När har man rätt till socialförsäkring från försäkringskassan?

Jag undrar om inte försäkringskassan är skyldiga att följa lagen. Det är så jag bor och arbetar i Sverige och försäkringskassan lyssnar inte på en, de vill tro att man är socialförsäkrad i något annar Eu -land. Vad som står i lagen är att jag ska vara socialförsäkrad ingen vill ta i tu med detta. Som jag ser det och upptäckt är att försäkringskassan inte följer lagen som den ska göra, har bevis på anställning, folkbokföring. 

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Som jag uppfattar din fråga, undrar du under vilka förutsättningar man har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa. Jag kommer att strukturera upp svaret så att jag först redogör för rätten till försäkring enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och därefter redogöra för rätten till försäkring enligt EU:s förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen 2004:883 (Samordningsförordningen). Om du är svensk medborgare som hela tiden bor och arbetar i Sverige, aktualiseras endast SFB. Samordnignsförordnignen aktualiseras i en gränsöverskridande situation, t.ex om en EU-medborgare flyttar till Sverige eller om en Svensk medborgare flyttar till ett annat EU-land.


Försäkringskassan måste följa lag.

Försäkringskassan är en statlig förvaltningsmyndighet. Försäkringskassan är skyldig att följa lag, vilket innebär att beslut ska fattas i enlighet med lag. Detta framgår av grundlagen 1 kap 1 § regeringsformen & av 5 § förvaltningslagen. Ett beslut som fattas i strid med legalitetsprincipen är dock inte ogiltigt. Om beslutet överklagas kommer dock beslutet att upphävas. Överklagas inte beslutet, står det fast.


Rätt till socialförsäkring enligt SFB.

Rätt till socialförsäkring från t.ex försäkringskassan har den som är försäkrad enligt SFB. Det finns två typer av försäkringar arbetsbaserade försäkringar (se 5 kap 9 § SFB) och bostadsbaserade försäkringar (se 6 kap 6 § SFB). Dessa försäkringar har man rätt till om man uppfyller kraven för att anses vara bosatt eller arbetstagare i Sverige. Bosatt enligt SFB är den som har sitt egentliga hemvist i landet (5 kap 2 § SFB). I regel krävs det att personen är folkbokförd i landet (prop 1998/99:199 s 86). För den som är arbetstagare krävs att personen utför förvärvsarbete inom Sverige. Rätten till försäkringar inträder dock endast från och med den första anställningsdagen (6 kap 8 § SFB).


Socialförsäkring för EU-medborgare i Sverige.

För EU-medborgare gäller ytterligare regler för att ha rätt till socialförsäkringar enligt SFB. EU-medborgaren måste uppfylla de krav som anges i SFB, men också anses vara försäkrad i Sverige enligt samordnignsförordningen (883/2004).


Syftet med samordningsförordningen (883/2004) är att en EU-medborgare som nyttjar sin fria rörlighet inom unionen inte ska gå miste om de sociala förmåner som denne har rätt till i sitt hemland. Syftet är vidare att den medborgare som nyttjar den fria rörligheten inom unionen endast ska omfattas av socialförsäkringssystemet i ett land åt gången. Syftet är således att en EU-medborgare inte ska kunna erhålla socialförsäkringsförmåner från två länder samtidigt.


Vilket land som EU-medborgaren är försäkrad i framgår av artikel 11 i förordningen. Huvudregeln är att EU-medborgaren är försäkrad i det land denne arbetar i. Arbetar medborgaren inte så är huvudregeln att det land EU-medborgaren är bosatt i. Bosatt definieras i artikel 1 j) som det land EU-medborgaren stadigvarande vistas i.


Sammanfattning & råd

Det framgår att du har ett anställningsbevis & ett folkbokföringsbevis. Jag utgår från att det avser en anställning i Sverige. I ett sådant fall är du försäkrad i Sverige enligt samordningsförordningen artikel 11. Det innebär att du har rätt till försäkring från försäkringskassan om du även uppfyller kraven för att anses vara en arbetstagare enligt 6 kap 6 § SFB.


Om du är missnöjd med ditt beslut från försäkringskassan kan du överklaga beslutet enligt de anvisningar som anges i ditt beslut. Du kan också göra en anmälan till Justitieombudsmannen. Det innebär att försäkringskassans agerande granskas och eventuellt kritiseras för felaktigheterna. JO anmälan är dock inte en domstolsprocess av något slag och kan inte ändra utgången i ditt fall.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller boka en tid med en av våra jurister här.Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo