FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/04/2024

Kan över fem år gamla uppgifter om strafföreläggande synas i en bakgrundskontroll?

Ringahals ska göra en bakgrundskontroll på mig och för över 5 års sen så blev jag dömd för ringa stöld i form av straffförläggande ( böter). Kommer detta att synas i denna bakgrundskontroll som de utför på mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om uppgifterna om ditt strafföreläggande kommer att synas i en registerkontroll. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar. Jag kommer också, i mindre utsträckning, att utgå från lag (1998:621) om misstankeregister och säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vad innebär en registerkontroll?

När du säger att din prospektiva arbetsgivare ska genomföra en bakgrundskontroll utgår jag från att du menar någon form av registerkontroll. I samband med anställningsförfarandet genomför nämligen vissa säkerhetskänsliga verksamheter, allt som oftast, en säkerhetsprövning av de arbetssökande (se 3 kap. 1-3 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585)). En del av denna prövning innefattar en registerkontroll. Registerkontrollen, vilken ska säkerställa de anställdas lojalitet och pålitlighet, innefattar inhämtande av uppgifter från "belastningregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område" (3 kap. 13 § säkerhetsskyddslagen (2018:585); se vidare på Säkerhetspolisens hemsida här).

När gallras uppgifter ur belastningsregistret?

Belastningsregistret innehåller uppgifter om bl.a. domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 § lag (1998:620) om belastningsregister).

Uppgifterna gallras, d.v.s. tas bort, efter hand. I förarbetena uttrycks detta som att uppgiterna förstörs (se prop. 2009/10:191 s. 8). Med andra ord ska de, på permanent basis, tas bort från registret.

När de väl gallras beror på vilken typ av uppgifter det rör sig om. Uppgifterna ska nämligen gallras när viss tid har förflutit sedan domen, beslutet eller den verkställda påföljd de hänför sig till (se prop. 2009/10:191 s. 8). Oavsett vilken typ av uppgift det rör sig om så kommer den att gallras inom tre, fem eller tio år från domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot, frigivningen etc. Exempelvis gallras uppgifter om böter fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot (17 § nionde punkten lag (1998:620) om belastningsregister). Du kan läsa mer om de olika gallringsfristerna här eller på polisens hemsida här.

Observera dock att om nya anteckningar förs in i registret innan en tidigare uppgift har hunnit gallras ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (18 § lag (1998:620) om belastningsregister). Med andra ord kan gallringsfristen för vissa uppgifter komma att skjutas upp. Sådan s.k. uppskjuten gallring utgör emellertid ett undantag från de vanliga gallringsreglerna (se t.ex. prop. 1997/98:97, s. 160 och prop. 2021/22:172, s. 56).

När gallras uppgifter ur misstankeregistret?

Misstankeregistret, i sin tur, innehåller uppgifter om personer som är skäligen misstänkta för brott (1 § lag (1998:621) om misstankeregister). Likt belastningsregistret så gallras även uppgifter ur misstankeregistret efter hand (13 § lag (1998:621) om misstankeregister). Uppgifter ur registret gallras 1.) om en förundersökning har avslutats utan att åtal väcks med anledning av misstanken, 2.) om åtal som har väkts med anledning av misstanken har lagts ned, 3.) om domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av misstanken eller den misstänkte har godkänt strafföreläggande som har utfärdats i anledning av misstanken eller, 4) när en begäran om överlämnande eller utlämning har avslagits eller, om den har bifallits, överlämnandet eller utlämningen har verkställts (13 § lag (1998:621) om misstankeregister).

Vad gäller i ditt fall?

En registerkontoll innefattar alltså inhämtande av uppgifter från såväl belastnings- som misstankeregistret. Uppgifter ur de båda registren gallras efter hand. När så sker beror på olika omständigheter och dessa skiljer sig åt mellan de båda registren. Själva gallringen innebär dock att uppgifterna förstörs (se prop. 2009/10:191 s. 8). Eftersom ditt strafföreläggande godkändes för mer än fem år sedan så har gallringsfristen för de aktuella uppgifterna redan passerat. På förekommen anledning borde de inte att dyka upp i en slagning i belastningsregistret. Detta förutsätter givetvis att inte reglerna om uppskjuten gallring aktualiserats på något sätt. I samband med att du godkände ditt strafföreläggande så ska även uppgifter om den aktuella förseelsen ha gallrats ur misstankeregistret (och följaktligen inte dyka upp i en slagning i detsamma). Min uppfattning är därmed att ditt tidigare strafföreläggande inte kommer att dyka upp i en registerkontroll.

Observera dock att en säkerhetsprövning är omfattande och innefattar även andra moment än en registerkontroll. Utan att med säkerhet veta exakt vad övriga moment i säkerhetsprövningen innefattar kan jag tyvärr inte garantera att ditt strafföreläggande kan komma att uppdagas på något annat sätt under prövningens gång.

Jag hoppas, likväl, att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du vill ha mer information rörande gallring i belastningsregistret så kan du även läsa vidare på polisens hemsida.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo