Försäkringskassan begär återbetalning, vad ska jag göra?

2020-07-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har tagit föreldrarledig sjuknivå några helger, försäkringskassa begära återbetalning på 80 000. Vad ska jag göra?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom när man kan bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan, och vad man kan göra om man har fått ett beslut om återbetalning. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. När kan man bli återbetalningsskyldig till Försäkringskassan?Om man har fått för mycket pengar från Försäkringskassan kan man bli skyldig att betala tillbaka. Detta gäller oavsett om det är Försäkringskassan eller den försäkrade som orsakat att för mycket pengar betalats ut. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida (här). Vad kan man göra om man har fått ett beslut om återbetalning?Om man inte kan betala hela beloppet som man är skyldig på en gång, kan man kontakta Försäkringskassan för att komma överens om en återbetalningsplan. Om man har fått ett beslut om återbetalning som man är missnöjd med kan man begära att Försäkringskassan ska ompröva beslutet. Information om hur man går tillväga för att begära omprövning av ett beslut från Försäkringskassan finns här. Vad du kan göra nuOm det är något som är oklart med beslutet om återbetalning rekommenderar jag att du kontaktar Försäkringskassan och försöker reda ut eventuella oklarheter och ta reda på vad beslutet grundar sig på. Om du anser att beslutet är felaktigt och/eller är missnöjd, kan du begära att Försäkringskassan omprövar sitt beslut. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Försäkringskassan nekar mig fortsatt sjukpenning. Vad ska jag göra?

2020-06-23 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej jag är sjukskriven sedan ok 2019 pga hjärtinfarkt samtidigt jag har opererat steloperation två gångar för rygg inte läckta , min läkare ber mig att operera en gång till men får jag inte godkänd från min läkare samt har jag haft nacke problem den vill heller steloperation , jag har läkarutlåtande lämnat intill Försäkringkassa , jag har haft från Försäkringkassa ett beslut att dem vill inte betala ut min sjukpenning , min Handlägare sade även om begära ompröva du kommer få ett avslag ,frågan vem ska jag vända mig hur kan jag få hjälp, vem kan bli ombud för mig ,är det en vanlig person eller en advokat eller en .......tack för hjälpen
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag drar slutsatsen att din ansökan om sjukpenning har avslagits trots att du lämnat in läkarintyg till Försäkringskassan. Jag kommer att gå igenom vad ett beslut från en myndighet ska innehålla. Därefter kommer jag att gå igenom vad man ska göra om man fått ett beslut från Försäkringskassan som man är missnöjd med, nämligen möjligheten att begära omprövning. Därefter kommer jag att gå igenom vad man ska göra om man är missnöjd med omprövningsbeslutet. Sedan kommer jag att försöka besvara om man behöver ett ombud, och vilka krav som ställs på ombudet. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad ska ett beslut från en myndighet innehålla? När en myndighet har fattat ett beslut ska det finnas en handling där det framgår vem eller vilka på myndigheten som har fattat beslutet, och vad beslutet innehåller, se 31 § Förvaltningslag (här). Om någon har deltagit i beslutet och har en avvikande mening eller vill reservera sig ska det framgå, 30 § 1 st Förvaltningslagen (här). Ett beslut som påverkar någons situation på ett icke obetydligt sätt ska motiveras, se 32 § 1 st Förvaltningslag (här). Om en person blir nekad sjukpenning är det något som påverkar dennes situation, varför ett sådant beslut ska motiveras. Om personen som beslutet rör har rätt att överklaga beslutet ska även det framgå hur man ska gå tillväga för att överklaga, se 33 § 2 st Förvaltningslag (här). Vad ska man göra om man fått ett beslut från Försäkringskassan som man är missnöjd med? Om man har fått ett beslut från Försäkringskassan som man inte är nöjd med, ska man först begära omprövning av beslutet. Mer information om omprövning finns på Försäkringskassans hemsida (här). Man måste begära omprövning inom två månader från dagen då man tog del av beslutet. Då ska man använda en blankett på Försäkringskassans hemsida (här). Det är viktigt att man skriver varför och på vilket sätt man vill att beslutet ska ändras.Om omprövningen inte leder till att Försäkringskassan ändrar sitt beslut, vad ska man göra då?Om man begär omprövning av ett beslut, och Försäkringskassan gör en omprövning är det inte säkert att beslutet ändras. Om man är missnöjd med ett omprövningsbeslut ska man överklaga detta till förvaltningsdomstol, se 40 § 1 st Förvaltningslag (här) samt Försäkringskassans hemsida (här). Beslutet måste ha omprövats innan man kan överklaga till förvaltningsdomstol, se 113 kap 10 § Socialförsäkringsbalken (här). Behöver man ha ett ombud när man omprövar alternativt överklagar ett beslut från Försäkringskassan, och vilka krav ställs på ombudet?Tanken är att man inte ska behöva anlita juridisk hjälp när man överklagar myndighetsbeslut.Huruvida du bör anlita en jurist får du avgöra själv. Normalt behövs det dock inte när man överklagar sådana här beslut, utan meningen är att man ska klara sig utan ett ombud också. Man även kan anlita ett ombud som inte har juridisk utbildning.Du kan anlita en jurist från Lawline. Länk till formulär för att boka tid med någon av Lawlines jurister finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor i timmen. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor, eller undrar om Lawline kan hjälpa dig vidare, rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Kan jag få barnbidrag utbetalt retroaktivt när jag bott utanför EU?

2020-05-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag och min 10 åriga dotter är båda svenska medborgare och har bott utanför EU tills nu, men vi kommer flytta tillbaka till Sverige permanent. har jag rätt att få ut barnbidrag retroaktivt?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga! För att ha rätt till barnbidrag krävs att man bor i ett land inom EU/ESS eller Schweiz, samt att bidragsmottagaren och barnet ska vara försäkrade i Sverige. Det framgår inte av din fråga vilket land du bott i tidigare, men har du bott inom ESS eller Schweiz har du alltså rätt att få barnbidraget utbetalt retroaktivt. Om du inte uppfyller kraven har du dessvärre inte rätt att få barnbidraget utbetalt retroaktivt. Det är Försäkringskassan som behandlar frågor och utbetalning av barnbidrag. Min rekommendation till dig är därför att ta kontakt med Försäkringskassan för vidare vägledning och där nämna mer detaljerade omständigheter som inte nämnts i din fråga, för att få ett precist svar.Jag önskar dig lycka till!Du är självklart välkommen att kontakta oss igen vid frågor eller funderingar!Med vänlig hälsning,

Hur lång tid tar det för Försäkringskassan att handlägga omprövningsbeslut?

2020-05-16 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejJag som privatperson hjälper en vän, och undrar omdet finns någon lag som styr hur lång tid hur lång tid Försäkringskassan har på sig att besluta en omprövning gällande avslag på sjukpenning. Står inget i det brev som jag erhöll när de tagit emot omprövningen. Ringde Fk i dag och kunde ej Exakt få svar där. De trodde 8-10 veckor.
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Socialförsäkringsbalken kommer att bli aktuell för att svara på din väns fråga.För att Försäkringskassan ska ompröva ett beslut så ska din vän begära att Försäkringskassan ska ompröva beslutet och jag utgår från att din vän har gjort det, 113 kap. 7 § Socialförsäkringsbalk. Varje person har två månader på sig att begära omprövning från den dag man fick reda på beslutet och jag utgår att din vän har begärt omprövning inom den tidsfristen, 113 kap. 19 § Socialförsäkringsbalk. Försäkringskassan handlägger omprövningsbeslut inom sex veckor. Dock, under första halvåret 2020 (januari fram till juni) har Försäkringskassan längre handläggningstider inom sjukpenninggrundande inkomst (sjukpenning), eftersom det är fler personer än tidigare som begär omprövning av sitt beslut. Försäkringskassan är en myndighet och omfattas av förvaltningslagen och det innebär att Försäkringskassan måste handlägga din väns ärende snabbt, 1 § och 9 § förvaltningslagen. Men ha i åtanke att lagen inte ställer upp någon gräns för när din väns ärende ska handläggas klart. Det som blir avgörande är ärendets beskaffenhet och Försäkringskassans arbetsbelastning. Försäkringskassans arbetsbelastning för våren 2020 är ganska hög, vilket innebär att det kan ta längre tid än sex veckor som är den normala handläggningstiden. För mer information se Försäkringskassans hemsida. Hoppas att din vän har fått svar på sin fråga. Om du eller din vän har fler funderingar är ni varmt välkomna att återkomma med en ny fråga här på Lawline eller Lawlines kompetenta jurister. Ha det fint! Vänligen,

Vilka regler gäller för Försäkringskassan i ärendehandläggningen?

2020-06-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej !Jag har lite frågor gällande f-kassan ! Vad har dom för regler ? Sina egna ? Får dom lov att överse bevis ? Strunta i dom alltså ? Jag har bevis för att AF ( arbetsförmedlingen ) har gjort ett fel gällande min anställningsgrad och arbetssökande grad . Nu säger f-kassan att det inte påverkar beslutet utan håller fast vid att min anställningsgrad ska vara halvtid. Jag har en fast anställning på 100%, har alltid jobbat 100 % och mer därtill. Blev skadad , kan inte återgå till mitt nuvarande jobb. Varit sjukskriven i många år. AF gör ett fel vid en praktik jag hade 2016-2017. F-kassan skriver ner mig till halvtid.AF har nu ringt f-kassan och sagt att det är dom som gjort ett fel och även skickar in ett skriftligt intyg som säger att det är dom som gjort ett fel. Ändå ändrar inte F-kassan beslutet utan säger att det inte påverkar ????????? Får dom lov att göra så här ??? Detta kan väl inte vara lagligt möjligt ???? För då är det ju inte bara vår socialförsäkrings trygghet som har kraschat utan då har vårt rättssystem också allvarliga brister ??
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka regler Försäkringskassan har att följa i sin verksamhet, då särskilt ansökan om en förmån. Nedan ska jag kort redogöra för de viktigaste reglerna de har att följa och även ge förslag på hur du kan gå vidare med ärendet i ditt fall. Försäkringskassans utredningsansvarFörsäkringskassan är den myndighet som administrerar sjukförsäkringen, alltså de beslutar om och betalar ut en stor de l av de förmåner som ingår i socialförsäkringen (ex sjukersättning, sjukpenning etc.). När försäkringskassan handlägger sina ärenden har de ett utredningsansvar vilket regleras i 110 kap 13 § Socialförsäkringsbalken (hädanefter förkortad SFB). Utredningsansvaret innebär att Försäkringskassan ska se till att ärenden blir utredda i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Detta innebär att de ska leda utredningen och se till att det material som behövs för ärendets avgörande kommer in. De ska alltså se till att ärendet blir ordentligt utrett, för att de sedan ska kunna fatta ett materiellt riktigt beslut. Ändring av beslutEnligt 113 kap 3 § SFB ska Försäkringskassan ändra ett beslut de fattat och som inte har prövats av domstol om beslutet:1. På grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet.2. Har blivit oriktigt på grund av att det fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag.3. Har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning elelr annan liknande orsak. Ändring ska göras självmant av Försäkringskassan om fel av angivna slag uppmärksammas, dvs utan att omprövning eller ändring har begärts. Det ska dock tilläggas att fel av ringa betydelse inte behöver ändras. Omprövning av beslutetDet finns även möjlighet att begära omprövning av ett beslut enligt 113 kap 7 § SFB om det skriftligen begärs av enskild som beslutet angår. Det är då Försäkringskassan som omprövar sitt beslut. Överklagan av beslutFörsäkringskassans beslut får enligt 113 kap 10 § SFB överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det ska tilläggas att man först får begära omprövning innan man kan överklaga beslutet. Vad kan du göra?I första hand skulle jag rekommendera dig att begära ändring av beslutet, att få det omprövat eller i sista hand överklagat (med reservation för att det inte riktigt framgår av din fråga om du har gjort något av detta redan). Information om detta finns på försäkringskassans hemsida här: https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/om_du_inte_ar_nojdI övrigt finns det även möjlighet att göra en JO-anmälan om du anser att myndigheten har agerat felaktigt. Länk till anmälan finns här:https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/Det finns även möjlighet att begära skadestånd från Försäkringskassan. Om du anser att Försäkringskassan orsakat dig skada finns det möjlighet att begära skadestånd hos Försäkringskassan. Information om detta finns här:https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/om_du_inte_ar_nojdJag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,

Har Försäkringskassan rätt att begära ut uppgifter från bank?

2020-06-13 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej, har Försäkringskassan rätt att begära uppgifter från min bank om mina tillgodohavanden där och har, i så fall, banken rätt att lämna ut dessa uppgifter. Jag har inte själv blivit ombedd att lämna dessa uppgifter och jag fick vetskap om detta först i efterhand. Uppgifterna har använts av FK som underlag förbeslut om bidrag från FK. Tack
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline.Den här typen av frågor regleras av Socialförsäkringsbalken (SFB). Banker och andra penninginrättningar ska på begäran lämna uppgifter till Försäkringskassan i ärenden om äldreförsörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg som avser en namngiven person när det gäller förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av Socialförsäkringsbalken (31 § samt 33 § SFB). Således innebär detta att Försäkringskassan haft rätt att begära ut dessa uppgifter.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vilken prövning gör Försäkringskassan, när en person har varit sjukskriven i 180 dagar?

2020-05-19 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har snart varit sjukskriven i 180 dagar på grund av den psykiska sjukdomen tvångssyndrom. Fick reda på, av försäkringskassan, att min läkare bedömer att jag inte kommer att kunna komma tillbaka till mitt arbete som lärare inom ett år. FK hävdar då att jag efter 180 dagar står till arbetsmarknaden förfogande, stämmer detta? Jag vill inte byta jobb, trivs på min arbetsplats, men betyder detta att jag blir av med mitt nuvarande jobb? Om det stämmer att jag kommer att bli av med mitt nuvarande jobb efter 180 dagar, kan jag göra något just nu för att förhindra att det blir så?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om försäkringskassans möjlighet att tvinga en sjukskriven person till att leta efter annat jobb på arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning. Den viktigaste lagen på socialförsäkringsområde är socialförsäkringsbalken (2010:110) som reglerar även denna situation. Vilken prövning gör Försäkringskassan, när den försäkrade har varit sjukskriven i 180 dagar?När den försäkrade har varit sjuk i 180 dagar, ska Försäkringskassan pröva försäkrades arbetsförmåga till förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (27 kap. 48 § socialförsäkringsbalken). En sådan prövning görs inte om personen lider av en allvarlig sjukdom till exempel brännskador, stroke, förlamning, förlust av kroppsdel. Om det finns särskilda skäl kan prövningen skjutas upp. Ett exempel på särskilda skäl är den försäkrade med stor sannolikhet kan bedömas återgå i arbete hos sin arbetsgivare. Denna tidsperiod ska inte överstiga sex månader. Detta är ett undantag och inte en huvudregel. Med stor sannolikhet menar man att till exempel den försäkrade väntar på en operation som enligt vetenskap med stor sannolikhet återställer den försäkrades arbetsförmåga. Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att Försäkringskassan gör en särskild prövning efter att man har varit 180 dagar sjukskriven. Det är en medicinsk bedömning som görs och vid prövningen tar Försäkringskassan inte hänsyn till din ålder eller utbildning. Enligt det du har skrivit, har läkaren bedömt att du inte kan återgå till ditt arbete inom ett år. Den maximitiden för undantaget med särskilda skäl för att skjuta upp Försäkringskassan prövning är sex månader. Sjukdomen tvångssyndrom är inte en av dem exemplar som domstolar gav för allvarlig sjukdom heller. Om Försäkringskassan kommer fram till att din arbetsförmåga räcker till att hitta ett arbete på arbetsmarknaden men begränsad i förhållande till ditt arbete, bli du av med din sjukpenning. De tvingar inte dig att säga upp dig men de kommer inte betala sjukpenning till dig. Du kan alltid begära en omprövning hos Försäkringskassan (113 kap. 7§ socialförsäkringsbalken). Först därefter kan du vända dig till allmänna förvaltningsdomstolar (113 kap. 11 § socialförsäkringsbalken). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra när sonen inte får stå på hyreskontraktet och vi behöver extra bidrag till hyran?

2020-05-11 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej. Min son tar studenten i år. Jag är sjukskriven och har låg inkomst. Pratat med socialen och försäkringskassan om hyres hjälp då han inte har något jobb efter skolan utan ska läsa upp ämne på komvux till hösten. De säger att han inte kan få hjälp då han inte står på hyreskontraktet. Mitt bostadsbolag säger NEJ han får inte stå på kontraktet med dig. Är detta rätt? Hur ska jag/vi gå till väga? Kommer inte kunna bo kvar på grund av min lilla inkomst. Med vänliga hälsningar
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Är bostadsbolagets beslut rätt? Rätten till bostadsbidrag är dessvärre inget som omfattar någon som är inneboende hos en annan (96 kap. 2 § andra stycket socialförsäkringsbalken). Rätten att få stå på hyreskontraktet är vidare något som det är upp till hyresvärden att besluta om. I vissa fall kan man ha möjlighet att låta hyresnämnden göra en prövning av hyresvärdens beslut, men då måste det röra sig om vissa specifika situationer. Dessa består i bland annat man ska flytta ut och överlåta hyresrätten till en närstående man bott tillsammans med (12 kap. 34 § jordabalken). Inte någon av situationerna går att applicera på just er situation. Sammanfattningsvis har bostadsbolaget rätt att neka honom att stå med på kontraktet, och det finns dessvärre inget i hyreslagen som ger er rätt till någon form av överprövning av beslutet hos hyresnämnden. Hur kan ni göra? Eftersom din son inte står på kontraktet är han tyvärr inte berättigad till någon form av bostadsbidrag. Det finns däremot vissa andra alternativ än de som Försäkringskassan och socialen erbjuder. Om det är gymnasiekurser din son tänker läsa på Komvux har han inte rätt att ta CSN-lån för detta förrän vid vårterminen det år han fyller 20. Men han har möjlighet att ansöka om så kallat "extra tillägg" utöver den studiehjälp han har rätt till i form av studiebidraget. Om er inkomst i familjen är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår så finns det möjlighet att ansöka om detta, och hur mycket ni får beror på situationen ni befinner er i. Ni kan dock max få ut 850 kronor extra, utöver studiebidraget på 1250. Ett till alternativ är att han gör en sen anmälan till en distanskurs till höstterminen och i samband med detta ansöker om CSN-lån. Rör det sig om universitetsstudier behöver man inte ha fyllt 20 år för att ha rätt till att ta lån, till skillnad från om det rör sig om gymnasiala komvuxkurser. Vissa kurser är öppna för sen anmälan på antagning.se, vilket man kan se om det finns en "välj"-knapp bredvid kursen i fråga. Vad man bör komma ihåg är att CSN-lån trots allt är ett lån man blir tvungen att betala tillbaka, att man faktiskt måste avsluta kursen för att kunna behålla det man lånat efter terminens slut och att rätten till studiehjälp för konvuxstudierna kan minska den andel lån man har rätt till. Lånet har å andra sidan en låg ränta, och väljer man något lättare ämne kan det vara ett alternativ som ändå kan fungera trots att man samtidigt läser på Komvux. CSN-lånet är dessutom högre än enbart studiehjälpen han får på Komvux. Vänligen,