Anmäla riksdagsledamot till justitieombudsmannen

2019-04-20 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej. Kan jag som privatperson anmäla en politiker till JO för bedrägeri. Citerar en artikel från Aftonbladet. Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Erik Bengtzboe, har fått 158 000 kronor i hyresbidrag och traktamenten från riksdagen för att han varit skriven hos sin mor i Nyköping.När Aftonbladet granskat hans uppgifter uppstår flera oklarheter som Bengtzboe i efterhand måste försöka korrigera.
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän har Justitieombudsmännen (JO) i den omfattning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. I 2 § anges vilka som omfattas av JO:s tillsyn och således kan anmälas till JO. Där anges att under deras tillsyn står bland annat statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter. Av 2 § 3 st. framgår däremot att JO:s tillsyn inte omfattar riksdagens ledamöter. Du kan således inte JO-anmäla Erik Bengtzboe. En talan får inte väckas mot en riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, om inte riksdagen har medgett detta genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstade har enats om, enligt 4 kap. 12 § Regeringsformen. Det krävs således att 5/6-delar av riksdagens ledamöter röstar för att ett åtal om brott som begåtts i tjänsten mot personen ska möjliggöras. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Får en kommun anställa innan ansökningstiden gått ut?

2018-07-20 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Får en kommun anställa innan ansökningstiden gått ut?
Emil Duberg |Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!Till skillnad från privata arbetsgivare är kommuner en del av det allmänna, vilket betyder att andra regler gäller för kommuner bland annat när de anställer. Exempelvis ska kommunerna beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet, se 1 kap. 9 § regeringsformen. Regeringsformen är grundlag i Sverige.I ett fall som rörde tillsättning av lärartjänster i Stockholms kommun ansåg Justitieombudsmannen att det inte var förenligt med 1 kap. 9 § regeringsformen att anställa lärare innan ansökningstiden gått ut. JO menade att kommunerna har en skyldighet att beakta alla ansökningar som inkommer inom ansökningstiden. JO sade att det är först när ansökningstiden löpt ut, och samtliga ansökningar kan beaktas, som en myndighet kan göra en bedömning som är godtagbar i objektivitetshänseende (som uttrycks i 1 kap. 9 § regeringsformen). Förfarandet fick kritik av JO men anställningsförfarandet gjordes inte om (se JO 2012/13 s. 428 DNR: 3069-2010).Sammanfattningsvis betyder detta att en kommun inte får anställa innan ansökningstiden gått ut.

Kan man anmäla till JO innan förvaltningsrätten?

2018-03-16 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Måste man gå till Förvaltningsrätten innan man går till JO respektive JK? Omprövningen är ej godkänd. Om ärendet nu är stängt finns det något hinder för Försäkringskassan att öppna det. Polisen kan ju öppna nedlagda ärenden och båda enheterna har ju haft samma GD.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det fall man anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende, kan man klaga hos JO. Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga. Det är inte heller nödvändigt att man personligen är berörd av det man anmäler. Eftersom jag inte är insatt i vilket ärende det rör, kan jag dessvärre inte uttala mig mer ingående avseende huruvida det kan öppnas.Du behöver alltså inte överklaga till förvaltningsrätten först.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Anmäla myndighet till justitieombudsmännen

2018-02-12 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur gör man när myndigheter begår tjänstefel och övergrepp på enskild person både barn och vuxna om och om igen, när de inte följer bindande riktlinjer och istället svartmåla och fabricerar intyg.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill anmäla en myndighet kan du kontakta justitieombudsmännen (JO) och göra en så kallad "JO-anmälan". JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän fullgör sina skyldigheter. En JO-anmälan kan göras av vem som helst och den kan riktas mot såväl statliga och kommunala myndigheter som enskilda tjänstemän. På JO:s hemsida finns en blankett som omfattar allt det som en JO-anmälan bör innehålla. Denna blankett kan laddas ned här; http://www.jo.se/JOAnmalan.pdf?Language=sv. Du kan inte upprätta en polisanmälan mot en myndighet, dock mot en enskild person som arbetar vid en myndighet.Vänligen

Kan man anmäla en anställd på en myndighet som försöker utpressa en på pengar?

2019-02-08 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Om en myndighets person försöker att utpressa en på pengar kan man anmäla detta
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det är inte okej att en anställd på en myndighet försöker utpressa en annan person på pengar. Om man blir felaktigt behandlad av en myndighet eller en specifik tjänsteman kan man anmäla det till Justitieombudsmannen (JO). JO övervakar att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler och har alltså i uppdrag att ha tillsyn över myndigheterna och deras arbete. Du kan läsa mer om vilka ärenden JO hanterar och hur en anmälan görs här. Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Får socialtjänsten göra oanmälda hembesök?

2018-04-13 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Har man rätt att göra oanmälda hembesök från socialens sida?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett antal avgöranden från Justitieombudsmannen (JO) där socialtjänsten har kritiserats för att ha gjort oanmälda hembesök. Ett sådant är JO avgörandet med diarienummer 6502-2015. I avgörandet framgick att socialtjänsten hade gjort ett oanmält hembesök hos en person i syfte att klarlägga om personens behov av hemtjänst hade ändrats. JO hade ingen invändning i sig mot att socialtjänsten gjorde ett hembesök hos mannen, men socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors integritet (1:1 st. 3 Socialtjänstlagen). I det ligger bland annat att socialnämnden ska väga de intrång i den personliga integritet som en åtgärd från socialnämndens sida medför mot de intressen som myndigheten har att tillgodose. Med den bakgrunden ansåg JO att socialtjänsten borde ha tagit kontakt med mannen innan hembesöket skulle äga rum, till exempel per telefon.Socialtjänsten har alltså inte rätt att göra oanmälda hembesök; de ska vara frivilligt och meddelas innan om det kommer att ske. Observera att hembesök alltid måste ske på frivillig basis, socialtjänsten får aldrig komma in i din bostad utan din tillåtelse. Det kan dock innebära att du exempelvis inte kommer få beviljat bistånd (om det är vad du sökt).Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Kan man överklaga JO:s beslut?

2018-02-21 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Kan jag överklaga ett beslut hos JO? Om jag har anmält en handläggare på försäkringskassan för tjänstefel hos JO och dem beslutar att inte utreda anmälan och heller inte ger mig en skälig anledning när jag ber om det. Hur går man då vidare med ens anmälan för tjänstefel hos försäkringskassan?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!JO får in flera tusen anmälningar om året. Alla anmälningar som kommer in till JO granskas av erfarna jurister. Juristerna bedömer sedan om anmälan ska utredas eller inte. Att en anmälan inte utreds, betyder inte att den har varit obefogad. En anmälan kan ibland annat skrivas av på grund av att...- Anmälan var opreciserad eller på något sätt svår att förstå.- Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut.- Anmälan gäller förhållanden som en annan myndighet har utrett eller utreder. JO:s granskning ska inte ersätta den tillsyn och rättstillämpning som andra myndigheter ska sköta.- Anmälan gäller händelser eller förhållanden som ligger för långt tillbaka i tiden (mer än två år sedan).- Myndigheten har handlat korrekt eller rättat till det anmälda missförhållandet redan.- Anmälan gäller juridiska frågor eller är en begäran om råd.- Det inte finns tillräcklig anledning för JO att ta upp ärendet.- Anmälan var anonym.JO kan inte ändra ett beslut. Är man missnöjd med ett beslut så kan man överklaga till högre instans som anges i beslutet. JO:s beslut går inte heller att överklaga.Svaret på din första fråga är alltså att du inte kan överklaga ett beslut hos JO. Som svar på din andra fråga så skulle jag råda dig att begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Skulle du fortfarande vara missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut så kan du alltid överklaga det till förvaltningsrätten.Vänligen,

Handläggare som kränker och ljuder: tjänstefel?

2018-01-23 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vad blir straffet om en handläggare medvetet ljuger, hittar på osanningar och även kränker en annan männiiska i en LVU-utredning? Och om handläggaren inte följer de riktlinjer som finns i att göra en utredning?
Jessica Khoo |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Straffrättsligt ansvar kan vara på tal enligt 20:1 Brottsbalken och bestämmelsen om tjänstefel. Detta eftersom: 1.Socialtjänsten som är en myndighet ansvarar för LVU och således rör det sig om myndighetsutövning 2.Det kam röra sig om ett uppsåtligt eller oaktsamt beteende att kränka och ljuga/hitta på osanningar 3.Att agera på detta sätt är en handling och skall anses vara ett åsidosättande av vad som gäller för uppgiften att vara handläggare men det finns inte tillräckliga omständigheter för mig att göra en bedömning om det är tjänstefel eller ej. Vill man så kan man anmäla detta till polisen men jag kan inte bedöma utifrån det angivna i frågan om grund föreligger för att detta ska leda till åtal. Man kan även anmäla till JO här om man upplever att en myndighet missköter sig. Även inspektionen för vård och omsorg är behöriga att ta emot anmälningar om sådant här, vilket du kan göra via länkarna i detta stycke. Jag hoppas att detta gav vägledning i din fråga. Vänligen,