Återbetalning av ersättning för VAB

Jag har missförstått anmälan av vabb under tiden som man jobbar. Jag har alltså jobbat med min son hemma och har trott att jag haft rätt till både lön och ersättning. Nu är jag återbetalningsskyldig 120 000kr och undrar vad som kommer hända? Jag är inte dömd sen tidigare och har precis fått en liten bebis.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är socialförsäkringsbalken (SFB).


I 13 kap. 16 § SFB sägs att en förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt 12 år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med 1. sjukdom eller smitta hos barnet i annat fall än som avses i 30 §, 2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare, 3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård, eller 4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att det sistnämnda barnet omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning (min kursivering).


Utbetalning av ersättning för vård av barn utifrån ovanstående bestämmelse, vilken är tillämplig i det här fallet, förutsätter att du som förälder behöver avstå från förvärvsarbete, något som också följer direkt av lagtexten (se min kursivering ovan). Av förklarliga skäl faller således grunden för rätten till den tillfälliga föräldrapenningen för vård av ett barn (vab) om föräldern samtidigt arbetar och därmed uppbär lön. Den här typen av sociala ersättningar är ju avsedda att täcka uteblivna inkomster, inte bereda föräldrar en möjlighet att kunna tjäna extra pengar.


I 108 kap. 2 § 1 st. SFB anges att Försäkringskassan (FK) eller Pensionsmyndigheten ska besluta om återbetalning av ersättning som den har beslutat enligt socialförsäkringsbalken, om den försäkrade eller, i förekommande fall, den som annars har fått ersättningen har orsakat att denna har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp genom att 1. lämna oriktiga uppgifter, eller 2. underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. I samma bestämmelse, i andra stycket, uttalas att detsamma gäller om ersättning i annat fall har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som fått ersättningen har insett (subjektiv bedömning) eller skäligen borde ha insett detta (objektiv bedömning). Detta är förklaringen och tillika den rättsliga bakgrunden till att du har fått ett krav om återbetalning från FK.


Som svar på din faktiska (och enda) fråga kan sägas att du sannolikt kommer att bli återbetalningsskyldig om du inte begär en omprövning av beslutet, se 113 kap. 7 och 19 §§ SFB. Av den sistnämnda bestämmelsen framgår att en begäran om omprövning enligt 7 § (i samma kapitel) ska ha kommit in till den handläggande myndigheten inom två månader från den dag då den enskilde fick del av beslutet. Se även Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande HFD 2016 ref. 83. En omprövning hos FK utgör för övrigt en förutsättning för att kunna överklaga myndighetens beslut, dvs. för att kunna hänskjuta ärendet till domstol (till en förvaltningsrätt som första instans), se 113 kap. 10 § SFB vari bl.a. uttalas att FK:s beslut får överklagas av en enskild hos allmän förvaltningsdomstol, innan beslutet har omprövats enligt 7 §.


Huruvida du kommer att vara behjälpt av en omprövning låter jag dock vara osagt. Din ärendebeskrivning är mycket kortfattad och vad som egentligen har legat till grund för den nu uppkomna situationen är för mig ovisst. Likaså vet jag inte alls vad du uppgav i din ansökan. Oavsett vilket, men lite beroende på vad som har hänt, bör du naturligtvis begära en omprövning och i denna försöka att argumentera för att FK ska ändra sitt beslut, dvs. helt eller delvis efterge kravet på återbetalning, och då genom att åberopa ett eller flera s.k. särskilda skäl, se 108 kap. 11 § SFB.


Notis: HFD styr rättspraxis på förvaltningsrättens (och skatterättens) område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på "RÅ.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i en eventuell kommande process i det här fallet och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande av den text som måste bifogas i samband med en begäran om omprövning hos FK. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo