Kan Försäkringskassan avslå min begäran om anstånd av återbetalning av underhållsstöd om en person är felaktigt folkbokförd på min adress?

2020-02-08 i Försäkringskassan
FRÅGA |Försäkringskassan står fast vid att mina bostadskostnader ska delas eftersom en annan person är folkbokförd där.Försäkringskassan skrev:"Du får det här brevet därför att du har ansökt om att skjuta upp betalningen av detlöpande beloppet och din skuld för underhållsstöd.X är folkbokförd tillsammans med dig och räknas som inneboende.Bostadskostnaden delas därför på två personer."Jag svarade FK med "2. X är INTE inneboende hos mig och betala ingenting åt hushålls räkningar. Hon har ett eget hus på Y där hon bor heltid (Fastighetsbeteckning)Orsaken till varför hon är inte skriven där är att hon inte vill riskera behöver göra nytt avlopp då avloppet är endast godkänt för att vara ett fritidshus och inte året runt boende. Hur som helst hon bor inte hos mig, och betala därför ingenting åt bostadskostnaden. Jag bor ensam bortsett från varannan fre-söndag där barnen bor hus mig."Kan de göra så tycker ni?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har ansökt om att få anstånd för din återbetalning till Försäkringskassan gällande underhållsstöd. Försäkringskassan har gått igenom din ansökan och meddelar avslag eftersom en person är folkbokförd på din adress, och du undrar om Försäkringskassan kan meddela ett sådant beslut.När jag besvarar din fråga kommer jag att hänvisa till bestämmelser i socialförsäkringsbalken (SFB), utsökningsbalken (UB) och folkbokföringslagen (FOL). Eftersom din fråga kommer att publiceras, kommer jag att dölja de namn och fastighetsbeteckningar du uppger i din fråga. Anstånd för återbetalning av underhållsstöd Rättsligt stöd för att skjuta upp en återbetalning av underhållsstöd finns i SFB 19 kap. 40 §. I SFB 19 kap. 41 § definieras kriterierna för om anstånd ska lämnas. I bestämmelsen hänvisas till UB 7 kap. 4-5 §§ som är bestämmelser om förbehållsbelopp vid löneutmätning. Försäkringskassan ska i sitt beslut titta på din ekonomiska situation, och göra en individuell bedömning om din betalningsförmåga. De ska räkna med de kostnader du behöver, och kan ta stöd i bestämmelsen i UB 7 kap. 5 §, i sin uträkning. Bostadskostnaden är en sådan kostnad som försäkringskassan ska ta hänsyn till. Har man en inneboende är bostadskostnaden sannolikt lägre, vilket verkar vara anledningen till avslaget i ditt fall. Svaret på din fråga är därför: Ja, Försäkringskassan kan meddela ett sådant beslut. Det blir upp till dig ansöka om omprövning, och motivera vad som är felaktigt i försäkringskassans beslut. Du har svarat Försäkringskassan och bestrider deras uppgifter om att du skulle ha en inneboende, vilket är att anse som en begäran om omprövning enligt SFB 113 kap. 7 §. Försäkringskassan ska då titta på ditt ärende igen, och undersöka om ett nytt, förändrat beslut kan tas med det nya underlaget. Om Försäkringskassan ger avslag på ditt omprövningsbeslut kan du överklaga hos Förvaltningsdomstol. Försäkringskassans webbsida har information om hur du går tillväga för att överklaga, och hur detta ska gå till ska även framgå av det beslut de skickat till dig. Tänk på att det viktigt att hålla de tidsfrister som framgår av beslutet.Konsekvenser av felaktig folkbokföringHuvudregeln är att man ska vara folkbokförd där man faktiskt bor, 6-7 §§, FOL Om en person folkbokför sig någon annanstans kan Skatteverket förelägga personen att folkbokföra sig rätt, 31 §, FOL. Föreläggandet kan förenas med vite, 37 §, FOL. Det är straffbart att medvetet ämna oriktiga uppgifter till grund för ett beslut om folkbokföring, om det resulterar i att felaktiga uppgifter kan registeras. Gärningen kallas för folkbokföringsbrott, 42 § FOL. Döms personen för folkbokföringsbrott kan böter eller fängelse följa i högst sex månader. Det jag nämnt ovan om folkbokföringsbrott rör den person som skrivit sig hos dig. Eftersom det är ett brott att medvetet folkbokföra sig felaktigt, samt att det nu innebär problem för dig i och med avslag på din ansökan till Försäkringskassan, bör din vän åtgärda detta och folkbokföra sig rätt. Om din vän folkbokför sig rätt underlättar det i ditt ärende om folkbokföring, eftersom du måste bevisa att vännen inte bor hos dig (och att ni därför inte delar på boendekostnaderna). Om vännen vägrar kan du kontakta Skatteverket på egen hand. Bra information finns på skatteverkets webbsida. Mina rådJag ser det som att ditt svar till Försäkringskassan ska betraktas som en begäran om omprövning, och Försäkringskassan ska nu titta på ditt ärende igen. Du kan kontakta Försäkringskassan och förtydliga att du med din skrivelse avser att begära omprövning. Om försäkringskassan inte kan ändra beslutet, kan du överklaga till Förvaltningsdomstolen. Jag uppmanar dig att be din vän att folkbokföra sig där vännen faktiskt bor, dels med tanke på att det är brottsligt att ange felaktiga uppgifter till grund för folkbokföring, men också för att det sannolikt hjälper dig att bevisa för Försäkringskassan att vännen inte bor hos dig. Skulle du behöva kvalificerad juridisk hjälp, exempelvis om det blir aktuellt att skriva ett överklagande, kan jag varmt rekommendera våra jurister på Lawlines juristbyrå. Juristerna kan titta på ditt ärende som helhet, och hjälpa dig med en skrivelse till Förvaltningsrätten. Kontakta gärna mig om du önskar kontakt med juristbyrån, via följande mejladress: hanna.lindqvist@lawline.se. Givetvis är du välkommen att kontakta mig om du önskar att något förtydligas i detta svar. Vänligen,

Hindrar gåva bostadsbidrag?

2020-01-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |Om jag vill ge min dotter en gåva med gåvobrev påverkas hennes bostadsbidrag då gåvan gäller pengar?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Gåvor räknas inte in i den inkomst som läggs till grund för bostadsbidrag. Gåvan i sig kommer inte orsaka problem med bostadsbidragets summa. Alla de inräknade inkomster finns i Socialförsäkringsbalken (97 kap 2 § SFB).Är gåvan mycket stor kommer den dock leda till minskat bostadsbidrag indirekt. Om den bidragstagande har en större förmögenhet än 100 000 kr kommer 15% av den delen av förmögenheten som överstiger 100 000 kr räknas som inkomst (97 kap 6 § SFB). Detta leder till minskade bidrag.Nedkortat kan jag svara så här: Gåvan kommer leda till minskade bostadsbidrag om gåvan ökar mottagarens förmögenhet till över 100 000 kr.Jag hoppas du har fått den information du sökerMed vänlig hälsning,

Kan jag överpröva beslut som meddelats av försäkringskassan?

2019-12-08 i Försäkringskassan
FRÅGA |Kan jag kräva pengar från försäkringskassan? Jag bröt handleden rejält för 10 år sen detta år, har än idag grova problem med smärtor och rörelser, försökte få försäkringspengar för 2 år sen men det blev avslag, varför?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline Din fråga regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). Beslut som försäkringskassan fattar kan överklagas till allmän förvaltningsdomstolen (113 kap. 10 § SFB). Således måste du innan ha begärt omprövning av beslutet enligt 113 kap. 7 § SFB. Talan om omprövning måste ha väckts inom 2 månader från att beslutet har meddelats (113 kap. 19 § SFB). SlutsatsTyvärr kan inte ersättning för samma ärende sökas två gånger utan att man begär omprövning eller prövning i förvaltningsdomstol. I ditt fall har du tyvärr försuttit tiden för rätt att väcka sådan talan. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Sparande och sjukersättning - påverkar de varandra?

2019-12-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |Får man spara pengar inom ISK konto trots att man har sjukersättning?
Adam Novak |Hej!Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.I din fråga ställer du fråga om sjukersättning. Denna kan ofta blandas ihop med sjukpenning. Jag kommer i mitt svar snudda vid sjukpenning för att skillnaden mellan dem ska framgå. I mitt svar kommer jag vidare att förutsätta att du har bott i Sverige hela ditt liv.Jag kommer i mitt svar gå igenom hur vad som ger rätt till sjukersättning samt ersättningsnivåer. Om du är bara intresserad av ett kort svar är det följande: Sjukersättningen och sparandet påverkar inte varandra i annat än att sparandet kan ge upphov till inkomster som ersättningsnivån kan beräknas på.Vad ger en rätt till sjukersättning?Sjukersättningen är till för att de som inte kommer, pga. sjukdom eller skada, kunna arbeta inom överskådlig framtid ska ha en inkomst i alla fall. Den skiljer sig från sjukpenningen i det avseendet, eftersom sjukpenningen inte är en lösning som är menad att vara på plats mer än en begränsad period. Reglerna som reglerar detta finns i Socialförsäkringsbalken(SFB)Kraven för sjukersättning är nedsatt arbetsförmåga (33 kap 5 § SFB), det går inte att återfå arbetsförmågan (33 kap 6 § SFB), och att nedsättningen kan antas bestå i minst ett år (33 kap 7§). Själva utbetalningarna skapas alltså inte hinder för av privat sparande.Hur mycket får man?Den frågan som naturligt följer av detta är huruvida de utbetalda summorna kan ändras pga. sparande.Summan som betalas kan fås som inkomstbaserad eller garantiersättning.Inkomstbaserad ersättningInkomstersättning är till för den som haft en inkomst upp till innan arbetsförmågan försämrades. Denna beräknas med hjälp av en sk. ramtid. Ramtiden kan vara högst 8 år och lägst 5 år (34 kap 3 § SFB) beroende på ens ålder vid tidpunkten för nedsättningen av arbetsförmågan. Om man haft en inkomst innan beräknas genomsnitten av de tre bästa åren och används som sk. antagandeinkomst (34 kap 9 § SFB). Man får sedan 64,7% av denna i sjukersättning (34 kap 13 § SFB). Om man har sjukersättning för partiell nedsättning delas summan ytterligare för att reflektera detta (34 kap 14 § SFB).I din inkomst räknas eventuella kapitalvinster, utdelningar etc. in.GarantiersättningGarantiersättning har den som inte får inkomstbaserad ersättning och en särskilt beräknad försäkringstid(35 kap 2 § SFB). Denna ersättning är lägre än den inkomstbaserade. Ersättningnivån varierar beroende på om man fyllt 30 eller inte. Över 30 är full ersättning 2.53 prisbasbelopp (35 kap 18 § SFB). Detta är fn. 117 645 kr/år, men kommer bli 119 669 kr/år för 2020.Under 30 års ålder trappas beloppet ned vid 30, 29, 27, 25, 23 och 21 års ålder. Vid dessa åldrar är i samma ordning ersättningen 2.48, 2.43, 2.38, 2.33, 2.28 och 2.23 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 och kommer att höjas till 47 400 under 2020 för att reflektera inflation och andra förändringar i levnadskostnader.SlutsatsPrivat sparande i ISK påverkar bara din sjukersättning i den mån avkastningen den ger upphov till utgör din inkomst. Du får därför inte en lägre ersättning, eller mindre rätt till ersättning bara för att du väljer att spara dem privat.Jag hoppas du har fått svar på din fråga, och vänder dig till oss även i framtidenMed vänlig hälsning

Vad gör jag om försäkringskassan drar in min sjukpenning?

2020-02-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,Jag har varit arbetslös och under tiden så fick jag en operation i högra handen där handen skar upp på två olika ställen. Dels för karpaltulnnel och dels för triggerfinner. Jag fick många stygn i handen och läkaren sa att jag skulle vila och kunde använda handen efter sjuksskrivningen den 4 januari. Operationen gjordes den 24 november. Jag sjukskrev mig och fick besked efter sjukskrivningen att jan inte skulle få sjukpenning då läkaren hade sagt till försäkringskassan att jag kunde ta lättare arbete och var därav inte berättigad till sjukskrivning. Detta var inte vad läkaren sagt till mig vid operationen, då var det viktigt med vilan handen.. Detta kom dels efter sjukskrivningen och sen kan jag fråga mig vad för jobb man kan ta med högra handen i bandage när jag dessutom är högerhänt. Vad gäller ? Skulle jag ha fortsatt sökt arbete och varit arbetslös trots att jag inte kunde ta arbete? Eller har jag rätt att få sjukpenning och hur ska man gå tillväga för att överklaga detta på rätt sätt? Jag har fått ett arbete där jag kunde börja direkt efter sjukskrivningen vilket jag har gjort, men jag fick inte jobba under sjukskrivningen då företaget inte ville ta den risk som det kan innebära att anställa och låta en som är sjukskriven arbeta.Tacksam för förklaring och råd i detta.Med vänlig hälsning S
Binh Tran |Hejsan! Jag tolkar att din fråga är om du kommer att få sjukpenning de 4 dagar in på januari. Det förefaller i de omständigheter som du har skrivit att du har fått sjukpenning från den 24 november till den 31 december men inte fått sjukpenning för de 4 sista dagarna i januari. Du har därmed efter 4 januari börjat jobba igen. Aktuell lag: Socialförsäkringsbalken.Grunden för rätten till sjukpenning är att du har en sjukdom/skada som sätter ned din arbetsförmåga enligt 27kap 2§ SFB. Som bevismedel ska ett sjukintyg komma in, har du ett sjukintyg som står att du har förlorad arbetsförmåga så ska du få sjukpenning från försäkringskassan, 27 kap 25§ SFB. För att ändra sjukpenningsdatumet så måste det finnas ett nytt läkarintyg vilket det förefaller inte finnas i detta fall. Som sjukperiod, alltså den perioden du har rätt till sjukpenning, kan härledas till den tid det står i sjukintyget. Det förefaller märkligt att försäkringskassan skulle neka dig sjukpenning de fyra sista dagarna i januari (1 januari till 4 januari) då du enligt socialförsäkringsbalken har rätt till detta och att enligt sjukintyget står att du ska få det. Du kan överklaga detta beslut, det står hur du ska gå tillväga i deras beslut att inte ge dig sjukpenning hur du ska överklaga. Sannolikt så kommer det endast ge en rättelse, alltså att de "rättar" ett uppenbart fel enligt 113 kap 3§ SFB. Annars så omprövar de hela beslutet, alltså att de ser över alla omständigheter i målet och anledningen till deras beslut. Om detta inte ändras så kan du överklaga till förvaltningsrätten (domstol) vilket också bör stå längst ner i deras beslut. *** Jag vill även tillägga med denna ändring att du överklagar till försäkringskassan direkt, antingen genom mejl eller brev, de ska senare göra en rättelse eller en omprövning, om du vill bestrida deras omprövning av ärendet så ska du fortsätta att överklaga till försäkringskassan. Försäkringskassan kommer efter denna överklagan att överlämna ärendet till domstolen. Innan du överklagar detta så rekommenderar jag att du tittar på dina utbetalningar som du har fått från försäkringskassan och dubbelkollar att hela perioden inte redan är betalt. Har du några funderingar eller är det några oklarheter i mitt svar så får du gärna höra av dig till Binh.Tran@lawline.se så ska jag försöka förtydliga detta. Med vänliga hälsningar

Gäller SGI-skyddad tid mellan jobb?

2019-12-08 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jobbar som bemanningssjuksköterska med tidsbestämda uppdrag . Nu är uppdrag slut utan tänker vara ledig tills januari . Bör jag anmäla mig till arbetsförmedlingen direkt för att behålla min SGI , om det ev inte blir något nytt uppdrag i januari. Eller kan jag avvakta till januari då jag vet mera och anmäla mig då?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i socialförsäkringsbalken (SFB). De tänkbara skyddstiderna du kan hamna under är kortare avbrott av förvärvsarbete och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vid kortare period än 3 månader behåller du din SGI (26 kap. 18 § SFB). Således kan du vara trygg tre månader efter du avslutade ditt kontrakt. Det mer långvariga skyddet får du genom att skriva dig hos arbetsförmedlingen och att stå till arbetsmarknadens förfogande (26 kap. 13 § SFB). Det kan innebära att om arbetsförmedlingen hittar lämpligt arbete till dig som du anses kvalificerad för måste du anta dig detta. Annars riskerar du att förlora ditt skydd. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan jag få sjuklön under min tjänstledighet?

2019-12-06 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag sökte tjänstledig för nästa vecka alltså från 9/12 till 13/12. Jag blev sjuk 5/12 och gick till läkare och blev sjukskriven från 5 till och med den 13 december. Har jag rätt till sjuklön från min arbetsgivare? Fast hon säger att jag har inte rätt till det??!!
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön finns i Lag (1991:1047) om sjuklön.Sjuklön kan du få av din arbetsgivare de första 14 dagarna då du är sjuk och inte kan arbeta på grund av sjukdomen (7 §). Enligt Försäkringskassan (se här) kan den som är tjänstledig utan lön inte få sjuklön. Det betyder att du bara kan få sjuklön för de dagar då du skulle ha jobbat, dvs. den 5/12 till och med den 8/12. Hade du däremot tagit semester hade det varit möjligt att få sjuklön även för dagarna då du är ledig. Då kan man begära att ens sjukdagar inte ska räknas som semesterdagar.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad kan man göra om Försäkringskassan dröjer med att besluta i ett ärende?

2019-11-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Handläggare på Försäkringskassan gör inte färdigt mitt beslut.
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiserar reglerna i förvaltningslagen (FL). Om en myndighet bedömer att avgörandet i ett ärende som har inletts av en enskild part kommer att bli väsentligt försenat, ska myndigheten meddela parten om detta. I meddelandet ska myndigheten förklara anledningen till förseningen (11 § FL).Om ett ärende som har inletts av en enskild part inte har avgjorts av myndigheten senast inom sex månader, får parten skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet. Myndigheten ska då inom fyra veckor från den dag som begäran kom in, antingen avgöra ärendet eller avslå begäran. Om myndigheten avslår begäran om att ärendet ska avgöras får den enskilde överklaga detta beslut till behörig domstol. En begäran om att ärendet ska avgöras får endast göras vid ett tillfälle under ärendets handläggning (12 § FL).Försäkringskassan är en myndighet. Om avgörandet kommer bli väsentligt försenat ska du som regel informeras om detta enligt 11 § FL, ifall det var du som inledde ärendet. Om det var du som inledde ärendet och försäkringskassan inte fattar beslut inom sex månader, får du skriftligen begära att ärendet ska avgöras. Då ska försäkringskassan inom fyra veckor från den dag som begäran kom in till myndigheten antingen avgöra ärendet eller avslå begäran.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,