Får lärare omhänderta mobiler?

2019-11-08 i Skola och utbildning
FRÅGA |Är det olagligt för lärare i skolan att ta elevers mobiler över dagen eller lektionen?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer anta att du syftar på högstadiet eller gymnasiet när du pratar om skolan, vilket innebär att skollagen är tillämplig (skollagen (2010:800) (SkolL)).Enligt skollagen får lärare omhänderta störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Läraren får alltså ta en mobiltelefon från en elev om den stör undervisningen, vilket kan tänkas vara fallet om man använder mobilen och då tappar fokus från lektionen och kanske distraherar andra elever. Om en mobil blivit omhändertagen ska den som huvudregel lämnas tillbaka till eleven senast vid skoldagens slut (5 kap. 23 § första stycket SkolL). Som svar på din fråga är det alltså inte olagligt för lärare att ta elevers mobiler över dagen eller lektionen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilket ansvar har skolor vid mobbning och våld?

2019-10-11 i Skola och utbildning
FRÅGA |Vilket ansvar har skolan vid mobbning o våld i klassrummen, o hur var anmäler jag en elev som hoppar på min styvdotter och tar stryptag vilket resulterade i blåmärken, läraren tar undan pojken o säger att det var inte snällt gjort, sen menar läraren att flickan ska be om ursäkt, så min fråga är bör jag polisanmäla både pojken, läraren och skolan, barnen är 13 år gamla, mvh M
Johannes Norrman |Hej M!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Alla grundskolor har ett ansvar att förebygga och förhindra kränkande behandlingRegler om grundskolors skyldigheter finns i skollagen. 6 kap 7 § skollagen stadgar att huvudmannen för en skola är skyldig att förebygga och förhindra att barn på skolan utsätts för kränkande behandling. Kränkande behandling definieras i 6 kap 3 § skollagen som "ett uppträdande som [...] kränker ett barns eller elevs värdighet." Av 6 kap 10 § skollagen framgår vidare att om person på en skola får kännedom om att en elev anser sig ha utsatts för kränkande behandling, så är de skyldiga att föra dessa uppgifter vidare till huvudmannen. Huvudmannen har därefter ett ansvar att utreda omständigheterna kring den uppgivna kränkningen. Att en elev "hoppar på" en annan elev och tar strypgrepp på denne är uppenbarligen ett sådant uppträdande som kränker en elevs värdighet. Utifrån din beskrivning bedömer jag följaktligen att din dotter har utsatts för kränkande behandling. Detta innebär att de skyldigheter i skollagen som jag beskrev ovan aktualiserats. Är du inte nöjd med hur skolan hanterat det kränkande beteendet, kan du kontakter skolan och klaga eller alternativt anmäla till SkolinspektionenSåsom jag förstår din beskrivning av sakomständigheterna, har skolan inte vidtagit de åtgärder den är skyldig att vidta enligt 6 kap 10 § skollagen. Man kan också fråga sig om de förebyggande åtgärderna varit tillräckliga, med tanke på vad som skett. Sist men inte minst är det självklart inte ett adekvat svar att tvinga den utsatta eleven att be om ursäkt till angriparen. Skolan har, enligt min bedömning utifrån det du beskrivit ovan, sannolikt inte uppfyllt sin skyldighet att motverka kränkande behandling.Jag kommer nu att behandla frågan vad du kan göra åt detta. Smidigast är naturligtvis att kontakta skolan för att påminna dem om deras skyldigheter, och att upplysa dem om att du är missnöjd. Om du har tur kanske personalen på skolan tar sitt förnuft till fånga, och åtgärdar problemen och ber om ursäkt.En annan idé är att anmäla det inträffade till Skolinspektionen. Enligt 26 kap 3 § skollagen utöver Statens skolinspektion (Skolinspektionen) tillsyn över skolväsendet, och det är långtifrån ovanligt vid denna typ av missförhållanden att föräldrar eller andra närstående anmäler det inträffade till Skolinspektionen, för att på så sätt förmå skolan att bättra i framtiden.Jag lämnar en länk till Skolinspektionens hemsida, där du kan lämna in en eventuell anmälan. Vilken åtgärd som är mest lämplig avgör du själv.Du bör inte polisanmäla någon med anledning av det inträffadeDu funderar, såsom jag förstår din fråga, på att polisanmäla pojken som angrep din styvdotter. Pojken har uppenbarligen gjort sig skyldig till misshandel. Eftersom han är under 15 år, är han dock inte straffmyndig (1 kapitlet 6 § brottsbalken) och eftersom ingen (såsom jag förstår dig) fått några allvarliga fysiska skador är det ytterst osannolikt att polisen skulle befatta sig med det inträffade. Inte heller har läraren gjort sig skyldiga till brott - att underlåta att avvärja misshandel kan visserligen vara straffbart för en lärare, men utifrån din beskrivning så ingrep läraren och såg till så att misshandeln upphörde. Skolan som sådan är inte en fysisk person, och kan inte begå brott. Det saknas följaktligen, enligt min bedömning, anledning att anmäla det inträffade till polisen. Du bör därför inte göra det. SammanfattningAlla skolor har ett ansvar att motverka kränkande behandling. Skolan i din fråga verkar av allt att döma ha brustit i denna skyldighet. Du kan därför fundera på att ta kontakt med skolan och klaga, eller alternativt att anmäla det inträffade till Skolinspektionen. Däremot bör du inte anmäla det inträffade till polisen; pojken är inte straffmyndig och läraren har inte begått något brott.Har du fler funderingar, eller om jag missförstått dig, är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde. Lyckönskningar och hälsningar,

Lärares skyldigheter och ansvar i känsliga elevärenden

2019-09-29 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej har en lärare laglig rätt att skydda en källa även om den som ska va drabbad säger att en sak inte är sann om att tex en elev kränkt en annan elev och en annan elev anmält det .
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag tolkar din fråga har elev 1 påstått att elev 2 kränkt elev 3 – något som elev 3 själv förnekar. Du undrar nu om läraren har rätt att skydda elev 1 som källa till detta. Frågan aktualiserar i första hand bestämmelser i skollagen och socialtjänstlagen. I min fortsatta framställning kommer jag utgå från att eleverna i fråga är under 18 år gamla.Lärare har tystnadsplikt om känsliga elevärendenLärare och annan personal inom skolverksamhet har tystnadsplikt rörande enskildas personliga förhållanden – de får alltså inte för utomstående avslöja sådan känslig information de kommit åt genom tjänsten (skollagen 29 kap. 14 §). Tillrättavisning av en elev eller samtal om en påstådd kränkning torde utgöra sådana ärenden som avses och omfattas av tystnadsplikten. I första hand bör alltså informationen hållas mellan behöriga lärare och andra skolanställda, och inte spridas vidare. I detta avseende kan nästan sägas att en lärare är skyldig att skydda sin källa, eftersom informationen inte bör spridas bortom de närmast inblandade.Lärare är anmälningsskyldiga vid oro för att barn far illaLärare tillhör en grupp av yrkesverksamma personer som är skyldiga att anmäla (till socialnämnden) om de får kännedom eller misstänker att ett barn i deras verksamhet far illa (socialtjänstlagen 14 kap. 1 §). Alltså räcker blotta oron, det krävs inte att det faktiskt är sant och bevisat. Vad som innefattas i begreppet "far illa" varierar med barnets ålder och de faktiska omständigheterna i fallet och det är långt ifrån säkert att en "kränkning" uppfyller detta krav. Det ska i så fall röra sig om ett grovt fall.Skulle kränkningen ändå vara av det allvaret att den måste anmälas till socialnämnden gäller att läraren är skyldig att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning om över det utsatta barnets behov av stöd och hjälp. Om detta även innefattar namnet på den källa – alltså elev 3 – som berättat om kränkningen är osäkert. Det blir nog ytterst en bedömning i det enskilda fallet.Min bedömning Såvida den påstådda kränkningen inte är mycket allvarlig – på det nivå att den är rent brottslig, tror jag att inte att läraren har någon skyldighet att lämna ut namnet på uppgiftslämnaren, elev 3. Utgångspunkten i sammanhanget torde alltså vara att läraren mycket väl får – och till och med borde – skydda sin källa. Endast i mycket allvarliga fall, där elev 3:s identitet är avgörande för att få till en god utredning i situationen borde denna information kunna krävas.Jag hoppas du fick svar på din fråga,Mvh,

Vad kan man göra för att få en skola granskad när Skolinspektionen inte går med på det?

2019-09-12 i Skola och utbildning
FRÅGA |Skolan kränker dagligen elever kraftigt. Personalen ignorerar mig som förälder och det gör även kommunen (de är vänner) Min son mår fruktansvärt dåligt pga denna förföljelse och öppet kränkande behandling som pågått sedan augusti 2018 att han VÄGRAR gå till skolan mer. Jag har anmält till skolispektionen men de menar att jag inte har tillräckliga underlag för att jag inte har exakta datum och klockslag för händelserna. Jag går bokstavligen sönder inuti . Jag mår fruktansvärt dåligt pga allt detta och att bli totalt ignorerad känns oerhört svårt . Jag är ensamstående, sjukpensionerad och helt utan stöd från något håll. Snälla . Hjälp mig !
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad ska man göra för att få skolan granskad? Det finns två alternativ när man inte får gehör från Skolinspektionen. Det ena är att vända sig till JO och göra en JO-anmälan. Hur du gör detta går att läsa på deras hemsida. Det finns dock ingen garanti för att JO kommer ta upp din anmälan, av samma anledningar som Skolinspektionen valde att avstå. Ett annat alternativ är då att uppmärksamma medier på det som sker. För att få mediernas uppmärksamhet kan det dock vara bra att ha fler med sig. Prata med föräldrar till barn som går på din sons skola och försök höra om det finns fler med samma upplevelser. Beroende på vilka årskurser det rör sig om kan det också vara bra att även eleverna själva vittnar om behandlingen. Förhoppningsvis finns det då tidningar eller liknande som kan anse att det finns ett intresse av att skriva om detta. Vad ska du göra rörande din son?Vägrar din son gå till skolan bör du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och be om hjälp. De kan eventuellt hjälpa till med stödåtgärder eller vägledning. Skulle det inte fungera bör du fundera på om han borde byta skola istället.Vänligen,

Är det olagligt för en elev att uttrycka starka åsikter om abort i ett klassrum?

2019-10-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |En av mina klasskamrater och läraren började argumentera om abort under en matte lektion, och under argumentet utycker han starka åsikter om att abort är fel så länge du inte blivit våldtagen. Är det olagligt eller tillåtet
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterDet framgår inte av din fråga huruvida det är läraren eller klasskamraten som uttryckt starka åsikter om abort. Eftersom det framstår som mindre sannolikt att en lärare skulle uttrycka starkt negativa åsikter om abort inför ett klassrum än att en elev skulle göra det, kommer jag därför att utgå ifrån att det var din klasskamrat som gjorde det.I Sverige har var och en yttrandefrihet, men yttrandefrihet innebär såklart inte rätt att störa en lektionAv 2 kap 1 § i vår grundlag regeringsformen framgår att var och en gentemot det allmänna (d.v.s staten) är tillförsäkrad yttrandefrihet. Yttrandefrihet definieras i paragrafen som frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Yttrandefriheten kan begränsas, men för att göra det krävs det stöd i lag. Det finns ingen lag som förbjuder en person från att ha vissa åsikter om abort, exempelvis att det är moraliskt fel så länge inte graviditeten är en följd av våldtäkt. Det är med andra ord fullt tillåtet att såväl hysa som att uttrycka den åsikten, och det är inte tillåtet för en skola att vidta repressiva åtgärder enbart på grund av det materiella innehållet i en viss elevs utsagor. En annan sak är dock att yttrandefriheten självfallet inte innebär någon ovillkorlig rätt att i varje ögonblick villkorslöst ge uttryck för sina åsikter. Enligt 5 kap 3 § skollagen så har elever rätt till en studiemiljö som präglas av studiero och trygghet, och om en elev avbryter eller stör matematikundervisningen genom att konstant opåkallat ta upp abortfrågan är det naturligtvis inte tillåtet. Skolan då har möjlighet att vidta åtgärder för att förmå eleven att upphöra med sitt ordningsstörande beteende. Jag vill samtidigt betona att det är just de formella omständigheterna KRING elevens yttrande som kan föranleda ingripande; en skola får aldrig, utan stöd i lag, ingripa mot en elev för att denne uttryck en viss åsikt. Om ämnet naturligt kommer på tal och en viss elev därvid uttryck negativa åsikter om abort, är detta knappast tillräckligt för att anse elevens beteende som ordningsstörande; då gäller som sagt att skolan inte får ingripa mot eleven på grund av att denne gett uttryck för sina åsikter.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar eller om jag missförstått dig är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.Lyckönskningar och hälsningar,

Vem ansvarar för omhänder­tagen mobiltelefon i skolan?

2019-10-01 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej,Läraren samlar in mobiltelefonen i början av dagen och lämnar ut den i slutet av dagen. Vem är ansvarig om telefonen försvinner eller skadas när den är insamlad?Ordningsreglerna på skolan säger:"F- 3 använder inte mobiltelefoner under skol – och fritidstid.Åk 4- 6 får använda mobiltelefon efter överenskommelse med sin lärare underlektionstid men inte på raster."Med vänliga hälsningar,Sebastian
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! När en mobiltelefon har omhändertagits med stöd av skollagen eller skolans ordningsregler har den som har tagit hand om mobilen ett ansvar för föremålet. Skadas eller försvinner egendomen under den tid som skolan förvarar den kan skolan bli skadeståndsskyldig (se prop. 2006/07:69). Det är därför viktigt att omhändertagen egendom förvaras på ett betryggande sätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?

2019-09-18 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Min son är mobbad i skolan och har dessutom blivit misshandla av en annan elev och lärarna gör ingenting jag har varit på möten om detta med både lärare rektor och kurator i omgångar men ingenting händer! Allt som hänt honom har jag fått reda på långt senare av min son när det egentligen är lärarnas plikt enligt mig att berätta att min son har blivit utsatt av både det ena och det andra.Häromdagen fick han nog när andra elever stod och retade honom så han slog på rutan med sin iPad och olyckligtvis gick rutan sönder (meningen var INTE att rutan skulle gå sönder) läraren pratade aldrig med min son utan ringde bara till mig för att berätta att han hade hört att min son haft sönder en ruta! nu fick vi reda på att vi får stå för kostnaderna för detta! Är detta rätt egentligen? Vet inte längre vart jag kan vända mig! Hade lärarna agerat annorlunda så kan jag garantera att han inte hade tagit sönder nåt då han är det lugnaste barn jag vet! Vart kan jag vända mig om nu detta är fel ställe? Mvh
Binh Tran |Hejsan, tack för att du vänder dig till oss och jag ska försöka hjälpa dig så bra jag kan. Jag beklagar att din son behandlas på detta sätt i skolan. Det är en rättighet för alla människor att behandlas på ett respektabelt och värdigt sätt.Jag identifierar två frågor i din text: 1. Vad har skolan för skyldigheter angående mobbning i skolan och vad kan du göra åt detta?2. Behöver du ersätta rutan?Jag börjar med att besvara fråga 1. Fråga 1: vad har skolan för skyldigheter och vad kan du göra? Aktuell lagstiftning är skollagen, förkortat SkolL. Innan jag börjar skriva om det juridiska skulle jag vilja länka till en hemsida där de pratar om hur en föräldrar kan agera gentemot sitt barn, skolan och andra inblandade vid mobbning (klicka här för länken). Där går de igenom även vilka andra du kan ta kontakt med för att få din son den hjälp han behöver. I SkolL 6 kap 10§ stadgar det att om en lärare eller annan person på skolan får reda på att ett barn eller elev anser sig själv ha blivit utsatt för kränkande behandling ska denne anmäla det till rektorn. Rektorn i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen och huvudmannen är skyldig att utreda och åtgärda problemen. Det innebär att lärare och rektor har en anmälningsplikt till huvudmannen när de får reda på att ett barn anser sig ha blivit utsatt för detta. Jag rekommenderar att du tar kontakt med huvudmannen för skolan. Det kan antingen vara kommunen om det är en kommunalskola eller ägaren till skolan om det är en privatskola. Du bör kunna få reda på vem som äger skolan genom att fråga rektor eller andra kontaktpersoner i skolan. Barn- och elevombudetOm detta inte ger något resultat, eller om redan har gjort detta, och du känner att de är passiva i arbetet, så rekommenderar jag vidare att du anmäler detta till Barn- och elevombudet (klicka här för att komma till deras hemsida). De kommer att korrespondera med skolan och fråga vad det är som de har gjort för att stoppa kränkningar. SkolinspektionenDu kan ytterligare anmäla detta till skolinspektionen, de kan dock inte göra så mycket på ett personligt plan utan deras makt går ut på att inspektera skolor och göra så att de ändrar hur de arbetar. Det finns även möjlighet att personalen blir av med sina legitimation vid grova förseelser. Handläggningstiden kan även ta lång tid (klicka här för att komma till deras hemsida).Fråga 2: Behöver du ersätta rutan? Huvudregeln är att den som orsakar skadan ska ersätta den, skadeståndslagen 2 kap 1§. Det finns emellertid två undantag där en förälder kan bli skadeståndsskyldig för sitt barns agerande. Första undantaget är om föräldern har brustit i sin tillsyn av sitt barn, föräldrabalken 6 kap 2§ 2st. Detta kommer knappast i fråga när han har varit i skolan. Det andra undantaget är om han gör något brottsligt, då har en förälder ansvar att betala skadan, det begränsas dock till att föräldern endast ska betala maximalt en femtedel av ett prisbasbelopp, vilket är idag ungefär 9 300 kronor. Emellertid är detta inget brottsligt då han uppenbarligen inte hade avsikt att göra sönder rutan. Emellertid kan en ansvarsförsäkringen täcka en sådan skada, så för säkerhetsskull skulle jag rekommendera att höra med ditt försäkringsbolag om du har en ansvarsförsäkringen. Sammanfattningsvis kan sägas att du inte behöver ersätta rutan om detta inte anses som ett brott, vilket jag inte tycker det gör. Du bör ta kontakt med huvudmannen samt ta kontakt med barn- och elevombudet, om du vill bör du även kontakta skolinspektionen. Det viktigaste är att ditt barn slutar att bli kränkt och mår bra. Jag hoppas jag har kunnat vara till vägledning, har du andra frågor så kan du kommentera inlägget, eller skriva ett nytt inlägg. Om du vill få vidare hjälp så kan du kontakta våra jurister, klicka här.Med vänliga hälsningar

Får lärare omhänderta elevs mobil?

2019-09-11 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag heter x och undrar om en lärare får te en mobile från en elev om den inte används för i något årdnigs störande syfte och vilken lagar kan jag ta upp om detta skulle hända och om dom får ta hur lång tid får dom behålla den tack!
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att det rör sig om en grund- eller gymnasieskola, varför jag hänvisar till Skollagen (SkolL) i mitt svar. Omhändertagande av föremålEn lärare har rätt att omhänderta föremål, exempelvis en mobil, från en elev. Lagtexten ställer dock krav på att föremålet måste störa undervisningen eller utgöra en fara för säkerheten ( 5 kap. 22 § SkolL). Om mobilen varken stör undervisningen eller utgör fara för säkerheten har läraren inte rätt att omhänderta den. Återlämnande av föremål Ett föremål som har omhändertagits ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som stör undervisningen eller utgör en fara för säkerheten eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet (5 kap. 23 § SkolL). Sammanfattning För att en lärare ska ha rätt att omhänderta en elevs mobil krävs det är mobilen stör undervisningen eller utgör en fara för säkerheten. Om så inte är fallet, har läraren ingen rätt att omhänderta en elevs mobil. Som huvudregel ska ett omhändertaget föremål lämnas tillbaka senast då eleven slutar skolan. I undantagsfall behöver inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet och som längst till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet (se fullständigt resonemang ovan). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,