Får socialtjänsten göra oanmälda hembesök?

2018-04-13 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Har man rätt att göra oanmälda hembesök från socialens sida?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett antal avgöranden från Justitieombudsmannen (JO) där socialtjänsten har kritiserats för att ha gjort oanmälda hembesök. Ett sådant är JO avgörandet med diarienummer 6502-2015. I avgörandet framgick att socialtjänsten hade gjort ett oanmält hembesök hos en person i syfte att klarlägga om personens behov av hemtjänst hade ändrats. JO hade ingen invändning i sig mot att socialtjänsten gjorde ett hembesök hos mannen, men socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors integritet (1:1 st. 3 Socialtjänstlagen). I det ligger bland annat att socialnämnden ska väga de intrång i den personliga integritet som en åtgärd från socialnämndens sida medför mot de intressen som myndigheten har att tillgodose. Med den bakgrunden ansåg JO att socialtjänsten borde ha tagit kontakt med mannen innan hembesöket skulle äga rum, till exempel per telefon.Socialtjänsten har alltså inte rätt att göra oanmälda hembesök; de ska vara frivilligt och meddelas innan om det kommer att ske. Observera att hembesök alltid måste ske på frivillig basis, socialtjänsten får aldrig komma in i din bostad utan din tillåtelse. Det kan dock innebära att du exempelvis inte kommer få beviljat bistånd (om det är vad du sökt).Hoppas du fick svar på din fråga!mvh

Kan man överklaga JO:s beslut?

2018-02-21 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Kan jag överklaga ett beslut hos JO? Om jag har anmält en handläggare på försäkringskassan för tjänstefel hos JO och dem beslutar att inte utreda anmälan och heller inte ger mig en skälig anledning när jag ber om det. Hur går man då vidare med ens anmälan för tjänstefel hos försäkringskassan?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!JO får in flera tusen anmälningar om året. Alla anmälningar som kommer in till JO granskas av erfarna jurister. Juristerna bedömer sedan om anmälan ska utredas eller inte. Att en anmälan inte utreds, betyder inte att den har varit obefogad. En anmälan kan ibland annat skrivas av på grund av att...- Anmälan var opreciserad eller på något sätt svår att förstå.- Anmälan gäller missnöje med en myndighets beslut.- Anmälan gäller förhållanden som en annan myndighet har utrett eller utreder. JO:s granskning ska inte ersätta den tillsyn och rättstillämpning som andra myndigheter ska sköta.- Anmälan gäller händelser eller förhållanden som ligger för långt tillbaka i tiden (mer än två år sedan).- Myndigheten har handlat korrekt eller rättat till det anmälda missförhållandet redan.- Anmälan gäller juridiska frågor eller är en begäran om råd.- Det inte finns tillräcklig anledning för JO att ta upp ärendet.- Anmälan var anonym.JO kan inte ändra ett beslut. Är man missnöjd med ett beslut så kan man överklaga till högre instans som anges i beslutet. JO:s beslut går inte heller att överklaga.Svaret på din första fråga är alltså att du inte kan överklaga ett beslut hos JO. Som svar på din andra fråga så skulle jag råda dig att begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Skulle du fortfarande vara missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut så kan du alltid överklaga det till förvaltningsrätten.Vänligen,

Handläggare som kränker och ljuder: tjänstefel?

2018-01-23 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Vad blir straffet om en handläggare medvetet ljuger, hittar på osanningar och även kränker en annan männiiska i en LVU-utredning? Och om handläggaren inte följer de riktlinjer som finns i att göra en utredning?
Jessica Khoo |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Straffrättsligt ansvar kan vara på tal enligt 20:1 Brottsbalken och bestämmelsen om tjänstefel. Detta eftersom: 1.Socialtjänsten som är en myndighet ansvarar för LVU och således rör det sig om myndighetsutövning 2.Det kam röra sig om ett uppsåtligt eller oaktsamt beteende att kränka och ljuga/hitta på osanningar 3.Att agera på detta sätt är en handling och skall anses vara ett åsidosättande av vad som gäller för uppgiften att vara handläggare men det finns inte tillräckliga omständigheter för mig att göra en bedömning om det är tjänstefel eller ej. Vill man så kan man anmäla detta till polisen men jag kan inte bedöma utifrån det angivna i frågan om grund föreligger för att detta ska leda till åtal. Man kan även anmäla till JO här om man upplever att en myndighet missköter sig. Även inspektionen för vård och omsorg är behöriga att ta emot anmälningar om sådant här, vilket du kan göra via länkarna i detta stycke. Jag hoppas att detta gav vägledning i din fråga. Vänligen,

Ersättning från staten för utlämnande av uppgifter till 3:e part

2017-08-01 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej!Nu när staten har skickat ut alla mina uppgifter till en 3e part som inte är säkerhetskontrollerad under 1,5 års tid. Är det ett lagbrott och har jag rätt till någon form av ersättning för detta?
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I en sådan här situation kan du vända dig till Justitiekanslern (JK) eller Justitieombudsmannen (JO). Om du menar att någon av dina rättigheter har kränkts av staten, exempelvis din rätt till integritet eller privatliv, kan du kontakta JO eller JK. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man anmäla till JO innan förvaltningsrätten?

2018-03-16 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Måste man gå till Förvaltningsrätten innan man går till JO respektive JK? Omprövningen är ej godkänd. Om ärendet nu är stängt finns det något hinder för Försäkringskassan att öppna det. Polisen kan ju öppna nedlagda ärenden och båda enheterna har ju haft samma GD.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det fall man anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende, kan man klaga hos JO. Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga. Det är inte heller nödvändigt att man personligen är berörd av det man anmäler. Eftersom jag inte är insatt i vilket ärende det rör, kan jag dessvärre inte uttala mig mer ingående avseende huruvida det kan öppnas.Du behöver alltså inte överklaga till förvaltningsrätten först.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Anmäla myndighet till justitieombudsmännen

2018-02-12 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur gör man när myndigheter begår tjänstefel och övergrepp på enskild person både barn och vuxna om och om igen, när de inte följer bindande riktlinjer och istället svartmåla och fabricerar intyg.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill anmäla en myndighet kan du kontakta justitieombudsmännen (JO) och göra en så kallad "JO-anmälan". JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän fullgör sina skyldigheter. En JO-anmälan kan göras av vem som helst och den kan riktas mot såväl statliga och kommunala myndigheter som enskilda tjänstemän. På JO:s hemsida finns en blankett som omfattar allt det som en JO-anmälan bör innehålla. Denna blankett kan laddas ned här; http://www.jo.se/JOAnmalan.pdf?Language=sv. Du kan inte upprätta en polisanmälan mot en myndighet, dock mot en enskild person som arbetar vid en myndighet.Vänligen

JO-anmälan vid för sen hantering av fråga från enskild

2017-11-27 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej, om jag inte får svar från en (har gått en månad, försökt kontakta flera gånger) myndighetsutövare kan jag anmäla dem till JO?
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det anges ingen information i frågan om vilken myndigheten eller vilken typ av ärende det rör sig om. Dock kan det antas att myndigheten är en så kallad förvaltningsmyndighet. Enligt 4 § andra stycket förvaltningslagen ska frågor från enskilda besvaras få fort som möjligt. Lagen anger ingen specifik gräns, men svaret får inte dröja längre än nödvändigt. En månad är tveklöst alldeles för lång tid. Enligt lag (1986:765) med instruktion för riksdagens ombudsmän (justitieombudsmännen, JO) ingår statliga och kommunala myndigheter i JO:s tillsyn. Då det verkar som att den myndighet du skriver om inte följt förvaltningslagens krav på att snabbt hantera ärenden kan du anmäla detta till JO. En sådan anmälan lämnas förslagsvis in på JO:s hemsida här. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Lämna JO-anmälan.

2017-06-27 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej,Om jag misstänker att en myndighet inte följer lagen och vill anmäla myndigheten till annan myndighet, eller be Jo pröva fallet och jag har hitta lagrum för det. Ffår jag då nämna vad jag misstänker tjänstemannen eller myndigheten gjort sig skyldig till?Kan det bli tal om tex förtalsbrott trots att jag tror mig hitta lagrum som visar att myndigheten blundar för lagen?Tex om jag skriver. Det här måste ju vara tjänstefel, eller att blunda för de här paragraferna måste väl ändå gränsa till korruption.
Elin Gustavsson |Hej! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du vill lämna en JO anmälan så kan du göra det på JO:s hemsida. I detta formulär så ska du skriva in vad fälten ber om. Det finns inga rättsliga problem med att du nämner vilken tjänsteman det rör sig om eller vad ärendet handlar om. Jag får önska dig lycka till med allting! Vänligen, Elin Gustavsson