Har jag sämre chanser att få sjukersättning beviljad om jag blivit arbetslös efter ansökan?

2021-03-02 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej. Jag ansökte om sjukersättning på 50% 30/1-20.Efter att efter 4 månader fick besked av min dåvarande handläggare, som skulle göra det, att hon inte hade tid. Jag har fått avslag från FK. Min nya handläggare upptäckte, tyvärr för sent, att handläggare ang. sjukersättning inte tagit med all dokumentation, utlåtande från den medicinska rådgivare som ansåg att jag inte kommer att kunna arbeta mer än jag gör.Eller gjorde eftersom jag vid 62 års ålder blivit uppsagd p.g.a arbetsbrist. Får avgångsvederlag till 30/4-21 och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Min ansökan ligger hos Förvaltningsrätten vilket den gjort sen 22/9-20. Och nu undrar jag om mina chanser att få ansökan beviljad blivit sämre av att vara arbetslös? Och jag tänkte skicka in en ansökan om förtur, vilket jag har fått reda på att jag kan göra, och vill veta hur jag bäst får till den? Vad ska jag trycka på? Mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Relevant lagar för din fråga är följande:-Socialförsäkringsbalken (SFB)-Lagen om förtursförklaring i domstol (LOF) Jag kommer nu att dela in mitt svar under två olika rubriker för att besvara dina två frågor.Försämras dina chanser att få sjukersättning av att du är arbetslös?Det viktiga för din fråga är inte huruvida du har ett arbete nu eller inte, utan hur din situation såg ut när ditt försäkringsfall inträffade. Med det menas tidpunkten då din arbetsoförmåga ansågs nå den grad och varaktighet som behöves för rätten till ersättning, alltså vid den tidpunkt du ansågs uppfylla kraven för sjukersättning. När jag längre fram i svaret skriver om tidpunkten för försäkringsfallet så syftar jag på den tidpunkten.För att ha rätt till en sjukersättning behöver du vara försäkrad och ha en långvarig arbetsoförmåga (33:2 SFB), jag kommer här under att gå igenom vad som krävs för att du ska räknas som försäkrad.Om du vid tidpunkten vid ditt försäkringsfall arbetade i Sverige (6:2 SFB) var du försäkrad för sjukersättning (6:6 p.5) från och med första dagen av anställningstiden, om du till exempel drev eget företag var du försäkrad från och med den första dagen du påbörjade ditt arbete (6:8 SFB). Om du utöver det hade en fastställd pensionsgrundande inkomst för minst ett år av de fem åren som löpte innan ditt försäkringsfall inträffade (33:2-3 SFB) uppfyllde du kraven för att räknas som försäkrad för en inkomstrelaterad sjukersättning.Det viktiga är således att kraven uppfylldes vid tidpunkten för ditt försäkringsfall, inte i dagsläget. Om du uppfyllde kraven då men har blivit arbetslös nu påverkar det inte dina chanser till en godkänd sjukersättning, utan bedömningen skall göras mot huruvida du var försäkrad vid tidpunkten för ditt försäkringsfall.En pensionsgrundande inkomst är något som beräknas av skatteverket baserat på de inkomster du som försäkrad har och som är pensionsgrundande (59:2 SFB). Inkomster du får av en anställning eller om du får ut en inkomst av att till exempel driva eget är pensionsgrundande inkomster (59:3 SFB), dina pensionsgrundande inkomster räknas sedan samman till en summa, du får dock inte räkna med pensionsgrundande inkomster som överstiger 7,5 prisbasbelopp (59:4 SFB). En pensionsgrundande inkomst fastställs för dig varje år som du har varit försäkrad och haft inkomster som överstiger 42,3% av prisbasbeloppet (59:5 SFB), vilket år 2021 motsvarar cirka 20 134 kronor per år.Det innebär att om du vid tidpunkten för försäkringsfallet arbetade i Sverige och hade en inkomst av ditt arbete där du hade en årsinkomst som översteg minst (cirka, prisbasbeloppet ändras varje år) 20 134 kronor under minst ett år av de fem åren som löpte innan försäkringsfallet så var du försäkrad för en inkomstrelaterad sjukersättning.Om du till exempel inte arbetade vid tidpunkten för försäkringsfallet finns det några regler som gör att du ändå kan vara försäkrad:-Om du skyddade din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) genom att till exempel studera med studiemedel eller genom att vara anmäld till arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande (6:10 SFB).-Om du slutar arbeta finns det en efterskyddstid då försäkringen fortfarande gäller, för inkomstrelaterad sjukersättning är den tiden ett år efter att du slutat arbeta (6:8 SFB).-Om du ges sjukersättning när försäkringen ska upphöra att gälla är du sedan berättigad att behålla sjukersättningen så länge du i övrigt uppfyller kraven för sjukersättning (6:9 SFB).Här kommer en kortare sammanfattning av vad som krävs för att du ska räknas som försäkrad vid tidpunkten för ditt försäkringsfall:-Du behöver ha arbetat i Sverige vid tidpunkten-Du behöver ha haft en pensionsgrundande inkomst om minst cirka 20 134 kronor per år, under minst ett av de fem senaste åren innan tidpunkten för ditt försäkringsfall.-En pensionsgrundande inkomst är kortfattat din årsinkomst från ditt arbete-Det viktiga är att du uppfyllde kraven vid tidpunkten då din arbetsoförmåga nådde den varaktighet och grad som krävdes för att du skulle anses uppfylla de medicinska kraven för sjukersättning = tidpunkten för ditt försäkringsfallSvar: Således försämras inte dina chanser till att få en sjukersättning godkänd av att du efter tidpunkten för försäkringsfallet har blivit arbetslös.Vad ska jag trycka på i en ansökan om förtur?En ansökan om förtursförklaring i domstol kan bli beviljad av domstolen om hanteringen av ditt ärende eller mål oskäligen har fördröjts (1§ LOF). Trots att du verkar ha koll på hur du ska göra en ansökan börjar jag ändå med att berätta hur ansökan skall göras, ifall det är så att du inte vet hur du går tillväga. För att ansöka om detta ska du skriva en skriftlig ansökan som du skickar in till den förvaltningsdomstol som handlägger ditt ärende/mål. I din ansökan bör du ge en god motivering till varför ditt mål bör ges förtur. En ansökan om förtur skall behandlas skyndsamt vilket innebär att du kan förvänta dig ett snabbt svar på din ansökan (2 § 3st LOF). Jag kommer nu att gå igenom vilka kriterier som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om förturen skall godkännas eller avslås (1 § 2 st LOF):-Hur komplicerat ditt mål/ärende är-Hur du har agerat under handläggningen av ditt mål/ärende-Hur försäkringskassan och domstolen har handlagt målet/ärendet-Vad det betyder för dig att få förturNu kommer jag att djupare förklara vad dessa kriterier innebär med hjälp av underrubriker som jag döper till samma sak:Hur komplicerat ditt mål/ärende ärDesto mer komplicerat ditt mål/ärende är desto längre handläggningstid kan anses som skälig. Det innebär att du bör trycka på att ditt mål/ärende är ett okomplicerat ärende/mål som därav bör kunna handläggas inom en kortare handläggningstid. Du bör då även förklara varför ditt mål/ärende enligt dig är ett okomplicerat mål/ärende.Hur du har agerat under handläggningstiden av ditt mål/ärendeOm du själv har varit sen med att skicka in handlingar till försäkringskassan eller domstolen så innebär det att det är okej med en längre handläggningstid för ditt mål/ärende. Om du istället har lämnat in alla handlingar i tid utan några problem så att försäkringskassan och domstolen har givits de allra bästa förutsättningarna för att snabbt kunna handlägga ditt mål/ärende så bör du trycka på det, för det är till din fördel i denna fråga.Hur försäkringskassan och domstolen har handlagt målet/ärendetHär skulle jag rekommendera dig att trycka på att din första handläggare inte hade tid med ditt ärende och att den andra handläggaren upptäckte (försent) att den första inte hade tagit med all dokumentation i ditt ärende. Förklara vilka olägenheter det har givit dig och att det eventuellt finns en möjlighet att ärendet hade kunnat givits ett positivt besked redan av första handläggaren om hen haft tid och tagit med all dokumentation i ditt ärende. Ta helt enkelt upp allt som du upplevt att försäkringskassan har gjort som enligt din upplevelse har varit ineffektivt samt även vad domstolen eventuellt har gjort som har upplevt som mindre effektivt.Vad det betyder för dig att få förturHär måste du förklara vad det skulle betyda för dig att få förtur i ditt mål/ärende. I din fråga har du inte angivit något om den saken varav det är svårt för mig att säga vad du bör trycka på här. Några exempel kan dock vara om du till exempel upplever att din ekonomi blir belastad av att du inte har ett besked kring din eventuella sjukersättning, eller om du upplever en inre stress av att behöva vänta på ett besked eller om eventuella andra försäkringar inte kan handläggas förens du fått ett slutgiltigt besked kring sjukersättningen, så kan du trycka på det.Tänk på att allt du skall skriva givetvis skall vara sant, du ska således inte trycka på något om det inte är sant i just ditt fall utan detta är enbart exempel, tips och råd som du kan anamma om dem faktiskt stämmer för dig.I övrigt är det viktigt för dig att veta att du inte kan överklaga ett nekande av förtur, utan det besked du får angående förut är det slutgiltiga (2 § LOF). Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om inte annat så hoppas jag på att kunna reda ut dina eventuella frågetecken på ditt uppföljande samtal som du har betalat för. Jag kommer att ringa dig onsdag den 3/3 cirka klockan 15:30, om tiden inte passar eller om du har några andra funderingar är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet.Med vänliga hälsningar,

Är Försäkringskassan skyldiga att följa förvaltningslagen?

2021-02-19 i Försäkringskassan
FRÅGA |Är FK skyldiga att följa förvaltningslagen?Mvh
Amanda Aitomäki |Hejsan! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Försäkringskassan är en statlig förvaltningsmyndighet och lyder därför under förvaltningslagen (2017:900). Förvaltningslagens bestämmelser gäller bland annat vid handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna (1 § förvaltningslagen). Detta innebär alltså att Försäkringskassan måste förhålla sig till reglerna i förvaltningslagen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Har man rätt till sjuklön?

2021-02-13 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag har en timanställning och jag jobbar varje dag. Jag är stationerad på ett vattenverk i Göteborg via ett städ företag. Min fråga är : får man sjukersättning om man blir sjuk?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetstagare har rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningen (3 § lag om sjuklön). Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § lag om sjuklön). Sjuklöneperioden omfattar den första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och de därpå följande tretton kalenderdagarna i sjukperioden. En sjuklöneperiod börjar inte om arbetstagaren inte avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren (7 § lag om sjuklön).Från dag 1 fram tills dag 14 betalas ut sjuklön alltså av din arbetsgivare. Därutöver betalas ut sjuklön i form av sjukpenning av Försäkringskassan och krävs att man gör en ansökan och uppfyller vissa kriterier. Vissa arbetsgivare betalar dock inte sjuklön och det innebär att du får sjukpenning fr.o.m. första dagen du är sjuk. Du kan kontakta din arbetsgivare för att ta reda på huruvida du har rätt till sjuklön eller inte. Du kan läsa mer om förhållandet mellan sjuklön och sjukpenning och hur du kan ansöka om sjukpenning här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Överklagande av FK:s omprövningsbeslut

2021-01-31 i Försäkringskassan
FRÅGA |Kan man anmäla fösäkringskassan för tjänstefel?Jag har en väninna som fått diagnosen Me och kan inte arbeta på grund av sin sjukdom Hon har blivit utförsäkrad av Försäkringskassan och som hon överklagat. Avslag på överklagan. Tjänstemannen på FK vill att hon nu ska arbeta 100%. Stor skymf!!!Hur göra för att gå vidare i detta ärendet?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga enligt följande, din vän är sjuk men fått avslag på sin ansökan om sjukpenning. Hon överklagade beslutet men fick avslag på överklagandet. Du undrar om man kan anmäla Försäkringskassan för tjänstefel. TjänstefelTill att börja med så kan du inte anmäla Försäkringskassan i sig för tjänstefel. Det är snarare tjänstemannen i ditt fall som kan anmälas för detta brott. Det krävs för det första att den uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften, (20 kap 1 § Brottsbalken, BrB). Med myndighetsutövning avses offentlig maktutövning där någon fattar ett beslut som kan vara antingen gynnande eller betungande för den enskilde. Som jag har förstått det, är det en tjänsteman som fattade beslutet i ditt fall. Det innebär att kravet på myndighetsutövning är uppfyllt. På grund av brist på information kan jag tyvärr inte uttala vad en anmälan om tjänstefel kommer att leda till. Dock måste en tjänsteman beakta lagens ord, syfte och lagens förarbeten när hen ska besluta om ett ärende. Hur ska hon gå vidare med ärendet?Det framgår av din fråga att din vän överklagade kassans beslut men fått avslag. Jag tolkar det dock som att din vän har begärt omprövning och fått avslag av kassan, eftersom det är de som gör omprövningen. Det hon kan göra i detta fall, i och med att du nämner att hon fått en sjukdom, är att överklaga omprövningsbeslutet till förvaltningsrätten (en allmän förvaltningsdomstol). Överklagandet ska skickas skriftligen till omprövningsenheten inom två månader från den dag hon tagit del av omprövningsbeslutet. Du kan kika på Försäkringskassans hemsida för att se hur ett överklagande ska skrivas och skickas in. Sammanfattningsvis:På grund av bristande information angående tjänstemannen har jag svårt att bedöma vad en anmälan om tjänstefel kommer att leda till. Jag kan varken rekommendera eller avråda från ett sådant steg. Ni kan dock bedöma detta med hänsyn till rekvisiten som jag skrev i början. Din vän kan dock överklaga omprövningsbeslutet till förvaltningsrätten.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Finns det någon gräns för hur mycket man kan spara om man har ersättning från Försäkringskassan

2021-02-23 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Jag ska hjälpa min syster (som varit långtids sjukskriven och nu arbetstränar och får pengar från försäkringskassan) med en summa pengar för att hon ska få starta ett eget ISK konto och kunna börja spara pengarJag skulle vilja veta om det är okej för henne att starta ett eget ISK konto och börja investera små summor här och där då hon får pengar från försäkringskassan.Och om hon får det hur mycket kapital får hon ha utan att det påverkar hennes pengar från försäkringskassan. Med vänlig hälsning
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De flesta ersättningar från socialförsäkringssystemet är inte beroende på vilka tillgångar eller rättare sagt förmögenhet den sökande har. Det finns dock några undantag. I första hand gäller det bostadsbidrag (se 97 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken (SFB)) och bostadstillägg (102 kap. 11 § SFB). Även t ex äldreförsörjningsstöd påverkas av den försäkrades förmögenhet. Oftast är gränsen 100 000 kr. Det vill säga man ska ha en förmögenhet över detta belopp för att beräkningen av förmånen ska påverkas. Vad som är förmögenhet avgörs av Lag om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner. Eftersom det verkar röra sig om sjuk eller aktivitetsersättning i din systers fall har förmögenheten ingen betydelse. Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad kan man göra om Försäkringskassan gjort fel?

