Hur länge kan du bli avstängd från universitetet?

2021-11-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Om jag blir spärrad från min universitet hur länge måste jag vänta tills att jag inte blir spärrad? Mitt första år på universitetet
Nhi Tran |Hej,Tack för att du har hört av dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har tolkat din fråga som att du har blivit avstängd från ditt universitet. Reglerna om disciplinära åtgärder, som avstängning, finns i högskoleförordningen. Om du har blivit avstängd innebär det att du inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för din utbildning.Du kan bli avstängd alltifrån några veckor till flera månader, dock sammanlagt högst sex månader (10 kap. 2 § högskoleförordningen).Om du vill veta hur länge du blivit avstängd bör du vända dig till ditt universitet och be om att få läsa beslutet avseende avstängningen. Om du är missnöjd över beslutet kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutet meddelats.Hoppas att det var svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Vänligen,

Kan universitet tvinga en person att läsa en viss kurs?

2021-11-22 i Skola och utbildning
FRÅGA |Ett universitet tvingar mig studera psykologi, men min religion förbjuder mig att studera psykologi. Är det lagligt att tvinga student att studera något som students religion förbjuder?
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige är det frivilligt att studera på universitet. När du säger att ditt universitet tvingar dig, så tolkar jag det som att programmet du läser på universitet har en psykologikurs som är obligatorisk. Det finns olika typer av universitetsutbildningar, där vissa har större valmöjlighet än andra när det gäller vilka kurser man kan och vill läsa. Det är kurserna på programmet som tillsammans kan leda till en examen. För vissa yrken kan man bygga ihop sin egen examen genom fristående kurser medan det inte går för andra, som exempelvis för att få en juristexamen.Ditt universitet kan som huvudregel inte tvinga dig läsa en kurs, men det kan vara ett krav för att exempelvis få din examen. Detta för att kursen av någon anledning anses behövas för att klara av det framtida yrket. Utgångspunkten är att universitet kan ställa krav för vilka kurser man måste läsa för att få en viss examen. Vissa universitetsprogram är även reglerade på en högre nivå, där det exempelvis finns vissa krav genomgående i hela Sverige. Exempel på sådant program är läkarprogrammet. I detta fall vet jag inte vilket program del handlar om, eller andra förutsättningarna; därför har jag svårt att ge dig konkreta råd eller svar i just ditt specifika fall. Jag hoppas att jag någorlunda har svarat på din fråga, annars kan du skicka in en till HÄR eller kontakta oss på: 08-533 300 04.Med vänliga hälsningar

Får en vårdnadshavarens partner vara med i barnets utvecklingssamtal?

2021-11-09 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får en vårdnadshavares partner vara med vid utvecklingssamtalet av vårat barn som går i 3an på grundskolan?
Ibrahim Halwachi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör skolväsendet så finns tillämpliga bestämmelser i Skollagen.SkollagenDin fråga kan hänföras till frågan ''Vem har rätt att delta i ett utvecklingssamtal''Enligt skollagen har du som vårdnadshavare rätt att minst en gång varje termin erbjudas möjligheten att ha ett utvecklingssamtal tillsammans med läraren och eleven (10 kap. 12 § stycke 1 Skollagen). En förälder som inte har vårdnaden om barnet har inte ett lika långtgående ansvar för barnet som dennes vårdnadshavare och kan därför inte kräva att få vara med på utvecklingssamtalet.BedömningJag utgår ifrån att din partner inte har vårdnad över barnet vilket därmed innebär att partnern inte kan kräva att få vara med på barnets utvecklingssamtal. Däremot kan din partner ansöka om att bli barnets vårdnadshavare, och på så sätt tilldelas rätten att delta. Den enda möjligheten som utomstående har att bli vårdnadshavare är som regel genom adoption enligt reglerna i Föräldrabalken. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

ansvar för en omhändertagen egendom i skola

2021-10-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Min dotter går i åk 6 på engelska skolan, på skolan råder mobilförbud och deras värdesaker hålls inlåsta i värdeskåp som finns i klassrummet under lektionstid. När min dotter skulle hämta sina värdesaker så låg hennes airpods på golvet, trasiga. Nu säger skolan att det inte finns bevis för att hon inte haft sönder dom redan innan hon kom till skolan. Läraren säger sig ha befunnits i rummet men min dotter såg henne inte, läraren såg heller inte när dom ramlade i golvet. Det jag vet är att dom var hela när hon gick hemifrån på morgonen och dom var trasiga när hon skulle hämta ut dom ur värdeskåpet.Skolan säger att dom inte tänker ersätta då det inte finns bevis på att skolan haft sönder dom, och även om det funnits vittnen så skulle det inte vara skolan som skulle ersätta utan då “möjligen" det barnets föräldrar. Jag tänker att hon låser in sina saker för att dom ska vara hela o inte bli stulna…då är det väll ändå skolans ansvar att se till att dom delas ut på ett bra sätt så detta inte kan hända.
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Bestämmelser om skolväsendet finns i skollagen.Rätt att omhänderta föremål och ansvar för mobiltelefonenEn rektor eller lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen enligt 5 kap. 22 § Skollagen. Som huvudregel ska föremålet lämnas tillbaka till eleven vid skoldagens slut (5 kap. 23 § Skollagen). I motiven till lagen kan man läsa att när ex. en mobiltelefon har omhändertagits har den som omhändertagit egendomen ett ansvar för att egendomen inte skadas, s.k. vårdplikt. (prop. 2006/07:69, s. 17) Det är alltså skolan som har ansvar för att egendomen inte skadas när den är omhändertagen och är enligt skadeståndsrättsliga regler skyldiga att ersätta sakskada som vållats genom försummelse i verksamheten.Min rekommendation är att ta upp problemet med skolan. Det verkar dock som att ni redan försökt med detta, och fått som svar att det inte finns bevis på att skolan haft sönder egendomen. Det är en bevisfråga, men till er förmån talar att det finns vittnen som kan intyga skicket innan den omhändertogs.Hoppas ovanstående information besvarar din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Omhändertagande och förbud mot mobiltelefoner i skolan-

2021-11-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Får mobilförbud införas i högstadiet under hela skoldagen och till och med utanför skolan under skoltid? Får personalen ta ens mobil om den är i ens ficka/väska? Får lärarna behålla omhändertagen mobil efter skoldagen under natten (alltså under en hel dag?)
Vanessa Butler Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rektorers och lärares befogenhet att ta ett föremål från elevNär det kommer till högstadsskolor är skollagen tillämplig. Rektorn eller lärare får omhänderta en elevs föremål som används på ett sådant sätt som är störande för utbildningen, 5 kap 22 skollagen. Denna regel skapar alltså förutsättningar för att en mobil ska kunna tas ifrån en elev, om mobilen stör utbildningen. Man får inte använda våld eller tvång vid omhändertagandet. En lärare eller rektor har inte heller rätt att söka igenom elevers kläder eller väskor och kan därmed inte ta elevens mobil om den ligger i fickan eller väskan.När ska föremålet återlämnas?Det föremålet som har omhändertagits ska återlämnas senast vid den tidpunkten som skoldagen är slut för eleven, 5 kap 23 skollagen. Det betyder alltså att lärarna inte kan behålla en mobil under natten.Däremot om det inte finns särskilda skäl att lämna tillbaka föremålet med hänsyn till vilket föremål det är så kan skolan vänta tills de har informerat vårdnadshavaren och därav behålla föremålet under natten. Jag tolkar dock att det finns särskilda skäl att lämna tillbaka en mobiltelefon, då det är ett kommunikations föremål som kan vara viktigt för en persons om går i högstadiet. Därför tolkar jag det som att mobilen inte kan behållas av läraren under natten.Mobilförbud Gällande frågan om mobilförbud har skolinspektionen kommit fram till att det inte är olagligt att införa ett mobilförbud. Detta betyder däremot inte att det alltid är en rimlig åtgärd. Det finns ingen specifik regel om mobiltelefoner i skollagen, dock kan alla skolor införa ordningsregler. En sådan ordningsregel skulle kunna vara ett mobilförbud under skoltid enligt skolinspektionen (kolinspektionens beslut 2016-10-12). Hur det ser ut angående mobilförbud under skoltid vid exempelvis distansundervisning kan jag tyvärr inte svara på.Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.Vänligen,

Kan man få ogiltig frånvaro när man varit borta från ett möte som inte relaterar till undervisningen?

2021-11-16 i Skola och utbildning
FRÅGA |HejJag går i trean på gymnasiet och läser ett högskoleförberedande program på en privat skola. Jag bor även på ett gemensamt internat på skolan för eleverna där ett separat helt vanligt hyreskontrakt medföljer. En gång i veckan har vi alltid ett kort internat möte där vi pratar om detta och om boendet. Jag glömde nyligen bort ett möte och fick då ogiltig frånvaro. Detta har väl knappast någonting med min utbildning att göra, har skolan rättigheten att sätta ogiltig frånvaro på mig för detta?Skolan har även placerat detta i mitt skolschema vilket jag även tycker är lite märkligt...Tack!
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad säger lagen?Du frågar om en unik situation som inte har prövats i domstol. Det finns inte heller någon rättslig definition av begreppet "ogiltig frånvaro" som kan klargöra exakt vilka situationer det är som ska omfattas, men i 15 kap. 16 § skollagen står följande: "En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli".De fetmarkerade orden i texten talar till stöd för att det är utbildningsrelaterade möten som lagen tar sikte på. Dessa bör ensamt ligga till grund för lärares bedömningar om elever har närvarat eller ej. Att skolan håller i möten som behandlar avtalsförhållanden med elever låter inte som någon form av undervisning, vilket du rätteligen uppmärksammat. Vad du kan göra:Du bör inte kunna få ogiltig frånvaro när du varit borta från ett möte som ej relaterar till din undervisning. Du kan försöka diskutera detta med skolan. Skolan kan ha en annan förklaring, kanske finns det några inslag av undervisning på dessa möten eftersom de placerats i schemat? Du har rätt till information i frågor som påverkar dig och ska kunna få en motivering till beslutet som skolan tagit, se 4 kap. 9 § skollagen. Om beslutet påverkat tillgång till studiemedel via CSN, kan du överklaga detta här. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

​​Får lärare på skola försöka influera barn religiöst?

2021-10-31 i Skola och utbildning
FRÅGA |Min son (10 år) har modersmål i sin skola. Sista gång när han var på lektionen, då berättade lärare detaljerad till barn om sin trossamfund (mindre kyrka), som hon går till. Var den ligger i stan, vad de gör där, hur ofta de träffas, att det god fika etc. Hon frågade honom varför inte kommer han och hans föräldrar dit? Har hon verkligen rätt att påverka/ bjuda barn att komma till sin kyrka? Speciellt på modersmål lektion i klassrum?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall en lärare under sina lektioner får försöka påverka sina elever religiöst genom olika uttalanden, inbjudningar, m.m.Skolans verksamhet regleras huvudsakligen i skollagen. Vad gäller den allmänna utformningen av skolans verksamhet är det första kapitlet av intresse. I lagen betecknas den religiösa obundenheten med uttrycket att skolan ska vara "icke-konfessionell". Detta innebär att det inte får finnas några religiösa inslag annat än när det är kopplat till religionsundervisningen (1 kap. 6-7 § SkolL). Det faktum att din sons lärare under språklektioner talat och förespråkat om sitt trossamfund är inte acceptabelt. Jag föreslår att du, för att rätta till situationen, tar upp detta med läraren i fråga eller rektorn på skolan.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vem har ansvaret för en omhändertagen mobiltelefon, skolan eller jag?

2021-10-28 i Skola och utbildning
FRÅGA |Blev tvingad att lämna in min mobil under lektionen. Efter lektionen var hela skärmen sprucken och mobilen var lite böjd. Vem har annsvaret över mobilen, jag eller skolan?
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Bestämmelser om skolväsendet finns i skollagen.Rätt att omhänderta föremål och ansvar för mobiltelefonenEn rektor eller lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för utbildningen enligt 5 kap. 22 § Skollagen. Som huvudregel ska föremålet lämnas tillbaka till eleven vid skoldagens slut (5 kap. 23 § Skollagen). I motiven till lagen kan man läsa att när ex. en mobiltelefon har omhändertagits har den som omhändertagit egendomen ett ansvar för att egendomen inte skadas, s.k. vårdplikt. (prop. 2006/07:69, s. 17) Det är alltså skolan som har ansvar för att egendomen inte skadas när den är omhändertagen enligt nämnda regler.Hoppas ovanstående information besvarar din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,