatt vad som gäller för hans uppdrag. Juridiska bedömningar (såsom åläggande av disciplinansvar) är ofta knepiga, och det finns ett betydande utrymme för olika bedömningar.Därtill kommer, att paragrafen undantar "ringa fall" från ansvar. Det räcker alltså inte med att rektorn rent faktiskt tillämpat högskoleförordningen fel - felet måste dessutom vara av ett visst allvar. En felaktig varning är vidare ett sådant relativt lindrigt ingrepp från det allmänna, att det redan i sig i viss mån talar för att ett lindrigare fel är att betrakta som ringa. Det är extremt tveksamt om rektorn kan anses ha begått tjänstefelAllt det jag skrivit ovan, innebär kort och gott att det lär krävas en verkligt grov felbedömning från rektors sida, för att det ska bli aktuellt med ansvar för tjänstefel. Det måste, enligt min bedömning, röra sig om antingen ett oerhört grovt fel som uppenbarligen ej har något som helst stöd i varken omständigheterna i ärendet eller högskoleförordningens disciplinregler - eller alternativt ett mindre grovt fel, men som uppenbarligen är betingat av att rektorn tagit ovidkommande hänsyn för att medvetet "plåga" just den aktuella studenten ifråga.Jag kan utifrån informationen du gett mig i fråga inte uttala mig om ifall felet rektorn begått (om ett sådant ö.h.t begåtts, jämför vad jag sagt om juridiska bedömningar) är så grovt att tjänstefelsansvar kan komma ifråga. Spontant uppfattar jag det dock som tämligen osannolikt, men utan närmare information kan jag inte vara säker. Mot bakgrund av att det framstår som så osannolikt att rektorn faktiskt begått ett brott, avråder jag från att exempelvis upprätta en polisanmälan eller en JO-anmälan.Det kan finnas en idé att anmäla det inträffade till UniversitetskanslerämbetetUtöver de straffrättsliga reglerna, utövar Universitetskanslerämbetet en mer allmän tillsyn över universitet och högskolor. Återigen finns det utrymme för juridiska bedömningar - men om rektorn har begått ett fel som ändock inte är att anse som så allvarligt att det kan föranleda ansvar för tjänstefel, kan det finnas en idé att anmäla det inträffade till Universitetskanslerämbetet, och låta dem granska det. Jag lämnar en länk till UKÄ:s hemsida här. Tänk dock på att det, för att nå framgång i ett tillsynsärende, även här måste röra sig om ett faktiskt fel, och inte bara en skillnad i juridisk bedömning av ett händelseförlopp. Om UKÄ kommer fram till att fel har begåtts, kan myndigheten uttala kritik. SammanfattningSammanfattningsvis finns det regler som straffbelägger felaktig myndighetsutövning, och som teoretiskt sett kan vara tillämpliga om en rektor felaktigt meddelar en varning på felaktig grund. Det måste emellertid vara fråga om en verkligt grov felbedömning, för att det ska bli aktuellt med straffrättsligt ansvar för rektorn. Även om straffrättsligt ansvar inte är aktuellt (exempelvis för att felet är för litet), kan det finnas en idé i att anmäla det inträffade till UKÄ - även i detta krävs dock att det är fråga om ett faktiskt fel i rättstillämpning, och inte bara en skillnad i juridisk bedömning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor, eller om jag missförstått dig, är du välkommen att ställa fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Ogiltig frånvaro?

2019-12-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Om jag på en gymnasielektion spelar spel på min dator istället för att arbeta, räknas det som ogiltig frånvaro?Har läraren rätt att anmäla det?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i skollagen (SkolL). En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om inte eleven har giltigt skäl att utebli. Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven varit frånvarande. Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron utreds (15 kap 16 § SkolL).Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet. En elev kan alltså ha ogiltig frånvaro även om han eller hon befinner sig i skolan. Om du spelat datorspel i stället för att utföra skolarbetet kan läraren ha bedömt situationen som att du varit ogiltigt frånvarande.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad kan hända om man bryter mot skolans ordningsregler?

2019-12-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Går på en skola som har mobilförbud hela dagen, dvs att dom samlar in den på morgonen och man får den på sista lektionen. Har dom rätt att ta den under hela skoldagen? Dom har även tagit den och man inte får tillbaka den då ens föräldrar måste hämta ut den, har även hänt en kompis att hon inte fick tillbaka sin mobil förrän dagen efter då hennes föräldrar inte hade möjlighet att hämta den samma dag.Kan man t ex bli avstängd eller liknande för att man inte lämnar in sin mobil?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du skriver inte vilken årskurs du går i men jag antar att det är grundskolan eller gymnasiet och då är skollagen (SkolL) tillämplig.Rätt att omhänderta störande mobiltelefoner:Om ett föremål (exempelvis en mobil) är störande under lektionstid har en lärare rätt att ta föremålet enligt 5 kap. 22 § SkolL. Har ett föremål blivit omhändertaget ska det som huvudregel lämnas tillbaka till eleven vid skoldagens slut enligt 5 kap. 23 § SkolL. Om eleven vid upprepade tillfällen stört lektionen med en mobil behöver dock inte mobilen lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får dock inte bestå längre än fyra dagar (5 kap. 23 § SkolL).Om en mobil uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den, men har däremot inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd. I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.Skolans ordningsregler:Om du inte använder mobilen och dessutom har den på ljudlöst borde läraren inte uppfatta den som störande och har i sådant fall inte rätt att beslagta mobilen. Det finns dock ingen bestämmelse i skollagen som förbjuder att skolan upprättar egna ordningsregler. Skolan kan i sina ordningsregler ta in bestämmelser som exempelvis innebär ett mobilförbud. I sådana fall har läraren - med hänvisning till skolans ordningsregel - rätt att ta mobilen i förebyggande syfte. Även i dessa fall har dock lärare inte rätt att med tvång ta mobilen från elev som vägrar lämnar över den.Vad kan hända om man vägrar lämna in sin mobil?Lärare får som sagt inte med tvång ta mobilen från en elev men har rätt att vidta disciplinära åtgärder om en elev inte följer skolans ordningsregler. De disciplinära åtgärder som kan vidtas är utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid annan skolenhet, och avstängning (5 kap 6 § SkolL). Skolan får bara använda en disciplinär åtgärd om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. En lärare får under vissa förutsättningar utvisa en elev från undervisningslokalen för resten av lektionen. Det får läraren göra om eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt och inte slutar med det när läraren säger till. (5 kap. 7-8 §§ SkolL).Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt, ska rektorn se till att saken utreds. När en utredning är klar kan rektorn besluta om att ge en elev en skriftlig varning. Syftet med den skriftliga varningen är att dokumentera det som har bestämts i samtalen med eleven om vilka konsekvenser det kan få om eleven inte ändrar sitt beteende (5 kap. 9-11 §§ SkolL).Tillfälliga omplaceringar till en annan klass eller en annan skola kan beslutas av rektorn om den skriftliga varningen inte har följts. Omplaceringen får bara i undantagsfall gälla längre än två veckor. Den får aldrig vara längre än fyra veckor (5 kap. 12-13 §§ SkolL).Slutligen kan en elev bli avstängd. Vid obligatoriska skolformer (grundskolan) måste i princip tre krav vara uppfyllda för att rektorn ska kunna stänga av en elev: (1) det ska vara nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero, (2) de andra disciplinära åtgärderna har genomförts men inte hjälpt, och (3) eleven ska erbjudas kompensation för missad undervisning. En elev får inte stängas av för en längre tidsperiod än en vecka och inte heller vid fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår (5 kap. 14-15 §§ SkolL)Vid frivilliga skolformer (gymnasiet) får eleven stängas av om eleven stör eller hindrar utbildningen. För att rektorn ska kunna stänga av en elev måste eleven ha stört de andra eleverna mycket. Skolan ska också ha prövat alla andra möjligheter, som tillsägelser och varningar, utan att det har gett ett förbättrat beteende. Som huvudregel får avstängningen inte vara längre än två veckor under ett kalenderhalvår (5 kap. 17-18 §§ SkolL). Sammanfattning:Så för att sammanfatta har skolan enligt skollagen rätt att ta mobiler som stör. De har även rätt att behålla mobilen hela dagen eller till och med upp till fyra dagar enligt skollagen om mobilen stört undervisningen upprepade gånger. Utöver dessa regler kan skolan ha strängare ordningsregler vilket din skola verkar ha eftersom det har införts totalt mobilförbud under hela dagen. Det är fullt lagligt för skolor att införa mobilförbud i ordningsreglerna. Slutligen kan läraren inte ta mobilen med tvång men kan vidta disciplinära åtgärder. Du kommer inte bli avstängd direkt om du vägrar ge ifrån dig din mobil eftersom den disciplinära åtgärden måste stå i rimlig proportion till sitt syfte vilket kortfattat innebär att "straffet ska matcha brottet". Däremot kan du bli utvisad från lektionen eller få kvarsittning om du genom att vägra att ge ifrån dig mobilen har stört undervisningen. Vid upprepade störningar kan en utredning göras och skriftlig varning utfärdas. Först efter allt detta skett kan omplacering och avstängning bli aktuellt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan jag begära att någon annan omprövar mitt resultat?

2019-12-17 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag undrar vem som ska läsa igenom min överklagan av en underkänt resultat på när det är en överklagan riktad mot min lärare ! Det är nämligen läraren själv som har tagit detta beslut! Men tanke på att det är en överklagan mot hennes betygsbeslut så anser jag att det är opartiskt eller icke objektivt att hon avgör att den ska läggas ner eller inte! Jag önskar att någon annan avgör om det ska bli ett omprövande eller inte! Går det?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag förstår din frustration och håller med om att det är orättvist att en omprövning måste riktas till den rättande läraren (som oftast är examinator), men det tyvärr det lagen säger (Högskoleförordningen 24 §). Det är lite otydligt i din fråga om det är ett betyg som du vill ompröva eller bara antalet poäng som du har fått på en uppgift/tentamen. Det är oftast betyg som man kan ompröva och sällan poäng, men jag tycker att du ska skicka iväg en omprövning oavsett! Är det så att poänggivningen/betyget varit uppenbart felaktig så ska den ändras!Tydliggörande kring begreppet omprövningJag vill även påminna om att man inte kan överklaga ett betyg, utan det kallas att man begär om en omprövning om man är missnöjd med sitt betyg av olika skäl. Enligt lagen som jag nämnde ovanför är det examinatorn som beslutar om en omprövning ska ske eller inte. I vissa fall är inte den rättande läraren en examinator, vilket betyder i dessa fall att det är möjligt att vända sig till den som är examinator och be denne kolla igenom din tenta istället. Är det så att den rättande läraren också är examinatorn, ja då är det tyvärr denne som avgör om det blir någon omprövning.Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uttalande kring motivering av betygUKÄ är en myndighet som ansvarar för Sveriges universitet och högskolor och ser till så att de sköter sig.En examinator är inte skyldig att motivera betygsbeslutet. UKÄ har i sin vägledning Rättssäker examination tredje upplagan 2017, s. 65 rörande denna fråga uttalat att"Om en student begär det bör han eller hon dock upplysas om skälen i efterhand. En skrivningsgenomgång med examinator närvarande ger studenterna möjlighet att omgående få svar av beslutsfattaren. Även ett skriftligt lösningsförslag med möjlighet att kontakta examinator med kompletterande upplysningar får anses vara en tillfredsställande lösning. En högskola kan ha egna riktlinjer som kan ange att studenterna har rätt att få betyget motiverat av examinatorn. Det är något som ni själva behöver kontrollera med det lärosäte som er fråga gäller. Jag bifogar en länk till vägledningen ''Rättssäker examination'' så kan ni läsa ytterligare om vad UKÄ har uttalat om motivering av betygsbeslut. Observera bara att vägledningen är från 2017 och att det i den därför hänvisas till 1986 års förvaltningslag och inte till den nu gällande förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018.Länk till Rättssäker examination:https://www.uka.se/download/18.327e2db015c8695b5ab6f7f/1499336415750/2017-rattssaker-examination.pdfAvslutningsvis är ett tips att vända dig till prefekten som är ansvarig för ditt utbildningsprogram och förklara situationen. Finns det självklara anledningar till att du vill att en annan lärare ska ompröva beslutet kan prefekten hjälpa dig. T.ex. om det är så att du och den rättande läraren har kommunikationsproblem eller om du inte fått någon motivering till varför till blivit underkänd och du begär det av läraren. Jag hoppas du har fått svaret på din fråga, om inte så är du välkommen med ytterligare funderingar!Annars önskar jag dig lycka till och att du ska stå på dig!Med vänlig hälsning,

Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?

2019-12-04 i Skola och utbildning
FRÅGA |Vårt barn går i friskola och har blivit utsatt för kränkande behandling.Vi har begärt mötesdokumentation och handlingsplan från skolan men får inte del av den. Enligt huvudman beror detta på offentlighetsprincipen för friskolor. Stämmer det?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Offentlighetsprincipen är en oerhört viktig rättsprincip i Sverige som stadgas i grundlag (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att få ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Följaktligen innebär detta att enbart kommunala skolor omfattas av offentlighetsprincipen. Frågan om friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har lyfts av lagstiftaren. Dock har inget beslut tagits i frågan ännu. Således omfattas för närvarande inte friskolor av offentlighetsprincipen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,