Jobba som gymnasielärare efter ha begått ringa narkotikabrott

2020-07-02 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, Jag funderar på att studera till gymnasielärare och undrar ifall man kan bli nekad jobb som gymnasielärare ifall man har ringa narkotikabrott i sitt register?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!Arbetsgivaren kan kräva att du visar upp ett registerutdragEn arbetsgivare kan kräva att den som ska anställas som lärare på en gymnasieskola visar upp ett registerutdrag. Till skillnad från inom till exempel förskola och grundskola är det dock frivilligt för arbetsgivaren om denne vill kräva ett sådant eller ej (2 kap 31 § skollag och 1 § lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn). Alla brott visas ej i registerutdragetAlla brott som finns registrerade ska dock inte tas med i utdraget som lämnas till arbetsgivaren. Du har nämligen rätt att få ett begränsat utdrag ur registret (9 § lag om belastningsregister). De brott som då visas är mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott (22 § förordning om belastningsregister). Att du dömts för ringa narkotikabrott kommer alltså inte att synas. Att du dömts för ringa narkotikabrott ska alltså inte påverka dina möjligheter att jobba som gymnasielärare.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Ogiltig frånvaro trots överenskommelse med lärare och rektor

2020-05-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej. Har en liten snabb fråga här baraJag går i 8an och har anpassad skolgång. Jag ska bara vara i skolan tisdagar och fredagar från kl 10:20 till 15:00.När jag inte är i skolan använder jag min dator hemma och pluggar genom en viss hemsida. Men min klasslärare ger mig ändå ogiltig frånvaro dom tiderna jag inte är där.Min fråga blir. Är det fel att ge ogiltig frånvaro på en elev även om det är överenskommet (med lärare och rektor) att jag ska vara hemma. Har hänt ett par gånger. Tack för hjälpen
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du bara ska vara i skolan specifika dagar och tider efter överenskommelse med lärare och rektor. Denna överenskommelse torde gälla som ett avtal och alla inblandade ska då följa den. Det innebär att din lärare inte ska ge dig ogiltig frånvaro så länge du gör vad som stadgas i er överenskommelse. Jag rekommenderar dig därför att prata med din lärare och rektorn för att lösa problemet på bästa sätt.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur ska skolan agera om en elev mår dåligt?

2020-05-24 i Skola och utbildning
FRÅGA |En elev rispar sig, verkar nedstämd och äter koffeintabletter. Det har också observerats att hon retats av några av sina klasskamrater för sina "fula kläder". Gör det någon skillnad för hur skolan ska agera i detta fall, om hon är nio eller sjutton år? Vilka rättsregler och intressen aktualiseras i denna situation och kan de hamna i konflikt med varandra?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad skolan har för ansvar när en elev inte mår bra, och om detta skiljer sig åt beroende på hur gammal eleven är. Jag kommer först att förklara vilka rättsregler som är aktuella i den situation som du beskriver. Sedan kommer jag att gå igenom vilka intressekonflikter som eventuellt kan uppkomma. Skolpersonalen har en anmälningspliktJag vill börja med att säga att det alltid är vårdnadshavarna (oftast föräldrarna) som har det grundläggande ansvaret för sitt barn (6 kap. 1-2 § FB). Skolpersonalen har dock ansvar för elevernas trygghet och säkerhet i skolan (5 kap. 6 § SkolL). Dessutom har alla som arbetar i verksamheter med unga en anmälningsplikt om man misstänker att ett barn far illa (29 kap. 13 § SkolL och 14 kap. 1 § SoL). En orosanmälan ska då göras till socialnämnden.Det är också viktigt att komma ihåg att anmälningsplikten är personlig, och det är alltså inte möjligt att överlåta ansvaret till någon annan. All skolpersonal har med andra ord ett eget ansvar att anmäla. Innan anmälan görs behöver man inte bekräfta att barnet faktiskt far illa, utan det räcker att det finns en misstanke om att något är fel för att anmälningsplikten ska bli aktuell. Anmälningsplikten gäller tills dess eleven är myndig, alltså upp till 18 års ålder (9 kap. 1 § FB). Det gör däremot ingen skillnad om eleven är nio år eller sjutton år, eftersom anmälningsplikten gäller för "barn" i allmänhet. Vilka intressekonflikter kan uppstå?Eftersom det är föräldrarna som har det grundläggande ansvaret för barnet kan det kännas obehagligt för läraren att göra en orosanmälan. Om man överväger att göra en anmälan kan det därför vara en bra idé att först förklara för vårdnadshavarna att man tänker anmäla. Det kan också kännas som att man som lärare eventuellt sätter igång någonting i "onödan", eftersom man ska anmäla redan vid misstanke om att någonting är fel. Att inte anmäla kan dock vara ett tjänstefel, vilket alltså är brottsligt (20 kap. 1 § BrB). Dessutom kan det få stora konsekvenser för eleven om denne faktiskt mår dåligt och en anmälan inte görs. Hur kan man gå vidare?Om en elev rispar sig, verkar nedstämd och äter koffeintabletter är det först en bra idé kontakta vårdnadshavarna och berätta om vad man har sett. Om man är osäker på om man ska göra en orosanmälan kan man också kontakta socialstyrelsen och få råd. Du kan läsa mer om det här. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Elev illa behandlad av rektor - vad kan göras?

