Har man rätt att begära ut handlingar från en privat stiftelse?

2018-10-31 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej!Har man rätt att från en privat stiftelse begära ut information om vem som beviljats anslag och storleken på sådana. Är en privat stiftelse skyldig att lämna ut sådan information?
Alex Skepastianos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Offentlighetsprincipen som stadgas i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen omfattar myndigheter. Är stiftelsen privat och såvida kommun eller myndighet inte har betydande inflytande i stiftelsen (genom t.ex. styrelseledamöter, röster m.m.) har stiftelsen ingen skyldighet att lämna ut sådan information. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Betydelsen av att en skrift är grundlagsskyddad

2018-10-05 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |<p>Hej!</p><p>Undrar vad det innebär att en tryckt skrift som har en ansvarig utgivare blir grundlagsskyddad medan en tryckt skrift utan ansvarig utgivare faller under vanligt lag.</p>
Claudio van der Touw |<p>Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!</p><p>Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det är för juridisk skillnad mellan en text som publiceras med en ansvarig utgivare och en text som publiceras utan ansvarig utgivare. Jag inleder med en kort summering av grundlagsskyddets innebörd. Jag utgår i mitt svar från periodiska skrifter, till exempel tidningar. </p><p><strong>Grundlagsskyddets innebörd</strong></p><p>Grundlagsskyddet för tryckta skrifter regleras i en av våra grundlagar, nämligen <a href="https://lagen.nu/1949:105">tryckfrihetsförordningen (TF)</a> som för övrigt är världens äldsta tryckfrihetslag. Grundlagsskyddet kan delas in i ett antal beståndsdelar. För denna frågeställning är framför allt tre av dessa särskilt intressanta. </p><p>Den första av dessa är ensamansvaret, detta innebär att det i regel bara är en person (ofta den ansvariga utgivaren) som kan hållas ansvarig för innehållet i en publicering. Om en tidning till exempel tar in en text skriven av en eller fler skribenter som på något sätt bryter mot lagen, blir det endast den ansvarige utgivaren som kan drabbas av några eventuella konsekvenser av detta. Ansvaret för en periodisk skrift framgår av <a href="https://lagen.nu/1949:105#K8P1S1">8:1-4 TF</a>. Den som författar tryck skrift har rätt till anonymitet enligt <a href="https://lagen.nu/1949:105#K3P1S1">3:1 TF</a>. Myndigheter får inte ens försöka ta reda på vem det är som ligger bakom en viss text enligt det så kallade efterforskningsförbudet, och de får inte ingripa mot denna om de skulle veta vem det var (<a href="https://lagen.nu/1949:105#K3P4S1">3:4 TF</a>). </p><p>Den andra av dessa är den speciella brottskatalogen för just tryckfrihetsbrott. Grundlagsskyddade texter kan endast klandras för de brott som räknas upp i tryckfrihetsförordningens brottskatalog. Denna återfinns i <a href="https://lagen.nu/1949:105#K7P4S1">7:4-5 TF</a> och är ganska omfattande (men inte alls så omfattande som den i brottsbalken). Om en tryck skrift som är grundlagsskyddad bryter mot någon regel som inte finns med i TF kommer alltså inget ansvar att utkrävas. </p><p>Den tredje av dessa är de speciella regler om hur en eventuell rättsprocess drivs när en grundlagsskyddad text anses strida mot lagen. Enligt <a href="https://lagen.nu/1949:105#K9P2S1">9:2 TF</a> är justitiekanslern (JK) ensam åklagare i mål om tryckfrihetsbrott, JK är också den enda som får inleda förundersökning om eventuellt tryckfrihetsbrott. Rättegången i tryckfrihetsmål prövas enligt regler i <a href="https://lagen.nu/1949:105#K12">12 kap. TF</a>. Dessa regler skiljer sig på väsentliga sätt från regler om "vanliga rättegångar" i rättegångsbalken. Den mest iögonfallande skillnaden är att ansvarsfrågan avgörs av en jury bestående av nio medlemmar (<a href="https://lagen.nu/1949:105#K12P2S1">12:2 TF</a>).</p><p><strong>Betydelsen av en ansvarig utgivare</strong></p><p>Att utse en ansvarig utgivare är ett steg mot att uppnå grundlagsskydd för vissa skrifter. Notera att det även generellt sett krävs ett utgivningsbevis för att erhålla grundlagsskydd. För att man ska få ett sådant krävs att man utsett en ansvarig utgivare <a href="https://lagen.nu/1949:105#K5P2S1">5:2-5 TF</a>. När dessa steg är uppfyllda är skriften grundlagsskyddad, innebärande att de speciella regler som redogjorts för ovan gäller istället för "vanlig lag". </p><p>Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. </p><p>Med vänlig hälsning, </p>

Vad är ett tryckfrihetsbrott?

2018-09-17 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |vad innebär tryckfrihetsbrott? ge ett exempel på detta. och analysera och resonera kring skillnader mellan lagtext och det som sker i vardagen.
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer utgå ifrån att du vill veta hur ett tryckfrihetsbrott definieras enligt svensk rätt, och att du även vill ha ett exempel på ett sådant.Du vill även enlig din fråga att jag ska resonera "kring skillnader i lagtext och det som sker i vardagen." Denna delen av din fråga är lite allmänt hållen och därför svår för mig att besvara exakt, men såsom jag förstår dig vill du att jag skall förklara hur lagtexten rent praktiskt förhåller sig till verkligheten. Jag skall således försöka göra detta.Ett tryckfrihetsbrott är ett brott som finns inskrivet i vår grundlag tryckfrihetsförordningen Regler om tryckfrihet och tryckfrihetsbrott finns i tryckfrihetsförordningen, som jag hädanefter förkortar med TF.I 1 kap 3 § TF stadgas att för missbruk av tryckfriheten får ingen straffas annat än i enlighet med de förutsättningar som anges i tryckfrihetsförordningen. Detta är en extremt viktig princip, som brukar kallas exklusivitetsprincipen. Exklusivitetsprincipen innebär, att för att någon skall kunna straffas för innehållet i en tryckt skrift, så måste det finnas en särskild bestämmelse i tryckfrihetsförordningen (alltså i grundlagen) som förbjuder det innehållet. Om riksdagen t.ex hade stiftat en vanlig lag som förbjöd kritik av regeringen i tryckta skrifter, vore detta inte möjligt, eftersom det krävs att förbudet skrivs in i tryckfrihetsförordningen för att det skall gälla.Med ett tryckfrihetsbrott, förstås alltså ett sådant brott som är inskrivet i tryckfrihetsförordningen. I 7 kap 1 § TF uttrycks detta ännu tydligare: "Med tryckfrihetsbrott förstås i denna förordning de gärningar som anges i 4 och 5 § §." I 7 kap 4 och 5 § § regleras alltså vad som i Sverige anses utgöra tryckfrihetsbrott. Det är enbart de brott som listas i dessa paragrafer som är tryckfrihetsbrott. Ett exempel på ett tryckfrihetsbrott finns i 7 kap 4 § första stycket elfte punkten - där förbjuds hets mot folkgrupp, d.v.s att hota eller uttrycka missaktning för en viss folkgrupp. Även t.ex olaga hot kan vara ett tryckfrihetsbrott (7 kap 4 § första stycket sjuttonde punkten TF).Tryckfrihetsbrott skiljer sig från vanliga brott, genom att det finns en speciell rättegångsordning för dem. Denna ordning återfinns också i TF, och innebär bland annat att en jury skall medverka när någon åtalas, vilket annars inte förekommer i Sverige (12 kap 2 § TF). Notera dock att det krävs att ett brott som listas i 7 kap 4 och 5 § § begås i tryckt skrift, för att det skall vara ett tryckfrihetsbrott. Om jag skriker hot mot någon på gatan, har jag visserligen begått brottet olaga hot, men jag har inte begått ett tryckfrihetsbrott, eftersom hoten inte framfördes i en tryckt skrift. Om jag däremot låter ett tryckeri trycka upp ett flygblad där jag mordhotar en person och sprider flygbladet till denne, så har jag begått ett tryckfrihetsbrott, eftersom det olaga hotet framfördes i en tryckt skrift.SammanfattningMed tryckfrihetsbrott förstås i svensk rätt sådana brott som begås i tryckt skrift, och som exklusivt regleras i tryckfrihetsförordningen. För att någon skall kunna straffas för innehållet i en tryckt skrift, krävs att den gärning denne har begått finns inskrivet i tryckfrihetsförordningen och alltså är ett tryckfrihetsbrott.

Stoppar GDPR rätten att ta del av allmänna handlingar?

2018-08-23 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Nu med nya lagen GDPR vill min sons lärare i skolan inte lämna ut namn på elever som går i hans klass. Hon hänvisar till GDPR, att det är sekretess. Är detta korrekt?Låter jättekonstigt.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GDPR är underordnad bestämmelserna i yttrande- och tryckfrihetsförordningen (1 kap. 7 § dataskyddsförordningen). I tryckfrihetsförordningen (TF) stadgas att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF) genom att begära ut dem (2 kap. 12 § TF). Personuppgifter är emellertid sekretessbelagda om det kan antas att de efter utlämnande kommer behandlas i strid mot dataskyddsförordningen (21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen). En eventuell efterforskning får dock inte sträcka sig längre än vad som är nödvändigt för att pröva om sekretess föreligger (2 kap. 14 § tredje stycket TF)Således har du rätt att ta del av klasslistan om den är en offentlig handling och du därefter inte kan antas att komma behandla den i strid med dataskyddsförordningen.Hoppas svaret varit behjälpligt och lycka till!

Skillnad om tryckt skrift faller in under tryckfrihetsförordning

2018-10-06 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Vad innebär det när en tryckt skrift INTE är grundlagsskyddad (då det tex. inte finns någon ansvarig utgivare) utan faller under "vanlig lag"?
Jean Nabo |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga så tänkte jag räkna upp de skillnader som tillkommer om en tryckt skrift omfattas grundlagen. Grundlagen som heter tryckfrihetsförordningen och förkortas TF hittar du här.• För det första så kan som huvudregel bara en person (oftast den ansvariga utgivaren) bli ansvarig för det som står i den tryckta skriften (TF 8:1-4), även kallat ensamansvaret. Alltså så blir exempelvis inte skribenter och andra som bidrar till skriften inte ansvariga utan endast den ansvariga utgivaren.• För det andra så är antalet brott som man kan göra sig skyldig till genom den tryckta skriften mindre. TF begränsar nämligen antalet brott till de som finns uppräknade i den så kallade brottskatalogen i TF 7:4-5 istället för den betydligt större brottsbalken som gäller för skrifter som faller in under "vanlig lag".• För det tredje så ser en rättegång annorlunda ut. Det är justitiekanslern (förkortad) JK som inleder förundersökning och bestämmer om om åtal ska väckas, TF 9:2. Dessutom så finns under rättegången en jury som avgör om en person är skyldig eller inte, TF 12:2.Hoppas att detta gav svar på din fråga och återkom gärna igen om något var oklart!

Har man rätt till att vara anonym vid begäran av en allmän handling

2018-09-28 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Har man rätt att från någon myndighet kolla upp vart en person arbetar/ är anställd anonymt?
Ashtar Brikha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 14 § 3 st TF har den som begär ut en allmän handling vara anonym på så sätt t behöva uppge sitt namn och vara anonym. Dock finns det undantag om du begär ut en handling som omfattas av sekretess som till exempel rör en persons hälsa.Vänliga hälsningar,

Försvinner eller kan man ta bort uppgifter från Lexbase?

2018-08-31 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Hej. När jag var nyfyllda 16 år snattade jag och mina kompisar i en butik (Detta var xx). Med tanke på min dåvarande ålder samt att jag alltid hade varit skötsam sedan innan så beslutade åklagaren att utfärda en åtalsunderlåtelse gällande snatteri. Orolig och skamsen så sökte jag upp mig själv på sajten ´´Lexbase´´ för att försäkra mig om att jag inte förekom där, vilket jag inte gjorde. När jag fyllde 18 två år senare kollade jag ännu en gång för att försäkra mig om att inga uppgifter hade förts in, vilket inte heller var fallet. Nu fem och ett halvt år senare, kan jag hitta mig själv på Lexbase. Hur kan detta vara möjligt? Jag är otroligt rädd att detta kommer påverka min karriär negativt i framtiden. Även faktumet att vilken privatperson som helst kan se att jag förekommer i ''belastningsregistret'' och spekulera hejvilt rörande detta, får det att vrida sig i magen för mig. Kommer dessa uppgifter någonsin försvinna från Lexbase?
Soroosh Parsa |I dagsläget är verksamheter såsom Lexbase skyddade i den meningen att dessa omfattas av grundlagsskyddet - friheten att uttrycka och sprida information och åsikter. Den information som Lexbase sammanställer och erbjuder allmänheten omfattas därför av grundlagsskyddet. I dagsläget kan Lexbase inte sanktioneras för deras verksamhet och det enda sättet du kan få dina uppgifter att försvinna är om Lexbase själv raderar dem.Regeringen har uttryckt att det är uppenbart att enskilda riskerar att lida skada av att viss information finns att tillgå på nätet. Regeringen föreslog därför i slutet på 2017 i en proposition (prop. 2017/18:49) att grundlagsskyddet bör begränsas för verksamheter som erbjuder söktjänster vilka innehåller personuppgifter av särskilt integritetskänslig karaktär (s. 145-146 i propositionen).Om riksdagen röstar för regeringens förslag så kommer Lexbase tvingas att antingen lägga ner sin verksamhet eller åtminstone upphöra med att ge ut integritetskänsliga uppgifter. Om riksdagen röstar emot förslaget, så kommer Lexbases verksamhet att förbli laglig. Följ utveckligen!Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

När blir interna mail en allmän handling?

2018-08-10 i Tryckfrihetsförordningen (TF)
FRÅGA |Jag har begärt ut intern epost från en myndighet gällande mig som person, vilket framgår i ämnesraden enligt epostloggen. Myndigheten vägrar ge mig det fullständiga innehåll i mailen med hänvisning till att det är arbetsmaterial. Jag har begärt partsinsyn för att få läsa mailen.Har läst alla domar jag kunnat hitta om interna mail och blir förvirrad. Det är motstridiga budskap. När blir interna mail en allmän handling?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar utgår jag ifrån att handlingarna inte är sekretessbelagda eftersom varken du eller myndigheten har nämnt något om det. Eftersom din fråga handlar om offentlighetsprincipen blir tryckfrihetsförordningens (TF) 2 kap. tillämpligt. Vad krävs för att mailen ska vara allmänna handlingar? Mailen är handlingar, se TF 2 kap. 3. Handlingarna har kommit in till en myndighet, se TF 2 kap. 6 §. Eftersom det handlar om interna mail blir de allmänna först när ärendet de handlar om har slutbehandlats, se TF 2 kap. 7 §. Alltså om mailen handlar om ett ärende så blir de allmänna när myndigheten har kommit fram till ett beslut i ärendet. Om mailen inte handlar om ett visst ärende blir de allmänna när de justerats eller på annat sätt färdigställts av myndigheten. Ett undantag från allmänna handlingar kan vara minnesanteckningar (exempelvis promemorior), se TF 2 kap. 9 §. Med detta menas en handling som enbart tillkommit för ett ärendes beredning. Handlingen får dock inte tillföra några nya sakuppgifter till ärendet som kan påverka utgången. Är mailen allmänna handlingar?Ifall mailen handlar om ett visst ärende blir de allmänna först när myndigheten har fattat ett beslut i ärendet. Om mailen inte handlar om ett specifikt ärende blir de allmänna först när de justerats eller färdigställts. Ifall de endast skulle handla om ett ärendes beredning utan att tillföra några sakuppgifter är handlingarna inte allmänna. Eftersom myndigheten hävdar att handlingarna inte är allmänna kan det vara så att de inte fattat ett beslut i ärendet ännu eller att handlingarna inte färdigställts. Detta innebär dock att handlingarna så småningom blir allmänna när detta är gjort och att du då har rätt att begära ut de. Ifall du anser att myndigheten felaktigt nekar dig att ta del av handlingarna har du rätt att överklaga beslutet till domstol, se TF 2 kap. 15 §. SammanfattningIfall mailen handlar om ett ärende blir de allmänna när myndigheten fattar ett beslut i ärendet. Ifall de inte handlar om ett ärende blir de allmänna när de färdigställts. Antagligen är handlingarna inte allmänna i nuläget men kommer bli det så småningom. Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar