Är LAS-listan hos en kommun en offentlig handling?

Är LAS-listan en offentlig handling om man jobbar inom kommunen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om LAS-listan hos en kommun utgör en offentlig handling. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).


Huvudregeln är att allmänna handlingar ska vara offentliga

Att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten framgår av offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § TF). Det är av stor vikt att allmänheten kan ta del av allmänna handlingar för att kunna granska makten och kunna ta tillvara sin tryck- och yttrandefrihet. Alla handlingar, både fysiska och elektroniska, som antingen är inkomna till eller upprättade av myndigheten eller förvaras hos myndigheten är offentliga som huvudregel. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas bland annat genom sekretess (2 kap. 2 § TF).


Vad är en handling och när är handlingen ”allmän”?

En handling är en informationsbärare, en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kräver tekniska hjälpmedel för att exempelvis läsas eller uppfattas (2 kap. 3 § TF). Vi kan då konstatera att LAS-listan torde utgöra en framställning i skrift och således är en handling. För att en handling ska vara allmän krävs att den antingen förvaras hos en myndighet, är inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten (2 kap. 4 § TF). Kommunen kan här likställas med en myndighet och LAS-listan torde förvaras hos myndigheten om den finns tillgänglig hos myndigheten (2 kap. 6 § TF). Trots att en allmän handling kan förvaras hos myndigheten kan det finnas undantag från att den ska vara offentlig. Det skulle här exempelvis kunna röra sig om databaser med personuppgifter som myndigheten enligt lag inte får göra tillgängliga för annan (2 kap. 7 § TF).


Offentlighetsprincipen är en relativ rättighet och kan begränsas genom lag

Offentlighet som huvudregel kan begränsas genom lag om de är sekretessbelagda. Med sekretess menas att det finns ett förbud mot att röja en uppgift oavsett om det sker skriftligen genom att lämna ut handlingen eller muntligen (3 kap 1 § OSL). Sekretess kan gälla när det rör sig om känsliga personuppgifter och man vill värna om en enskild persons integritet.


Sammanfattningsvis torde LAS-listan hos en kommun inte omfattas av någon sekretessbestämmelse och är därför att anse som en offentlig handling.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo