Hur fungerar det att överklaga ett beslut om återkallat körkort?

2019-05-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Lawline!Jag åkte 141km/h vid en omkörning på en 100 väg som jag trodde var 110. Polisen stannade mig senare på en 80 väg där jag åkte 75. De tog körkortet och gav mig 4000kr i böter. Då jag är egenföretagare så innebär det att jag inte kommer kunna driva mitt företag utan körkortet då det till störta del är att åka på besök till olika kunder. Men även till mitt lager nästan varje dag. Detta blir helt omöjligt för mig då jag har en arbetsbil för och lasta tunga grejer och ta med mig fungerar ej kollektiv trafik. Hur gör jag kan jag på något sätt slippa undan eller i värsta fall få 1 månad indraget så kan jag ha råd att anställa en som kör mig ditt jag ska. Mvh vill gärna vara anonym utåt.
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått dig rätt har ditt körkort blivit återkallat, vilket sker av Transportstyrelsen (7 kap. 5 § körkortslagen). Dessa beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen (8 kap. 1 § 1 punkten körkortslagen). Enligt 5 kap. 9 § körkortslagen kan en varning utfärdas istället för att dra in körkortet om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan bland annat vara om man inte har brutit mot trafikregler tidigare, eller att man är i behov av körkortet på jobbet. Ett alternativ för dig är därmed att överklaga beslutet och anföra att du behöver körkortet i arbetet. Om du skulle göra detta rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra jurister som kan hjälpa dig igenom processen.Vänligen,

Kan man få ett gratis körkort av polisen om man haft ett antal olovliga körkort?

2019-05-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej. Jag undrar, jag som ej har körkort, är det möjligt att få gratis körkort av polisen efter ett antal olovliga körkort? En vän sa nåt sånt. Tack i förhand
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag konstaterar först och främst att jag har lite svårt att förstå din frågeställning. Jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du undrar om Polismyndigheten, då en person flera gånger använt sig av olovliga (d.v.s ogiltiga) körkort eller alternativt gjort sig skyldig till flera olovliga körningar, kan tvingas att betala för ett körkort åt personen. Polismyndigheten betalar inte för ett körkort, om en person använt sig av olovliga körkort eller gjort sig skyldig till olovliga körningarDet finns ingen lag, som ålägger polisen att betala för en persons körkort om denne gjort sig skyldig till upprepade trafikbrott. Med tanke på de principer om likhet inför lagen, saklighet och objektivitet som gäller i Sverige, torde det inte heller finnas något utrymme överhuvudtaget för Polismyndigheten att på eget bevåg i ett enskilt fall gå in och finansiera ett gratis körkort åt en enskild person.Svaret på din fråga är alltså nej, man kan inte få ett gratis körkort av polisen om man upprepade gånger använder sig av olovliga körkort eller begår olovliga körningar. Lyckönskningar och hälsningar,

Vad gäller vid körkort och misstanke om demens?

2019-05-07 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Min särbo har en dotter som ljugit till doktorn att hennes far(min särbo) är en olämplig förare.Jag vet att det är en lögn,helt taget l luften.Jag åker regelbundet med honom och han är den bästa förare jag känner.För ett tag sedan föll han bara ihop och då blev han hjärnröntgad,vilket inte visade ngt onormalt.Detta berättade han för sina barn.Dottern konstaterade att 'han var tvungen att utredas'.Hon följde med till doktorn ett besök,som hon på eget bevåg ordnat.Väl hos doktorn förklarade hon vilken olämplig förare han var(fast hon ofta ringer och ber honom att köra sina barnbarn för att hon ej hinner).Dessutom påstod hon att han hade alkohokproblem och behövde demenskollas.Detta har resulterat i att en arbetsterapeut kopplats in.En kvinna kom hem till honom ihop med hans dotter,för att kolla hans tillräknelighet,en demenstest.Hur den gick vet jag ej.Nu har har fått papper om att han måste genomgå en uppkörning för 900 kr,som han måste bekosta själv.En övningskörning,där två personer kommer sitta med vid bilturen för att bedöma hans förmåga att köra bil.Allt detta sköts via hans dotter,som visst snackat in sig riktigt,verkar trovärdig.Nu ska han gå igenom fler munnestester och prov.Han har sagt att han ej vill,till testledaren.Hon svarar gör du ej som vi säger drar vi in körkortet direkt.Jag är 22 år yngre än min sambo.Jag kan garantera att hans minne ej blivit sämre,sedan vi träffades för 6 år sedan.Han har ej sämre minne,än andra i hans ålder,77 år.ÄR DETTA OK!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kommer jag främst att fokusera på huruvida Transportstyrelsen har befogenhet att begära att din särbo gör en "ny" uppkörning i vilken hans körning bedöms. Även om du är av uppfattningen att hans dotter ljuger och att han enligt dig är en bra förare, blir båda din och dotterns bedömningar subjektiva. I din särbos fall verkar det ha gjorts en läkarbedömning som åtminstone ger viss anledning att anta att det föreligger en demenssjukdom. Rent juridiskt har hans dotter således inte gjort något fel.Krav för körkort enligt körkortslagenFör innehav av körkort krävs att körkortshavaren är lämplig med hänsyn till vederbörandes personliga förhållanden, inte är opålitlig i nykterhetshänseende, har tillfredställande syn och uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten (3 kap. 2 § andra och tredje stycket körkortslagen, KörkL). Innehavaren av körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för att kunna uppvisa att kraven uppfylls (3 kap. 3 § KörkL). Körkortet ska återkallas bland annat om körkortshavarens förutsättningar för att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att vederbörande inte längre bör ha körkort. Körkortet ska även återkallas om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov (5 kap. 3 § p.7-8 KörkL).Bestämmelser vid misstanke om demensI 10 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) framkommer närmre vilka krav som får lov att ställas vid misstanke om demenssjukdom.Demens utgör som utgångspunkt ett hinder för innehav av körkort. Vid lindrigare demens kan dock innehav av bland annat körkort för personbil medges (3 § TSFS 2010:125). I de allmänna råden till bestämmelsen anges att demens bör anses som lindrig om patienten, trots påtagligt försämrad förmåga till aktivt yrkesarbete och sociala aktiviteter, ändå har förmågan att föra ett självständigt liv med ett förhållandevis intakt omdöme. Demens anses föreligga om diagnosen har ställts utifrån vedertagen medicinsk praxis eller om det utifrån tillgänglig information kan bedömas att kriterierna för sådan diagnos är uppfyllda (4 § TSFS 2010:125). Vid lindrig demens ska körkortet villkoras med att läkarintyg ska lämnas in och frågan om fortsatt innehav ska göras med intervall som bedöms lämpligt i varje enskilt fall (6 § TSFS 2010:125). Bestämmelsen innebär att för innehav av körkort vid lindrig demens läggs det in ett villkor om att läkarundersökning ska ske vid jämna mellanrum och läkarintyg därefter sändas till Transportstyrelsen. För det fall att patienten försämras kan det då innebära att körkortet återkallas i ett senare skede, efter en ny bedömning.Undersökningen av patienten ska göras av en neuropsykolog, annan legitimerad psykolog eller legitimerad arbetsterapeut med god kunskap inom demensområdet (7 § TSFS 2010:125). Bedömningen ska i första hand göras utifrån en medicinsk undersökning. I de fall där bedömningen av den medicinska undersökningen ger ett resultat i ett svårbedömt gränsområde bör ett körtest göras. Oavsett resultatet av testet ska en helhetsbedömning av utredningsresultaten göras (8 § TSFS 2010:125). I din särbos fall innebär det sannolikt att det finns en misstanke om att han lider av en demenssjukdom. Däremot verkar hans resultat vara i det som beskrivs som "ett svårbedömt gränsområde". Det kan innebära att det finns sådant som talar för att han lider av en demenssjukdom och det som talar emot. Transportstyrelsen har enligt dess föreskrifter rätt att begära att han i ett sådant fall genomgår ett körprov i vilket han bedöms. Bedömningen av utredningen om hans lämplighet att inneha körkort görs inte endast utifrån hur det går på körkortsprovet; det kommer att göras en helhetsbedömning i vilket såväl körprovet som övrig utredning beaktas.Din särbo har enligt körkortslagens bestämmelser en skyldighet att genomgå läkarundersökning och även att göra körprovet. Om han inte gör körprovet har Transportstyrelsen rätt att återkalla körkortet redan nu, varför min rekommendation är att han deltar i körprovet och anvisade läkarundersökningar. Om Transportstyrelsen efter utredning beslutar om återkallelse av körkortet, alternativt att myndigheten beslutar att körkortet ska villkoras med läkarintyg och undersökning med jämna mellanrum, går beslutet att överklaga. I ett första skede kommer din särbo i sådana fall få ett brev avseende vilken åtgärd Transportstyrelsen överväger, till vilken han får yttra sig innan beslutet tas. Blir han inte nöjd med beslutet går det att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol för prövning. Om ni behöver hjälp med sådan överklagan kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa er. Är ni intresserade av detta är du/ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kostnadsförslag och tidsbokning.Med vänliga hälsningar,

Återkallelse av körkortstillstånd

2019-04-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag är en 19-åring som åkte dit för olovlig körning. Naturligtvis fick jag böter men händer det något med mitt körkortstillstånd?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är körkortslagen (KörkL) aktuell. Det är Transportstyrelsen som prövar frågan om körkortstillstånd, 7 kap 2 § KörkL.Återkallelse av körkortstillstånd?Enligt 5 kap 2 § KörkL gäller reglerna om återkallelse av körkort även vid återkallelse av körkortstillstånd. Detta innebär att ett körkortstillstånd kan återkallas på samma grunder som ett körkort återkallas. Nytt körkortstillstånd?Regler om vad som krävs för att få körkortstillstånd regleras i 3 kap 2 § KörkL. Där framgår att körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Frågan om lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena regleras i andra stycket. Det stipuleras att det krävs att man inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. I ditt fall kan det argumenteras för att du inte anses vara lämplig som förare, då du har brutit mot trafikreglerna.Om det vid prövning av ansökan om körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av trafikbrottet ska spärrtid meddelas. Spärrtiden bestäms om längst en månad och högst tre år, 3 kap 9 § KörkL.Sammanfattningsvis kan ditt körkortstillstånd återkallas och det kan även antas att du i nuläget inte anses vara lämplig för att få ett nytt körkortstillstånd. Om du nekas körkortstillstånd kommer en spärrtid att löpa, hur lång den blir beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När får en kommun flytta ett fordon omedelbart?

2019-05-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min bil blev bortforslad av kommunen. Den stod på en parkering utanför där jag bor. Bilen hade stått där alldeles för länge. Den är avställd och obesiktad. Men jag hade inte fått någon info om att den skulle köras bort. Inte något brev, samtal eller ens en lapp på rutan. Får det gå till så här? Får kommunen säga att min bil är skrot och köra iväg den utan att meddela mig?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När kommunen får flytta ett fordon regleras i lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Enligt 2 § 1 st. får en kommun flytta ett fordon om det behövs för ordning och säkerhet eller av naturvårdsskäl. I 2 § 2 st. regleras att en kommun även får flytta ett fordon om det har stått parkerat i mer än sju dagar i strid med gällande beslut om parkering enligt 1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering. Ett fordon får även flyttas om det är uppställt i strid med föreskrifter om stannade och parkering och varit så i minst tre dagar enligt 2 § 2 p. förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Utifrån din fråga förutsätter jag att det är någon av dessa två tidsgräns som du har brutit mot och att det är därför som kommunen har forslat bort din bil. Gällande att du inte har fått något meddelande om att din bil ska flyttas regleras detta i förordningen om flyttning av fordon i vissa fall. Enligt 4 § 1 st. ska ett beslut om flyttning verkställas omedelbart utan tidigare meddelande om det behövs med hänsyn till ändamålet med flyttningen. I annat fall ska ägaren meddelas om att flyttning av fordonet måste ske inom en viss tid annars forslas fordonet bort enligt 4 § 2 st.. Du skriver inte i uppgiften hur länge din bil har stått parkerad men detta kan vara information som kommunen finner intressant vid bedömningen av hur länge de ska vänta med bortforsling eller om det ska ske omedelbart för att underlätta trafiksituationen på vägen. Det är alltså ändamålet med förflyttningen som är av intresse och om kommunen bedömer att ändamålet är proportionellt är utgångspunkten att fordonet ska flyttas omedelbart utan tidigare meddelande till ägaren. Även skicket på bilen är av intresse enligt 2 § 7 p. förordning om flyttning av fordon i vissa fall.Jag hoppas att detta gav dig hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan mitt körkort bli återkallat trots att jag blev frikänd för trafikbrott?

2019-05-11 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag blev friad för hastighetsöverträdelse i tingsrätten, som ansåg att jag hade fog att köra för fort.Kan mitt körkort ändå bli återkallat av transportstyrelsen?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag utgår ifrån att du blivit frikänd av tingsrätten för ett trafikbrott (hastighetsöverträdelse), samt att denna dom inte överklagats och alltså vunnit laga kraft. Såsom jag förstår din fråga undrar du om Transportstyrelsen ändå kan återkalla ditt körkort.Transportstyrelsen kan inte återkalla ditt körkort, eftersom du blivit frikändRegler om återkallelse av körkort finns i körkortslagen (hädanefter KL). Av 5 kap 3 § första stycket fjärde punkten KL framgår att ett körkort ska återkallas, om körkortshavaren vid förandet av ett motordrivet har överskridit högsta tillåtna hastighet, såvida överträdelsen inte kan anses som ringa.Du har blivit frikänd av tingsrätten för den aktuella hastighetsöverträdelsen. Det är redan på denna grund extremt tveksamt om paragrafen är tillämplig; en förutsättning för att ha anses brutit mot en hastighetsregel, torde vara att man faktiskt blivit dömd för att ha brutit mot den. Transportstyrelsen kan vidare självfallet inte på eget bevåg överpröva tingsrättens dom, och komma fram till att du faktiskt har brutit mot lagen. Eftersom du inte brutit mot någon regel (då du blev frikänd), och inte någon annan grund för körkortsåterkallelse finns, så kan Transportstyrelsen inte återkalla ditt körkort. Ditt körkort vilar följaktligen tryggt.Lyckönskningar och hälsningar,

Återkallelse av körkort

2019-04-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, blev nydligen stannad i en A-traktor utav 2 poliser som säger att dom har mött mig i ca 100km/h och är nu misstänkt för olovlig körning. Det finns inget bevis på att jag har kört för fort, kan ja bli av med körkortet? Dom tog även A-traktorn i beslag och sa att dom skulle ta ner växellådorna o leta tills dom hittar "spärrar" men jag vet inte om det ens finns några "spärrar" på växellådorna för den har alltid gått lagligt i min ägo.
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om återkallelse för körkort.En återkallelsen av ditt körkort kommer troligen ske i enlighet med Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 1, 2 st, är körkortsingripande: "ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning ska när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kapitel rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning." Detta förtydligas på Transportstyrelsen hemsidan och du hänvisas dit.Efter ett återkallat körkort måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att kunna köra bil, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2. När du ansöker om detta kommer Transportstyrelsen att göra en ny bedömning när det gäller din lämplighet som förare med tanke på omständigheterna som personliga och medicinska förhållanden som avser lämpligheten för körkort. Ytterligare gör Transportstyrelsen en bedömning av din lämplighet som förutsätter att du inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 3 § 2 2 st. Enligt Körkortslag (1998:488) kapitel 5 § 13 kan du inte få ett nytt körkort efter återkallelsen innan giltighetstiden för återkallelsen har löpt ut.Om du anses lämplig genom Trafikverket kommer du få tillbaka sitt körkort, efter ny ansökan, godkännes och ta om körkortet. Däremot föreligger det inga hinder för att hen kommer anses vara olämplig för att ha fortsatt körkort och detta kan bli återkallat efter domen med tanke på omständigheterna kring olovlig körning eller andra brott i trafiken. Detta betyder att du kan bli av med körkortet igen och måste påbörja processen att återfå denna på nytt, självfallet har spärrtiden en inverkan på när du kan söka om körkortstillstånd igen.Vidare gäller 7 kap § 8 Körkortslag (1998:488) att:Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag när beslutet delges körkortsinnehavaren eller från den tidigare dag när körkortsinnehavaren överlämnar körkortet till Transportstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet, ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om villkor om alkolås, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare eller villkorstid vid villkor om alkolås löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas, ska den tid under vilken körkortet varit ogiltigt eller körkortsinnehavet varit förenat med villkor om alkolås räknas av från spärrtiden. Först innan spärrtiden har löpt ut kan du alltså få tillbaka möjligheten att ansöka om körkortstillstånd och ta om prover för att få ett nytt körkort utfärdat. I ditt fall blir det en ny spärrtid beroende på allvarligheten av överträdelsen och en ny tid för när denna börjar löpa och sluttiden kommer att utfärdas. Detta innebär att du inte får köra under den tidsperioden då spärrtiden löper. Enligt 5 kap. § 19 3 st. Körkortslag (1998:488) måste du även uppfyller de medicinska (inklusive narkotika och alkohol) krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det som kommer tas i betraktelse är även om du anses vara en risk eller fara för trafiken som helhet.Du kan läsa mer om Transportstyrelsen och återkallelse av körkort nedan:https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat_korkort/https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/nytt-korkort-efter-aterkallelse/ https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/om-polisen-tar-ditt-korkort/Om du anser att Transportstyrelsen har gjort ett fel beslut i ditt ärende om återkallelse har du möjlighet att överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten, enligt körkortslag kapitel 7 § 8. Ta upp skäl till varför du anser att spärrtiden skall sättas ned och till hur länge du anser att nedsättningen skall ske i överklagandet. Om överklagandet anses ha kommit in i rätt tid (hur lång tid du har på att överklaga står i beslutet du fått tidigare) skickar Transportstyrelsen detta vidare till förvaltningsrätten. Överklagandet är kostnadsfritt.Vad gäller beslaget av mopeden är det inte relevant till återkallelse av körkortet.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Återkallelse av körkort

2019-04-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag funderar om min körkort har återkallat i min person bil påverkar den på min D körkort???Tack.
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om en återkallelse av bilkörkort (B-körkort) påverkar ditt D-körkort. För att hitta svar på din fråga får vända oss till körkortslagen (KörkL).Det framgår inte av din fråga vad ditt B-körkort skulle vara återkallat för men återkallelse-punkterna återfinns i 5 kap. 3 § KörkL och består av nio olika punkter. Som är:1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri och/eller grov vårdslöshet i trafik.2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i, oavsett om du själv orsakade olyckan eller inte. 3. Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser, till exempel flera mindre fortkörningar.4. Du har gjort dig skyldig till en väsentlig trafikförseelse som exempelvis fortkörning eller kört mot rött. 5. Du är opålitlig vad gäller nykterhet, t ex om du omhändertagits för berusning vid ett antal tillfällen.6. Du har gjort dig skyldig till återkommande eller allmän (grov) brottlighet, inte bara trafikbrott.7. Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort.8. Du har inte lämnat in efterfrågade läkarintyg, intyg om godkänt förarprov eller liknande. 9. Du har fått körkortet på felaktiga grunder.I 5 kap. 4 § KörkL framgår vidare att en återkallelse kan omfatta flera behörigheter, vad som bestämmer om det bara är B-körkort eller inte bedöms utifrån anledningen till återkallelsen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,