Hur långt innan har jag rätt att få veta att jag ska ha en tenta?

2021-02-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hur lång tid innan behöver man få reda på att man har en tenta/dugga?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är frågan?Jag uppfattar det som att du undrar hur långt innan du har rätt att få veta att du ska ha en tenta eller en dugga.Hur lång tid du har rätt tillTyvärr tror jag inte att det finns ett rättsligt reglerat svar på din frågan. Jag tror alltså inte att du har en rätt enligt någon lag att få veta innan en viss tid. Däremot kan jag rekommendera att du tar kontakt med din högskola eller ditt universitet för att se vilken policy de har där. Det är mycket möjligt att ditt lärosäte har bestämt hur långt innan studenter har rätt att få veta.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Skoluppgift

2021-02-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Jag läser till civilekonom och har just nu en uppsats där jag tar upp vissa juridiska bitar. Jag behöver hjälp att formulera om hur en dom ser ut. Vad skriver man först osv?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi har som policy att inte svara på frågor som har med skolarbeten att göra. Jag hänvisar dig därför till relevant kurslitteratur och lagtext. Lycka till!Vänligen,

Drogtest på gymnasiet

2021-02-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, jag går i 2an på gymnasiet och jag går i en ganska liten skola (cirka 180 elever) nu har min rektor sagt att dom ska skicka alla elever på pissprov när vi är tillbaka i skolan igen. Är det lagligt? Är inte det integritetskränkande? Måste han inte ha föräldrarnas tillstånd och kan man vägra?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt grundlag i Sverige är alla gentemot det allmänna skyddade för påtvingat kroppsligt ingrepp (2 kap. 6 § regeringsformen). För att kroppsliga ingrepp, såsom drogtester ska vara tillåtna måste det finnas lagstöd till detta (2 kap. 20 § 2 punkten regeringsformen). I nuläget finns det inget lagstöd i skollagen som tillåter användning av slumpvisa drogtester mot någons samtycke. Troligtvis är det i enlighet med lagen med användande av drogtester om detta samtycks av eleven (se JO dnr 479-2010). För den som är omyndig krävs i det fallet förälderns samtycke. Däremot finns det alltså inget stöd i lag för att drogtester mot en elevs vilja ska få ske. Där krävs stöd i lag, såsom exempelvis polislagen. Det finns alltså inget stöd för skolan att tvinga någon till drogtest. Du kan vägra att delta. Vänligen,

Får elever bilda en förening som strider mot skolans värdegrunder?

2021-01-31 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får elever i en skola starta föreningar vars verksamhet strider mot skolans värdegrund? Vilka riktlinjer finns i ett offentligrättsligt perspektiv?
Hellin Gültekin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Föreningsfriheten är en av de grundlagsskyddade fri och rättigheterna i 2 kap. 1 § regeringformen. Att föreningsfriheten är grundlagsskyddad innebär att den gäller över alla andra lagar och den får inte inskränkas så länge föreningen inte ägnar sig åt att diskriminera andra på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, 1 § diskrimineringslagen. Dessa begrepp finns närmare definierade i diskrimineringslagen och har sin grund i regeringsformen, europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) samt EU:s rättighetsstadga. Skolan är en offentlig myndighet och har därför till uppgift att se till att dessa värdegrunder inte inskränks enligt 1 kap. 1 § 5 st. Regeringsformen. Således måste skolan skydda alla elevers grundläggande rättigheter. Svaret på din fråga är att det ur ett offentligrättsligt perspektiv är tillåtet att bilda en förening så länge det inte diskriminerar eller kränker andras fri och rättigheter. Eftersom en skola är en myndighet och en del av det offentliga så är deras värdegrunder ofta att värna om allas lika rättigheter och noll tolerans mot mobbning och diskriminering. Därför har jag svårt att tro att elever i en skola kan bilda en förening som strider mot skolans värdegrunder. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska du gå tillväga om ett barn utsätts för mobbning i skolan?

2021-02-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Min systers dotter går i 2an och blir mobbad av en kille som går i 6an. Han har sparkat på en stol som flög på henne och hon ramlade och slog huvudet i marken och fått sår i pannan. Tydligen har det här pågått och pågår fortfarande då han senast idag har sparkat på henne. Skolan har inte gjort något och vi blir mer frustrerad för varje dag som går. Vad kan vi göra ? Självklart har vi tagit bilder på skador på kroppen och blåmärken. Tacksam för svar!
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Jag beklagar att din systers dotter blir behandlad på detta sätt och ska göra mitt bästa för att förklara för er vad ni kan göra för att få stopp på detta. Skolans skyldigheterReglerna om skolans skyldigheter finns i Skollagen (SkolL).Skolpersonalens anmälningspliktNär en lärare, eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i skolan är läraren/personalen skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen ska skyndsamt utreda anmälan och i förekommande fall vidta de åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden (6 kap. 10 § SkolL). Disciplinära åtgärderVilka disciplinära och andra åtgärder som skolan kan vidta för att tillförsäkra trygghet för din systers dotter framgår av 5 kap. 6-22 §§ SkolL. Eftersom den andra eleven hade skadat din systers dotter på ett sådant sätt att hon slog i huvudet i marken och fick ett sår på pannan måste det betraktas som en allvarligare förseelse som innebär en plikt för rektorn att utreda saken (5 kap. 9 § första stycket SkolL). Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid utredningen ska rektorn därefter se till att åtgärder genomförs för att få killen att ändra sitt beteende (5 kap. 10 § SkolL). Rektorn kan exempelvis besluta att tilldela killen en skriftlig varning eller att tillfälligt omplacera honom om killen, trots utredningen och varningen, inte ändrar sitt beteende (5 kap. 11-12 §§ SkolL). SkadeståndOm huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter, att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkningarna mot din systers dotter och att fullgöra sin anmälningsplikt, kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig (6 kap. 12 § första stycket SkolL). Hur ska ni gå tillväga?Skolan har en skyldighet att se till att din systers dotter inte utsätts för kränkande behandlingar. Ni kan i första hand ta kontakt med skolan igen och påminna dem om deras skyldigheter att utreda och vidta åtgärder för att se till att denna typ av beteende inte fortsätter. Om ni märker att skolan trots allt inte fullgör sina skyldigheter och din systers dotter fortsätter att bli utsatt för kränkande behandlingar kan ni vända er till huvudmannens klagomålshantering. För att ta reda på hur ni kommer i kontakt med ansvarig för huvudmannens klagomålshantering kan ni titta på huvudmannens eller skolans webbplats, alternativt fråga någon i personalen på skolan. Om även det inte hjälper kan ni anmäla till Skolinspektionen. För att komma till webbformuläret för att anmäla: klicka här! Jag hoppas att mitt svar har varit till er hjälp och att situationen kommer att lösa sig snart för er. Återkom gärna om ni har ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Kan uppgifter i belastningsregistret påverka gymnasieval?

2021-02-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Ifall man har en prick i registret kommer de påverka ditt gymnasieval, t.ex. om jag vill söka borgar natur kommer det påverka det?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Det är påföljden eller straffet som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret innan den tas bort. Det framgår av 17 § Lag (1998:620) om belastningsregister när en uppgift i belastningsregistret gallras, dvs försvinner, och inte längre blir synlig.Att ha en "prick" i registret påverkar absolut inte ditt gymnasieval utan du kan söka precis vad du vill.Med vänliga hälsningar,

får lärare ta elevers mobiler?

2021-02-09 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Nyligen har min skola fått en ny ordningsregel att man inte får ha mobiler under skoltid, utan att man måste lämna in dem till skolan och få tillbaka dem vid slutet av dagen. Vissa elever har börjat gömma sina mobiler i skåpen, och en av lärarna håller på att gå runt och rota ibland elevens skåp, jackor och väskor när eleven inte är där. Är det tillåtet för en lärare att rota runt bland en elevs saker utan tillstånd från eleven, och utan att eleven själv är där?
Oscar Rudén |hej och tack för att du vänder dig till lawline med din frågaDet framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller lärare för högstadiet eller gymnasiet, vilket innebär att skollagen är tillämplig (skollagen (2010:800) (SkolL)).Jag kommer först att gå igenom reglerna på området innan jag besvarar din fråga.När får läraren ta en elevs mobil?En lärare får enligt skollagen omhänderta störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Det innebär att läraren har rätt att omhänderta en mobil om den uppfattas som störande.Däremot har läraren inte rätt att exempelvis kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd vid omhändertagandet (se 2 kap. 6 § regeringsformen). I sådana fall ska omhändertagandet avbrytas och istället kan lärare vidta andra disciplinära åtgärder, såsom att avvisa eleven från klassrummet.Om en mobil blivit omhändertagen ska den som huvudregel lämnas tillbaka till eleven senast vid skoldagens slut (5 kap. 23 § första stycket SkolLDin situation – Utgångspunkten är därmed att lärarna har rätt att ta mobilerna och hålla dem under hela skoldagen. Skolan har även rätt att stifta förordningar kring mobiltelefoner. Dock bör våld eller genomletande av skåp utan elevs samtycke anses vara på gränsen till tillåtet agerande. Om detta innebär uppbrytande av skåp eller liknande bör det anses vara förbjudet. Hoppas att de var svar på din fråga!

Skolplikt och påföljder

2021-01-31 i Skola och utbildning
FRÅGA |Kan föräldrar få fängelse om de håller sina barn hemma från skolan?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av skollagen. I Sverige har vi skolplikt och reglerna om skolplikt finner vi i skollagen. Alla barn som är bosatta i Sverige har en skolplikt vilket framgår av 7 kap. 2 § skollagen. Till skolplikten finns det dock undantag. Undantagen gäller endast för barn som bor utomlands och för barn där förhållandena är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skolan, enligt 7 kap. 2 § andra stycket skollagen. Det är vårdnadshavaren till barnet som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt enligt 7 kap. 20 § skollagen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att vårdnadshavaren inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att barnet ska gå i skolan, får kommunen där eleven och vårdnadshavaren bor förelägga vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter, enligt 7 kap. 23 § skollagen. Ett sådant föreläggande får förenas med vite, enligt 7 kap. 23 § andra stycket skollagen. Vite kan dock endast dömas ut om det kan anses att vårdnadshavaren inte har gjort vad den är skyldig att göra för att barnet ska gå till skolan. Anses det att vårdnadshavaren har gjort tillräckligt och barnet ändå vägrar att gå till skolan kan ett vitesbelopp inte dömas ut. I praktiken innebär detta att vårdnadshavaren är skyldig att se till att barnet kommer till själva skolan samt att vårdnadshavaren säger åt barnet att denne ska gå på alla lektioner. Vid varje enskilt utdömande av vite ska det dock finnas information där det tydligt framgår vad det förväntas av vårdnadshavaren att denne ska göra och när detta senast ska vara gjort för att inte vitet ska dömas ut.Sammanfattningsvis så kan man inte få fängelse, men påföljden vite kan bli aktuell. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,