Hur länge finns uppgifter om villkorlig dom och böter kvar i belastningsregistret?

2019-11-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Villkorlig dom med milt böter stöld hur länge stannar det kvar sammanlagt i belastningsregisterret?
Amanda Keith |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur länge en uppgift om ett brott som begåtts finns kvar i belastningsregistret regleras i Lagen om belastningsregister. En uppgift om böter finns kvar i belastningsregistret i fem årefter domen, beslutet, föreläggandet av ordningsbot eller godkännandet av strafföreläggandet, enligt 17 § p. 9 Lagen om belastningsregister. En uppgift om villkorlig dom finns kvar i belastningsregistret i tio årefter domen eller beslutet, enligt 17 § p. 4 a Lagen om belastningsregister. Om den som begick brottet eller brotten var under 18 årvid tillfället då det begicks finns istället en sådan uppgift kvar i belastningsregistret i fem år, enligt 17 § p. 4 b Lagen om belastningsregister. Om en ny uppgift, däremot, förs in i belastningsregistret innan utgången av en befintlig uppgifts gallringstid, kommer uppgifterna i belastningsregistret inte försvinna förrän utgången av det nya brottets gallringstid. Om den nya uppgiften avser penningböter gäller detta dock inte, 18 § Lagen om belastningsregister. Sammanfattning Om du har dömts för ett brott och påföljden bestämts till dagsböter och villkorlig dom kommer båda uppgifterna finnas kvar i belastningsregistret i 10 år. Hoppas du har fått svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om svaret var otydligt eller om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Grannens hundar rymmer ofta och orsakar olägenheter - Vad kan jag göra för att få stopp på det?

2019-11-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vi har en granne som har sin grind öppen och deras 2 hundar rymmer hela tiden och många är nära på att köra över dom hela tiden för att dom springer ut framför bilarna. Börjar bli väldigt trött på detta och har även sagt till ägarna att deras hundar rymmer och dom säger bara att dom ska stänga grinden men det händer inget. Bara dom 2 senaste inläggen i vår gemensamma Facebook grupp för byn är på ena hunden när folk hittat den.. Kan vara allt från morgonen till natten som dom rymmer.. Vad kan jag göra åt detta för att få ett stopp för det? För dom bryr ju inte sig och vet redan om att dom rymmer hela tiden.. mvh,
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån den informationen du uppger i din fråga gör jag följande antaganden, som svaret nedan baseras på:Hundarna är inte aggressiva mot andra djur och människor. Däremot finns det en stor risk att det sker en olycka eftersom hundarna springer rätt ut i trafiken. Ni som är grannar upplever det som en olägenhet att hundarna springer lösa och att vid upprepade tillfällen behöva efterlysa ägaren. Hundägaren är medveten om grannarnas inställning, men hindrar inte hundarna från att rymma. Utifrån det du beskriver verkar det finnas en stor risk för att en trafikolycka sker som kan innebära att en människa skadas, att hundarna skadas eller att det eventuellt kan orsaka andra skador på t ex. bilar. -Du vill nu veta om det finns något du kan göra för att få stopp på detta, utöver att prata med hundägaren. En lag som är central för att få reda på vad som gäller hundägares ansvar är lag om tillsyn över hundar och katter. Jag kommer benämna den som tillsynslagen nedan i svaret. Hundägaren ansvarar för att hunden får den tillsyn den behöverDen som är hundägare är skyldig att hålla uppsikt över sin hund för att förebygga att den orsakar skador eller andra avsevärda olägenheter, 1 § tillsynslagen. Det kallas för ett tillsynsansvar. Vilka krav som kan ställas på hundägaren beror på hundens lynne och mentalitet. Den som har en aggressiv hund har därför större krav på sig för att uppfylla tillsynsansvaret. Likaså kan man säga att den som har en rymningsbenägen hund har ett ansvar att se till att så inte sker, om hunden genom detta beteende orsakar faror och olägenheter för andra. En hundägare har ett strikt skadeståndsansvarUtifrån det du nämner i din fråga verkar det som tur är inte ha skett någon olycka. Jag vill ändå göra dig uppmärksam på den bestämmelse om skadestånd som blir aktuell när en hund orsakar en skada. Kopplat till tillsynsskyldigheten hör att hundägaren har ett strikt skadeståndsansvar för de skador som hunden orsakar, 19 § tillsynslagen. Att ansvaret är strikt betyder att hundägaren inte behöver ha uppträtt vårdslöst i situationen när skadan skedde, vilket annars är huvudregeln vid skadeståndsansvar. Hundägaren är alltså ersättningsskyldig då hundarna på något vis orsakar en skada. Hur kan du gå vidare?- Länsstyrelsen har befogenhet att rikta ett föreläggande mot hundägaren, 8 § tillsynslagen. Ett sådant föreläggande måste ha som syfte att förebygga skador på människor, djur eller annan egendom. Eftersom det finns en risk för skador om en trafikolycka sker på grund av att hundarna rusar ut på en väg framför fordon, är det möjligt att ett sådant föreläggande skulle kunna innebära att hundägaren måste göra vissa åtgärder för att hindra hundarnas framfart. Det är upp till länsstyrelsen att bestämma vad som är nödvändigt att göra. - Kommunen kan även ta emot klagomål när det gäller störningar som orsakas av djur. Efter ett sådant klagomål kan kommunen vidta åtgärder mot hundägaren. Den enhet som har hand om en sådan ansökan kan vara exempelvis en miljönämnd eller samhällsbyggnadsnämnd. Du kan kontakta din kommun för att ta reda på vilken enhet som är ansvarig, eftersom detta kan variera från kommun till kommun.Du bör ge grannen en chans att bättra sigTrots att ni grannar redan har påtalat problemet för grannen ett flertal gånger råder jag dig höra av dig till grannen före du kontaktar myndigheterna.- Du bör upplysa grannen om tillsynsansvaret och att hundarnas beteende kan resultera i att människor, djur eller annan egendom skadas och att rymmandet i sig orsakar olägenheter för er grannar. - Att ni tycker att grannen inte har rättat sig efter tidigare tillsägelser från er. - Därefter kan du tala om att du kommer att kontakta myndigheterna, och vad det kan resultera i. Här menar jag absolut inte att du ska skrämma grannen, men att ge denne en chans att bättra sig och samtidigt belysa allvaret i situationen. - Om grannen trots allt inte vidtar några åtgärder för att förhindra att hundarna rymmer kan du gå vidare och kontakta länsstyrelsen eller kommunen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och kan ha nytta av informationen.Lycka till! Med vänlig hälsning,

Har jag rätt att bestämma vem eller vilka som närvarar på min egen begravning?

2019-10-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Kan man, enligt sista önskan, bestämma vem som ska närvara vid ens egen begravning.
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, du har alla möjligheter att önska vem eller vilka du vill ska närvara på din egen begravning. Till exempel i kretsen av de närmaste. Men du har ingen ovillkorlig rätt att bestämma exakt vilka personer som ska närvara. Om begravningen sker i Svenska kyrkans ordning så är det ingen som kan hindra någon att komma till kyrkan/kapellet. Förmodligen kommer folk som inte är inbjudna att respektera den dödes/de anhörigas önskan att inte närvara vid begravningen, men de har fortfarande en rätt att komma in i kyrkan/kapellet.Hoppas du fick svar på din frågaMvh

Får man fotografera folk som begår brott?

2019-10-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Är det lagligt att ta kort på någon som begår ett brott, som sedan ska användas för att identifiera vid en polisanmälan?Hur är det från GDPR:s synpunkt?
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allt som går att koppla till någon, som bidrar till att identifiera en person är en personuppgift. Även bilder är personuppgifter, om det finns personer på bilderna som går att identifiera. GDPR styr över själva behandlingen av uppgifterna, vilket omfattar alla åtgärder som vidtas med personuppgiften, från registrering – i fotografens fall när man trycker på knappen – fram till det att uppgifterna tas bort, som när bilder raderas från ett minneskort eller en hårddisk. Hela den hanteringen kräver tillstånd, det är utgångspunkten i GDPR.En av de rättsliga grunder som detta "tillstånd" bygger på är en intresseavvägning, detta kan bli aktuell då det varken finns ett samtycke eller avtal med den du tar bild på vilket är de andra två rättsliga grunderna. Man väger sitt eget intresse av att ta bilden mot den vars personuppgifter det gäller. Alltså om det av någon anledning kan vara viktigare att du får behandla de här bilderna än att den personliga integriteten bevaras hos dem som syns på bilderna.Detta innebär alltså, för att besvara din fråga, något som kan bli aktuellt om du ser någon begå ett brott eller liknande, då är intresset av att knäppa av fotografiet större än att bevara gärningsmannens integritet. Detta är de flesta juristers bedömning, att det borde vara acceptabelt och att materialet/bilderna ska kunna användas i exempelvis en rättegång.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är visum ett problem om tidigare domar finns?

