Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?

2021-01-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,Påverkar den nya pandemilagen bjudningar i hemmet så som exempelvis middagar och fester?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, nedan kallad pandemilagen. Svaret på din fråga är nej, den nya pandemilagen påverkar inte bjudningar så som middagar och fester i hemmet. Däremot påverkar pandemilagen privata tillställningar som äger rum utanför hemmet, t.ex. i en hyrd lokal. Begränsning av privata sammankomster I 5 § pandemilagen finns det en uppräkning över vilka verksamheter och platser som kan begränsas enligt lagen. Av femte punkten framgår det att platser för privata sammankomster kan begränsas. Detta innebär att regeringen kan besluta att den som bedriver en yrkesmässig verksamhet och som inom denna verksamhet använder eller upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en privat tillställning eller sammankomst, ska vidta smittskyddsåtgärder som regeringen beslutar (11 § pandemilagen). T.ex. så omfattas en person som arbetar med att hyra ut festlokaler av lagen. Sådana åtgärder som avses kan t.ex. vara att begränsa antalet personer eller tiden för vilken tillställningen får äga rum. I 6 kapitlet 1 § förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 har regeringen beslutat om begränsning i form av att det i en lokal som upplåts (t.ex. hyrs ut) till en privat sammankomst får vistas högst åtta personer. Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek Den nya pandemilagen öppnar också upp en möjlighet för regeringen att besluta om ett förbud att samlas i ett sällskap av viss storlek på en plats dit allmänheten har tillträde (12 § pandemilagen). Att anordna en privat fest i form av en picknick i en park dit allmänheten har tillträde skulle alltså kunna förbjudas genom lagen, men eftersom det bara är platser dit allmänheten har tillträde som kan förbjudas så skulle alltså inte fester eller middagar i hemmet omfattas av ett sådant förbud. Hoppas du fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?

2021-01-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag gifte mig och bytte till min makes efternamn och även mina barn bär det efternamnet.Nu känner jag att jag vill även ha mitt gamla efternamn tillbaka.Kan man ha dubbla efternamn? Och kan man även lägga till det på barnen?Behöver jag min makes godkännande när det gäller om barnen?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om personnamn (PNL) och föräldrabalken (FB). Går det att ha dubbla efternamn?Du skriver att du har bytt till din makes efternamn men även vill ha ditt gamla efternamn tillbaka. Det innebär att du får ett dubbelt efternamn vilket går bra att ansöka om till Skatteverket (PNL 12 § andra stycket, PNL 3 §). Det går även bra att barnen får dubbelt efternamn (PNL 9 § första stycket tredje punkten). Behöver du din makes godkännande för att byta efternamn på barnen?För barn under 18 år är det vårdnadshavaren som ska ansöka om byte av efternamn. Detta beror på att byte av efternamn anses röra barnets personliga förhållanden och i sådana situationer har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma (FB 6 kap. 11 §). Om du och din make har gemensam vårdnad över barnen betyder det att ni båda ska ansöka om byte av efternamn (FB 6 kap. 13 § första stycket). Om ni har gemensam vårdnad innebär det alltså att du behöver din makes godkännande för byte av barnens efternamn. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur byter jag personnummer då mitt födelseår är felaktigt?

2021-01-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Jag fick veta att jag född 1974 inte 1983 vad ska jag göra för att ändra det i person nr snälla hjälp mig
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skatteverket är den myndighet som handhar byte och ändring av personnummer. Personnummer får ändras om födelsetiden som du återfinns i bokföringen är fel.Det bästa är att du vänder dig till ett servicekontor med bevis och handlingar som visar när exakt du är född.Med vänlig hälsning!

Vem betalar för behandlingshem?

2021-01-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |BehandlingshemHej jag undrar vad som gäller ang behandlingshem, om man kan betala ur egen ficka ,kan man välja i princip vilket behandlingshem som helst? Utan att socialtjänsten är inblandad?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Behandlingshem är ett form av boende som är specialiserade på att hjälpa sina boende med någon form av social problematik, exempelvis missbruk eller handikapp. Behandlingshem driver vård enligt socialtjänstlagen och är även godkända av länsstyrelsen. Länsstyrelsen är även den myndighet som granskar arbetet som görs. Behandlingshem kan däremot drivas av olika aktörer som företag, stiftelser eller kommuner. Många kommer till behandlingshem frivilligt, för att de behöver hjälp för att kunna hantera sin problematik. Då är det öppna enheter som bygger på ömsesidigt förtroende. Andra anländer till behandlingshem genom tvång, med stöd av LVU (lagen av vård av unga) eller LVM (Lagen om vård av missbrukare). Under vissa kriterier kan man därmed tvångsvårdas om det är nödvändigt. Om man har rätt till vård på ett behandlingshem, enligt socialtjänsten på din kommun , så får man det mesta av kostnaderna betalda av staten. Kostnaderna är mat, boende och behandling. Föräldrar som har barn boende på LVU - hem kan däremot behöva betala för sina barn utefter förmåga. Rätten till placering på behandlingshem måste prövas. Det är oftast domstolsbeslut eller beslut från socialnämnden som avgör om man har rätt att bo i behandlingshem. Vid ansökan om boende på behandlingshem kan man önska till vilket boende man vill, men det är i slutändan socialnämnden som beslutar i detta ärende. Det är ovanligt att man inte blandar in socialtjänsten vid boende vid behandlingshem, det är därmed oklart om det är möjligt att få bo på behandlingshem utan kontakt med socialtjänsten. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Byta efternamn

2021-01-20 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag hade tänkt byta efternamn då jag längre inte vill bära mitt nuvarande. Och till ett som inte finns i Sverige men finns utomlands. Det är dock en författare från 1800-talet i Spanien som har efternamnet. Kommer jag att få byta till det?
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om huruvida du kan byta efternamn och däröfr är Lag (2016:1013) om personnamn (personnamnslagen) tillämplig. Det finns i Sverige en rätt till att byta efternamn till ett efternamn som din eller båda dina föräldrar bar eller har burit ( 9 § namnlagen) men i ditt fall är det inte en förälders efternamn du vill byta till. Det finns även en möjlighet att byta till ett efternamn som har funnits i dennes släkt i rakt uppstigande led i två generationer (18 § namnlagen). På bakgrund av det du skriver kan du inte använda dig av denna regel här.Det finns dock även möjlighet att byta till andra efternamn också. Vad gäller din situation är det 13 § personnamnslagen som gäller, där stadgas det att en person får lov att byta efternamn till ett nybildat namn eller till ett befintligt efternamn om förutsättningarna i 14-19 §§ i samma lag är uppfyllda. Är det ett efternamn som redan bärs av andra personer såsom du beskriver är det tyvärr inte möjligt att byta till ett efternamn som kan förväxlas med ett efternamn som någon annan lagligen redan bär om namnet bärs av färre än 2000 personer (15 § p.1 namnlagen). Eftersom någon annan redan bär det efternamn du kan bytas till anses det kunna förväxlas med dennes efternamn och du kan därför troligen inte byta till det önskade efternamnet.Du kan dock alltid skicka in en anmälan om namnändring till Skatteverket och låta dem göra en bedömning. Har du fler frågor om detta kan du också kontakta Skatteverket eller läsa mer här.Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!Vänligen,

Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?

2021-01-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, jag ordnar med eget testamente och framtidsfullmakt. Det tänder många övriga tankar. Vill därför fråga om det är tillåtet att ta med egna redan kremerade djur när jag själv ska begravas?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om begravning finns i begravningslagen.Du får inte begravas tillsammans med ditt husdjurDet framgår inte av begravningslagen om djur får begravas tillsammans med människor. Av ett beslut från Länsstyrelsen i Västmanland som tolkar begravningslagen framgår dock att djur inte är får begravas på begravningsplatser som är avsedda för människor. Beslutet är vägledande för tolkning av begravningslagen gällande beslut även för andra delar av Sverige. Det innebär att djur, även de som redan kremerats, inte får ligga i samma grav som en människa. Det är därför inte möjligt att begravas tillsammans med sitt husdjur.En annan möjlighet – strö ut askan?Något ni istället skulle kunna göra är om någon närstående till dig strör ut din och djurets aska på samma plats. För att strö ut aska av en avliden person på annan plats än en begravningsplats, måste ni söka tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndet kan inte sökas på förhand, utan ska sökas efter du gått bort. Tillståndet ska sökas av den person som ansvarar för din gravsättning, det kan till exempel vara en anhörig eller ett ombud. Om du önskar att din aska sprids tillsammans med ditt husdjur, råder jag dig berätta detta för dina närstående. Ett alternativ kan också vara att skriva ned din önskan i ett dokument som du förvarar tillsammans med eventuellt testamente.Hoppas du fick svar på din fråga! Om mitt svar väckte ytterligare frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan Kriminalvården begära att telefonen ska vara analog?

2021-01-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Min pojkvän sitter häktad på Häktet. Han har ansökt om både besökstillstånd och telefontillstånd. Besöken blev godkända men dessvärre inte telefontillståndet. Jag står på mitt abonnemang till mobiltelefon. Personalen på häktet påstår att jag måste ordna en analog hemtelefon. Dom menar på att det är enkelt att koppla in andra personer i samtalet när det är via mobiltelefonen. Jag bor i en nyproducerad lägenhet där hyresvärden inte har kopplat In analoga kablar (vilket är förståeligt då de mesta går digitalt nu för tiden) och det är ingenting dom tänkt göra heller. Kan dom begära att telefonen ska vara analog? Finns det något sätt att få telefontillståndet godkänt? Mvh
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Besökstillstånd och telefontillstånd regleras i Fängelselagen (FäL) men också i dess ytterligare föreskrifter i Fängelseförordningen (FäF) och i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (KVFS 2011:1, FARK fängelse). Kriminalvården beslutar om telefontillståndet i den utsträckning det lämpligen kan skeI 7 kap. 4 § FäL framgår att en intagen får stå i förbindelse med en annan person genom elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske. Bestämmelsen innebär all användning av exempelvis fast telefoni, mobiltelefoni, internet och e-post mellan en intagen och en annan person. Möjligheten till att få tillstånd till "elektronisk kommunikation" är därför teknikneutral. Möjligheten är dock begränsad i den "utsträckningen det lämpligen kan ske", vilket avser de praktiska förutsättningarna för kommunikationen. Exempelvis kan det begränsas av anstaltens rutiner och tillgång till utrustning. Det är nämligen enbart utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Kriminalvården som får användas (20 § FäF). Även om det finns en möjlighet att ha telefonkontakt med en intagen så får Kriminalvården vägra kontakt om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning. Kriminalvården har nämligen en möjlighet att avlyssna telefonsamtal om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. Telefonkontakt kan vidare vägras om det kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på något annat sätt vara till skada för den intagne eller någon annan. Vissa säkerhetsfunktioner är inte anpassade för mobiltelefonerEn intagens ansökan om telefontillstånd likställs med en ansökan att ringa inom INTIK-systemet (7 kap. 11 § KVFS 2011:1). INTIK-systemet som Kriminalvården använder sig av, ger möjlighet till en kontroll av den som den intagne ringer till. I systemet finns vissa funktioner som kontrollerar att det inte kan ske en vidarekoppling och flerpartssamtal. Dessa säkerhetsfunktionerna fungerar dock inte vid samtal till IP-telefoni, dvs när internet upprättar en koppling mellan två abonnenter, som till exempel en mobil, till skillnad från fast telefoni som använder det analoga nätet av kablar finns nedgrävda eller upphängda över Sverige. En intagen i ett fängelse av säkerhetsklass A eller B inte får ringa till IP-telefoni inom INTIK-systemet (7 kap. 12 § KVFS 2011:1). En intagen kan beviljas till tillstånd att få ringa ett telefonsamtal utanför INTIK-systemet, men det är enbart om tillstånd av säkerhetsskäl inte kan beviljas inom det systemet och den intagne har starka skäl för att få ringa samtalet. Starka skäl kan sägas finnas t.ex. för samtal till en närstående om behovet av kontakt inte kan tillgodoses på annat sätt. Om en intagen vill ringa till en mobiltelefonen måste Kriminalvården bedöma riskerna som kan följa. Riskbedömninen görs med utgångspunkt i vad som är känt om den intagne, den som den intagne vill ha kontakt med och deras relation. Riskerna kan sägas bli större desto högre säkerhetsklass det är på anstalten. Utan att veta specifikt vad din kille har gjort och med beaktning att din kille sitter på häktet, skulle jag tro att det finns ett behov av att han har begränsad kontakt med omvärlden varför det är av större vikt att samtal sker inom det s.k. INTIK-systemet. Vilket får konsekvensen av att du tyvärr måste ringa från en analog telefon så att Kriminalvården har kontroll på vem din kille pratar med. Genom att överklaga beslutet kan ni eventuellt få Kriminalvården att ändra sigEtt beslut som tagits av Kriminalvården kan överklagas till förvaltningsrätten. Kriminalvårdens beslut måste dock innan, omprövats av Kriminalvården. Omprövningen måste begäras av din kille då det är han beslutet angår. Jag rekommenderar därför din kille att skicka in en skriftlig begäran till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då han fick ta del av beslutet. I begäran ska han ange vilket beslut han vill ompröva och vilken ändring han begär. Men det är viktigt att omprövningen kommer in i rätt tid eftersom den annars kommer att avvisas och möjligheten till omprövning i stort sett går förlorad. Om Kriminalvården fortfarande ger avslag kan det beslutet sedan överklagas till förvaltningsrätten.(14 kap. 1-3 §§ FäL)Hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,

Är privatpersoner skyldiga att anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialnämnden?

2021-01-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! har man som privatperson någon skyldighet att anmäla till socialnämnden om man misstänker att något barn far illa??
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anmälningsplikt gällande barn som far illa regleras främst i 14 kap Socialtjänstlagen (2001:453). I 14 kap 1 c § Socialtjänstlagen anges att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Med var och en avses privatpersoner, vilket innebär att de träffas av denne bestämmelse. Det anges dock att enskilda BÖR anmäla och inte att de måste göra det. Privatpersoner har alltså inte någon lagstadgad skyldighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker att något barn far illa. Det kan dock vara en bra idé att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,