2020-05-19 i Skola och utbildning
FRÅGA |Min son har en dispyt med sin rektor på skolan de slutar med att rektorn drar i hans munkjacka bakifrån och sedan tar ett nackgrepp på honom det uppstår röda märken och han får ont .En annan lärare går emellan som sett allt tycker att de gått för långt ser till så min son kommer ut sedan följer rektorn efter min son hela vägen mot bussen.Där skolgården slutar hela tiden och kränker honom och säger att han ska gå från skolan.Direkt efter ringer han upp mig och säger att min son har mordhotat honom och sagt att han ska sticka honom med en kniv. Min son är 11 årVad gör man i detta lägeMvh
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En rektor får självklart inte behandla en elev på det sätt som du beskriver.Enligt lag får att rektor och annan personal inte utsätta en elev för någon form av kränkande behandling (6 kap. 9 § skollagen). Nackgreppet du beskriver kan dessutom utgöra misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken). I första hand råder jag dig att prata med skolan för att försöka reda ut situationen. Detta kan underlättas av att det inte bara är rektorns och din sons ord mot varandra, utan att en lärare varit där under i vart fall delar av händelseförloppet. Om detta inte fungerar, kan du istället vända dig till ledningen; den kommunala förvaltningen med ansvar för utbildning, eller det aktuella företaget om det rör sig om en friskola. Ledningen har en skyldighet att ta emot och hantera klagomål. Slutligen kan även en anmälan göras till skolinspektionen, som är en statlig myndighet. En väldigt bra sida med information hittar du här. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Uppehållstillstånd vid högre utbildning.

2020-06-29 i Skola och utbildning
FRÅGA |En kvinna med Iranskt medborgarskap har blivit antagen på ett universitet i Sverige. Hon skall göra sin doktorand där och har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.Hon har nu väntat i 4 månader.Vilka anledningar kan Sveriges regering ha för att neka hennes ansökan?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka krav som ställs för att en utländsk medborgare ska kunna erhålla uppehållstillstånd i Sverige pga. studier.Om en icke svensk medborgare vill studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader så ska denna ansöka om ett uppehållstillstånd för s.k. högre utbildning. I detta fall då kvinnan avser att göra sin doktorand i Sverige räknas hon till till kategorin ''forskarnivå/doktorandstudier''. De krav som ställs för att få uppehållstillstånd är att man ska 1) ha ett giltigt pass, 2) blivit antagen till en forskarutbildning på heltid som kräver din närvaro vid en högre utbildning i Sverige), 3) kunna försörja sig under den tid man ansöker uppehållstillstånd för eller ha ansökts om en heltäckande sjukförsäkring, se migrationsverkets hemsida. Motsatsvis har alltså regeringen rätt att neka kvinnan uppehållstillstånd om hon ej uppfyller någon av de ovannämnda tre kriterierna. Till exempel kan försörjningskravet orsaka problem om kvinnan och hennes familj har tillgång till samma bankkonto där de ekonomiska medel finns. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?

2020-05-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |När får en lärare säga åt en elev att gå ut ur klassrummet?Får läraren någonsin göra det?Får läraren göra det utan anledning?
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du inte har angivit någon särskild situation som din fråga kan gälla kommer jag att svara mer allmänt på frågan, då jag uppfattar din fråga som en allmän fråga kring just när en lärare får säga åt en elev att lämna klassrummet. Om en elev stör ordningen eller uppträder olämpligt så finns det disciplinära åtgärder som en rektor eller en lärare får använda sig av. Dock är det viktigt att komma ihåg att dessa åtgärder inte ska användas för att straffa elever. Syftet med de disciplinära åtgärderna är att de ska leda till att eleven ändrar sitt beteende och att studiemiljön blir bättre i skolan. Det finns alltså olika disciplinära åtgärder i skollagen och en av dessa är utvisning ur undervisningslokalen. En lärare får visa ut en elev från undervisningslokalen om (5 kap. 7 § skollagen): - Eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och- Eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren.SammanfattningJa, en lärare får säga åt en elev att lämna klassrummet dock får läraren inte göra det utan anledning. En lärare får endast säga åt en elev att lämna klassrummet om de två kraven ovan är uppfyllda. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan lärare vägra bedöma sent inlämnat arbete?

2020-05-24 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Jag går i 8an och har en fråga angående bedömning i grundskolan. Om ett arbete lämnas in sent, kan läraren då vägra att betygsätta det? För jag har läst någonstans här på Lawline att skolverket säger såhär: "Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Även ett sent inlämnat arbete ska därför som regel bedömas och ligga till grund för betygssättningen" Jag kan dock inte hitta det citatet någonstans. Dock har jag hittat detta i skollagen (2010:800) kap 10 paragraf 22: "När betyg sätt innan ett ämne har avslutats, ska betygsättningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen"Jag tolkar det som att om man lämnar in ett arbete innan terminen är slut måste det bedömas. Har jag fel? Isåfall, kan en lärare vägra att bedöma ett arbete som är inlämnat försent? Vad är då reglerna? Lag?Tack, En envis elev som vill bli åklagare någon dag :)
Kamile Rumsaite |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad roligt att du är intresserad av att jobba med juridik i framtiden!Frågor vad gäller skola och utbildning på grund – och gymnasienivå regleras bland annat i skollagen, men också i Skolverkets allmänna råd som ger rekommendationer och stöd i lärares arbete.Läraren måste ha tid för att kunna bedöma det sent inlämnade arbetetDet stämmer det du säger om att läraren måste utnyttja all tillgänglig information för att göra en bedömning av elevens kunskaper och behöver därmed också beakta sent inlämnade uppgifter. Enligt Skolverket ska läraren dock kunna planera sitt arbete och ha tid för att bedöma elevens inlämnade uppgift och kunna väga ihop det med övrigt betygsunderlag innan ämnet eller kursen ska betygsättas. Med detta menas att även om läraren har fått elevens arbete som kommit in efter deadline, är det inte säkert att arbetet är möjligt att beakta vid betygsättningen om läraren inte har tid att rätta det i efterhand.Läraren får själv avgöra hur tillförlitligt arbetet ärI Skolverkets allmänna råd med kommentarer framgår det att läraren måste ta hänsyn till hur tillförlitliga och giltiga de olika underlagen är. Ju mer giltiga och tillförlitliga underlagen är, desto tyngre väger de vid betygsättningen. Läraren har en stor befogenhet att själv kunna avgöra hur tungt en viss genomförd uppgift ska vara i den slutgiltiga betygsbedömningen och kan komma fram till att vissa underlag inte alls är relevanta (allmänna råden s. 32). Jag tolkar detta som att en sent inlämnad uppgift eventuellt skulle kunna anses vara irrelevant, om läraren utifrån rättviseaspekten bedömer att eleven har haft längre tid på sig att utföra arbetet jämfört med andra elever.Bestämmelsen i skollagenDen lagtext du hänvisar till står i 10 kap. 19 § skollagen. Bestämmelsen handlar dock mer om kursplanen och kunskapskrav och behandlar inte frågan om huruvida en lärare måste ta med all tillgänglig information i bedömningen. Denna paragraf infördes för att öka likvärdigheten i betygsättningen runt hela landet, då det tidigare fanns brister i de nationella kunskapskriterierna vilket gjorde att lärare på lokal nivå behövde utgå ifrån sina egna kriterier i bedömningen (Prop 2009/10:165 s 376).SammanfattningEn lärare kan egentligen inte vägra bedöma ett sent arbete, då det som utgångspunkt också ska ligga till grund för betygsbedömningen, men i och med att läraren måste ha tid för att rätta den sena uppgiften samt att hen själv kan bedöma vikten på uppgiften, kan det finnas risk att läraren inte tar med det sena arbetet i bedömningen, alternativt att det väger betydligt mindre jämfört med annat som bedöms. Min rekommendation skulle vara att prata med läraren. Om det enligt läraren handlar om rättviseaspekten, kan du eventuellt be hen att ge dig en annan uppgift som motsvarar samma kunskapskrav som den försenade uppgiften.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan vår son få rätt till skolskjuts till sin gamla skola i en annan kommun?

2020-05-13 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, min son går i femte klass i ganska ny skola och mår jätte dåligt i skolan , han har kämpat i över 1 år. Finns det möjlighet att han kan få rätt till skolskjuts till gamla skolan som ligger i en annan kommun?/ Oroliga föräldrar
Johanna Persson |Hej!Tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga. Mina utgångspunkterTill att börja med vill jag beklaga att er son mår så dåligt, det är verkligen ledsamt. Jag tolkar det ni har skrivit som att han blir illa behandlad i skolan. Er son kan alltid kontakta organisationen Bris om han skulle behöva ett samtalsstöd. Bris erbjuder även stöd åt vuxna som är oroliga för sina barn.Då jag inte känner till om er son går i en kommunal eller en fristående grundskola kommer jag att förklara vad som gäller i båda fallen.Jag kommer att hänvisa till skollagen (SkolL) i mitt svar, som bland annat innehåller regler om när elever har rätt till skolskjuts. Jag kommer också att hänvisa kort till kommunallagen (KL).Skolans typ och kommunens beslut avgör er sons rätt till skolskjutsDet korta svaret på er fråga är att det beror på om den gamla skolan är kommunal eller fristående, samt på vad er sons nuvarande hemkommun beslutar.Jag kommer nu att utveckla vad som gäller beroende på den gamla skolans typ.Kommunal grundskola – en liten möjlighet till fri skolskjutsEr son kan ha rätt att gå i den andra kommunens grundskola om han har särskilda skäl till det (10 kap. 25 § första stycket SkolL). Vad jag förstår kan ett sådant särskilt skäl vara att han blir illa behandlad i skolan. Tyvärr har er son inte någon absolut rätt till att få kostnadsfri skolskjuts till den gamla skolan. Det beror på att hans hemkommun inte är skyldig att betala för skolskjutsen om det innebär merkostnader för kommunen (10 kap. 32 § andra stycket SkolL). Hemkommunen är den kommun där er son är folkbokförd (29 kap. 6 § första stycket SkolL).Sammanfattningsvis är det alltså inte omöjligt att er son kan få rätt till kostnadsfri skolskjuts till den gamla skolan. Det är dock upp till hans nuvarande hemkommun att besluta om den har möjlighet att betala för skolskjutsen.Fristående grundskola – ingen rätt till fri skolskjutsEr sons hemkommun har inte någon skyldighet att betala för skolskjuts till den gamla skolan om den är en fristående skola.Kommunen ansvarar nämligen bara för skolskjutsen om det rör sig om en fristående skola inom kommunen (10 kap. 40 § SkolL). Ansvaret gäller då endast om skolskjutsen inte innebär några merkostnader för kommunen (10 kap. 40 § och 10 kap. 32 § andra stycket, andra meningen SkolL). Slutsatsen är därmed att er son tyvärr inte har någon rätt till kostnadsfri skolskjuts till den gamla skolan om den är fristående.Kontakta er sons hemkommunNi bör kontakta er sons hemkommun för att få veta mer om hur just den kommunen ställer sig till frågor om skolskjuts. Jag vill råda er att göra det oavsett om den gamla skolan är kommunal eller fristående, eftersom det är upp till hemkommunen att avgöra om den kan bekosta skolskjuts åt er son. Förhoppningsvis finns det även information om skolskjuts på hemkommunens hemsida, samt instruktioner för hur ni ska gå till väga för att göra en ansökan om skolskjuts för er son.Ni kan överklaga beslutet om er ansökan inte blir beviljadNi kan överklaga kommunens beslut genom så kallat kommunalbesvär om ni har gjort en ansökan om skolskjuts som inte har blivit beviljad (28 kap. 18 § första stycket SkolL).Förvaltningsdomstolen kommer då att göra en laglighetsprövning av beslutet (13 kap. 1 § första stycket KL). Tyvärr är det en begränsad prövning som bara kan leda till att domstolen fastställer eller upphäver kommunens beslut. Ni kan dock göra en ny ansökan om skolskjuts om er första ansökan inte blir beviljad. Ni kan också göra en ny ansökan efter att ni har överklagat och en förvaltningsdomstol har fastställt eller upphävt det första beslutet. SammanfattningEr son har tyvärr inte rätt till kostnadsfri skolskjuts om den gamla skolan är fristående. Däremot kan han eventuellt få rätt till skolskjuts om skolan är kommunal. Hans hemkommun är dock inte skyldig att betala för skolskjutsen om det leder till merkostnader för kommunen.Jag rekommenderar er att kontakta er sons hemkommun för att få veta vad som gäller för skolskjuts inom den. Kontrollera även om det finns information om skolskjuts på kommunens hemsida. Där bör ni även kunna hitta instruktioner för hur ni gör en ansökan.Slutligen vill jag även tipsa om att det finns allmän information om skolskjuts på Skolverkets hemsida.Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga och att allt ordnar sig för er son! Om ni har fler funderingar så får ni gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,