Är det lönt att överklaga beslut om återkallelse av körkort på grund av drograttfylleri?

2020-04-06 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har blivit av med körkortet på grund av drog rattfylla det var en engångs tillfällighet. Jag driver ett företag med 10 anställda och 7 grävmaskiner omsättning 950 000/mån så jag är ingen nedgången person.Man har bestämt indraget körkort i ett år. Jag har skrivit en gång innan man tog beslutet och yttrat mig. Man har 3 veckor på sig att överklaga beslutet står det. Är det någon mening ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningOm man kör ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet döms man för drograttfylla. Undantaget är om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination (4 § andra stycket lkg om straff för vissa trafikbrott).Om körkortshavaren gjort sig skyldig till brottet rattfylleri ska körkortet återkallas (5 kap. 3 § p1b körkortslagen). I rattfylleri innefattas även för det fall att man dömts för drograttfylleri genom att man haft något narkotiskt ämne kvar i blodet under eller efter färden. När körkortet återkallas ska det bestämmas en tid inom vilken det inte får utfärdas nytt körkort, s.k. spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). När det föreligger synnerliga skäl får återkallelse underlåtas eller spärrtiden sättas ned, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Om återkallelse underlåtes får varning meddelas istället (5 kap. 10 § andra stycket körkortslagen). Enligt praxis är spärrtiden vid drograttfylleri minst tolv månader (RÅ 2008 ref. 12).Av förarbeten till bestämmelserna framgår bland annat att spärrtiden ska bestämmas utifrån en nyanserad avvägning (jfr prop. 1975/76:155 s. 99). Vissa schabloner för körkortsspärrens längd är dock nödvändiga för att motverka att oenhetlig praxis utvecklas. Minimitiden om en månads spärrtid bör höra till undantagen (jfr prop. 1997/98:124 s. 41). När det gäller att sätta ned spärrtiden eller att meddela varning med hänsyn till synnerliga skäl, måste restriktivitet iakttas. Exempel på sådant som kan anses utgöra synnerliga skäl är att körningen avsett kort förflyttning av fordon på till exempel en gård eller parkeringsplats, att körningen av annan anledning orsakat endast ringa trafikfara, att det finns ett utpräglat behov av körkort eller att en osedvanligt lång tid har förflutit mellan brott och tidpunkten för körkortsingripandet (jfr prop. 1975/76:155 s. 100 och s. 109 f.). Nedsättning av spärrtid som kan vara motiverad av särskilda personliga hänsyn får inte ske, om vederbörande bedöms utgöra ett påtagligt riskmoment i trafiken (jfr pro p. 1976/77:113 s.38).I ditt fall finns det möjlighet att överklaga beslutet att återkalla ditt körkort med en spärrtid om tolv månader. Sett till praxis är spärrtiden vid drograttfylla minst tolv månader (vilket är vad som beslutats i ditt fall). Det är ofta svårt att få lägre spärrtid; att det krävs synnerliga skäl innebär ett högt ställt krav. I tidigare rättsfall finns det exempel på när förvaltningsrätten satt ned spärrtiden till lägre än tolv månader, men att det sedermera ändrats vid kammarrättens prövning. När det gäller narkotika är bedömningen å min mening väldigt snäv och det är svårt att få en lägre spärrtid än den du fått. Mitt svar på din fråga är därmed att du har en möjlighet att överklaga och begära en lägre spärrtid, dina möjligheter till framgång är dock rent generellt små om du inte har något speciellt som kan anföras till din fördel.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, tisdagen den 7 april, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vid samtalet kan vi prata vidare om hur dina förutsättningar för ett överklagande ser ut, utifrån de eventuella omständigheter du kan anföra. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När blir körkortet indraget om man har prövotid?

2020-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag blev nyligen stannad av polisen för fortkörning på motorväg. Körde 108km/h på en sträcka som var 90. Fick böta 2500kr men fick behålla körkortet. Fick körkortet för 2 månader sedan. Hur kommer de sig att jag fick behålla körkortet?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt kortfattade svar är att du har begått en ringa överträdelse där ett körkortsingripande inte är behövlig, utan där du endast får penningböter för överträdelsen. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller vid överträdelser av hastighetsbegränsningar, vad bötesbeloppet kan bli, hur man avgör om det är en ringa eller en hastighetsöverträdelse av normalgraden, vidare kommer jag att redogöra under vilka omständigheter som ett körkort kan bli återkallat. Regler och bestämmelser gällande trafik finner du i Trafikförordningen (1998:1276) (TraF), specifikt gällande hastighet i trafik finner du reglerna i 3 kap. 14-17 §§ TraF.Vad gäller vid en hastighetsöverträdelse? Att köra över hastighetsbegränsningen innebär att man bryter mot bestämmelsen, 3 kap. 17 § TraF, och har till följd att man döms till penningböter, 14 kap. 3 § TraF. Enligt 5 kap. 3 § fjärde punkten Körkortslagen (KörkL). ska ett körkort återkallas när körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot ska körkortet inte återkallas om överträdelsen kan anses som ringa. Vad som menas med en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lag utan det framgår av praxis och förarbeten (se Prop. 1992/93:189 S. 3-4.). Förarbetena framhåller att hastighetsöverträdelser med 30 km/h eller högre på väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller högre bör inte anses som ringa. På vägar med hastighetsbegränsning lägre än 50 km/h, utanför skolor m.m., ska ett överskridande på 20 km/h anses vara av den karaktären för ett indraget körkort. Detta innebär exempelvis att om man kör 30 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h (80 km/h) kommer detta innebära att körkortet vanligtvis återkallas. Om man kör 20 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 40 km/h (60 km/h) kommer det även här vanligtvis bli aktuellt med ett körkortsingripande.När blir körkortet återkallat?När man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa är det transportstyrelsen som återkallar körkortet, och väljer man att överklaga beslutet bör man göra det till förvaltningsrätten. När man får körkortet indraget får man även en S.K. spärrtid. Spärrtiden är den tid man måste vänta innan man kan få ett nytt körkort utfärdat, tiden bestäms på minst 1 månad och högst 3 år. Vid bestämmandet av hur länge spärrtiden ska löpa utgår man från överträdelsens svårighetsgrad. Andra omständigheter som kan vara av betydelse är behovet av körkortet, tidigare trafikförseelser och även hur lång tid det gått från dess att brottet begicks och körkortsingripandet ägt rum, 5 kap. 6 § KörkL.Vad innebär det att man har prövotid?Prövotid innebär att man under två års tid från att körkortet utfärdades måste göra körprov, teoriprov samt riskutbildning på nytt om man begår en trafikförseelse som inte är att anse som ringa. Detta innebär alltså att samma förutsättningar gäller för någon med prövotid resp. utan prövotid, den enda skillnaden är att en person utan prövotid på sitt körkort inte behöver lämna nya godkända kör- och teoriprov samt godkända riskutbildningar. Vad är storleken på bötesbeloppen?Det är riksåklagarens föreskrifter som bestämmer storleken på bötesbeloppen gällande trafikförseelser, vilka du finner här, S.15Av förordningen framgår bötesbeloppen enligt: Hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre1–10 km/h: 2 000 kr.11–15 km/h: 2 400 kr.16–20 km/h: 2 800 kr.21–25 km/h: 3 200 kr.26–30 km/h: 3 600 kr.31–35 km/h: 4 000 kr.36–40 km/h: 4 000 kr.41– 50 km/h: till åklagare51 km/h och över: till åklagareHastighetsbegränsning högre än 50 km/h1–10 km/h: 1 500 kr.11–15 km/h: 2 000 kr.16–20 km/h: 2 400 kr.21–25 km/h: 2 800 kr.26–30 km/h: 3 200 kr.31–35 km/h: 3 600 kr.36–40 km/h: 4 000 kr.41–50 km/h: 4 000 kr.51 km/h och över: till åklagareVad gäller i ditt fall?I ditt fall har en hastighetsöverträdelse begåtts på en väg där högsta tillåtna hastighet är 90 km/h och du färdades 108 km/h över den gällande hastighetsbegränsningen. Detta medför att påföljden blir 2400 kr i penningböter men du får fortfarande behålla körkortet, hade du däremot färdats 120 km/h skulle ditt körkort mest sannolikt blivit indraget och dessutom hade du fått 3200 kr i penningböter. Att du har en prövotid har ingen betydelse i ditt fall utan den enda skillnaden är som nämnt ovan är att du endast hade behövt "ta om körkortet på nytt" om överträdelsen inte varit av ringa betydelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får jag köra inom inhägnat område om jag 16 år?

2020-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Kan jag som 16 åring jobba med att köra hjullastare på ett inhängnat företag?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller om hur behörigheten ser ut att få köra motorfordon så som bil, moped, traktor etc. så tillämpas körkortslagen. Huvudregeln för att få köra bil är att man också har körkort för bil, det vill säga ett "B-körkort", enligt 2 kapitlet 1 och 5 §körkortslagen. Dock finns det undantag till denna regel. Om man kör bil inom ett inhägnat område så är det ändå acceptabelt att köra utan körkort 2 kapitlet 10 § körkortslagen. Vad är ett inhägnat område?"Inhägnat område" är ett omdiskuterat begrepp och vissa myndigheter tillhandahåller olika svar. Lagen stadgar enbart att inhägnat område är "inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område",enligt 2 kapitlet 10 § körkortslagen. Området ska vara inhägnat i sin helhet och det ska inte vara möjligt för andra fordon på området att ta sig in på området. Men enligt rättsfall och kommentarer till lagtexten så ska området vara just inhägnat och skiljt från allmän trafik. Att köra på en gårdsplan är alltså inte att köra på inhägnat område. I ett rättsfall ansågs inte heller ett grustag som delvis var inhägnat men ändå ledde ut till två allmänna vägar vara ett "inhägnat område", (NJA 1961 B 38). Körning på kvällstid på ett bilskrotsområde med bom ansågs inte heller vara ett "inhägnat område", (Svea hovrätts dom 2007-05-04 i mål nr B 2864-07).Svaret på din fråga är alltså ja, det är OK för dig att sommarjobba förutsatt att området är inhägnat! Vänligen,

Kamera (dashcam) i vindrutan

2020-03-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Får jag ha en kamera i min bil/lastbil som filmar trafiken framför min bil/lastbil och som sparar det på ett sd kort?
Minna Grahn |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!De kameror som det krävs tillstånd för enligt kameraövervakningslagen är övervakningskameror som är uppsatta så att den kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Med övervakningskamera avses bl.a. en kamera som är uppsatt så att den, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning.I domen HFD 2016 ref 71 II uttalade domstolen att en kamera som är monterad på vindrutan i en bil eller på ett cykelstyre inte anses utgöra en övervakningskamera. Inget tillstånd enligt kameraövervakningslagen krävs därför.Du har alltså rätt att sätta fast en kamera i din bil som filmar trafiken framför dig och sparar detta.Med vänlig hälsning,

Vad räknas som inhägnat område?

2020-04-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad räknas som inhängat område. Typ camping?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår ifrån att din fråga gäller inhägnat område i förhållande till trafik- och körkortsfrågor. Definitionen av inhägnat område har varierat och olika svar om vad begreppet innebär har givits av diverse myndigheter. Den beskrivning som regleras i körkortslagen (KörkL) är att behörighetskrav för särskilda fordonstyper inte gäller för fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område (2 kap. 10 § KörkL). Enligt domstolars praxis har inhägnat område visat att det avgörande för att anses som ett inhägnat område är att allmänheten eller ovidkommande trafik inte kan komma in på området. Körning inne i en gårdsplan har inte ansetts som körning i ett inhägnat område och inte heller körning inom ett bilskrotsområde med bom. Vidare har även villatomter, campingplatser och flyttflottiljer underkänts. Område som har godkänts som ett inhägnat område är motortävlingsområden i glesbygd som under organiserade former inhägnats med plastband och övervakats av funktionärer. Det föreligger generellt svårigheter att ange platser som kan klassificeras som inhägnade områden, vilket diverse myndigheters olika svar om begreppet antyder på. Är man osäker på om en plats kan räknas som inhägnat område kan man kontakta Polisen eller Länsstyrelsen på orten för rådgivning. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Körkortskrav

2020-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA |Finns någon bil som man kan köra den utan att man ha körkort?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Utan körkort får du inte framföra fordon där körkort är ett krav såsom personbil, lastbil, buss, motorcykel. Att köra bil utan körkort är brottsligt, regeln för olovlig körnings finns i Lag om straff för vissa trafikbrott 3 §. Om någon medvetet kör bil utan körkort är straffet böter. Har personen innan haft ett körkort som sedan blivit indraget eller om det sker vanemässigt kan personen dömas till fängelse i högst 6 månader. Har du inte förarbevis eller traktorkort är det få motordrivna fordon som du får köra. Om du fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 får du köra moped klass II även om du inte har körkort för det fordonet, se transportstyrelsens hemsida. Annars ges du endast möjlighet att köra moped klass II eller Traktor A med gummihjul mellan en arbetsplats och hemmet eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål enligt 3 kap. 2 § Körkortslagen.

Överklaga beslut om återkallelse av körkort

2020-03-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej det är så att jag har förlorat mitt körkort.Körde med 0.33 promille i blodet och blev stannad. Grejen var att jag var ganska ledsen den kvällen och när jag kom hem så ville jag åka dit jag ville ändå och satte mig i bilen och då kom polisen igen för att lämna ett brev. Så fick åka och blåsa ännu en gång. Så straffet kom och jag fick 30 månaders återkallelse. Har skrivit en vädjan men dom nekade den. Finns det något mer man kan göra?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har uppfattat situationen rätt så har ditt körkort blivit återkallat eftersom du har kört bil med alkohol i blodet vid två tillfällen under samma kväll. Jag tolkar det som att du, med vädjan, menar att du har lämnat dina synpunkter till Transportstyrelsen i ett yttrande, men att de har nekat yttrandet och bestämt sig för att återkalla ditt körkort under 30 månader.Grund för återkallelse Av 5 kap. 3 § 1p b Körkortslag (1998:488) framgår det att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldigt till rattfylleri. Vid körkortsåterkallelse enligt 5 kap. 3 § 1-6 Körkortslag (1998:488) ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, en s.k. spärrtid, 5 kap. 6 § Körkortslag (1998:488). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Transportstyrelsen har i ditt ärende beslutat om en spärrtid på 30 månader. Överklaga transportstyrelsens beslutDu har alltid rätt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Ett beslut om återkallelse av körkort kan överklagas till förvaltningsrätten, 8 kap. 1 § Körkortslag (1998:488). Du skickar in din överklagan till Transportstyrelsen som som sedan skickar den vidare till förvaltningsrätten för en bedömning i frågan. I beslutet som du har fått från Transportstyrelsen står det hur du ska göra för att överklaga, t.ex. vilka handlingar du behöver skicka med. Tänk på att ditt överklagande måste skickas in inom en viss tid efter att du fått ta del av beslutet. Hur lång tid du har på dig ska framgå av beslutet.Mvh

Vad för brott begår man om man har en lös hund i bilen?

2020-03-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Läser att bilförare får böter för lös hund i bilen, exempelvis på passagerarsidan fram eller i baksätet. I artiklarna framgår dock inte vilken brottsrubricering det handlar om?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De bestämmelser som blir aktuella i detta fall är Trafikförordningen och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. Anledningen till varför bilförare kan få böter för lös hund i bilen har dels att göra med att hundar räknas som last i lagens mening. Det innebär att trafikförordningens regler kring fordons last blir tillämpliga när man har en eller flera hundar i bilen. Lasten, dvs hundarna, måste lastas på ett säkert sätt som inte utgör någon fara eller försvårar körningen av fordonet (3 kap. 78-80 § Trafikförordningen). Det finns även en regel från jordbruksverket som säger att levande sällskapsdjur endast får transporteras i en personbils bagageutrymme om tillsyn kan ske från personutrymmet under tiden som transporten pågår. I de fall djuret sitter i fram eller baksätet ska åtgärder vidtas för att säkra djuret vid inbromsning. Säkringen kan t.ex ske genom att djuren förvaras i en säkrad transportbur eller, speciellt för hundar, med ett särskilt anpassat säkerhetsbälte (6 kap. 3 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur). SammanfattningDet tycks inte finnas en klar och tydligt brottsrubricering, men böterna ser ut att grunda sig på att man brutit mot trafikförordningen genom att äventyra trafiksäkerheten och/eller att man brutit mot jordbruksverkets föreskrifter om transport av levande djur. Vänliga hälsningar,