Kan jag övningsköra med en handledare som ännu inte blivit godkänt för att köra med mig?

2020-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag har körkortstillstånd och ett godkänt teori prov(B-körkort). Jag har även varit i handledarutbildning. Jag har körprov om två veckor och för att kunna få handledarskaps bevis då tar det ungefär 2-4 veckor vilket jag inte har tid att vänta med beviset.Frågan är det att:1)kan man övningsköra med en godkänt handledare som inte har handledarskaps tillstånd att köra med mig?2) Vad kommer att hända om vi blir stoppad av polis?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om körkortstillstånd och handledare återfinns i Körkortslag (1998:488) medan regler om straff för vissa trafikbrott regleras i Lag (1952:649) om straff för vissa trafikbrott, TBL.Enligt Körkortslag (1998:488) 4 kap. 5 § 4 p ska övningskörning ske med någon som har godkänts som din handledare. För varje person en handledare ska övningsköra med krävs en ny ansökan om att bli handledare, precis som du nämner i din fråga brukar ett sådant godkännande ta några veckor för att få.Med ditt körkortstillstånd har du endast rätt att köra tillsammans med den handledare som är godkänd och har tillstånd för att köra med just dig. Skulle en handledare som inte blivit godkänd för dig tillåta dig att övningsköra med honom eller henne, kan denne dömas till brottet tillåtande av olovlig körning. Detta framgår av 3 § 3 st TBL. Eftersom ditt körkortstillstånd endast gäller när du kör med en handledare som är godkänd för dig, riskerar även du att dömas för olovlig körning om du kör med en handledare som inte är godkänd för dig.Straffet för tillåtande av olovlig körning och olovlig körning är böter, 3 § TBL.Med vänliga hälsningar,

Kört bil med ogiltigt körkort - vad händer?

2020-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag har på jobbet backat in i en annan bil vilket nu har blivit ett försäkringsärende. När jag nu skulle fylla i blanketten behövs körkortsnummer och jag inser att jag inte har förnyat mitt körkort vilket jag borde ha gjort för ett bra tag sedan. Vad kan mitt straff för detta bli och bör jag vara rädd för att förlora körkortet?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevanta lagar:De lagar som berör din fråga är körkortslagen samt lag om straff för vissa trafikbrott (TBL).Ogiltigt körkort:En personbil får endast köras av en förare som har ett gällande körkort enligt körkortslagen 2 kap. 1 §. I 3 kap. 13 § p. 1 samma lag stadgas att ett körkort inte gäller om det inte har förnyats. Om ett körkort är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § ska körkortet omhändertas enligt 5 kap. 7 §.Olovlig körning:Att köra bil utan ett giltigt körkort är brottsligt och kallas för olovlig körning. Detta stadgas i TBL 3 §. En person som kört olovligt dömes till böter, eller om brottet är att anses som grovt till fängelse i max sex månader. Ofta leder brottet till böter på 1500 kr eller 30 dagsböter.Sammanfattning:För din olovliga körning kan du antingen dömas till böter eller fängelse. Då jag inte vet alla omständigheter blir det svårt att svara på, men troligtvis blir det böter. Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort för olovlig körning. Spärrtiden då är lägst en månad och högst tre år. Transportstyrelsen kan även i vissa fall av förseelser besluta att du får en varning istället för att körkortet återkallas. Jag skulle råda dig att kontakta Transportstyrelsen på deras telefon (klicka här).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag vill kontrollera min egen körkortsbehörighet

2020-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag vill kontrollera min egen körkortsbehörighet
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer inledningsvis att gå igenom rätten att ta del av allmänna handlingar, samt om körkort eller uppgift om körkortsbehörighet är en allmän handling. Sedan kommer jag att besvara vart man ska vända sig för att kontrollera sin körkortsbehörighet och ge råd om vad du kan göra nu. Rätten att ta del av allmänna handlingar En allmän handling kan vara offentlig eller vara belagd med sekretess.För allmänna handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana. Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (här). Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen. Reglerna om offentlighetsprincipen finns i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (här).Är ett körkort eller uppgift om körkortsbehörighet en allmän handling? Ett körkort är en allmän handling om det förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommet eller upprättat hos myndigheten, se 2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen (här). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda, 2 kap 9 § Tryckfrihetsförordningen (här). En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten, se 2 kap 10 § Tryckfrihetsförordningen (här).Uppgifter om vilka som har körkort och vilken körkortsbehörighet körkortsinnehavarna har är registrerade hos Transportstyrelsen. Eftersom myndigheten upprättar register över körkortsinnehavare kan man dra slutsatsen att det är en allmän handling.Vart ska man vända sig för att kontrollera sin körkortsbehörighet? För att ta reda om någon har körkort och vilken körkortsbehörighet personen i så fall har, bör du vända dig till Transportstyrelsen (länk här) och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom att maila dem. Då får du uppge ditt namn och personnummer och säga att du vill kontrollera din körkortsbehörighet. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Hur får vi prövningstillstånd för återkallat körkort?

2020-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vår son blev rapporterad för rattfylleri 30/3 2019 och meddelades då, som han uppfattade det, att hans körkort återkallas på grund av detta. Dock skulle han få besked från Transportstyrelsen hur lång spärrtiden skulle vara. Han uppfattade polisens besked som att han kunde köra tills han fick detta besked från Transportstyrelsen. Han fortsatte därför köra och blev åter stoppad 15/4 2019 och rapporterades då för olovlig körning. Han hade då ett par månaders prövotid kvar på sitt körkort.Han hade vid provtagningen 0,56 promille alkohol i blodet (inte utandningsprovet) och spår av THC.Ett par dagar efter detta fick han besked från Transportstyrelsen att han fått en spärrtid på 18 månader för den ursprungliga förseelsen.I augusti blev han dömd till dagsböter. Efter att domen vunnit laga kraft fick han åter brev från Transportstyrelsen där man ökat hans spärrtid till totalt 32 månader.Denna utökade spärrtid har vi överklagat utan att få gehör för detta. Vi har anfört att han lämnar drogtester hos FMN i Malmö, samt att han går en utbildning till disteributionselektriker, ett arbete som kräver körkort. Denna utbildning har han tvingats göra ett uppehåll från eftersom han inte kan få någon praktikplats utan körkort. Utan praktiken får han inte sin examen. Senaste överklagan till Förvaltningsrätten avslogs då man inte ansåg att det fanns skäl att bevilja prövningstillstånd.Vad kan man anföra för att förkorta spärrtiden då 32 månader känns orimligt långt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har din son på grund av rattfylleri, drograttfylleri och olovlig körning fått sitt körkort återkallat med en total spärrtid om 32 månader. Den ursprungliga spärrtiden på grund av rattfylleri var 18 månader, ytterligare 14 månader påfördes med anledning av den olovliga körningen. Ni överklagade de ytterligare 14 månadernas spärrtid som påfördes. Vid senaste överklagan till förvaltningsrätten avslogs ärendet då man inte ansåg att det fanns skäl att bevilja prövningstillstånd. Du undrar vad man kan anföra för att förkorta spärrtiden då 32 månader känns orimligt långt.Ett beslut om körkortsingripande får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (8 kap. 1 § första stycket körkortslagen). Överklagandet ska ges in till den myndighet som meddelat beslutet, dvs. Transportstyrelsen. Tiden för en enskilds överklagande av Transportstyrelsens beslut är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (43-44 § förvaltningslagen). Vid överklagande till kammarrätten krävs prövningstillstånd (8 kap. 3 § tredje stycket körkortslagen). Prövningstillstånd meddelas endast om (1) det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, (2) det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, (3) det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller (4) det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (34 a § förvaltningsprocesslagen).Även om du skriver i din fråga att frågan avslogs på grund av att det inte medgavs prövningstillstånd till förvaltningsrätten tolkar jag det som att du syftar på kammarrätten. Det är kammarrätten det krävs prövningstillstånd till. Jag kan dessvärre inte ge något exakt svar på vad ni bör skriva för att beviljas prövningstillstånd utan närmre insikt i din sons fall. Däremot måste det falla under någon av punkterna 1-4 ovan. Prövningstillstånd aktualiseras således om det t.ex. finns anledning att bevilja riktigheten av vad förvaltningsrätten kommit fram till eller om liknande fall aldrig prövats tidigare och det därför är av ledning för rättstillämpningen att det prövas. Betänk även att ni måste vara inom klagotiden; ett beslut från Transportstyrelsen överklagas inom tre veckor från då din son fick del av beslutet. Förvaltningsrättens dom överklagas i regel inom tre veckor efter att din son tagit del av den.Enligt 5 kap. 11 § körkortslagen får en körkortsåterkallelse eller varning hävas eller spärrtiden kortas eller ersättas med en varning om någon ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan ett beslut om återkallelse, varning eller spärrtid vunnit laga kraft. För att så ska vara aktuellt krävs att det finns synnerliga skäl. Av lagkommentarerna till bestämmelsen framkommer att vid långa spärrtider kan förarens personliga förhållanden ändras eller nya omständigheter framkomma så att ett ändrat ställningstagande blir berättigat. Lagakraftvunna beslut kan alltså ändras i mildrande riktning. Att det krävs synnerliga skäl innebär enligt förarbetena att restriktivitet måste iakttas och att det rör sig om en undantagsregel som ska tillämpas endast i speciella fall. I din sons fall kan man argumentera för att det finns synnerliga skäl i och med den utbildning han läser och att han nu tvingas att ta ett längre uppehåll. Samtidigt måste tas i beaktande att kravet om synnerliga skäl är högt ställt och är aktuellt i rena undantagsfall, varför det är svårt att få till en ändring.Min rekommendation om ni fortfarande är inom klagotiden är att ni anför något som faller under punkterna 1-4 ovan för att få prövningstillstånd. Om så inte längre är aktuellt kan ni försöka att åberopa 5 kap. 11 § körkortslagen. Så sker genom en begäran till Transportstyrelsen vari din son förklarar varför det finns synnerliga skäl. Får han avslag har han möjlighet att överklaga ärendet till förvaltningsrätten (och därefter söka prövningstillstånd till kammarrätten). Ni bör vara uppmärksamma på att kravet om synnerliga skäl innebär att det krävs mycket för att en lagakraftvunnen dom ska ändas. Enligt min mening är möjligheterna små. Om ni önskar hjälp av en av våra jurister i processen är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man inte betalat fortkörningsböter?

2020-06-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej jag har precis fått en böter på fortkörning samt att inte fyllt i tidsboken då de va under arbetstid jag är chaufför på Ica.Min fråga är vad händer om jag inte betalar den går den till kronofogden eller kan de bli nått problem med körkortet?
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har du skrivit under ett föreläggande av ordningsbot betyder det att du har godkänt föreläggandet. Ordningsboten ska betalas inom 30 dagar från godkännandet. Betalar du inte i tid får du en betalningspåminnelse. Beloppet ska betalas inom 14 dagar efter påminnelsen. Ingen extra avgift tas ut för påminnelsen. Om du efter att ha fått en påminnelse inte betalar böterna, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten. Då tillkommer en avgift på 600 kronor. När ärendet överlämnats till Kronofogden är det avslutat hos polisen.Med vänliga hälsningar,

Återkallelse av körkort

2020-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag råkade missa en skylt när jag körde i en ny stan och råkade svänga in på en enkelriktad gata i motsatt färdriktning, jag vände snabbt och polisen kom. Vi pratade i två minuter, jag förklarade vad som hade hänt och dem lät mig åka vidare utan att säga något om det. Behöver jag oroa mig för att förlora mitt körkort? Dem sa ingenting om varken anmälan eller böter.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När kan man få sitt körkort återkallat? Regler om återkallelse av körkort hittar vi i Körkortslagen, som följande kommer att benämnas som KörkL. En återkallelse av ett körkort kan ske på flera olika grunder, exempelvis:Om man gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri,en överträdelse av en viktig trafiksäkerhetsregel som inte kan anses som ringa,Upprepande trafikförseelser,att innehavaren av körkortet bedöms som olämplig på grund av annan brottslighet, onykterhet eller sjukdom,smitning från trafikolycka, etc. (5 kap. 3 § KörkL).Vidare finns det även en regel som säger att så länge inte körkortsinnehavaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri så kan det räcka med att man endast får en varning (5 kap. 9 § KörkL). Vilket betyder att även om man gjort sig skyldig till någon av ovanstående punkter, förutom de nyss nämnda, behöver det inte resultera i att man blir av med körkortet. Vid mindre trafikförseelser anses det räcka med en varning. Bedömningen görs i hur stor risk man tagit och hur grov förseelse man gjort sig skyldig till. Risken för att du ska få ditt körkort indragetDu har råkat svänga in på en enkelriktad gata i motsatt färdriktning och när du märkt detta direkt vänt om, detta är en handling som inte är att anses som grov. Därför rör det sig med största sannolikhet inte om grov vårdslöshet i trafik. Utifrån de omständigheter jag har att utgå ifrån kring händelsen verkar det heller inte röra sig om någon av de andra grunderna för återkallelse av körkort. Att du dessutom vid händelsen pratat med polisen och de i stunden inte vidtagit några större åtgärder eller nämnt något om det visar ytterligare på att de inte kommer att gå vidare med detta. Men detta sagt tror jag därför inte att du behöver oroa dig för att du ska få ditt körkort indraget.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte får du gärna kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar

Får man övningsköra moped på privat mark?

2020-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag är 15 och håller på att skaffa moped kort och undrar om jag får köra mellan två hus på landet som min familj äger nu innan jag skaffat körkortet ?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man måste erhålla körkort för att få föra ett körkortspliktigt fordon som ex. moped. I annat fall riskerar man göra sig skyldig till brottet olovlig körning enligt 3 § lag om straff för vissa trafikbrottI dessa fall spelar det ingen roll om man kör på egen mark eller på annan plats. Vissa undantag finns som medför att man får övningsköra, antingen privat eller på körskola. När det kommer till mopeder är det dock så att övningskörningen måste ske hos en körskola. Den slutsatsen går att utläsa av 4 kap 5 § andra och fjärde punkten körkortslagen.Bestämmelserna medför att endast någon som är utbildad enligt lagen om utbildning till förare av mopeder snöskotrar och terränghjulingar, får övningsköra med elever som vill ta mopedkörkort. Lagen tar alltså sikte på körskolor. Av fjärde punkten följer att ex. en förälder kan vara handledare till någon som ska övningsköra. Däremot är handledare för AM-körkort specifikt undantagen i bestämmelsen. Sammantaget får du alltså bara köra din moped hos en körskola innan du själv tagit körkortet. Med vänliga hälsningar,

Hur får jag ersättning för skador som uppstod när jag blev påkörd av en bil?

2020-06-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej.Jag blev påkörd av en bilist som körde mot rött ljus när jag gick över ett överg.ställe på väg hem från arbetet mitt. Hamnade på Karolinska och hade nog änglavakt men blev skadad på olika sätt. Polis kom till olycksplats o kom senare också till sjukhuset för frågor. Föraren stannade kvar så polisen har alla hans uppgifter samt en del vittnen till händelsen. Jag har ingen olycksfallsförsäkring och mitt hemförs.bolag påstår att de inte kan hjälpa mig alls!?Praktiserar/arbetstränar och Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan (samverkan) har meddelat att jag är försäkrad på arbetet samt till och från arbetet. Mår fortfarande väldigt dåligt både fysiskt och psykiskt och allt är en enda röra av känslor... Jag behöver råd och info om vad jag har rätt till. Mannen som körde har ju begått ett brott! Han körde mot rött ljus och jag blev allvarligt skadad.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Alla motordrivna fordon som är registrerade i vägtrafikregistret och som inte är avställtda ska ha en trafikförsäkring (2 § TskL). Eftersom du drabbades av personskador i följd av trafik med bilen som körde på dig har du rätt till trafikskadeersättning (8 och 11 § TskL). Trafikskadeersättningen för din personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader, inbegripet skälig kompensation till den som står dig särskilt nära, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (9 § TskL samt 5 kap. 1 § SkL). Du kan istället för att begära trafikskadeersättning begära skadestånd (18 § TskL). För att få ut trafikskadeersättning krävs att du väcker talan inom tio år från skadehändelsen (31 § TskL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,