Vad händer efter att polisen har tagit mitt körkort efter ha kört rattfull?

2020-01-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, skulle vilja ställa en fråga angående rattfylleri.Jag jobbar på kvällarna och efter jag har sluttat jobba åkte jag till krogen med kompisarna och tog några öl.På väg tillbaka när jag körde hem stoppade polisen mig och jag fick blåsa.Det blev rött så dom tog mig till polisstationen och jag fick blåsa två gånger till, det visade 0,23 mg/l alkoholi blodet så de tog mitt körkort.Jag har aldrig varit straffat förut.Vad händer nu, när tro ni att jag kan få tillbaka körkortet, kan man överklaga?Tack för svaret..
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån vad du beskriver så har polisen tagit ditt körkort med anledning av att de misstänkte dig för brottet rattfylleri. Först kommer jag skriva om rattfylleri och vad påföljderna kan bli och längre ner vad som händer nu för dig och vad du kan göra. Brottet rattfylleriDen som kör ett fordon påverkad av alkohol vilken uppnår en alkoholkoncentration högre än 0.2 promille (0.1 mg/liter i utandningsluften) gör sig skyldig till brottet rattfylleri. Det finns även grovt rattfylleri som uppfylls när personen kör med alkoholkoncentration om 1.0 promille (0.5 mg/liter). Om rattfylleri och påföljder står i Lagen om straff för vissa trafikbrott. Påföljder vid rattfylleriStraffen kan bli böter eller fängelse i högst 6 månader (4 § trafikbrottslagen). När det är första gången personen blir dömd för rattfylleri döms vanligtvis endast böter ut. Även, likt du beskriver, brukar körkortet återkallas och detta under en period på 12 månader. Vad händer efter att polisen tagit mitt körkort?Polisen skickar ditt körkort till Transportstyrelsen vilka är de som ska utreda om körkortet bör återkallas eller bara skickas tillbaka till dig. Polisen beslut att ta ditt körkort går inte att överklaga. Du kommer bli kontaktad av Transportstyrelsen för att yttra dig till dem innan de fattar sitt beslut. Om Transportstyrelsen fattar beslut om återkallelse så bestämmer de även en spärrtid. På Transportstyrelsens hemsida här kan du läsa mer samt här finns mer information kring vad som gäller efter körkortet har blivit återkallat. Kan jag överklaga Transportstyrelsens beslut? Frågor om överklagande finns i Körkortslagen. Där följer av 8 kap. 1 § 1 st 1p att Transportstyrelsens beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Om du vill överklaga ditt beslut räcker det att du skickar in din överklagan till Transportstyrelsen som lämnar vidare den till förvaltningsrätten som gör sin bedömning. Sammanfattningsvis, det är Transportstyrelsen som ska fatta beslut om huruvida ditt körkort ska bli återkallat eller inte och du kommer bli informerad om detta samt få möjlighet att yttra dig innan beslutet tas. Du har även möjlighet att överklaga beslutet. Om beslutet blir att körkortet återkallas så är spärrtiden vanligtvis 12 månader innan du får det åter. Polisens beslut att omhänderta ditt körkort går dock inte att överklaga, så det du kan göra är att vänta. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Vänligen,

Olovlig körning och återkallat körkort

2019-12-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Ifall jag kör en enduro motorcykel som är avsedd för banor så får jag påföljden olovlig körning, men tar de mitt vanliga bilkörkort då?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att Trafikverket återkallar ditt körkort, det framgår av fjärde punkten i 5 kap. 3 § körkortslagen. Jag kan dock inte säga med säkerhet ifall det skulle hända då det beror på hur Trafikverket bedömer själva händelsen. Trafikverket ska nämligen återkalla körkortet om de bedömer att överträdelsen, olovlig körningen, inte var ringa. Hur bedömningen går till beror på omständigheterna i fallet, vad som faktiskt har hänt.För att sammanfatta. Trafikverket kan återkalla ditt bilkörkort om du döms för olovlig körning när du kör ett fordon du inte får framföra. Om de väl gör det beror på vad som har hänt. Mitt råd är därför att du inte framför fordon du inte har tillstånd att framföra.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor ifall du undrar något mer!

Bogsera med towbar, efterfordon

2019-12-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag är bilhandlare med enskildfirma köper och sälger begagnade bilar.2018 jag har tvunget att boxerars bil i motor väg kort stäcke,jag varit stoppat av polisen och blivit av med min körkort.Efter 2 månad spärr tid jag har görd från nytt prov och teori,jag fickt körkort igen.Jag har hittat via net dragstång,innan jag köpa den muntlight kontaktad Polisen i Katrineholm,frågade att det är lagligt eller inte.Dom sad att ser utt nårmall,men måste kontakta Transportstyrelsen.Jag vänd mig till dom dom har sad till mig (Muntligt)den är betider som släppkärra som heter F10.Med den kan du köra på vanligt väg 60 km/tim och på motorväg 80 km/tim.Jag har använt den Dragstång 1,5 År varitt stoppat av Polisen flära gånger,kontrollerat min körkort och Dragstång och släppte mig,till början av November,jag varit stoppat och tagit min körkort att jag boxerar bil,jag har inte underskrivet,dom skickade vidare till Transportstyrelsen,fick handlägare,men hon sägger man for inte,det är inte boxerat vad ska jag göra.Jag fickt beslut Återkallelse av körkort och körkortstillstånd tills vidare,jag skickar kopia av beslut och Jag skickar fron youtobe video till dragstången.https://www.youtube.com/watch?v=DDVNrqANEhohttps://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Oy6WBH9xUtw&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/watch?v=PeggX-aaquk.Jag kan inte lägge beslut från Transportstyrelse om visar mig väg jag ska skicka den besluten åckso.
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Generellt sätt när man bogserar ett annat fordon finns det olika regler och saker att tänka på. För det första är högsta tillåtna hastighet 30km/h och ska ske på väggrenen om sådan finns (utanför heldragna linjen vid sidan av vägen) och annars på höger sida av vägen. Bogsering får inte ske på motorväg eller motortrafikled. Det enda undantaget är om det skett ett nödstopp på en motorväg eller motortrafikled. I ett sådant fall ska bogseringen ske på vägrenen och endast till närmast lämpliga avfart. När man bogserar en bil med hjälp av dragstång, eller av en "towbar" som du verkar använt dig av, räknas det som efterfordon. Ett efterfordon är ett redskap eller annat som inte är en släpvagn eller terrängsläp, men som är kopplat till exempelvis en bil. Det krävs inga särskilda körkortskrav för att framföra ett efterfordon, men man måste iaktta bestämmelser om bredd och vikt (se vidare Transportstyrelsens hemsida om efterfordon här). Den högsta hastigheten för att framföra ett efterfordon är 30km/h och får inte framföras på motorväg eller motortrafikled. Eftersom du framfört ett efterfordon på motorväg har det funnits grund för att återkalla ditt körkort (jfr 5 kap. 3 § KörkortsL). Att Transportstyrelsen givit dig besked om att det kan röra sig om en släpkärra kan ha viss betydelse för det fall du väljer att överklaga beslutet om återkallelse. Det har dock ålegat dig som förare att säkerställa vad dragstången klassas som och vilka regler som då gäller. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Kan ett ringa narkotikabrott påverka körkort eller körkortstillstånd?

2019-12-15 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej En anhörig till mig kommer att bli dömd för ringa narkotika brott, innehav 0,81g cannabis och positivt urinprov på THC och har erkänt. Hen är snart 17 år och har tillstånd för att övningsköra. Hur påverkar detta hens möjlighet att ta körkort när hen fyller 18? och kan hen göra något i dagsläget för att det inte ska påverka möjligheten att ta körkort?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag kommer i det följande att inledningsvis redogöra för vilket lagstöd som finns för att återkalla körkort/körkortstillstånd. Därefter redogör jag för förfarandet vid återkallelse av körkort/körkortstillstånd och besvarar slutligen den fråga du ställt.Lagstöd för återkallelse av körkort eller körkortstillståndBestämmelser om återkallelse av körkort och körkortstillstånd finns i körkortslagens 5 kapitel. Bestämmelserna om återkallelse av körkort är desamma som bestämmelserna för återkallelse av körkortstillstånd. Ett körkort eller körkortstillstånd ska bland annat återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p6 körkortslagen). Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda vederbörandes lämplighet. Transportstyrelsen får höra socialnämnd, Polismyndigheten, Kriminalvården eller någon annan myndighet om nämndens eller myndighetens yttrande har betydelse för ärendet (5 kap. 2 § körkortsförordningen). Vid bedömningen av om en person är opålitlig i nykterhetshänseende ska det göras en helhetsbedömning av personen och den situation som denne befinner sig i. Visar omständigheterna att vederbörande är opålitlig i nykterhetshänseende bör hen inte betros med körkort. Återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende omfattar även andra berusningsmedel än alkohol, till exempel narkotika (se prop. 1975/76:155 s. 77 f). Omständigheten att en körkortshavare dömts för narkotikabrott och även medgett enstaka bruk innebär inte i sig att denne kan anses opålitlig i nykterhetshänseende (jfr RÅ 1992 ref. 1).Körkortet återkallas inte per automatikAtt man döms i domstol för ett brott såsom ringa narkotikabrott innebär inte per automatik att körkort/körkortstillstånd återkallas. Tingsrätten har ingen rätt att återkalla ett körkort eller körkortstillstånd, eventuell återkallelse sker vid ett senare tillfälle. När domen vunnit laga kraft skickas den till Transportstyrelsen som gör en egen bedömning. För det fall att Transportstyrelsen överväger att återkalla körkortet kommer den dömde att få möjlighet att yttra sig varefter myndigheten tar ett beslut. Om man inte är nöjd med beslutet går det att överklaga till allmän förvaltningsdomstol.Som svar på din fråga kan det ringa narkotikabrottet utgöra ett hinder för att ta körkort när din anhörige fyller 18 år. Även körkortstillståndet kan återkallas, innebärande att hen inte får övningsköra. Normalt sett sätts det en spärrtid om 8-9 månader vid återkallelse på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende (sett till hur domstolarna brukar döma).Som synes enligt redogörelsen inledningsvis ska det inte vara tillräckligt med endast enstaka bruk för att vederbörande ska anses vara opålitlig i nykterhetshänseende. För det fall att beslutet överklagas gör domstolen en helhetsbedömning vari det brukar beaktas dels hur mycket bruk den dömde medgett i t.ex. polisförhör, dels hur mycket som finns dokumenterat vad gäller andra domar, omhändertaganden och yttranden från socialnämnden.Tyvärr kan personen i fråga inte göra mycket i nuläget. Om hen döms återstår det att se om Transportstyrelsen överväger att återkalla körkort/körkortstillstånd. Om så sker har personen en möjlighet att yttra sig innan körkortet eventuellt återkallas. Är personen ostraffad och inte har medgett något ytterligare bruk kan det vara en god idé att nämna det i yttrandet. Om det var en ren engångsföreteelse ska det inte vara tillräckligt för återkallelse av körkortet. Sett till hur domstolarna dömer brukar det dock dessvärre inte krävas speciellt mycket för att den som är dömd för ringa narkotikabrott, och har medgett ett bruk emellanåt, ska få körkortet återkallat.Om din anhörige får sitt körkort återkallat och anser att beslutet är felaktigt är det möjligt att överklaga beslutet för prövning av förvaltningsrätten. För det fall att så blir aktuellt kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa er. Önskar ni sådan hjälp eller om något är oklart är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Möjligheten att ta körkort när man blivit dömd för ringa narkotikabrott

2020-01-17 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Min son åkte idag fast för ringa narkotikabrott. Han håller på att ta sitt körkort och har bara teoriprovet och uppkörning kvar. Hur kommer detta att påverka? Kommer han att få ta sitt körkort ändå eller är det kört?
Josefine |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en jobbig situation ni befinner er i och jag skall göra mitt bästa för att hjälpa er så gott jag kan. I mitt svar kommer jag dock på grund av den knapphändiga informationen utgå ifrån att din son har ett körkortstillstånd eftersom han endast har uppkörningen och teoritestet kvar i sin körkortsprocess. Svaret kommer börja med att presentera förutsättningarna för att din son skall kunna göra körkortstesterna. Sedan kommer jag beskriva vad det är som kan påverka din sons rätt till att göra körkortstesterna. Slutligen kommer en kort sammanfattning. Vad kan hända och vad kan påverka din sons chans till att få lov att ta körkortet? Reglerna som berör körkort och körkortstillståndet hittar vi i körkortslagen. För att få lov att övningsköra och ta körkortstesterna måste din son ha ett giltigt körkortstillstånd (mer information finns på transportstyrelsens hemsida). Reglerna som omfattar hur man får ett körkortstillstånd säger att man måste anses både medicinskt och personligt lämpad för att få lov att vara förare av ett körkortspliktigt fordon och på så sätt få sitt körkortstillstånd (3 kap. 2 § körkortslagen). Här utgör ett missbruk eller beroende av narkotika ett medicinskt hinder och även ett hinder ur nykterhetshänsyn. Vilket innebär att det kan resultera i att din son inte får körkortstillståndet. Dock har jag redan uteslutit att detta skulle vara en fara i ert fall eftersom jag har antagit att er son redan har fått körkortstillståndet eftersom han endast har testerna kvar att genomföra. Trots att din son redan har körkortstillståndet så är han fortfarande skyldig att genomgå läkarundersökningar, blodprovstagning eller annan liknande undersökning om transportstyrelsen begär det (3 kap. 3 § Körkortslagen). En grund till en sådan begäran kan vara att de vill se om din son fortfarande är lämplig att inneha körkortstillståndet. Om de genom denna undersökning finner att din son inte längre är lämplig att inneha körkortstillståndet kan de återkalla det, vilket innebär att han inte får lov att genomföra körkortstesterna. En sak som dock bör uppmärksammas är att transportstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fall. På så vis är det viktigt att ha med sig att de kan trots detta bedöma att din son kan anses lämplig att inneha körkortstillståndet eller att de inte tar upp en undersökning om din sons lämplighet överhuvudtaget.Sammanfattning: Det är väldigt svårt för mig att veta exakt vad som kan komma att hända i just er situation. Men utifrån de omständigheter som du nämner i din fråga så kommer transportstyrelsen vara de som kan påverka om din son kan ta sitt körkort eller inte. Ifall transportstyrelsen beslutar sig för att undersöka din sons lämplighet och därefter återkalla hans körkortstillstånd kommer din son inte kunna genomföra sina körkortstester. Om de inte gör detta, kommer din son kunna ta sitt körkort. Jag hoppas nu att ni har fått svar på er fråga och att allt löser sig för er! Har ni närmare frågor eller funderingar så tveka inte på att höra av er igen till oss på Lawline! Varma hälsningar,

Förlorar man körkortet om man begår en ny överträdelse om man har en varning sedan tidigare?

2019-12-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! I Juni 2018 blev jag tagen av Polisen då jag hållt för kort avstånd till bilen framför samt för omkörning på höger körfält. I September samma år fick jag en varning från Transportstyrlsen som jag godkände. Idag 21 December 2019 blir jag tagen igen och uppmätt till 131kmh på 110 väg. Min fråga är kommer jag få behålla körkortet? Enligt polisen på plats så är det endast en böter det handlar om trots att jag förklarat historiken.
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Polisens förklaring stämmer. Det går bara att få en varning när man begår en överträdelse som annars hade lett till ett körkortsingripande, enligt 5 kap. 9 § körkortslagen. Varningen gäller enbart den överträdelsen är inte villkorad. När du begår en ny överträdelse sker en ny bedömning av den specifika överträdelsen. I detta fall är den senare överträdelsen av en mildare grad än din tidigare eftersom den inte leder till körkortsingripande, enbart till böter. Du kommer därmed inte bli av med ditt körkort.Hoppas du fick svar på din fråga. Ha det bra!Vänligen,

Kan man få tillbaka sitt körkort om man hamnat i fyllecell?

2019-12-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Blev av med mitt körkort under prövotiden pga grov rattfylla i 24 månader så kommer få ta nytt vintern 2020. Ingen kom till skada och jag har aldrig dömts för något innan. Jag blev nekad till alkolås för några månader sen och efter det hamnat i fyllecell två gånger. Påverkar fyllecellen min chans att få tillbaka mitt körkort? Jag gjorde urinprov och var positiv morfin för jag hade ätit medicin någon vecka innan mitt prov.Kan jag få tillbaka mitt körkort?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda förordningen om vägtrafikregister och körkortslagen.Information om att man varit i en fyllecell sammanställer polisen i en rapport som de sedan delger Transportstyrelsen(5 kap. 5 § Förordning om vägtrafikregister). Dessa uppgifter syns sedan i två år. Transportstyrelsen kommer därför ha kännedom om detta när de ska ta sitt beslut om ditt körkort. När Transportstyrelsen avgör om du ska få ta ditt körkort så tar de hänsyn till om du är lämplig sett till personliga förhållande och ifall du kommer att respektera trafikreglerna, visa hänsyn och ansvar samt inte vara opålitlig i nykterhetshänseende(Körkortslagen 5:3).Det är möjligt att få ett körkort även om man hamnat i fyllecell, det ska göras en ordentlig utredning om dig som person och ifall Transportstyrelsen anser att du lever upp till kraven för att få ha körkort. Jag kan tyvärr inte svara på vad beslutet kommer bli då jag inte känner till alla omständigheter, men att du hamnat i fyllecell kommer det alltså tas hänsyn till, men det behöver inte alltid innebära avslag. Vänligen,

Hur tar jag reda på om mitt körkort är återkallat?

2019-12-12 i Trafik och körkort
FRÅGA |Är mitt körkort återkallat
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om hur man går till väga för att kontrollera om ens eget körkort har blivit återkallat. Eftersom jag saknar uppgifter om omständigheterna i ditt fall; så kan jag inte heller ge dig ett mer utförligt svar, mer än att förklara vart man kan vända sig om man är osäker, och vill ta reda på om ens körkort har blivit återkallat.Hur kontrollerar jag om mitt körkort är återkallat?Om du är osäker på om ditt körkort är återkallat eller inte borde du kontakta transportstyrelsen. Eftersom det är Transportstyrelsen som är den myndighet som fattar beslut om återkallelse av körkort. Kontaktuppgifter till Transportstyrelsen finner du här.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Vänligen,