Anmälan av polisen

2020-07-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vill anmäla polisen för bristande arbete på grund av att inte tar ansvar en död hund bara skiter i
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga/avsikt, går polisens handlande att anmäla hos JO Här./Vänligen

Kan JO granska en kommunal politiker samt är det möjligt med anonym JO-anmälan?

2020-06-30 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |I min hemkommun har en politiker försökt påverka tjänstemän att ändra sina beslut i ett miljöärende. Detta finns dokumenterat bla i mail. Kan någon JO granska politikerns agerande och kan jag i så fall göra en anonym anmälan?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida JO skulle kunna granska ett visst agerande av politiker/tjänstemän i din hemkommun och om du i så fall kan göra en anonym anmälan. Möjlighet att göra en anonym anmälan till JO Till att börja med kan sägas att anonyma anmälningar till JO inte brukar utredas över huvud taget så namn bör stå med när en anmälan görs till JO. Den som klagomålet riktas mot får också redan på namnet på den som klagar om JO beslutar att utreda anmälan. Möjligheterna att göra en anonym anmälan till JO kan därför sägas vara obefintliga. Kommer JO att granska politkerns agerande? Det framkommer inte av din fråga särskilt mycket detaljer om vad som har hänt och det blir därför svårt för mig att med någon större säkerhet uttala mig om huruvida JO kommer granska ett eventuellt klagomål eller inte. Vad som kan sägas är att statliga myndigheter och sådana som anförtrotts olika typer av myndighetsutövning står under JOs tillsyn. Däremot faller inte ledamöter av kommunfullmäktige under JOs tillsyn. JO kan dock granska sådant som de kommunala nämnderna gör. Om politikern i fråga agerade som en representant för en av de kommunala nämnderna är det möjligt att JO kan utreda ett eventuellt klagomål. Om det istället rör ett uttalande han eller hon gjorde under ett sammanträde av kommunfullmäktige faller det utanför JOs tillsyn. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det är svårt att med endast informationen i din fråga avgöra huruvida JO kommer att utreda ett eventuellt klagomål. Generellt faller som sagt ledamöter av kommunfullmäktige utanför JOs tillsyn medan politiker i de kommunala nämnderna inte gör det. Att göra en anonym anmälan till JO är som sagt inte möjligt då JO inte utreder anonyma klagomål. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Du kan även läsa mer om hur klagomål till JO går till på JOs hemsida. Med vänlig hälsning,

Nekande av prövningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen

2020-04-03 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej,Jag har ett ärende kopplat till Mark- och miljödomstolen och har precis nekats prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsen dömde till min fördel. Efter en överklagan från kommunen valde hovrätten en annan linje och upphävde Länsstyrelsens beslut. I domen anges inte något skäl till varför man valt att döma annorlunda och det hänvisas inte heller till någon paragraf varför man tolkat ärendet på det sätt man gjort. Min överklagan och prövningstillstånd hänvisar dock till tidigare domslut från Mark- och miljööverdomstolen och det var dessa domar som Länsstyrelsen tagit fasta på. En jurist (dock ej inom byggrätt) har tittat del av såväl domen som samtlig dokumentation i ärendet och inte ens hen kan tolka den mycket korta domen och vad man bygger den på.Då ärendet kantats av vilseledande information, otydlighet och domskälen känns bristfälliga överväger jag nu att ta ärendet till Justitieombudsmannen. Om jag väljer att göra så, vinner domen ändå laga kraft (dvs jag måste vidta den rättelse som jag förelagts) eller kan jag avvakta med att vidta rättelse under processens gång, dvs så länge ärendet då är "under process"?Vänligen Madeleine
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Jag tolkar det som att du undrar hur möjligheten med att avvakta att vidta den rättelse som du förelagts av mark- och miljödomstolen i det fall du väljer att ta ärendet vidare till Justitieombudsmannen (JO). Jag uppfattar det som att Länsstyrelsen har varit första instans i ditt ärende och att kommunen i sin tur har överklagat Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, såsom stadgas i 13 kap. 6 § plan- och bygglagen. I sådana fall är det lagen (1996:242) om domstolsärenden (nedan benämnt som ärendelagen) som ska tillämpas (5 kap. 1 § lagen om mark- och miljödomstolar). Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Domen mark- och miljödomstolen har meddelatMark- och miljödomstolen ska se till att ärendet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver och att inget onödigt dras in i ärendet. Genom frågor och påpekanden ska domstolen försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar (12 § ärendelagen). Med andra ord ska domstolen se till att ärendet blir utrett så som dess beskaffenhet kräver och att ingenting onödigt dras in. Otydligheter och ofullständigheter skall så långt möjligt undanröjas. Utifrån den information du har angett verkar det som att mark- och miljödomstolen har brustit vad gäller tydlighet och fullständig information i domen som har meddelats.PrövningstillståndMark- och miljööverdomstolen kan ge prövningstillstånd om någon av följande förutsättningar föreligger- Om det kan finnas anledning att ändra mark- och miljödomstolens avgörande- Om det behövs för att Mark- och miljööverdomstolen bättre ska kunna bedöma om mark- och miljödomstolen dömt rätt- Om det är viktigt att Mark- och miljööverdomstolen prövar målet för att mark- och miljödomstolarna ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor- Om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandetI ett avgörande från Högsta domstolen kan man utläsa att det ska vara lättare att få prövningstillstånd i mål enligt miljöbalken än vad som gäller för andra mål (HD Mål Ö 48–10, 24 november 2011). Utifrån den information som du har angett verkar det märkligt att du inte beviljats prövningstillstånd. Beviljar inte Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd kommer mark- och miljödomstolens avgörande att stå fast (5 kap. 5 § första meningen lag om mark- och miljödomstolar). Det innebär att du måste vidta den åtgärd som mark- och miljönämnden har förelagt dig. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (5 kap. 5 § andra meningen lag om mark- och miljödomstolar). Utifrån den information du har angett är det oklart huruvida detta kan aktualiseras. Att ta ärendet vidare till JOSkulle det vara så att du bestämmer att ta ärendet vidare till JO innebär det fortfarande att domen som meddelats av mark- och miljödomstolen står fast. Processen "pausas" dessvärre inte för din del, utan du måste i vart fall vidta den åtgärd som föreläggandet stadgar. Att göra en JO-anmälan med framgång innebär i slutändan att domstolen får kritik riktat mot sig, inte att domen/beslutet per automatik ändras. Skulle det vara fallet att JO riktar kritik mot domstolen är det upp till domstolen att rätta sig efter kritiken, vilket faktiskt sker i de flesta fallen. Mer om JO-anmälan kan du läsa här och här. Känner du dig fortfarande osäker på hur du kan gå vidare med ditt ärende rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan man anmäla Kronofogden till JO?

2020-02-26 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej.Kan man anmäla Kronofogden till JO?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du kan absolut anmäla kronofogden till JO. Enligt 2 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän står statliga myndigheter under JO:s tillsyn. Kronofogden står alltså i egenskap av statlig myndighet under JO:s tillsyn. Upplever du att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av kronofogden kan du skicka in en anmälan till JO. Detta gör du enklast genom att fylla i ett formulär på JO:s webbplats.Med vänliga hälsningar,

Vem kontaktar jag för att driva ett ärende mot socialtjänsten?

2020-07-05 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Om jag behöver juridisk hjälp för att driva ett ärende mot socialtjänsten vem kontaktar jag då? Handlar om soc anmälan som varit felaktig och dom inte kontaktat den det gäller utan bara andra föräldern och även spelat ut dom mot varandra
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!JO-anmälan:Om du har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet så kan du anmäla detta till justitieombudsmannen, JO. Där granskar sakkunniga jurister din anmälan och en bedömning görs om anmälan ska utredas eller inte. Här är ett formulär för JO-anmälan som du kan använda dig av. Skadeståndsanspråk: En JO-anmälan kan leda till att JO i ett beslut kritiserar myndigheten. Om du däremot är ute efter att få skadestånd av myndighet så kan inte JO hjälpa dig. Då ska du lämna in en stämningsansökan till allmän domstol och då är det viktigt att få juridisk hjälp. Du kan boka tid med vår juristbyrå för att få hjälp av en erfaren jurist. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Jag länkar formuläret där du fyller i dina kontaktuppgifter för att få juridisk rådgivning här. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Kan jag anmäla polisen?

2020-05-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hejsan vill fråga hur jag ska gå tillväga min son blev anhållen av polisen den som tog han kallade han smuts först o främst han e myndig de satte han i en lite cell grejen är han äter medicin mot bland annat panikångest o det fick han där han grät slog huvudet i väggen grejen är polisen hade ringt mig o frågat efter medicinen jag åkte dit o lämnade den men han fick ingen medicin d bara öppnade lucka o stängde igen allt detta har han berättat i dag när han släppt o kom hem jag tycker detta är ett hemskt betende o jag hyser absolut ingen respekt för polisen alls nu
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad ni kan göra när din son har blivit illa behandlad av polisen.Svenska myndigheter gransaks av vissa tillsynsmyndigheter som har i uppdrag att kontrollera att dessa bland annat följer gällande lagar och regler i sin myndighetsutövning. Den som blivit illa behandlad och misstänker att kontakten man haft med en myndighet strider mot gällande lag, t.ex. hur myndigheter ska agera gentemot enskilda, bör göra en anmälan om detta. Eftersom polisen är en myndighet kan du göra en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) som är en tillsynsmyndighet. Du kan göra anmälan till genom att trycka här. Det finns också möjlighet att göra en polisanmälan mot enskilda poliser. Vänligen,

Blev misstänkt för narkotikabrott och skickades till ungdomshem, vilket har förstört mitt liv. Vad ska jag göra?

2020-03-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Socialen anmälde mig när jag va 16år gammal ti polisen för narkotika brott doping brott o farligt människa spenderade 4 dagar i ett ungdomshem dom tog massa tester efter de allt blev negativt sen dom skicka mig till en annan vårdinrättning för 10 veckor där dom tog också massa tester igen de blev negativt efter allt dom släppte mig ti sist men mit liv förstördes sedan dess har varit självmord två gånger tills nu prata undersökt med massa läkare från o me 2015 tills nu o forfarnde håller på med psykologer psykiater medicin o inget hjälper Har hella mit fall här även bevis från ungdomshemmet att dom tog drog tester som socialen nekade till. Altt de här hände 2009 till 2010.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga det du har varit med om. Jag kommer att gå igenom vilka möjligheter du har att anmäla det inträffade till IVO respektive JO, samt ge råd om vad du kan göra nu. Anmälan till IVO Det framgår inte riktigt av frågan vad du vill göra för åtgärd, men om du vill kan du lämna klagomål på hälso- och sjukvård alternativt socialtjänst genom att göra en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg, länk här. Anmälan till JO Om du anser att socialtjänsten alternativt en anställd på socialtjänsten har behandlat dig felaktigt kan du göra en anmälan till JO (Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän), se länk här. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Felaktigt behandlad i arrest?

2019-10-25 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej, jag är precis hemkommen från arresten, där jag satt anhållen en liten stund. När du sitter på arresten så kommer det en plit och tittar till dig ganska regelbundet, kanske var 15-30 minut. Om de märker att du sover bankar de på dörren och skriker att du skall vakna. Dygnet runt. Det här kan väl inte vara lagligt? I mina ögon ser det ganska mycket ut som tortyr som borde föra med sig hårda straff.Vet ni om det gjorts några anmälningar mot rättsväsendet eller enskilda individer, och om de mot all förmodan har lett till något straff?
Cecilia Lindeborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om man anser att man själv (eller någon annan) har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, till exempel polismyndigheten eller kriminalvården kan man klaga hos JO. Det kan vem som helst göra. PÅ JO:s hemsida finns mer information om hur man gör samt formulär som man kan fylla i för att skicka in en anmälan. JO:s främsta uppgift är just att främja rättssäkerheten genom att särskilt se till så att myndigheter och domstolar följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri – och rättigheter. JO ser alltså till så att olika myndigheter utför sina uppgifter enligt gällande lagar och föreskrifter. JO behandlar många ärenden varje år och på deras hemsida kan man även läsa andra beslut. Genom att använda deras söktjänst kan man hitta flertalet beslut som har tagits vid olika arrest – och häktesärenden. I JO:s beslut klargörs om den granskade myndigheten har handlat i enlighet med lagen eller inte. Om myndigheten inte har gjort det lämnar JO kritik, ungefär 10 % av anmälningarna resulterar i kritik. Besluten är inte rättsligt bindande och myndigheten behöver egentlig inte rätta sig efter det, även om myndigheterna ofta gör det ändå. Regler om hur en intagen ska behandlas i en polisarrest finns bland annat i Polismyndighetens författningssamling: Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester; PMFS 2015:7, FAP 102-1 som grundar sig i häktesförordningen (2010:2011). Vidare finns till exempel Lag (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. I kapitel 3 i Polismyndighetens föreskrift finns regler om vistelsen i en polisarrest, det står bland annat att man har rätt att få mat och rätt till att bli erbjuden möjligheter till att sköta sin hygien. Som en allmän utgångspunkt gäller också att varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med ett frihetsberövande (1 kap. 4 och 5 §§ häkteslagen). Jag kan inte direkt svara på regler kring just sömn, men du har rätt till att bli bemött på ett respektfullt sätt och det går absolut att argumentera för att du inte har blivit det här. Mitt tips till dig är att skicka in en anmälan till JO. Jag kan inte garantera att JO kommer att handlägga ditt ärende, eftersom det i sig inte handlar om ett direkt brott mot en viss bestämmelse. JO är inte heller skyldig att utreda varje ärende. Hursomhelst borde det inte gå till så som du förklarar det! Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,