Påverkas min sjukersättning om jag ärver pengar?

2019-09-11 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hur påverkas min sjukersättning då jag ärvt 24000kr?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om sjukersättning finns i socialförsäkringsbalken (SFB). Jag tolkar din fråga som att du undrar om arvet påverkar din sjukersättning genom att den skulle omprövas och om du behöver meddela Försäkringskassan om arvet. Mitt svar kommer behandla de regler som gäller vid ändrade ekonomiska förhållanden när man får ekonomiska bidrag, och ärver pengar.När sjukersättning behöver omprövas? När försäkringskassan beviljar en person sjukersättning har en bedömning gjorts av arbetsförmågan. Sjukersättning omprövas om din arbetsförmåga förbättras (36 kap. 19 § SFB). Din sjukersättning påverkas alltså inte av att du enbart ärvt pengar. Om du även får andra ekonomiska bidrag från FörsäkringskassanVärt att tillägga är om du får andra ekonomiska bidrag, exempelvis bostadstillägg, så är förhållandet annorlunda, då din förmögenhets storlek genom arvet har förändrats. Eftersom bostadstillägget i grova drag grundas på din inkomst, inklusive din förmögenhet (102 kap. 7 § SFB). Man är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om ekonomiska eller personliga förhållanden ändras och påverkar beräkningen av vissa ekonomiska bidrag. Om man inte anmäler ändrade förhållanden kan man bli återbetalningsskyldig (108 kap. 2 § SFB). Men eftersom du inte nämner i frågan om du får andra ekonomiska bidrag går jag inte närmare in på bestämmelserna vid förändrade ekonomiska eller personliga förhållanden.SammanfattningOm du endast får sjukersättning saknas det anledning för dig att meddela detta, eftersom sjukersättning grundas på en persons arbetsförmåga och omprövas ifall arbetsförmågan förbättras. Arvet du fick påverkar som sagt inte din sjukersättning. Du kan även läsa på Försäkringskassans hemsida under vilka omständigheter man är skyldig att anmäla ändrade förhållanden vid sjukersättning här: Råd Om du däremot får fler ekonomiska bidrag, exempelvis bostadstillägg skulle jag råda dig kontakta Försäkringskassan om dina ändrade förhållanden. De kan också ge dig ett mer detaljerat svar om vad som gäller i just ditt fall. Kontaktuppgifter finner du på Försäkringskassans hemsida.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hur mycket pengar kan man ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg?

2019-06-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |jag vill veta hur stort kapital man får ha på bank och ändå få FULLT bostadstillägg.Mvh
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen fastställd gräns för när du har rätt till bostadstillägg eller inte utan det beror på flera olika faktorer. Har du mycket pengar på banken kommer det dock att påverka hur mycket du har möjlighet att få i bostadstillägg. Du kan läsa mer om detta på försäkringskassans hemsida under rubriken "kan jag få bostadstillägg även om jag har pengar på banken eller andra tillgångar?", se här. Om du är ensamstående och har en förmögenhet som är högre än 100 000 kr, eller är make/sambo och har en förmögenhet som överstiger 200 000 kr är detta något som Försäkringskassan brukar ta hänsyn till i sin bedömning.Över 65 år?Om du har fyllt 65 år och har hel ålderspension ansöker du istället om bostadstillägg hos pensionsmyndigheten. Du kan läsa mer om detta här och även göra en preliminär uträkning av hur mycket du kan få i bostadstillägg här. Även Pensionsmyndigheten gör en samlad bedömning av hela din ekonomi vid ansökan om bostadstillägg och därför har inte de heller någon absolut gräns för hur mycket pengar du kan ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg. Svar: det finns ingen absolut gräns för när du har rätt till bostadstillägg eller inte utan det beror på ett antal olika faktorer. Om du har pengar på banken är detta en faktor som kan påverka ditt bostadstillägg, vanligtvis brukar Försäkringskassan ta hänsyn till belopp som överstiger 100 000 kr för ensamstående och 200 000 kr för makar eller sambor. Ifall du ansöker hos Pensionsmyndigheten gör de en samlad bedömning av hela din ekonomi och de har inte heller någon absolut gräns för hur mycket pengar du kan ha på banken och ändå få fullt bostadstillägg. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vilket land ska betala ut barnbidrag m.m?

2019-05-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,Har en fråga som jag inte finner ngt svar på efter många timmar framför Google om vad som gäller när man får barn och de olika ersättningarna samt rättigheterna föräldrarna har. Vänligen se frågan nedan. Om bägge föräldrarna är svenska medborgare men den ena av dem är skriven i ett annat EU land. Vad gäller då ang. föräldraledigheten, föräldrapenning & barnbidraget? Tack så mycket på förhand för hjälpen!
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna kring din fråga finns i EU-direktivet 883/2004. Direktivet innehåller samordningsregler för socialförsäkringsrättsliga förmåner inom EU, och det är detta direktivet jag kommer hänvisa till nedan. Vilket land ska betala ut sociala förmåner?Medborgarskap är inte relevant utan avgörande är vilket land familjen bor i samt arbetar i. I direktivet beskrivs att arbetslandet är i första hand ansvariga att betala ut sociala förmåner (art. 11.3a), och bosättningslandet i andra hand ansvariga (art. 11.3e). EU har sagt att både barnbidrag och föräldrapenning är s.k familjeförmåner och ska därför omfattas av direktivet enligt uppräkningen i art.3. Samordningen inom EU innebär bl.a att den som arbetar i ett land får lov att ta med sig de intjänade förmånerna till ett annat land och få utbetalt exempelvis föräldrapenning i landet där du bor istället (s.k exportabilitetsprincipen i art. 67).Jag vet inte utifrån frågan var föräldrarna bor eller arbetar, samt om de bor och arbetar i olika länder etc. Men jag ska försöka svara på hur reglerna ser ut så får du tillämpa det på din egna situation. Situation: Ena föräldern arbetar i land A och familjen bor i land B, den andra föräldern arbetar inte. Då kan familjen ha rätt till föräldrapenning/barnbidrag från båda länderna, men på olika grunder (arbete och bosättning) och då finns en prioritetsordning. I första hand ska arbetslandet betala ut, i andra hand landet som utger pension och i tredje hand bosättningslandet (art. 68.1a)Situation: Ena föräldern arbetar i land A och andra föräldern arbetar i land B + familjen bor i land B. Då kan familjen också ha rätt till förmåner från båda länderna men denna gången är det båda på grund av arbete. Då ska barnets bosättningsland betala ut förmånerna (art. 68.1b). Situation: Ena föräldern arbetar i land A, andra föräldern arbetar i land B och familjen bor i land C. Då ska det av arbetsländerna som har mest förmånlig förmånsersättning betala ut. Det finns även en regel i som säger att arbetslandet betalar ut en förmån som är lägre än den som finns i bosättningslandet, så ska bosättningslandet betala ut mellanskillnaden i ett s.k tilläggsbelopp (art. 68.2) Syftet med regeln är att man ska inte missgynnas av att arbeta i ett annat land än var man bor. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om du fortfarande undrar vad som gäller, kanske om din situation inte passade in här så får du gärna ställa en till fråga. Med vänliga hälsningar,

Försäkringskassan fattar inte beslut

2019-04-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag meddelade FK sänkt inkomst , bifogade adekvat handling och begärde att bostadstillägget för pensionärer skulle höjas med samma summa som den utgående sjukförsäkringen sänkts (1030:-) Det var i augusti 2018. Ännu har inget beslut fattats. Jag har mejlat och besökt servicekontor men får bara bortförklaringar om " lång handläggningstid ") Har anmält till JO som inte tar upp ärendet.Hur gör man ??Det finns inget beslut att överklaga , ingen att klaga på -ingen handläggare !!
Ida Johanna Köpman | Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I ditt fall är förvaltningslagen tillämplig eftersom det rör sig om en förvaltningsmyndighets handläggning av ett ärende. Detta framgår av 1 § första stycket förvaltningslagen (FL).Krav på snabb handläggningEtt ärende hos en förvaltningsmyndighet ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts enligt 9 § första stycket FL. Skriftlig begäran om att ärendet ska avgörasDen 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag ikraft. I den nya lagen infördes bland annat ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning, s.k dröjsmålstalan.Det här innebär att en enskild part, som inlett ett ärende, skriftligen har rätt att begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader. Vid en sådan begäran måste myndigheten inom fyra veckor från den dag begäran kom in antigen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Detta framgår av 12 § första stycket FL.Om myndigheten beslutar att avslå begäran om att ärendet ska avgöras kan det överklagas till domstol enligt 12 § andra stycket FL. Begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet kan dock endast ske en gång under ärendets handläggning enligt 12 § tredje stycket FL.Du anger att du kontaktade Försäkringskassan i augusti 2018 med en begäran om höjning av ditt bostadstillägg. Du har därför själv inlett ärendet och det har gått mer än sex månader sedan din begäran och ärendet har fortfarande inte avgjorts av Försäkringskassan. Det innebär att du skriftligen har rätt att begära att Försäkringskassan ska avgöra ditt ärende.SammanfattningFör att påskynda handläggningen rekommenderar jag dig att skicka in en skriftlig begäran om att Försäkringskassan ska avgöra ditt ärende. Det är dock viktigt att komma ihåg att man bara kan begära att ärendet avgörs en gång under ärendets handläggning.Om Försäkringskassan skulle avslå din begäran har du rätt att överklaga det till domstol och Försäkringskassan måste då kunna förklara varför ärendet dröjt så pass länge. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du har ytterligare funderingar.Med vänlig hälsning,

Rätt till bostadsbidrag

2019-07-31 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag hyr en liten etta för 8200 i månaden och är ensammståend med en 1.7 årig dotter lägenheten inryms i bottenplan på en villa i Stockholm har jag någon chans till bostadsbidrag
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten till bostadsbidrag regleras i 94–98 kap socialförsäkringsbalken.Din rätt till bidrag beror och storleken på denna beror utöver din månadskostnad, storleken på lägenheten och antalet barn även på din inkomst. Försäkringskassan har gjort ett mycket smidigt kalkyleringsverktyg, med vilket du lätt räknar ut din rätt till bostadsbidrag. Verktyget hittar du på denna länk: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/kassakollen.Vänligen

Hur bestrider jag en faktura från Försäkringskassan?

2019-06-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hur bestrider jag en faktura från försäkringskassan?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur du begär omprövning av ett beslut från Försäkringskassan.OmprövningIfall du är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan kan du begära omprövning av det. Om du begär omprövning tittar Försäkringskassan på ditt ärende igen och tar del av dina synpunkter. Du måste begära omprövning inom två månader från att du fick ta del av deras beslut. Försäkringskassans ambition är att du ska få ditt omprövningsbeslut inom sex veckor, men beroende på hur komplicerat ärendet är och hur långa handläggningsköerna är kan det ta längre tid. Ifall omprövningsbeslutet skulle vara negativt för dig kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Du kan läsa mer om hur omprövning och överklagande går till här. Svar: eftersom du fått en faktura från Försäkringskassan förutsätter jag att de fattat beslut i ett ärende. Du kan begära omprövning av beslutet som fakturan grundar sig på inom två månader från att du tog del av beslutet. Detta gör du genom att använda blanketten som du hittar här.Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar

Har studenter rätt till bostadsbidrag?

2019-05-20 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag är 20 år gammal, studerar På högskola. Jag bor i en bostadsrättslägenhet och har bott i en bostadsrätt i 1år och 8 månader, så bor lite annorlunda jämfört med andra studenter som oftast bor i korridor. Jag har hört att man kan få bostadstillägg som student. Jag har en väldig låg hyra i jämförelse med andra studenter. Hur fixar man bostadstillägg? Finns det krav på att ansöka? Kan vilken student ansöka om det?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fundering.Vad är problemet? Rättsfrågan är huruvida du som student har rätt till bostadsbidrag. Denna typ av frågor regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB). Försäkringskassan är den myndighet i Sverige som hanterar inkomna ansökningar om bostadsbidrag. Jag kommer i mitt svar utgå från att ditt hushåll enbart består av dig själv samt att du inte har några barn. Bostadstillägg kontra bostadsbidragFörst och främst måste en distinktion göras mellan bostadstillägg och bostadsbidrag. Bostadstillägg är ersättning som en individ kan ha rätt till utöver sin aktivitetsersättning, sjukersättning eller pension för sina boendekostnader (101 kap. 3 § SFB). Bostadsbidrag är däremot ersättning som kan lämnas till barnfamiljer samt hushåll utan barn för boendekostnader (96 kap. 2 § 1 st SFB). Då du i din fråga skriver att du är student har du följaktligen inte rätt till bostadstillägg. Däremot kan du eventuellt ha rätt till bostadsbidrag. Krav för bostadsbidrag För att kunna beviljas bostadsbidrag krävs det att du är folkbokförd på den adress som bostadsrätten ligger på i enlighet med folkbokföringslagen (96 kap. 2 § 2 st SFB). Utöver detta krävs det även att du äger bostadsrätten alternativt är delägare till bostadsrätten som bostadsbidraget ska avse (96 kap. 2 § 2 st SFB). Därefter prövar Försäkringskassan huruvida ett behov för bostadsbidrag finns genom att titta på din bidragsgrundande inkomst (97 kap. 2 § SFB). Notera att det inte enbart är inkomst från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital som räknas in här. Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med 15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor, avrundad nedåt till helt tiotusental kronor (97 kap. 6 § 1 st SFB). Observera att du inte har rätt till retroaktivt bostadsbidrag (96 kap. 14 § SFB). Vad innebär detta för dig? Då jag inte har någon insyn i din ekonomiska situation och inte heller tillräckliga uppgifter om bostadsrätten kan jag följaktligen inte yttra mig om huruvida du skulle kunna beviljas bostadsbidrag. Det enklaste sättet för dig att ta reda på detta är genom att helt enkelt skicka in en ansökan om bostadsbidrag till Försäkringskassan. Ansökan gör du här under punkt 3. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Får jag mindre i bostadstillägg om mitt vuxna barn bor i bostaden?

2019-04-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej... Jag undrar om ens 20-åriga barn verkligen kan betraktas som sambo?Har försäkringskassan verkligen rätt att dra av hälften av boendekostnaden för mitt hemmaboende barn?Gör de inte ett lagfel då de betraktar " barn" som sambo till en förälder?MVH
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är ditt barn över 20 år och varken får förlängt barnbidrag eller studiebidrag, alternativt är självförsörjande får du mindre i bostadstillägg. Bidraget baseras inte endast på bostadskostnaden, ytan och hushållets inkomst, utan även på hur många som bor i hushållet.När man ansöker om bostadstillägg finns det olika blanketter man ska fylla i beroende på om man är sambo, gift, ensamstående etc. Möjligtvis beräknas bostadstillägget på samma vis oavsett om du bor med din son eller om du enbart hade bott med en sambo, varför din hemmaboende son fått den benämningen. Detta är dock endast en spekulation, och mitt råd är därför att du tar kontakt med Försäkringskassan och undersöker om så är fallet eller om bostadstillägget ska beräknas på ett annat vis. Sambor är nämligen, enligt 1 § 1 st. sambolagen (2003:376) "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Du och din son är alltså inte sambor i lagens mening. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,