Har en kommundirektör tystnadsplikt?

2021-02-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |har en kommun direktör tystnads plikt?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är att kommundirektörer inte har en generell tystnadsplikt. Däremot kan en kommundirektör inte ge ut uppgifter som är sekretessbelagda och när det rör sig om den typen av frågor så har den kommunanställde tystnadsplikt. Tystnadsplikten är alltså inte beroende av kommundirektörens befattning, den beror på uppgiften som det handlar om. Regler om sekretess finner vi i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om det rör sig om uppgifter som inte är skyddade av sekretess så finns det ingen tystnadsplikt. Enligt offentlighetsprincipen i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, så har var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad är straffet för att ha mobil på anstalt?

2021-02-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, vad är straffet för att ha mobil på anstalt? Om man blir påkommen med en telefon inne på anstalten?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förbjudet att ha en egen mobiltelefon på anstalt och häkten. Det gäller alla intagna och även personer som blivit omhändertagna enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). Mobiltelefoner är förbjudna med syfte att motverka att de används av den intagne för att planera nya brott eller kontakta brottsoffer. De som sitter inne kan erhålla telefontillstånd och ringa samtal men de får endast använda anstaltens särskilda telefoner. Om man blir påkommen med en mobiltelefon, vilket är förbjudet och innebär att man bryter mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten på anstalten, så kan man i enlighet med 12 kap. 1 § fängelselagen bli tilldelad en varning.Hör gärna av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor. Vänligen,

Polisen befogenhet att ta alkotest

2021-02-28 i Polis
FRÅGA |Är det rimligt eller tom krav för polisman som beslagtar körkort efter fortkörning 121 på 90 sträckaatt kräva alkotest ?Polismannen var ensam i fordonet och överträdelsen bestrids pga förväxlingsrisk
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt skulle jag säga att polisen inte har någon skyldighet att kontrollera alkoholpåverkning generellt i en sådan situation, men det är ju inte orimligt att de skulle göra det. Som utgångspunkt får polisen göra ett alkoholutandningsprov när någon kan skäligen misstänkas för rattfylleri (1§ lag om alkoholutandningsprov). Så finns det något i personens beteende som antyder att hen kan varit alkoholpåverkad i samband med körningen, så får polisen göra ett sådant prov. Polisen får vidare göra ett sådant prov mer som en rutinkontroll utan misstanke om alkoholpåverkan, på förare av motordrivet fordon i nära anslutning till den plats där personen kontrollerats (2§ lag om alkoholutandningsprov). Bestämmelserna om alkoholtest är alltså bestämmelser som anger att polisen får göra dessa tester, men medför ingen explicit skyldighet. Det är en bedömningsfråga som polisen avgör från fall till fall, men generellt har polisen möjlighet att antingen ta alkoholprov med anledning av att man misstänker rattfylleri, eller som en rutinkontroll. Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Hur överklagar jag transportstyrelsens beslut?

2021-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, Polisen stoppade mig när jag inte hade körkort och dom hade återkallat mitt körkortstillstånd. Det var första gången jag kör bil utan min tränare men det var nödvändigt då och det var ca en månad kvar tills min uppkörning och senare fick jag beslut från transportstyrelsen på 6 månaders spärrtid men jag är i behov av körkortet eftersom jag behöver ett sommarjobb som de har krav på B-körkort och jag har ingen inkomst för att kunna betala böter. Nu vill jag överklaga till förvaltningsrätten men jag vet inte hur jag ska skriva överklagandet för jag är i behov av körkortet innan sommaren. Tack!
Sara Djogic |Hej och tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill du överklaga Transportstyrelsens beslut vad gäller återkallandet av ditt körkortstillstånd. Du funderar därmed på hur du ska gå tillväga, men framförallt hur du ska formulera ett överklagande. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.Återkallelse av körkort vid olovlig körningRegler om när ett körkortstillstånd ska återkallas regleras i 5 kap. körkortslagen. Transportstyrelsen ska återkalla ett körkortstillstånd när en person exempelvis gjort sig skyldig till olovlig körning 5 kap. 3 § punkten 4 körkortslagen. Spärrtiden kan variera från lägst en månad upp till högst tre år 5 kap. 6 § körkortslagen. I vissa fall kan transportstyrelsen besluta om att ge en varning istället för att återkalla körkortet. Detta sker däremot restriktivt och gäller framförallt mindre allvarliga återkallelsepunkter.Transportstyrelsens beslut kan överklagasTransportstyrelsens beslut att återkalla ett körkortstillstånd kan överklagas 8 kap. 1 § körkortslagen. Överklagan ska skriftligen skickas in till Transportstyrelsen som i sin tur skickar vidare den till förvaltningsrätten för en bedömning i frågan. Det ska vidare framgå av beslutet från Transportstyrelsen hur du ska gå tillväga för att överklaga, exempelvis vilka handlingar du behöver skicka med. Värt att ha i åtanke är att överklagandet måste skickas in inom en viss tidsfrist. Hur lång tid du har på dig ska framgå av beslutet, men vanligtvis är det tre veckor från det att du tog del av beslutet. Vad som gäller i din situationUtifrån den information du har angivit i frågan är det svårt för mig att bedöma huruvida du har chans att vinna framgång med en eventuell överklagan av beslutet. Det du kan anföra i din överklagan till Transportstyrelsen är det du själv beskriver i din fråga; du behöver körkortet i arbetet. Det är ofta en god idé om du kan inkomma med ett intyg från dig arbetsgivare som kan verifiera att det behövs att du har körkort i tjänsten.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du istället vill att någon av våra jurister ska skriva överklagan går det bra att kontakta oss här eller på telefon 08-533 300 04.Med vänlig hälsning,

Lagar för vilda djur

2021-02-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vilka lagar och regler har vi för vilda djur i Sverige?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en del olika lagar och förordningar som gäller för djur i Sverige.Vilka lagar har vi för vilda djur i Sverige?I Sverige har vi en djurskyddslag som gäller för djur som hålls av människan och viltlevande försöksdjur. Vi har även djurskyddsförordningen som kompletterar djurskyddslagen med närmare föreskrifter om till exempel djurförsök, slakt och tävling med djur. Bestämmelser om vilda djur finns i artskyddsförordningen, som bland annat reglerar vilka djur som är fridlysta och hur de ska skyddas. Om du tittar i 4 § kan du till exempel se att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar och andra vilt levande djurarter som markerats med N eller n i bilaga 1 till förordningen. Det innebär att du måste läsa paragrafen tillsammans med bilaga 1 för att se vilka djur som paragrafen gäller.I jaktlagen finns bestämmelser om bland annat jakträtt och viltvård. Till jaktlagen finns också jaktförordningen som kompletterar lagen. Jaktförordningen beskriver bland annat mer utförligt hur jakt får bedrivas. I fiskelagen finns bestämmelser om fiskerätt och vissa regler om hur fiske får bedrivas. Länsstyrelser i olika län kan också meddela specifika föreskrifter gällande vissa vilda djur som ska gälla i just det länet. Om du undrar om det finns sådana föreskrifter i ditt län, kan du besöka Länsstyrelsens hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Polisens våldsbefogenheter

2021-02-28 i Polis
FRÅGA |Hej! Har poliser, under en arrestering, rätt att slå den gripne i ansiktet så han blöder näsblod om han biter polisen på handen hårt?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisens våldbefogenheterPolisen har ett så kallat våldsmonopol, vilket innebär att de som utgångspunkt har rätt att använda våld för att utöva sin myndighetsroll, men denna befogenhet måste utövas med stöd i lag. Sådant stöd finns i polislagen, där det framgår att polisen får använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om inga andra medel är tillräckliga och om det är försvarligt i det enskilda fallet (10§ polislagen). Då får polisen använda våld bland annat om hen möts av våld eller om någon som frihetsberövats försöker göra motstånd mot detta. Polisen får som utgångspunkt inte slå någon oprovocerat med stöd av sitt våldsmonopol, men man får med våld omhänderta personer och liknande mot deras vilja. Polisen får dock, precis som gemeneman, använda sig av nödvärnsrätten för att avvärja ett pågående brottsligt angrepp (24 kap 1§ brottsbalken). Men man får ändå inte använda oproportionerligt mycket våld utifrån angreppets beskaffenhet och omständigheterna kring händelsen. SammanfattningsvisDe är svårt för mig att säga mycket om mer om denna fråga, då jag inte vet så mycket om omständigheterna. Men som utgångspunkt får polisen bruka våld för i myndighetsutövning, men inte utan lagstöd. Polisen får även använda nödvärn för att avvärja ett angrepp, men inte på ett oproportionerligt sätt. Men något som polisen inte får göra att bruka våld oprovocerat. Detta kan utgöra brottet tjänstefel och kan även föranleda tillrättavisning av Justitieombudsmannen. Om man misstänker att polisen begått brott ska man anmäla detta till polisen, eller om man känner sig felaktigt behandlad, kan man anmäla det till Justitieombudsmannen. Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Kan jag ansöka om svenskt medborgarskap för min son trots att hans medborgarskap är under utredning?

2021-02-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag har ett barn som föddes i Sverige förra året och han har permenent uppehållstillstånd som mig . Jag och hans pappa är statslösa men det står hos migrationsverket att han är under utredningen. Jag ska ansöka om svensk medborgare för statslösa barn tror du att han kommer och få den även om det står under utredningen eftersom vi är statslösa.
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I lagen om svenskt medborgarskap ( 1 §) regleras vem och hur en person kan få svenskt medborgarskap.Svenskt medborgarskap för barnEtt barn som föds i Sverige men som inte automatiskt erhåller svenskt medborgarskap kan bli det genom att vårdnadshavarna gör en anmälan om det. Ett barn som är statslöst kan efter anmälan bli svensk medborgare om barnet har permanent uppehållstillstånd och hemvist i Sverige (6 § lagen om svenskt medborgarskap). Kan jag göra en anmälan trots att mitt barn är under utredning? Ja du kan göra en anmälan och se ifall Migrationsverket såfall avslår den med anledningen att det redan finns en utredning. Att tänka på är att för att göra en anmälan krävs samtycke från båda vårdnadshavarna. Det är också ett krav att barnet verkligen är statslös, ifall barnets medborgarskap fortfarande är osäkert kan inte en anmälan om medborgarskap för statslösa barn beviljas. Om det är den utredningen du syftar på, så måste du kanske vänta att göra en anmälan om svenskt medborgarskap tills dess att det är fastställt att ditt barn är statslös. På Migrationsverkets hemsida här finns information om vilka krav som måste vara uppfyllda, men också hur du kan göra en anmälan. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Måste äktenskapet vara registrerat i hemlandet för uppehållstillstånd på grund av anknytning?

2021-02-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min man ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till mig. Min man har nu en tid för intervju i hemlandet Marocko. Detta är det sista steget för oss innan migrationsverket kan fatta ett beslut i vårt ärende. Vad jag förstår är konsulatets uppgift dels att styrka identitet men framför allt att bedöma sannolikheten att jag och min man ej ingått i ett skenäktenskap för att han ska få uppehållstillstånd i Sverige. I samband med detta åligger det mig och min man att bevisa bland annat giltigheten i vårt äktenskap i juridisk mening. Jag har en fråga avseende detta. Vi ingick vårt äktenskap i Sverige och det är således också registrerat i Sverige. Vad jag förstår så kräver konsulatet att få se bevis på att äktenskapet är registrerat i Marocko. Min man har vid upprepade tillfällen varit hos familjedomstolen i Rabat som avvisat hans begäran, trots översättning och vidimering av både vigselintyg och familjebevis från skatteverket i Sverige. Kan detta ställas som krav för att migrationsverket ska kunna fatta ett positivt beslut?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om uppehållstillstånd på grund av anknytningUppehållstillstånd kan ges på grund av anknytning till make/maka enligt 5 kap. 3 § 1 p. Utlänningslagen (UtL). För att ansökan ska beviljas måste prövning ske om äktenskapet som åberopas är civilrättsligt giltigt. Utöver detta finns ett försörjningskrav (9 § begränsningslagen) samt krav på att sökanden kan identifiera sig. Om prövningen av ett äktenskapVid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en make/maka, föreligger det en presumtion om att parterna är gifta. Det är upp till Migrationsverket att motbevisa att de inte avser att leva med varandra, alltså att äktenskapet såfall ingåtts i annat syfte t.ex enbart för att få ett uppehållstillstånd. I fallet MIG 2007:60 framfördes att Migrationsverket såfall måste kunna visa på konkreta omständigheter som syftar till att ifrågasätta äktenskapet. Vad gäller i er situation?Som sagt ovan, är det Migrationsverket som ska motbevisa att ert äktenskap är gitligt. Din man som sökande eller du har ingen bevisbörda för syftet med ert äktenskap. Om äktenskapet är registrerat i Sverige ska det vara tillräckligt för att anses som ett civilrättsligt äktenskap. Det finns inget krav på att äktenskapet måste vara registrerat någon annanstans. Lycka till! Vänligen,