2019-11-07 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har några ringa narkotikabrott i bakgrunden och även ett misshandelsfall, detta under loppet av några år. Har aldrig dömts till fängelse eller villkorlig utan endas dagsböter.Nu är det cirka 3 år sen senast och jag funderar på att åka till nya zeeland, jag undrar om turist visum är något problem då?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att söka visum till Nya Zeeland rekommenderas att detta görs i god tid eftersom det kan variera i tid för att få reda på om detta är godkänt. För att ansöka om visum måste du vara svensk medborgare och om något fängelsestraff över ett år inte utdömts bör visumet beviljas. Hoppas du fått klarhet i situationen. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss igen. Vänliga hälsningar,

Lawline besvarar inte skoluppgifter!

2019-10-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej detta var två klurig instuderingsfråga som jag inte förstår: hur skulle en sådan situation lösas? Fall 1: En blåsig oktobernatt dör Albin. Han efterlämnade änkan Beatrice och deras gemensamma son Carl, 29 år. Beatrice har dottern Donna, 32 år, från ett tidigare äktenskap. Dottern har under hela sin uppväxt bott hos Albin och Beatrice. Vid arvskiftet framkommer till Beatrices bestörtning att Albin har ytterligare ett barn, sonen Erik, som bara är 2 år gammal. Albin har vid tidpunkten för dödsfallet enskild egendom om 700 000 kronor och giftorättsgods för 600 000 kronor samt skulder på 300 000 kronor. Beatrice har enskild egendom om 400 000 kronor och giftorättsgods uppgående till 100 000 kronor. Hon är skuldfri. Carl har tack vare en givmild mormor egendom om 1,5 miljoner kronor. Fördela egendomen beloppsmässigt. Samtliga dödsbodelägare vill ha maximal utdelning.Fall 2 : Azra och Anders har sedan många år varit sammanboende. Anders enda släkting är brorsonen Anton. När Azra på sin 40-årsdag ordnat en fest för sin släkt överraskar Anders henne med ett testamente av vilket det framgår att hon ska få all hans egendom, det vill säga hans blygsamma banktillgodohavanden och den bostadsrättslägenhet som han för en tid sedan ärvt av sina föräldrar. Anders vet att ett testamente måste bevittnas och ber under middagen Azras syster och svåger att bevittna handlingen. Inte långt senare avlider Anders. Brorsonen Anton blir upprörd när han får kännedom om testamentet och menar att de
Sabrina Curan |Hej! Tack för visat intresse för Lawline. Lawline är inte bara en juristbyrå. Lawline har också ett stort gäng vassa juriststudenter som vill hjälpa privatpersoner och företag med deras juridiska frågor på en ideell basis. Dessvärre omfattar detta inte skoluppgifter. Ett tips är dock att titta i lagtext - där kan du hitta svar på många av dina frågor. Lawline har även en oerhört omfattande bas med tusentals besvarade frågor, där kan du också hitta vägledning. Stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Publicerade frågor på Lawline

2019-10-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur går man tillväga om man vill få frågor som man ställt här raderade och ändå förbli anonym? Vissa frågor är skrivna från en annan mailadress
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vi som arbetar med juridisk rådgivning har inte möjlighet att radera publicerade frågor från Lawlines webbportal. Du kan istället kontakta Lawlines ledning. Du kan nå dem antingen på mejl, per telefon eller via post. Kontaktuppgifter:E-post: info@lawline.seTelefon: 08-533 300 04Postadress:Lawline ABSaltmätargatan 5113 59 StockholmDe kommer att ge dig vidare hjälp i ditt ärende eller hänvisa dig till rätt kontaktperson.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Krav på visum

2019-10-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Får man resa till england med frugan och dochter, men fruganhar icke svensk medborgare. Hon har permanent uppehålltistånd och giltig pass från eget land
Lars Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I vissa fall kan visum behövas för att få komma in i ett land. Om detta behövs i ert fall för att komma in i England beror på om hon har ett pass från något av de länder som ingår i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller inte. Om hennes pass är utfärdat av något land som inte ingår i EES så bör ni kolla upp om det krävs för just det landet. Mer information om detta kan ni läsa här.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.Vänligen,