Kan en rektor avsluta ett barns sjukskrivning?

2020-10-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Har en rektor på skolan rätt att avsluta ett barns sjukskrivning och trotsa läkares intyg och rådgivning? Alltså avgöra ett barns möjlighet att närvara i skolan och bestämma om barnet är sjukt eller friskt? Lågstadiet som högstadieelev?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler kring skolan regleras i skollagen (SkolL).Mitt svar nedan gäller både lågstadiet och högstadiet.Utgångspunkten är att barn har skolplikt (7:2 SkolL) och en rätt till grundskola (7:3 SkolL). För det fall som ett barn är frånvarande från grundskolan så finns det både giltig och ogiltig frånvaro. Om ett barn är hemma på grund av sjukdom så är det giltig frånvaro. Vad jag kan hitta så finns det ingen rätt för skolan att ogiltigförklara eller annars bortse från ett läkarintyg där ditt barn sjukskrivs. Däremot så har rektorn skyldighet att utreda ditt barns frånvaro om hen är borta från skolan under en längre tid eller har upprepad frånvaro, det gäller även om det är giltig frånvaro (7:19a SkolL). Utredningen ska göras i samråd med barnet (eleven), vårdnadshavare till barnet och elevhälsan. Om rektorn tycker att en utredning inte behövs på grund av att hen till exempel vet om orsaken till frånvaron, så behöver rektorn inte genomföra någon utredning.Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga eller ringa våran gratis telefonrådgivning.Med vänlig hälsning,

Återlämning av mobiltelefon vid mobilförbud på skola

2020-10-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Min son går i 6:an och hans skola samlar in elevernas mobiltelefoner i början av dagen och lägger dessa i en låda. Sen får eleven själv ta ansvar för att hämta mobiltelefon efter skolans slut. Problemet är att han glömmer detta hela tiden. Så jag frågade deras lärare om inte han kunde se till att lämna tillbaka mobilerna eftersom han glömde den hela tiden. Han svarade mig att det var elevernas ansvar. Och dessutom hade dem slöjd som sista lektion ibland. Då sa jag att han kunde handräcka mobilerna till sista lärare i så fall. Jag tycker att om dem samlar in mobilerna så är det deras ansvar att lämna tillbaka dem. Har jag rätt att kräva det?
Emil Wellander |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt att omhänderta mobiltelefonerSkollagen (SkolL) är aktuell i ditt fall då din son går i årskurs sex, alltså i grundskolan, enligt 1 kap. 1 § 2 st SkolL. Det framgår att rektorn eller läraren får vidta åtgärder för att säkra trygghet och studiero hos eleverna enligt 5 kap. 6 § SkolL. Ett exempel är att omhänderta föremål, exempelvis mobiltelefoner om det stör undervisningen, vilket vidare framgår av 5 kap. 23 § SkolL. Huvudregeln är dock att telefonen återlämnas vid skoldagens slut.Återlämning av mobiltelefonDin fråga rör situationen där mobiltelefonerna samlas in rutinmässigt i förebyggande syfte, vilket inte finns något tydligt lagstöd för. Inte heller finns lagstöd för vad som gäller vid återlämnandet av telefonen mer än att det ska ske vid slutet av skoldagen. Hur mobilhanteringen får ske beror dock på om skolan har egna ordningsregler gällande mobiltelefoner. Ordningsreglerna skulle kunna innefatta en sådan regel som läraren nämnt om att det är elevens eget ansvar att återhämta mobiltelefonen. Eleverna har dock rätt att vara med och utforma ordningsreglerna enligt 5 kap. 5 § 1 st SkolL. Om eleverna inte fått den möjligheten är det alltså möjligt att hävda att din son inte varit med att utnyttja sitt elevinflytande. Möjligtvis är det fler elever än din son som har råkat ut för att glömma telefonen, så om eleverna tillsammans lyfter denna fråga så är det större chans att det kan bli en förändring. Det är dock viktigt att nämna att det slutligen är rektorn som beslutar om ordningsreglerna enligt 5 kap. 5 § 2 st SkolL. Du som förälder har ingen rätt att kräva hur telefonerna ska återlämnas.Allmänna råd Jag rekommenderar dig att först och främst lyfta problemet med rektorn och samtidigt ta reda på skolans ordningsregler. Du, tillsammans med din son, skulle även kunna hävda att din son inte fått vara med att påverka ordningsreglerna. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Kränkande behandling av lärare.

2020-10-22 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Kan lärare under lektionstid säga till en elev: "du jobbade inte bra idag", då andra elever hörde det.MVH
Ranya Eliassi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det optimala hade varit mer information/bakgrund till kommentaren, däremot kan kränkande behandling av elev inte uteslutas i detta fall. Skollagen är av allt att döma tillämplig, 1:1 Skollagen. Går vi vidare till 6:3 skollagen så behandlas definition av kränkande behandling (inget krav på diskriminering enligt DiskL utan mer brett till förmån för elever), bedömningen är subjektiv. Man kan dessutom ta det vidare till 6:10 skollagen som handlar om att om en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. I helhetsbedömningen är det i detta fall väldigt viktigt att särskilja på scenariot att läraren under lektionstid personligen riktar sig mot och utpekar en elev framför klassen, kontra att läraren i ett enskilt samtal konfronterar eleven - det senare faller snarare inom ramen för utvecklingssamtal och liknande beroende på omständigheterna. Avslutningsvis kan du som elev gå till närmaste vårdnadshavare och berätta om omstädnigheterna därfefter får ni ta det vidare till rektorn eller annan personal som jobbar inom verksamheten. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Får lärare kroppsvisitera elever?

2020-10-11 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Min son som går i 6:an kommer hem och berättar att två lärare tar ut honom ur klassrummet från en lektion. Säger till honom att skolan har fått in ett tips om att en elev bär ett vasst föremål i en sådan vätska som min son har. De säger till honom att han ska öppna väskan och visa innehållet. Det vill säga att de visiterar hans väska.Min son blir nu oskyldigt anklagad för att han råkade ha en viss sorts väska. Han berättar att han i denna stund får ångest och blir rädd. Skolan kontaktar aldrig oss föräldrar.Får lärare göra så här? Vad säger lagen?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av regeringsformen (RF).Vad gäller rent allmänt för kroppsvisitation?Huvudregeln är att alla människor är gentemot det allmänna skyddad mot kroppsvisitation (RF 2 kap. 6 § första stycket). Skolor inom det offentliga skolväsendet omfattas av "det allmänna". Vidare innebär kroppsvisitation undersökning av en persons kläder eller väskor. Det finns dock situationer där det är tillåtet med kroppsvisitation men då måste det finnas föreskrivet i lag samt vara proportionerligt och nödvändigt (RF 2 kap. 20 § första stycket andra punkten, RF 2 kap. 21 §).Får lärare kroppsvisitera elever?Justitieombudsmannen (JO) har uttalat sig om en skolledning som kroppsvisiterade elever och kom då fram till att det inte finns någon lagreglering som ger skolledningen rätt att utföra kroppsvisitation på eleverna. Du kan läsa hela uttalandet här. Detta innebär att undantaget i RF 2 kap. 20 § inte är uppfylld eftersom det inte finns föreskrivet i lag om lärares möjlighet att kroppsvisitera elever. Svaret på din fråga är alltså att lärarna inte får kroppsvisitera din son på det sätt som gjordes.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en rektor beslagta en elevs mobil?

2020-10-29 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får en rektor beslagta en elevs mobil? I tioårig sonens veckobrev står det följande : " Om en mobil upptäcks under lektionstid tas den in av lärare och ges tillbaka till eleven vid skoldagens slut. Samtal hem till förälder. Klasslärare, rektor och biträdande rektor meddelas.*Sker förseelsen igen, så beslagtas mobilen och den får hämtas hos biträdande rektor eller rektor vid skoldagens slut. Samtal hem till förälder.*Sker förseelsen återigen, så beslagtas mobilen och lämnas till biträdande rektor eller rektor som kan hålla mobilen upp till 4 dagar. Samtal hem till förälder."
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Skollag (2010:800), nedan kallad SL. Av lagen framgår det att rektor eller lärare får omhänderta en mobil om den används på ett sätt som är störande för utbildningen (5 kapitlet 22 § första stycket SL). Det framgår också att mobilen ska lämnas tillbaka senast vid den tidpunkt som eleven slutar skolan för dagen. Är det dock så att eleven vid upprepande tillfällen har haft uppe mobilen så att den stört utbildningen så får mobilen omhändertas av rektor eller lärare tills dess elevens vårdnadshavare är informerad om att mobilen blivit omhändertagen. Mobilen får inte omhändertas i mer än fyra dagar (5 kapitlet 23 § första stycket SL).En rektor får alltså beslagta en elevs mobil om mobilen stör undervisningen. Det som står i din sons veckobrev stämmer överens med det som står i skollagen. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?

2020-10-23 i Skola och utbildning
FRÅGA |HejJag undrar vad skollagen säger om en rektors skyldighet att polisanmäla en utomståendes (vårdnadshavare till barn på skolan) grova hot mot lågstadiebarn (ålder 7 och 9 år) på skolgården under skoltid? Mannen ifråga hotade att skada barnen och hade de varit äldre, ha ihjäl dem ( sa han). Rektor valde att inte agera. Vad säger lagen?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad säger lagen?I skollagen nämns inte någon sådan skyldighet för rektorer. Det innebär alltså att rektorer inte har någon lagstadgad skyldighet att polisanmäla brott som sker i samband med skolans verksamhet. Vad gäller i övrigt?Även om det inte finns någon skyldighet enligt lag att anmäla brott så är det ändå en huvudregel på området att så ska ske. De flesta kommuner har riktlinjer kring detta där det framgår att brott ska anmälas. Generellt är det rektor som ska göra polisanmälan. Rektorns agerande i ditt fallSom jag nämnde inledningsvis finns det alltså ingen lagstadgad skyldighet för rektorn att göra en polisanmälan gällande hoten som mannen riktat mot barnen. Enligt de flesta kommuners riktlinjer ska dock en polisanmälan göras av rektorn. Rektorn har inte brutit mot lagen genom att inte agera. Det kan dock anses märkligt att rektorn väljer att inte göra en polisanmälan framför allt med tanke på att det gäller en vuxen man som riktat allvarliga hot mot barn. Jag kan avslutningsvis även nämna att det är möjligt för vem som helst att göra en polisanmälan. Om du vill gå vidare med detta kan du alltså kontakta polisen. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Kan jag börja studera juridik även om jag suttit inne för brott?

2020-10-15 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Jag vill börja studera juridik men är dömd och har suttit tid för ett mindre grovt människorov, jag kom ut för 2 år sedan och är nu 22 år gammal. Hur påverkar detta min chanser att utbilda mig och få jobb efter skolan om gallringstiden är på 10 år. Jag tänker att praktik under utbildningen kan bli en svårighet då uppgifterna fortfarande finns kvar.Brottet begicks när jag var 19.Med vänlig hälsning
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att förekomma i belastningsregistret är inget hinder för att söka till juristlinjen eller annan juridisk utbildning. Det görs ingen kontroll alls av belastningsregistret vid en ansökan till juristlinjen eller annan utbildning i juridik, och att du då har begått brott innan kommer inte uppmärksammas eller spela någon roll för utbildningen. Det påverkar med andra ord inte dina chanser att utbilda dig inom juridik.Hur ditt belastningsregister påverkar dina chanser för jobb kan det inte lämnas något klart svar på egentligen. Det är upp till aktuell arbetsgivare om denne vill ta det i beaktning till din nackdel eller inte. Vid alla anställningar tar en arbetsgivare hänsyn till en mängd olika omständigheter för att se om du passar för tjänsten eller inte, en sådan hänsyn kan vara om du begått brott innan.Har du något särskilt yrke inom juridiken du är mer intresserad av råder jag dig att höra av dig till konkreta arbetsgivare inom just detta område för att få reda på hur de ställer sig till din situation. Detta kan dock inte användas som ett 100 % säkert svar, en arbetsgivare kan ju t.ex. ändra sig i frågan, men du kan då åtminstone få någon uppfattning om hur läget ser ut. Detsamma gäller för praktiken, där kan du också höra av dig till olika alternativ för praktikplatser för att kolla deras inställning i saken.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en lärare omhänderta en elevs privata dator även om den inte stör undervisningen?

2020-10-06 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får en lärare ta ens privata data som inte stör på lektionerna?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Skollag (2010:800), nedan kallad SL. När får en lärare omhänderta en elevs föremål?Det finns två olika grunder för att en lärare eller en rektor ska få omhänderta ett föremål som tillhör en elev. Den ena grunden är att föremålet användas på ett sätt som stör utbildningen. Det kan här röra sig om t.ex. en mobiltelefon eller en dator som används så att den stör undervisningen. Den andra grunden för omhändertagande är om föremålet utgör en fara för säkerheten. Här kan det röra sig om t.ex. knivar, kemikalier eller droger (5 kapitlet 22 § första stycket SL). I ditt fall så är föremålet en dator. En dator är inte en fara för säkerheten utan det enda skälet till att din lärare skulle få ta din dator är om datorn stör undervisningen. Stör inte datorn har din lärare alltså inte rätt att ta den ifrån dig. Hur länge får en lärare omhänderta en elevs föremål?Om det skulle vara så att en lärare eller rektor har rätt att ta en elevs föremål så är huvudregeln att föremålet ska lämnas tillbaka till eleven senast då eleven slutar skolan för dagen. Om det finns särskild anledning, t.ex. om det är ett farligt föremål, så behöver föremålet inte lämnas tillbaka förrän läraren har informerat elevens vårdnadshavare om omhändertagandet av föremålet. Föremålet får dock vara omhändertaget i max fyra dagar (5 kapitlet 23 § första stycket SL). Undantag gäller om innehavet av föremålet är brottsligt, t.ex. om föremålet är droger eller vapen. I sådana fall ska rektorn anmäla till polisen att föremålet har omhändertagits och eleven får (eventuellt) tillbaka föremålet först då polis eller domstol har avgjort vad som ska hända med föremålet (5 kapitlet 23 § andra stycket SL). Kortfattat svar på din frågaDin lärare har endast rätt att ta din dator om den stör undervisningen på något sätt, om datorn inte stör har din lärare alltså inte rätt att omhänderta den. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh