Kan jag behålla min bil utlandsregistrerad trots hemvist i Sverige

2021-04-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Frågan är: vad göra när omständigheterna är hindrande? Äger en grekiskt registrerad bil men är bosatt l Sverige. Bilen är vanligtvis mer än 185 dagar årligen i Grekland och beskattas och besiktigas i Grekland. Pandemin orsakade att jag inte kunde resa med bilen till Grekland mellan 2020 fram till dags dato. Alla avgifter och försäkringar är betalda till de berörda grekiska institutionerna. Finns det särskilda omständigheter som gör att jag kan behålla registreringen utan få böter enligt 2001:558?
Dennis Lavesson | Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDen lag du hänvisar till i din fråga, lag (2001:558) om vägtrafikregistret upphävdes den 1 juli 2019 och ersattes då med lag (2019:370) om fordons registrering och användning. Bestämmelserna är dock i princip likalydande.Huvudregeln är att en bil ska registreras i Sverige för att få användas (5 §). Från det finns vissa undantag. Bestämmelserna gäller inte i fråga om fordon i internationell vägtrafik i Sverige. Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik om fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sin huvudsakliga hemvist utomlands, fordonet inte är registrerat i Sverige, och fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt användas här (7 §). Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och släpfordon som är kopplade till dem, om fordonen används i Sverige under högst ett år. Avsikten med begreppet tillfälligt användas i 7 § är för att möjliggöra turisttrafik och annan gränsöverskridande trafik. Avgörande för bedömningen av begreppet är avsikten med användningen och förhållandena när inresan skedde. Om avsikten vid införseln eller inresan är att använda fordonet här i landet under en längre tid blir fordonet registreringspliktigt i Sverige fr.o.m. den första dag fordonet befinner sig här. Den som har sin egentliga hemvist i Sverige och som har förvärvat ett fordon som avses i 5 § men som inte är registrerat här, får under en vecka från det att fordonet fördes in i Sverige använda det med stöd av en giltig utländsk registrering (9 §). Paragrafen innebär att utländska fordon, som förs in i landet av någon med hemvist i Sverige med stöd av giltig utländsk registrering, under en kort övergångstid ska kunna använda fordonet. Det gäller dock inte den som yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon. Under denna tid har den enskilde ett visst rådrum för att klara av de formaliteter och praktiska bestyr som krävs för att fordonet ska kunna registreras i Sverige. Inom denna tid bör t.ex. en ansökan om tillfällig registrering kunna ges in.Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder ett fordon i strid med bland annat 5 § döms till penningböter. Till samma straff döms ägaren, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet användes (23 §).I ditt fall är inte reglerna om Norge, Danmark eller Finland tillämpliga, varför avgörande blir var du anses ha din egentliga hemvist. Är du bosatt utomlands minst 185 dagar av ett kalenderår är din hemvist i regel utomlands. I det fallet behöver du i regel inte heller registrera bilen i Sverige om den används här tillfälligt. Om du anses ha din hemvist i Sverige krävs det däremot att du registrerar bilen i Sverige. I det fallet är tiden för nyttjande av bilen med stöd av den utländska registreringen kort. Lagen ger inte utrymme för särskilda omständigheter som gör att du kan hålla bilen fortsatt registrerad utomlands om du anses ha din hemvist i Sverige. I ditt fall kan jag inte göra någon närmre bedömning om du anses ha din hemvist i Sverige; utifrån din fråga får jag dock den uppfattningen. Om så är fallet är min rekommendation att du registrerar bilen i Sverige. För närmre information om förfarandet kan du läsa vidare och kontakta Transportstyrelsen på dess hemsida..Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning

2021-04-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |Mitt körkort har återkallat för fortkörning 2 månader 2019. Nu i April blivit stoppat för fortkörning 116km/h i 80km/h väg. Hur länge kommer den återkallas?
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såsom jag tolkar din fråga undrar du hur lång tid ditt körkort kommer att återkallas för din senaste fortkörning, mot bakgrund av att du tidigare fällts för fortkörning. Körkortslagen (nedan kallad KörkL) eglerar frågor om återkallelse av körkort med mera. Det är transportstyrelsen som har rätt att återkalla körkort vilket betyder att du blir av med körkortet under en viss spärrtid, under denna tid får du inte köra bil och ett nytt körkort får inte utfärdas. Vid vissa tillfällen kan polisen direkt i anknytning med ett trafikbrott omhänderta körkort, exempelvis om du överskridit högsta tillåtna hastighet och det finns goda skäl att anta att körkortet kommer att återkallas, 5:7 KörkL. Av lagen framgår inga riktlinjer för vad som krävs för att körkort ska återkallas men för att just återkallelse (spärrtid) ska bli aktuellt krävs att man kör över 30 km/h för fort på en väg som har som har en angiven hastighetsgräns på 30 km/h eller mer. I ditt fall har hastighetsgränsen överträtts med 36 km/h.I detta fall kommer körkortet sannolikt att återkallas, frågan är dock hur länge? Körkort kan återkallas på nio olika grunder, enligt 5:3 KörkL. Det är framförallt två av dessa som är relevanta i din situation.Enligt p. 3 aktualiseras återkallelse vid upprepade brott om detta i väsentlig grad visat på en bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikregler.Enligt p. 4 går det att utläsa den direkt tillämpliga återkallelsepunkten i form av att körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon överskridit högsta tillåtna hastighet, och det inte är fråga om ringa överträdelse Återkallelsepunkternas påverkan på spärrtidens längdSpärrtiden är lägst en månad och högst tre år, 5:6 KörkL.Det är transportstyrelsen som bestämmer hur många upprepade trafikförseelser som krävs för en återkallelse av körkortet. Vidare är det transportstyrelsen som beslutar spärrtidens längd utifrån det enskilda fallet. Det går därmed inte att ge dig ett exakt svar på din fråga.Bland omständigheter som påverkar spärrtidens längd kan dock nämnas ditt behov av körkort och tidigare körkortsingripanden. Att ditt körkort tidigare återkallats talar alltså i skärpande riktning. Det har också, enligt min bedömning, skett relativt nyligen. Transportstyrelsen kommer göra en samlad bedömning och sätter därefter en spärrtid utifrån alla omständigheter i detta fall. Mot bakgrund av din tidigare fortkörning, finns risk att spärrtiden överstiger 2 månader denna gång. Hur mycket går dock inte att besvara på rak arm.Du kommer emellertid ha en möjlighet att avge ett yttrande till transportstyrelsens beslut, och ytterst har du givetvis också möjlighet att överklaga beslutet om körkortsåterkallelse till förvaltningsrätten, 8:3 KörkL. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?

2021-04-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Har läst tidigare att om man får en förfrågan om vem som körde din bil vid en fartöverträdelse förbien fartkamera är man inte skyldig svara?Gäller det fortfarande?Kan man kasta pappret eller ska man svara att man inte kommer ihåg?MVH
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att du inte är skyldig att svara. I svensk rätt gäller föraransvar, inte ägaransvar, vilket innebär att det är personen som faktiskt framfört bilen som är ansvarig för fortkörningen och inte bilens ägare, det är alltså endast personen som kört bilen som kan dömas till böter för fortkörningen.När polisen får in en bild från en fartkamera så inleds en utredning där de försöker fastställa vem föraren på bilden är. Man jämför först bilens ägares körkortsbild och passbild med bilden från fartkameran. Om dessa inte stämmer överens jämför man med bilder från ägarens närstående, t.ex. sambo eller andra familjemedlemmar som kan tänkas ha kört bilen. Har polisen fortfarande inte lyckats identifiera föraren så skickar de i regel ut en förfrågan till bilens ägare där de ber om hjälp att identifiera vem som framför bilen vid den aktuella tidpunkten.För att svara på din fråga så är du inte skyldig att uppge vem som kört din bil. Vare sig du inte svarar eller anger att du inte kommer ihåg så kommer saken troligtvis inte kunna utredas vidare och ärendet läggs då ner.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Heldragen linje undantag

2021-04-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |HejJag korsade med min maskin en väg med dubbel heldragen linje obetänktsamt att det var heldraget men med god marginal för att hinna över. Dock blev jag påkörd av en bil som körde väldigt mycket för fort. Jag bor bara några hundra meter från kollisionsplatsen och 200 meter från där jag korsade vägen går traktor vägen hem till oss. I trafikförordningen finns följande undantag för heldragen linje som jag undrar om jag kan åberopa? "3. en heldragen linje behöver korsas för färd till eller från en fastighet eller motsvarande, eller"Tacksam för svar
Elias Kröger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler gällande heldragen linje återfinns, som du nämnt, i trafikförordningen.Min tolkning av undantaget i 3 kap 11 § 2 st 3 p trafikförordningen är att en förare enbart får korsa en heldragen linje, med fordonet, om föraren behöver det för att överhuvudtaget ha möjlighet att ta sig till eller från en fastighet eller motsvarande. Finns det en annan väg till ditt hem som du kan ta – där du inte behöver korsa en heldragen linje – anser jag att du inte kommer nå framgång genom åberopandet av undantaget.Är du däremot tvungen att korsa den heldragna linjen för att du behöver det, då det är enda möjliga färdvägen hem till dig, framstår det som rimligare att åberopa undantaget.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?

2021-04-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
Ranya Eliassi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Blir körkortet återkallat?Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse (körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten). Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen så kan körkortet ryka. Detta gäller dock endast på vägar med högre hastighetsbegränsning, som har en hastighetsbegränsning på 40 km/h eller högre. Men om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen lägre för när körkortet ryker. För de vägar med lägre hastighetsbegränsning räcker det med att köra 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen.Om ditt körkort blir återkallat eller inte beror alltså främst på hastighetsbegränsningen på vägen du körde. Antagligen riskerar du endast en varning, eftersom att du inte körde i mer än 20 km/h över hastighetsbegränsningen (körkortslagen 5 kap 9§ 1st). Om du dock körde drygt 20 km/h för fort på en väg med hastighetsbegränsningen 20 km/h utanför till exempel en skola, kan det ändå bli fråga om återkallande av körkort (se propositionen om ändring i körkortslagen, prop 1992/93:189 s. 4).Om körkortet återkallas får du en spärrtidSpärrtid är den tid när nytt körkort inte får ges ut efter det gamla återkallats (körkortslagen 5 kap 6§). Spärrtiden kan var som kortast tid en månad och som längst tid 3 år. Eftersom att du bara körde runt 20 km/h för fort så blir det antagligen inte bli någon längre spärrtid, om körkortet nu mot förmodan återkallas. Antagligen runt den kortaste möjliga spärrtiden.När du har en kortare spärrtid än 1 år på grund av fortkörning, behöver du inte "ta om" ditt körkort. Det räcker att ansöka om ett nytt, och krävs inga nya körprov. Transportstyrelsen är den myndighet som har hand om körkortsfrågor, så de är hos dem du ska ansöka om nytt körkort. Du kan ansöka 1 månad innan spärrtiden är slut.Risk för att du får böterEftersom att du körde för fort riskerar du att få böter. Hur mycket du blir skyldig att betala beror på hastighetsbegränsningen på vägen du körde på. Om du körde 20 km/h (mellan 16-20 km/h) för fort får du 2800 kr i böter om du körde på en väg med hastighetsbegränsning på 50 km/h eller lägre. Om vägen hade hastighetsbegränsning på över 50 km/h får du istället 2400 kr i böter om du körde mellan 16-20 km/h över hastighetsbegränsningen. Om du körde i mellan 21-25 km/h över hastighetsbegränsningen på vägen blir bötesbeloppet 400 kr högre på respektive väg.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.Hälsningar,

Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?

2021-04-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag vill ha koll på status på mitt körkort?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr kan Lawline inte hjälpa dig med detta. Du bör kontakta Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet för körkort. Kontaktuppgifter till Transportstyrelsen hittar du här.Vänliga hälsningar,

Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?

2021-04-09 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min son blev dömd för ringa narkotika brott för ett år sedan . Det var inte i domstol utan han träffade poliser för samtal på rättscentrum i polishuset . Han fick sedan böter. Finns detta i något register som kommer att påverka lämplighetsintyg när han nu vill ta körkort?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som behandlar körkortstillstånd finns i körkortslagen. Även lag om belastningsregister ska vi kika i.BelastningsregistretDu skriver att ärendet angående din son inte har hamnat i domstol. Han har dock genom ett beslut från polisen ålagts böter för brottet. Dessa uppgifter kommer att registreras i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). Dessa uppgifter kommer att finnas kvar i 5 år innan de försvinner (17 § punk 9 lag om belastningsregister).KörkortsmöjligheterDet är transportstyrelsen som har till uppgift att bedöma om en person är lämpad att ta körkort eller inte (3 kap 2 § körkortslagen). Lämpligheten med hänsyn till personliga förhållanden förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Om en person har fällts för narkotikabrott är alltså detta något som Transportstyrelsen kan ta hänsyn till i sin lämplighetsbedömning. Det kan nämligen tyda på att personen inte är pålitlig i nyktert hänseende.Det ska dock nämnas att lämplighetsbedömningen är en helhetsbedömning. Att din son har gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott betyder inte uteslutande att han skulle bedömas vara olämplig, men det kan tyvärr påverka lämplighetsbedömningen.SammantagetTransportstyrelsen gör dock en bedömning i varje enskilt fall och det är därmed svårt för mig att svara på hur brottet kommer att påverka din sons körkortsmöjligheter. Men som svar på din fråga så kan det komma att påverka lämplighetsbedömningen. Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

2021-04-03 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om jag har fattat lagen rätt, så får jag framföra en så kallad 30-Moppe om jag är född sista september 1994 utan körkort eller förarbevis är det korrekt uppfattat ?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En så kallad 30-moped, alltså en äldre variant mopeder konstruerade för en hastighet på 30 km/h, hör under samma regler som de som kallas klass II-moped. På Transportstyrelsens hemsida finns mer information om äldre 30-mopeder och hur de klassificeras. Idag får en klass II-moped enbart köras av någon som antingen har körkort, traktorkort eller förarbevis (2 kap. 3 § körkortslagen). För de som fyllt 15 år innan den 1 oktober 2009 så krävs det inte någon särskild behörighet (se övergångsbestämmelser 2009:189 tredje punkten). Eftersom du är född sista september 1994 har du fyllt 15 år innan den 1 oktober 2009, och därför behöver du inte körkort eller förarbevis för att framföra en 30-moped. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Med vänlig hälsning,