Försäkringskassan har tagit ett felaktigt beslut. Kan det överklagas och i så fall hur?

2019-03-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej. Jag hyr ut halva mitt hus till en kvinna med sjukpension. Vi har skrivit hyreskontrakt med en överenskommen hyra på 5500kr. Försäkringskassan menar nu att vi är sambor då hon är inneboende. FK har använt taxeringsuppgifter o jag vet inte vad o kommit fram till att min hyresgäst har rätt till 2600kr i hyrestilägg . Vi har varsitt sovrum tv-rum och delar inte hushåll. Hur ska jag göra? Frusterad hyresvärd.mvh
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att kvinnan du hyr ut till mottar bostadsbidrag, som nu har halverats på grund av att det anses att ni är sambor och därmed ska dela på boendekostnaderna.För att man ska utgöra sambor i lagens mening ska man uppfylla de förutsättningar som framgår 1 § sambolagen. Där framgår att det med sambor avses "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll."Detta innebär att ni ju, utifrån din beskrivning, faktiskt inte är sambor. Därmed verkar det alltså som att beslutet är helt felaktigt.För att ni ska kunna få detta ändrat bör hon överklaga det. På försäkringskassans hemsida finns en förklaring till hur ett överklagande görs. Att överklaga innebär i det här fallet att hon begär att beslutet ändras på grund av att det är felaktigt. Det kan då hända att hon ska lägga fram något som bevisar att ni inte är sambor. Eftersom det inte ska vara omöjligt att ha en inneboende kvinna utan att man anses vara sambor ska det absolut inte vara oöverkomligt att få detta beslut ändrat. Tvärtom borde det vara enkelt, när ärendet väl tagits upp.Var dock medveten om att ett överklagande ska ha kommit in till försäkringskassan tre veckor efter att hon fick beslutet (se 44 § förvaltningslagen). Om detta inte uppfylls får man istället begära resning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag få a-kassa om jag sitter i en styrelse?

2019-02-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hur ser det ut om jag sitter I en styrelse som ledamot eller supplant och skulle förlora mitt ordinarie 7-16 job får jag ut a-kassa ellerhur ser det ut ?
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som regel så anses förtroendeuppdrag inom fackliga, ideella eller politiska organisationer inte som en bisyssla som kan påverka din A-kassa. Det beror dock lite på från fall till fall, till exempel om du får något arvode eller om det är i ett företag som du själv äger. Det är även viktigt att uppdraget inte påverkar din möjlighet till att söka heltidsarbete. Du kan läsa mer här. Då det kan bero lite på hur ditt uppdrag ser ut, så skulle jag rekommendera dig att kontakta din a-kassa och se om ditt eventuella uppdrag skulle hindra a-kassa. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Behöver man anlita jurist för att söka sjukersättning?

2019-02-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har en vän som är 62 år och arbetslös, med nedsatt syn (glaukom), han vill försöka få sjukpension. Då han talar dålig svenska har han bett mig om hjälp. Hur skall han utforma ansökan på bästa sätt? Hur skall han få bästa möjliga intyg av sin ögonläkare? Behöver han juristhjälp?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga när du skriver sjukpension är mitt antagande att du åsyftar det som tidigare benämndes förtidspension. Förtidspension benämns numera sjukersättning, varför det är det begrepp jag kommer att använda i framställningen nedan.Bestämmelserna om sjukersättning finns främst i socialförsäkringsbalkens 33 kapitel. Rätt till sjukersättning kan finnas om man är mellan 19 och 64 år, man troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning och arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår särskilt anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd. Försäkringskassan har en serviceskyldighet och ska besvara frågorEtt första steg för att få veta exakt vad Försäkringskassan vill ha i ansökan är att ringa eller besöka myndigheten för att be dem förklara vad som behövs för att ansöka om sjukersättning. Försäkringskassan är en myndighet som har en serviceskyldighet och ska hjälpa den sökande genom att besvara frågor om vilka handlingar som behöver skickas in och hur man ska gå tillväga i övrigt. Som jag förstår det talar din vän dålig svenska. Om hans svenska är så dålig att han och myndigheten inte kan förstå varandra, kan det krävas att Försäkringskassan anlitar en tolk. Tolk är dock ingen uteslutande rättighet, utan en bedömning som får göras av Försäkringskassan.Ett alternativ, då jag förstår att din vän har stöd av dig, är att ni besöker eller ringer Försäkringskassan gemensamt och att du hjälper honom med kontakten för att han ska göra sig förstådd.Läkarutlåtandet om hälsotillstånd är centraltEtt tydligt och utförligt läkarutlåtande om din väns hälsotillstånd är centralt. Det ställs höga krav på den medicinska informationen för att han ska ha möjlighet att beviljas sjukersättning. I läkarutlåtandet behöver det framgå information om din väns diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning, den s.k. DFA-kedjan.DFA-kedjan består av diagnosen (den eller de diagnoser som orsakar nedsättning av funktion), funktionsnedsättningen (vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen och vilka observationer som gjorts) och aktivitetsbegränsningen (diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser). Det ska av läkarutlåtandet tydligt framgå (1) vad som är patientens egna beskrivning och (2) vad som är behandlande läkares iakttagelse och bedömning. Aktivitetsbegränsningen ska beskrivas så Försäkringskassan förstår att den är en följd av den angivna diagnosen, observationer vid undersökningen och beskriven funktionsnedsättning. Kedjan ska hänga ihop och orsakssambandet ska vara rimligt.HandlingsplanMin rekommendation, för det fall att du och/eller din vän inte förstår hur ansökan ska fyllas i är att ni kontaktar Försäkringskassan enligt ovan. Försäkringskassan är en myndighet och har en serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär att Försäkringskassan ska besvara frågor och hjälpa din vän med information om hur ansökan fylls i. Det finns färdiga blanketter hos Försäkringskassan för ansökan varför det som i princip krävs är att ansökan fylls i enligt dess instruktioner.Din vän måste ordna ett läkarutlåtande enligt beskrivet ovan. Om din vän har diagnostiserad glaukom torde han redan ha en behandlande läkare. Om så inte är fallet bör han söka till en läkare som har kännedom om sjukdomen. I framställningen ovan har jag förklarat vad ett läkarutlåtande ska innehålla, det är därför viktigt att han informerar läkaren om att läkarutlåtandet ska användas för att söka sjukersättning. Som jag tidigare förklarat är det viktigt att DFA-kedjan framgår. Min rekommendation är därför att ni läser igenom läkarintyget noggrant efter att det utfärdats.Om det finns äldre läkarintyg, intyg från andra läkare eller arbetsterapeut och andra utredningar som beskriver din väns sjukdomstillstånd och konsekvenserna av den kan han skicka med även dessa med ansökan. Din vän bör även ha genomgått arbetsinriktad rehabilitering via Arbetsförmedlingen. Om det finns sådant intyg bör även det bifogas med ansökan.I regel anlitar man en jurist först om man får avslag på ansökan om t.ex. sjukersättning. Min rekommendation är därför att ni använder er av den föreslagna handlingsplanen enligt ovan. Skulle din vän däremot få avslag föreslår jag att ni kontaktar mig för att anlita en jurist på Lawlines juristbyrå. Juristen kan då företräda din vän och överklaga beslutet. Om det blir aktuellt och ni är intresserade är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Rätt till bostadstillägg vid tillgångar på banken

2019-02-01 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej ! En fråga? som ensamstående har man rätt att få Bostads tillägg , men hur är det om man har pengar på Banken . ?? jag bor i en bostadsrätt och jag har inga lån på den men om jag tar ut Hypoteks pension på ca 200000 påverkar det bostadstillägget för mig ? M.V.H
Viktoria Wnuk |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom rätten till bostadstillägg, och storleken av tillägget, beror på flera faktorer så finns inga fastställda gränser för hur mycket pengar på banken du kan ha. Om du är ensamstående som du skriver, och har tillgångar som är högre än 100 000 kr, så kommer detta att påverka beräkningen. Dessvärre kan jag inte ge något mer detaljerat svar, eftersom det som sagt även är andra saker myndigheten kollar på vid sin bedömning. Vad anses vara tillgångar i bedömningen? Tillgångar kan vara kontanter, tillgångar på bankkonto, aktier, övriga värdepapper, kapitalförsäkringar m.m. Vid beräkning av tillgångar gör man först avdrag för skulder i form av exempelvis banklån eller studielån; detta gäller dock inte skulder som du har på din permanentbostad, men det skriver du att du inte heller har. Tillgångarna beräknas per den 31 december året före du får bostadstillägg. Det jag rekommenderar dig att göra är en preliminär beräkning av bostadstillägg, där du genom att fylla i alla efterfrågade uppgifter kan få ett preliminärt svar på om, och i så fall hur stort, bostadstillägg du kan få. Detta görs på Pensionsmyndighetens hemsida. För att göra en preliminär beräkning, klicka HÄR.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Trevlig helg!

Sjukskriva sig på grund av ME/CFS

2019-03-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,kan man sjukskriva sig för trötthet som hör i hop med symtom för kronisk trötthetssyndrom, ME/CFS?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man har rätt till sjukpenning på grund av kronisk trötthetssyndrom (ME/CFS) och dess symtom.Prövningen av sjukpenningDet är den som ansöker om sjukpenning som ska visa att förutsättningarna för det är uppfyllda. Det görs bl.a. av läkarintyg som styrker att arbetsförmågan är nedsatt. Själva diagnosen är inte avgörande, utan hur den påverkar arbetsförmågan. Sjukdomen behöver nämligen medföra att man får en nedsatt arbetsförmåga. (27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Därmed behöver trötthetssyndromet vara orsaken till att man får en nedsatt arbetsförmåga för att få rätt till sjukpenning.Försäkringskassan prövar frågor om sjukpenning.Kronisk trötthetssyndrom och sjukpenningMan har inte automatisk rätt till sjukpenning för att man har ME/CFS. Som tidigare skrivet är det inte diagnosen i sig som ger rätt till sjukpenning, utan dess inverkan på arbetsförmågan. Exempelvis har en man fått sjukpenning med anledning av att han hade ME/CFS. Hans arbetsförmåga var helt nedsatt på grund av sjukdomsbesvären. (Kammarrätten i Stockholm, Mål nr. 782-18). Det blir däremot en individuell bedömning och en persons rätt till sjukpenning avgörs efter den personens sjukdomsbild. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning

Återkvalifikationstid för sjukpenning

2019-02-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |När kan en ny period med sjukpenning påbörjas efter att en period med sjukpenning på fortsättningsnivå avslutats?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter 87 dagar utan sjukpenning har du återkvalificerat dig för en ny ersättningsperiod om 364 dagar på normalnivån (27 kap. 21 § socialförsäkringsbalken).Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!Med vänliga hälsningar

Hur lång tid tar det att överklaga beslut om aktivitetsersättning?

2019-02-08 i Försäkringskassan
FRÅGA |Har en fråga. Det gäller min dotters sambo. Som har haft avtivitetsersättning. Men som i oktober fick avslag. För ny fortsättning av ersättning. Hur lång tid ska det behöva ta. Om det har överklagats.Våra ungdomar som har sina svårigheter blir åtsidosatta anser jag.
Daniel Sandström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så undrar du hur lång tid det tar för din dotters sambo att få ett nytt beslut om aktivitetsersättning efter det att ni överklagat avslaget. Regler om överklagande av Försäkringskassans beslut finns i socialförsäkringsbalken(SFB). Jag kommer nedan att berätta vad man kan göra om man är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan.Först ska man begära omprövningÄr man missnöjd med Försäkringskassans beslut ska man först skriftligen begära en omprövning. En omprövning är en sorts första överklagan som riktas mot myndigheten som fattade det första beslutet. Omprövningen måste begäras inom två månader från att din dotters sambo fick beslutet(SFB 113 kap. 19 §).Har det gått längre än sex månader sedan du begärde en omprövning bör du kräva att Försäkringskassan fattar ett beslut. Efter ett sådant krav måste Försäkringskassan fatta ett beslut inom fyra veckor(förvaltningslagen 12 §).Är man missnöjd med omprövningen kan man överklagaOm du har fått ett omprövningsbeslut som du är missnöjd med kan du överklaga detta till en allmän förvaltningsrätt(SFB 113 kap. 10 §). Överklagan till förvaltningsrätten ska lämnas till Försäkringskassan och måste skickas inom två månader från det att du fick omprövningsbeslutet(SFB 113 kap. 20 §).Det finns ingen tidsgräns för när förvaltningsrätten ska ge ett besked om överklagandet. Utgångspunkten är att förvaltningsrätten tar mål i den ordning de kommit in, med undantag för mål som är särskilt brådskande som exempelvis tvångsvård. Förvaltningsrätten har begränsade resurser och måste vara noggranna i sitt arbete vilket tyvärr kan leda till för långa väntetider som orsakar frustration.SammanfattningDet finns ingen tidsgräns för när din dotters sambo kan få besked om sin överklagan. Jag håller med dig om att det många gånger är svårt för de som behöver bidrag att få det. Förhoppningsvis så får ni ett positivt besked efter den långa väntan så er dotters sambo får det stöd han behöver.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.Vänligen,

Försäkringsmedicinska rådgivare anställda av försäkringskassan

2019-01-31 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har som ombud vunnit mot Försäkringskassan i Förvaltningsrätten vilket Försäkringskassan överklagat. Jag har nu läst att Försäkringsmedicinsk rådgivare är anställd av Försäkringskassan då de ger konsultativ hjälp till handläggarna. De lär då inte jobba undre legitimation. Stämmer det? I så fall verkar de helt köpta av Försäkringskassan. Jag som själv är legitimerad trodde att man alltid arbetar under sin legitimation i sjukvårdsärenden.
David Gardell |Hej,Vad trevligt att du har valt att vända dig till oss på Lawline!Det stämmer att försäkringskassan har anställda medicinska rådgivare som hjälper handläggarna att med att tolka den medicinska bedömningen som en läkare har gjort vid tex. läkarintyg för sjukpenning. Av försäkringskassans egen hemsida så framgår det att dessa är läkare. Hur det är i dit enskilda fall kan jag inte uttala mig om. Men eftersom de har valt att överklaga så är det rimligt att anta att läkaren som har konsulterat försäkringskassan är legitimerad. Det finns nämligen inte någon "alternativ" läkarlicens i Sverige. Skulle de inte ha en legitimerad läkare så hade de inte haft en reell möjlighet att vinna överklagandet om den den olegitimerade "läkarens" ord står emot en legitimerad läkares.Det finns definitivt anledning att ifrågasätta om läkaren, som har konsulterat försäkringskassan, har varit objektiv i sin bedömning. Detta med tanke på att hen är anställd av försäkringskassan. Det finns dock inget hinder för att försäkringskassan anställer läkare som konsulter i dessa ärenden. För att sammanfatta så skulle jag vilja säga att jag delar din bild att det är märkligt att försäkringskassan anställer egna läkarkonsulter. Detta är dock tillåtet lagligt sett. Hoppas att överklagandet går bra och tack igen för att du har valt att vända dig hit!Vänligen,