Kan jag begära ut en polisanmälan?

2020-04-04 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej Har jag rätt att få en kopia av en anmälan mot 2 st poliser ?Vänlig hälsning
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Den här typen av frågor regleras främst av offentlighetsprincipen, tryckfrihetsförordningen (TF) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).Vad innebär offentlighetsprincipen?Offentlighetsprincipen är en central princip inom svensk rätt. Principen fastställer att handlingar hos svenska myndigheter ska vara tillgänglig för allmänheten (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Offentlighetsprincipen kan emellertid inskränkas under vissa förutsättningar genom offentlighet- och sekretesslagen.Är en polisanmälan en offentlig handling?För att ta reda på om en polisanmälan är en offentlig handling krävs det att den uppfyller de kriterier som ställs upp för en handling (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, vilket är kriterier en polisanmälan i regel uppfyller. Därefter ska det fastställas om handlingen är allmän. För att en handling ska vara allmän måste den vara upprättad eller inkommen till en myndighet samt förvaras där (2 kap. 4 § TF). Eftersom polisanmälan är upprättade hos en Polisen, vilket är en myndighet, är den att ses som allmänna (2 kap. 10 § TF), under förutsättningen att sekretess inte har föreskrivits.SlutsatsEn polisanmälan är i regel en offentlig handling som följaktligen kan begäras ut. Observera att polisanmälan inte kommer lämnas ut om den är sekretessbelagd. Du kan begära ut polisanmälan genom att ta kontakt med Polisen. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vad gäller om man har fått en felaktig utbetalning från Försäkringskassan?

2020-04-04 i Försäkringskassan
FRÅGA |Åter krav från Förskärningskassan
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar till dig kommer jag förklara vad som gäller när man har fått ett beslut från Försäkringskassan om återbetalning på grund av felaktig utbetalning. Om Försäkringskassan upptäcker att en eller flera utbetalningar har varit felaktiga mot personen i fråga; exempelvis att hen har fått för mycket pengar - mer än vad hen haft rätt till, så är man skyldig att inom 30 dagar från det att Försäkringskassan beslutat om återkrav på grund av felaktig utbetalning, att återbetala det belopp som Försäkringskassan kräver. Mitt tips till dig är att du kontaktar Försäkringskassan, dels för att få information i det fall du vill överklaga beslutet om återbetalning, dels vill få mer detaljerad information om vad den felaktiga utbetalningen grundar sig i. Kontaktuppgifter till Försäkringskassan finner du här.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Anmälan av fel i vård

2020-04-04 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vart kan man anmäla läkare som hanterat ett dödsfall fel, och försummat att berätta för anhöriga att personen hittats död? Obs gäller inte något corona-fall, utan en person som var känt missbrukare och som dog hemma när hjärtat plötsligt gav upp.
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med frågan.För att anmäla en läkare för fel i tjänsten ska man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg(IVO). De kommer sköta din anmälan, och hjälpa dig reda ut situationen.Jag hoppas du har fått svar på sin fråga,Med vänlig hälsning,

Besök i särskilda boendeformer och vistelse utomhus

2020-04-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Med tanke på den igår nya lagen 2020:163 (https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-163.pdf) undrar jag om de boende får gå ut?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Den rådande samhällsdiskussionen är för närvarande just att Sverige inte har mycket förbud, utan till mestadels råd och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Om de äldre får gå ut verkar för tillfället vara något som dessa verksamheter beslutar om internt inom verksamheten i enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den första april i år hölls en pressträff med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten (länk nedan), där en fråga ställdes om äldre får ta emot besök utomhus. Denna fråga besvarades med att äldre som kan vara utomhus och möta sina anhöriga (på avstånd, någon meter kanske enligt videon på pressträffen) ansågs inte vara särskilt problematiskt. Med anledning av svaret på frågan, får det anses att äldre har en möjlighet att gå ut, men med uppmaning om att det ska göras i enlighet med de råd och rekommendationer som finns, samt som ovan skrivet i överensstämmelse med verksamhetens interna beslut.Precis som du hänvisar i din fråga finns emellertid numera en förordning som tillfälligt förbjuder besök i särskilda boendeformer. Förordningen har fem bestämmelser och det framgår inte i någon av dessa huruvida de äldre i sådana särskilda boendeformer får gå ut. Enligt pressträffen som jag hänvisade till ovan sades att det kan medges undantag för besök, men dessa ska ske restriktivt och av boendets verksamhetschef. Video på pressträffen: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/presstraff-med-socialminister-lena-hallengren-och-folkhalsomyndigheten/Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Vad räknas som inhägnat område?

2020-04-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad räknas som inhängat område. Typ camping?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår ifrån att din fråga gäller inhägnat område i förhållande till trafik- och körkortsfrågor. Definitionen av inhägnat område har varierat och olika svar om vad begreppet innebär har givits av diverse myndigheter. Den beskrivning som regleras i körkortslagen (KörkL) är att behörighetskrav för särskilda fordonstyper inte gäller för fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område (2 kap. 10 § KörkL). Enligt domstolars praxis har inhägnat område visat att det avgörande för att anses som ett inhägnat område är att allmänheten eller ovidkommande trafik inte kan komma in på området. Körning inne i en gårdsplan har inte ansetts som körning i ett inhägnat område och inte heller körning inom ett bilskrotsområde med bom. Vidare har även villatomter, campingplatser och flyttflottiljer underkänts. Område som har godkänts som ett inhägnat område är motortävlingsområden i glesbygd som under organiserade former inhägnats med plastband och övervakats av funktionärer. Det föreligger generellt svårigheter att ange platser som kan klassificeras som inhägnade områden, vilket diverse myndigheters olika svar om begreppet antyder på. Är man osäker på om en plats kan räknas som inhägnat område kan man kontakta Polisen eller Länsstyrelsen på orten för rådgivning. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Jävig eller inte?

2020-04-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Vi har ansökt om bygglov och fått avslag. Vice ordförande i miljö och byggnadsnämnden är kompis med våra grannar som är de enda som satt sig emot avstyckningen. (Bilder på fb när hon som liten plockade vitsippor på grannens tomt). Är vice ordförande jävig?
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om Vice ordförande i miljö och byggnadsnämnden är jävig då han är vän med din granne, eftersom du har fått ett avslagsbeslut på din ansökan. För att besvara din fråga kommer jag först att redogöra för när man behöver bygglov och därefter bedöma om vice ordförande har varit jävig eller inte, och slutligen hur du kan gå tillväga om du anser att beslutet är felaktigt. Bygglov Bygglov krävs enligt plan och bygglagen i tre olika situationer. Nämligen vid nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad som inte innebär en tillbyggnad. Att det är ett krav innebär att det inte är tillåtet att uppföra en nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring utan att ha fått ett tillstånd för detta från miljö - och byggnadsnämnden från den kommun man bor i, se 9 kap. 2 § och 12 kap. 1 § PBL. I ditt fall har du ansökt om bygglov men fått avslag på din ansökan och du anser att beslutet kan vara jävigt. Har vice ordförande varit jävig? Plan och bygglagen innehåller inga bestämmelser om jäv, detta innebär att man får vända sig till de allmänna reglerna i Förvaltningslagen för bedömningsunderlag i denna frågan. Att en person är jävig ska förstås på så sätt att personen som handlägger ett ärende hos myndigheten kan påverka beslutet på ett sätt som inte är tillåtet. Frågan på när man är jävig, kan besvaras på lite olika sätt, se 16 § FL. Utifrån din fråga kan jag enbart utläsa att vice ordförande har en vänskaplig relation med till din granne vilket möjligtvis kan aktualisera 16 § p. 4 FL där beslutsfattaren är jävig om det finns en särskild omständighet som gör att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Frågan är då om vice ordförandes vänskap med din granne kan utgöra en sådan särskild omständighet som avses i lagens mening, svaret på detta skulle kunna vara JA, men det kräver en bedömning i det särskilda fallet vilket jag inte kan göra. Exempelvis skulle man behöva bedöma om grannen har något särskilt intresse av att du inte beviljas bygglov eller någon annan liknande omständighet. Följden av att en beslutsfattare är jävig, är att denne inte får handlägga eller ta del av ärendet och inte heller närvara när ärendet avgörs, se 17 § FL. Men i ditt fall saknar det någon betydelse då du redan har fått ett avslagsbeslut på din ansökan. Med detta sagt blir beslutet inte ogiltigt även om man bedömer att vice ordförande har varit jävig. Vad kan du göra? Du har två möjligheter till ditt förfogande. Du kan först och främst överklaga beslutet om du anser att det har fattats på felaktiga grunder. Detta ska ske skriftligen där du anger vilket beslut det gäller, vilken ändring som du begär och på vilka grunder som du överklagar. Överklagandet ska i sin tur skickas till miljö- och byggnadsnämnden senast 3 veckor från den dag du har tagit del av avslagsbeslutet. Om överklagandet är korrekt prövas det av Länsstyrelsen, se 13 kap. 3 § PBL. Men du kan även skicka in en ny ansökan, eftersom ett avslagsbeslut inte innebär att man inte kan söka på nytt!Har du fler funderingar eller frågor tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline. Vänligen,

Nekande av prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen

2020-04-03 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej,Jag har ett ärende kopplat till Mark- och miljödomstolen och har precis nekats prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsen dömde till min fördel. Efter en överklagan från kommunen valde hovrätten en annan linje och upphävde Länsstyrelsens beslut. I domen anges inte något skäl till varför man valt att döma annorlunda och det hänvisas inte heller till någon paragraf varför man tolkat ärendet på det sätt man gjort. Min överklagan och prövningstillstånd hänvisar dock till tidigare domslut från Mark- och miljööverdomstolen och det var dessa domar som Länsstyrelsen tagit fasta på. En jurist (dock ej inom byggrätt) har tittat del av såväl domen som samtlig dokumentation i ärendet och inte ens hen kan tolka den mycket korta domen och vad man bygger den på.Då ärendet kantats av vilseledande information, otydlighet och domskälen känns bristfälliga överväger jag nu att ta ärendet till Justitieombudsmannen. Om jag väljer att göra så, vinner domen ändå laga kraft (dvs jag måste vidta den rättelse som jag förelagts) eller kan jag avvakta med att vidta rättelse under processens gång, dvs så länge ärendet då är "under process"?Vänligen Madeleine
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Jag tolkar det som att du undrar hur möjligheten med att avvakta att vidta den rättelse som du förelagts av mark- och miljödomstolen i det fall du väljer att ta ärendet vidare till Justitieombudsmannen (JO). Jag uppfattar det som att Länsstyrelsen har varit första instans i ditt ärende och att kommunen i sin tur har överklagat Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, såsom stadgas i 13 kap. 6 § plan- och bygglagen. I sådana fall är det lagen (1996:242) om domstolsärenden (nedan benämnt som ärendelagen) som ska tillämpas (5 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar). Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Domen mark- och miljödomstolen har meddelatMark- och miljödomstolen ska se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i ärendet. Genom frågor och påpekanden ska domstolen försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar (12 § ärendelagen). Med andra ord ska domstolen se till att ärendet blir utrett så som dess beskaffenhet kräver och att ingenting onödigt dras in. Otydligheter och ofullständigheter skall så långt möjligt undanröjas. Utifrån den information du har angett verkar det som att mark- och miljödomstolen har brustit vad gäller tydlighet och fullständig information i domen som har meddelats.PrövningstillståndMark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om någon av följande förutsättningar föreligger- Om det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande- Om det behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt- Om det är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor- Om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandetI ett avgörande från Högsta domstolen kan man utläsa att det ska vara lättare att få prövningstillstånd i mål enligt miljöbalken än vad som gäller för andra mål (HD Mål Ö 48–10, 24 november 2011). Utifrån den information som du har angett verkar det märkligt att du inte beviljats prövningstillstånd. Beviljar inte Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast (5 kap. 5 § första meningen lag om mark- och miljödomstolar). Det innebär att du måste vidta den åtgärd som mark- och miljönämnden har förelagt dig. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (5 kap. 5 § andra meningen lag om mark- och miljödomstolar). Utifrån den information du har angett är det oklart huruvida detta kan aktualiseras. Att ta ärendet vidare till JOSkulle det vara så att du bestämmer att ta ärendet vidare till JO innebär det fortfarande att domen som meddelats av mark- och miljödomstolen står fast. Processen "pausas" dessvärre inte för din del, utan du måste i vart fall vidta den åtgärd som föreläggandet stadgar. Att göra en JO-anmälan med framgång innebär i slutändan att domstolen får kritik riktat mot sig, inte att domen/beslutet per automatik ändras. Skulle det vara fallet att JO riktar kritik mot domstolen är det upp till domstolen att rätta sig efter kritiken, vilket faktiskt sker i de flesta fallen. Mer om JO-anmälan kan du läsa här och här. Känner du dig fortfarande osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Giftermål med person som väntar på uppehållstillstånd

2020-03-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag är en tjej som lever med en man som väntar på tillstånd att få stanna i Sverige. Vi vill gifta oss i rådhuset snart. Vad är viktigt för mig att göra inför det? Vad måste jag tänka på?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Juridiskt finns det inga hinder eller något som du särskilt behöver tänka på innan ni gifter er borgerligt eftersom ni (utifrån det du skrivit) redan har ansökt om uppehållstillstånd. Det kan dock vara bra att meddela migrationsverket om att ni har gift er eftersom detta kan vara en viktig faktor när de avgör huruvida han får uppehållstillstånd eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,