Återkallelse av körkort

2019-07-07 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hade kommit fel på en mindre väg och kört upp på ett grönområde för att orientera mig. Bilen blev skadad och bärgning och polis kom. Körkortet drogs in och efter förklaring till transportstyrelsen fick jag kortet tillbaka. Kan polisen dra in körkortet ännu en gång. Har haft körkort i minst 50 år och är ostraffad. Vägen RV 23 är dessutom utdömd.
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer inledningsvis förklara skillnaden mellan ett omhändertagande och en återkallelse av körkort. Detta kommer sedan ligga till grund för att besvara din fråga. Jag avslutar med att kortfattat förklara karaktären av det beslut du fått från Transportstyrelsen och vad det innebär för dig. Återkallelse och omhändertagande av körkortVid allvarligare trafiköverträdelser kan ett körkort återkallas, ett beslut som ofta kombineras med en spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. En återkallelse kan exempelvis ske vid vårdslöshet i trafik, rattfylleri, fortkörning, att en förare kört mot rött eller inte stannat för stopplikt, 5 kap. 3 § körkortslagen (KörkL). Om det på sannolika skäl kan antas att ett körkort kommer att återkallas enligt ovanstående regel kan polisen omhänderta körkortet direkt på plats, 5 kap. 7 § KörkL. Polisens beslut om omhändertagande av körkort kan inte överklagas, men det är Transportstyrelsen som utreder om körkortet ska återkallas eller lämnas tillbaka till körkortsinnehavaren, 7 kap. 2 § 1 st. 7 p. KörkL. Med andra ord är det endast Transportstyrelsen som kan återkalla ett körkort och inte Polismyndigheten. Polisens beslut om omhändertagande ska därför inom 48 timmar skickas till Transportstyrelsen. Därefter kommer Transportstyrelsen kontakta körkortsinnehavaren så att denne får möjlighet att lämna sina synpunkter i ett yttrande innan de fattar beslut. Svar på din frågaI ditt fall har polisen omhändertagit ditt körkort. Detta beslut har skickats till Transportstyrelsen som haft att besluta om återkallelsen. Polisen kan inte dra in, d.v.s. omhänderta ditt körkort igen på grund av samma incident. Transportstyrelsens beslut om att inte återkalla ditt körkort är ett gynnande myndighetsbeslut som inte kan överklagas av dig, 42 § Förvaltningslagen och Transportstyrelsen får enbart i särskilt angivna undantagsfall ändra sitt beslut, 37 § 2 st. Förvaltningslagen. Med utgångspunkt i din fråga saknas det anledning att gå in på dessa undantag och beslutet om att inte återkalla ditt körkort bör stå sig framöver. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänlig hälsning,

Varför blev mitt körkort indraget pga narkotika när jag inte lämnat narkotikaprov?

2019-07-06 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag blev tagen den 29maj 2019 för rattfylla. Här om dagen fick jag hem papper från transportstryelsen med beslutet och varför dem tog beslutet. Men det jag inte förstår är att beslutet om att dra in mitt körkortstillstånd var pga narkotika i blodet vilket är märkligt då polisen aldrig tog blod prov på mig. Så min fråga är kan ni hjälpa att förklara detta för mig och om ni vet hur jag ska gå till vägar om att få bort det från eveduella papper det då står i
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett körkort får återkallas bland annat om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p1 Körkortslagen). I rattfylleri innefattas såväl att körkortshavaren haft mer än 0,2 promille alkohol i blodet som att vederbörande haft något narkotiskt ämne i blodet (4 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Det innebär att om du inte är dömd för att ha intagit narkotika kan ditt körkort inte heller återkallas på den grunden (även om det kan återkallas för det rattfylleri du är dömd för).I samband med att du fick ett brev från Transportstyrelsen om återkallelse av körkort ges det information om att du har rätt att yttra dig. Min rekommendation är att du yttrar dig och skriver och förklarar att du inte är dömd för drograttfylla. Om det istället är att ditt körkort redan återkallats, utan att du yttrat dig, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Även i en sådan överklagan bör du hänvisa till din dom och att du inte är dömd för drograttfylla.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Indragning av körkort

2019-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Tjena får polisen dra in mitt körkort utan att säga varför och säga att jag måste ha advokat för dom ska berätta vad jag är misstänkt för??
Victoria Rosscheree |Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om återkallelse för körkort.En återkallelsen av ditt körkort har troligen skett i enlighet med Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1, 2 st, är körkortsingripande: "ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kapitel rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning." Detta förtydligas på Transportstyrelsen hemsidan och du hänvisas dit.Efter ett återkallat körkort måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att kunna köra bil, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2. När du ansöker om detta kommer Transportstyrelsen att göra en ny bedömning när det gäller din lämplighet som förare med tanke på omständigheterna som personliga och medicinska förhållanden som avser lämpligheten för körkort.Ytterligare gör Transportstyrelsen en bedömning av din lämplighet som förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2 2 st. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 13 kan du inte få ett nytt körkort efter återkallelsen innan giltighetstiden för återkallelsen har löpt ut.Om du anses lämplig genom Trafikverket kommer du få tillbaka sitt körkort, efter ny ansökan, godkännes och ta om körkortet. Däremot föreligger det inga hinder för att hen kommer anses vara olämplig för att ha fortsatt körkort och detta kan bli återkallat efter domen med tanke på omständigheterna kring olovlig körning eller andra brott i trafiken. Detta betyder att du kan bli av med körkortet igen och måste påbörja processen att återfå denna på nytt, självfallet har spärrtiden en inverkan på när du kan söka om körkortstillstånd igen.Vidare gäller 7 kap § 8 Körkortslag (1998:488) att:Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortsinnehavaren eller från den tidigare dag när körkortsinnehavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden. Först innan spärrtiden har löpt ut kan du alltså få tillbaka möjligheten att ansöka om körkortstillstånd och ta om prover för att få ett nytt körkort utfärdat. I ditt fall blir det en ny spärrtid beroende på allvarligheten av överträdelsen och en ny tid för när denna börjar löpa och sluttiden kommer att utfärdas. Detta innebär att du inte får köra under den tidsperioden då spärrtiden löper. Enligt 5 kap. § 19 3 st. Körkortslag (1998:488) måste du även uppfyller de medicinska (inklusive narkotika och alkohol) krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det som kommer tas i betraktelse är även om du anses vara en risk eller fara för trafiken som helhet.Du kan läsa mer om Transportstyrelsen och återkallelse av körkort nedan:https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat_korkort/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/nytt-korkort-efter-aterkallelse/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/Om du anser att Transportstyrelsen har gjort ett fel beslut i ditt ärende om återkallelse har du möjlighet att överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten, enligt körkortslag kapitel 7 § 8. Ta upp skäl till varför du anser att spärrtiden skall sättas ned och till hur länge du anser att nedsättningen skall ske i överklagandet. Om överklagandet anses ha kommit in i rätt tid (hur lång tid du har på att överklaga står i beslutet du fått tidigare) skickar Transportstyrelsen detta vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet är kostnadsfritt.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Vad händer om jag som 14- åring blir tagen av polisen för olovlig körning?

2019-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen av polisen förra veckan. Jag är 14 år och jag undrar vad som händer med mig? Hur längre skjuts mitt körkort upp och vad händer med pricken i registret?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som begått ett brott innan denne fyllt 15 år får inte dömas till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken).I och med att du är 14 år så är du inte straffmyndig och kan därför inte åtalas eller dömas i domstol till någon påföljd. Polisen kan dock fortfarande utreda händelsen, vilket kan leda till åtgärder från socialtjänsten. Du har därför inte fått någon "prick" i registret och behöver inte oroa dig för att du inte kommer att få ta körkortet när du fyller 18 år. Det som förmodligen kommer att hända är att polisen kontaktar dina vårdnadshavare och eventuellt socialtjänsten.Vänligen,

Behöver jag ta om mitt körkort helt efter återkallelse på grund av rattfylleri?

2019-07-07 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag har blivit av med mitt körkort pga rattfylleri. Jag har 2månader kvar av min prövotid, behöver jag ta om mitt körkort helt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du måste ta om körkortet helt eller ej är beroende av dels om du hade prövotid när det återkallades, dels om spärrtiden var längre än ett år. Om spärrtiden var längre än ett år måste du ta om det helt, dvs. du måste genomföra riskutbildningen och göra kunskapsprov och körprov. Om spärrtiden var kortare än ett år behöver du inte ta om det (jfr 5 kap. 14 § körkortslagen). Som jag förstår det hade du prövotid kvar för körkortet, i det fallet måste du ta om körkortet helt, oberoende av hur lång spärrtid du fick (5 kap. 15 § körkortslagen). Om du hade prövotid kvar vid återkallelsen innebär det att du är tvungen att genomgå riskutbildningen samt utföra kunskaps- och körprov.Vänligen,

Ska körkortet återkallas om man kör in i framförvarande fordon?

2019-07-01 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej min dotter råkade ut för en olycka på E4.an dör hon körde in i en långsamt gående lastbil. Det var mörkt och ja lite ouppmärksam att lastbilen körde så sakta som cirka 50 km/h, hon själv höll hastigheten på 110 km/h det var mörkt och sent på kvällen. Hennes bil förstördes eftersom hon körde in i lastbilen lite snett bakifrån. Ingen kom till skada men hon själv fördes med ambulans av säkerhets skäl. Hon har inte blivit dömd för vårdslöshet i trafik utan fick bara böter vilket hon godtog. Nu vill transportstyrelse återkalla körkortet på tre månader för att hon inte höll tillräckligt god avstånd vilket inte stämmer eftersom hon bara hade högra fart och var ouppmärksam på hur sakta lastbilen körde. Vad skall hon göra och skriva i sitt yttrande till transportstyrelse. Tacksam för hjälp och svar
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 2 § trafikförordningen ska avståndet till framförvarande fordon anpassas så det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar. Rent objektivt har din dotter således inte hållt tillräckligt avstånd i och med att hon inte kunde stanna utan att köra in i framförvarande fordon.Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren brutit mot någon regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt (5 kap. 3 § p4 Körkortslagen). Regeln om att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon har i rättspraxis ansetts vara väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns därmed grund att återkalla din dotters körkort. När ett körkort återkallas ska det bestämmas en spärrtid under vilken ett nytt körkort inte får återkallas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § Körkortslagen). Återkallelsen är således riktig rent juridiskt och det är normalt med en spärrtid om tre månader. Din dotter kan i sitt yttrande framföra om det finns andra skäl att sätta ned spärrtiden eller att istället utdela en varning. Så kan vara t.ex. om hon behöver körkortet i tjänsten eller riskerar att bli av med jobbet utan körkort. Finns det inte sådana skäl är det tyvärr svårt att undvika en återkallelse.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Återkallelse av körkort

2019-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Jag har en bekant till mig som fick sitt körkort indraget då han körde onykter. Han har nu fått alkolås som han kommer att ha i ca ett år. Han har vid vissa tillfällen använt kokain, men inte när han har kört bil. Jag försöker uppmuntra honom till att gå till en stödgrupp för missbruk av kokain men han är rädd att förlora sitt körkort då han verkligen behöver det för bland annat sitt jobb. Körkortet är väldigt viktigt för honom då han använder bilen ofta. Är det möjligt att söka vård utan att få sitt körkort indraget? Hur fungerar det? Tack på förhand.
Victoria Rosscheree |Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om återkallelse för körkort.En återkallelsen av ditt körkort kommer troligen ske i enlighet med Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1, 2 st, är körkortsingripande: "ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kapitel rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning." Detta förtydligas på Transportstyrelsen hemsidan och du hänvisas dit.Efter ett återkallat körkort måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att kunna köra bil, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2. När du ansöker om detta kommer Transportstyrelsen att göra en ny bedömning när det gäller din lämplighet som förare med tanke på omständigheterna som personliga och medicinska förhållanden som avser lämpligheten för körkort.Ytterligare gör Transportstyrelsen en bedömning av din lämplighet som förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2 2 st. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 13 kan du inte få ett nytt körkort efter återkallelsen innan giltighetstiden för återkallelsen har löpt ut.Om du anses lämplig genom Trafikverket kommer du få tillbaka sitt körkort, efter ny ansökan, godkännes och ta om körkortet. Däremot föreligger det inga hinder för att hen kommer anses vara olämplig för att ha fortsatt körkort och detta kan bli återkallat efter domen med tanke på omständigheterna kring olovlig körning eller andra brott i trafiken. Detta betyder att du kan bli av med körkortet igen och måste påbörja processen att återfå denna på nytt, självfallet har spärrtiden en inverkan på när du kan söka om körkortstillstånd igen.Vidare gäller 7 kap § 8 Körkortslag (1998:488) att:Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortsinnehavaren eller från den tidigare dag när körkortsinnehavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden. Först innan spärrtiden har löpt ut kan du alltså få tillbaka möjligheten att ansöka om körkortstillstånd och ta om prover för att få ett nytt körkort utfärdat. I ditt fall blir det en ny spärrtid beroende på allvarligheten av överträdelsen och en ny tid för när denna börjar löpa och sluttiden kommer att utfärdas. Detta innebär att du inte får köra under den tidsperioden då spärrtiden löper. Enligt 5 kap. § 19 3 st. Körkortslag (1998:488) måste du även uppfyller de medicinska (inklusive narkotika och alkohol) krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det som kommer tas i betraktelse är även om du anses vara en risk eller fara för trafiken som helhet.Du kan läsa mer om Transportstyrelsen och återkallelse av körkort nedan:https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat_korkort/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/nytt-korkort-efter-aterkallelse/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/Om du anser att Transportstyrelsen har gjort ett fel beslut i ditt ärende om återkallelse har du möjlighet att överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten, enligt körkortslag kapitel 7 § 8. Ta upp skäl till varför du anser att spärrtiden skall sättas ned och till hur länge du anser att nedsättningen skall ske i överklagandet. Om överklagandet anses ha kommit in i rätt tid (hur lång tid du har på att överklaga står i beslutet du fått tidigare) skickar Transportstyrelsen detta vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet är kostnadsfritt.Vad gäller stödgrupper är dessa anonyma och information om vad som sägs inom dessa skall inte mynna ut till allmänheten från möterna, mer om stödgrupper för honom kan du hitta på: https://www.psykiatri.sll.se/organisationer/ Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Hur långt måste jag flytta bilen för att ha parkerat om?

2019-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad räknas som förflyttning i ett område med 24-timmars parkeringsregel? Jag bor nära ett avreglerat villaområde. Det finns gott om plats att ställa bilen, men 24 timmars regel gäller. Vad måste jag göra för att en ny 24 timmars period börjar? Räcker det att köra 1 m framför platsen där jag parkerat tidigare? Måste jag åka runt kvarteret? Måste jag vara borta från gatan/platsen/området under en viss tid? Tack på förhand!
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.I trafikförordningen definieras inte hur långt du måste flytta bilen för att ha parkerat om. Det enda kravet är att du faktiskt har flyttat bilen, vilket i praktiken innebär att det räcker att du flyttar den 1 meter. Parkeringsvakten kommer förmodligen ta en bild av bilens ventiler för att sedan återkomma 24 timmar senare.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen