Hur tar man del av uppgifter ur belastningsregistret?

2021-06-21 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Vilka saker är XX dömd för?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill ha ett utdrag ur belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). En enskild har möjligheten att, efter begäran, skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv som finns i registret (9 § lag (1998:620) om belastningsregister). Vid begäran ska uppgifterna lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. Observera dock att viss gallring av uppgifterna sker över tid (16-18 §§ lag (1998:620) om belastningsregister). Observera vidare att även arbetsgivare, under vissa specifika omständigheter, kan begära ut uppgifter om enskilda ur belastningsregistret (2 § andra stycket och 10 § lag (1998:620) om belastningsregister samt 21 § förordning (1999:1134) om belastningsregister).Detta betyder att du själv, som huvudregel, måste begära utdrag ur ditt belastningsregister. Detta gör du hos polisen. Hur du gör för att begära ett utdrag ur belastningsregistret kan du läsa här. I den mån du vill ha utdraget endast för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret så finns information om hur du begär ett sådant utdrag här. I den mån du vill ha utdraget i egenskap av arbetsgivare så kan du få ytterligare information om detta här och här.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är otydligt eller om du har ytterligare frågor så får du gärna återkomma.Vänligen,

Var kan jag lära mig mer om juridik?

2021-06-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hejsan, jag gick ut nian för några dagar sedan och kommer nu till vårterminen börja på Ekonomi, Juridik. Jag undrade mest vad man borde plugga på och läsa om innan jag börjar då jah inte har många kunskaper då det gäller just Juridik. Alltså vet du eller har du använt några bra böcker eller annat arbets/inlräningsmaterial du rekommenderar som jag kan börja titta på lite nu innan skolstarten? Tack så mycket!
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag ge dig rådet att vara lugn. Du kommer säkert få en rolig och lärorik tid under din utbildning! Och det är viktigt att komma ihåg att det är just en utbildning – tiden i skolan är till för att lära sig. För en gymnasielinje krävs inga speciella förkunskaper, och det är meningen att lärarna grundläggande går igenom vad ni ska lära er – de kommer inte förvänta sig att ni redan kan massor.Om du ändå vill läsa på lite eller är intresserad av juridik i allmänhet kan du alltid klicka dig runt bland de olika kategorierna här på Lawlines hemsida och läsa besvarade frågor. I våra svar länkar vi alltid vidare till lagtexten så man kan klicka sig vidare och se paragrafens utformning och läsa mer i lagen. På så sätt kan man få en liten inblick i olika lagar och se hur olika lagar är uppbyggda på olika sätt med olika avdelningar, kapitel och paragrafer. Jag har dessvärre inget konkret exempel på en bok du kan läsa, men det finns flera bra böcker som ger en introduktion till juridiken. Kanske kan du besöka ett bibliotek och rådfråga om de har någon särskild avdelning för böcker i juridik och att du där kan finna någon introduktions- eller översikts bok?Jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga och att du kommer tycka att juridik är ett roligt ämne att studera!Med vänliga hälsningar

Kommunens skyldigheter enligt PBL

2021-05-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej. Vi har byggt ett hus på en tomt som ligger granne med en remsa mark som kommunen äger. Denna remsa skulle först bli en cykelbanan enligt detaljplanen med kommunen har låtit plantera ut gräs på den istället och tanken enligt dem är att den ska användas som passage ut ur området till en 70km/h väg för pedestranter och cyklister. Kommunen har byggt en stödmur till vår granne på andra sidan om denna remsan och detta har medfört att det sluttar ner till vår tomt. Dränaget som kommunen la ut på sin remsa Lades i mitten inställt för närmast oss och detta har orsakat stora vatten ansamlingar på kommunens tomt som rinner över och in på vår tomt. Våra nyplanterade häckar har dött då deras rötter blivit förstörda av de stora vattenmängderna samt att vårt staket har börjat släppa från cementeringen då jorden som håller dessa på plats konstant rinner iväg på grund av vatten mängderna. Gräset de har sätt har även blivit så långt och ovårdat att det växer och sticker in i vår rabatt. Vi har varit i kontakt med kommunen som inte gör något åt detta. Vad har vi för rättigheter i detta ärende och vart ska vi vända oss för att ta detta vidare ?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är byggnadsnämnden som har hand om frågor om åtgärder som vidtagits i strid med plan- och bygglagen (11 kap. 5 § plan- och bygglagen). Byggnadsnämnden är skyldig att ge er ett beslut i frågan som ni sedan kan överklaga om det skulle gå er emot (JO Dnr 3821-2005). Kommunen kan alltså inte bara låta bli att ge er ett beslut på eran begäran. Ett överklagande skickas in till Länsstyrelsen (13 kap. 3 § plan- och bygglagen). Kommunens underhållsskyldighet Kommunen är ansvarig för underhållet av allmänna platser (6 kap. 21 § plan- och bygglagen). Om kommunen inte klipper gräset eller vidtar de åtgärder som ni anser vara nödvändiga kan ni anmäla detta till byggnadsnämnden. Byggnadsmänden kan förelägga ansvarig nämnd att vidta de åtgärder som krävs för att underhållsskyldigheten ska anses vara uppfylld (11 kap. 19 § plan- och bygglagen). Kommunens skyldighet att rätta till den felaktigt konstruerade passagenDu har i din fråga nämnt att kommunen har anlagt passagen på ett felaktigt sätt. Enligt plan- och bygglagen får kommunen göra små avvikelser från detaljplanen. Så om kommunen planterar gräs i stället för att lägga asfalt behöver det inte vara en otillåten avvikelse från detaljplanen. Däremot gäller att allmänna platser ska vara ordnade på ändamålsenligt sätt om det inte framgår mer i detalj av detaljplanen hur anläggningen ska se ut (6 kap. 18 § 3 st. plan- och bygglagen). Att det rinner in vatten på eran tomt kan därför tyda på att passagen är anlagd på ett tekniskt felaktigt sätt. Byggnadsnämnden kan då ta ett beslut om ett rättelseföreläggande (11 kap. 20 § plan- och bygglagen).Kommunens ersättningsskyldighetKommunen kan bli ersättningsskyldig för den sakskada som har uppkommit på ert staket och buskar (jfr 3 kap. 1 § skadeståndslagen). I det fallet kan ni vända er till tingsrätten. Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Kan en schackturnering anses vara offentlig tillställning?

2021-05-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Är en schackturnering att anses som en offentlig tillställning?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en tillställning ska anses offentlig krävs det att den anordnas direkt för allmänheten, eller att allmänheten har tillträde till den.Ordningslagens 2 kap. 3 § definierar offentlig tillställning som en tillställning som anordnas för allmänheten eller där allmänheten har tillträde. Sådana exempel är tävlingar och uppvisningar i idrott och flygning, danstillställningar, tivoli och festtåg, marknader, mässor och stadsfester.En schackturnering kommer förmodligen därför att klassificeras som offentlig tillställning. Är schackturneringen begränsad genom krav på inbjudan eller liknande villkor, exempelvis kvalifikation, är den att anse som offentlig om tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande består i att anordna schackturneringar.Med vänlig hälsning!

Får man övervaka en parkeringsplats med kamera utan att upplysa om det?

2021-06-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Får man ha kameraövervakning av parkeringsplats utan att upplysa om det ?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt lag måste det som utgångspunkt finnas information om att en plats övervakas med hjälp av en kamera (15 § kameraöverkvakningslagen). Det finnas med andra ord en upplysningsskyldighet. Denna information ska skyltas på ett tydligt sätt. Det finns undantag då upplysningsskyldigheten inte gäller (16 § kameraövervakningslagen). Det är enbart specifika, i lagen angivna, situationer som omfattas av undantaget. Kameraövervakning av parkeringsplatser utgör inte ett sådant undantag. Med andra ord så gäller upplysningsskyldigheten även vid en parkeringsplats. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Bristande kännedom om lokala förhållanden lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

2021-06-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Nyligen åkte jag med Uppsala Länstrafik och satte mig på pendeltåget mot Stockholm med tanken om att jag ombord på tåget kunde köpa en giltig UL-biljett. Biljettkontrollanter kom dock innan jag hann göra så, vilket gjorde att jag snabbt tog fram mobilen för att köpa biljett. Blev dock omedelbart stoppad av dessa som kom framrusande och sade att man inte kan köpa biljett när man väl hade klivit på tåget.Jag har nu bestridit den tilläggsavgift som utfärdades två gånger, och fått avslag båda gångerna. Jag hänvisar till § 2 i Lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik och formuleringen om att tilläggsavgift inte får uttagas med hänsyn till bristande insikt om lokala omständigheter, då detta var första gången jag reste med UL samt saknade insikt om att biljett inte kunde köpas ombord, då jag helt enkelt inte tidigare rest inom Uppsala Län (samt inte är bosatt där). Min fråga till er är helt enkelt om denna formulering i lagstiftningen kan appliceras på min situation, och möjligen göra mig icke betalningsansvarig, något UL inte tycks tycka. Med vänliga hälsningar
Elias Kröger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då det inte framgår av lagtexten vad som menas med "bristande kännedom om lokala förhållanden" i 2 § lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (1977:67) får man söka sig till dess förarbeten.Med bristande kännedom om lokala förhållanden i 2 § avses enligt förarbetena situationer där utländska personer är på besök i Sverige och därför har en bristande kännedom om det biljettsystem som tillämpas i lokaltrafiken på den aktuella orten, se prop 1976/77:11 s 14. Detta framgår även av prejudikatet från Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2019 s 414.Sammantaget är det därför inte troligt att du kan använda dig av det ursäktande rekvisitet "bristande kännedom om lokala förhållanden" i den situation du beskriver.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsing

Hur stor skall en parkeringsruta vara och behöver jag ha en skylt samt vita linjer på parkeringen?

2021-05-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hur stor skall en parkeringsruta vara? Garage/Tomtmark/UtomhusSkall markeringen vara vit eller är det okej att måla en ruta grönNär måste man skylta vid en parkering?
Josefine Bågholt |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig just till oss på Lawline med din fråga!Regler om vilka krav som ställs på parkeringsplatser finns främst i 8 kapitlet plan och bygglagen. Reglerna kring parkeringsplats är däremot väldigt diffusa och blir lätt svårt att finna vad som sker i just din situation eftersom det kan variera angående vilka regler som blir aktuella utifrån just vad detta är för typ av parkeringsplats. Men jag kommer försöka svara så bra det bara går på frågan utfrån de frågor du har ställt till oss så kommer jag avsluta svaret med en summering och råd. Mått på parkeringsrutaGenerella kriterier kring parkeringsplatser är att de skall vara skall vara lätta att ta sig in i och ut ur samt att allt skall vara väldigt tydligt. Med fördel skall även parkeringsplatserna vara raka och göra det lätt för personer och bilar att ta sig fram på parkeringsplatsen. De mått som man vanligen talar om som "standardmått" på en parkeringsruta är 2.5 x 5 meter. Men vilken bredd som krävs är också beroende av hur bred exempelvis en anslutande körbana är. Parkeringsplatsen bör däremot aldrig vara smalare än 2.30 meter. Kom också ihåg att du måste ha mellan 5 till 6 meter bakåt från parkeringsrutan också så att bilar lätt kan ta sig in och ut genom rutan. Måla rutorna Det finns ingenting i lagen som säger att man måste måla rutorna vita. Lagen säger däremot att när man skall bygga en parkeringsplats så måste man uppfylla kravet på god form, färg och materialverkan (8 kap. 1 § plan och bygglagen). Så i just ditt fall så får man se till om det är en bra färg för ändamålet. Man måste hela tiden tänka på att linjerna skall synas tydligt och vara lätta för en som parkerar att se och förhålla sig till. Skyltning Det enda jag kan finna angående skyltning är att du bör som utgångspunkt ha en skylt vid din parkeringsplats. Var dock uppmärksam på att det i vissa fall kan behövas bygglov för att få lov att sätta upp en skylt i vissa områden. Slutsats Siktar du på att ta tydliga linjer på din parkeringsplats med parkeringsrutor som har ett mått på 2.5 x 5 meter så kommer du klara dig fint. Angående skyltning är det nog bäst att du sätter upp en eftersom utgångspunkten är att du bör ha en skylt. Eftersom reglerna rörande parkeringsplatser är många så är det dock svårt för mig att säga vad som krävs i just din situation för att få en godkänd parkeringsplats, då jag inte har all information. Jag rekommenderar dig därför starkt att kontakta boverket. De är nämligen experter på detta och kommer direkt ha svar på dina frågor och ge dig vägledning i just din situation så att du får en korrekt parkeringsplats. Detta kommer få dig att göra rätt redan från början och du slipper då oroa dig för att någon kan klaga på din parkeringsplats i efterhand. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att det löser sig fint med parkeringsplatsen. Har du fler frågor och funderingar så får du inte tveka på att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Vad kan vi göra när min sambo har problem med länsstyrelsen och återkommande möts av olika krav?

2021-05-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej Min sambo har haft problem med länsstyrelsen en längre period nu o det spelar ingen roll om hon fixar eventuella brister i hennes djurhållning för dom hugger hela tiden o letar upp den minsta lilla brist som typ att alla hennes hundar är överviktiga även fast dom väger inom ramen av normal vikt hundarna är välklippta o klorna är väl underhållna men dom går bakåt i tiden o tar upp gamla brister som är fixade som typ extra ventilation fläkt som är installerade o att dom gamla friserade duvorna skulle vara sjuka på grund av deras fjädrar är krulliga men efter alla påhopp så har jag avlivat dom o även kaninerna som dom inte fick tag på dom har jag fångat o avlivat på grund av länsstyrelsen fast även när dom är döda hugger dom på min stackars sambo om dessa brister så enligt mig så begår hon ett brått för det enda hon vill är att trycka ner min sambo hon bryter ihop så snälla hjälp mig o gå en rätsida på detta , länsstyrelsen sade till o med att både vaktlar o anker skulle ha sittpinne för det stod det i rättssalen men dom ändrade sig till nästa gång o detta har pågått i flera år då snälla hjälp mig.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga utsätts din sambo för kontroller av Länsstyrelsen titt som tätt. Kontrollerna, och medföljande kritik, har bestått i påstådda brister i djurhållningen. Exempelvis har det påståtts att din sambos hundar är överviktiga (även om de enligt er är av normalvikt). Det har även påtalats brister i ventilation som är ordnad. Trots att din sambo ordnar det som påtalas kommer det nya kontroller. Enligt dig begår tjänstemannen på länsstyrelsen ett brott eftersom din sambo bryter ihop.Kontrollbesök och överklaganI din sambos fall är det väldigt svårt att göra någon bedömning i riktigheten av kritiken som uppmärksammats. Som jag förstår det har det funnits vissa brister tidigare, vilka har åtgärdats (i det tänker jag exempelvis på ventilation/fläkt). Länsstyrelsen och andra kontrollmyndigheter utövar offentlig kontroll men ska även ge råd och information för att den enskilde ska ha möjlighet att följa lagen (8 kap. 1 § och 4 § djurskyddslagen). Såväl länsstyrelsen som andra kontrollmyndigheter ska däremot även verka för att överträdelser av lagen, föreskrifter m.m. beivras (8 kap. 5 § djurskyddslagen). Så kan ske bland annat genom förelägganden (8 kap. 9 § djurskyddslagen). Om din sambo får ett föreläggande om sådant som redan är ordnat finns det i regel möjlighet att överklaga ett beslut. Om det exempelvis kritiseras att ventilationen är undermålig men den är ordnad är det givetvis ett beslut din sambo bör överklaga. Om din sambo vill överklaga kan det i vissa fall vara enklare att ta hjälp av en jurist.Har tjänstemannen begått något brott?Tyvärr är det väldigt svårt utifrån den lilla information jag har i ärendet att göra någon bedömning om huruvida tjänstemannen begått något brott. Som utgångspunkt ska Länsstyrelsen utöva kontroll. Anser den att det brister i djurhållningen kan det meddelas förelägganden (och i vissa fall även djurförbud). Att din sambo återkommande får besök kan bero på att det funnits brister tidigare och att man därför är extra noggrann med kontroller hos henne. Det i sig utgör inget brott, det är enkom Länsstyrelsen som uppfyller sina uppgifter.Givetvis kan även en tjänsteman såväl göra sig skyldig till brott och även lagföras för det. Det brott som ligger närmst till hands är eventuellt brottet tjänstefel. Tjänstefel föreligger om en tjänsteman uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Vid ringa överträdelser utdöms inget ansvar (20 kap. 1 § brottsbalken). Rent generellt är det ovanligt med domar om tjänstefel. Huruvida tjänstemannen i din sambos fall begår ett brott kan jag tyvärr inte utreda inom expresstjänsten utifrån den information jag har. Att tjänstemannen utför sitt arbete utgör inte tjänstefel. Det är i sådana fall om det förekommer väldigt många besök med oriktiga förelägganden man skulle kunna tänka sig det. Jag kan tyvärr inte ge besked om din sambo utsatts för något brott. I slutändan är det upp till en domstol att avgöra. Om din sambo däremot är av uppfattningen att hon utsatts för brott är min rekommendation att hon gör en polisanmälan. För en polisanmälan kan hon vända sig till sin närmsta polisstation eller ringa 114 14.Om din sambo behöver hjälp av en jurist för att överklaga ärende/föreläggande är hon/ni varmt välkomna att återkomma till mig så ser jag till att en av våra jurister återkommer med ett kostnadsförslag. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,