Umgänge med LVU-placerat barn.

2021-12-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |LVU plaserat barn ska de verkligen träffa sina drogad förälder? Soc medger det. Tycker det är fel
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undar om ett barn som är omplacerat med hjälp av LVU har rätt att träffa sina föräldrar.Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt som möjligt tillgodoses, eftersom man anser det förenligt med barnets bästa att upprätthålla barnets kontakt med sina föräldrar (14 § LVU). Föräldrar ska tillsammans med handläggaren på socialen komma överens om hur umgänget och kontakten ska ske. Det finns ingen generell kontakt- eller umgängestid reglerad i lag utan den bestäms utifrån varje familjs egna förutsättningar främst utifrån vad som är det bästa för barnet. I vissa fall får dock nämnden besluta om umgängesbegränsningar men detta ska ske i undantagsfall i beaktande av den unges vårdbehov. Utgångspunkten är att sådana begränsningar inte ska gå utöver vad krävs för att barnet ska ges den nödvändiga vården. Att inte låta ett parn träffa sina föräldrar med hänsyn till drogmissbruk får generellt sett anses oproporitonerligt om det t.ex. inte rör ett mycket tung missbruk som kan komma att påverka barnet negativt. Noterbart är även att så länge det inte finns ett formellt beslut om (reglering) umgänge kan socialnämnden i princip inte begränsa vårdnadshavarens möjligheter att träffa sitt barn så mycket som denne önskar. Om inget formellt beslut finns har Socialnämnden ingen rättslig grund att neka vårdnadshavaren att umgås med barnet enligt JO (JO 2004/05 s. 249). Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur får man tag på målnummer från migrationsdomstolen och migrationsöverdomstolen?

2021-12-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag skriver uppsats om barn i asylärenden och försöker att få ut domar från migrationsdomstolen och migartionsöverdomstolen, men de vill ha målnummer och det är tyvärr näst intill omöjligt för mig att hitta målnummer i de domar jag vill få ut, är det något ni kan hjälpa till med?Den första är från migrationsöverdomstolen, troligen från januari 2020, det blev en vägledande dom och flickan heter X som beslutades få uppehållstillstånd istället för att bli utvisad till LibanonDen andra domen är i migrationsdomstolen, troligen förvaltningsrätt i Malmö, och det är det uppmärksammade fallet där 3 Årige Y (inte hans riktiga namn) från Brösarp beslutats utvisas ensam till NigeriaEtt tredje fall jag har tittat på är 13 åriga Z som beslutades utvisas till Uzbekistan av migrationsverket i början av 2021, jag vet inte ännu om ärendet tagits upp i migrationsdomstolen. Om det har gjort det så borde det i så fall vara förvaltningsrätten i Stockholm. Denna information är tyvärr den enda jag har, skulle jag kunna få hjälp att få ut målnummer på dessa eller bli hänvisad nån annanstans för att få hjälp?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så vill jag nämna att det tyvärr finns det inget speciellt sätt att gå tillväga för att få tag på målnummer till en dom, men jag har försökt hjälpa dig så gott det går.Den första domen som du frågar om bör ha målnumret: Mål nr UM 2944-20.Gällande den andra och tredje domen som du frågar efter, så hittar jag tyvärr inga domar från 2021 som passar in på de omständigheter som du beskriver i en databas där man kan söka på rättsfall. Detta kan bero på att domarna inte har lagts upp i databasen än eller att de är sekretessbelagda då det handlar om yngre barn.Trots att du inte har målnumret på dessa två domar är det möjligt att Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Malmö ändå kan leta fram den andra domen om du anger personnummer på den klagande eller en beskrivning om vad målet handlar om (under förutsättning att det är den domstolen som har dömt i målet), se här. För att få ut den tredje domen får du vända dig till Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Stockholm (under förutsättning att det är den domstolen som har dömt i målet). För att du ska få ut domen krävs det här att du känner till partens namn och personnummer, se här.Förhoppningsvis kan Förvaltningsrätten i Malmö samt Förvaltningsrätten i Stockholm hjälpa dig att hitta de två andra domarna om du kan specificera beskrivningen av fallen och omständigheterna i domarna. Hoppas att du får tag på domarna till slut och att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Vad händer om man blir påkommen med en mobil på anstalt?

2021-11-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej Lawline,vad händer om man blir påkommen med en mobil på anstalt???
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att ha en mobil på anstalt (och även häkten) är inte tillåtet. Detta gäller både intagna och personer som blivit omhändertagna enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). Anledningen till varför det inte är tillåtet med mobiler är för att motverka att en intagen exempelvis planerar nya brott eller kontaktar brottsoffer. Däremot kan man om intagen få telefontillstånd där man får ringa samtal, men då är det anstaltens särskilda telefoner som används. Om man skulle bli påkommen med en mobil, bryter man alltså mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten på anstalten. Detta kan leda till att man får en varning (12 kap. 1 § fängelselagen).Jag hoppas att du fick svar på din fråga, om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Räknas föräldrapenning som inkomst vid ansökan vid rättshjälp?

2021-11-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna om man är föräldraledig i en vårdnadstvist eller räknas inkomsten som man hade innan föräldraledigheten?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du behöver vägledning om du kan få rättshjälp när du är föräldraledig och bara har föräldrapenning.Vad erbjuder din hemförsäkring?Vissa hemförsäkringar ingår det rättsskydd och det är att du kan få ersättning för de kostnader du har fått när du har anlitat ett juridiskt ombud eller eventuella rättegångskostnader för din motpart om du skulle förlora en tvist. När kan du få rättshjälp?Rättshjälp är när man får ersättning som betalas ut av staten och inte av försäkringsbolagen. Rättshjälp är lagreglerad (Rättshjälpslagen) och det är upp till staten att bevilja stödet. Du kan bara få rättshjälp om du inte kan få rättsskydd via en hemförsäkring och har en begränsad ekonomi (Se 6-8§§ rättshjälpslagen). Sedan innan ansökan om rättshjälp görs det en timmes juridisk rådgivning för att undersöka om din situation kan lösas efter rådgivningen. Den juridiska rådgivningen får du betala själv men kan halveras eller bli gratis beroende på din ekonomiska situation eller om du är omyndig. Det är i princip människor som har väldigt dåliga ekonomiska situationer som blir beviljas rättshjälp. Ekonomiskt underlagFör att man ska bli beviljad rättshjälp får man inte ha en årsinkomst på 260 000 kr eller mer. För att ta reda på det ska man tillhandahålla ett ekonomiskt underlag enligt 38 § rättshjälpslagen. Det som menas med ekonomiskt underlag avser rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning enligt andra stycket. Då när man ska räkna ut det ska man kolla på ens inkomst. När det kommer till föräldrapenning räknas det som en inkomst av arbete enligt 59 kap 13 § Socialförsäkringsbalken. För att räkna ut hur stort ekonomiskt underlag man har hittar du här.VårdnadstvisterNär det kommer till vårdnadstvister krävs det också särskilda skäl för att man ska få rättshjälp Mer information om detta och rättshjälp hittar du här.Min rekommendationSå min rekommendation är att du först kolla vad som ingår i din hemförsäkring och sedan räknar ut vad ekonomiska underlag. Sedan kan vi på Lawline hjälper dig mer än gärna när du anlitar en av våra jurister.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Privat skylt på brygga

2021-12-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |HejVi har en brygga på föreningsmark ,allmänning , rakt nedanför vår fastighet, väl synlig från bostadshuset. Bryggan ligger ca 25 meter från huset. Huset byggdes 1987. Har 3 frågor, * Får man sätta upp skylt om privat brygga? Om svar ja, gör det någon skillnad på svaret i sista frågan ? Är medveten om allemansrätten för privat brygga på allmänning..* Kan man hävda hemfridszon med tanke på bryggans placering i direkt närhet till Bostad?* Om någon utomstående ,som åberopar allemansrätten, och nyttjar bryggan tillfälligt, skulle skada eller råka ut för en olycka på vår brygga , vem bär då ansvaret?Det blev visst en fråga till , men hoppas på svar !/ Mats
Melina Papadopoulos |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får man sätta upp skylt om privat brygga?I Sverige har vi ett strandskydd som utgångspunkt sträcker sig från strandlinjen och 100 m upp på land samt ut i havet, 7:14 MB. Därmed hindrar strandskyddet dig från att sätta upp en privat skylt då bryggan är fri för allmänheten, 7:15 2 st MB. Kan man hävda hemfridszon med tanke på bryggans placering i direkt närhet till Bostad?Det finns idag ingen lagreglering kring hur stor en fastighets hemfridszon faktiskt är. Man brukar tala om avstånd från fastigheten liksom hör- och synlighet från fastigheten. En gemensam uppfattning bland många tycks vara att en zon på 15-20 meter är skyddad av hemfridszonen. Man brukar även titta på fler aspekter t.ex. om bryggan betraktas som en "enhet" med fastigheten. Det är svårt för mig att ge dig ett konkret svar men det kan absolut vara så att bryggan anses falla inom hemfridszonen.Om någon skadar sig på er brygga, vem bär då ansvaret?För att ge ett genrellt men kortfattat svar så beror det väldigt mycket på hur skadan inträffat. Om det är för att någon beter sig vårdslöst på bryggan kommer du inte vara ansvarig. Gällande om någon av de som tillträder bryggan skadar den genom uppsåt/oaktsamhet aktualiseras de vanliga skadeståndsreglerna i skadeståndslagen och de kan därmed bli ersättningsskyldiga. SammanfattningsvisJag skulle inte rekomendera dig att sätta upp en skylt, men detta är också starkt beroende av hemfridszonen. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med en av våra jurister för att på ett mer uttömmande sätt utreda vad som gäller kring just din fastighet och strandskydd. Med vänlig hälsning, vänlig hälsning,

Är det en plikt att rösta i Sverige?

2021-11-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan jag som en medborgare välja att inte rösta eller är det en plikt att rösta?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla svenska medborgare över 18 år som bor eller någon gång bott i landet har rösträtt i riksdagsvalet, enligt 3 kap. 4 § regeringsformen. Du har däremot ingen skylidghet att rösta utan kan välja att avstå om du vill. Vänligen,

Kan jag få rättshjälp?

2021-11-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |hej behöver hjälp att skriva till försäkringskassan då dom dragit in mitt bostadstillägg på felaktiga grunder har endast pension på ca 8600 :- kan jag få rättshjälp då ? har ej hemförsäkring heller dom kräver mej på över 50.000 :- då dom anser mej vara sambo fast jag ej vare sej är skriven eller bor hos mitt x bara för att vi hjälper varandra ekonomiskt ibland & swishar varandra så anser dom oss vara sambo mitt x behöver hjälp med då även hon drabbas ekonomiskt tacksam för snabbt svar då det är lite brådskande tusen tack på förhand !!!
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar som du behöver vägledning hur du ska få juridisk hjälp när det saknas ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv. När kan du få rättshjälp?Rättshjälp är när man får ersättning som betalas ut av staten och inte av försäkringsbolagen. Rättshjälp är lagreglerad (Rättshjälpslagen) och det är upp till staten att bevilja stödet. Du kan bara få rättshjälp om du inte kan få rättsskydd via en hemförsäkring och har en begränsad ekonomi (Se 6-8§§ rättshjälpslagen). Sedan innan en ansökan om rättshjälp görs behövs det en timmes juridisk rådgivning för att undersöka om din situation kan lösas efter rådgivningen. Den juridiska rådgivningen får du betala själv men kan halveras eller bli gratis beroende på din ekonomiska situation eller om du är omyndig. Det är i princip människor som har väldigt dåliga ekonomiska situationer som blir beviljas rättshjälp. Ekonomiskt underlagFör att man ska bli beviljad rättshjälp får man inte ha en årsinkomst på 260 000 kr eller mer. För att ta reda på det ska man tillhandahålla ett ekonomiskt underlag enligt 38 § rättshjälpslagen. Det som menas med ekonomiskt underlag avser rättssökandes beräknade årsinkomst sedan hänsyn tagits till underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning enligt andra stycket. Då när man ska räkna ut det ska man kolla på ens årsinkomst. För att räkna ut hur stort ekonomiskt underlag man har hittar du här.Mer information om rättshjälp hittar du här. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp så kan du boka en tid med en av våra jurister här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vart kan en vända sig för att avstå från fortsatt brottslighet?

2021-11-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Min kompis har suttit inne i fängelset nästan tre år och kom ut för ett år sen men har nu fallit tillbaka till kriminaliteten och är hemlös. Han vill själv förändra sitt liv och vill ha hjälp men tror inte att det finns någon hjälp att få. Personer runt om honom påverkade honom negativt den senaste tiden och fick han att begå brott. Han tappade därefter sitt jobb och fortsatte med kriminaliteten för att kunna ha en ekonomi men han är hemlös och bor lite var som hemma hos tillfälliga nya personer han träffat. Jag är orolig och undrar om det finns någon hjälp för honom att få? Vem kan man vända sig till?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då din fråga inte riktigt föranleder någon juridisk rådgivning kommer följande bestå av allmän information om vart du, som bekymrad närstående, kan vända dig för att komma till bukt med problemet. Den största föreningen som sysslar med just dessa frågor är Kriminellas revansch i samhället (KRIS). Denna förening bistår med hjälp för kriminellas återanpassning i samhället, där man kan se hela projektet som ett enda stort rehab-community där flera liksinnade människor med samma problem hjälps åt, med vägledning av föreningen, att uppmuntra varandra från fortsatt brottslighet. Beroende på hur ung till vän är finns det också inom samma förening en undergrupp som heter Unga KRIS som hjälper folk mellan 13-25 år. Det krävs dock att din vän självmant vänder sig till föreningen, du kan alltså inte "tvinga" denne att ansluta sig till föreningen. Min rekommendation är därför att du bistår din vän med närhet, uppmuntran och möjligtivs husrum om du har möjlighet till detta, och i anslutning även försöker övertala din kompis att vända sig till KRIS för att få ytterligare hjälp. Det enda som egentligen krävs är hans/hennes vilja att bryta sig loss från den kriminella banan och närståendes support. Jag länkar nedan till KRIS och Unga KRIS hemsidor där du kan läsa mer om vad deras ideella förening sysslar med, och exakt hur de kan hjälpa din kompis. Info | KRIS – Kriminellas Revansch I Samhället Vad är Unga Kris? Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,