Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd?

2020-01-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd? Helt för eget bruk och inte till försäljning.
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Nej, du får inte dricka alkohol på serveringar som saknar alkoholtillstånd även om du tar med dig "eget", enligt 2:18 Ordningslagen. På övriga offentliga platser bestämmer varje kommun vart man får och inte får förtära alkohol. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Vilka krav finns för att erhålla vapenlicens för målskytte?

2020-01-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vilka krav finns det för att få vapenlicens för målskytte? Måste man varit medlem i en förening en viss tid? Åldersgräns? Osv...
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om vapeninnehav och licenser finns i vapenlagen. Vilka krav finns det?Ett grundkrav för att få tillstånd s.k. vapenlicens är att man är 18 år. Undantag finns för vissa effektbegränsade vapen exempelvis om det är avsett för målskjutning (2 kap. 1 § 2 st vapenlagen). Ett krav som måste uppfyllas för att ansökan ska bli godkänd är att du är en aktiv medlem i en skytteförening. Att vara aktiv innebär att du ska ha varit medlem minst 6 månader, samt blivit godkänd på ett särskilt skjutprov hos föreningen (gäller endast om ansökan gäller enhandsvapen). Hur ansöker jag om vapenlicens för målskytte?Ansökan görs till Polismyndigheten (2 kap. 2 § vapenlagen). En bedömning görs huruvida personen som ansöker är lämplig. Ett avslag kan göras exempelvis om personen tidigare har begått ett allvarligare brott. Vid ansökan ska ett intyg från föreningen lämnas om att ett medlemskap finns samt om det eventuella skjutprovet. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden på överlåtelse och överföring?

2020-01-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Är det skillnad på överlåta och överföra i juridiken?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!I mitt svar kommer jag redogöra för de två olika begreppen; överlåtelse och överföra/överföring och skillnaden mellan dessa samt ge exempel på när de olika begreppen - inom juridiken kan komma att aktualiseras. Begreppet överlåtelse inom juridiken innebär att det sker en övergång av äganderätt. Ett exempel är överlåtelse av aktier. Övergången av äganderätt kan ske genom tre olika former: gåva, försäljning eller byte.Begreppet överföra inom juridiken innebär däremot att man överför något eller någon (en resurs av något slag) från en punkt till en annan punkt. Ett exempel är överföring mellan aktiebolag inom samma koncern, även kallat koncernbidrag. Vid koncernbidrag sker en överföring av resurser (vanligen pengar) till ett annat bolag i samma koncern, i syfte att utjämna resultaten mellan bolagen. Sammanfattningsvis är skillnaden mellan begreppen följande: överföring avser att man för över medel till en annan. Ett typfall är att man överför pengar från ett konto till ett annat, dvs. banköverföring som kan ske på grund av försäljning, eller byte, i utbyte mot något annat. Medan överlåtelse i stället gäller övergång av en äganderätt på ett objekt. Ett ytterligare typfall är överlåtelse av en fastighet genom gåva. Vilket inte är särskilt ovanligt vid arv - genom att testamente upprättas som föreskriver att en viss namngiven person ska få ärva efter arvlåtaren. Om personen till exempel ägde en fastighet och sedan avlider, har personen som enligt testamentet skulle ärva, även rätt till fastigheten (förutsatt att den inte vill ha fastigheten, eller säljer den så att säga). Där och då sker en övergång av äganderätten i form av gåva. Dock kan överlåtelse som tidigare nämnts ske genom försäljning eller byte. Skillnaden mellan överföring och överlåtelse är att det överlåtelse innebär att äganderätten går från en person till en annan person. Medan överföring i stället innebär ett en överföring av en resurs går från en punkt till en annan punkt utan att ägarbyte nödvändigtvis ägt rum.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Varför ska vigselprotokollet skickas till Länsstyrelsen?

2020-01-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |HejVarför ska vigselprotokollet skickas till Länsstyrelsen?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Vigselprotokollen som vigselförrättarna skickar in är underlag för utbetalning av ersättning för förrättandet av vigslar. Vigselförrättaren får ett arvode på 110 kr/vigsel. Har vigselförrättaren fler än en vigsel på en dag så får han/hon 110 kronor för den första vigsel och därefter 30 kronor per vigsel.Önskar dig en fin dag!Med vänlig hälsning,

​När gäller skyldigheten att förse balkongen med kattnät?

2020-01-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Ang kattnät, är det om katten vistas ensam på balkongen som lagen gäller
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är Jordbruksverket som har utfärdat föreskriften som reglerar när man har en skyldighet att förse balkongen med kattnät. Den relevanta föreskriften går att hitta i 3 kap. 8 § statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt. I föreskriften står det:" Om katter vistas ensamma på̊ en balkong som är belägen mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller liknande för att förhindra katten från att falla ner."Skyldigheten gäller alltså, precis som du säger, när katten är ensam.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Diskrimineringsombudsmannen - särbehandling

2020-01-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vart kan man vända sig om polisen har behandlat en orättvist av tydliga rasistiska skäl?
Catharina Såmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering som har samband med kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Du kan göra en anmälan direkt via deras hemsida, se (här). Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänlig hälsning,

Måste jag avregistrera mig från folkbokföringen vid arbete utomlands?

2020-01-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Att skriva ut sig från SverigeJag har mitt eget företag registrerat i Sverige. Min hemvist är Sverige, civilstånd ogift pensionär . Jag har ett konsult uppdrag av ett svenskt företag så jag befinner mig den mesta tid i Polen där företaget har 4 fabriker som jag jobbar med dagligen.Med anledning av jag är mycket i Polen (mer än 6 månader) så hyr jag ett kombinerat kontor/ bostad i Polen för att slippa hotellkostnader Varken jag eller mitt företag är registrerat på adressen i Polen . Jag hyr av en privatperson. Jag kan inte sköta jobbet med fabrikerna om jag inte är här mer eller mindre dagligenMin fråga , måste jag skriva ut mig från Sverige vilket jag inte är intresserad av ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om folkbokföring och när avregistrering från folkbokföringen ska ske regleras i folkbokföringslagen. Utgångspunkten är att den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet (s.k. dubbel bosättning) ska avregistreras om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist utom landet. En person anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet om han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvila där minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden (20 § första och andra stycket folkbokföringslagen). Det sistnämnda innebär att om du tillbringar din dygnsvila minst en sjundedel av tiden utomlands anses du regelmässigt tillbringa din dygnsvila utom landet och utgångspunkten är att du ska avregistreras från folkbokföringen.Vid bedömningen av en person, som anses ha dubbel bosättning, ska anses ha sitt egentliga hemvist här i landet eller utomlands ska samtliga omständigheter ligga till grund för bedömningen. För en person med familj tillmäts familjeförhållandena normalt störst vikt. Med familj avses makar och sambor eller hemmavarande barn. För den som saknar familj ska arbetsförhållandena i första hand ha betydelse. Hänsyn ska dock tas till de speciella omständigheter som i det enskilda fallet bör väga tyngst. Vid den samlade bedömningen som ska ske bör, förutom var familjen är bosatt och arbetsförhållandena, vägas in bland annat vistelsetid, antalet övernattningar i respektive bostad, bostädernas storlek och standard och var huvuddelen av ägodelarna förvaras, men också med vilken rätt personen nyttjar bostäderna (äganderätt, hyresrätt, andrahandskontrakt osv.) samt vilken koppling den enskilde i övrigt har till Sverige respektive utlandet. Ur rättspraxis kan nämnas att en ensamstående person, vars bostad utomlands inte varit avsedd som stadigvarande och som behållit sin anknytning till Sverige i socialt, ekonomiskt och praktiskt hänseende, ansågs ha sitt egentliga hemvist i Sverige (RÅ 2008 ref. 13). Som motpol till det kan nämnas ett senare rättsfall vari en ensamstående person som bedrev långvariga studier utomlands och tillbringade övervägande delen av sin tid där, ansågs med hänsyn till samtliga omständigheter ha sin hemvist utom landet (HFD 2018 ref. 15). Min rekommendation är att du kontaktar Skatteverket för att få veta vilken bedömning myndigheten gör. Det går inte att ge ett ensidigt svar att du ska avregistreras eller inte avregistreras, då det ska ske en helhetsbedömning i det enskilda fallet. I ditt fall finns det dock mycket som talar för att avregistrering ska ske (vistelsens längd, avsaknaden av familj osv.). Om Skatteverket beslutar att du ska avregistreras kommer det att tas ett beslut därom. Ett sådant beslut kan överklagas vilket en av våra jurister kan vara behjälplig med. För det fall att du vill ha hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om en person vägrar ta emot hemtjänst?

2020-01-09 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, om en kvinna ansökt och beviljats hemtjänst enligt 4:1 SoL men sedan inte vill ta emot hemtjänsten vad kan socialnämnden göra då?
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i socialtjänstlagen (SoL)Har man beviljats hemtjänst enligt 4 kap. 1 § fjärde stycket (SoL) innebär det att socialnämden i den kommun hen bor på har ansett att personen är i behov av service och omsorg. Bedömningen om rätt till hemtjänst sker i övrigt i det enskilda fallet. Du nämner i frågan att hen har blivit beviljad hemtjänst och beslut finns. Beslut tas av biståndshandläggare som är också är den person den som blivit beviljad hemtjänst eller anhöriga kan vända sig till. Biståndshandläggare arbetar på uppdrag av kommunen och är således de som fattar beslut om bl.a. hemtjänst och i vilken omfattning man ska ha det (11 kap. 1 § SoL)Huvudfokus hos äldre människor ligger i rätten till att få leva ett värdigt liv oavsett ålder - i den utsträckning det är möjligt för personen att vara delaktig i beslut som berör dem (5 kap. 4 § SoL). När en person har beviljats hemtjänst har hen rätt att vara delaktig för hur hemtjänsten ska utformas och genomföras (5 kap. 5 § fjärde stycket SoL).Min rekommendation är att om hem vägrar hemtjänst efter att beslut om det fattats (utan att veta hela bakgrunden eller i vilken egenskap du skriver - om du är nära anhörig till personen exempelvis) att hen eller anhöriga till denne tar kontakt med socialnämnden i den kommun hen bor i och försöker få till ett möte med biståndshandläggaren för hur man bäst kan lösa situationen. Det är svårt att veta - utan all bakgrundsinformation veta hur socialnämden kan komma att fatta beslut om. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen