Finns det någon lag som reglerar privata skolor?

2018-11-14 i Skola och utbildning
FRÅGA |Vilka lagar tillämpas för privata skolor, privata barnomsorg osv. .. förvaltningslagen tillämpas för offentliga myndigheter, finns det någon motsvarande lag som reglerar privata skolor?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den nya skollagen som infördes 2010 reglerar både privata och allmänna skolor. Skollagen innehåller nämligen bestämmelser för hela skolväsendet vilket innefattar även privata skolor. (1 § skollagen)Genomgående i lagen finns det bestämmelser som gäller specifikt för fristående skolor/förskolor. I många kapitel kan du i kapitlets första paragraf utläsa vilka regler som gäller just fristående skolor. Till exempel i 8 kap angående friskolor kan du se i 1 § att du hittar bestämmelser om fristående förskolor i 18-24 §§. Samma system gäller i 10 kap om grundskolan där du kan utläsa i 1 § att bestämmelserna i 35-41 §§ rör fristående grundskolor. Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Får en gymnasielärare diskutera enskild, myndig elev, med utomstående?

2018-11-11 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får en gymnasielärare diskutera enskild, myndig elev, med utomstående?
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Först och främst så ingår skolan i den så kallade "allmän verksamheten". Detta innebär att de lagar och regler som berör vad en lärare får diskutera om en elev med utomstående bestäms framförallt i Offentlighets – och sekretesslagens 23 kapitel (OSL 23 kap). När det gäller vad en lärare får / inte får prata om med utomstående är reglerna lite olika beroende på vad hen pratar om.Det råder sekretess för gymnasielärare gällande "känsliga uppgifter"Sekretess innebär att läraren inte får lämna ut uppgifter om den enskilda eleven till utomstående. De uppgifter om den enskilde som det är sekretess på är de "personliga förhållanden i elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats" (OSL 23 kap 2 §)Bra att veta är att föräldrars vårdnad för barnet består till dess att barnet fyller 18 år (Föräldrabalken 6 kap 2 § 1 st). Efter det att barnet fyllt 18 upphör det juridiska vårdnadsansvaret. Detta innebär att skolans regler om sekretess gäller även mot föräldrarna efter det att eleven blivit myndig. Om det rör sig om offentliga uppgifter kan gymnasieläraren tala med utomståendeOffentliga uppgifter är de uppgifter som inte rör "personliga förhållanden i elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats". När det gäller offentliga uppgifter har personalen vid en skola yttrandefrihet vilket ger dem en grundlagsskyddad rätt att tala med myndigas elevers föräldrar eller utomstående om den enskilde myndiga eleven.Det finns undantagsregler som bryter sekretessen Om det är en nödsituation får uppgifter som är belagda med sekretess lämnas ut om det finns en överhängande fara för någons liv eller allvarlig skada för personens hälsa (Brottsbalken 24 kap 4 §)Sammanfattning - Offentliga uppgifter om en myndig elev får en gymnasielärare diskutera med en utomstående - Känsliga uppgifter om en myndig elev får en gymnasielärare inte diskutera med en utomstående. Hoppas du fått svar på din fråga! Vill du ha ett mer utförligt svar eller hjälp kan du höra av dig till vår telefonrådgivning! Allt gott

Vad gäller vid slumpmässig lottdragning på universitet?

2018-10-31 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Jag studerar på universitet och ska under termin fem ha verksamhetsförlagd utbildning (obligatoriskt). Det finns möjlighet att ansöka om göra denna VFU utomlands men platserna till detta är begränsade och lottas ut om det är fler sökande än platser. Min fråga är om denna urvalsprocess är korrekt? Borde inte urvalsprocessen i första hand baseras på betyg enligt högskoleförordningen?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om en slumpmässig urvalsprocess på universitet är ett korrekt tillvägagångssätt enligt högskoleförordningen. Enligt högskoleförordningen (7 kap. §12) gäller följande:"Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Urvalsgrunder är betyg, resultat från högskoleprovet som avses i 20 §, och urvalsgrunder som avses i 23 §. Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov eller intervjuer eller genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att lottning har använts. Förordning (2010:700)." Denna bestämmelse hänför sig i första hand på själva intagningen till högskolan/universitetet, men innebär också att en högskola/universitet får använda sig av slumpmässig lottdragning i vissa fall, som i ditt fall vad gäller möjlighet att göra VFU utomlands när det finns fler sökande än platser. Det är vidare mycket vanligt att denna typ av urvalsprocess används, exempelvis vid ansökning till specialkurser på ett program, eller som i ditt fall vad gäller begränsade platser för utlandspraktik osv. Bakgrunden till varför man gör på detta vis är likabehandlingsprincipen för studenter. Studenter med bra meriter samt studenter med sämre meriter ska ha samma chanser till vissa möjligheter som erbjuds av högskolan/universitetet. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Krav på att närvara vid utvecklingssamtal?

2018-10-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Jag går i ettan på gymnasiet (16 år) och undra ifall det är ett kräv att jag går på utvecklingssamtal eller att mina föräldrar gör det? Min mentor hävdar att de är ett krav och jag måste närvara på ett sånt möte med minst en vårdnadshavare.
Signe Lundgren |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Om man utgår från reglerna i Skollagen eftersom att du går i gymnasiet. I 3 kapitlet 4 § skollagen anges det att eleven och dess vårdnadshavare fortlöpande ska få information om elevens utveckling. I 3 kapitlet 5 § skollagen står det senare att regeln i 4 § gäller elever i gymnasieskolan. Om fortlöpande information likställs med ett utvecklingssamtal per termin till exempel. Det är troligtvis det din mentor menar med att det är krav på att du och en vårdnadshavare ska medverka på ett sådant möte. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Olovlig frånvaro på gymnasiet

2018-11-13 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får en gymnasieskola under några som helst omständigheter sätta ogiltig frånvaro på en elev som har lämnat in ett läkarintyg?
Galina Krasteva |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig, men elever som går där är skyldiga att delta i undervisningen. Frånvaro från utbildning i den offentliga gymnasieskolan regleras i skollagen (här) och gymnasieförordningen (här). En elev i gymnasieskolan ska delta i skolarbetet, om eleven inte har giltigt skäl att utebli (15 kap 16 § skollagen).Det är skolans rektor som beslutar om en elev ska få ledigt eller inte. Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet om det föreligger giltiga skäl för frånvaro – t.ex. sjukdom eller beviljad ledighet för enskilda angelägenheter (12 kap 2 § gymnasieförordningen). Om en elev på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan delta i skolarbetet, ska hindret snarast anmälas till skolan (12 kap 1§ gymnasieförordningen). Eleverna är således skyldiga att anmäla hinder för deltagande i undervisning. Elev som har lämnat in läkarintyg uppfyller sin upplysningsskyldighet och har giltigt skäl att utebli från skolan.Rektorn har dock från och med den 1 juli 2018 skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det betyder att rektorn måste utreda orsakerna till frånvaron så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå utbildningsmålen. (15 kap 16 § st.3 skollagen)Sammanfattningsvis kan sägas att elev som har lämnat läkarintyg har giltigt skäl att utebli från skolan. Vid upprepad och längre frånvaro har rektorn dock skyldighet att utreda situationen och vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppnå studiemålen. Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid utredningen kan rektorn besluta att exempelvis tilldela varning eller till och med att stänga av eleven från gymnasieskolan (5 kap 9–23 §§ skollagen)Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Mobilförbud på högstadiet - Är det lagligt?

2018-11-06 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej. Jag går i högstadiet och min skola har nyligen inskaffat mobilförbud. Jag undrar därför vad jag kan göra med eleverna för att protestera/ta bort det. Kanske någon namninsamling då många elever är emot det? Tack så mycket på förhand.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen? Eftersom frågan gäller högstadiet innebär det att skollagen (SkolL) är tillämplig. Skolan får ta en elevs mobil om mobilen är att anses som ett störande föremål under lektionstid (5 kap. 22 § SkolL). Din skola kan dessutom i sina ordningsregler ta med regler om mobilförbud som skolpersonalen kan tillämpa.Vad kan ni elever göra?Ni elever kan absolut uttrycka ert missnöje över mobilförbudet. Ett alternativ kan absolut vara en namninsamling, precis som du nämner i din fråga. Ett annat alternativ är att ta upp frågan i elevrådet så att de kan föra elevernas talan i frågan. Kom ihåg, man kan komma långt med sakliga och sansade samtal!Stort lycka till och hoppas att du vänder dig till Lawline med fler juridiska funderingar! Bästa hälsningar,

Får lärare söka igenom väskor som ligger i ett elevskåp?

2018-10-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Det finns flera frågor om lärare får söka igenom skåp och väskor.Jag vet att det är olagligt att kroppsvisitera eller söka igenom väskor utan tillstånd, och att skolan för söka igenom skåp m.m. Men får lärare eller annan personal på skolan söka igenom en väska som ligger i ett skåp?Jag menar, väskan är ju min fast den ligger i skolans skåp...Jag frågade min lärare om man fick göra så och hon sa att man fick göra det, men jag tvivlar fortfarande om det är sant.Tack så hemskt mycket!
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga är på flera sätt komplicerad eftersom det inte finns någon uttrycklig bestämmelse som reglerar detta. Däremot finns grundläggande rättigheter så som 2 kap 6 § regeringsformen (RF) som skolan måste förhålla sig till när de vidtar åtgärder som att söka igenom skåp och särskilt väskor som ligger i skåp. Jag kommer att först redogöra för rättsläget och sedan ge min uppfattning på huruvida skolans förfarande är tillåtet eller inte.Vad gäller rätten för skolan att öppna skåp har justitieombudsmannen (JO) vid flera tillfällen genomfört utredningar (se exempelvis JO:s beslut 2018-04-20 dnr 7914-2016) I dessa har frågan varit om skolan brutit mot 2 kap 6 § RF, dvs rätten att inte av det allmänna bli utsatt för en husrannsakan eller kroppsvisitation. Med det allmänna avses bland annat kommunala skolor, och med husrannsakan avses bland annat intrång i slutna förvaringsställen. JO har i dessa beslut kommit fram till att med hänsyn till skåpens syfte och de villkor som eleverna fått låna skåpen kan de inte anses vara slutna förvaringsutrymmen. Jag gör ingen annan bedömning i ditt fall. Att enbart öppna skåpen är därför inte i strid med 2 kap 6 § RF. Att däremot också öppna väskor som, till skillnad för skåpen, tillhör eleverna kan föranleda en annan bedömning eftersom det kan bryta mot rätten att inte bli kroppsvisiterad. I JO:s utredning 2004:05 sida 340 säger JO att med kroppsvisitation avses inte bara en undersökning av vad någon har på sig utan även föremål som någon bär med sig, t.ex. en väska. I och med detta drar jag slutsatsen att det inte finns lagstöd för att vidta de åtgärder som din lärare vidtog, även om du inte i stunden bar med dig väskan utan att den låg i skåpet. Jag hoppas du uppskattar mitt svar! Med vänliga hälsningar,

Elevers mobiltelefoner

2018-10-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |På min dotters skola samlar man in mobilerna vid vissa lektioner för att eleverna inte ska distraheras. Telefonerna bokstavligen slängs ner i lådan av vissa elever och har nu orsakat en skada på dotterns telefon i samband med detta. Kostnaden för reparation uppgår till drygt 4700 kronor och med tanke på att olyckan hände på skolan utan att min dotters själv hade telefonen så kommer säkert inte hemförsäkringen täcka skadan. Vems ansvar är det att betala reparationen?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Omhändertagande av mobiltelefonernaFör att börja med ett exempel. Om exempelvis jag tappar bort min mobiltelefon och den sedan hittas av någon annan och därmed omhändertas är det fråga om hittegods. Därmed är det lagen om hittegods som gäller. I den lagen,2 § lagen om hittegods, framgår det att den person som hittar hittegods har skyldighet att vårda föremålet eller lämna det till polisen. I detta fall har skolan omhändertagit din dotters mobil med stöd av skollagen eller efter en överenskommelse och då är utgångspunkten därmed att skolan har ansvar för att vårda mobiltelefonen.SkadeståndsansvarFör att skolan ska bli ansvarig för skadan på din dotters mobiltelefon krävs det att skolan eller personalen har agerat försumligt vilket framgår av 2 kap 1 § Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Att dem helt enkelt varit slarviga med hanteringen. Enligt skadeståndslagen 3 kap 2 § Skadeståndslagen,3 kap 2 §, är det arbetsgivaren som ansvarar för skador som en arbetstagare vållat i tjänsten. Om det uppstått en skada och det går att bevisa att skolan varit slarvig med hanteringen kan skolan bli skadeståndsskyldig för skadan på mobiltelefonen. Det är därmed viktigt att skolan har tydliga och säkra rutiner för hantering när de omhändertar mobiltelefonerna från eleverna, eftersom de har en skyldighet att vårda de föremål som de omhändertagit. Vänligen,