Omhänderta elevs mobiltelefon

2020-04-08 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej!Jag undrar vad som gäller då en elev på gymnasiet vägrar lämna ifrån sig en mobiltelefon som stör undervisningen. Vilket lagstöd finns för att beslagta mobiltelefonen?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skollagen (SkolL) .Mobiltelefonen får omhändertasOm en elev använder sin mobiltelefon på ett sätt att det stör undervisningen har lärare eller rektor rätt att omhänderta den. Lagstöd finner du i 5 kap 22 § SkolL. Detta följer av att lärare och rektorer enligt 5 kap 6 § SkolL har rätt att vidta vissa åtgärder för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero och för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande.Återlämnande av mobiltelefonenMobiltelefonen ska återlämnas till eleven senast då skoldagen är slut. I de fall då en elev, som fortfarande är omyndig, vid upprepade tillfällen har uppträtt störande med telefonen, behöver den inte lämnas tillbaka förrän vårdnadshavarna blivit informerade. Detta stadgas i 5 kap 23 § SkolL. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Kan man få ogiltig frånvaro om man inte pluggar under lektionen?

2020-03-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag går i tvåan på gymnasiet. Om jag spelar spel på min dator på lektionen istället för att arbeta, kommer det då räknas som ogiltig frånvaro? Jag har ju varit där o allt men jag pluggade inte, har läraren rätt att anmäla det som ogiltig då eller??
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag tillämpa reglerna i skollagen (SkolL).Enligt 15 kapitlet 16 § SkolL framgår följande: En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om inte eleven har giltigt skäl att utebli. Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven varit frånvarande. Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron utreds.Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet. En elev kan därför ha ogiltig frånvaro även om hen befinner sig i skolan. Om du spelat datorspel istället för att utföra ditt skolarbete under lektionen kan läraren alltså ha bedömt situationen som att du varit ogiltigt frånvarande.Vänligen,

Överklaga gymnasiebetyg?

2020-03-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hur överklagar jag ett gymnasiebetyg?
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Gymnasiebetyg kan inte överklagas. Det framgår av skollagen 28 kap. 18 §, som föreskriver att andra beslut än de som räknas upp inte kan överklagas. Eftersom betyg inte räknas upp som ett beslut som kan överklagas, innebär det alltså att gymnasiebetyg inte kan överklagas.Av skollagen 3 kap. 19 § framgår det dock att ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel eller liknande förbiseende får rättas av rektorn. Vid rättelse ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshandlingen om möjligt förstöras. Vidare framgår av 3 kap. 20 § skollagen att om den som har fattat beslut om betyg, finner att det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning, ska denne ändra beslutet, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilken årskurs ska elever utbildade i utlandet placeras?

2020-02-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som gäller skola.Frågeställningen gäller en elev som har svenskt medborgarskap men vuxit upp i Tyskland. I Tyskland avslutar han under vårterminen (motsvarande) årskurs 9 i det som benämns "gymnasium" i den tyska skolorganisationen. Han är född 2005 och har börjat skolan ett år före "allmän" skolstart. Han kommer inför höstterminen att flytta till Sverige med sin familj och vårdnadshavaren undrar nu om hans son har skolplikt i grundskolan när han kommer till Sverige.Vad anser ni, har han skolplikt när han återvänder till Sverige. Tacksam för svar!U-f T------gMyndighetshandläggare Lunds kommunu-f.t------g@lund.se
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaSkollagen har ingen särskild reglering för den situation som du beskriver. Meningen är att situationer som denna ska bedömmas individuellt. Skolplikten omfattar alla barn som bor i Sverige (7 kap 2 § Skollagen). Han har fram till nu inte omfattats av den med hänvisning till andra stycket, eftersom han varaktigt vistats utomlands. Denna situation kommer nu att upphöra vilket innebär att han är skyldig att gå i skola så som ni anvisar att han ska. Jag rekommenderar att du utreder denna pojkes svenskakunskaper. Antagligen motsvarar en tysk grundskoleutbildning, pga. ländernas likhet, en svensk i allt väsentligt, undantaget svenskan. Jag nämner detta eftersom det kan vara lämpligt att godta hans tyska grundskoleutbildning och skicka honom direkt till gymnasiet istället. Detta beror dock på hur mycket han kan och vad han borde kunna. Skolplikten kan upphöra tidigare ifall barnet har nått de kunskapskraven som ställs av någon som går ut årskurs 9 (7 kap 14 § Skollagen).Du behöver inhämta mer information från sakkunniga för att avgöra vad som är lämpligt. Denna hjälp kan du troligen få genom att kontakta rektorerna på grundskolorna i Lunds kommun, samt att ta kontakt med Skolverket. Skolverket har en särskild upplysningstjänst, som jag tror kan vara till nytta här.Jag hoppas du har fått den hjälp du behöver för att ta beslut i fråganMed vänliga hälsningar,

Kan ett beslut om avstängning från komvux överklagas?

2020-04-05 i Skola och utbildning
FRÅGA |Detta gäller vuxenutbildning/Komvux.Regler vid fusk är att se som en del av skolans ordningsregler. Följs inte reglerna kan det bli fråga om skriftlig varning gentemot elev. Upprepas fusket vid fler tillfällen kan det bli fråga om avstängning (vilket max är två veckor). Frågan är om något av ovanstående (varning, avstängning) är möjligt för eleven att överklaga. Hur i sådana fall till vad? Rektor, nämnd, förvaltningsrätt...?
Evelina Tanskanen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om kommunal vuxenutbildning (komvux) finns i skollagens 20 kap (här) och regler om överklagande av beslut tagna inom skolväsendet finns i skollagens 28 kap (här). Kommunen är huvudman för den kommunala vuxenutbildningen i sin kommun (2 kap 2 § första stycket skollagen). Det innebär att kommunen har ansvar för utbildningen (2 kap 8 § skollagen). Det är därför kommunen som tar beslut om avstängning av en elev som fuskar eller försökt fuska på en examination (20 kap 9 § femte stycket skollagen jämte 5 kap 17 § första stycket första punkten skollagen). Ett beslut som tagits av kommunen om avstängning på grund av fusk vid examination får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (28 kap 5 § tredje punkten skollagen). En skriftlig varning om avstängning är däremot inte ett beslut om avstängning och kan därför inte överklagas.För att sammanfatta är det alltså möjligt att överklaga ett beslut om avstängning hos allmän förvaltningsrätt. En varning om avstängning kan däremot inte överklagas eftersom det inte är ett beslutHoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Är det tillåtet att jobba på skola om du begått brott?

2020-03-25 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej jag är en man i 40-års åldern och vill gärna utbilda mig och jobba med barn och ungdomar, exempelvis i skola. Problemet är att jag för ett år sedan åkte dit för en rattfylla och ett innehav som gav brottsföreläggande samt böter och även en narkotikarattfylla som också gav brottsföreläggande och böter. Riktigt jobbigt år men jag har verkligen lämnat det bakom mig och har ändrat mig helt, det beteendet är bakom mig nu och kommer inte upprepas igen! Nu vill jag i stället vara en bra förebild för yngre. Min fråga till er om jag alltså med allt detta i bagaget kan jobba inom skola ändå? Eller är det helt kört pga skolor brukar begära utdrag ur belastningsregistret kanske? Mvh
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om belastningsregister vilket innebär att de lagar som jag kommer tillämpa i ditt fall är lagen om belastningsregister, förordningen om belastningsregister och skollagen. Den som erbjuds en anställning på en skola måste enligt skollagen lämna ett utdrag ur belastningsregistret för att kunna anställas, 2 kapitlet 31 §. En skola får begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, dvs. inte hela belastningsregistret.Huvudregeln är att det begränsade utdraget inte får inkludera information om sådana brott som enbart medför böter som påföljd, se 21-22 förordningen om belastningsregistret.När det gäller utdrag ur belastningsregister för personer som ska arbeta med barn eller inom skola, gäller 22 § tredje, fjärde och sjätte stycket i förordningen om belastningsregister.Det som ingår är mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, grovt rån och barnpornografibrott, samt alla andra brott man dömts för samtidigt som något av de nyss nämnda brotten.De brott du är dömd för är inte någon av de ovannämnda brotten och därav kommer det inte synas i det begränsade utdraget som din eventuella arbetsgivare kommer ta del av.Vänligen,

Vart lämnar jag klagomål om en skola?

2020-03-24 i Skola och utbildning
FRÅGA |hur anmäler man skolor
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar hur man anmäler en skola, och jag tolkar det som att du vill lämna in ett klagomål. Klagomål lämnar du till Skolinspektionen. Vad du kan anmäla till Skolinspektionen är bl.a. missförhållanden i skolan eller förskolan eller om en legitimerad lärare eller förskollärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete. HÄR kan du se en mer utförlig utläggning om vad du kan anmäla till Skolinspektionen.Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt och att du fått svar på det du undrade över. Med vänliga hälsningar,

Sänkning av ett högskolebetyg

2020-02-22 i Skola och utbildning
FRÅGA |Jag fick ett inrapporterat betyg i Ladok, ett G. Två veckor senare får jag ett mejl om att detta betyg kommer sänkas till min nackdel, till ett U. Högskolan hänvisar till 6 kap HF 23§ Högskoleförordningen samt 36§ Förvaltningslagen. I detta meddelande hänvisas det till ''rättning av misstag felaktigt återgivet betygsbeslut''. Har högskolan rätt att ändra detta betyg nu, över två veckor (nästan tre), i efterhand? I beslutet framgår inga grunder till sänkningen utan endast att betyget återgivits fel, vilket gör det svårt för mig att överklaga sänkningen.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för din fråga. Ändring av betygsbeslutMycket riktigt har högskolan hänvisat till 6 kap. 23 § HF och 36 § FL i sitt beslut. Dessa är bestämmelserna som högskolor/universitet använder sig av som grund för ändring av betygen (även 6 kap. 24 § HF). En rättelse av betygsbeslut får alltså ske om det är uppenbart oriktigt till följd av förbiseende (t.ex. skriv- eller räknefel). Betygsrättelse enligt de nyss nämnda bestämmelserna kan ske både till fördel (betyget höjs) och till nackdel för en student (betyget sänks). I det senare fallet måste högskolan vara väldigt försiktiga samt att det ska röra sig om ett klart fall av felaktighet. Detta förklarar förmodligen varför det tog nästan tre veckor för högskolan att meddela dig om detta. Vid en sådan ändring ska studenten först ges tillfälle att yttra sig, vilket verkar vara fallet med det mejl som högskolan nu har skickat till dig.Vad gäller i ditt fall?I ditt fall verkar högskolan hävda att återgivningen av betyget har varit felaktigt. Vad högskolan menar här är att du egentligen har fått betyget U, men att det av misstag har registrerats som ett G på Ladok. Alltså rör det sig om en uppenbar oriktighet till följd av högskolans förbiseende, som antagligen kan härledas till något tekniskt misstag. Detta förklarar nog varför de inte har gett en djupare förklaring till ditt sänkta betyg. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar