Behåller jag SGI när jag blivit arbetslös och aktivt söker arbete samt är inskriven hos arbetsförmedlingen?

2020-10-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,Jag avslutat min anställning i juni och därefter direkt skrivit in mig på arbetsförmedlingen samt aktivitetsrapporterat sökta jobb i vanlig ordning. Jag har nu blivit sjukskriven och min handläggare på Försäkringskassan hävdar att jag inte har rätt till SGI och därmed får en betydligt mycket lägre ersättning. Enligt allt vad jag läst omkring att skydda sin SGI vid arbetslöshet, kan detta inte stämma då jag direkt efter min senaste anställning anmält mig som aktivt arbetssökande på arbetsförmedlingen och varit arbetssökande. Vad exakt är det som gäller i mitt fall och har min handläggare gjort fel bedömning i detta? Oerhört tacksam för snabb återkoppling. Tack på förhand!
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du har, som du skriver, aktivitetsrapporterat varje månad samt varit inskriven hos arbetsförmedlingen under hela den aktuella perioden. SGI-skydd under arbetslöshetDen som är arbetslös har s.k. SGI-skydd. Detta gäller under förutsättning att du står till arbetsmarknadens förfogande m.m. (26 kap. 13 § första stycket socialförsäkringsbalken). För att man ska anses "stå till arbetsmarknadens förfogande" krävs det att man: 1. aktivt söker arbete samt 2. har anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen (3 § förordning om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenningsgrundande inkomst, du hittar den t.ex. här). Du behåller din SGIEftersom du direkt skrivit in dig hos arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb behåller du din SGI. Detta innebär alltså att din handläggare har gjort fel bedömning. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att vända dig till Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas sjukersättning och bostadstillägg av att jag gifter mig?

2020-09-12 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag vill gifta mig med min kille som bor på en annan ort. Jag har förtidspension och bostadstillägg. Vi har varsin bostad och inte delad ekonomi. Får jag behålla min pension och mitt bostadstillägg? Bör jag tänka på något annat ang min ekonomi som skulle kunna påverkas negativt?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sammanfattat svar:Jag vill börja med att gratulera till det stundande bröllopet, jag önskar er all lycka!Om ni fortsätter leva som särbos när ni är gifta så bör inte ditt bostadstillägg förändras, dock är det viktigt att du anger till försäkringskassan att ni inte bor tillsammans trots att ni är gifta.Din sjukersättning (som förtidspension numera kallas för) kommer inte heller att förändras baserat på att du gifter dig nu.I övrigt så har jag gjort en lista längre ned i mitt svar med tips angående din ekonomi vid ett giftermål.Lagar jag har använt som grund för mitt svar:Regler om sjukersättning hittar du i socialförsäkringsbalkens 32 kap -37 kap.Regler om bostadstillägg hittar du i Lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl.Regler om äktenskap hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).Regler kring arv och testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB).Påverkas ditt bostadstillägg av att du gifter dig:Om du och din kille fortsätter att leva i varsin bostad som särbos så säger huvudregeln att du ska likställas med en ogift person om inte särskilda skäl talar emot detta (5§ lagen om bostadstillägg). Därmed så bör ditt bostadstillägg inte påverkas av att ni gifter er, så länge ni inte då blir sambos. Därav är det av stor vikt att du gör det tydligt för försäkringskassan att ni lever i varsin bostad (så länge det är så) om ni gifter er.Påverkas din sjukersättning av att du gifter dig:Tidigare fanns det regler som tog hänsyn till huruvida personer med sjukersättning var gifta eller ogifta, detta ändrades dock och från och med år 2003 så tas ingen hänsyn till huruvida personen är gift eller ej.Därav är mitt svar beroende av om du påbörjade din förtidspension/sjukersättning före 2003 eller efter 2003. Om du gick i förtidspension före 2003 så gäller nämligen reglerna där försäkringskassan tar hänsyn till huruvida du är gift eller ej.Det innebär att om du gick i förtidspension innan 1 januari 2003 och var ogift då så påverkas inte din sjukersättning av att du gifter dig nu. För det civilstånd du hade då läggs till grund för din sjukersättning (prop. 200/01:96 s.2).Om du gick i förtidspension efter 1 januari 2003 så spelar ditt civilstånd ingen roll alls för nivån på din sjukersättning.Övriga tips kring ekonomi vid giftermål:Bidrag-Om du har andra bidrag av något slag så bör du kolla upp om dessa påverkas av att du gifter digMakars försörjningsplikt-Som gift så har ni försörjningsplikt för varandra (6 kap. 1-2§§ ÄktB). Det innebär att makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter egen förmåga. Dessa regler finns för att lagstiftaren vill att de båda makarna ska leva på en likställd ekonomisk standard.Därmed får den make som tjänar mest bidra med en större del till de gemensamma och personliga utgifterna för båda makarna, om den andre makens ekonomi inte räcker till. Det gäller inte bara utgifter för ett gemensamt boende om man har det, utan även utgifter för personliga behov så som till exempel kläder.Det som makarna ska tillgodose genom försörjningsplikten är de grundläggande gemensamma och personliga behoven, det kan inte röra sig om vilka utsvävande utgifter som helst.I första hand ska dock båda makarna ansvara för sina egna personliga behov i den utsträckning det är ekonomiskt möjligt.Om en make försummar sin underhållsskyldighet så kan en domstol ålägga den att betala underhållsbidrag till den andre maken (6 kap. 5§ ÄktB). Det går dock inte att grunda sin talan på underhåll längre tillbaka i tiden än tre år (6 kap. 9§ ÄktB).Skilsmässa och Äktenskapsförord-Om ni skulle skilja er så kommer alla era tillgångar att delas lika enligt huvudregeln (11 kap. 3§ ÄktB), om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord där ni har angett att vissa eller alla era tillgångar ska vara enskild egendom (7 kap. 3§ ÄktB). Om någon av er har tillgångar ifrån ett arv kan även dessa vara enskild egendom, ifall den som testamenterade bort tillgångarna angav i testamentet att de skulle vara enskild egendom.Om ni har varit gifta i mindre än fem år vid en skilsmässa så kommer även en viss jämkning ske vid en bodelning, den kallas för giftorättstrappan och då kommer ni inte att dela lika på alla tillgångar, även om äktenskapsförord saknas (12 kap. 1§ ÄktB). Däremot så räknas även år som sambos in i dessa fem år, om ni har levt som sambos innan äktenskapet.Därav kan det vara bra att fundera på om du vill att ni vid en eventuell skilsmässa ska dela lika på de tillgångar som finns eller om du vill skriva ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan du välja att ange att antingen alla dina tillgångar eller vissa som till exempel betyder extra mycket för dig, ska bli enskild egendom. Då kommer de angivna tillgångarna inte att ingå vid en bodelning om ni skiljer er.Arv mellan makar-Som gifta så ärver ni varandra om någon av er går bort, om detta inte är ert önskemål så behöver ni skriva ett testamente för att ändra på detta (3kap. 1§ ÄB). Om någon av er har barn som inte är gemensamma så har dock dessa rätt att få ut sitt arv direkt även om ni är gifta (3 kap. 1§ ÄB).Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Om du skulle behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller testamente så har vi en avtalstjänst, som du hittar här.Med vänlig hälsning

Är vab ett måste?

2020-09-05 i Försäkringskassan
FRÅGA |Måste man ansöka om vab hos försäkringskassan? Om jag har råd att vara utan dessa pengar?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att erhålla vab måste vårdnadshavarna inge en ansökan till försäkringskassan. Det är dock inget krav som försäkringskassan ställer, att ansöka om tillfällig föräldra penning (och andra bidrag) är frivilligt. Det krävs att man aktivt ansöker om det. Syftet är att den som stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn inte ska gå miste om sin inkomst eller a-kassa. Ifall du skulle ändra dig kan du senast ansöka om vab senast 90 dagar efter den första dagen du som du var hemma med barnet. Ersättningen för vab brukar vara lite mindre än 80 procent av ens vanliga inkomst och den är pensionsgrundande. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Hur fungerar VAB om man är egenföretagare?

2020-08-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej, Jag har aktiebolag och är själv anställd i bolaget. Jag brukar ibland ta hand om mina sjuka barnbarn men gör aldrig något avdrag på min lön. Har heller inte tagit ut pengar från försäkringskassan. Men kan jag begära tillfällig f-penning även fast jag inte gör något löneavdrag?Måste jag som arbetsgivare göra löneavdrag för en anställd när hen vabbar eller är sjuk?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst: för att vara berättigad föräldrapenning måste man antingen vara förälder till barnet eller ha vårdnaden om barnet, alternativt vara gift eller sambo med barnets föräldrar. För att du ska vara berättigad ersättning för VAB så måste du ansöka om det hos försäkringskassan. Jag råder dig att kontakta försäkringskassan eller gå in på deras hemsida, där finns tydliga instruktioner om hur du går tillväga för att ansöka om tillfällig föräldrapenning. Fråga 1: Kan du begära tillfällig föräldrapenning även fast du inte gör något löneavdrag?Ifall vi utgår ifrån att du är berättigad föräldrapenning: Nej det kan du inte. Du som egenföretagare måste göra löneavdrag med 100 procent för föräldraledighet och därefter betalar försäkringskassan ut cirka 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Att erhålla föräldrapenning utan att göra något löneavdrag är otillåtet och kan innebära att man begår bidragsbrott. För att dömas för bidragsbrott krävs att man uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som man är skyldig att anmäla, och därmed riskerar att bidrag betalas ut felaktigt eller med för högt belopp (2 § Bidragsbrottslagen). Fråga 2: Måste du som arbetsgivare göra löneavdrag för en anställd när hen vabbar eller är sjuk?Som arbetsgivare måste du göra löneavdrag vid föräldraledighet. Det finns dock ingen lag som reglerar hur löneavdrag vid föräldraledighet ska göras, sådant regleras istället i kollektivavtal och du kan tillämpa de regler för löneberäkning som finns i gällande kollektivavtal även om du inte är bunden av det. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och känner mer klarhet i situationen, annars är du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Ifall du är fackligt ansluten kan säkert även dem svara på dina frågor om löneavdrag och andra skyldigheter. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Får jag arbeta de dagar jag inte tar ut föräldrapenning när jag är föräldraledig?

2020-09-29 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejJag är mammaledig tom mars 2019. Min ansökan för föräldrapenning gäller måndag-fredag. Får man jobba lördag och söndag? På samma företag förstås!
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du tar ut föräldrapenning måndag-fredag och vill arbeta lö-sö på det företag där du redan är anställd så hittar jag inget i lagen som bör hindra dig ifrån att kunna göra det. För att vara helt hundra på vad som gäller i just ditt ärende skulle jag däremot starkt rekommendera dig att kontakta försäkringskassan för att fråga dem vad som gäller i just ditt ärende, så att inga missförstånd uppstår. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Hur överklagar jag försäkringskassans beslut?

2020-09-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Överklaga försäkringskassans beslut hos förvaltningsrätten hur lång tid tar det att få ett beslut?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringskassans beslut går att ompröva om du är missnöjd. Detta innebär att Försäkringskassan gör en ny prövning av ditt ärende, vilket kan resultera i ett nytt beslut. Begäran till omprövning måste komma in till myndigheten inom två månader från den dag du tagit del av beslutet (SFB 113 kap. 19 §). Är du därefter missnöjd med omprövningsbeslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Överklagandet till förvaltningsrätten måste komma in inom två månader från den dag du tagit del av omprövningsbeslutet (SFB 113 kap. 10 §). Överklagan till förvaltningsrätten skickar du in till Försäkringskassan och måste skickas inom två månader från det att du fick omprövningsbeslutet (SFB 113 kap. 20 §).När det gäller tiden så är det svårt att säga hur lång tid det tar eftersom förvaltningsrätten inte har någon riktig tidsgräns. Utgångspunkten är att förvaltningsrätten tar målen i den ordning de kommit in, med undantag för mål som är brådskande. Det är viktigt att tänka på att förvaltningsrätten har begränsade resurser och även måste göra sitt jobb ordentligt. Tyvärr kan detta resultera i långa väntetider.Allt gott,

Får nyanlända familjer retroaktivt barnbidrag?

2020-08-29 i Försäkringskassan
FRÅGA |Kan nyanlända familjer med barn få retroaktivt barnbidrag?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnbidrag är ett icke skattepliktigt ekonomiskt stöd på 1 250 kr som automatiskt betalas ut till vårdnadshavaren till ett barn som är yngre än 16 år, om både barnet och föräldern bor i Sverige. Ännu ett krav är att båda ska vara försäkrade i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd. Bedömningen av om en person är bosatt och ska omfattas av svensk socialförsäkring görs utifrån socialförsäkringsbalken (SFB), framför allt 15-16 kap., eller enligt EG-förordning 883/2004 när det gäller en person som rör sig mellan EU/EES-länderna och befinner sig i en gränsöverskridande situation. Kommer familjen direkt från ett land utanför EU/EES är det alltid SFB som tillämpas.När barnet fyller 16 år får vårdnadshavaren inte längre barnbidrag för barnet. Om barnet har fyllt 16 år och går kvar i grundskola får föräldern förlängt barnbidrag från Försäkringskassan fram till dess att barnet slutar skolan.Då barnbidraget är en bosättningsbaserad förmån betalas det inte ut retroaktivt till nyanlända för den tiden de inte befunnit sig i Sverige. Dock kan det finnas tillfällen som gör det aktuellt att betala ut barnbidrag retroaktivt. Det finns exempelvis en bestämmelse i SFB som säger att till den som bosätter sig i Sverige men inte är folkbokförd här får bosättningsbaserade förmåner lämnas för högst tre månader före den månad när anmälan om bosättningen gjordes till Försäkringskassan eller när Försäkringskassan på annat sätt fick kännedom om bosättningen, (5 kap. 11 § SFB). Detsamma gäller om ett uppehållstillstånd beviljas retroaktivt för ett barn, även då kan bidrag betalas ut retroaktivt, dock högst för tre månader före det datum då uppehållstillståndet beviljades, (5 kap. 12 § SFB).Det finns även en bestämmelse som ger rätt till barnbidrag så långt som ett år tillbaka i tiden, om det är så att rätten till barnbidrag har funnits det året men att barnbidraget inte har betalats ut så sent som under året efter. För att få rätt till bidraget inom ett år efter det år bidraget hänför sig till måste bidragstagaren göra gällande sin rätt hos Försäkringskassan inom den tiden, (5 kap. 14 § SFB).För mer information om vad som gäller skulle jag dock råda dig att vända dig direkt till Försäkringskassan som är den myndighet som beslutar om retroaktiv ersättning för barnbidrag.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få bostadsbidrag trots mina sparade pengar?

2020-08-20 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Kan man söka bostadsbidrag om man är ensamstående med barn under 18 år samt tjänar en låg inkomst, även om man har sparpengar på cirka 180 000 kr.
Josefine |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När det kommer till bostadsbidrag så kan du få det antingen som stöd för att du är ung (under 29 år) eller för att du har barn under 18 år. Försäkringskassan kommer främst titta på hur många barn du har i bostaden, vad den kostar och hur stor den är samt din inkomst för att avgöra hur stort bostadsbidrag som du behöver. Se kassakollen för att titta på hur mycket bostadsbidrag som just du kan få i månaden. När du däremot söker ett sådant bidrag så kommer du behöva redovisa din inkomst. Uppgifter som även räknas med här är om du skulle ha mer än 100 000 kronor på banken (se stycket inkomster som räknas med).Försäkringskassan kommer alltså titta på det men göra en individuellbedömning utifrån ditt fall om du kommer behöva bidrag eller inte. Att du har pengar på banken är däremot ingenting som hindrar dig från att söka bostadsbidraget. Jag rekommenderar dig därför att testa att ansöka om bostadsbidraget och se vad de anser om din inkomst kontra boende och sparade pengar. Det finns nämligen ingenting som säger att du är förhindrad att ansöka om bidrag trots att du har 180 000 kronor på banken.Stort lycka till hos försäkringskassan, jag hoppas det går din väg! Har du fler funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,