2021-02-18 i Försäkringskassan
FRÅGA |Om Försäkringskassan inte följer de lagar och domslut de är skyldiga att följa, vad kan man göra då?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om Försäkringskassan agerar på ett sätt som inte är förenligt med lagen eller om du är missnöjd med ett beslut, finns det olika sätt du kan angripa problemet. Försäkringskassan kan ändra beslutet och du kan även begära omprövning eller göra en överklagan. Det kan även bli aktuellt med skadeståndsanspråk, du kan alltså kräva kompensation om Försäkringskassan har orsakat skada genom fel eller försumlighet vid myndighetsutövningen.Ändring, omprövning och överklagande av beslutReglerna om ändring, omprövning och överklagande av beslut från Försäkringskassan finns i socialförsäkringsbalken (SFB). I enlighet med 113 kap. 3 § 3 p. SFB ska Försäkringskassan ändra ett beslut som har fattats av myndigheten och som inte har prövats av domstol, om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak. Beslut kan även omprövas om den enskilde som beslutet angår, skriftligen begär en omprövning enligt 113 kap. 7 § SFB. Beslutet kan även överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om det tidigare har omprövats av myndigheten (113 kap. 10 § SFB).TidsfristerDet finns olika tidsfrister att beakta för när ändring, omprövning och överklagande kan aktualiseras. Ändring får inte tas upp av Försäkringskassan senare än två år efter den dagen då beslutet meddelades. Det finns däremot två undantag till tidsfristen om två år som innebär att ändring får ske om det först efter tvåårsperioden kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns andra särskilda skäl. Vid omprövning och överklagande, ska begäran skickas in inom två månader från det att du tagit del av beslutet. I fall om överklagande, gäller en tidsfrist om två månader från dagen då ett beslut om omprövning lämnats. Om det skulle vara så att Försäkringskassan missat att i samband med beslutet skicka med en besvärshänvisning, alltså hänvisning till hur du omprövar, överklagar och vilka tidsfrister du måste förhålla dig till, så kan du sannolikt överklaga beslutet trots att tidsfristen gått ut. SkadeståndOm du har väntat länge på ett beslut eller om Försäkringskassan har orsakat en skada genom fel eller försumlighet vid myndighetsutövningen, är det möjligt att rikta skadeståndsanspråk mot myndigheten. I 3 kap. 2 § skadeståndslagen framgår det att staten eller en kommun ska ersätta skada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar.SammanfattningOm Försäkringskassan gör fel finns det, som förklarat ovan, olika saker du kan göra för att angripa problemet. Det här är en väldigt allmän förklaring eftersom varje enskilt fall har olika omständigheter som ska tas i åtanke. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa vidare om hur du kan gå tillväga om du inte är nöjd med ett beslut.Om du har ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig igen!Vänligen,

Vad blir konsekvenserna av att uppge fel folkbokföringsadress samt ansöka om bostadstillägg med felaktiga uppgifter?

2021-02-13 i Försäkringskassan
FRÅGA |HejMin mor fyller 65 år och kommer söka bostadstillägg. Problemet är ett av mina syskon som bor hemma hos henne, vägrar betala hyra och min mor vill ej slänga ut henne (syskonet blir 31 i år). Mor frågade om syskonet kan ha min adress hos mig för att få bostadstillägget, men som jag mig starkt obekväm över och sa nej. Vad blir konsekvenserna för denna handling? Mycket tacksam för svar.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att vara folkbordförd på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott, jag kommer därför börja med att utreda denna fråga. Att i lämna oriktiga uppgifter vid ansökan om bostadstillägg kan i sin tur utgöra ett bidragsbrott, varav jag kommer utreda denna fråga därefter. Att folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrottI folkbokföringslagen anges att en person ska anses folkbokförd där hen anses bosatt. Med "bosatt" menas där person regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen).Att uppsåtligen folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott under förutsättning att denna åtgärd "innebär fara för bevishänseende". Detta innebär att faran ska vara konkret, det vill säga att "den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som folkbokföringsverksamheten vidtar" (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 134).Folkbokföringsbrott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet vara av ringa grad ska man inte dömas till ansvar. I förarbete till lagen anges dock att utrymmet för denna gradering bör vara mycket litet. Brottet kan även anses grovt om brottet utövats systematisk, i större omfattning eller annars anses som grovt (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 135).Eftersom fängelse är en del av straffskalan för folkbokföringsbrott, så kan även andra dömas för medverkan, medhjälp eller anstiftan till folkbokföringsbrott (23 kap. 4 § brottsbalken).Notera dock att man kan få folkbokföra sig på annan adress än den man är bosatt på under förutsättning att man har rätt till skyddad folkbokföringsadress (16 § folkbokföringslagen). Att uppge fel omständigheter vid ansökan av bidrag kan utgöra ett bidragsbrottI bidragsbrottslagen anges att lagen blir tillämplig på bidrag från bland annat Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, vilket jag antar är någon av den myndighet din mor vill söka bostadstillägg från (1 § bidragsbrottslagen). Att uppge felaktiga omständigheter vid ansökan om bostadstillägg kan utgöra bidragsbrott under förutsättning att åtgärden orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller stöd felaktigt betalas ut eller tillgodoräknas eller betalas ut eller tillgodoräknas med ett för högt belopp. Denna fara ska på samma sätt som vid folkbokföringsbrott vara konkret (2 § bidragsbrottslagen). Bidragsbrott av normalgraden medför fängelse i högst två år och om brottet anses vara av ringa grad, till böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet vara av grövre grad är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Eftersom fängelse är en del av straffskalan, kan även andra dömas för medverkan, medhjälp eller anstiftan till bidragsbrottet (2 § och 3 § bidragsbrottslagen och 23 kap. 4 § brottsbalken).SammanfattningOm ditt syskon medvetet folkbokför sig på din adress, det vill säga en adress hon inte är bosatt på, är det stor sannolikhet att hon gör sig skyldig till folkbokföringsbrott och riskera böter alternativt fängelse. Om din mor söker bostadstillägg och felaktigt anger exempelvis att ditt syskon inte är bosatt hos henne eller inte räknar in hennes inkomst, är det stor sannolikhet att din mor gör sig skyldig till bidragsbrott och riskerar böter alternativt fängelse. Eftersom fängelse är en del av straffskalan för både folkbokföringsbrott och bidragsbrott, så kan även du riskera att dömas till ansvar om du är inblandad i brotten. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om du fortfarande tycker något är oklart rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister.Vänligen,

Kan min dotter få någon ekonomisk ersättning på grund av sin diabetes?

2021-01-23 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag undrar om det finns någon ersättning för min dotter som har fått diabetes typ 1. Hon är 15 år
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du undrar om din dotter kan få någon form av ekonomisk ersättning eftersom hon har diabetes. Jag kommer att gå igenom vilka typer av ekonomisk ersättning som kan vara aktuella i det här fallet, och ge råd om vad du kan göra nu. Försäkringsersättning Om din dotter har en försäkring (om man har barnförsäkring brukar den gälla fram tills man är 25 år) rekommenderar jag att du kollar om hon kan få försäkringsersättning. Olika försäkringsbolag kan givetvis ha olika villkor, men här (länk till hemsida här) finns information från Trygg Hansa rörande vilken ersättning ett barn kan få ur sin barnförsäkring om barnet drabbas av diabetes. Tandvårdsbidrag Diabetiker kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Enligt Försäkringskassans information kan man få särskilt tandvårdsbidrag från att man är 23 år, se länk här. Eftersom din dotter är 15 år är särskilt tandvårdsbidrag inte aktuellt ännu, men det kan vara bra att kolla upp inför framtiden. Merkostnadsersättning från Försäkringskassan Om man själv eller ens barn har en sjukdom eller funktionshinder och har mer kostnader på grund av detta (exempelvis kostnader för medicin, specialkost eller hjälpmedel), kan man ansöka om merkostnadsersättning från Försäkringskassan (information här). Stiftelser Det finns även stiftelser som kan ge ekonomiska bidrag till personer med diabetes, se information på Diabetesförbundets hemsida (länk här). Vad du kan göra nu Jag rekommenderar att du kontaktar Försäkringskassan och frågar om du/din dotter kan ha rätt till merkostnadsersättning. Om din dotter har en försäkring rekommenderar jag att du kontaktar försäkringsbolaget och frågar om din dotters diabetes kan ge henne rätt till försäkringsersättning. Vänligen,