Har man rätt att lämna en lektion om läraren är sen?

2019-05-10 i Skola och utbildning
FRÅGA |https://lagen.nu/2010:800#K15P16S1Finns det någon lag eller regel inom skolan. Jag tänker på att om en lärare inte kommer till lektionen i tid och man väntar i cirka en 15-20 minuter och ingen lärare kommer finns det någon lag kring detta?
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är reglerat i lag vad som gäller när en lärare på gymnasiet är sen till en lektion. Detta är inte någonting som regleras i lagtexten. Däremot ska eleven antecknas som frånvarande om denne utan giltigt skäl uteblir från den schemalagda undervisningen (15 kap. 16 § skollagen). Det är inte omöjligt att man på den enskilda skolan har beslutat om regler som gäller då läraren är sen, men detta är regleras inte i skollagen.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Vad innebär fusk på en examination?

2019-04-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej, Jag är orolig om ett visst agerande från min sida under gymnasiet kan betraktas som fusk eller inte. Eftersom jag är en f.d. gymnasieelev, och då inga påföljder för ett regelbrott kan ske längre, har jag inte lyckats få någon klarhet i om jag gjorde fel eller inte. Jag har försökt att kontakta såväl min lärare samt rektor på min gymnasieskola men ingen vill granska det hela närmare. Förhoppningsvis kan ni på Lawline uppbringa mer klarhet i mitt dilemma. Vi fick till uppgift att välja ut en bok att läsa i kursen Engelska 7, i tredje ring, för att sedan skriva en bokrecension om verket. Jag var alldeles för ambitiös och valde ut en alldeles för omfattande bok på 600 sidor, och jag lyckades aldrig läsa klart innan det var dags att skriva bokrecension. I min desperation, dagen innan vi skulle skriva recensionen, valde jag att läsa på om bokens handling och dess teman på webbsajten Sparknotes och skriva ner ett par anteckningar. Recensionen skrevs i klassrummet för hand med papper och penna. Jag kan inte minnas om vi fick använda några hjälpmedel, antagligen inte men jag kan inte svära på det. Summa summarum, eftersom jag skrev recensionen för hand i klassrummet, precis som vid en provsituation, utifrån de kunskaper jag hade fått från det jag hade hunnit läsa i boken och på Internet, låter det här som en form av regelbrott som vilseledande/fusk?Allt gott,
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, undrar du om du har fuskat på ett examinationsmoment under gymnasiet genom att läsa om boken på internet. Enligt (10 kap. 1§ högskoleförordningen) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Detta innebär att det endast är examinationsmomentet som granskas. Om du har läst boken eller inte är inte det relevanta i bedömningen för om det föreligger fusk eller inte. Om du däremot skulle ta med dig boken och använda den som ett hjälpmedel för att skriva recensionen så är detta att bedöma som fusk. Du har således ingenting att vara orolig för. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Anmäla kränkande behandling i skolan

2019-04-29 i Skola och utbildning
FRÅGA |Kan man polisanmäla när man som elev har blivit kränkt i skolan av lärare och skola?Kränkningarna anmäldes till rektorn men inget hände. Eleven började må såpass dåligt att han började skolvägra. Då utredde man frånvaron och elevens uppförandeproblematik!!! I själva verket har han varit på sin vakt/rädd/ledsen.Utredningen ledde till åtgärder där man placerat eleven i specialklass för att "hjälpa" honom. I utredningen nämns inte ovanstående kränkningar. Det är fel på eleven!Eleven annars utmärkt student! Nått alla mål!Bra omdömen från tidigare lärare. Något bus och lite tuff jargong som vilken 12-åring som helst.Eleven känner sig nu felplacerad och misslyckad! Kränkningarna från nämnda lärare fortsätter på rasterna! Miner, gester, otrevligt tilltal.Specialklassens lärare har inte upplevt någon som helst dålig attityd som de anmälda lärarna har påstått sig bli utsatta för! Tvärtom, mycket bra dialog och skolarbete!Eleven fortfarande ångest men kämpar på och ör på sin vakt att inte göra fel!!!Känner till skolinspektionen men vill även gå till alla möjliga andra instanser!!! Fått nog!!!
Stephanie Fjeldseth |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom eleven går i grundskola omfattas din fråga av reglerna i skollagen, (SkolL). En av de mest grundläggande bestämmelserna om hur utbildningen ska omfattas finns i lagens första kapitel. Där stadgas att alla som verkar inom utbildningen ska motverka alla former av kränkande behandling (1 kap 5 § andra stycket SkolL). Det krävs vidare enligt lagens mening att den kränkande behandlingen är märkbar och tydligt samt att den som kränker någon måste ha förstått att uppträdandet upplevs som kränkande. Vad som är kränkande måste bedömas i det enskilda fallet.Förslag på åtgärder Eftersom du känner att skolan inte tagit problemet på allvar rekommenderar jag dig att göra en anmälan på Skolinspektionens hemsida. Du kan samtidigt anmäla problemet till Barn- och elevombudet här. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Förskolans tillsynsansvar samt handlingsplan när tillsynsansvaret brister

2019-04-06 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej jag har en fråga angående min son ,han ör 5 år går på förskolan men det händer mycket med honom på förskolan två gånger har blivit byten och personalen har inte sagt till oss . Den har varit ett dålig period för honom . Men den har gått över nu . Nu har fått ett nytt problem idag han har lekt med sin kompis ( han har slagit honom tidigare också ) idag han har stängt dörren på hans armbåga , han har mycket ont hans armbåga har blivit blå och blod under på båda sidor , jag fick hämta honom tidigare , ta honom till vårdcentralen . De sa att det inte skletet skadat me han har fått blodkärl som sprak . Förskolan när dem hade ringt mig dem sa det är inte allvarlig . Nu vet jag inte vad är rätta vägen som jag ska ta , de har inte gjort anmälan heller ? Vad ska jag göra jag vill gärna få tips och råd ?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina otroligt viktiga frågor, För att kunna besvara dina frågor kommer jag till en början att redogöra för förskolans tillsynsansvar med utgångspunkten i huruvida förskolans agerande i ert fall är korrekt. Vidare kommer jag kommer i avslutning att ge ett förslag på en handlingsplan. Förskolans tillsynsansvarTillsynsansvaret för ett barn övergår från vårdnadshavarna till förskolan under den tiden barnet befinner sig i förskolan. Det innebär att förskolan har ansvar för att barnet får den tillsyn den behöver samt att barnet inte kommer till skada eller orsakar andra skada. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Detta innebär att tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för barn i förskola.Förskolans tillsynsansvar är inte reglerat i lag, utan utgångspunkten är att vårdnadshavarnas tillsynsansvar anses övergå till skolhuvudmannen under den tid som barnet vistas i förskolan. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Det är därför viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen ser ut samt ser till att all personal får kompetensutveckling och har fungerande rutiner.Mot bakgrund till att förskolan har ett krav att med välfungerande förutsättningar samt rutiner tillgodose kravet på uppsikt och trygghet för barnet, är utgångspunkten att du ska känna sig trygg varje gång du lämnar ditt barn till förskolan. Självklart kan olyckshändelser ske men mot bakgrund till att dessa händelser har skett återkommande finns skäl att ifrågasätta huruvida händelserna är att anse som olyckshändelser. Vad kan ni gå vidare med er fråga? (1) Prata med förskolan Till en början kan det vara väldigt effektivt att boka ett möte med förskolan, och prata om era känslor, de händelser som har skett mm. Ni kan själva välja om ni vill vända er först till läraren eller direkt till förskolechefen.I samtalet kan ni fråga om vilka åtgärder som har tillförts för att de händelser du nämner inte sker igen. Om det exempelvis finns ett barn som har till vana att slå i samband med lekandet kan en åtgärd vara att extra personal sätts för det barnet, både för dennes bästa men också för de andra barnen. (2) Vänd dig till den som driver verksamhetenOm ert samtal med förskolan inte lönade sig kan ni vända er till den som driver verksamheten. Den som driver en förskolan, s.k. huvudmannen, har ansvar för att verksamheten följer de regler som hjälper.De är skyldiga att ta emot och utreda klagomål.(3) Vänd dig till Skolinspektionen Alla har rätt att lämna uppgifter eller klagomål till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet – men det kan vara viktigt att tänka på att de inte utreder alla ärenden. Som ett råd kan klagomålet till skolinspektionen ske i sista hand då det i de flesta fallen ska lösa sig genom de ovanstående steg. Håller tummarna för er! Stort lycka till och återkom gärna med fler frågor!

Hur fungerar den geografiska placeringen av elever i kommunala skolor?

2019-05-06 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej! Vi har nyligen flyttat till en ny kommun pga arbete. 1 juli kommer vi att flytta in i en nyproducerad lägenhet och har därför hyrt en lägenhet väldigt tillfälligt i en annan del av staden. Vårt barn född 2013 ska i augusti börja förskoleklass varför vi under ansökningsperioden sökte de tre skolor som ligger närmast vår nyproducerade lägenhet. Samtidigt sökte vi förskoleplats till vårt barn född 2015. Förskoleplats var inga problem och vi har fått en plats bredvid närmsta skolan. Skolplats får vi dock inte då kommunen hävdar: "Antagningssystemet för XX (kommunen) utgår från folkbokföringsadressen och tillämpar närhetsprincipen vid antagning till skolorna. Detta innebär att vi inte får placera elever utifrån deras framtida adress, utan vi måste utgå från den nuvarande. " Detta innebär att vi fått skolplats vid vårt temporära boende ca 50 minuters resa från kommande bostad. Vi fick då rådet att skicka in en ansökan till den skolan som vi önskar placera vårt barn på (samma skola som vi alltså valde i skolvalet). Detta har vi gjort och nu fått svaret att skolan är full och att vi inte kan få några som helst besked förrän vi är folkbokförda på den nya adressen. Är detta verkligen förenligt med skollag och förordnanden?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Placering av elever i kommunal skolaPlaceringen av elever i de kommunala skolorna sker i första hand efter vårdnadshavarens preferens, dvs vårdnadshavaren kan lämna önskemål om placering. Om inte vårdnadshavaren har någon preferens vad gäller placering så ska kommunerna tillämpa närhetsprincipen som du nämner i din fråga. Den innebär helt enkelt att eleverna ska placeras i den skola som ligger geografiskt närmast bostaden.En vårdnadshavares önskemål om sitt barns skolplacering får däremot inte gå utöver en annan elevs "berättigade krav på placering nära hemmet" (hämtat från lagtexten). Detta innebär att en förälders önskemål om placering på en viss skola inte vinner företräde framför ett barn som bor närmare skolan, vars föräldrar INTE lagt fram några önskemål på placering någonstans. Det är alltså inte en vidsträckt rätt att välja sitt barns skola, utan den är relativt beroende av hur många platser det finns på den aktuella skolan, samt hur många barn som bor närmre skolan och därigenom har ett "berättigat krav på placering nära hemmet".Rangordningen för placering av en elev i kommunens skola X kan därför beskrivas som följande:1. Eleven som bor närmre skolan, vars föräldrar inte framställt några önskemål på placering.2. Eleven som bor längre ifrån skolan, vars föräldrar framställt önskemål på placering på skolan.På frågan om kommuners val att enbart placera efter dagens förhållanden, och därför inte enligt framtida förhållanden som i ert önskemål, finns det ingen anvisning i lagen om tillvägagångssätt. I den frågan är det helt upp till kommunen hur man vill göra. Däremot framgår det av lagens förarbeten att närhetsprincipen inte bara gäller vid antagningen till skolan, utan den gäller under hela skoltiden. Om en elev flyttar under studietiden kan man alltså enligt principen ansöka om förflyttning till en skola närmare bostaden och då ska kommunen i den mån det går tillse det önskemålet. Det verkar därför som att ni har större möjligheter att få er dotter placerad i den skola ni vill efter att ni flyttat.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skolans ansvar att utreda funktionsnedsättning som t.ex ADHD

2019-04-30 i Skola och utbildning
FRÅGA |Är en skola (åk 0-6) skyldiga att genomföra en neuropsykiatriskt utredning om barnet visar tydliga tecken på bla ADHD
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skollagen säger att skolan ska identifiera elevens behov och göra den pedagogiska utredning som behövs för att kartlägga vad eleven behöver för att nå skolans mål. Oftast är det specialpedagogen på skolan som i samverkan med eleven, dennes vårdnadshavare och övriga lärare gör den grundläggande utredningen. Om lärare, övrig skolpersonal, föräldrarna eller eleven själv ger uttryck för att det finns behov av särskilt stöd, ska de anmäla det till rektorn som då är skyldig att se till att elevens behov utreds. Utredningar för barn och unga upp till 18 år görs vanligtvis inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Barn- läkarmottagningar (BUMM). En remiss kan skickas från barnets skola eller så kan en anmälan göras direkt från vårdnadshavarna till den utredande mottagningen.Sammanfattningsvis är själva skolan inte skyldiga att genomföra en utredning men är ansvariga för att elevens behov utreds hos en mottagning.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur skall begreppet skyndsamt tolkas i högskoleförordningens disciplinregler?

2019-04-13 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hejsan!Jag har en för mig oerhört viktig fråga som jag hoppas ni kan hjälpa mig med, om inte kanske ni kan vägleda mig vilka som skulle kunna svara på min fråga. Min fråga gäller 9§ 10kap i högskoleförordningen. Där står följande " grundad misstanke om sådan förseelse som anges i 1 § skall skyndsamt anmälas till rektor" Hur ska jag juridiskt tolka ordalydelsen " skall skyndsamt"? Anledningen till att jag frågar är att en anmälan om disciplinära åtgärder har riktats mot mig trots att anmälaren har haft information om händelsen i över 5 månader innan anmälan gjordes till rektorn. Visst är begreppet "skyndsamt" ingen exakt tidsangivelse, men över 5 månader kan väll ändå inte räknas som skyndsamt? Tacksam för svar MVH / D
Johannes Norrman |Hej D!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkter Jag tolkar din fråga såsom att du undrar huruvida förordningens krav på skyndsamhet är uppfyllt, när en person dröjt 5 månader med att anmäla misstanke om disciplinförseelse till rektor. Jag kommer vidare att utgå ifrån att personen som låtit bli att anmäla misstanken är en lärare eller annars har befattning vid högskolan. Jag kommer slutligen att kommentera konsekvenserna, i den händelse dröjsmålet inte är acceptabelt.Ett dröjsmål på fem månader är inte förenligt med högskoleförordningens krav på skyndsamhetI 10 kap 9 § högskoleförordningen (hädanefter HF) står mycket riktigt att grundad misstanke om sådan förseelse som avses i 1 § (disciplinförseelse) skyndsamt skall anmälas till rektorn. Notera att bestämmelsen inte innebär någon anmälningsplikt för studenter i största allmänhet (den riktar sig inte mot envar), utan den gäller enbart universitetets personal. Krav på "skyndsamhet" i lagen innebär något olika tidsfrister i olika författningar, och huruvida kravet på skyndsamhet är uppfyllt måste därför avgöras från fall till fall. I högskoleförordningen rör sig om åtgärder som typiskt sett kan kräva viss utredning. Notera också att det är grundad misstanke som skall anmälas till rektorn; en lektor som har en misstanke som denne utreder själv är alltså inte skyldig att anmäla förrän misstanken blivit stark nog att vara grundad. Detta talar för att anmälaren kan ha en viss tidsmarginal på sig att utreda ärendet själv. Såsom jag förstår din fråga har emellertid personen som anmält dig inte använt tiden för att "gräva fram" någon information om disciplinförseelsen, utan denne har i princip bara suttit med samma information i fem månader utan att anmäla. Detta är, enligt min bedömning, uppenbarligen helt oförenligt med förordningens krav på skyndsamhet. Personen som dröjde med att anmäla sin misstanke till rektorn, har alltså agerat felaktigt.Att det inträffat ett författningsvidrigt dröjsmål innebär inte att disciplinpåföljd inte kan meddelasRegeln i 10 kap 9 § HF är en s.k handläggnings- eller processregel. Det innebär att den skall följas vid handläggningen av ett disciplinärende - men samtidigt medför det i detta fallet inga konsekvenser för själva ärendet om den inte följs, annat än att det kan finnas anledning att klaga på den felande befattningshavaren, antingen till universitet eller till ett tillsynsorgan (exempelvis Justitieombudsmannen eller Universitetskanslerämbetet). I 10 kap 1 § andra tycket HF finns istället en preskriptionsfrist på två år. Har en disciplinär åtgärd inte vidtagits inom två år från det att disciplinförseelsen begicks, får den alltså enligt förordningen inte vidtas överhuvudtaget. Även om skyndsamhetskravet i 10 kap 9 § HF i detta fall åsidosatts, innebär det alltså inget hinder för att meddela en disciplinpåföljd i det aktuella ärendet, om det i övrigt finns stöd för detta. Ärendet är inte preskriberat. SammanfattningKravet på skyndsamhet har olika innebörd i olika författningar, och om det är uppfyllt måste avgöras från fall till fall. I det här fallet bedömer jag, med tanke på att dröjsmålet varat i fem månader, att kravet på skyndsamhet helt uppenbart har åsidosatts. Det faktum att anmälaren har agerat lagstridigt, medför dock inte att disciplinnämnden/rektorn är förhindrade att gå vidare med ärendet. Rektorn eller disciplinnämnden kan alltså, trots att anmälaren åsidosatt förordningens skyndsamhetskrav, ändå vidta disciplinära åtgärder, om förutsättningarna för detta i övrigt är uppfyllda.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om jag missuppfattat dig eller om du behöver mer hjälp är du välkommen att återkommer med fler frågor likt den du just ställde. Lyckönskningar och hälsningar,

Lärare kastar ut mig ur lektionerna och ger mig frånvaro

2019-04-02 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej Jag är en kille som går i gymnasiet och har lite problem då mina lärare gillar att kasta ut mig ur lektionerna och sedan ge mig frånvaro, är detta tillåtet och om det är det kan man göra något så att du får vara kvar på lektionerna?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du inte gjort något klandervärt som gett din lärare en skälig anledning till att kasta ut dig från klassrummet. Dvs. att din lärare kastar ut dig från klassrummet utan rimlig anledning. Om din lärare kastar ut dig ur lektionerna och sedan ge dig frånvaro kan en rimlig lösning vara att ta kontakt med din rektor och förklara situationen så att rektorn kan föra vidare detta med den specifika läraren.RektornRektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att undervisningen utvecklas så att alla elever oavsett könstillhörighet ges en undervisning av god kvalitet i en trygg miljö. För att nå detta syfte och verka för att undervisningen håller en hög och jämn kvalitet ska rektor tillsammans med elever och personal arbeta långsiktigt och systematiskt.SkolinspektionenOm inte rektorn vill eller kan lösa problemet kan du alltid vända dig till skolinspektionen. Det är huvudmannen för skolan, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, som har ansvar för skolans resultat och kvalitet. Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och vägledning om vad skolan behöver rätta till utifrån de krav som finns i lagstiftningen.Alla, till exempel föräldrar och elever, kan lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. Det kan till exempel handla om kränkningar eller om uteblivet stöd till en elev, men också om andra problem. Skolinspektionen utreder frågorna och fattar ett beslut om vad skolan behöver göra.Skolinspektionen utreder också disciplinanmälningar som gäller legitimerade lärare. Dessa ärenden kan Skolinspektionen i vissa fall anmäla till Lärarnas ansvarsnämnd som fattar beslut.Sammanfattningsvis kan du först diskutera hur du känner för läraren som kastar ut dig utan någon anledning och om det inte leder till en förbättring kan du istället vända dig till skolans rektor. Om inte heller rektorn gör något åt problemet kan du vända dig till skolinspektionen som har i uppgift att utreda frågan och fatta ett beslut om vad skolan behöver göra. De utreder disciplinanmälningar vilket din anmälan kommer att anses och omfattar gäller legitimerade lärare.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,