Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?

2019-09-18 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Min son är mobbad i skolan och har dessutom blivit misshandla av en annan elev och lärarna gör ingenting jag har varit på möten om detta med både lärare rektor och kurator i omgångar men ingenting händer! Allt som hänt honom har jag fått reda på långt senare av min son när det egentligen är lärarnas plikt enligt mig att berätta att min son har blivit utsatt av både det ena och det andra.Häromdagen fick han nog när andra elever stod och retade honom så han slog på rutan med sin iPad och olyckligtvis gick rutan sönder (meningen var INTE att rutan skulle gå sönder) läraren pratade aldrig med min son utan ringde bara till mig för att berätta att han hade hört att min son haft sönder en ruta! nu fick vi reda på att vi får stå för kostnaderna för detta! Är detta rätt egentligen? Vet inte längre vart jag kan vända mig! Hade lärarna agerat annorlunda så kan jag garantera att han inte hade tagit sönder nåt då han är det lugnaste barn jag vet! Vart kan jag vända mig om nu detta är fel ställe? Mvh
Binh Tran |Hejsan, tack för att du vänder dig till oss och jag ska försöka hjälpa dig så bra jag kan. Jag beklagar att din son behandlas på detta sätt i skolan. Det är en rättighet för alla människor att behandlas på ett respektabelt och värdigt sätt.Jag identifierar två frågor i din text: 1. Vad har skolan för skyldigheter angående mobbning i skolan och vad kan du göra åt detta?2. Behöver du ersätta rutan?Jag börjar med att besvara fråga 1. Fråga 1: vad har skolan för skyldigheter och vad kan du göra? Aktuell lagstiftning är skollagen, förkortat SkolL. Innan jag börjar skriva om det juridiska skulle jag vilja länka till en hemsida där de pratar om hur en föräldrar kan agera gentemot sitt barn, skolan och andra inblandade vid mobbning (klicka här för länken). Där går de igenom även vilka andra du kan ta kontakt med för att få din son den hjälp han behöver. I SkolL 6 kap 10§ stadgar det att om en lärare eller annan person på skolan får reda på att ett barn eller elev anser sig själv ha blivit utsatt för kränkande behandling ska denne anmäla det till rektorn. Rektorn i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen och huvudmannen är skyldig att utreda och åtgärda problemen. Det innebär att lärare och rektor har en anmälningsplikt till huvudmannen när de får reda på att ett barn anser sig ha blivit utsatt för detta. Jag rekommenderar att du tar kontakt med huvudmannen för skolan. Det kan antingen vara kommunen om det är en kommunalskola eller ägaren till skolan om det är en privatskola. Du bör kunna få reda på vem som äger skolan genom att fråga rektor eller andra kontaktpersoner i skolan. Barn- och elevombudetOm detta inte ger något resultat, eller om redan har gjort detta, och du känner att de är passiva i arbetet, så rekommenderar jag vidare att du anmäler detta till Barn- och elevombudet (klicka här för att komma till deras hemsida). De kommer att korrespondera med skolan och fråga vad det är som de har gjort för att stoppa kränkningar. SkolinspektionenDu kan ytterligare anmäla detta till skolinspektionen, de kan dock inte göra så mycket på ett personligt plan utan deras makt går ut på att inspektera skolor och göra så att de ändrar hur de arbetar. Det finns även möjlighet att personalen blir av med sina legitimation vid grova förseelser. Handläggningstiden kan även ta lång tid (klicka här för att komma till deras hemsida).Fråga 2: Behöver du ersätta rutan? Huvudregeln är att den som orsakar skadan ska ersätta den, skadeståndslagen 2 kap 1§. Det finns emellertid två undantag där en förälder kan bli skadeståndsskyldig för sitt barns agerande. Första undantaget är om föräldern har brustit i sin tillsyn av sitt barn, föräldrabalken 6 kap 2§ 2st. Detta kommer knappast i fråga när han har varit i skolan. Det andra undantaget är om han gör något brottsligt, då har en förälder ansvar att betala skadan, det begränsas dock till att föräldern endast ska betala maximalt en femtedel av ett prisbasbelopp, vilket är idag ungefär 9 300 kronor. Emellertid är detta inget brottsligt då han uppenbarligen inte hade avsikt att göra sönder rutan. Emellertid kan en ansvarsförsäkringen täcka en sådan skada, så för säkerhetsskull skulle jag rekommendera att höra med ditt försäkringsbolag om du har en ansvarsförsäkringen. Sammanfattningsvis kan sägas att du inte behöver ersätta rutan om detta inte anses som ett brott, vilket jag inte tycker det gör. Du bör ta kontakt med huvudmannen samt ta kontakt med barn- och elevombudet, om du vill bör du även kontakta skolinspektionen. Det viktigaste är att ditt barn slutar att bli kränkt och mår bra. Jag hoppas jag har kunnat vara till vägledning, har du andra frågor så kan du kommentera inlägget, eller skriva ett nytt inlägg. Om du vill få vidare hjälp så kan du kontakta våra jurister, klicka här.Med vänliga hälsningar

Får lärare omhänderta elevs mobil?

2019-09-11 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag heter x och undrar om en lärare får te en mobile från en elev om den inte används för i något årdnigs störande syfte och vilken lagar kan jag ta upp om detta skulle hända och om dom får ta hur lång tid får dom behålla den tack!
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att det rör sig om en grund- eller gymnasieskola, varför jag hänvisar till Skollagen (SkolL) i mitt svar. Omhändertagande av föremålEn lärare har rätt att omhänderta föremål, exempelvis en mobil, från en elev. Lagtexten ställer dock krav på att föremålet måste störa undervisningen eller utgöra en fara för säkerheten ( 5 kap. 22 § SkolL). Om mobilen varken stör undervisningen eller utgör fara för säkerheten har läraren inte rätt att omhänderta den. Återlämnande av föremål Ett föremål som har omhändertagits ska återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som stör undervisningen eller utgör en fara för säkerheten eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet (5 kap. 23 § SkolL). Sammanfattning För att en lärare ska ha rätt att omhänderta en elevs mobil krävs det är mobilen stör undervisningen eller utgör en fara för säkerheten. Om så inte är fallet, har läraren ingen rätt att omhänderta en elevs mobil. Som huvudregel ska ett omhändertaget föremål lämnas tillbaka senast då eleven slutar skolan. I undantagsfall behöver inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om omhändertagandet och som längst till och med fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet (se fullständigt resonemang ovan). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Om möjlighet att byta grundskola

2019-08-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hejsan! Det är så att min son vantrivs på sin skola. Vi har haft stora problem med att få han att gå dit. Han mår illa och har ont i magen hela tiden. Vi har påpekat detta till hans skola men utan resultat. Vi sökte till annan skola i april månad och nu fick jag besked på mail att han inte fick plats. Nu sitter vi här med mycket ångest o vet inte vad vi ska göra då han vill inte tillbaka på sin gamla skola
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om rätten till skolvalJag tolkar din fråga som att din son går i grundskolan. När det kommer till kommunala skolor har vårdnadshavarna till barnet rätt att framföra önskemål om vilken skola barnet ska gå i (10 kap 30 § skollagen). Det finns dock den så kallade närhetsprincipen, vilken innebär att elever som bor nära skolan i första hand har rätt till platserna. Det verkar vara detta som inträffat i ert fall.Vad kan ni göra?Skolan har ett ansvar gentemot sina elever, men detta fungerar inte alltid som det ska (bl.a. kap 5-6 skollagen om trygghet och studiero samt åtgärder mot kränkande behandling behandlar detta). Om ni inte kan få det att fungera med den gamla skolan kan ni söka till fler kommunala skolor inom kommunen eller friskolor. Finns inga lämpliga skolor inom kommunen finns möjlighet att söka till en skola även utanför kommunen (25-26 §§ skollagen). Detta gäller främst om eleven har särskilda skäl att få gå i en annan kommuns skola, och rättigheten fungerar därför inte på samma sätt som att söka inom kommunen. Det finns dock alltid en möjlighet för skolor att ta emot elever från andra kommuner om de så önskar, oavsett vilka skäl eleven har att vilja gå där (27 § skollagen). Hur ansökan går till kan variera lite beroende på vilken kommun och vilken skola du söker till. Jag rekommenderar att ni söker till så många skolor som möjligt för bästa chans att få en plats för er son. Det finns inget som begränsar antalet sökningar ni kan göra till olika skolor.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är skolan en arbetsplats för eleverna?

2019-07-31 i Skola och utbildning
FRÅGA |Räknas gymnasieskola som arbetsplats för eleverna?
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det svenska skolväsendet vilar på demokratiska grunder. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.Huruvida gymnasieskolan räknas som en arbetsplats för eleverna är egentligen en tolkningsfråga men jag skulle snarare påstå att gymnasieskolan är ett forum för personlig utveckling. Skolan är en social och kulturell mötesplats som har en möjlighet och ett ansvar att vidga elevers perspektiv och främja deras lärande.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra för att få en skola granskad när Skolinspektionen inte går med på det?

2019-09-12 i Skola och utbildning
FRÅGA |Skolan kränker dagligen elever kraftigt. Personalen ignorerar mig som förälder och det gör även kommunen (de är vänner) Min son mår fruktansvärt dåligt pga denna förföljelse och öppet kränkande behandling som pågått sedan augusti 2018 att han VÄGRAR gå till skolan mer. Jag har anmält till skolispektionen men de menar att jag inte har tillräckliga underlag för att jag inte har exakta datum och klockslag för händelserna. Jag går bokstavligen sönder inuti . Jag mår fruktansvärt dåligt pga allt detta och att bli totalt ignorerad känns oerhört svårt . Jag är ensamstående, sjukpensionerad och helt utan stöd från något håll. Snälla . Hjälp mig !
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad ska man göra för att få skolan granskad? Det finns två alternativ när man inte får gehör från Skolinspektionen. Det ena är att vända sig till JO och göra en JO-anmälan. Hur du gör detta går att läsa på deras hemsida. Det finns dock ingen garanti för att JO kommer ta upp din anmälan, av samma anledningar som Skolinspektionen valde att avstå. Ett annat alternativ är då att uppmärksamma medier på det som sker. För att få mediernas uppmärksamhet kan det dock vara bra att ha fler med sig. Prata med föräldrar till barn som går på din sons skola och försök höra om det finns fler med samma upplevelser. Beroende på vilka årskurser det rör sig om kan det också vara bra att även eleverna själva vittnar om behandlingen. Förhoppningsvis finns det då tidningar eller liknande som kan anse att det finns ett intresse av att skriva om detta. Vad ska du göra rörande din son?Vägrar din son gå till skolan bör du ta kontakt med socialtjänsten i din kommun och be om hjälp. De kan eventuellt hjälpa till med stödåtgärder eller vägledning. Skulle det inte fungera bör du fundera på om han borde byta skola istället.Vänligen,

Vad jag kan göra när min autistiske son inte får det stöd han behöver i skolan?

2019-08-31 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Vår son är en autistisk pojke och han får inte det stöd han behöver i skolan. Den personal som jobbar närmast honom (lärare och fritidspedagog) ser tydliga behov av ett personligt stöd, men rektorn har beslutat att det inte behövs. Den personal som stöttat oss mest har nu sagt upp sig i protest mot rektorns beslut. Vår sons mående blir nu sämre och sämre för var dag som går. Vi anser att rektorn ägnar sig åt psykisk misshandel av vår son. Han är på lunchrast i skrivande stund, den värsta tiden på dagen för honom. Får jag ringa 112 för att anmäla en pågående psykisk misshandel? Han bryts visserligen ner sakta, men i mina ögon är en utdragen och planerad psykisk misshandel om möjligt ett ännu värre brott än en smäll på käften.
David Gardell |Hej!Jag vill börja med att beklaga den svåra situation som du och din familj hamnat i. Även om din son far akut illa i skolan kommer det bli svårt att vinna framgång genom att polisanmäla en misshandel. Först och främst omfattar inte det juridiska begreppet misshandel en sådan psykisk misshandel som du talar om. Rektorns agerande gentemot din son faller inte heller in under någon annan brottsrubricering i brottsbalken. Jag råder dig därför att välja en annan väg än att polisanmäla händelsen. Ett alternativt agerande skulle kunna vara att anmäla rektorns agerande till skolinspektionen. En sådan anmälan kan du göra via skolinspektionens hemsida, där du även hittar närmare information om hur en sådan anmälan görs och vad den kan leda till. Vidare rekommenderar jag dig även, om du inte redan gjort detta, att diskutera problematiken med socialtjänsten i er kommun. Även de kan bistå med vägledning och stöd kring din sons situation. Hoppas dessa råd kommer till hjälp, och att er situation snabbt förbättras!Vänligen,

Vad gäller vid kameraövervakning?

2019-08-21 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej.Jag arbetar som handledare/djurskötare på ett naturbruks gymnasium via ett bemanningsföretag. Skolan har mjölkkor och får. Samt växtodling.Frågan uppkom i våras under lamnings säsong. En morgon kl. 04:45 när jag kom till fårstallet satt där en webbkamera i taket i stallet. Undersökte den närmare och upptäckte tillhörande router. Eftersom det var helg lät jag saken bero. Frågade förmannen om kameran, och hon kände inte till att det skulle sättas upp en kamera.Hon kontaktade personal på kontoret som hade köp och monterat upp kameran. Han svarade att det skulle vara bra att kunna övervaka djur,personal och elever att de sköter sina uppgifter. Magkänslan säger mig att sådant kräver tillstånd av länsstyrelse och skolledning. Fick inloggning efter en vecka. Även en av ämneslärarna har insisterat på att sätt gps taggar på skolans maskiner och få tillgång till elevernas positioner via deras telefoner. Min magkänsla och det jag kan läsa mig till är att det är olagligt att övervaka utan tillstånd på en skola. Det är väl inte hellre lagligt att personal skaffar sådan utrustning utan ledningens vetskap?Vilka tillstånd skulle krävas för att en skola skulle övervaka personal och elever under skoltid?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den nya kamerabevakningslagen (2018:1200) trädde i kraft 2018. Lagen innebär att det alltid krävs en ansökan om tillstånd för att bedriva kameraövervakning av en plats ditt allmänheten har tillträde om bevakningen drivs av 1) en myndighet eller 2) någon annan än en myndighet om de utför en uppgift av allmänt intresse, 7 § kameraövervakningslagen.Vad som menas med ovanstående är att både kommunala och privata skolor har en skyldighet att göra en ansökan om tillstånd om de vill ha kameraövervakning på skolan. En sådan ansökan ska ske till Datainspektionen och det är alltså Datainspektionen som beslutar om ett tillstånd ska beviljas.Det är också viktigt att det ska finnas ett tillräckligt tungt intresse av att kameraövervakning för att kameraövervakning ska få ske, annars beviljas inte ett sådant tillstånd. "Ett tungt" intresse är exempelvis för att det ska förebygga brott, upptäcka störningar av allmän ordning, förebygga olyckor eller utöva kontrollverksamhet, 8 § kameraövervakningslagen. Om bevakningen sker på en arbetsplats (såsom i ditt fall) krävs det också ett yttrande från ett skyddsombud, en skyddskommitté eller en organisation som företräder arbetstagarna på arbetsplatsen, 11 § kameraövervakningslagen.Vi kan alltså tänka oss i ditt fall att skolan har ett tillräckligt tungt intresse av att få installera kameraövervakning, eftersom de kan behöva utöva kontrollverksamhet eller förebygga olyckor på naturbruksgymnasiet. Det vi däremot inte vet är om skolan har ansökt om ett sådant tillstånd hos Datainspektionen, vilket det finns ett krav om. Jag föreslår därför att du ringer Datainspektionen och frågar om det finns ett sådant tillstånd, 08-657 61 000.Det finns därutöver ett krav på att det måste ske upplysning om kameraövervakning, vilken måste synas genom tydlig skyltning eller på något annat verksamt sätt, 15 § kameraövervakningslagen. Upplysningsplikten gäller i princip vid alla former av kameraövervakning och anledningen är naturligtvis att de som uppehåller sig inom bevakningsområdet ska vara medvetna om att de är övervakade.Om någon bryter emot kravet på att ansöka om tillstånd eller bryter emot upplysningskravet har även Datainspektionen rätt att ta ut sanktionsavgifter.Gällande GPS-taggar på skolans maskiner så ser jag inget egentligt hinder emot att skolan sätter upp sådana, eftersom det finns stor stöldrisk av dyra maskiner. Skolan kan därför ha ett berättigat intresse av att installera GPS på själva maskinerna.Att däremot kräva att eleverna lämnar ut positioner via deras telefoner kan stå i strid med rätten till privatliv i 8 art. Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, EKMR. Art. 8 i EKMR innebär rätten att få bli lämnad i fred och även rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Man skulle alltså kunna invända att det skulle vara alltför ingripande att få tillgång till elevernas positioner via deras telefoner, eftersom alla har en rätt till skydd för sitt privatliv.Sammanfattningsvis anser jag att du ska ringa Datainspektionen och fråga om skolan överhuvudtaget har ett tillstånd. De har annars brustit i sina skyldigheter och kan få betala sanktioner. Du bör även upplysa Datainspektionen om att skolan inte har några tydliga skyltningar om att de bedriver kameraövervakning.Hoppas att du fick svar på dina frågor och om du har fler frågor eller om något är oklart är du välkommen att kontakta mig på amanda.stromblad@lawline.se

Jag är orolig över att mina barn missar skolan, vad kan jag göra?

2019-07-20 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag undrar hur jag som mamma utan vårdnad kan se till att mina barn inte missar skolen pga pappan inte kan ta sig ur sängen och ta dom dit.Mina barn är 12 och 15, och jag är orolig att dom inte får samma chance i skolan som andra barn pga av detta.Jag bor i England men är självklart orolig nu!
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkolpliktAlla barn bosatta i Sverige har skolplikt (skollagen 7 kap. 2 §). Ansvaret för att barnen fullgör sin skolgång är delat mellan dels barnens vårdnadshavare och huvudmannen för den skola som eleven går i (skollagen 7 kap. 20-22 §§). Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Staten är huvudman för sameskolan och specialskolan.Vad ska skolan göra om en elev har frånvaro?Om en elev har stor frånvaro måste skolan snabbt utreda orsaken och göra något konkret åt det. Rektorn ansvarar för att se till att någon gör en sådan utredning. Det är viktigt att eleven och elevens vårdnadshavare får komma till tals. Ibland behöver elevhälsan och andra samhällsfunktioner också delta i utredningen. Skolan ska dokumentera sitt arbete med att utreda och åtgärda frånvaro (skollagen 7 kap. 19 a §). Vad kan kommunen göra om barnens vårdnadshavare inte ser till att barnen går i skolan? Dina barns vårdnadshavare måste se till att deras barn går till skolan och uppmana dem att gå till skolan. Om en vårdnadshavare inte har gör det och ser till att eleven lever upp till skolplikten får kommunen som eleven bor i (hemkommunen) förelägga vårdnadshavaren. Ett föreläggande är ett beslut som innebär att någon måste göra en viss sak. Kommunen får förena föreläggandet med vite. (skollagen 7 kap. 23 §). Vad kan du göra?Eftersom du inte har vårdnaden av barnen har du juridiskt sett inget ansvar att se till att barnens skolplikt uppfylls. Dock finns det självklart saker du kan göra om du är orolig över att dina barn missar skolan på grund av sin pappa. Du kan kontakta skolan i första hand angående din oro över att dina barn inte deltar i undervisningen, de har som jag beskrev ovan ett ansvar att utreda orsaken till ett barns frånvaro i skolan och göra något åt det. Du kan även kontakta barnens hemkommun angående din oro, eftersom kommunen kan företa åtgärder som jag beskrev ovan gentemot vårdnadshavaren om det är så att vårdnadshavaren hindrar barnen från att uppfylla sin skolplikt. Hoppas du fått svar på din fråga!