Myndighet som missköter sig kan anmälas till JO

2019-05-30 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej och tack för en fantastisk tjänst!En myndighet har fått i uppdrag att upprätthålla en lag av regeringen. Denna myndighet brister i sin tillsyn.Vart ska jag vända mej med mina klagomål?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns flera myndigheter i Sverige som arbetar med tillsyn. Den främsta är dock Justitieombudsmannen (JO) som granskar att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Ifall man anser att en myndighet missköter sig är det alltså alltid möjligt att göra en JO anmälan. Du kan läsa mer om det här.Förutom JO finns det ett flertal andra tillsynsmyndigheter, men dessa är vanligtvis mer inriktade på ett eller flera områden. Som exempel kan nämnas Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar tillsyn över hälso- och sjukvård. Ett annat exempel är Justitiekanslern (JK) vilket är en myndighet under regeringen som bl.a. har till uppgift att reglera skadeståndsanspråk gentemot staten samt utöva tillsyn över myndigheter. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Granskningen av statligt anställda

2019-05-24 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej!Jag undrar vilket ansvar statliga myndigheter har att granska sig själva?Om t ex en projektledare på Trafikverket misstänker att ens företrädare har forcerat fram ett beslut på felaktiga grunder?Har de någon skyldighet att "anmäla sig själva"? Hur går det till i så fall?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Rättsliga förutsättningarDen som är ansvarig att granska myndigheter är Justitieombudsmannen (förkortas JO). JO ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter (13 kap. 6 § första stycket regeringsformen).Ombudsmännen ska särskilt kontrollera att regeringsformens principer om saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsormen) iakttas i domstolars och myndigheters verksamhet (3 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän). I det exempel du ger kan det vara så att projektledaren har brustit i saklighetskravet när denne "tvingat fram ett beslut på felaktiga grunder".Under JO:s tillsyn står statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän och anställda vid dessa myndigheter. Under JO:s tillsyn står också andra som utövar myndighetsutövning och om det rör denna (2 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän). Alltså står den projektledare hos Trafikverket som du nämner i exemplet under JO:s tillsyn.JO:s tillsyn bedrivs genom prövning av klagomål från enskilda. Vem som helst kan anmäla till JO. Sedan genomför JO granskningar och undersökningar om det anses påkallat (5 § lag med instruktioner för riksdagens ombudsmän)Domstolar, förvaltningsmyndigheter samt anställda hos staten har skyldighet att lämna de upplysningar och yttrande som JO begär (13 kap. 6 § andra stycket regeringsformen). Vanliga sekretessregler gäller inte. Grundlagen ger ombudsmännen tillgång till handlingar som förvaras hos myndigheter som inte är allmänna, som alltså vanliga medborgare inte kan begära ut.SammanfattningMan kan alltså säga som så att andra anställda på Trafikverket är skyldiga att lämna de upplysningar som JO begär det, men de är inte skyldiga att JO-anmäla. Däremot får vem som helst JO-anmäla så de anställda på Trafikverket får JO-anmäla. Myndigheterna kan därför inte sägas "granska" sig själva utan det ansvarar JO för.

Anmäla riksdagsledamot till justitieombudsmannen

2019-04-20 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej. Kan jag som privatperson anmäla en politiker till JO för bedrägeri. Citerar en artikel från Aftonbladet. Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Erik Bengtzboe, har fått 158 000 kronor i hyresbidrag och traktamenten från riksdagen för att han varit skriven hos sin mor i Nyköping.När Aftonbladet granskat hans uppgifter uppstår flera oklarheter som Bengtzboe i efterhand måste försöka korrigera.
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 § Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän har Justitieombudsmännen (JO) i den omfattning som anges i 2 § tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. I 2 § anges vilka som omfattas av JO:s tillsyn och således kan anmälas till JO. Där anges att under deras tillsyn står bland annat statliga och kommunala myndigheter och tjänstemän och andra befattningshavare vid dessa myndigheter. Av 2 § 3 st. framgår däremot att JO:s tillsyn inte omfattar riksdagens ledamöter. Du kan således inte JO-anmäla Erik Bengtzboe. En talan får inte väckas mot en riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, om inte riksdagen har medgett detta genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstade har enats om, enligt 4 kap. 12 § Regeringsformen. Det krävs således att 5/6-delar av riksdagens ledamöter röstar för att ett åtal om brott som begåtts i tjänsten mot personen ska möjliggöras. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Får en kommun anställa innan ansökningstiden gått ut?

2018-07-20 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Får en kommun anställa innan ansökningstiden gått ut?
Emil Duberg |Hej och tack för att du har ställt din fråga till Lawline!Till skillnad från privata arbetsgivare är kommuner en del av det allmänna, vilket betyder att andra regler gäller för kommuner bland annat när de anställer. Exempelvis ska kommunerna beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet, se 1 kap. 9 § regeringsformen. Regeringsformen är grundlag i Sverige.I ett fall som rörde tillsättning av lärartjänster i Stockholms kommun ansåg Justitieombudsmannen att det inte var förenligt med 1 kap. 9 § regeringsformen att anställa lärare innan ansökningstiden gått ut. JO menade att kommunerna har en skyldighet att beakta alla ansökningar som inkommer inom ansökningstiden. JO sade att det är först när ansökningstiden löpt ut, och samtliga ansökningar kan beaktas, som en myndighet kan göra en bedömning som är godtagbar i objektivitetshänseende (som uttrycks i 1 kap. 9 § regeringsformen). Förfarandet fick kritik av JO men anställningsförfarandet gjordes inte om (se JO 2012/13 s. 428 DNR: 3069-2010).Sammanfattningsvis betyder detta att en kommun inte får anställa innan ansökningstiden gått ut.

Vad göra när en skola brister i tillsyn av barn?

2019-05-28 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej!Jag har bevittnat hur en skola brister i tillsyn för barnen pga för många barn med behov och utåtagerande beteenden, pedagogerna räcker inte till.Skolan har mängder med tillbud och elever har under flera års tid rymt från skolan.Den specifika klass som det gäller har extremt många elever med behov som stör studieron.Försök att dela upp klassen har gjorts.Handledning har förts.Pedagoger har insjuknat psykiskt en efter en. Begärt omflyttningar, uppsägningar.Pedagogerna har släckt bränder pga barnen med behov har ställt till det såpass att de övriga har inte haft chans till studiero och detta har påverkat deras inlärning samt trivsel på skolan.Kuratorer och social är inkopplade, elevhälsan.Signaler skickades ut redan kring denna grupp för 3 år sedan, men det har bara fortsatt, om även eskalerat.Vad göra?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det första en kan göra när en skola brister i tillsynen av barn, är att skicka in en anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen är huvudansvarig för att se till att skolan följer de regler som finns avseende skolans skyldigheter och verksamhet.Åtgärder en kan vidta medan en inväntar svar från skolinspektionen är att JO-anmäla skolan. Det absolut enklaste är att skicka in en anmälan via formuläret som finns på JO:s hemsida./Vänligen,

Går det att anmäla ett Stadsbyggnadskontor?

2019-04-30 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Om ett stadsbyggnadskontor gång på gång "beviljar" svartbyggen, vart anmäler man det? Kan det vara befogat med en polisanmälan, och hur gamla ärenden kan man då anmäla?
Ida Johanna Köpman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!JO-anmälanEtt alternativ är att JO-anmäla Statsbyggnadskontoret. Justitieombudsmannens uppgifter är att övervaka myndigheter och tjänstemän så att dessa lagenligt fullgör sina skyldigheter och inte går bortom sina tilldelade befogenheter. Under JOs tillsyn står statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter samt tjänstemän vid dessa myndigheter enligt 2 § lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän.JO utreder normalt inte klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden. Detta framgår av 20 § lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän. Information om hur man gör en JO-anmälan finns här. Tjänstefel Om det är så att en enskild tjänsteman på Statsbyggnadskontoret har gjort sig skyldig till tjänstefel är ett annat alternativ att polisanmäla tjänstemannen. Tjänstefel föreligger om en enskild tjänsteman uppsåtligen eller av oaktsamhet, vid myndighetsutövning, genom handling eller underlåtelse åsidosätter vad som gäller för uppgiften enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. Preskriptionstiden för ett normalt tjänstefel är fem år enligt 35 kap. 1 § 2 p. brottsbalken.SammanfattningSammanfattningsvis kan du JO-anmäla Stadsbyggnadskontoret. Viktigt att komma ihåg är dock att JO normalt inte utreder klagomål om förhållandena ligger mer än två år tillbaka i tiden. Ett annat alternativ är polisanmäla en enskild tjänsteman på Stadsbyggnadskontoret om den har gjort sig skyldig till tjänstefel. Brottet preskriberas dock efter fem år. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan man anmäla en anställd på en myndighet som försöker utpressa en på pengar?

2019-02-08 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Om en myndighets person försöker att utpressa en på pengar kan man anmäla detta
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det är inte okej att en anställd på en myndighet försöker utpressa en annan person på pengar. Om man blir felaktigt behandlad av en myndighet eller en specifik tjänsteman kan man anmäla det till Justitieombudsmannen (JO). JO övervakar att den offentliga makten utövas i enlighet med lagar och regler och har alltså i uppdrag att ha tillsyn över myndigheterna och deras arbete. Du kan läsa mer om vilka ärenden JO hanterar och hur en anmälan görs här. Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga! Vänliga hälsningar,

Får socialtjänsten göra oanmälda hembesök?

2018-04-13 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Har man rätt att göra oanmälda hembesök från socialens sida?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett antal avgöranden från Justitieombudsmannen (JO) där socialtjänsten har kritiserats för att ha gjort oanmälda hembesök. Ett sådant är JO avgörandet med diarienummer 6502-2015. I avgörandet framgick att socialtjänsten hade gjort ett oanmält hembesök hos en person i syfte att klarlägga om personens behov av hemtjänst hade ändrats. JO hade ingen invändning i sig mot att socialtjänsten gjorde ett hembesök hos mannen, men socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors integritet (1:1 st. 3 Socialtjänstlagen). I det ligger bland annat att socialnämnden ska väga de intrång i den personliga integritet som en åtgärd från socialnämndens sida medför mot de intressen som myndigheten har att tillgodose. Med den bakgrunden ansåg JO att socialtjänsten borde ha tagit kontakt med mannen innan hembesöket skulle äga rum, till exempel per telefon.Socialtjänsten har alltså inte rätt att göra oanmälda hembesök; de ska vara frivilligt och meddelas innan om det kommer att ske. Observera att hembesök alltid måste ske på frivillig basis, socialtjänsten får aldrig komma in i din bostad utan din tillåtelse. Det kan dock innebära att du exempelvis inte kommer få beviljat bistånd (om det är vad du sökt).Hoppas du fick svar på din fråga!mvh