Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?

2021-06-17 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen lämnat in en tentamen på Göteborgs universitet och vi fick svaret från lärarna att om inte minst 70% av eleverna lämnar in kursenkät så kommer de inte att börja rätta tentan. Är detta ett rimligt krav?Mvh!
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom universitet faller är myndigheter så blir förvaltningslagen (FL) aktuell.Det finns inga regler om exakt hur lång tid universitetet får ta på sig för att rätta tentor. Det finns emellertid regler om att myndigheter ska handlägga ärenden så snabbt och effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 § FL). Exakt hur många dagar som är tillräckligt snabbt och effektivt framgår inte, men Justitieombudsmannen (JO) har uttryckt att en tenta bör vara rättad inom tre veckor från tentamenstillfället och senast två veckor innan omtentamen (JO 1991-07-18 dnr. 3980–1990). Detta kan dock variera något beroende på kursens längd och omfattning. De flesta universitet har dock riktlinjer om att tentor ska rättas inom tre veckor som de då är skyldiga att följa. Såvitt jag vet tillämpar Göteborgs universitet dessa riktlinjer om tre veckor. Du kan för att vara säker dubbelkolla det med din institution.Att lärarna skulle sätta upp ett krav om att inte börja rätta tentorna om inte 70% av eleverna lämnar in kursenkäten skulle alltså strida mot förvaltningslagen och JO:s beslut om det tar mer än tre veckor. Universitetet är skyldiga att rätta tentorna inom denna tid oavsett om deras krav skulle bli uppfyllt eller inte.Jag skulle rekommendera dig och dina kursare att först prata med dina lärare. Om ni inte når framgång med det skulle jag rekommendera er att ta kontakt med studentkåren, prefekten (eller liknande chef) och rektorn i tur och ordning. I sista hand kan du skicka in en anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skadestånd på grund av kränkningar i skolan

2021-06-09 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej,Min dotter har råkat ut för mobbning och kränkningar i skolan av en pojke som går i samma klass. Lärare, rektorn vet om det, som senast blev hon slagen flera knuff i magen knuffad mitt i ansikte på glasögonen som tur ögonen skadades ej. Min dotter har upprepade gånger sagt att hon inte vill gå i skolan är rädd. Allt detta vet skolan om , och gjort en kränknings anmälan den 27 maj.Jag känner att skolan inte gör mycket och min dotter har drabbats av fysisk och psykisk smärta, är rädd mobbad att hon är överviktig.Min fråga är vad kan jag göra? Kan jag ansöka om skadestånd för händelsen?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Skolans ansvarReglerna om hur skolan ska agera när en elev utsätts för kränkningar i skolan anges i 6 kap. skollagen. Enligt lag har huvudmannen en skyldighet att se till att de regler som anges i 6 kap. skollagen följs (6 kap. 5 § skollagen). Vem som är huvudman i skolan beror på vilken typ av skola det är fråga om. Om det utgör en kommunal skola så är det kommunen som är huvudman samtidigt som det är skolans styrelse som utgör huvudmannen om det är en fristående skola. Om en lärare på skolan får reda på att en elev utsatts för kränkningar så ska läraren anmäla detta till rektorn. Rektorn ska i sin tur informera huvudmannen om att det sker kränkningar (6 kap. 10 § skollagen). Då du anger att skolan har gjort en anmälan till följd av kränkingen så utgår jag ifrån att skolan har tagit sitt ansvar i denna del. När huvudmannen får reda på att en elev har utsatts för kränkningar i skolan så ska huvudmannen, skyndsamt, undersöka omständigheterna som berör kräningen samt utreda i vilken utsträckning det finns en risk att kränknigar kan ske igen (6 kap. 10 § skollagen). Om det skulle vara så att skolans huvudman och personal inte vidtar de åtgärder som krävs av dem, enligt 6 kap. 10 § skollagen, kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig i förhållande till eleven. Huvudmannen ska då betala en ersättning för den kränkning som eleven har behövt utstå samt ersätta andra skador som kan ha uppstått (6 kap. 12 § skollagen). Barnets skadeståndsansvarDu anger att pojken som går i din dotters klass har knuffat henne i magen och i ansiktet och att din dotter har drabbats av både fysisk och psykisk smärta. Att knuffa en annan människa är otillåtet och aktualiserar brott som misshandel (3 kap. 5 § brottsbalken) och vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § brottsbalken). Det framgår dock inte hur gamla barnen är. Man blir straffmyndig när man fyller 15 år. Detta betyder att en person som begår ett brott, och som är yngre än 15 år när brottet begås, inte kan dömas till påföljd för den brottsliga gärningen (1 kap. 6 § brottsbalken). Med andra ord så får en person som är yngre än 15 år och som, i och för sig, gör sig skyldig till ett brott inget "straff" för sitt agerande. En person som är yngre än 15 år kan dock fortfarande bli skadeståndsskyldig för den skada som personen orsakar. Enligt lag ska en person ersätta den personskada som han eller hon orskar om skadan orsakatas på grund av personens oaktsamhet eller om personen agerat med avsikt (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Att knuffa en någon, på ett sätt som gör att han eller hon får ont, utgör en personskada. Om man kränker en annan person på ett allvarligt sätt som innebär ett angrepp mot hans eller hennes person, frihet och frid så kan även kränkningsersättning utgå (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Eftersom det är ett barn som orsakar skadan så kommer även barnets vårdnadshavare att, i viss mån, bli ersättningsskyldiga (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Vad kan ni göra nu?Ni kan forsätta att ha kontakt med skolan. Om skolan då inte uppfyller de krav som ställs enligt lag så kan skolan bli skadeståndsskyldig. Även pojken kan bli skadeståndsskyldig. Om ni vill begära skadestånd så ska ni vända er till tingsrätten. Ni kan även, i värsta fall, göra en polisanmälan. Om pojken är yngre än 15 år så ska en förundersökning dock inte inledas på grund av denna polisanmälan. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

2021-06-01 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Jag går i årskurs 6 på mellanstadiet.Jag undrar om min lärare får ta min mobil i början av dagen och ge tillbaka den i slutet av dagen.En dag så går vi för att ha idrott på en plats ca 2 km från skolan och vi får inte vårat mobiler när vi ska gå dit. För om det händer något tex att någon skadar sig kan man inte ringa på hjälp.Har läraren rätt att ta våra telefoner när vi ska gå utanför skolan?När jag får tillbaka min mobil så har den massa repor och den är kladdig med massa fingeravtryck och klet som inte var dä när jag lämnade in mobilen.Skolan har en regel att man inte får ha mobiler på skoltid men bara för att vissa elever använder den på skoltid, så tar dom allas mobiler. Jag har aldrig använt den på skoltid utan att lärarna har sagt att jag får det.Har lärare rätt att ta min mobil eller kan jag ha den i väskan, även att dom vet om att jag har den där, eller kan jag bara strunta i att lämna in min mobil?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller frågan om en lärare får ta en elevs mobiltelefon framgår det av 5 kap. 22 § Skollagen att läraren får omhänderta störande föremål under lektionstid. Om en mobiltelefon uppfattas som störande har alltså läraren rätt att omhänderta den. Däremot har läraren inte rätt att tvinga till sig mobiltelefonen genom att t ex kroppsvisitera eleven eller använda våld om eleven gör motstånd eller på annat sätt vägrar ge ifrån sig telefonen. Om eleven vägrar lämna ifrån sig telefonen får istället läraren använda sig av andra så kallade disciplinära åtgärder, exempelvis avvisning från klassrummet eller kvarsittning. Detta framgår av 5 kap. 6 § Skollagen. Utöver detta har skolan möjlighet att upprätta egna ordningsregler som t ex ett mobilförbud. Om en sådan ordningsregel finns kan läraren med hänvisning till det frånta elever mobiltelefoner i förebyggande syfte, för att de inte ska kunna störa ordningen. Men när det gäller sådana ordningsregler så får de inte strida mot skollagen, vilket innebär att en lärare även i detta fall inte har rätt att ta en elevs telefon med tvång eller våld, om eleven motsätter sig att lämna ifrån sig telefonen.Sammanfattningsvis har alltså en lärare rätt att samla in alla mobiler för att undvika störningar under skoldagen, oavsett om telefonerna är avsedda att användas eller inte. Du som elev kan vägra att lämna ifrån dig telefonen och lärare får då inte tvinga dig att göra det, men läraren har då rätt att besluta om exempelvis kvarsittning. Om det skulle vara så att en elev skadas under skoltid är självklart skolans personal skyldig att kontakta såväl sjukvård som elevens föräldrar, så det är inget du behöver oroa dig för.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

När får lärare ingripa fysiskt?

2021-05-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |när finns det utrymme för en lärare att fysiskt ingripa i skolan
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vilken skolform du syftar på. Jag kommer därför att utgå från att din fråga gäller vad lärare för högstadiet eller gymnasiet får göra och skollagen (2010:800) är därmed aktuell.Får en lärare ingripa fysiskt?Lärare har en tillsynsplikt som innebär att de har ett ansvar för elevernas hälsa och trygghet under skoltiden, samt ska se till att det råder lugn och ordning, och ingripa om ordningen störs. Av tillsynsplikten följer att lärare i vissa fall får ingripa fysiskt för att exempelvis sära på två bråkande elever (se 5 kap. 6 § första stycket Skollagen). Lärarens åtgärder ska dock stå i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter (5 kap. 6 § tredje stycket Skollagen). Gränsen mellan vilka ingrepp som är tillåtna och otillåtna kan vara svår att dra och bedömningen måste göras hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Lärare har däremot aldrig rätt att ta tag i elever i ett bestraffande eller disciplinerande syfte.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Rätt att få byta klass

2021-06-10 i Skola och utbildning
FRÅGA |Min dotter ska börja högstadiet, ny skola ny klass. Hon är en väldigt orolig person. Nu hamnade hon utan någon i hennes bekantskapskrets, dom hamnade alla i samma klass och min dotter utanför utan någon trygghet inför hösten. Har hon rätt att byta klass pga psykosocial oro?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Inledningsvis vill jag informera om att det i nuläget inte finns en rättighet i form av att byta klass. Detta får den enskilda skolan besluta om efter er förfrågan, och kan tyvärr inte garanteras. Dock är det värt att veta att skolan bör vidta åtgärder om ditt barn upplever stark oro, och om detta inte görs kan ni kontakta skolhuvudmannen. Detta kan vara kommunen eller skolans ägare exempelvis. Om åtgärder och stöd fortfarande inte erhålls och ditt barn känner sig utsatt, kan ni vända er till Skolinspektionen. De säkerställer att Skollagens bestämmelser får verkan.Sammanfattningsvis får således den enskilda skolan hantera frågan om byte av klass, och om ditt barn inte får det stöd som denne behöver för att trivas i klassen och klassbyte nekas, kan ni vända er till skolhuvudmannen. Om ej detta leder till att skolan vidtar åtgärder, är Skolinspektionen nästa alternativ.Hoppas att du har fått svar på din fråga, och om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?

2021-06-04 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej,Min son går i en grundskoleklass där lärarna varje morgon samlar in barnens mobiltelefoner.Under sista lektionen tas denna lilla låda med barnens mobiler in i klassrummer efter förvaring i lärarrummet under dagen.Igår har min sons telefon försvunnit under denna förvaring alternativt ifrån klassrummet då barnen själva får ta sin telefon (utan uppsikt) när de går hem för dagen.Min fråga är: Är skolan ansvarig för mobiltelefonerna då det är ett krav ifrån deras sida att barnen skall lämna dessa ifrån sig?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Skolor kan omhänderta mobiltelefoner med stöd av skollagen eller skolans ordningsregler, men det är då den som tar hand om mobilen som hat ansvar för föremålet. Alltså, om mobiltelefonen har skadats eller försvunnit under tiden som skolan förvarar den så kan skolan bli skadeståndsskyldig(se prop. 2006/07:69). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag ompröva ett betyg med grund i att jag anser att jag presterat dåligt?

2021-05-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Jag anser att jag presterat dåligt under ett prov. Har jag rätt att begära omprov i syfte att höja mitt betyg?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förutsätter att du antingen går i grundskolan eller gymnasiet och därför utgår mitt svar enligt bestämmelser i skollagen. Tyvärr är det inte möjligt att begära omprövning av betyg med grund i att man anser att man presterat dåligt. Ett betyg kan enligt 3 kap 19 § i skollagen ändras om det innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller liknande. Ett betyg kan alltså rättas om du t.ex. fått ett felaktigt betyg till följd av att din lärare räknat ihop dina poäng fel på ett prov. Ett betyg kan även ändras i enlighet med 3 kap. 20 § om betyget är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Att man anser att man själv presterat dåligt under ett prov omfattas inte av dessa anledningar. Även fast det inte är möjligt att begära omprövning med grund i att man presterat dåligt, kan det vara värt att tala med din rättande lärare i just det här fallet och se över om ni kan komma överens om en annan alternativ lösning. Vänligen,

Personalen på vårt barns förskola särbehandlar oss för att vi är invandrare. Vad kan vi göra?

2021-05-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Vi har fått våld anmälan av förskolan, och vi gick i utredning hos soc, till slut sa de på soc att det stämmer inte och barnet var fantastiskt och dramatiskt. Vi hade sagt till utredare att vi haft jättedålig kommunions med personalen och de var irriterad på oss pga deras åsikter om invandare samt hade vi anmälde de till förskolan chef och chefen hade pratat med de att de måste vara professionell med alla sen de varit bättre.Men vi är inte nöjda med det vad kan man göra åt de? Och vi vill anmäla de eftersom deras anmälan var fel? Tack på förhand
Zacharias Glavå |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Jag tolkar er fråga som att ni vill veta hur ni kan gå vidare med era klagomål mot personalen på ert barns förskola. I skollagen finns bestämmelser om förskolan och jag kommer därför hänvisa till den lagen för att besvara er fråga. Förskolelärares lämplighetAtt personalen på ert barns förskola särbehandlar er för att ni är invandrare är det såklart inte acceptabelt. Likabehandling och jämlikhet är ledord inom skolans verksamhet, och förskolelärare förväntas agera i enlighet med dessa ledord. Den som arbetar som förskollärare måste vara lämplig för sitt uppdrag, och om en lärare visar sig olämplig för uppdraget så kan hen få en varning av Lärarnas ansvarsnämnd, 2 kap. 23 § skollagen. Om läraren visat sig grovt olämplig eller gjort sig skyldig till brott kan hen i värsta fall bli av med sin lärarlegitimation.Vad kan ni göra för att gå vidare?Först bör ni kontakta huvudmannen för förskolan med era klagomål. Huvudmannen är den kommun eller organisation som ansvarar för förskolan. Om ert barn går i en kommunal förskola ska ni alltså kontakta er kommun. Om en sådan anmälan inte ger något resultat kan ni gå vidare och göra en anmälan till Skolinspektionen. Klicka här för att anmäla till Skolinspektionen. Om Skolinspektionen bedömer att något behöver göras så skickar Skolinspektionen vidare anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd. Det är nämnden som kan utfärda varningar och återkalla lärarlegetimation. För att en lärare ska bli av med sin legetimation krävs dock att hen har misskött sig allvarligt eller begått ett brott.Kan någon i personalen ha gjort sig skyldig till brott? (Olaga Diskriminering)Jag vet inte på vilket sätt ni har upplevt personalens irriationer mot er, men jag förstår att ni lagt märke till det på något sätt. Om någon i personalen behandlat er eller ert barn sämre än andra på grund av ert ursprung så kan hen ha begått brottet olaga diskriminiering, 16 kap. 9 § andra stycket brottsbalken. Om ni upplevt situationen som allvarlig kan ni alltså göra en polisanmälan. Det går dock inte att polisanmäla förskolan; anmälan måste vara riktag mot en viss person. Sammanfattning* Kontakta förskolans huvudman med era klagomål. Huvudmannen är den som är ansvarig för förskolan (kommun eller privat aktör). Om huvudmannen inte gör något åt saken kan ni anmäla till Skolinspektionen. * Att särbehandla någon på grund av etniskt ursprung kan vara ett brott. Om ni upplevt situationen som allvarlig kan ni därför polisanmäla.Jag hoppas ni fått svar på er fråga. Ni är alltid välkomna att skicka en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,