Vad gör jag om jag får brev hem till mig, adresserat till en person som inte längre bor här?

2020-04-09 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Post fortsätter komma till min adress, till en före detta inneboende som flyttade härifrån i december 2016; då tillbaka till sitt hemland Australien.Trött på det, har ingen kontakt med vederbörande. Skrivit Åter adressat på breven men det upphör inte. Det gäller inte all post, endast från ett ställe. Vad kan jag göra åt det?Vänliga hälsningar
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om personen fortfarande är folkbokförd på din adressDu kan kontakta Skatteverket själv och meddela att personen i fråga inte längre bor på din adress utan har flyttat till Australien. Skatteverket kommer då att starta en utredning och därefter ta bort den felaktiga folkbokföringen.Skatteverket behöver dessa uppgifter från dig:- den adress det gäller (dit breven skickas, det vill säga din adress)- personens personnummer (eller födelsedag och helst födelseår)- personens namn (så fullständigt som möjligt)- personens nya adress (om du känner till den)- telefonnummer till personen- mejladress till personen- något annat du känner till om personen, till exempel om hen har flyttat utomlands, hen studerar eller vilken arbetsgivare hen har.Ovan lista har jag hämtat från Skatteverkets hemsida. Du kan lämna meddelandet via deras tipsfunktion.Om personen inte är folkbokförd på din adress, men brev kommer ändåVissa företag uppdaterar inte sitt kundregister efter folkbokföringen och det händer därför att de missar en eventuell flytt. Ibland räcker det med att skicka tillbaka brevet till avsändaren, som du redan gjort. Eftersom problemet dock kvarstår är min rekommendation att ta direkt kontakt med företaget istället, via telefon eller email, och be dem att ta bort adressen.Hoppas jag kunde vara till någon hjälp och att du slipper ytterligare brev!Med vänliga hälsningar,

Besök i särskilda boendeformer och vistelse utomhus

2020-04-03 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Med tanke på den igår nya lagen 2020:163 (https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-163.pdf) undrar jag om de boende får gå ut?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Den rådande samhällsdiskussionen är för närvarande just att Sverige inte har mycket förbud, utan till mestadels råd och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Om de äldre får gå ut verkar för tillfället vara något som dessa verksamheter beslutar om internt inom verksamheten i enlighet med regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den första april i år hölls en pressträff med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten (länk nedan), där en fråga ställdes om äldre får ta emot besök utomhus. Denna fråga besvarades med att äldre som kan vara utomhus och möta sina anhöriga (på avstånd, någon meter kanske enligt videon på pressträffen) ansågs inte vara särskilt problematiskt. Med anledning av svaret på frågan, får det anses att äldre har en möjlighet att gå ut, men med uppmaning om att det ska göras i enlighet med de råd och rekommendationer som finns, samt som ovan skrivet i överensstämmelse med verksamhetens interna beslut.Precis som du hänvisar i din fråga finns emellertid numera en förordning som tillfälligt förbjuder besök i särskilda boendeformer. Förordningen har fem bestämmelser och det framgår inte i någon av dessa huruvida de äldre i sådana särskilda boendeformer får gå ut. Enligt pressträffen som jag hänvisade till ovan sades att det kan medges undantag för besök, men dessa ska ske restriktivt och av boendets verksamhetschef. Video på pressträffen: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/presstraff-med-socialminister-lena-hallengren-och-folkhalsomyndigheten/Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Bussar som inte avgår enligt tidtabellen

2020-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det finns något lagstöd som gör att jag kan kräva ersättning från bussbolag när deras buss avgick ca 7 min förtidigt från min hållplats som gjorde att jag missade den och var tvungen att ta taxi till mitt arbete. Att vänta tills nästa buss var inte möjligt för då skulle jag komma försent och i och med att jag jobbar i butik och hade öppning måste jag vara på plats annars får butiken böter på 4000kr från köpcentret butiken ligger i. Jag har sparat kvittot från min taxiresa och har även en printscreen på vart bussen befann sig vid ett visst klockslag som visar att den hade lämnat hållplatsen alldeles för tidigt. Tacksam för er hjälp och svar!
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Mitt första tips till dig är att gå in och läsa på bussbolagets hemsida, de måste ha allmänna villkor vad det är som gäller vid när en buss får åka från station och vad som händer vid försening. Många bolag har exempelvis att den kan åka från busstationen 4 minuter för tidigt, alltså måste man vara på plats innan avgång. Andra bolag har att man kan behöva räkna med att komma 20 minuter för sent. Men som sagt detta är bara allmänt och jag vet inte hur det är för dig och där du bor. I lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter framgår det av 14 § att om förseningen blir mer än 20 minuter har resenären rätt till ersättning av transportören för skäliga kostnader för annan transport för att nå slutdestination. Av 15 § framgår det att efter 20 minuter är det 50 %, efter 40 min är det 75 % och efter 60 min är det 100 %. Reklamation ska ske inom rimlig tid efter förseningen, 17 §. Som jag förklarade ovan är det många bussbolag som har cirkatider, du får helt enkelt gå in och läsa i deras villkor eller kontakta bolaget. Vänligen,

Försörjningsstöd vid ersättning från staten?

2020-03-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har en fråga gällande lag 2018:162 om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall. Om en person beviljas ersättning enligt denna lag, dvs erhåller 225 000 kr, kan personen ändå beviljas försörjningsstöd enligt SoL 4:1 utan att denna summa beaktas? Jag tolkar det så, enligt § 10 i denna lag?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! För att få försörjningsstöd i enlighet med 4:1 SoL ska en individuell behovsprövning göras. Precis som du själv nämner ska den som beviljats ersättning i enlighet med Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall inte påverkas på sådant sätt att det skulle inverka på rätten till försörjningsstöd. Detta uttryckligen enligt 10§ i samma lag då det ska anses som en förmögenhet och inte en inkomst som ska beaktas vid prövning om försörjningsstöd. Din ersättning ska därmed varken beaktas eller hindra att du beviljas försörjningsstöd. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Lagändring avseende preskriptionstid för vissa brott mot barn

2020-04-06 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Ska preskriptionstiden på våldtäkt tas bort?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Regeringen beslutade den 23 januari 2020 om en proposition till riksdagen med förslag om avskaffad preskription för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn och höjt minimistraff för grovt barnpornografibrott. Ändringen som avser avskaffande av preskription föreslogs gälla också för brott som begåtts före tidpunkten för lagens ikraftträdande men som då inte hade preskriberats (Prop. 2019/20:69).Följande förslag till lagändringar lämnades:- Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.- Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras är under 18 år.- Preskription avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.Efter röstning i riksdagen antogs regeringens förslag till ändringarna som redogjorts för ovan. Lagändringarna börjar gälla den 1 maj 2020. Svar på din frågaDet som ska avskaffas är preskriptionen för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn.Om du vill läsa merGenom följande länk kommer du till regeringens proposition på regeringens och Regeringskansliets gemensamma webbplats, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/01/prop.-20192069/, och i högerspalten på webbplatsen kan du klicka dig vidare till bifogade dokument i lagstiftningskedjan. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Strider regeringens beslut med anledning av coronaviruset mot grundlagen?

2020-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Undra hur begränsningen av 500 personer inte strider mot grundlagen om mötesfriheten och demonstrationsrätten och hur man kan få igenom en sådan lag
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mötesfriheten, demonstrationsfriheten och alla våra grundläggande fri- och rättigheter finns lagstadgade i 2 kap. 1 § regeringsformen (RF). Mötesfrihet och demonstrationsfrihetMötesfriheten innebär en frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk (2 kap. 1 § 3 p. RF). Demonstrationsfriheten innebär en frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats (2 kap. 1 § 4 p. RF). Begränsning av fri- och rättigheterBåde mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas genom lag (2 kap. 20 § 1 p. RF). Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får t.ex. begränsas för att motverka farsot, dvs. en smittsam sjukdom (2 kap. 24 § 1 st. RF). Begränsningar får dock göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får heller aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen (2 kap. 21 § RF). Begränsningen måste alltså vara proportionerlig. "Genom lag"Begränsningar måste som sagt ske genom lag. I ordningslagen finns en möjlighet för regeringen att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi (2 kap. 15 § ordningslagen). Denna möjlighet har regeringen nu använt för att motverka spridningen av COVID-19. SammanfattningsvisBegränsningen av mötesfriheten och demonstrationsfriheten får göras eftersom syftet är att förhindra smittspridning av COVID-19. Eftersom viruset är mycket smittsamt och i en del fall leder till döden har det ansetts proportionerligt att hindra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer (idag 50 personer). Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det brottsligt att på internet kritisera regeringen för hanteringen av coronakrisen?

2020-03-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Är det uppvigling eller annat brott att skriva offentligt på internet att sverige inte tar corona på allvar och att det är regeringens fel att vi har stor smittspridning, att det är rätt att Sverige får kritik från utlandet pga coronahanteringen och att Sveriges experter och folkhälsomyndigheten inte är att lita på?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej, det är inte brottsligt att kritisera regeringen på sättet du beskriver i din fråga. I Sverige finns det en grundlagsskyddad yttrandefrihet (2 kap. 1 § första stycket 1 p regeringsformen). Den omfattar offentliga yttranden på internet, till exempel kritik mot regeringen eller annan myndighet. De yttranden du beskriver i din fråga är sådana som faller inom yttrandefriheten. Det är alltså inte brottsligt att skriva på det sättet.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Innebär ett äktenskap att personen får ett svenskt personnummer?

2020-03-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej, jag vill gifta mig med en tysk medborgare. Kommer hon automatiskt att få svenskt personnummer genom detta eller förändrar äktenskapet ingenting?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst, gratulerar till giftermålet!Vidare till din fråga, ett svenskt personnummer får alla personer som folkbokförs i Sverige. Personnumret får man av Skatteverket. Om din partner folkbokför sig i Sverige kommer hon att få ett svenskt personnummer. Äktenskapet spelar alltså ingen roll i denna fråga.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,